Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 208 folio 141r

Pand:  0

Inleiding:  [0146r] Inventarisatie ende beschrivinge, gedaan ten overstane van de praesiderende burgemeesteren Henrik Coenraats ende Ewert Ruijerds als commissarien geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterffhuise van wijlen Oene Carstes, in leven burger en rogdrager alhier, van alle de goederen aldaar bevonden, op 't versoeck van Carst Jacobs mede voor hem selffs, Alberts Jacobs mede oock voor hem selffs major annis zijnde, ende de olde burgemeester Pytter Wybrants als geauthoriseerde curator over Antie Jacobs, alle des overledens susters kinderen ende erfgenamen, in desen requiranten, ende Lyntie Hendrix 't sterffhuijs gefrequenteert hebbende, requireerde die de belofte van getrouwe aangevinge in handen van de mede commissaris Eewert Ruijerds heeft gepraesteert, waarop tot de beschrijvinge is geprocedeert als volcht. Actum den 26 februari 1667.

Inventaris: 
[0146v] Bedden etc. 
2 bedden ende 2 puelen 
6 oorcussens  
7 dekens 
2 gardijnen ende 2 rabatten 
een schorsteens cleedt 
17 slaaplakens 
11 slopen 
4 pueldoecken 
22 manshembden  
7 mans nuesdoecken 
3 dassies  
3 kragen 
[0147r] een lapke doeck 
een witte schorteldoeck 
een blauwe dito 
6 bonte nuesdoecken 
2 naijdoecken 
2 oude doecken 
1 1/2 pond geern 
 
Wollen 
een swart lakens mantel 
een hoick 
een pack swartlaken cleeren 
een pack duijsterblauwe cleeren 
[0147v] een rockien en een fuilemorten broek 
3 hembdrocken 
2 onderbroecken 
2 oude packen daags cleeren 
2 linnen broecken 
5 paar hosen ende 3 paar schoenen 
een swarte hoedt 
een Engelse muts 
een capoes 
een grauwe rock 
een ongemaackte blauwe hemdrock 
een ongemaackte blauwe hembdrock 
5 stoelcussens  
 
[0148r] Houtwerk 
een murmerde cas 
een kiste 
een oud schabel 
2 etels tafels 
2 bedbanckies 
een oud mans stoel 
5 andere stoelen 
3 tijnnen ende een schameltie 
een kanbord 
een wateremmer 
2 wachtoben ende een wasschamel 
[0148v] 4 cleerstocken 
een moutie 
2 armemmerkes 
2 spygels 
een doos 
 
[0149] Steenwerck etc. 
9 soo pannen, comkes etc. 
enig schuttelgoet 
2 schaalties 
3 coppen 
6 stenen kannen 
 
Coper, tin, mesch ende iserwerck 
10 tinnen patelen 
een tinnen mingelen 
een tinnen croes 
een waterpot 
[0149v] 2 tinnen wijnkanties 
een tinnen cop 
een tinnen saucierke 
3 tinen brandewijnscroeskes 
8 tinnen lepels 
2 coperen cransen 
een kandeler 
een pottie 
een vuierbecken 
een rooster, aschop, vorckie, 2 tangen ende 2 potselen 
een huegel 
een ketel 
een gootling 
2 coperen potten 
een oude gootling ende enich oud iserwerck 
 
[0150r] Silverwerck 
2 silveren stoters 
een slueteltie 
een silveren vergulden ringh 
 
Gerede gelden ten sterffhuise bevonden 
4 valueerde rijxedalers f 10-00-00 
26 a 3 gulden 3 stuivers 0 penningen f 81-18-00 
2 a 1 gulden 8 stuivers 0 penningen f 2-16-00 
aan schellingen f 60-00-00 
---------- 
f 154-14-00 
 
[0150v] aan oorden f 3-02-08 
aan paijement f 54-15-00 
---------- 
f 57-17-08 
154-14-00 
---------- 
f 212-11-08 
 
Brieven ende instrumenten 
een reversaal op Maicke Bastiaans waar op sij te quade is vier ende twintig caroliguldens f 24-00-00 
een testament de dato den 16e maij 1660 bij de overledene nagelaten 
 
[0151r] Warderinge van Oene Carstes goederen 
een bed met een puel f 12-00-00 
een bed met een puel f 5-00-00 
2 oorckussens f 3-00-00 
een Spaanse deken f 2-00-00 
noch een dito f 2-00-00 
een groene gevoerde deken f 2-10-00 
een dito f 1-00-00 
een dito f 1-11-00 
een sarse deken f 0-15-00 
2 stoelcussens f 0-15-00 
2 dito f 1-00-00 
2 dito f 0-15-00 
---------- 
f 35-16-00 
 
[0151v] Linnen 
2 lakens f 3-00-00 
2 dito f 2-05-00 
2 dito f 3-05-00 
2 dito f 2-00-00 
2 lakens f 3-15-00 
2 lakens f 2-10-00 
2 lakens f 3-10-00 
2 lakens f 2-15-00 
2 pueldoecken f 1-15-00 
2 dito f 1-09-00 
1 pueldoeck met een stuck van een wijtlingh f 0-10-00 
2 slopen f 1-05-00 
2 slopen f 1-15-00 
2 dito f 1-05-00 
---------- 
f 30-19-00 
 
[0152r] 2 slopen f 1-05-00 
2 dito f 1-00-00 
3 slopen f 1-11-00 
een lap doeck tot een schorteldoek f 1-00-00 
2 manshembden f 5-00-00 
2 dito f 1-11-00 
2 dito f 3-00-00 
2 dito f 2-00-00 
2 dito f 4-00-00 
3 manshembden f 3-05-00 
2 dito f 4-10-00 
een witte met een blauwe f 0-15-00 
8 nuesdoecken f 2-05-00 
6 bonte nues doecken f 0-18-00 
2 mans nuesdoecken f 1-12-00 
2 dito f 2-00-00 
---------- 
f 35-12-00 
 
[0152v] 2 manshembden f 2-10-00 
2 dito f 2-00-00 
een half hembt met wat anders een kraag sampt wijlingh f 2-15-00 
2 linnen hembdrocken met een hembdrock f 1-00-00 
een carsaien onderbroeck f 2-00-00 
enige oude prullen f 0-06-00 
hoed, manteltie ende anders f 0-10-00 
een blauwe onderbroeck f 2-05-00 
een blauwe hembdrock f 1-00-00 
een rockien f 0-10-00 
een karpoes, ende een Engelse muts sampt rockien f 0-10-00 
een mans broeck f 2-15-00 
---------- 
f 20-01-00 
 
[0153r] een carmosijnen broek met een rockie f 1-11-00 
een mans rockien f 4-00-00 
een rode hembdrock f 2-05-00 
een blauwe gevoerde hembdrock f 5-10-00 
een rockien f 4-00-00 
een fuilemorten broeck f 2-00-00 
blau laken met rood voer f 7-00-00 
een pack blauwe cleeren f 12-00-00 
een pack swart cleeren f 10-00-00 
een mantel f 16-00-00 
2 paar swarte hosen f 3-00-00 
5 paar hosen f 2-10-00 
2 paar schoenen f 2-00-00 
2 gardijnen met een schorsteenscleet f 0-10-00 
---------- 
f 77-06-00 
 
[0153v] enige romlingen f 2-10-00 
enige romlingen f 1-02-00 
een gootlingh f 1-00-00 
een clein coperen pottie f 1-00-00 
een coperen pot f 1-05-00 
een paar cransen ende anders f 1-12-00 
een iseren pottie f 1-00-00 
enig iserwerck f 1-11-00 
een becken f 1-08-00 
enig tin f 9-00-00  
een tinnen mingelen f 0-15-00 
5 kannen f 0-12-00 
een ketel f 3-00-00 
een coperen panne met een schuim f 1-15-00 
enig schuttelgoet f 1-00-00 
---------- 
f 27-10-00 
 
[0154r] noch enig schuttelgoet met een iseren roede f 1-11-00 
enige stoelen met voetbank ende tafels f 3-00-00 
een kas f 11-00-00 
een kiste f 1-00-00 
een bos geern f 1-05-00 
4 cleerstocken met wasschamel f 1-05-00 
---------- 
19-01-00 
27-10-00 
77-06-00 
20-01-00 
35-12-00 
30-19-00 
35-16-00 
---------- 
f 246-05-00