Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 208 folio 141r

Pand:  0

Inleiding:  [0141r] Inventarisatie ende beschrijvinge, ten overstane van de burgemeesteren Hendrik Coenraats ende Ewert Ruierds als commissaris geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris ofte desselfs clercq, gedaan ten sterfhuise van wijlen Frouck Hendrix in leven weduwe van Lieuwe Lieuwes, van alle de goederen aldaar bevonden ten versoecke van Hendrick Lieuwes voor hemselfs een sone van de overledene, en Jan Clasen Wynia als geauthoriseerde curator over Grietie Luieties een kints kint van dito overledene bij wijlen Luietien Lieuwes in echte verwect in dier qualiteit gesamentlijke erfgenamen van de overledene boven voornoemt, op 't aangeven van Hendrick Lieuwes voorschreven die de belofte van alles getrouwelijk te sullen aangeven in handen van de commissaris Hendrick Coenraats heeft gepraesteert, waar op tot de beschrijvinge is geprocedeert in manieren als volcht. Actum Harlingen den 5e april 1667.

Inventaris: 
[0141v] 4 bedden ende 3 puelen 
8 oorcussens, 1 dito 
8 dekens 
2 gardijnen ende 2 rabatten 
13 slaaplakens, 1 dito 
5 wijtlingen 
5 pueldoecken 
18 slopen 
12 vrouwenhembden 
17 halsdoecken 
6 mutsen 
5 blauwe schorteldoecken 
een boschien geern 
 
[0142r] Wollen 
 
een swart lakens hoick 
een swart lakens rock 
een blauwe dito 
3 schorten  
een oud manteltie 
een glad lijfke met kraag ende mouwen 
een cap 
een overlijf met een paar mouwen 
een swarte schorteldoeck 
7 stoelcussens 
 
Houtwerk 
 
een eken kas 
een kiste 
een slaapbanck 
 
[0142v] een murmerd cas 
een hanghkaske 
een groot schabel 
een clein dito 
een tafel 
4 schilderien 
een spygel 
een canbord 
15 stoelen 
een spinwiel 
5 dosen 
2 waschtobben 
2 emmers 
een stooff 
een mangel bord ende mangelstock 
 
[0143r] een stoffer 
een rager 
een vloerveger 
een meelvat 
2 cleercorven 
2 tonnen 
 
Steenwerck, so commen, coppen, schalen als pannen 
 
eenig schuttelgoet 
4 drinckannen 
 
[0143v] Coper, tin, mesch ende iserwerck 
 
2 coperen potten 
2 ketels 
een ijsere standkandeler daerop een tinnen lamp 
een coperen craan 
een tinnen com, 1 dito 
een biermingelen, 2 halfe mingeles 
een tinnen mosterpot 
een rooster, 2 tangen, 1 aschop 
2 hangijsers, 1 koeckpan 
een hackmes met een hackbord 
2 vuijrbeckens 
8 tinnen lepels 
 
[0144r] Gerede gelden 
 
251/2 a 3 guldens 3 stuivers 0 penningen f 80-06-08 
aan paiement f 27-03-00 
noch is een nuesdoeck bevonden, soo aan ducatons schellingen ende dubbelties f 52-03-00 
---------- 
f 159-12-08 
 
Brieven ende instrumenten 
 
Een testament de dato den 3 november 1666 bij de overledene nagelaten quoteert met no. 1 
Een obligatie op de stadt Harlingen de dato den 12e martij 1638 ende daerop staande cessie de dato den 29e april 1633 tot vijff hondert caroliguldens quoteert met A. f 500-00-00 
Een hantschrift sonder datum op Trijntie Hanses weduwe Nanne Jans tot een honderd ende vijfftig caroliguldens quoteert met B. f 150-00-00 
 
[0144v] Een coopbrieff van 't huis daar de overledene uit is versturven staande alhier bij de Lombaart, quoteert met C, van Wyren Cornelis weduwe wijlen Albert Jansen voor twe hondert ende negentig goltguldens.  
 
Aldus gedaen geinventariseert ende geslooten. In kennisse van ons commissaris ende secretaris Actum desen 5e april 1667. 
 
(get.) Hendrick Coenraedts 
(get.) D. Wringer 1667