Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 208 folio 122r

Pand:  0

Inleiding:  [0122r] Inventarisatie ende beschrijvinge ten overstane van de heeren praesiderende burgemeesteren Hendrick Coenraats ende Evert Ruierts als commissarien geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris gedaan ten sterfhuise van wijlen Antie Gijsberts jongst huisvrouw en van Jan Joris burger en zeemtouwer alhier, van alle de goederen aldaar bevonden, ten versoecke van Claas Minnes ende Sicke Fransen als omen ende als geauthoriseerde curatoren over Gijsbert Rinties sone van de overledene Rintie Pytters in echte verwect in dien qualiteit erfgenaam van voornoemde overledene requiranten, ende Jan Joris bovengenoemt, echte man van de overledene voor hem ende als vader, ende wettige voorstander over sijne twee kinderen met namen Rinskie ende Trijntie Jans beide minderjarich zijnde requireerde, die de belofte van alles getrouwelick te zullen aangeven daertoe staande in handen [0112v] van de mede commissaris Ewert Ruierds heeft gepresteert, waarop tot de beschrievinge is geprocedeert, in manieren als volcht. Actum den 28e martij 1667.

Inventaris: 
[0122v] Bedden ende bedtscleeren: 
3 bedden ende 3 puelen 
12 oorcussens 
8 dekens 
3 paar gardijnen ende 3 rabatten 
22 lakens 
6 pueldoecken 
4 wollen wijtlingen 
3 toppen wijtlingen 
3 dekens voer 
30 slopen 
 
9 tafellakens, 1 dito 
16 servetten 
3 handdoecken 
6 bedschorteldoecken 
een stuckien nieuw doeck tot twee lakens 
[0123r] 13 stoelcussens 
een lapke bomesijn 
2 stie vlas, 8 pond geern 
 
Cledinge ende redinge tot wijlen Antie Gysberts lijf behoort hebbende 
 
Linnen: 
14 vrouwen hembden 
5 witte vrouwen schorteldoecken 
8 blauwe dito 
23 nuesdoecken 
6 nachthalsdoecken 
15 mutsen 
10 halsdoecken 
4 Duitse mutsen 
6 ondermutsen 
3 flippen 
5 hoofdoecken 
een witte borstrock 
 
Wollen: 
een swart laken hoick 
een dito rock 
een rood scharlakens rock 
[0123v] een blauwe dito 
2 swarte schorten 
2 blauwe dito 
4 manteltjes 
3 paar swarte mouwen 
een swarte schorteldoeck 
een rode dito 
een capsloier 
2 paar hosen 
een paar halve dito, 2 paar schoenen 
een wijdmanteltie 
3 daagsrocken 
een rode borstrock met mouwen 
een dito sonder mouwen 
een borstlap 
een silveren kettingien 
2 silveren hechten messen 
 
Antie Gysberts troupenningen: 
In een silveren draden buidel 
6 rijxedalers, 1 3/4 dito 
een ducaton 
aan 8 stuivers f 3-08-00 
[0124r] 7 Engelse halwe guldens 
een rijxeoord 
 
Houtwerck: 
een eken kewy 
een eken cantoor 
een murmerde cas 
een kistie, 2 tafels 
13 schilderien 
2 paar swarte stoelen 
een paar rode dito 
13 slechte stoelen 
2 spygels 
een boeckas met 16 boecken 
een canbord, een rackien 
een mangelbord ende 3 mangelstocken 
een glaadbord 
2 cleerbesems 
2 hairborsels 
2 hantstoffers 
1 houtwrijver, 1 vloerveger 
2 waschtobben ende 2 waschschamels 
[0124v] een clein copke 
een vleisvat 
2 wateremmers 
een turfvat 
een spinwiel 
een schuiefcleed 
7 kleerstocken 
een cleercorf 
een naijkorf 
een armkorf 
 
Oostindisch steenwerck: 
2 vruchtschalen 
7 schuttelties 
 
Enich slecht steenwerck 
 
[0125r] Coper, tin, meschen ende iserwerck: 
een boffertspan 
een coperen aker 
een waschketel 
2 messchen potties 
een iseren pot 
een coperen koeckpan 
een grote standkandeler 
een cleine dito, een snuiter 
2 coperen kranen 
een schuimspaan 
een tinnen biermingelen 
een tinnen soutvat 
een tinnen buttercop, 1 dito mosterpot 
een blicken lamp 
een kinder kroeske, een tinnen cop 
een tinnen traechter 
een rooster, 2 tangen, 1 aschlepel, 2 treeften 
een iseren kettingh 
12 tinnen lepels, een lanteern 
een messchen strijckiser 
een hackmes 
[0125v] een slaads emmer 
een vuijrbecken 
 
Silverwerck: 
een silveren beker 
9 silveren lepels 
2 mosterlepelties 
een paplepeltie 
een brandewijns kroeske 
 
Eetbare waren: 
5 stucken roockvleis 
een half zijde speck 
2 bargeribben 
 
[0126r] Winckel ende winckel goederen: 
3 pond sietten geern 
2 pond dito 
3 1/4 pond geern 
1 1/4 gemeen sietten geern 
3 1/2 pond trijp geern 
4 pond dito 
1 1/2 pond grouw trijp 
2 1/4 pond siet 
een half pond grijse wol 
1 1/2 trijpwol 
2 pond croons wol 
4 pond brat wol 
1 pond trijp wol 
1/2 pond grijs wol 
6 3/4 pond siet geern 
6 3/4 pond dito 
2 1/4 pond slecht dito 
4 1/4 pond fet geern 
19 rode fellen 
[0126v] 9 witte vellen 
een ruiege hembdrock 
21 leren onderbroecken 
2 dosijn schapenleer 
25 stuck halve leer 
eenig stucken halve leer 
2 wilde kattevellen 
enig eeckhoornsvellen 
6 kattevellen 
6 kindere katties 
9 lamsvellen 
8 cameretten 
55 buisen 
13 paar hantschoenen 
2 hasevellen 
8 getouwe bonslingsvellen [= bunzing?] 
113 pond wicht soo scheren als loden 
een paar messche schalen 
een paar houten dito 
15 bonslingsvellen  
3 kattevellen 
375 bereide kalfsvellen 
[0127r] 24 vracke dito 
75 stucken kalve leer 
82 wracke stucken kalve leer 
40 schaapsvellen 
21 slechte lamsvellen 
7 geitevellen 
70 conijnnevellen 
50 lege aschtonnen 
5 slechte lamsvellen 
715 schapevellen 
een grote dobbe vol vleis van vellen 
180 gekalcte kalfsvellen 
270 ruige kalfsvellen 
111 schapebloten 
516 getouwde kalfsvellen tot Amsterdam 
201 pond potasch 
20 pond slecht verdroncken wol 
2 pond swarte wol 
2 pond witte wol 
7 1/2 pond corte wol 
 
[0127v] leeg 
 
[0128r] Brieven ende instrumenten: 
Een reversaalbrieff de dato den 13 augusti 1662 op Reier Jacobs cum uxore, tot vijffhondert Caroli guldens als reste van meerder somma, ter sake de coop van sekere halve huisinge, leeringlen? ende gereedschappen etcetera, quoteert met A f 500-00-00 
Een coopbrief de dato den 7e januarij 1657 van een staende bij Franequerpijp. Quoteert met B. Gecocht van Sieuke Douwes 
Een dito de dato den 30 april 1663 van een camer staande in de Wagenmakerssteeg, gecocht van de Armevoogden alhier. Quoteert met C 
 
[0128v] Profijtelijcke boeckschulden: 
De Groeniger heren debent f 576-07-00 
Aan huir te goede van verscheiden personen f 124-12-00 
Aan lijffrenten f 40-00-00 
Pytter cramer van Wommels f 24-00-0--0 
Matheus Lolckes wolkammer tot Bolswert f 23-14-00 
Fecke Eefges f 25-00-00 
Jan Joosten op Derschelling f 8-17-00 
Allert Allerts f 6-14-08 
Iebel Jelles f 7-14-00 
Olphardus Belida rector f 1-06-00 
Annemoeij f 3-10-00 
Bartel kuiper f 4-03-06 
Haring Pybes f 3-02-08 
Jantien Roest f 1-06-06 
Namck Rochus f 1-08-04 
Jacob Pytters f 13-00-00 
Claas Tades f 1-10-00 
Huieg backer f 2-04-04 
---------- 
f 868-09-04 
 
[0129r] Hans kistmaker f 3-05-04 
Wybe brouwers wedu f 8-14-08 
Eecke schroor f 2-11-08 
een cramer van Sexbierum f 5-16-00 
Claas Minnes f 26-08-00 
Willem Coenes f 1-07-00 
Sick Fransen f 14-07-00 
Sara van Buijeten f 0-12-12 
Pytter Sioerdts f 11-00-00 
Coene metseler f 2-08-00 
Werp Bastiaans f 3-06-00 
Itie moeij f 2-11-00 
Rieme Rumes f 0-14-12 
Leentie IJpes f 5-00-00 
Hendrick Gowerts f 1-19-00 
Gijsberts Juriens f 2-04-00 
Rixtie Tomas f 2-19-00 
deselve f 1-09-04 
Goucke Braam f 5-10-00 
Gatske Dirx f 0-19-00 
Matien Jans f 4-03-08 
Pytter Jansen schroor f 6-04-00 
Yble Poppes f 13-06-00 
---------- 
f 126-10-08 
 
[0129v] Bavius Zyricus f 7-00-06 
Harmen brouwer f 1-00-08 
Roeloff glaasmaker f 1-15-08 
Rentemeester Schelto Fontein f 1-12-10 
Teeckle Cornelis f 0-12-00 
Iede Alma f 1-04-00 
Ietse Pyckes f 0-15-08 
Maijke in de Odulphysteeg f 0-17-04 
Lieuwe Dirx f 65-01-08 
Jacob Fransen f 14-00-00 
Tetting Hessels f 11-00-00 
Hoite Hoites f 6-00-00 
Marten Tiepkes f 2-02-00 
Grietie ferfster f 1-04-00 
't Weeshuis f 4-06-00 
Harmen schoenlapper f 0-07-00 
Claas Gerrits erfgenaam f 2-00-08 
---------- 
f 120-18-14 
f 126-10-08 
f 868-09-04 
---------- 
f 1115-18-10 
 
[0130r] Schadelijcke staat 
Fecke Aafges comt per obligatie f 1000-00-00 
ende voor 1 1/6 jaar interesse f 52-10-00 
Pytter Ewerts per obligatie f 200-00-00 
ende voor 8 maanden interesse f 6-13-00 
Aucke Douwes wijdschipper f 207-00-00 
obligatie met d' intresse f  
Claas Cornelis met d'interes f 154-00-00 
Sytske Edgers comt f 35-00-00 
Sierck Jacobs tot Bolswert f 70-08-00 
Huijbert Huiberts tot Zutphen f 180-00-00 
Michiel Ockhuisen tot Amsterdam f 40-00-00 
Jantien Ambrosius tot Amsterdam f 12-00-00 
Rein Pybes tot Franequer f 50-00-00 
Willem boendermaker f 9-00-00 
Tijtske slagster f 40-00-00 
Tieerd Suierger f 6-00-00 
Reier Jacobs f 72-10-00 
Gerrit Gouckes f 2-12-00 
Take Takes f 2-19-00 
Sierd Jans f 20-05-00 
Aane brouwer f 7-00-00 
Schelte Reiners f 87-03-00 
Hedser Halbes f 101-04-00 
Jan Clasen f 9-12-00 
Harmen Pytters brouwer f 12-17-00 
Jeltie Pytters f 11-18-08 
---------- 
f 2390-11-08 
 
[0130v] Foppe Folckerts f 8-10-00 
Claas Gerrits erfgenaam f 6-03-00 
Goucke Braam f 7-02-00 
Haie Jansen f 2-14-00 
Feddrick Greolts f 30-00-00 
Jetse Huiberts f 50-00-00 
Lieuwe Dirx een honderd twee en negentich Caroli guldens sestien stuivers f 192-16-00 
deselve f 40-00-00 
---------- 
 
Sikke Fransen schoenmaker comt ter sake geleverde schoenen twaleff Caroli guldens f 12-00-00 
De selve ter sake huishuier vier en tachtich Caroli guldens f 84-00-00 
Jurjen Cok t' Amsterdam, comt ter sake ongelden van vellen f 3-12-00 
Michiel Okhuisen t' Amsterdam comt noch ter sake vellen f 23-09-00 
Tjepke Tjeerdts van schaapsblooten f 15-02-08 
Marten Tjepkes voor bier f 6-15-00 
---------- 
f 482-03-08 
 
[0131r] meester Claas Aukes wegens een jaar scheeren betaalt f 2-10-00 
Jacob Pieters voor broodt f 11-06-08 
Martjen Willems voor vlas f 2-08-00 
Schelte bakker voor broodt f 40-01-12 
Haringh Pybes voor bier f 4-10-00 
Lijsbeth Jans voor naijloon f 1-19-08 
Harmen Wiltjes te Leeuwerden f 8-12-00 
Dirk Clasen te Franequer voor vellen f 4-00-00 
Jan Fuik tot Leiden voor rood leer f 15-18-00 
Freerk Hingst voor calk en zandt f 4-18-00 
Huijgh Willems van broodt f 2-05-10 
Jan Cornelis tot Leeuwarden voor zajetten geern f 4-08-00 
Haije Upkes voor een slot f 2-00-00 
Lutske verfster voor wat verff f 1-05-00 
Jan Voskes f 1-12-00 
Pieter Middachten voor een vel f 3-03-00 
Roeloff Pybes voor asktonnen f 3-05-00 
Cornelis Eijberts f 1-10-00 
Yttje linnen naister f 1-13-08 
Claas Takes f 0-10-00 
meester Jan Heerts f 0-12-00 
Leentje IJpes f 4-14-00 
knechts loon f 10-00-00 
Fekke Aesges f 3-00-00 
Wybe Fransen f 0-15-00 
Namk Rochus f 1-00-00 
---------- 
f 101-16-14 
 
[0131v] Hans brouwer comt f 1-11-08 
Pieter Roorda smid f 0-16-08 
Roeloff glaasmaker ende Emrick metseler f 8-12-00 
achorsteensgeld ende hooffd geld f 8-00-00 
---------- 
f 19-00-00 
f 101-16-19 
f 482-03-08 
f 2390-11-19 
---------- 
f 2993-11-19 
 
Aldus gedaen geinventariseert ende geslooten. In kennisse van ons commissaris ende secretaris. Actum ut supra 
(get.) Hendrick Coenraedts 
(get.) D. Wringer 1667