Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 208 folio 64r

Pand:  0

Inleiding:  [0064r] Inventarisatie en beschrivinge ten overstane van de heeren praesiderende burgemeester Henrick Coenraats en Ewert Ruierds in desen commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris ofte desselfs clerck, gedaan ten sterfhuise van de olde burgemeester Claas Sanstra, van alle de goederen uit en inschulden aldaar bevonden, ten versoeke van de olde burgemeester Jan Ruierds Sanstra als bestevader en voorstander over de drie kinderen bij gemelte zijn zoon nagelaten, in dier qualiteit requiranten, ende Ytie van Kyll nagelatene wedue van gedachte burgemeester Claas Sanstra voor haar selfs en moeder en wettige voorstanderse over haar zoontie Gerben Sanstra bij haar saliger man in echte verwect soo veel nodich gesterct is in desen voorschreven ad actum divisionis sonder wijders met coopman Pytter Joris Piphron in qualiteit requireerde, in welkx doende geprocedeert is tot de beschrijvinge, nadat alvoren de genoemde wedu de behoorlicke ede in handen van de praesiderende [0064v] burgemeester Hendrik Coenraats hadde gepraesteert. Actum Harlingen den 1 april 1667. Opmerking: Claes Jans Sanstra (geb.jaar en doopdat. onbekend, overl maart 1667), vroedschap Harlingen, zoon van Jan Ruurds Sanstra en Aafke Cleysen Lanting; trouwt (1) Marya van Zijl; kinderen uit 1e huwelijk: Aefke Claes Sanstra (geb 1655), Rolyff Claes Sanstra (ged. 20-06-1656, vroeg overl.), Rodolphus Claes Sanstra (geb. c. 1658), Hillegonda Claes Sanstra (geb c. 1660); Claes Jans Sanstra trouwt (2) 26-11-1662 Yda [van] Kyl, kind uit 2de huwelijk: Gerben (Gebrandt / Gerbrandus) Claesen Sanstra (ged. 06-09-1663).

Inventaris: 
[0064v] In de voorcamer: 
een tafel 
een schenktafel 
een setgemack, 5 stoelen 
10 schilderien soo clein al groot 
een spygel 
een corfke met een spretie 
een cleerbesem 
een leren vergulden camkoker 
2 degens met 2 draagbanden 
9 oostindische pannen so stucken als hele 
2 glasen batellien met silveren doppen 
2 glasen fleskes 
2 terpentij[n] coppen met een sanddoos 
 
[0065r] een bed met een puel 
2 oorcussens, 2 dekens 
een wijlingh, 2 kindere dekenties 
3 oorcussenties, een crebbe 
2 spreden voor de glasens 
een kleine glas spretie 
eenige flessen 
een sackien met ludsen en knopen 
22 mans beffen met canten en sonder canten 
28 paer ponjetten 
een witte slaapmuts 
4 catoenen dassies 
een paer gardijnen en een rabat 
een schorsteens cleedt 
een ophaler in t bedsteedt 
een bloem glas 
5 stoelcussens 
 
[0065v] In 't voorhuis: 
8 schilderien so clein als groot 
een pars 
een hang uirwerck 
4 stoelen, 3 stoelcussens 
een paer swarte zijden hosen in de pars 
3 paer witten breiden hosen 
3 paer witte breiden socken 
een swart zijden gesontheit 
een paer swarte hantschoenen 
een paer oude zijden hosen 
2 paer swarte en 1 paer sietten coleeurde hosen 
4 paer halve onderhosen 
een paer dito 
een mans breiden slaapmuts 
 
[0066r] 2 glasgardijnen 
enig oude lappen 
een rotting met een benen cnop 
een spreed over de tafel 
een plattie 
 
In de gangh: 
een rackie met 8 slechte pannen 
een hang caart 
een mangelbord, 1 mangelstock ende stofferke 
eenige romlingen onder de trappen 
een ruige met een lakens muts 
een hemdrock met bont gevoert 
een hembdrock sonder mouwen 
een saries met een lakens onderbroeck 
een drogetten broeck, 1 drogetten wambais ende rock 
een saries hemdrock 
een korfke met 3 wrijvers 
 
[0066v] een ongetornd grofgreinen cleedt 
3 paer schoenen 
een dweil, 2 waschtobben 
2 waschschamels 
 
In de binnencamer: 
3 grote schilderien 
12 dito soo clein als groot 
een grote spygel 
6 ronde Spaanse stoelen 
een scherm 
3 oostindische coppen 
3 oostindiische butterschuttels 
2 dito clapmutsen 
2 grote pannen 
een ledekant met sijn behang 
4 gardijnen voor de glasen 
een schorsteens cleedt 
 
[0067r] een bed met een puel 
2 oorcussens 
een wijtlingh 
een stuk linnen 
3 vloermatten 
een cantoor daerin bevonden een groen spreedt 
 
[0067v] In een vast spijntie: 
een bosch geern, wegende ... 
een hoedecas 
enige lappen 
 
Een Hollanse cas, daerin linnen: 
27 slaaplakens 
40 slopen 
5 pueldoecken 
6 wijtlingen 
26 mans hembden 
2 witte onderbroecken 
2 witte hemdrocken 
een stuck doeck lang 40 ellen 
 
[0068r] 18 tafellakens 
94 servetten 
16 handdoecken 
een mans bef met brede kanten 
26 nuesdoecken, 3 dito, 3 dassies 
2 slaapmutsen 
 
Kindergoet: 
28 kleine kindere doecken 
21 grote kindere doecken 
 
[0069v] Wollen:[= doorgestreept]  
Vacat 
 
[0069r] Vacat 
 
[0069v] Wollen: 
een swart lakens mantel 
een koluerde grofgreinen mantel 
een Turx grofgreinen capot 
een coluerde pack kleeren met gouddraden knopen 
een swart lakens dito pack 
een Turx grofgreinen pack dito 
een pack roodscharlakens onderkleeren met goouden boorties 
een hoedt 
3 hoedsbanden met linten 
een paar swarte zijden hosen 
een swarte neusdoeck 
enige lappen 
7 ellen coorden 
een paer leren hantschoenen 
een optrecker in 't bedsteed 
een klein kistie 
een paket pluimen 
enigh kant 
 
[0070r] Silverwerck: 
een silveren cop met een dexel 
2 silvern bekers, een brandewijns croeske 
een tabax doos met silver beslagh 
een silveren papcopke 
een silveren schaaltie 
een terpentijn kantie met een silver lid ende silveren banden en silveren oor 
en grote silveren schuttel 
een psalmboeck vrouwen met silveren beslach 
een dito met silveren haken 
een wit kantie met een silveren lid 
een Oostindisch kantie sonder lidt 
een gouden signet 
12 silveren lepels 
2 eier lepelties, 2 silveren knopen 
een silveren signet 
een silveren tabax stopper 
een hecht met silveren banden 
een brantstenen hecht met gouden ringen 
 
[0069v] In een gang onder de galderij en inde kuecken: 
een rackie daerop 10 schalen 
5 pannen 
een vuierbecken 
een oude mantel 
een hoed 
een kiste daerin enige lappen 
een korfke 
een oud schorsteen cleedt 
een oude sack 
2 paer oude hosen 
een schuttelbanck met enich schuttelgoet 
een gootlingh 
een taartpan sonder lid 
een ijseren pot 
een stenen stelp 
2 flessen 
een passer 
 
[0071r] 2 messchen kadelaars 
2 strijckijsers 
enige sleven en houten lepels 
2 houten juffrouwen ofte bossen 
2 schuimspanen 
2 braadspitten 
een ijseren lepel 
een blicken wrijver 
een puister 
een mesken blaker 
een hackmes 
een strijckiserke 
een rooster 
een potseel 
een ijseren haak 
een ijseren standkandeler 
een schamel veintie 
3 ijseren lidden 
een blicken salmbrader 
 
[0071v] een treeft, 1 dito 
een hackbord 
2 tinnen waterpotten 
2 rackies 
een kannenwasscher 
een spongie 
een slaadsnet 
een blicken salaads emmer 
een lanteern 
een kinder wafelyserke 
een copen [= koperen] koeckpan 
een soutvat 
een eierkorf 
een kanne 
een slijpbord 
enig tinnen goedt 
9 schilderijen soo clein als groot 
een spygel 
 
[0072r] een scherm 
een tafel 
een kamkoker 
een bed met een puel 
2 oorcussens 
3 dekens 
een wijtlingh 
12 soo clein als groot 
een schorsteen cleedt 
9 stoelcussens 
2 cleeties 
een huegel, 1 tange, een asschop 
8 schalen 
5 canties 
3 stenen flessen 
enige drinckglasen 
12 tinnen tafelborden 
12 dito 
10 tinnen schuttels soo groot als clein 
 
[0072v] een tinnen buttercop 
een eierpottie 
een braadpan 
een blaker 
een gootling 
een blicken brader 
2 messchen pijpen 
een broodschuttel 
4 tinnen coppen 
2 saucierkes 
4 tinnen lepels 
2 ijseren lepels 
een soutvat 
1 mostert pot 
een stenen soutvat 
een tinnen mingelen 
een blicken tromp 
een vijsel en stamper 
een olykantie 
 
[0073r] een eeck kantie 
een tinnen half mingelen 
een wijnkantie, een suickerpot 
een houten cruiddoos 
een lanteern 
een korf 
een vleisketel met een lid 
 
Op de souder ofte op de opcamer: 
een bed met een puel 
2 oorcussens 
2 stoelen 
3 schilderien, 1 dito 
9 albasterde borties 
2 slechte flessen 
6 panties, 2 copkes 
een schorsteen cleedt 
2 gardijnen met een rabat 
een kistie met een schabeltie 
2 reissacken, een caas, een tijntie 
een kinderkackstoel 
een rijsen wyge 
 
[0073v] enige romlingen 
een reisbroeck 
een leren onderbroeck 
een beffe cas, 1 dito 
enig gesoden geern 
enig ongesoden geern 
enige lappen 
een dambord 
enig uitlick vlas 
4 dekens 
een klein oorcussentie 
enig kindergoet 
een blauw cletie 
een schilderij 
6 stucken roockvleis 
enigh peerde gereid 
 
[0074r] een baker scherm 
2 tafels lidden 
2 korven 
2 wateremmers 
een vloerschrobber 
 
[0074v] Brieven ende Instrumenten: 
 
Een obligatie op Ruierd Sanstra de dato den 12 september 1664 tot twe hondert caroliguldens f 200-00-00, quoteert met Littera A. 
 
Een obligatie op de capitein en commanduer Jonker Dirck Fonck van Linden cum uxore de dato den 25 februarij 1667 ter somma van drie hondert vijf ende sestig caroliguldens f 365-00-00, quoteert met Litera B. 
 
Een notule op Auck Jans welx wijlen Sioerd Sonneman de dato den 27 ocoteber 1664 waarbij geblijct dat sij te reste is negen en vijftig caroliguldens vijf stuivers, f 59-05-00, quoteert met C. 
 
Een lijfrente brief op de stadt Harlingen op 't lijf en leven van Grietie Lieuwes weduwe wijlen Gijsbert Lammerts ter somma van vijftig caroliguldens capitael en staande tegens 6 per cento, gecocht van des selfs credituren, de dato den 7 maij 1638, quoteert met D, f 50-00-00 
 
[0075r] Een notule de dato den 5 martij 1661 waarbij geblijct dat de burgemeester Caesarius aan t sterfhuis schuldich is twintig caroliguldens, f 20-00-00, quoteert met E. 
 
Een coopbrief ende absolute quitantie de dato den 15 Julij 1656 van de huisinge staande alhier op de Schritsen gecocht van de heer burgemeester Lanting voor acht hondert goudguldens, quoteert met F. 
 
Een coopbrief de dato den 23 januari 1656 van een hof met bomen en plantagie staande alhier op de Zuider Nieuwe Haven, gecocht van Asuerus van Viersen secretaris vande heeren de Gedeputeerde Staten van Friesland nomine uxoris voor quoteert met No G. 
 
Een quitantie van de fiscaal generaal J. van Arsen ter somma van vierhondert vijftig caroliguldens de dato den 7 januari 1659 hier pro memoria 
 
[0075v] Een procuratie de dato den 8 augusti 1667 bij Fransina Christina ende Haebe Kijl gepasseert aan de burgemeester Sanstra, mede pro memoria 
 
Seecker acte van scheidinge ende deilinge van wijlen Kleis Bartels nagelatene goederen. 
 
Gerede gelden ten sterfhuise bevonden: 
27 ducatons a 3-03-00 is f 85-01-00 
78 a 3-03-00 is f 245-14-00 
een a 12-00-00 f 12-00-00 
8 a 3-03-00 f 25-04-00 
een goudwicht, 1 dito Frans 
 
[0076r] Inde drie voorkinders haar spaarpotten bevonden, soo van haar moeders troupenningen als anders f 83-00-00 
 
Boeckschulden: 
Joost Pytters tot Amsterdam debet 190 pond suicker, hier pro memoria 
Mathijs Hylcama op t Herenveen debet f 26-02-00 
G. Stephani f 33-10-00 
Jouck Buwes tot Bolswart f 6-10-00 
Albartus Lanting f 20-14-00 
Juffrouw Anna Gravius tot Ferwert f 32-10-00 
Here Romerts tot Doccum f 32-04-00 
Regnerus Bruinsma f 18-00-00 
Govert van Viersens weduwe tot Leuverden [= Leeuwarden] f 7-10-00 
 
[0076v] Professor Banck f 20-00-00 
Sybren Sybrens apotecar op 't Herenveen debet f 14-02-00 
Dirck Vermeer tot Revel [= Reval, nu Tallinn hoofdstad van Estland] f 805-13-00 
Symen Lantingh tot Revel [= Reval] f 252-15-00 
Jan Ruierds herbergier tot Bolswert f 17-17-00 
Arien Riemersma tot Bolswert f 20-12-00 
Jan Benida f 55-03-00 
Symon Abbes Gabbema f 6-00-00 
Anne Auckes f 7-04-00 
Burgemeester Mellema tot Leuverden [= Leeuwarden] f 18-00-00 
Ontfanger Sibrant Baarda f 89-15-00 
Jan de Coier tot Leuverden [= Leeuwarden] f 42-10-00 
De heer Bijekorfs wedu f 22-15-00 
Hopman Jacob Haseler f 13-10-00 
Wybe Hopmans erfgenamen tot Oldeboon [= Oldeboorn] f 28-06-00 
 
[077r, maar genummerd: 78] Hans Aarts executuer tot Sexbierum f 15-10-00 
T. Theodori fiscaal f 99-13-00 
Lt. [= luitenant] Rochus Tymons f 60-16-00 
Riemersma schoonmoeder tot Bolswert f 6-06-00 
Harmen Andrys Cocqs wedu tot Groeningen f 40-00-00 
Bouwe Stoffels in de Silveren Berck f 60-00-00 
Daniel Hartsvelt f 29-01-00 
Dr Cannegieter f 13-10-00 
Freerck Fart op Vielant f 65-00-00 
Geert Bolleman tot Groningen f 679-10-00 
De Grietman B. van Douma f 30-00-00 
Doecke stalman f 20-15-00 
Burgemeester H. Caesarius f 30-00-00  
 
Finis van t rest boeck, A ende B. 
 
[0078v] Int Schultboeck: 
Cornelis Cordewagen debet f 50-07-00 
Juf. Womelia van Unia tot Belcum f 64-10-00 
Jacob Schonevelt tot Groeningen f 16-00-00 
Pytter Gardenier f 25-17-00 
Tettie Himert f 11-00-00 
Lieuwe Lieuwes f 54-00-00 
Pytter Tycken tot Leuverden [= Leeuwarden] f 206-05-00 
Hopman Pytter Middachten f 14-10-00 
Secretaris Adius f 13-19-00 
Jan camerbode tot Worcum f 9-00-00 
Gemeensman Dirck Visscher f 7-00-00 
Jan de Jager f 79-09-00 
Pytter huisman tot Groningen f 11-00-00 
 
[0079r] Juff. Titia Wisling tot Groeningen f 24-17-00 
Roelof Fockema tot Groningen f 10-19-00 
Trijntie goedvrouw f 3-10-00 
Hendrik Robbes castelein tot Leuverden [= Leeuwarden] f 80-16-00 
Capitein Aisma tot Scherdens f 7-12-00 
Tierck Sanstra f 67-10-00 
Joannes Innes tot Sneek f 5-00-00 
Hendrick waagmeester tot Leuverden [= Leeuwarden] f 89-18-00 
Hendrick Harmens tot Groeningen f 78-04-00 
De rector Belida f 38-18-00 
Jan Symons lakenkoper f 21-15-00 
Gysbert van Zijl tot Uitrecht f 211-14-00 
 
[0079v] Dirck Hendrix op t Eierlant f 54-10-00 
Ja Abe Leuwen tot Groeningen f 14-19-00 
Jonker Tjalling van Canstra [= Tjalling van Camstra] tot Leuverden [= Leeuwarden] f 29-08-00 
Faandrick Grovestins tot Wester Niuwe kerck f 30-07-00 
Faandrich Hendrick Feickes de Wit f 84-00-00 
Jonker Sixtus Julius a Decama tot Weidum f 113-00-00 
Jan Hessels Schouwenburg tot Franequer f 11-10-00 
Dre Wibrande f 11-10-00 
De heer Georg van Swartsenburgh Grietman tot Anium [= Georg Wilco baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg (1637-1674), grietman van Oostdongeradeel, raad ordinaris hove van Friesland, wonend op Holdinga-state te Anjum] f 221-10-00 
 
[0080r] Jan Willems metselar f 35-17-00 
Adriaan vander Zijs tot Leuverden [= Leeuwarden] f 29-06-00 
Dr Swalue f 28-15-00 
Rentemeester Edo Wynia f 22-00-00 
Cornelis een arm schipper f 4-03-00 
Auck Jans Sonnemans weduwe f 98-15-00 
Pytter Joris Piphron f 41-15-00 
Jacobus Bouritius op t Herenveen f 75-10-00 
Luitenant Ewert Ritskes f 10-00-00 
Joannes Diependal tot Bolsward f 5-00-00 
 
[0080v] Ruierd Sanstra f 59-00-00 
Dr Jacobus Caesarius f 8-00-00 
Claas Schouten chirurgijn tot Enckhuisen f 10-10-00 
Claas meedbrenger f 20-00-00 
Jonker Evert van Sussen tot Leuwerden f 266-08-00 
Reinier Gerrits tot Oldeboon f 24-10-00 
Daniel Ros f 65-00-00 
Juffrouw Herema tot Arum f 6-16-00 
Burgemeester Harmen Synes Nauta f 147-02-00 
Jan executuer tot Franequer f 40-10-00 
Harmanus Hattingius tot Franequer f 10-10-00 
 
[0081r] Tiepke Franckena tot Leuwarden f 117-11-00 
Freerck Rienx tot Leuwarden f 63-00-00 
Secretaris Abraham Groenwolt f 165-00-00 
Hessel Clasen tot Franequer f 9-10-00 
Frans Jacobs de Adam f 5-00-00 
Jan Hessels Schouenburgh tot Franequer f 74-00-00 
Burgemeester Adam Gipson f 36-17-00 
Havenmeester Jan Pytters f 10-00-00 
Capitein Symon Foeckes f 13-10-00 
Hendrick Pytters op Hogertinne f 25-00-00 
De heer Steensma f 119-10-00 
Simon Jorna apotecar f 25-10-00 
Capitein Jurjen Groenwolt f 13-17-08 
De heer vice admiraal wijlen Jonker Coenderts f 5-10-00 
 
[0081v] Jan Schelte Obbinga tot Hallum f 79-10-00 
Burgemeester Jan Knijff f 20-10-00 
Joost Pytters f 17-00-00 
Willem Willems tot Witmaarsum herbergier f 13-10-00 
Professor Hubert f 14-04-00 
 
Int memoriaal met No.:  
Jan Sanstra olde burgemeester f 27-00-00 
Deselve [Jan Sanstra olde burgemeester] f 6-15-00 
Tierck Sanstra f 3-10-00 
Willem Willems tot Witmarsum f 13-10-00 
Feicke Sybrants tot Franeker f 20-00-00 
Burgemeester Jan Ruirds Sanstra f 23-14-00 
Capitein Heemstra tot Oenkerk f 14-06-00 
 
[0082r] Willem Willems tot Witmarsum f 6-15-00 
Feicke Sybrants tot Franeker f 10-10-00 
Burgemeester J. Sanstra f 14-12-00 
Hendrick Hendrix glaasmaker f 1-04-00 
Burgemeester J. Sanstra f 7-16-00 
Gellius Dominici tot Rinsmageest f 24-10-00 
Burgemeester J. Sanstra f 13-10-00 
Fransina Kijl f 13-05-00 
Feicke Sybrants tot Faneker f 20-00-00 
Secretaris Walrich tot Sneek f 26-00-00 
Capitein Jurien Groenwolt f 2-05-00 
Francina Kijl f 61-09-00 
Itie Fonckq f 5-15-00 
 
[0082v] Burgemeester Jan Sanstra f 26-12-00 
Willem Willems tot Witmaarsum f 6-15-00 
Juffrouw Machtelt Roorda tot Deinum f 24-00-00 
Professor Huibert f 20-00-00 
Vroedsman Faber f 21-08-00 
Burgemeester Sanstra f 34-11-00 
Pytter Hettes f 14-05-00 
G. van Widenwelt tot Cornium f 73-10-00 
Juffrouw Eisinga tot Marsum f 54-00-00 
Frans Jacobs de Adam f 3-00-00 
 
[0083r] Andrys Yges op rekening voor Jan Sanstra burgemeester f 161-12-00 
de rentemeester Wynia f 20-00-00 
Fendrich Hendrick Feickes de Wit f 20-00-00 
Anske Ypes f 1-08-00 
Burgemeester Sanstra f 28-18-00 
Burgemeester G. Hartenburgh f 13-05-00 
Frans Jacobs d'Adam f 2-00-00 
Symon Jorna apotecar f 24-10-00 
Cornelia, Freerck Rienx wedu tot Leuwarden f 11-04-00 
De selve f 26-00-00 
Tiepke Franckena f 25-00-00 
Gemeensman Dirck Visscher f 12-14-00 
 
[0083v] De heer Joan Annema f 73-10-00 
Capitein Jurien Groenwolt f 6-12-00 
Feicke Sybrants tot Franequer f 61-00-00 
Hendrick Pytters op Hogetinne f 4-11-00 
Juffrouw Hylckie van Ailva tot Witmarsum f 26-10-00 
Capitein Aisma tot Schettens f 78-10-00 
Feicke Sybrants tot Franeker f 10-00-00 
Willem Willems tot Witmarsum f 8-15-00 
Burgemeester Sanstra f 48-12-00 
Anna Ysbrants, wedu wijlen Hijsma tot Groeningen f 288-00-00 
Roelof Fockema tot Groeningen f 216-00-00 
Op de Confoy voor een Groeniger paspoort in lastagie gesteldt f 5-15-00 
 
[0084r] Juffrouw Eisinga van Collum f 25-00-00 
Juffrouw Eisinga weduw wijlen Houwerda tot Leuwarden f 25-00-00 
Jan Symons lakenkoper f 15-05-00 
Capitein Idsard Jacobs van Harinxma tot Doccum f 26-10-00 
Feicke Sybrants tot Franeker f 32-00-00 
Burgemeester J. Sanstra f 26-10-00 
Capitein Dois op 't Nieulant bij Bolswert f 26-00-00 
Broer Jansen barbier f 7-10-00 
Pytter Taimans tot Groeningen f 85-14-00 
Professor Huibert tot Franeker f 10-00-00 
 
[0084v] Ruierd Sanstra f 13-05-00 
Frans Jacobs d' Adam f 13-05-00 
Tiepcke Franckena f 136-00-00 
over 't afsterven van Pytter Luicken tot Amsterdam betaalt f 26-19-00 
comende noch tot laste van sijn vader noch f 8-01-00 
Burgemeester Sanstra f 26-10-00 
Vroedsman Anske Ypes f 13-10-00 
Reinsck, Mart Hylckes wedu f 23-10-00 
Secretaris Bruinia tot Franequer f 20-00-00 
De hopman Blocq f 15-15-00 
Capitein Jurien Groenwolt f 7-00-00 
Feicke Sybrens tot Franeker f 50-00-00 
 
[0085r] Burgemeester Sanstra f 26-10-00 
Mr Fecco Wolcama [= Fecco Wolcama (geb Sneek ca. 1610-overl Harlingen na 1674) mr schilder, organist] f 7-10-00 
Pier Bauckes op Grettinga buiert f 6-17-08 
Burgemeester Sanstra f 26-10-00 
Dirck Kivit fendrich f 13-10-00 
Hendrick Pytters op Hogertinne f 12-10-00 
Jan Piers f 23-00-00 
Geert Schuirman f 6-10-00 
Brugemeester Jan Sanstra f 26-10-00 
Dirck Kivit fendrich f 15-15-00 
Burgemeester Sanstra f 16-10-00 
Capitein Jurien Groenwolt f 7-00-00 
Capitein Ruierd Sanstra f 2-08-00 
 
[0085v] Repartitie van alle sodanige schilderien als bij accoord van den 14 Maij 1667 voor de heer Glinstra gevallen zijn gedeelt en ten dele gevallen  
 
aan Jan Ruierds Sanstra q.q.: 
Een lantschap van de koning David f 27-00-00 
Een lantschap met een fontein f 15-00-00 
een ze stuck [= zeestuk] f 6-00-00 
een bloempot f 3-02-00 
een Brabants lantschapke f 17-00-00 
een Brasiliaans ze stuck [= zeestuk] f 12-15-00 
een lust huys f 7-05-00 
---------- 
f 88-02-08 
 
Ida Kyl: 
Midas ordeel f 34-00-00 
een lantschap waar in naackende Godinnen f 17-00-00 
een rosecrans f 2-10-00 
een lantschap van Eick f 18-00-00 
een bloempotie Bardenborg f 10-00-00 
een lantschap f 15-00-00 
---------- 
f 96-08-00 
 
een bloempot f 03-02-00 
---------- 
f 99-10-08 
 
[0086r] Warderinge van enige aengecochte goederen, gedaen ende door ons stadts gesworen wardeerster Dieucke Clases, ende Hiske Romckes desen 18e Maij 1667: 
 
Jan Sanstra: 
een fine groene, grote Engelse deken tot f 30-00-00 
6 laakens met een wytlingh 
3 pueldoeken 
2 slopen 
2 tafellakens met een wytlingh 
 
Ida Kyl: 
Een groene Engelse deken tot vijftien caroliguldens f 15-00-00 
een gele Uitterse [= Utrechtse] deken tot f 14-00-00 
 
Linnen: 
2 lakens f 10-00-00 
2 dito f 7-10-00 
twee wijtlingen f 2-10-00 
twie pueldoeken met een tafellacken f 6-10-00 
2 slopen f 2-05-00 
3 tafelakens f 3-05-00 
Nota 1 wijtling f 5-00-00 
 
[0086v] Jan Ruierdts Sanstra: 
19 ellen doek de ellen 21 stuivers 
een stoel f 3-10-00 
2 1/2 stuck rookvleis 
 
Ida Cyll: 
19 ellen doek de ellen 21 stuivers f 19-10-00 
een pasteleinen cantie f 7-00-00 
2 stucken rookvleis en een tong f 4-00-00