Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 207 folio 403r

Pand:  0

Inleiding:  [0403r] Inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten sterfhuijse van Gerlof Tytes, wever, Jeltie flaster ende Trijntie Falentijn alle van de Maniste Armen deser stadt, ten overstane van de praesiderende burgemeesteren Hendrick Coenraedts ende Evert Ruierdts in desen commissarien, geadsocieert met Dr. Dominico Wringer secretaris, van alle de goederen aldaer ter drie sterfhuijsen bevonden, opt versoek van Jan Jacobs ende Pytter Ackersloot als diaconen van de Blauwe Schuiers Mennonyten gesinde armen, in manieren soo volght Actum desen 22e februarius 1667

Inventaris: 
[0403r] Gerlof Tijtes, wever 
 
Bedden ende bedtscleeren 
een bed met een puel 
3 dekens 
5 oorcussens 
een spreed voor de kevij 
 
[0403v] Wollen 
3 swarte waembuijsen 
3 duijsterblaeuwe broecken 
een vuilemorten broek 
een blaeuwe broek 
een leeren broek 
een swarte hoed 
noch een oude swarte hoed 
3 paer hoosen 
2 gesondheiten 
1 paer swarte breide wanten 
1 paer schoenen 
noch een paer schoenen 
een ruijgh leeren borslap 
2 schoenen 
1 gardijn met 2 rabatten 
[0404r] 4 hembdrocken 
een onderbroek 
3 paer hoosen 
een sterck rockien 
een broek met een wronglijf 
noch een broeck 
een Engelse muts 
 
Linnen 
15 nuesdoeken 
een glaadel [= glaadvel] met een glaedsteen 
een wijtling met een hembd 
een schorsteencleed 
[0404v] 3 lakens 
2 pueldoeken 
5 hembden 
6 kussen slopen 
een dasie 
4 kragen 
 
Houtwerck op de solder 
enige romlingen 
ontrent tien korf follen turf 
 
[0405r] Houtwerck 
een eeken kevij 
een eeken spijnne 
een blaeuwe geferfde kiste 
6 stoelen 
een klein tafeltie 
een kanne bord, met 2 mangelstocken 
't weeftouw met sijn toebehoren 
een scheed met 2 messen 
2 doosen 
een emmer met een tijntie 
een blaeuw meelvat  
een schammeltie 
een voetbanck 
een wateremmer met een tobbe 
2 spygelties, 2 schaelien met een evener 
een broodwagen 
 
[0405v] Coper, tin, mesch, en iserwerck 
een vuier becken 
een messchen pottie 
een messchen pantie 
een koperen koekpanne 
een hang kandeler 
een treeft 
een tange, twie asschoppen, een haek met een potsel 
6 tinnen lepels 
een tinnen brandewijnskroeske 
een tinnen kroeske 
 
[0406r] Steenwerck 
25 omhangende pannen soo klein als groot 
een stenen lamp een dito 
een blaeuwe kanne 
een drinck kanne 
 
[0406v] Jeltie flaster goederen 
 
Bedden en bedts cleeren 
2 bedden met twee puelen 
3 oorcussens 
3 Spaense dekens 
een oorcussen,  
2 rabatten met een schorsteen cleed 
een groene deken 
 
Wollen 
2 rocken 
een schort met een borstrock 
een paer swarte hoosen, met een paer muijlen 
 
Linnen 
3 laakens 
2 hembden 
[0407r] een blaeuwe schorteldoeck 
6 huijfkes 
 
Houtwerck 
een vuiren cas 
3 stoelen 
een kistie 
een waer emmer, met een groen emmerke 
een tijne vol lappen 
een spygeltie 
een tafeltie 
noch een dito 
eenige romlinge, onbenaemlijck 
 
Steenwerck 
4 witte schalen 
een cop 
 
[0407v] Trintie Falentijn's goederen 
 
Bedden en bedts cleeren 
2 bedden met 2 puelen 
een federbed 
3 oorcussens 
4 stoe[l]kussens 
 
Linnen 
6 laakens 
een wijtling 
een grouwe doek 
6 hembden 
8 kindere hembden 
4 sloopen 
een bonte pueldoek 
[0408r] 2 blaeuwe schorteldoeken 
17 mutskes 
5 halsdoeken 
 
Wollen 
een rock met een borstrock 
2 borstrocken 
2 schorten 
een swart met een rood overlijf 
een swarte schorteldoeck 
een swart lakens kraegh met een lap 
 
Kindere wollen goed 
2 onderbroeken met een waembais ende een wronglijfke  
 
[0408v] Coper, tin, mesch, en iserwerck 
een vuie[r]becken 
een gootling 
een iseren kandeler 
een tange met een asschop 
een schuimspaen 
 
Houtwerck 
een vuiren cas 
7 stoelen 
een tafeltie 
een slaepbanck 
een vooet [= voet] banck 
een tijnne 
2 half kijntjes 
[0409r] een tobbe 
3 kleine tobbes 
een wateremmer 
een groen emmerke 
een tijntie met lappen 
een mangelbord 
 
Steenwerck 
enigh steenwerck