Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 205 folio 115r

Pand:  0

Inleiding:  [0115r] Inventarisatie ende warderinge gedaen ten overstaen van de vice praesiderende burgemeester doctore Jacobus Hillebrants geadsocieert met doctore Dominico Wringer secretaris, van sodanige goederen, als bij d'overledene boumeester end ende gemeensman Geurt Joostes Cartou metter dood sijn ontruimt ende nagelaten, ten versoeke van de vroedsman Wytse Machiels als curator tot ontscheidinge over Beerntie Sioerds Aerdenburg Joostie genaempt, erfgenaem ex testamento (na het overlijden van Antie Egberts des overledenes huisvrouwe) elx voor de helfte, van wijlen Geurt Joostes Cartous nagelatene goederen, volgens testamentele dispositie van den 16e augusti 1661, ter eenre; ende gedachte Antie Egberts des overledenes echte huisvrouw ter andere zijden: ende is voorts tot de beschrivinge geprocedeert, alles op 't aengeven van meergemelte Antie Egberts doch doch swack sijnde, door Maike Hanses nadat sij den belofte van getrouwe aengevinge in handen van den welgedachte vice praesiderende burgemeester hadde gepraesteert desen 26e julij 1662

Inventaris: 
[0115r] Bedden en bedsclederen 
4 bedden met 3 peulen 
9 oorcussens 
2 groene spreden op 't bed 
2 voerde ende een ongevoerde groene deken 
[0115v] 2 witte Spaense dekens 
6 gardinen met haer rabatten 
2 schorsteencleden 
2 grote naide cussens 
2 banckwercken dito 
2 blauwe cussens 
12 stoelcussens 
 
Hout 
16 stoelen en een kinderstoeltie 
een schabeltie 
een caske met laden 
een eken tafeltie 
een gele fuiren tafel 
een tafel connende werden uitgetrocken 
een glaaskas en setbanck 
een kevi 
een eken kas 
een puister 
4 schilderijen 
een houten dito, daerop een kartou uitgesneden [kartou: 16e / 17e-eeuws gietijzeren of bronzen kanon met relatief korte loop, verwijzing naar familienaam vd overledene] 
een spigel 
 
[0116r] Op de opcamer 
3 schilderijen 
4 albasterde borties 
een grote spijgel 
 
Steenwerck 
3 stuckene Craeckse coppen 
2 grote clapmutsen 
3 cleine dito 
 
In de glaeskas 
3 coppen op de glaescas waer onder een gescheurde 
6 butterpannen 
2 hoge snie copkes 
2 sneden copkes 
2 cleine blauue copkes 
2 papegai copkes 
een cantig copke 
 
Op de schorsteen 
2 grote cameels coppen 
2 poort schalen 
een dubbelde butterpanne 
2 fruchtschaelties 
2 cleine copkes op de spijgel 
2 glasen met dexels op de kevi 
5 hoge glasen op de schorsteenmantel 
[0116v] 3 wijnromers 
een klein glasen cantie 
2 stenen kannen waeronder een bierkan 
 
Hout 
3 dosen 
een caert 
2 groene lackens, tafelspreden, nog een clein spredtie 
1 fuirbecken 
een lanteern 
een ijseren kandelaers 
een feugel 
een mantelstock 
3 mangelstooken, een mangelbord 
een goudwicht 
2 commen 
een tobbe met een broeivat 
een clein topke 
2 wateremmers 
een pultrum 
een scherm 
een vleisvat 
[0117r] een rood kistie 
een floerfeger, rager, houtwriever etc. 
 
In 't voorhuis 
2 albasterde borties 
een houten almanach 
4 poortschalen 
4 fruchtschalen 
2 butterpannen 
2 fluitschaelties 
2 copkes 
2 punpelkes 
een dobbelstenen copke 
een uirwerck 
een mantelstockie 
een ellen 
een cleerbesem 
 
Steenwerck in de camer 
[0117v] 3 drielingen waer onder een scheurd 
2 cameels coppen 
een fruchtschaeltie 
2 borties met silver platies 
4 dubbelde butterschuttels 
5 copkes 
3 dito 
3 panties 
een castige cop 
2 coppen waer onder een iets geschard, aen de randt 
2 papegais copkes 
2 schilderde schalen 
2 witte Ravense schalen 
9 grote witte pannen 
14 so witte als blauue tafelborden 
2 suikerpotten, een kandelaer, zoutvat, olikantie etc 
enig stenen schuttelgoed bestaende in potten, pannen etc 
 
[0118r] Steenwerck 
een hangijser, potseel, hakmes en kandelaerke 
een pot met een dexel 
2 treeften 
een messchen stulp met een voet 
 
In de kelder 
een messchen schuimspaen met een coperen panne 
een rooster 
een klein kandelaerke met een messchen plaet 
een tange, aschop met een schamelmantie 
een houten schameltie 
een floerschrobber, besemstocken etcetera 
acht cleerstocken 
een tinnen mingelen 
6 bedsplancken 
een rest tau en hout op de souder 
 
Linnen dagelijx gebruickt werdend 
een casdoeck 
[0118v] 7 slaeplakens 
2 peullakens 
10 slopen 
3 tafellakens 
2 servetten 
een clein bondeltie gesoden geern 
 
In de kevy 
 
Linnen 
14 1/2 ell niudoeck 
17 servetten 
2 tafellakens 
14 lakens 
12 slopen 
2 halve lakens 
7 peuldoeken 
3 wijtlingen 
 
Silver 
een silver kroeske 
een grote dito 
noch een clein dito 
een brandewijns kroeske 
14 lepels 
een silveren gildepenning 
 
[0119r] Linnen ende wollen tot des overledenes Geurt Cartous lijve behoort hebbende 
19 manshembden 
11 neusddoeken 
11 kragen 
7 dassies 
4 witte hembrocken 
een pak groff greinen cleren 
een grof greinen rockie 
2 swart lakens mantels 
een silveren signet 
een lakens reisrock 
2 swarte hoeden 
een silveren brillekas met een bril 
een paer niuue schoenen en een paer muilen 
een pack gladde cleren 
een coleurd lakens rockie 
een swart lakens rockie 
een pak gladde cleren 
een oud glad rockie 
een rood lakens hembrock met een blauue onderbroeck 
3 paer swarte hosen 
een paer lakens wanten 
[0119v] een ruige borstlap 
een swarte muts 
 
Brieven ende instrumenten 
Een reversael tot laste van Sake Rompkes cum uxore ter somma van eenduisent twehondert twe Caroliguldens de dato den 9e decembris 1656. Quoteert met A f 1202-00-00 
Een obligatie tot laste van de gemeensman Bouue Tomas ter somma van duisent Caroli guldens de dato den 11 julij 1651. Quoteert met B f 1000-00-00 
 
Vasticheden 
Sekere heerlijke halve huisinge ende camer staende op de noordzijde van de Lanen op de hoeck van de Stroffelsteig. Belast met 18 stuivers jaerlijcx te grondpacht. Gecoft voor 510 goudguldens 21 stuivers volgens decreet ende respectievelijcke reversaelbrieff de dato den 24e januari 1657. Staende nochtans op de naem van Pyter Hylckes cum uxore, do[c]h volgens verclaringe van des selffs huisfrou Maike Hanses Cartouw den sterffhuise toebehorende. Quoteert met Veritas 
[0120r] Sekere heerlijke huisinge staende aen de zuidzijde van de Lanen in vougen 't selve tegenwoordig wert bewoont bij Pyter Hylckes ende Maike Cartou. Gecoft voor duisent eenhondert vijf goutguldens 22 stuivers volgens decreet coop, ende daer op staende reversaelbrieven, de dato den 24 januario, ende den 28 februarij 1657. Quoteert met Laudatien 
Noch sekere heerlijke behuisinge waeruit d' gemeensman ende boumeester Geert Joostes Cartou versturven is, ende in gevolge dies bij sijn Edele ende sijn nagelatene wedu Antie Egberts laest bewoont. 
 
Gerede penningen 
4 a 15 gulden f 60-00-00 
1 a 5 gulden f 5-00-00 
een en 1/2 a 3 gulden 3 stuivers f 4-14-08 
6 1/2 valueerde daelders f 16-14-12 
 
Noch een ordonantie van een verendel jaers tractament van 't boumeesters ampt aen goed gerekent f 37-10-00 
 
[0120v] Lasten 
Sekere acte gevallen voor commissaris ende secretaris de stede Harlingen tusschen Maike Gerrits Cartou als erfgename van haer wijlen man Douue Jetses requirant ende wijlen de gemeensman ende boumeester Geert Joostes Cartou requireerde waerin geblijckt doet de requireerde soude trecken na het overlijden van hem requireerde ende den zelfss huisvrouue driehondert Caroli guldens, doch also de selve in den sterfhuise ende niet bij den requirante werde bevonden so is desen hier alleen gestelt pro memoria. Om daer inne na et overliden van den overblevenen geaccordeert te worden so na behoren, waertegens de requirante ende desselfs erfgename neffens elx anders alsdan zalffs recht werden gelaten. Sijnde de selve acte de dato den 21 october 1644 pro memoria 
 
Jacob Jansen Dubois comt volgens obligatie f 50-00-00 
D'olde burgemeester Pyter Wijbrands voor geleverde klinckert comt f 7-04-00 
Janneke Joostes van bier f 5-00-00 
Coopman Hansen van vijfschaft f 11-00-00 
Wybe Jansen bakker van gehaelde waren f 5-17-08 
[0121r] Sytske Doedes comt van eetbare waren f 4-01-08 
Haije Pybes Sinnema van bier f 9-02-08 
Meester Hector Hoitema van scheerloon f 5-13-00 
Jan Dirksen goldsmid f 1-03-00 
Pyter Pyters schoenmaker f 6-08-00 
doctore Arckenbout f 3-00-00 
Sake Rompkes van geleverd laken ende baaj f 57-17-00 
Wybe Liskes comt van cement f 15-03-00 
Jan Jansen comt voor een grafsteen f 24-00-00 
Jacobus Meilsma comt f 10-00-00 
d' Uitdraegsters voor d' warderinge f 2-10-00 
 
Doodschulden 
Meester Hector Hoitema f 3-10-00 
Doctore Arckenbout voor medicinalia f 6-00-00 
d' Grafmaker f 8-00-00 
[0121v] Jolck Tialckes huisbewaarster f 7-08-00 
Symen Jorna apotheker voor geleverde Spaense wijn etcetera f 12-18-00 
Claes Caarls, ende Jacob Pybes voor d' doodkist f 20-00-00 
Cornelis Cornelis voor eetbare waren f 8-00-00 
Voor 't bidden ter begraffenisse ende anders schuldig f 13-02-00 
Noch Jacob Beerns ende Frans Heins coster voort 't nodigen ter begraffenisse f 5-00-00 
Sierck slachter voor vleis ende sijn schoonmoeder voor waken f 4-00-00 
Voor 't wapen ende naam op d' grafsteen te houwen f 25-00-00 
 
[0122r] Warderinge van de goederen die wel ten inventaris zijn gestelt, doch uit de boelgoeds vercopinge gelaten, waertoe geprcedeert is ten overstaen van de praesiderende burgemeester doctore Jacobus Hillebrants geadsocieert met doctore Dominico Wringer secretaris ten versoeke van Antie Eilarts wijlen gemeensman Cartous nagelaten wedu die sij aen haer selffs behouden met consent van Wytse Machiels vroedsman deser stede als curator over de weeskinderen in proaemio ten inventario gedacht, sijnde dese warderinge gedaen door Geert Willems ende His Rompkes onse stadsgeedigde wardeersters, die daertoe geprocedeert sijn in manieren als volgt. Desen 17 september 1662 
 
Bedden en bedsclederen 
een bed met een peul en becleetsel f 60-00-00 
een dito f 40-00-00 
een paer oorcussens f 11-00-00 
3 dito f 4-00-00 
2 wijtlingen f 3-00-00 
een bedteecq f 2-00-00 
een Spaense deken f 5-00-00 
een groen gevoerde dito f 3-10-00 
 
[0122v] Silverwerck 
een grote croes wegende 28 3/4 lood, 't lood een gulden, 10 stuivers beloopt f 43-01-08 
een clein croeske wegende elleff lood, 't lood tot een gulden 8 stuivers is f 15-08-00 
7 lepels wegende 20 lood, 't lood 26 stuivers is f 26-00-00 
een signet wegende 3/4 lood tot f 1-01-00 
2 tafelspreden f 5-00-00 
2 stoelcussens genaempt eenhoornen f 10-00-00 
2 gardijnen, rabat ende een schorsteencleed f 5-00-00 
2 groene lakens stoelcussens f 4-00-00 
2 dito f 3-00-00 
een trijpen en 1 lakens dito f 3-00-00 
een bondeltie soden geern f 1-00-00 
14 1/2 ellen niu doeck tot een Caroli gulden 9 d'ell is f 14-10-00 
2 lakens f 5-00-00 
2 dito f 9-00-00 
2 dito f 7-00-00 
2 dito f 4-00-00 
2 peuldoeken f 4-00-00 
ee peulsack f 1-05-00 
2 slopen f 2-10-00 
2 dito f 2-00-00 
3 dito f 1-11-00 
[0123r] 2 manshembden tot de gemeensmans lijff behoort hebbende, d' wedu toegetaueert op f 8-00-00 
3 slopen f 2-05-00 
2 tafellakenties f 1-00-00 
1/2 dosijn servetten Harlinger net genaempt f 9-00-00 
5 servetten met een handoeck f 3-00-00 
een casdoeck f 1-05-00 
 
Oostindisch steenwerck 
2 pannen f 9-00-00 
2 dito f 8-00-00 
2 dito f 12-00-000 
1 stucken dito f 2-00-00 
2 poortschalen f 5-00-00 
2 dito f 4-00-00 
2 dito f 2-10-00 
2 panties f 0-15-00 
2 clapmutsen met een vruchtschaeltie f 4-00-00 
een grote scheurde cop f 1-11-00 
2 coppen f 1-11-00 
2 copkes f 2-10-00 
2 coppen f 6-00-00 
2 dito f 3-00-00 
2 dito f 2-10-00 
2 dito f 1-15-00 
2 dito f 1-08-00 
2 dito f 2-00-00 
[0123v] 3 mostersausierkes f 2-10-00 
4 cleine copkes ende 3 andre cleine stuckies f 3-00-00 
2 slechte schalen f 0-15-00 
 
Houtwerck, steen, coper etc 
een uirwerck f [niet ingevuld] 
2 borties f 1-11-00 
2 schilderijen f 12-00-00 
een dito f 3-00-00 
een dito f 3-10-00 
een gesneden bord f 4-00-00 
een spigeltie f 1-05-00 
een eken kaske f 4-00-00 
een cletie om de deur, noch twe andre dito ende enige glasen f 1-05-00 
een woudwicht [= goudwicht] f 1-11-00 
enig steenwerck ende andere romling f 1-00-00 
2 schalen en 3 pannen f 1-11-00 
7 witte tafelborden ende enige potten, krachen etc f 1-11-00 
een becken, lanteern, mantelstock etc f 2-00-00 
mangelbord, mangelstock, rager etc f 1-05-00 
de helft van een scherm f 2-00-00 
een crebbe f 2-00-00 
[0124r] een kistie f 1-11-00 
een scherm en cleerstocken f 2-05-00 
2 paer stoelen f 7-00-00 
een vattie en korfke met enige romlingen f 00-10-00 
2 stoelen f 2-00-00 
2 houten bomen stoelen f 1-05-00 
2 stoelen f 3-00-00 
een houten plattie, cleerbesem etc f 1-05-00 
enige romlingen in de kelder f 4-10-00 
een etel tafel f 1-00-00 
eken kas f 16-00-00 
een rest turff ongeveerlijck twe schou min een verendel tot acht guldens 't schou is f 14-00-00 
een restie hout getauxeert op f 4-00-00 
2 partijties talhout tot f 4-00-00 
 
Aldus gedaen, geinventariseeert ende gewardeert desen 26 julij en 17e september 1662 
In kennisse van ons commissaris en secretaris