Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 207 folio 373r

Pand:  0

Inleiding:  [0373r] Inventarisatie ende beschrijvinge ten oversatne van de heeren praesiderende burgermeesteren Evert Ruerds en Henrick Coenraats geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, gedaan ten sterfhuise van Albert Sybes Groen in leven burger alhier, van alle de goederen uit en inschulden aldaar bevonden en bij die overledene nagelaten, ten versoecke van Claas Lammerts als oom en geauthoriseerde curator ad actum divisionis over Itie Albarts nagelatene weeskint van Albart Groen bij Arjaantie Arjens sijn eerste huisvrouwe vermelt, en Pytter Sybes Groen mede oom en curator over Antie Albarts nagelaten weeskint van gedachte Albert Sybes Groen bij Antie Jans echtelick geprocreert in dier qualiteit requiranten, en Wobbel Sybbes des overledene suster requireerde, die de belofte van alles getrouwelick te sullen aangeven in handen [0373v] van de mede commissaris Evert Ruierds heeft gedaan waarop tot de beschrivinge is geproccedeert soo volcht. Actum desen 25 januarij 1667

Inventaris: 
[0373v] Bedden etc. 
2 bedden en 2 puelen 
een banckbed met een puel 
een crebbed 
6 oorcussens 
5 dekens 
2 kindere dito 
een paer gardinen en een rabat 
een schorsteenscleet 
7 stoelcussens 
 
Linnen 
8 slaaplakens 
4 wijtlingen 
3 pueldoecken 
[0374r] 19 slopen 
16 manshembden 
2 tafellakens 
1 handdoeck 
5 dassies 
13 manskragen 
4 slaapmutsen 
5 stucken bleict linnen tesamen lanck 140 1/2 ellen 
2 blauwe tafellakens 
20 mans nuesdoecken 
13 bonte handdoecken 
een bont en een blau schorsteencleedt 
2 bed schorteldoecken 
een cleedt voor de kas 
 
[0374v] Wollen etc. 
2 swart lakens mantels 
6 packen manscleeren 
een rockie 
een reisrock 
4 onderbroecken 
5 hembdrocken 
6 paer hosen ende  
3 paer schoenen 
1 paer muilen 
2 hoeden 
2 Engelse mutsen 
een witte Spaanse kinderdeken 
een lap swart baij, lang 4 1/2 ellen 
een stick voer laken, lang 6 ellen 
een lap duister blau laken, lang een ellen 
een lapke voer laken 
een lap roggenbroods goet, lang 3 3/4 ellen 
 
[0375r] Steenwerck 
11 pannen 
2 witte schalen 
18 stucken omhangend steenwerck 
2 fleskes  
een suickerpot 
4 stenen kannen 
enich daags schuttelgoet 
2 stenen tafelborden 
 
[0375v] Houtwerck 
een eken kewy 
een etel cas 
een cantoor 
een schabel 
een kistie 
een slaapbanck 
een etel tafel 
een grootte mansstoel 
10 stoelen 
7 schilderien 
een spygel 
2 racken 
een losse schuttelbanck waerop 11 pannen 
[0376r] een hangalmanack 
een wastobbe  
een cleine dito 
een broeitobbe 
2 wateremmers 
een keerslaad 
een rackie 
een mangelbord ende  
1 mangelstock 
een scherm 
een houten back 
2 stoffers 
3 houtwrijvers 
2 cleerbesems 
2 hairborsels 
een hackbord 
een goudwicht 
enich turf en hout op de solder 
 
[0376v] Coper, tin, mesch en ijserwerck 
een vuirbecken 
3 ijseren potten 
een coperen koeckpan 
een tange,  
1 asschop,  
3 treeften 
een hangijser 
een ijseren haack met een touw 
een potseel 
13 tinnen leepels 
3 messchen kandelaars 
een ijseren standkandelaar 
een wafelijser 
een hackmes,  
2 slaadsnetten 
een vleisvorck 
 
Silverwerck 
een silveren lepel 
 
[0377r] Boecken 
 
In folio 
een bijbel 
Flavii Josephi Joodse historien 
een bijbel 
noch een bijbel 
Paraphrasis door Erasmus van Rotterdam 
Huislieden postille door dr. Lucas Osiander 
Lootsmans zeespygel door Tonis Jacobs 
een schrijfboeck 
 
In quarto 
Historie der warachtige getuigen Jesu Christi 
een bijbel 
Kerck postille door dr. Abraham Schustelli [= Schultetus] 
[0377v] Psalm Davids 
Historien der martelaren 
De ware bekeerde sondaar door Nememia [= Nehemia] Rogers 
De ontstelde leeuw [of springh-ader der Nederlandsche beroerten] door [D].P. Pers 
Proef praedicatien [ofte Voortbereydinge tot het Heilige avontmael des Heeren] door Focco Joannis [Joannes] 
Het reisboeck der heilige schriftuire door M Hendrick Bunting [Henrick Buntingh] 
Engelske boetpraedicatien door 't parlament van Engelant gedaan 
ende Puscula Practica door D. Spranckhuisen [Dionysius Spranckhuysen (1587-1650), Opuscula practica] 
Klein sermoenboeck door Jan Willems  
 
In octavo 
Sommarie ofte bij een vergevinge van sommige schriftuiren en bekentenissen des geloofs 
[0378r] Lutheri Harmonia door Andreami Petri van der Linde 
Nieuw Testament 
Twede stuck der Theologische wercken Daniels ende Joannis openbaringe 
Historie van de grootte Tamerlanes 
Goddelicke voorsichtigheit 
Heilige tranen door Samuel Amsing 
Geestelicke alarm [Adrianus Hasius (1601-1650), Den geestelycken alarm tot schrik der godtloosen en troost der vroomen. -?Leeuwarden : Jan Jansen de Fries, 1648, in-4o] 
Noch 3 andere boeckies 
 
[0378v] Eetbare waren 
59 ponden 1/2 speck 
3 stucken roockvleis 
1/2 ton peeckelvleis 
 
[0379r] Gerede gelden ten sterfhuise bevonden 
8 1/2 a 3-03-00 f 26-15-08 
15 a 2-10-00 f 37-10-00 
8 1/2 valueerde rijxedalers f 21-05-00 
2 1/2 a 3-03-00 f 7-17-08 
een a 1-08-00 f 1-08-00 
95 a 0-06-00 f 28-10-00 
aan paiement f 3-17-00 
aen doiten f 13-00-00 
noch aan paiement f 35-00-00 
---------- 
Saldo f 175-03-00 
Noch van de winckel opgecomen f 23-00-00 
---------- 
f 198-03-00 
Noch in de schrijfcamer bevonden f 95-00-00 
---------- 
f 293-03-00 
 
[0379v] Winckelgoed 
454 pont keersen 
een tonne vol ongel 
een dito daeruit een dardepart 
een smal tonne vol ongel 
noch wat ongel 
ontrent 100 pont grauwe ongel 
23 1/2 kijnties zeep 
10 bomen swart was  
2 amen raapolij daeruit de dardepart 
een tonne vol tweebacken 
13 pont coliander [= koriander] 
11 1/2 pont caneel 
10 1/2 pont anijs 
28 pont peper 
1 1/2 corcum [= kurkuma] 
[0380r] 3 lood bloem 
1 1/2 safferaen 
1 1/2 pijp seerp 
30 ponden seerp 
3 3/4 Spaanse zeep 
1/2 sack sout 
8 maten canari eeten 
3 pont kimmen 
4 pont nagelgruis 
1/2 zenums pont bladen 
1 pont gengber 
1/2 pont comijn 
een pont en anderhalf verndel nagels 
3 pont blausel 
5 1/2 pont swewel 
een verndel butter benaast vol 
[0380v] 95 pont honich 
31 pont suicker 
17 1/2 pont lange rosijnen 
11 1/2 pont krenten 
34 pont corte rosijnen met de corf 
1 pont muscaten 
anderhalf verndel stoten peper 
9 lood wit was 
anderhalf verndel wormcruid 
1/2 pont soethout 
1 1/2 verndel galnoten 
7 pont potlood 
een steertie boomolie 
2 groene keesen 
een soetemelx kees 
2 hobbe keesen 
[0381r] ontrent een half tonne stijfsel 
15 bosschen mancoppen 
12 pont catoen 
een dosijn lijnen 
een bosschie bindgeern 
11 pont geel was 
14 handweilen 
14 pont aluin 
81 grote bosschen swavelstocken 
1/2 cardeel traan 
1/2 oxhooft wijneeck 
1/2 biereeck 
een mingelen soden olij 
1/2 ton wijdasch 
8 boenders 
3 kannewasschers 
67 kleine bosschen swavelstocken 
36 rode houtwrijvers 
[0381v] 5 kranewasschers 
17 ferf quasties 
11 maten grauwe orten 
7 1/2 riem grauw papier 
11 platte dosen 
4 ronde dito 
een blicken tromp 
12 brandewijns kanties 
2 paer messchen schalien 
3 paer houten schalien 
9 1/2 pont rode ferve  
15 pont geel hout 
13 pont gele ferve 
11 3/4 pont romenij,  
23 pont eken gele ferve 
75 3/4 pont wicht 
een grootte ijseren evener 
2 olijbeckens ende 7 maties 
een toonbanck 
[0382r] een messchen vijsel 
3 trachters 
6 winckelborden 
12 laties 
3/4 pont gladwicht 
een boom olijtromp met 4 maten ende een trachter 
5 lege vaties 
1/2 vuile tonne pruimen 
een tinnen mingelen met 2 maties 
361 keerspitten 
een ferfkiste 
12 spitten met keers lemmit 
42 swartseldosen vol swartsel 
een partij keersgeern 
een keesraamt  
een keersvorm 
[0382v] 2 keersketels 
2 keersstoelen 
2 leppen en aschstoter 
een smeercuip 
een keersraamt 
2 cleernetten 
een zeef 
een smeerpars 
2 smeerschoppen 
2 bargen onder de form 
2 teemsen 
een schuimspaan 
een tange 
een coperen test 
een smeerdruip 
een smeervorck 
[0383r] een partij lege vaten 
5 smeercorven 
een plasraamt op 't toonbanck 
 
[0383v en 00384r ontbreken, 00384v is onbeschreven] 
 
[0385r] Eelck Jans geleend een kijntie zeep f [niet ingevuld] 
Gerben metseler f 1-12-10 
Frans Lasen f 8-12-08 
 
Aldus gedaen geinventariseert ende gesloten. In kennisse van ons commissaris ende secretaris, den 25e en 26e januaris 1667 
 
(get.) D. Wringer 1667 
 
Profijtelijcke uitstaende boeckschulden hier ten inventario moet ende gebracht werden als hier voren over 't hooft gesien. 
Christ Jans op Flielant debet f 5-00-00 
Antie Lieuwes op Vlielant f 35-01-00 
Antie Wouters van Derschelling f34-11-00 
Jan Geertsen van Derschelling f 16-17-00 
Abraham Jansen op Vlielant f 165-11-00