Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 207 folio 357r

Pand:  Zuiderhaven 71

Inleiding:  [0357r] Inventarisatie ende beschrijvinge ten overstane van de heeren praesiderende burgermeesteren Jan Knijf en Bartel Lanting in desen commissarien geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, gedaan ten sterfhuise van Frans Jacobs de Adam in leven galeibacker en Philippijntie Arjens echteluiden alhier, ten versoecke van Jan Jacobs de Adam als oom sampt Sybrandus Feitema halfbroeder in dien qualiteit curatoren de eerste ad actum divisionis en de laaste hen en tertijt de minderjarige tot haar behoorlicke jaren zullen gecomen zijn met naemen Arjaantie en Heiltie Fransen de Adam olt 11 en 10 jaren, beide voorkinderen van Frans Jacobs d'Adam bij wijlen Fongerke Arjens in echte verwect requiranten, en Jacob Fransen mede voorsoon van gedachte d'Adam bij wijlen Adriaantie Pytters Ackersloot in echte verwect requireerde, alles op 't aangeven van de selve en Antie Wobbes dochter van des overledens laaste huisvrouwe Philippijntie Arjens die beide de belofte van [0357v] getrouwe aangevinge, in handen van de welgedachte commissaris Lantingh hebben gedaan bij hantastinge, desen 22 januari 1667

Inventaris: 
[0357v] In de voorcamer 
een bed met een puel 
2 oorcussens 
2 dekens 
2 gardijnen met een rabat 
een groen schoorsteens cleet 
een bont doecken dito 
2 lakens op 't bed 
een pueldoeck 
2 slopen over de cussens 
6 bonte spreden 
6 groene cleeties voor de glasen 
8 stoelcussens 
 
Houtwerck 
een grote oudemansstoel 
11 stoelen 
een spiegel 
[0358r] 4 schilderien 
Een eken kantoor 
Een groen sitbanck 
 
Oostindisch werck 
5 Oostindische butterpanties 
4 Oostindische saucierkes 
een Oostindische schutteltie 
een clapmuts 
3 Oostindische copkes 
 
Slecht steenwerck 
3 slechte stenen fleskes 
2 butterschuttelties 
2 clapmtuskes 
2 tafelborties 
2 witte schalen 
een stenen kanne met een silveren lid 
een grote kanne met een tinnen lid 
een dito 
 
[0358v] Coper, tin mesch en ijserwerck 
2 tinnen coppen 
een tinnen butterpot 
een tinnen lamp 
3 meschen kandelers en 2 pijpen met een snuiter 
een vuirbecken 
2 meschen strijckijsers 
een blicken tromp 
een lanteern 
6 tinnen schuttels 
 
[0359r] In 't voorhuis en in de gang 
een uirwerck 
4 schilderien 
een hang almanack 
een rackie daerop 3 grootte stenen schuttels en 11 tafelborden 
een mantelstock 
een groot leij 
een paer schoenmakers venster hoornen 
een kerckstoel 
2 mangelborden en 3 mangelstocken 
een stoffer 
8 stenen schuttels 
2 stenen potten 
 
[0359v] In de kuecken en kelder 
3 wastobben met 2 waschschamels 
enige romlingen 
een bed met een puel 
2 oorcussens en 2 slopen daerover 
2 lakens op 't bedt 
2 dekens 
een pueldoeck 
35 stucken eigen gebacken steenwerck 
4 stenen kanties met een kannebord 
2 schilderien 
een keerslaad 
een lanteern 
een spiegel 
een meschen stoofpot 
2 coperen koeckpannen 
[0360r] een coperen aker 
een tinnen watervles 
een wateremmer 
2 houten visemmers 
een tinnen kanne 
2 scheren 
3 tinnen kroesen 
een eken kevy 
een schabel 
een etel cas 
een tafel 
een vleisvat 
een tange,  
2 tinnen waterpotten en  
1 onde[r]steeck 
een rooster 
een haeck met een touw 
enig daags schuttelgoet 
een bed met een puel op de kraeck 
 
In een clein kueckentie 
2 treeften,  
een hangiser,  
1 ketting 
een tange,  
een ijseren pot,  
een iseren standkandelaar 
een gootlingh 
een coperen braadpan 
2 coperen potten,  
een schuimspaan 
6 stoelen 
5 stoelcussens 
[0360v] 2 spygelties 
een meelvat 
een stoffer en rager 
een etel tafel 
1 dito 
een rackie 
een blauw schorsteenscleed 
 
In de binnencamer 
Bedden etc. een bed met een puel 
8 oorcussens 
2 cleine dito 
Een wijtolingh 
4 dekens 
2 paer gardijnen met 2 rbatten 
2 schorsteens cleden 
2 groene saien spreden over de bedden 
een groen lakens tafelspreed 
4 stoelkussens 
 
Houtwerck 
5 stoelen 
een eken trecktafel 
[0361r] een eken zetbanck 
een eken kas 
6 schilderien 
2 cleine borduirde stuckies 
een mantelstock 
een spygel 
 
Oostindisch steenwerck 
8 Oostindische coppen 
3 grote Oostindische butterschuttels 
4 cleine dito 
2 Oostindische clapmutskes 
 
Slecht steenwerck 
2 slechte witte schalen 
5 eigen gebacken stucken 
een iseren kandelaar 
 
[0361v] Op de solder 
3 dekens  
4 oorcussens 
een kindere wagen 
2 kleerkorven 
een eken wyge en wygbanck 
een turfvat 
een oude globus 
enig peerde gereid 
3 degens 
een musquet,  
een verketstock 
een pyck 
2 draagbanden 
een bandelier 
enige cleerstocken 
een oud uijrwerck met de koker 
een bakermat 
6 stoelen 
een oude clavencimbaal [= klavecimbel, snaarinstrument dat met toetsen bespeeld wordt.] 
1 moude 
4 tijnties 
enige hang prenten 
een scherm 
 
[0362r] Linnen  
 
In de binnencamer 
25 1/2 slaaplakens 
40 slopen 
9 pueldoecken 
2 wijtelingen 
19 manshembden 
49 servetten 
14 tafellakens 
7 dassies 
17 nuesdoeccken 
[0362v] 4 bedhembden 
4 mans slaapmutsen 
8 handoecken so blauwe als witte 
een stuc ongebleickt linnen lang 30 a 40 ellen 
een stuc gebleict linnen lang 10 ellen 
een stuc dito lang 13 ellen 
een stuck dito 14 1/2 ellen 
een stuc dito lang 3 3/4 ellen 
een stuc dito lang 5 1/2 ellen 
 
Wollen 
2 swartlakens mantels 
een pack swartlakens cleeren 
een pack oude dito 
2 reisrocken 
een rode hemdrock 
2 roode hembdrocken 
 
[0363r] 2 blauwe onderbroecken 
twe swarte hoeden 
3 paer manshosen,  
2 paer schoenen 
een reissack 
2 cappoesen [= mutsen] 
een kindere deecken 
een fuilemorten wambais [= wambuis] 
 
[0363v] Silverwerck 
15 silveren lepels, 1 stucken dito 
2 silveren bekers 
een silveren romertie 
2 silveren brandewijnscroeskes 
een mostert lepeltie 
een koker met twe silveren hechten messen 
een silveren medalie 
 
[0364r] Brieven en instrumenten 
 
Obligatien 
Een versegelde obligatien tot laste van Jan Jacobs schoenmaker op 't Texel de dato den 27 februarij 1666, quoteert met littera A, ter somma van driehondert en vijftig Caroli guldens f 350-00-00 
Een obligatie op Jan Cornelis van Texel de dato den [doorgehaald: 3 febr] 29 junij 1656 ? Quoteert met littera B f 850-00-00 
Een obligatie op Haie Jouckes cum uxore tot Arum de dato den 3 februarij 1653 doch onwis Quoteert met littera C f 400-00-00 
Een obligatie de dato den 17 october 1657 op Tieerd Pybes van Vlielant, quoteert met D, ter somma van f 107-00-00 
Een obligatie op Pytter Swetser van Vlielant de dato den 17 october 1657 doch onwis Capitael, Quoteert met E f 145-00-00 
Een hantschrift op Fedde Gerbens alhier de dato den [niet ingevuld] 
[0364v] Een obligatie de dato den 1 julij 1659 op Harcke Jansen op Derschelling ter somma van drie hondert Caroli guldens als reste doch onwis, Quoteert met F f 307-00-00 
Een obligatie op Jillis Jansen Plumioen grootschipper de dato den 15 januaris 1664, Quoteert met G f 252-00-00 
Een obligatie de dato den 1 maij 1664 op Dirck Sasses cum uxore tot Pingium tot drie hondert Caroli guldens als reste, Quoteert met H f 786-10-00 
Een obligatie op Claas Pytters tot Tzummarum de dato den 7 januaris 1664, quoteert met J, tot f 786-10-00 
Een reversaalbrief op Meinert Meintes leertouwer cum uxore de dato den tot f 75-00-00 
 
Onder Jacob Fransen berustende: 
Een acte van ontscheidinge en wedersijtse inbrengh gemaeckt tusschen wijlen Frans Jacobs de Adam en Fongertie Ariens van Hemert sijn twede huisvrouwe de dato den 4 julij 1652 en door continuatie bevestigt den 10 februarij 1656, Quoteert met numero 1 
 
[0365r] Onder Sibrant Feitema berusten: 
Een acte van ontscheidinge tusschen Frans Jacobs d'Adam en sijn styfsoon Sibrandus Feitema van den 4 novembris 1658 en waerop in margine staande quitantie van betalinge aan gedachte Feitema wat hem uit crachte van 't voorgenoemde scheidinge competeerde de data den 29 junij 1663 beneffens nader acte van scheidinge tusschen hem Frans d'Adam en sijn twe kinderen bij Fongertie Arjen van Hemert in echte verweckt, mede den 29 junij 1663, Quoteert met numero 2 
 
Vastigheden 
De huisinge met de galeibackerie cum annexis staande op de Zuiderhaven bij de overledene nagelaten 
Seker perck cum annexis staande op de Schritsen bij de Leertouwerbrugge 
 
[0365v] Boeckschulden voor wis gerekent in 't boeck van de touerij in folie gebonden 
Dirck Sasses tot Pingium debet f 350-19-12 
Wybe Gabes tot Witmaarsum f 103-06-12 
Wybe Wygers tot Bolswart f 35-00-00 
Willem Bauckes op Vlielant f 85-12-14 
Jan Cornelis op 't Texel f 294-12-06 
Bartel Sijbrans tot Maccum f 52-06-00 
Cornelis Michiels op Texel f 216-10-10 
Lourens Feickes tot Mackum f 298-06-00 
 
In 't boeck journaal leer 
De equipagiemeester Middachten wegens haar Edele Mogendheden de Raden ter Admiraliteit in Vrielant f 229-17-04 
Sinne Joostes tot Moltuerinn [Molkwerum]? f 131604 
Caspar zeefmaker f [niet ingevuld]  
Jan Jacobs schousteer f [niet ingevuld] 
 
[0366r] In 't boeck galeibackerij mede in folio 
Jurjen Vries tot Hamborg f 11-00-00 
Hans Strokerck tot Hamborg f 252-12-00 
Dirck Mock alhier f 258-10-00 
Eger Hobbekees alhier f 73-10-08 
Jurien Guebel tot Hamborg f 7-08-00 
 
In 't langboeck 
Pytter Pytters Bruin van Winckel f 32-03-00 
In 't journaalboeck gemerckt met littera D 
Stijntie Arjens Joost van Roorda wedu f 3-12-08 
Jacob Hollander f 4-16-00 
Willem Vosma f 1-13-04 
[0366v] Pytter Middachten wegens de Heeren Raden f 43-01-12 
Sicco Lubbarti f 2-04-04 
Remmet Hendricks f 1-00-00 
Foock Lamerts van Sneecq f 3-04-08 
Bens Cornelis van Achlum f 10-13-00 
Lolck Ansckes van Worcum f 54-14-00 
D'heer Upke van Burmania grietman van Wonsderadeel f 14-00-00 
Gellius Annii tot Mackum f 15-00-00 
Jurjen Vries tot Hamborg f 129-08-00 
Ocke Alberts tot Mackum f 54-10-00 
Foppe Jellis van Dockum f 226-09-00 
Cornelis Clasen tot Worcum f 21-02-00 
De burgemeester Jan Sanstra f 8-03-00 
Gijsbert Alifs tot Dockum f 29-08-00 
[0367r] Jarich Jacobs f 2-01-08 
Jarich Pytters tot Stavoren f 147-10-00 
Ruird Ulbes f 17-18-00 
Feike Tiaards f 34-17-00 
A. Bontekoe erven f 4-03-00 
Gerrit Gouckes f 28-08-00 
Goucke Claas Gerrits Braam f 6-06-00 
Wybren Sioerds f 50-00-00 
Jan Ritskes f 4-10-00 
Andrys Poppes f 14-00-00 
Jan Wybrens f 3-18-08 
Nettert Jeppes tot Doccum f 402-01-00 
Jan Clasen tot Hoorn f 34-13-00 
Fock Lammerts tot Sneeck f 7-18-00 
[0367v] Lammert Jillis stuirman f 66-13-00 
Jan Sipkes f 50-09-00 
Cornelis Jansen Schouten tot Schagen f 48-00-00 
Arjen Wobbes f 8-00-00 
Cornelis Michiels op 't Texel f 4-19-00 
Maicke Cornelis tot Doccum f 140-00-00 
't Collegie alhier f 27-04-00 
Jeltie Tonis f 17-01-10 
De stadt Harlingen f 74-10-04 
 
In 't journaalboeck met E 
T. Theodori f 28-08-06 
 
In 't Journaalboeck met G 
Lammert Cannema f 97-00-00 
 
[0368r] Een ordonantie op 't Collegie alhier f 66-10-08 
Een dito tot f 39-12-04 
Aen gelt per cassa f 108-07-08 
Pytter zeemtouwer f [niet ingevuld]  
 
[0368v] Boeckschulden voor dubiues gereckent in 't boeck genamt Loierij 
Claas Bauckes op Vlielant f 221-09-00 
Eelke Hendrix op Derschelling f 76-02-14 
Tieerd Wybes op Vlielant f 41-03-00 
Watse Rinties tot Maccum f 31-12-00 
 
In 't boeck genaamt Journaal leer 
Tieerd Pybes op Vlielant f 5-08-00 
Wibrant Jacobs tot Doccum f 7-13-08 
Pytter Iges f 24-06-08 
Meester Tieerds schoenmaker tot St. Annakerck f 15-19-00 
Carst Meinerts f 30-18-00 
Jan Jacobs op 't Texel f 41-04-08 
 
[0369r] In 't grootboeck galeijbackerij 
Jan Hendrix Bontekoe tot Doccum f 25-00-00 
Teke Wybes tot Leuverden f 61-03-00 
Jacob de swager van Dirck Andrys f 34-06-00 
Pytter Sents f 25-12-00 
Jacob Busg tot Hamborg f 48-08-00 
Tijs Jelles Modderman f 68-13-00 
Jan Joris tot Capmeer f 85-18-00 
Hendrick Sioerds tot Leuverden f 115-00-00 
 
In 't langboeck 
Jan wever tot Doccum f 36-04-00 
Melis Jansen tot Hi'open f 31-16-00 
Claas Lourens van Colhorn f 9-18-00 
Cornelis Ackersloot f 223-04-00 
 
[0369v] In 't journaalboeck galeibackerij 
Jacob Tiebbes op 't Herenveen f 3-04-00 
Claas Lyckles te Hi'open f 10-00-00 
Paulus Jansen Hobbekees f 20-00-00 
Martien Pytters f 3-02-08 
Minnolt molener f 3-10-00 
Lenert Jansen gildebode f 14-03-00 
Pastor Valcken f 2-12-00 
Meent Jansen f 10-08-00 
Heertie Clasen f 11-11-00 
Sape leertouwer f 4-11-00 
Jentie Watses f 6-11-00 
Claas Jansen Faber f 41-14-08 
Foppe Foppes junior f 23-16-08 
Gerrit speck en bonen [= bijnaam] f 2-15-00 
Meinte Douwes f 1-17-00 
Jan Hengevelt f 12-05-00 
Jan Ritskes f 3-10-00 
[0370] Jan Symens op Vlielant f 8-00-00 
Hessel Hingst f 2-16-00 
schipper Auck f 7-10-00 
Gerrit Arents f 11-12-00 
Tijs Jelles Modderman f 3-13-00 
Coert Medderhof tot Amsterdam f 20-05-00 
Pastor tot Pingium f 4-07-00 
Fedde smid tot Arum f 6-10-00 
 
In 't journaal met C 
Sioerd Sioerdsen potter f 10-10-00 
Heertie Carsten f 14-00-00 
de selve f 5-12-00 
 
In 't boeck journaal met E 
Hessel Hingst f 1-04-00 
 
[0370v] In 't memoriaalboeck met E 
Sytske slagster f 3-05-00 
 
In 't boeck met H 
Dirck Mock f 33-16-00 
Cornelis Wijngaarden f 13-17-08 
 
[0371r] Boeckschulden vor onwis gerekent 
 
In 't boeck genaamt Journaal 
Foppe Ages f 5-19-08 
 
In 't boeck galeibackerij  
Adam Congel tot Hamborg f 23-11-00 
Pytter Andrys tot Leuverden f 58-13-00 
Tade Joris f 82-14-00 
Tietscke Jans tot Doccum f 5-02-08 
Hendrick Philips f 18-18-00 
 
In 't boeck genaamt Loierij 
Jacob Pytters op Derschelling f 56-03-08 
Sacherias Lammerts op Vlielant f 51-10-00 
 
[0371v] In 't langboeck 
Joannes Sybrants Worcumer schipper f 6-18-00 
Willem Cornelis Otten f 39-14-00 
Tijmen Pytters f 23-16-08 
Tanne en Dirck Jelles f 18-13-00 
Douwe Feddes f 202-04-00 
 
In 't journaalboeck galeibackerij met D 
Aef Groen f 1-17-08 
Jacob Stoffels f 72-14-00 
Christiaan Fransen f 19-00-00 
Hendrick Sioerds f 133-00-00 
Jan Geerts tot Embden f 27-00-00 
Rein Sybes tot Leuverden f 43-18-00 
Gossling turfdrager f 9-12-00 
Jacob schuitman f 3-00-00 
Jacob Busch tot Hamburg f 4-04-00 
Wapke Sybrants tot Sneecq f 7-00-00 
 
[0372r] In 't journaalbeock met C 
Sipke Joosten tot Stavoren f 5-08-00 
Harmen Luirs f 3-04-00 
Marcus Ages f 5-10-00 
Jan Hagie f 23-10-00 
Joannes Wygers f 2-12-00 
Jacob Cornelis op Huisduinen f 3-08-08 
Meuwes Lieuwes tot IJlst f 1-10-00 
Wapke Sybrants tot Sneecq f 52-11-08 
Jacob Lammerts f 4-09-00 
Jacobus Wighardij f 77-16-00 
Trijn Groens f 4-10-00 
 
Aldus gedaen, geinventariseert ende gesloten. In kennisse van ons commissaris, ende secretaris. Actum [doorgehaald: desen 14 april 1669] ut supra  
(get.) Bartel Kleisen Lanting 
(get.) D. Wringer 1669