Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 207 folio 331r

Pand:  0

Inleiding:  [0331r] Beschrijvinge ten overstane van de praesiderende burgemeester Evert Ruierds gedaan van de navolgende goederen bij Yme Bartels nagelaten, ten versoecke van Hakke Sickes oom, en curator over 't kint van de voorschreven Yme. Actum den 10 januarij 1667. Opmerkingen: Trijntje Ymes, ged. Herv. gem. Grote Kerk Harlingen 27-10-1661 ; Yme Bartels, vader ; Engel Upkes, moeder. Bartel Ymes, ged. Herv. gem. Grote Kerk Harlingen 11-03-1663 ; Yme Bartels, vader ; Engel Upkes, moeder. Upke Ymes, ged. Herv. gem. Grote Kerk Harlingen 26-02-1665 ; Ieme Bartels, vader ; Engel Upkes, moeder. Tresoar, toegang 13-16, Nedergerecht Harlingen, Autorisatieboeken, invnr 114, aktenr 453, aktedatum 10-01-1667: Bartel Ymes oud 3 jaar weeskind, Yme Bartels vader, In leven weduwnaar van Engel Upkesdr moeder, Hakke Sikkes, woonachtig onder Kimswerd curator, curator over personen en goederen.

Inventaris: 
[0331r] In de kiste bevonden 
een pack swart laeckens cleeren 
een swart laackens mantel 
een roode hemdrock 
2 grauwe packen cleeren 
noch een roode hemdrock 
een witte hemdrock 
[0331v] een roode onderbroeck 
een witten met een leeren onderbroeck 
een linnen broeck met een rockien 
2 paer swarte hosen 
3 hoeden waeronder een grauwe met 2 swarte 
een schootsvel 
enige lappen 
 
Linnen 
6 hembden 
5 slopen 
4 nuesdoecken 2 dito 
[0332r] 2 dassies 
3 beffen  
een bonte muts 
 
een musket met twe verket stocken 
een degen met een draagban en een bandelier 
 
Steenwerck 
2 a 3 coppen 
2 witte kannen met tinnen lidden 
 
[0332v] Houtwerck 
een vieren kiste 
een schildert bord 
een houten [doorgehaald: kiste] tynne [= tine, Fries: bepaald vat] met enige boecken 
een dooske met rommelingen 
een potsel 
2 a 3 paer oude schoenen 
 
De overstane bescheven goederen, opentlijck bij boelgoed verkocht zijnde, hebben suiver geld opgebracht vier ende sestig caroliguldens achtien stuivers acht penningen f 64-18-00 
 
[0333r] Daertegens heeft de curator Hakke Sickes uitgegeven ende betaald so volcht. 
 
Bij de ontfanger Keth ingeholden wegens Saecke Romkes veertien caroliguldens drie stuivers dat hem van het sterfhuis competeerde f 14-03-00 
Aen Douwe Keimpes kistmaecker voor de doodtkist betaald, ellef caroliguldens f 11-00-00 
Jan Jansen grafmaecker twe guldens tien stuivers f 2-10-00 
Lijske Fransen voor bier f 0-12-08 
mr. Arien Dircks voor meesterloon twee guldens vier stuivers f 2-04-00 
Folkert Jansen f 0-16-08 
---------- 
f 31-06-00 
 
[0333v] Antie Auckes voor dood lakens huir f 0-18-00 
Aaltie Hendricks voor gehaald broodt vijf caroliguldens f 5-00-00 
mr. Jan Carsten voor schoen loon twee gulden vier stuivers f 2-04-00 
Pieter Dircks twee guldens f 2-00-00 
Zijke ? [niet ingevuld] betaald wegens huisvestinge ende bedieninge van d'overledene vier guldens dartien stuivers f 4-13-00 
---------- 
f 14-15-00 
f 31-06-00 
---------- 
f 46-01-00 
 
Alles volgens quitantien bij desen gebleken. 
 
De gerechte salarien over het authoriseren en inventariseeren van des sterfhuis goederen verdiend bedragen seven caroliguldens ses stuivers f 7-06-00 
---------- 
f 53-07-00 
 
[0334r] Somma totalis van de curators uitgaeff bedraegt drie en vijftig caroliguldens seven stuivers, de selve geconfereert sijnde met des selfs ontfang tot vier en sestig caroliguldens achtien stuivers acht penningen: blijckt onder de curator berustende noch te blijven eellef caroliguldens, ellef stuivers acht penningen dus hier f 11-11-08 
 
Aldus gedaen ende gecalculeert in kennisse van ons curator, praesiderende burgemeester, en secretaris, desen 13 februarij 1667. Onder stonde Hacke Sickes, Evert Ruierds, ende Dominico Wringer met halen. 
 
Collat[ioneert], Accoordt 
In kennisse van mij secretaris.