Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 207 folio 321r

Pand:  0

Inleiding:  [0321r] Inventarisatie ende beschrijvinge ten overstane van de vice praesiderende burgemeester [doorgehaald: en] Henrick Coenraadts, gedaen van de goederen bij wilen Tied Willems in leeven jonghst huisvrouwe van Steffen Abbes mr. schoenmaker nagelaten, geschiet ten versoecke van Pieter Jansen ende Henrick Henricks gecommitteerde van de Keets Gemeente [= Doopgezinde gemeente Harlingen Blauwe Schuur], als testementaire ende daerop geauthoriseerde tutoren ende curatoren over Pieter Jelles old in't twalefde jaar broeders zoon ende ex testamento erfgenaam van d'overledene Tied Willems voorschreven zijnde de aangevinge der inboelen gedaen bij de voornoemde Steffen Abbes nae gedaane beloften van getrouwicheit soo volht. Actum den 26e januarij 1667. Opmerkingen: Steffen Abbes, schoenmaker, en zijn vrouw Tied Willems werden in 1655 lidmaat van de Doopsgezinde Waterlandse Gemeente Harlingen. Bron: Tresoar, Collectie DTLB, Lidmatenregister Doopsgezinde Waterlandse Gemeente Harlingen 1632-1673, invnr 341, blad 36, aktnr 1091, aktedatum 1655. Steffen Abbes, bruidegom; Tied Willems, bruid ; bevestiging huwelijk Trouwregister Doopsgezinde Waterlandse gemeente Harlingen 17-04-1663. Bron: Tresoar, Collectie DTLB, Trouwregister Doopsgezinde Waterlandse gemeente Harlingen 1632-1669, invrn 341, aktenr 117, aktedatum 17-04-1663. Tied Willems, gehuwd met Steffen Abbes, overleden 29-12-1666, Bron: Tresoar, Coll DTBL, Doopsgezind Overlijdensboek Harlingen 1632-1673, invnr 3341, aktenr 218, aktedatum 29-12-1666. Tresoar, Nedergerecht Harlingen, Autorisatieboeken, invnr 114, aktenr 462, aktedatum 24-01-1667: Pieter Jansen diaken Doopsgezind gemeente curator, curator over personen en goederen Hendrik Hendriks diaken Doopsgezind gemeente curator, curator over personen en goederen Steffen Abbes mr. schoenmaker genoemd In leven weduwnaar van Tied Willems erflater, testament Pytter Jelles weeskind, zoon van broer van Tied Willems, erfgenaam.

Inventaris: 
[0321r] een bed met een puell 
twie oorcussens 
[0321v] 2 Spaense deekens 
5 bed laakens 
1 oud wijtlingh 
16 vrouwen hembden, noch 1 hembd 
6 sloopen 1 pueldoek 
3 witte linnen, ende een wit doppies schorteldoeck 
6 blauwe dito 
25 nuesdoeken 
1 nacht halsdoeck 
1 oud linnen spreed 
2 servetten 
enige linnen prullen 
 
[0322r] een walvis beenen doos daerin: 
13 mutsen 
9 halsdoeken 
4 flippen 
1 onderst 
9 hoofddocken, noch twee 
1 glaadvel met een gladstenen 
1 ketting geern 
 
Wollen vrouwen cleding 
een hoick 
[0322v] 1 bratten manteltie 
noch een bratten dito 
een swart laken rock 
1 blauwe rock 
1 swart lakens mantel 
1 borst lijf zonder mouwen 
swarte kraag, en mouwen 
1 gladde rock 
2 wollen kragen 
1 swarte schorteldoeck 
1 coleurde schorteldoeck 
[0323r] 1 paar wanties met een paar voor mouwen en borstlap 
 
Daaghs [daagse kleren] 
1 duisterblauwe rock 
1 buffels rok 
1 rood lakens rock 
1 swart schort 
1 coleurd schort 
1 linnen schort 
2 borstrocken 
2 mantelties 
2 paar mouwen 
2 overlijven,  
1 caper [kaper, muts of kap gedragen in de Nederlandse klederdracht, werd in heel Nederland gedragen tegen de kou, heeft een aangeknipte kraag die over de schouders viel, bestaande uit geweven stof, of geknoopt of gehaakt uit wol] 
1 lakens borstlijf sonder mouwen met wat bondt 
 
[0323v] 1 swarte kleerbeeseme 
2 bindels 
 
Houtwerck 
een keewij 
een eecken kas 
een vuiren kiste 
7 stoelen, noch groote oudmans stoel 
2 stoffers met een emmerke 
5 borties 
2 schilderien 
1 spiegel 
1 vleisvat, 1 corf met rommelingen 
2 stenen coppen, 6 schalen 
4 pannen 
2 goudwichten 
 
[0324r] 1 gootlingh 
1 schorsteencleed 
4 gardijnen met 2 rabatten, noch 1 rabat 
1 bijbel 
enige boeckies 
een doos met enige prullen 
noch een walvisbeenen doos 
een oud korfke, 1 stoof 
2 tafels 
 
[0324v] Silverwerck 
2 silveren bekerties 
14 silveren lepels 
1 mosterd lepeltie 
2 silveren onderriemen 
1 kaisel met een haak 
1 haak met 2 kettingen 
1 silvere kindere bell met een kettingie 
1 silver ring met een penningh 
noch een silver vergulden ring 
1 silver brandewijns croeske en vingerhoed 
2 silver hechten  
1 silver oorijzer 
een gouden ring 
 
Gerede gelden 
73 a 3 gulden 3 stuivers facit 
8 valueerde rijxdaelders 
2 a 2 gulden 10 stuivers 0 penningen 
1 a 2 1/2 stuivers 
[0325r] 1 engelse 12 stuivers ende 1 stuiver 
 
Brieven en instrumenten 
Een obligatie van de 3e october 1665, op Steffen Abbes, tot vier hondert caroligulden capitael, gequoteert met A. 
Een obligatie van den 27e maart 1662, op de Stadt Harlingen tot ses honderd caroliguldens capitael f 600-00-00 met B quoteert. 
Een obligatie van den 1e maij 1666, op Geertie Ydes weduwe wilen Keimpe Sioerdts alhier ter somma van een honderd caroligulden capitael f 100-00-00. 
Een obligatie van 17e maij 1666, op Doede Steffens schoenmaker binnen deser stede ter somma van twie hondert caroliguldens ten profite van 't weeskint Pytter Jelles, quoteert met D. 
 
[0326v] Aldus gedaen, geinventariseert ende bescheven. 
In kennisse van ons commissaris ende secretaris. Actum ut supra 
(get:) D. Wringer 1667