Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 205 folio 107r

Pand:  0

Inleiding:  [0107r] Ontsegelinge van slotten ende vervolgens inventarisatie, ende beschrivinge ten overstane van de here praesiderende burgemeester Gerrit Hardenburg als commissaris int sterffhuis van Gerrit Lammerts Knoop in leven cherger van de havenpacht alhier gedaen van alle de gelden, brieven en instrumenten sampt vordere goederen aldaer bevonden, ende dat alles ten versoeke ende presentie van des overledenes nagelaten wedue ende erfgenamen invoegen volgt desen 28 julij 1662

Inventaris: 
[0107r] Het eken kantoor onsegelt sijnde is daer inne bevonden de volgende gerede gelden 
 
Silver specie 
silveren ducatons 104, 1 a 3-03-00 f 3279-03-00 
12 olde valueerde rijxdalers 
3 leeuwe daalers 
1 stuck silver gelt gestimeert op 3 rijxdalers 
 
[0107v] Gouden specie 
96 gouden ducatons, soo hele als halve a 15 pond yder facit summa f 1440-00-00 
2 vier dubbelde pistoletten, a 36 pond facit summa f 72-00-00 
14 dubbelde pistoletten, a 18 pond facit summa f 252-00-00 
36 enkelde pistolletten, a 9 pond facit summa f 324-00-00 
11 halve pistoletten, a 4 pond 10 stuivers summa f 49-00-00 
40 1/2 a 12 pond, facit summa f 486-00-00 
12 a 10 pond, facit summa f 120-00-00 
5 1/2 a 11 pond, facit summa f 60-10-00 
2 a 17 pond, facit summa f 34-00-00 
2 3/4 a 13 pond, facit summa f 35-15-00 
een onbekend stucken gout, gerekent op 4 pond f 4-00-00 
---------- 
f 2877-15-00 
f 3279-03-00 
---------- 
Zijnde dit gout alles ongewegen f 6156-18-00 
 
[0108r] Den 31 julije 1662 het voorstaende gout gewegen zijnde, is daer aen bevonden 120 asen te licht te zijn, maeckt twaleff caroliguldens, doch is onder de gouden ducatons bevonden een dubbelde ducaet voor een halve ducaton bij 't inventariseren getelt, sodat daerbij een rijxdaelder te goede comt. 
 
Obligatien 
Een obligatie de dato den 17e october 1661 holdende op coopman Pytter Pyphron ter somma van duisent caroligulden hooftschult, gequoteert met A f 1000-00-00 
Een obligatie van den 23e april 1661 Pals Bauckes holdende ter somma van vijff hondert caroliguldens capitael f 500-00-00. 
[0108v] Een obligatie holdende op Feike Sibrans en Catharina Heres tot Franequer, gedateert den 17e september 1659 ter somma van vijff hondert caroliguldens, gequoteert met C f 500-00-00. 
Feddrik Sipkes schuldig 209 pond [= caroliguldens] 
Een obligatie op de rector Belida cum uxore ter somma van duisent caroliguldens de dato den 28e april 1660 staende tegen ses per cento f 1000-00-00 
De intressen voor die maenden tot vijffich f 15-00-00 
Een obligatie tot laste van de selve Belida cum uxore waer op noch te goede is als reste van meerder somma seshondert caroli gulden dat ter den 9e december 1658 f 600-00-00 
[0109r] Daer op te goede een verendeel jaer intressen tegens vier per cento gerekent, bedragen 6 caroliguldens f 6-00-00 
 
Huisgeraden en inboelen de weduwe toegetauxeert 
een hembt f 3-00-00 
een hembt f 2-10-00 
een hembt f 1-05-00 
een hembt f 1-11-00 
een hembt f 0-15-00 
een hembt f 0-15-00 
een hembt f 3-05-00 
1 pak swarte kleren f 28-00-00. 
een mantel f 18-00-00 
een innocent f 16-00-00 
een broek f 5-00-00 
een grau sersies pack f 6-00-00 
een grau lakens mantel f 12-00-00 
[0109v] een kanne f 1-00-00 
2 messchen beckens f 3-05-00 
2 gootlingen f 4-10-00 
1 coperen pottie met een coperen lid f 1-11-00 
een fuir becken f 1-11-00 
2 messchen candelaer f 1-00-00 
15 pond tin f 7-10-00 
2 tinnen mingelen f 2-10-00 
1 spygel, een tromp f 1-00-00 
11 tinnen lepels f 0-12-00 
een slaepbank f 4-00-00 
een oud cantoor f 1-00-00 
voor geweer f 5-00-00 
enige rommelingen f 1-00-00 
steenwerck f 2-00-00 
5 slechte stoelen f 0-15-00 
9 stoelen f 3-10-00 
een banck f 0-06-00 
een ronde tafel f 3-10-00 
een eeken kas f 8-00-00 
een eeken kastie f 3-10-00 
[doorgenummerd 00111r] een kantoortie f 1-00-00 
een groene kas f 3-00-00 
een wastobbe f 1-00-00 
een spijne f 1-00-00 
een ketel f 4-00-00 
een bed met een peul f 26-00-00 
een bed met een peul f 20-00-00 
een bed met een peul f 20-00-00 
een bed met een peul f 15-00-00 
twee oorcussens f 7-00-00 
twee oorcussens f 4-00-00 
twee oorcussens f 6-00-00 
2 oorcussens f 1-05-00 
een ongevoerde deken f 9-00-00 
een ongevoerde deken f 7-00-00 
een ongevoerde deken f 5-00-00 
een deken f 1-15-00 
een deken f 1-05-00 
een deken f 1-00-00 
een groene deken f 4 -00-00 
een Spaanse deken f 2-10-00 
 
[0111v] een paer gardijnen met een rabat f 5-00-00 
een paer gardijnen met een rabat f 2-10-00 
2 schorsteenkleden f 2-15-00 
2 stoelcussens f 3-00-00 
3 stoelcussens f 2-00-00 
2 stoelcussens f 1-11-00 
3 stoelcussens f 2-00-00 
2 lakens f 5-00-00 
 
Lasten van Gerrit Lamberts sterffhuijs 
Feddrik Sipkes lakencoper comt van geleverde lakenen, stoffen en winckelwaren so voor als na de dood van Gerrit Lamberts volgens specificatie f 785-19-00 
[0112r] Vultetus Jelgersma apothequer comt van medicinen f 21-08-08 
Dr Sualue [= med dr Bernardus Swalue] van visitien f 2-14-00 
Mevis Pijbes cuiper comt voor 't dootvat f 15-00-00 
Jan Jansen grafmaker f 2-05-00 
Gerart Haselaer apotheker comt mede voor medicinalia f 20-09-08 
Lubbert Tijsen voort bidden ter begravenisse f [niet ingevuld] 
Hans Hendricks voor doodlakens huir f 2-00-00 
Mr Jan Cornelis is een velt chirurgin, comt van meesterloon en medicamenten f 162-04-00 
Tijsk Annes comt van geleverd doek en cant f 34-14-08 
[0112v] Jan Jansen cleermaker voor maeckloon van cledinge f 49-01-00 
Christoffel Jans cleermaker comt f 20-04-00 
Jan Wybes van geleverde hosen f 14-10-00 
van naij loon f 2-10-00 
Waling Jansen van cleren te parsen f 3-12-00 
Gregorius Elias van Leijden comt f 18-10-00 
Doeke Loen van geleverde schoenen f 15-12-00 
Aeltie van Hemmert comt f 3-15-00 
faendrik Hendrik Feickes comt f 67-15-00 
faendrik Hannema van geleverd bier f 29-15-00 
secretaris Meilsma van medicamenten f 4-14-00 
[0113r] Pyter Jacobs faendrager voor een halff tonne bier f 3-12-00 
Doetie Pyters van eetbare waren f 6-07-00 
Sicco Lubberts wijncoper voor wijn f 16-00-00 
Albert Sybes Groen van keersen en anders f 6-13-08 
Hylck Heres comt f 4-06-12 
Berber Jans comt van seep en as f 3-02-08 
Lysbet Jochums f 1-1-4-00 
Arrien Douwes comt volgens specificatie f 22-16-00 
Frans Lasen comt noch wegens bieren in Lambert Gerrits schip gelevert van den 5e september 1661 tot den 5e augustus 1662 f 30-00-00 
[0113v] Ide Alma backer [= Ide Dircks Alma, bakker, doopsgezind] competeert f 1-12-00 
Jan Pyters havenmeester als reste en bij liquidatie f 4-00-00 
noch van bruggelt rest dito havenmeester f 3-10-00 
Gattie Gerbens resteert en competeert het havengelt f 3-15-00 
Lammert Gerrits Knoop is toegemaeckt voordat hij als schipper des sterffhuijs hadde bevaren voor de tijt van ruijm drie jaren drie hondert vijff en twintich caroliguldens f 325-00-00 
De knecht van Lammert Gerrits Knoop is toegekent een en tachtigh caroliguldens achtien stuivers onder deductie nochtans van twintich caroliguldens die deselve uit de gemene gelden in verminderinge waren betaelt, also dat hier suijverlijk voor schadellijk comt een en 't sestich caroliguldens 18 stuivers f 61-18-00 
[0114r] Is vorders te weten soo de twee jongste kinderen met namen Trijntie en Harmen Gerrits haer intrest nopens de jonckheijt en 't gene de vier andere kinderen bij cledinge als educatie en opvoedinge voor 
uijt vermeerdert profijt hadden, om echter te egaliseren en so veel doenlijk te compenseren, sijn ten overstaen van 't Gerechte en bij tusschenspreken van partijen veraccordeert dat alvoren Harmen Gerrits uit de profijtelijke staet sal trecken een summa van twee hondert en vijftich caroliguldens gelijk daer beneffens Trijntie Gerrits als voren sal profijteren en gemeten hondert silveren ducatons ofte drie hondert vijftien caroliguldens monteren de selve beide posten die alhier voor schadelijke staet werden gebracht, volgens afsprek accoord vijff hondert vijff en 't sestich caroliguldens f 565-00-00 
 
Aldus gedaen en geinventariseert in kennis van ons, commissaris en secretaris, desen 28e juli 1662[0107r] Het eken kantoor onsegelt sijnde is daer inne bevonden de volgende gerede gelden 
 
Silver specie 
silveren ducatons 104, 1 a 3-03-00 f 3279-03-00 
12 olde valueerde rijxdalers 
3 leeuwe daalers 
1 stuck silver gelt gestimeert op 3 rijxdalers 
 
[0107v] Gouden specie 
96 gouden ducatons, soo hele als halve a 15 pond yder facit summa f 1440-00-00 
2 vier dubbelde pistoletten, a 36 pond facit summa f 72-00-00 
14 dubbelde pistoletten, a 18 pond facit summa f 252-00-00 
36 enkelde pistolletten, a 9 pond facit summa f 324-00-00 
11 halve pistoletten, a 4 pond 10 stuivers summa f 49-00-00 
40 1/2 a 12 pond, facit summa f 486-00-00 
12 a 10 pond, facit summa f 120-00-00 
5 1/2 a 11 pond, facit summa f 60-10-00 
2 a 17 pond, facit summa f 34-00-00 
2 3/4 a 13 pond, facit summa f 35-15-00 
een onbekend stucken gout, gerekent op 4 pond f 4-00-00 
---------- 
f 2877-15-00 
f 3279-03-00 
---------- 
Zijnde dit gout alles ongewegen f 6156-18-00 
 
[0108r] Den 31 julije 1662 het voorstaende gout gewegen zijnde, is daer aen bevonden 120 asen te licht te zijn, maeckt twaleff caroliguldens, doch is onder de gouden ducatons bevonden een dubbelde ducaet voor een halve ducaton bij 't inventariseren getelt, sodat daerbij een rijxdaelder te goede comt. 
 
Obligatien 
Een obligatie de dato den 17e october 1661 holdende op coopman Pytter Pyphron ter somma van duisent caroligulden hooftschult, gequoteert met A f 1000-00-00 
Een obligatie van den 23e april 1661 Pals Bauckes holdende ter somma van vijff hondert caroliguldens capitael f 500-00-00. 
[0108v] Een obligatie holdende op Feike Sibrans en Catharina Heres tot Franequer, gedateert den 17e september 1659 ter somma van vijff hondert caroliguldens, gequoteert met C f 500-00-00. 
Feddrik Sipkes schuldig 209 pond [= caroliguldens] 
Een obligatie op de rector Belida cum uxore ter somma van duisent caroliguldens de dato den 28e april 1660 staende tegen ses per cento f 1000-00-00 
De intressen voor die maenden tot vijffich f 15-00-00 
Een obligatie tot laste van de selve Belida cum uxore waer op noch te goede is als reste van meerder somma seshondert caroli gulden dat ter den 9e december 1658 f 600-00-00 
[0109r] Daer op te goede een verendeel jaer intressen tegens vier per cento gerekent, bedragen 6 caroliguldens f 6-00-00 
 
Huisgeraden en inboelen de weduwe toegetauxeert 
een hembt f 3-00-00 
een hembt f 2-10-00 
een hembt f 1-05-00 
een hembt f 1-11-00 
een hembt f 0-15-00 
een hembt f 0-15-00 
een hembt f 3-05-00 
1 pak swarte kleren f 28-00-00. 
een mantel f 18-00-00 
een innocent f 16-00-00 
een broek f 5-00-00 
een grau sersies pack f 6-00-00 
een grau lakens mantel f 12-00-00 
[0109v] een kanne f 1-00-00 
2 messchen beckens f 3-05-00 
2 gootlingen f 4-10-00 
1 coperen pottie met een coperen lid f 1-11-00 
een fuir becken f 1-11-00 
2 messchen candelaer f 1-00-00 
15 pond tin f 7-10-00 
2 tinnen mingelen f 2-10-00 
1 spygel, een tromp f 1-00-00 
11 tinnen lepels f 0-12-00 
een slaepbank f 4-00-00 
een oud cantoor f 1-00-00 
voor geweer f 5-00-00 
enige rommelingen f 1-00-00 
steenwerck f 2-00-00 
5 slechte stoelen f 0-15-00 
9 stoelen f 3-10-00 
een banck f 0-06-00 
een ronde tafel f 3-10-00 
een eeken kas f 8-00-00 
een eeken kastie f 3-10-00 
[doorgenummerd 00111r] een kantoortie f 1-00-00 
een groene kas f 3-00-00 
een wastobbe f 1-00-00 
een spijne f 1-00-00 
een ketel f 4-00-00 
een bed met een peul f 26-00-00 
een bed met een peul f 20-00-00 
een bed met een peul f 20-00-00 
een bed met een peul f 15-00-00 
twee oorcussens f 7-00-00 
twee oorcussens f 4-00-00 
twee oorcussens f 6-00-00 
2 oorcussens f 1-05-00 
een ongevoerde deken f 9-00-00 
een ongevoerde deken f 7-00-00 
een ongevoerde deken f 5-00-00 
een deken f 1-15-00 
een deken f 1-05-00 
een deken f 1-00-00 
een groene deken f 4 -00-00 
een Spaanse deken f 2-10-00 
 
[0111v] een paer gardijnen met een rabat f 5-00-00 
een paer gardijnen met een rabat f 2-10-00 
2 schorsteenkleden f 2-15-00 
2 stoelcussens f 3-00-00 
3 stoelcussens f 2-00-00 
2 stoelcussens f 1-11-00 
3 stoelcussens f 2-00-00 
2 lakens f 5-00-00 
 
Lasten van Gerrit Lamberts sterffhuijs 
Feddrik Sipkes lakencoper comt van geleverde lakenen, stoffen en winckelwaren so voor als na de dood van Gerrit Lamberts volgens specificatie f 785-19-00 
[0112r] Vultetus Jelgersma apothequer comt van medicinen f 21-08-08 
Dr Sualue [= med dr Bernardus Swalue] van visitien f 2-14-00 
Mevis Pijbes cuiper comt voor 't dootvat f 15-00-00 
Jan Jansen grafmaker f 2-05-00 
Gerart Haselaer apotheker comt mede voor medicinalia f 20-09-08 
Lubbert Tijsen voort bidden ter begravenisse f [niet ingevuld] 
Hans Hendricks voor doodlakens huir f 2-00-00 
Mr Jan Cornelis is een velt chirurgin, comt van meesterloon en medicamenten f 162-04-00 
Tijsk Annes comt van geleverd doek en cant f 34-14-08 
[0112v] Jan Jansen cleermaker voor maeckloon van cledinge f 49-01-00 
Christoffel Jans cleermaker comt f 20-04-00 
Jan Wybes van geleverde hosen f 14-10-00 
van naij loon f 2-10-00 
Waling Jansen van cleren te parsen f 3-12-00 
Gregorius Elias van Leijden comt f 18-10-00 
Doeke Loen van geleverde schoenen f 15-12-00 
Aeltie van Hemmert comt f 3-15-00 
faendrik Hendrik Feickes comt f 67-15-00 
faendrik Hannema van geleverd bier f 29-15-00 
secretaris Meilsma van medicamenten f 4-14-00 
[0113r] Pyter Jacobs faendrager voor een halff tonne bier f 3-12-00 
Doetie Pyters van eetbare waren f 6-07-00 
Sicco Lubberts wijncoper voor wijn f 16-00-00 
Albert Sybes Groen van keersen en anders f 6-13-08 
Hylck Heres comt f 4-06-12 
Berber Jans comt van seep en as f 3-02-08 
Lysbet Jochums f 1-1-4-00 
Arrien Douwes comt volgens specificatie f 22-16-00 
Frans Lasen comt noch wegens bieren in Lambert Gerrits schip gelevert van den 5e september 1661 tot den 5e augustus 1662 f 30-00-00 
[0113v] Ide Alma backer [= Ide Dircks Alma, bakker, doopsgezind] competeert f 1-12-00 
Jan Pyters havenmeester als reste en bij liquidatie f 4-00-00 
noch van bruggelt rest dito havenmeester f 3-10-00 
Gattie Gerbens resteert en competeert het havengelt f 3-15-00 
Lammert Gerrits Knoop is toegemaeckt voordat hij als schipper des sterffhuijs hadde bevaren voor de tijt van ruijm drie jaren drie hondert vijff en twintich caroliguldens f 325-00-00 
De knecht van Lammert Gerrits Knoop is toegekent een en tachtigh caroliguldens achtien stuivers onder deductie nochtans van twintich caroliguldens die deselve uit de gemene gelden in verminderinge waren betaelt, also dat hier suijverlijk voor schadellijk comt een en 't sestich caroliguldens 18 stuivers f 61-18-00 
[0114r] Is vorders te weten soo de twee jongste kinderen met namen Trijntie en Harmen Gerrits haer intrest nopens de jonckheijt en 't gene de vier andere kinderen bij cledinge als educatie en opvoedinge voor 
uijt vermeerdert profijt hadden, om echter te egaliseren en so veel doenlijk te compenseren, sijn ten overstaen van 't Gerechte en bij tusschenspreken van partijen veraccordeert dat alvoren Harmen Gerrits uit de profijtelijke staet sal trecken een summa van twee hondert en vijftich caroliguldens gelijk daer beneffens Trijntie Gerrits als voren sal profijteren en gemeten hondert silveren ducatons ofte drie hondert vijftien caroliguldens monteren de selve beide posten die alhier voor schadelijke staet werden gebracht, volgens afsprek accoord vijff hondert vijff en 't sestich caroliguldens f 565-00-00 
 
Aldus gedaen en geinventariseert in kennis van ons, commissaris en secretaris, desen 28e juli 1662