Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 207 folio 274r

Pand:  Sint Jacobstraat 9

Inleiding:  [0274r] Inventarisatie ten overstane van de burgemeesteren Bartel Kleijsen Lantingh ende Jan Knijff bij 't Edele Gerechte der Stadt Harlingen in desen verordineerde commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, gedaen zoo volght In 't sterffhuijs van de heer Tierck Hiddes de Fries in leven Luitenant Admirael ter zee van Frieslant ende Nanneke Atzes, in tijden echteluijden alhier, van alle de goederen, uit en inschulden, aldaer bevonden ende bij de welgedachte overledenen metter doot ontruimt ende nagelaaten. Alles geschiet ten versoeke van de heer dr. Fransiscus Canter, raad ende advocaet fiscael in 't Collegie ter Admiraliteit, alhier residerende, ende den Edele Barent Hiddes de Fries captein in dienst van 't welgemelte Collegie, als bij desen Gerechte geauthoriseerde tutoren ende curatoren [0274v] over de drie naagelaetene weeskinderen van opgedachte echteluijden, zijnde de aengevinge der mobilia gedaen bij Gerryt Sybbrants, als dienstknecht, ende Antie Andries, als dienstmaeght, het sterffhuijs gefrequenteert hebbende, na belofte van sulcks, na hen beste kennisse, in alle getrouwigheit te sullen doen in handen van de mede-commissaris Lanthingh gepraesteert. Actum den 2e January 1667

Inventaris: 
[0274v] In de binnen camer ende vordere camers 
 
Bedden ende bedtscleeren 
een bed met een puel, 5 dito 
9 oorcussens, noch een oorcussen  
4 witte Spaense dekens  
noch een dito  
een groene Spaense deken  
[0275r] 6 dekens, so witte als groene  
een dito gevoerde deken  
2 Japonse dekens, gevold  
een groen laekens bedspreed  
2 groene saien gerdijnen met een lekens [= laekens] rabat 
een groen laekens schorstienscleet 
een dito tafelspreed  
7 leeren en laekens stoelcussens, 1 dito  
4 groene trijppen stoelcussens met leer  
2 groene saien stoelcussens sonder leer  
4 groene laekens dito  
9 daegs stoelcussens 2 gardijnen met een rabat  
een groen saien gardijn voor de glasen 
een groen saien dueer [=deur] spreed  
een cleetie aen de post van de duer  
een groen saien cleedt aen de dueer 
[0275v] En [=een] gardintie voor de glasen 
2 groen laekens tafelspreden  
3 groote glasgardijnen, 5 glas cleine dito  
een saien schorstiens cleet  
een saien groen cas spreed 
 
Houtwerck 
6 Spaense stoelen, met groen laken overcleet  
een grote dito met leer overcleet  
6 roode gedraeide stoelen  
een clein swart stoeltie 
een letterhouten arm-emmerke  
4 slechte stoelen, 1 dito  
een eeken cas besegelt  
2 schildereyen met gevlamde listen  
[0276r] noch 5 dito, buiten de conterfeitsels van wijlen de heer Luitenant Admirael de Fries, sijn vrou ende dochter  
3 schildereyen met ongevlamde listen  
2 albasterde borties  
4 spygels so groot als clein  
een eken cantoor met een groen houten decksel  
een gemormerde eetel tafel  
een eeken boekcas  
2 caerten met swarte lijsten  
2 schildereyen met vergulden lijsten  
6 swarte gedraeide stoelen  
een mantelstock  
2 houten racken  
2 mangelstocken ende mangelborden  
2 arm-emmerkes  
een kinder kistie  
[0276v] een eken cas  
een eken cantoor met een groen houten decksel  
een eeken pars met een schabeltie, noch een pars  
een vuieren cas  
een groene tafel  
3 cleerbesems, een hairborsel  
5 schildereijen  
6 oude stoelen  
8 bedtsplancken  
2 kerckstoven  
een brandewijnsvatie  
2 wateremmers  
een silveren goutwicht  
 
[0277r] Oostindisch werck  
2 oostindische grote suickerpotten  
2 groote coppen op de kevy 
een fles  
2 Oostindische kanties met silveren lidden  
2 groote Oostindische pannen voor de schorstien  
2 cleine Oostindische zuickerpotties  
2 cleine canties sonder lidden  
2 butterschuttelties  
een Oostindische cop  
3 Oostindische pannen boven de duer  
3 coppen  
een Oostindische clapmuts  
2 dito  
[0277v] 2 cleine Oostindische clapmutskes  
noch 2 cleine dito  
11 dubbelde butterschuttelties  
16 enkelde dito  
2 Oostindische vruchtschaelties  
noch 2 cleine dito  
7 Oostindische coppen, so clein als groot  
3 Oostindische saucierkes  
4 Oostindische butterpanties  
een dito gaergeset 
4 cleine copkes  
2 Oostindische schuttelties  
2 poppe cleine copkes  
 
[0278r] Spaens slecht steenwerck ende glasen  
3 Spaense kannen met tinnen lidden  
10 groote Spaense pannen  
3 Spaense buttelschuttels [=butterschuttels]  
17 steen Spaense taefelborden  
4 Spaense coppen  
2 achtcantige Spaense pannen  
6 Spaense comkes  
4 Spaense saucierkes, 4 Spaense copkes met decksels, sonder een  
een Spaens dexel  
2 Spaense lampetten  
een coudschaels pot [koudschaal: een gerecht van bier, brandewijn en eieren met gestampte beschuit, suiker en kaneel]  
een Spaense cervys 
[0278v] 22 witte schaalen  
2 steenen vispannen  
3 doop lockies [=eierdopjes] 
een vogelstruis ey [=struisvogel ei] 
een grote Spaense kanne met een tinnen lid  
2 witte winkanties met tinnen lidden  
2 bonte dito  
2 biercannen met tinnen lidden  
een ooly pottie met een tinnen lid  
eenich daegs schuttelgoet  
24 soo bierglasen als wijnglasen  
3 grote glasen met decksels  
 
[0279r] Coper, tin, mesch ende Iserwerck 
een coperen braedpanne met een decksel  
een coperen taartpanne met een lid  
een partij pannen met een dexel  
2 stooffpannen met dexels  
een boffertpan met een dexel  
een coperen aker  
een coperen pottie met een decksel  
een coperen fleis ketel  
3 coperen gootlingen  
een coperen dooppanne met een dexel  
een coperen confoor  
3 coperen kandelers  
[0279v] een coperen fijseltie ende stamper  
een coperen dexel, lepels ende ringh  
5 coperen kannen  
3 coperen snuiters  
een messchen schuimspaen  
een iseren standkandeler met een messchen blaker  
8 groote Engelse tinnen patelen  
2 dito commen  
3 dosijn tinnen Engels tafelborden  
3 slechte tinnen commen  
3 tinnen groote patelen  
11 tinnen tafelborden  
3 tinnen waterpotten  
[0280r] een tinnen lampet  
4 tinnen kandelers  
een wijn mingelen  
2 tinnen flapkannen  
3 tinnen soutvatten  
2 tinnen copkes  
een tinnen lamp  
een pijpkanne  
een kinder kroeske  
2 blicken dexels  
een blijcken trachterke  
een blijcken salm pantie  
een muskaet wrijver  
[0280v] een blicken pan om onder 't gebraden te setten  
2 iseren braedspitten met spilen  
een iseren rooster  
een iseren asschop 
een hangiser  
een blicken bos [= bus] 
3 iseren roeden  
5 coperen gardijn roeden  
een iseren vier wagen  
2 blicken dexels  
2 lanteeren  
een blicken beffdoos  
een tange  
een strickiser  
 
[0281r] Op de solder  
een mantelstock  
een eken pars  
een voedervles  
een houten vijsel ende stamper sampt rol 
5 sacken  
een matras  
een tafelspreed met een gardijn 
2 leege dosen  
een schel  
eenige scheepsboeken ende caarten  
drie cruiddosen  
een kinderkorff  
[0281v] een enckerdlaed  
eenige schoenen ende muilen  
enige romlingen  
een loden hering 
eenigh vistuigh  
een vuier becken  
een partij witte ende grauwe orten  
een partij gort  
1 rysen kinderwagen  
een wyg banck  
2 olde vaties, 2 olde korven  
1 olde krebbe  
1 paar reden [= schaatsen] 
enige olde romlingen  
2 leeren brandemmers  
eenige gewichten, 11 cleerstocken  
[0282r] een draeg berry 
 
Boeken 
een bijbel in folio  
een dito in octavo  
een testament in qurto [= quarto] 
Bijbels-tresoor in quarto 
Wereltspygel in quarto 
Leitsman der medicinen in octavo  
Janua linguarum in octavo  
Chirurgie door Mr. Ambrosius Pare, in folio  
Zee-rechten in qurto [= quarto] 
een liedboek  
3 psalmboeken  
2 andere boekies  
 
[0282v] In de kueken 
1 hackbord 
een houten back  
enige stoffers  
1 schorsteens cleet  
1 rabat ende 2 gardijnen  
een cleerbord  
2 broodkorven  
2 houten backen  
1 groen spreed over de cas  
1 scherm  
een coperen koekpanne  
6 nieuwe messen  
een heerd-iser  
[0283r] 2 hanghkandelers  
een vloerveger  
5 wastobben, so clein als groot  
een kleerkorff  
een oude korff  
een Poolse sleed [= slede] 
een kindere sleed  
 
[0283v] In de Mouterij 
2 coperen lepels  
een schuimspaen  
3 messchen pannen  
2 messchen koekpannen  
5 grote ketels  
een grote iseren rooster  
een grote tinnen flapkanne  
2 iseren treeften  
2 iseren vierstanders  
een tange  
een spondboor  
enige scheepsbacken  
[0284r] een mosterd steen  
enige olde korven  
enige lege vaten  
3 kitten 
15 oxhoofden hard brood  
2 1/2 vaten met speck  
een partij hout 
enich sout  
een vleisvorck  
2 schaelien met een evener [= weegschaal] 
een partij stockvis  
43 soetemelx kesen  
 
[0284v] In de voorgemelte besegelde Koffer na ontsegelinge daerin bevonden 
een swart grofgreinen pack cleren  
een pack grauw laekens cleren  
een laekens rock  
een grauw laekens reisrock  
een grau laekens dito  
een swarte rock  
een rood saien onderbroek  
een rood scharlaekens hembdrock  
3 paer grauwe hosen  
een paer sijden dito  
een paer swarte hosen  
[0285r] een swarte hoed  
een graeuwe capoes  
 
In de voorgedachte kevy na gedane ontsegelinge daerin bevonden 
 
Mans Cleren  
een paer coluerde hosen  
een paer sijden swarte hosen  
een pack bratten swarte cleren  
een swart laekens mans cleren  
[0285v] een pack grauwe mans cleren met gouden parsementen  
een dito rock  
een swart laekens rock  
een rood schaerlaakens pack onderkleren  
een pack sijden dito  
een coluerde grof greinen mantel met cnopen 
een swart grof greinen mantel  
een grauw laekens mantel  
2 swart laekens mantels  
2 swarte platte hoeden  
1 rood sariers met voer tot een pack ondercleren  
een paer blauwe sijden hosen  
een paer coluerde zijden dito  
[0286r] een pack witte rijsenbrijs ondercleren  
een paer witte voetsocken  
een witte Spaense muts  
een reissack  
een sijden gesontheit  
2 paer oude mans witte hosen  
4 paer Islanse wanten  
enige oude voetsocken  
2 witte wollen slaepmutsen  
 
Vrouwen Cleeren 
een swart laekens hoick  
een swart laekens rock  
een swart heresaien dito  
een rood scharlaekens rock  
een roode carmosijnen rock  
[0286v] een ongevoerde root schaerlakens hembdrock  
een blauwe dito  
een blauw rassen rock  
een swart heresaien schort  
een saien dito  
een bratten cort, manteltie met een paer mouwen  
een dito met mouwen  
een dito met ruigh gevoert  
een groff greinen manteltie met mouwen  
2 rood scharlakens borstrocken  
2 swarte grof greinen schorteldoeken  
een carmosijnen bratten dito  
2 sijden toertsen capsluijers dito  
een paer sijden vrouwen hosen  
een paer carmosijnen sijden dito  
[0287r] 2 paer rood schaerlakens voormouwen  
een roode borstlap  
een paer carmosijnen vrouwenhosen  
een rood saien vrouwen onderbroek  
een paer carmosijnen hosen  
 
Linnen in de voornoemde besegelde kevij ende vaste cas na ontsegelinge bevonden  
35 slaeplaekens  
6 wijtlingen  
2 pueldoeken  
38 sloopen, 6 dito  
33 mans hembden  
21 vrouwen hembden  
33 catoenen dassies  
[0287v] 12 doeken dito  
12 tafelaakens  
15 servetten met franien  
62 servetten sonder franien  
31 handoeken  
een witte doeken schorstien cleet 
9 vrouwen gesteven nuesdoeken  
25 ongesteven dito  
13 ondersten  
6 witte ondermutsen  
26 mans beffen  
5 witte vrouwen schorteldoeken  
5 witte mans slaepmutsen  
[0288r] een witte onderbroek  
2 paer witte kraag ende mouwen  
een witte borstrock  
drie huiveldoekies ende 3 bandekes met een wrongh  
7 nacht halsdoeken  
5 1/2 ellen doek  
8 blauwe schorteldoeken  
2 bonte tafellakens  
7 bonte handoeken  
3 bonte slopen  
2 bonte schorstiens cleden  
7 witte grote kinderedoeken  
[0288v] 18 cleine dito  
3 kindere borsthembties 
een kindere borstrock  
4 kindere mutskes  
een rood schaerlaekens ruft [= luier] met een swachtel ende een speldenkussentie  
 
[0289r] Gout, ende Silverwerck 
een gouden kettingh, weeght 30 1/2 engelsen 
een diamant ringh, weegt 3 engelsen ende 9 asen 
een golden ringh met slechte stenen, weegt 4 engelsen  
een dito, weegt 5 engelsen  
een dito, weegt 3 engelsen  
een dito, wegende 2 1/2 engelsen  
een dito, weegt acht asen  
een bijbel, testament ende psalmboek met silveren beslach ende een kettingh daeraen  
een leeren koker met silveren beslach ende een messie daerin  
oiriser, [wegende] 2 3/8 lood 
een silveren beker, wegende 23 1/2 lood  
[0289v] een silveren beker, wegende 23 1/4 lood 
1 cop, weegt 17 lood  
een dito, weegt 15 lood  
een dito, weegt 12 1/2 lood 
een dito, weegt 15 1/2 lood 
een dito, weegt 8 1/2 lood  
een dito, weegt 7 1/4 lood  
een dito, weegt 4 1/4 lood 
een dito, weegt 4 1/2 lood  
een silveren soutvat, weegt 4 1/2 lood 
een dito, weegt ad idem  
een dito, ut supra  
een dito, weegt 3 3/4 lood  
[0290r] een silveren soutvat, weegt 4 1/8 lood  
een vruchtschael, weegt 17 lood  
een silveren mosterpot, weegt 10 3/4 lood  
6 silveren lepels, weegt 't samen 19 lood  
3 dito, weegt 7 3/4 lood  
2 dito, weegt 5 lood  
2 dito, weegt 4 1/8 lood  
een silveren spadel, weegt 1 7/8 lood  
een silveren haek met een mostert lepeltie, weegt 1 3/4 lood  
een silveren hoeds ban[d], weegt 2 3/4 lood  
 
[0290v] Geweer 
een degen met een silveren gevest  
een dito met een slecht gevest  
een borduierde draegband  
een gestickte dito  
een swart leren dito  
een korte pee [= portepee, ontleend aan het Franse 'porte-epee', of 'drager van de sabel', een versiering in de vorm van een band die om het gevest van de sabel is geknoopt en de hand van de drager beschermt],  
1 dito  
2 sackpistoolties  
een Turxe sabel  
een stekaed stock [= forket stock, fourquet stok waarop het musket leunt]  
 
[0291r] Gerede gelden, ten sterffhuijse bevonden: 
1e sack 200 a 3-03-00 f 630-00-00  
2e sack 200 a 3-03-00 f 630-00-00  
3e sack 200 a 3-03-00 f 630-00-00 
4e sack 200 a 3-03-00 f 630-00-00 
5e sack 200 a 3-03-00 f 630-00-00 
6e sack 200 a 3-03-00 f 630-00-00  
7e sack 99 a 3-03-00 f 311-17-00  
8e sack 200 werpschellingen a 0-06-00 f 300-00-00  
9e sack met schellingen tot f 139-02-00  
Aen paiament f 3-05-00  
2 a 17-00-00 f 34-00-00  
1 a 10-00-00 f 10-00-00 
4 a 5-00-00 f 20-00-00  
6 1/2 a 9-00-00 f 58-10-00  
1 a 7-10-00 f 7-10-00  
1 a 3-00-00 f 3-00-00  
---------- 
Somma f 4667-04-00  
 
Zijnde alle dese gelden bij de mede curator Barent Hiddes na sich genomen voor uitdeilinge van een 64e part schips, bij Cornelis Cornelis d'oude gevoert, ende bij de Captein B. Hiddes ontfangen f 42-00-00  
 
[0291v] In een coraelien buijdel bevonden  
6 rijxdaelders  
1 dubbelde dito  
een dubbelde Deense ducaet  
2 goltguldens  
enigh clein vrimd gelt  
2 craelties 
Oock bij voorgenoemde curator na hem genomen  
 
[0292r] In 't voorgenoemde besegelde cantoor na gedane ontsegelinge daerin bevonden.  
Bij de meergemelte curator alle dese obligaties ende brieven na sich gemomen 
 
Brieven en Instrementen  
3 blicken dosen met commissien van sijn Capteins ende Admiraelschap.  
 
Obligatien ende reversael 
Een obligatie van dato den 2e Julij 1655 op de stadt Franequer, quitantie met A met twe Jaar Intressen onbetaelt, tegen 4 per cent ter somma van f 650-00-00 
Een obligatie van den 29e Julij 1655 door de stat Franequer aen Tiallingh Rinties passeert ende den 27e Februari 1657 aen de heer Luitenant Admirael, met een jaer intresse tegen 4 per cent, quitantie met B, cedeert tot f 1000-00-00 
[0292v] Een obligatie van den 24e april 1660 tot laste van Sioerd Sioerdsen besemmaker cum uxore tot 250 goltguldens, quitantie met C, waerop maer twee Jaer Intressen is betaelt, staende tegen 5 per cent, is aen Caroliguldens f 350-00-00 
Een obligatie op Arien, Jan ende Claes Everts de dato den 7e November 1660, quitantie met D, met een Jaer intres, tegens 4 per cent, tot f 1000-00-00 
[Opmerking: Arien, Jan en Claes Everts zijn van de familie Oosterbaan, touwslagers] 
Een obligatie de dato den 1e maij 1661 tot laste van hopman Frans Laesen, quitantie met E, met twee Jaer intres, tegens 4 1/2 per cent, tot f 600-00-00 
[0293r] Een obligatie de dato den 28e April 1662 op Jacob Hiddes cum uxore, quitantie met F doch onwis, tegen 5 per cent, tot f 400-00-00,  
Een obligatie van dato den 1e Meij 1663 op Sioerd Hiddes ter somma van een hondert vijftich goltguldens, doch den 17e meij 1665 boven de intres betaelt vijftich goltguldens, quitantie met G, staende tegen 4 per cent, blijft suijver aen Caroliguldens f 140-00-00 
Een obligatie de dato den 7e November 1660 door Arien Jans ende Claes Everts aen de Captein Beern Hiddes passeert tot duijsent Caroliguldens Capitael tegens 4 per cent, doch den 11e April 1665 aen de Luitenant Admirael de Vries cum uxore getranspoteert, met een Jaer Inters [=Intres] te goede, quitantie met H, f 1000-00-00 
[0293v] Een obligatie van de 5e Januari 1666 op Fedde Symons Doncker cum uxore, quitantie met J staende tegens 5 per cent met een Jaer intres te goede, tot f 300-00-00 
Een obligatie de dato den 24e April 1666 tot laste deser Lantschappe, staende tegens 5 per cent, quitantie met K, tot f 3000-00-00 
Een reversael de dato den 2e April 1660, tot laste van Tierck Sanstra cum uxore ter somma van achtien hondert Caroliguldens onder deductie van 450 Caroliguldens den 12e April wegens 't eerste termijn betaelt, quitantie luit L, alsoo suijver blijft f 1350-00-00 
[0294r] Een obligatie de dato den 7e November 1660 tot laste van Lolle Tierx cum uxore continerende tachtich goltguldens, 2 stuivers, 8 penningen als reste noch onwis, quitantie met M, f 8-02-08 
Een reversael den 13e Januari 1654 door Tierck Hiddes aen Ipe Meinderts passeert, tot een duijsent goltguldens, ende 2 gouden ducatons den 3e meij 1654 door voornoemde Ipe Meinderts quiteert, quitantie met N, dit pro memori 
 
Eenige brieven van geen importatie 
 
[0294v] Vastigheden ende parten Scheeps  
Sekere halve dwarshuijsinge staende ende gelegen binnen deser Stede aen, ende ten dele beclemt in de huijsinge daer de Iseren Man uithanght, volgens Coopbrieff van den 13 Martij 1660, quitantie met No. 1 
Een graff stede in de Westerkerck in de regel van No. 25 volgens Coopbrieff de dato den 1e augustij 1661, quitantie met No. 2 
Een seste part van sekere huijsinge staende binnen Bolswaert op de Campen  
[0294a] Een 64e part scheeps aen 't schip voor desen bij Albert Symons gevoert geweest ende nu bij Cornelis Cornelis de oude gevoert werdende  
 
Lasten van 't Sterffhuijs  
Aen verscheiden soo dood schulden als andere bedragen in een somma f 626-19-00 
De huijshuier beneffens 't packhuijs f 215-00-00 
Schorstiens Gelt f 12-00-00 
Gerechte Salarien f 60-11-00 
pr. Cl. Johannes voor sijn diensten