Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-04-09 13:13:12Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 214 folio 376r

Pand:  Heiligeweg 58

Inleiding:  [0376r] Ontsegelinge van slotten ende vervolgen inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaen van de heer burgemeester Theodorus Stansius als mede commissaris, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterffhuyse van wijlen Jacob Rogiers Haspelman, in leven burger ende schipstimmerman alhier, van alle sodanige goederen actien ende credytten uit- en inschulden aldaer ten sterffhuysse bevonden, ten versoeke van AEebe Jeltes ende Haye Jacobs wijdschipper als geauthoriseerde curatoren over Rogier Jacobs Haspelman old in 't 16e jaer, nagelaten soon van wijlen de overledene Jacob Rogiers voornoemt bij sijn wijlen huysvrouw Antie Haebels echteluyden geprocereert [geprocreeert], zijnde de aengevinge der goederen gedaen bij Neeltje Rogiers, huysvrouw van Haye Jacobs de [die] oock een beloffte daertoe staende om alles getrouwelyck te zullen aengeven heeft gepraesteert in handen van de commissaris bovengenoempt, waerop dan tot beschrivinge is geprocedeert in manieren als volght. Actum den 27e july 1680.

Inventaris: 
[0376v] Bedden en bedtskleeren 
een bed met een peul 
vijff oorkussens 
twee deeckens 
ses stoelkussens 
een groen schoorstenkleed 
twee dito glasgordijnties 
negen stoelen 
een grote krebbe 
drie korffkes, een groote doos 
[0377r] een kinder stoeltie 
een geel etelkassie daerin eenige romlerij 
achtien stucken sleght steenwerck 
tien stucken oostindisch werck 
ses schilderde borden, een dito 
twee speigelties 
twee tafels 
een eecken cantoor 
een mantelstock 
kleerbesem houtwrijver 
een stoffer 
een lanteern 
[0377v] twee doosen 
een boeckkaske met eenigh boecken 
eenigh schuttelgoedt 
 
Linnen en wollen buyten de kas 
acht slopen 
eenige doecken en dassies 
elliff mans hemden een soorte 
ses lakens 
drie wijtlingen 
een glasgordijn 
twee peuldoecken 
twee onderbroecken 
[0378r] een swart lakens mantel 
twee rocken met twee bovenbroecken 
een roode hembrock en een blauwe onderbroeck 
vier paer hoosen 
drie paer oude dito 
een rockie 
twee hembrocken 
een oude zayen onderbroeck 
een bolkevanger 
drie oude hoeden en een Engelse muts 
noch eenigh romlerij, soo doosen als vaeten 
een luywaegen, een vloerveger 
een tange 
[0378v] een scherm en turfkorff 
 
Een eecken kas daerin nae ontzegelinge bevonden als volght: 
tien lombarts zeduls 
 
Linnen 
achtien mans hemden, twee dito oude 
seven lakens 
ses zervetten 
drie tafellakens 
ses handoecken 
vier peuldoecken 
[00379r] vier slopen 
een witte onderbroeck 
een toppen doeck 
twee slopen 
eenige dassies 
eenige beffen 
eenigh bontgoet 
vijff en twintigh neusdoecken 
een paer groene gordijnen 
een geele strijcklap 
een paer blauwe gordijnen 
een buldsack 
een wijtlingh 
[0379v] een oude onderbroeck 
noch eenigh oud linnen van geen importantie 
 
Wollen 
Een pack swart lakens kleeren 
een dito mans rock 
een coleurd rockie 
een Engelse muts 
een paer hoosen 
een bont schoorsteenkleedt 
een oud kindere manteltie 
 
In de kiste nae ontzegelinge bevonden: 
twee oude packen zeekleeren 
[0380r] drie sacken 
twee oude linnen broecken 
een boefaentie [boegvaantje] tot een booth 
 
een water emmer 
twee kannen 
een oude treeft ende rooster 
 
Op de souder 
twee timmerkisten met eenigh timmermans gereedschap 
noch eenigh romlerij 
noch eenigh silver ende poppengoedt 
 
[0380v] Brieven en instrumenten 
Een obligatie de dato den 1e May 1671 tot laste van Pilgrum Aleffs turffdrager tot vijfftigh Carolij guldens capitael f 50-00-00 
de intresse zedert de 1e May 1678 daerop te goede, gequoteert met A 
Een obligatie offte handschrift tot laste van Hiltie Rogiers [Haspelman, overleden 7-2-1682] de dato den 30e september 1675 tot een hondert Carolij guldens capitael f 100-00-00 
gequoteert met B 
Een obligatie tot laste van Eppe Allerts soldaat tot achtien Carolij guldens de dato den 4e Mey 1675 onwis, gequoteert met C 
 
[0381r] Vastigheden 
sekere huysinge staende op de Turffhaven [d.i. heiligeweg 58] binnen deser stede alwaer Jacob Rogiers uit versturven is 
sekere huysinge staende op de hoeck van de Caremanspiep aen de Soutsloot [d.i. Karremanstraat 22] 
twee camers off een huyssie staende in Piter Molentie steegh alhier [d.i. achter Brouwersstraat 19] 
twee camers staende binnen deser stede achter de werff 
een gerechte part van de hellingh staende aen de Suyderhaven alhier 
 
Aldus gedaen en geinventariseert op dato als voren 
In kennisse van ons commissaris en secretaris 
 
(get.) D. Wringer 1680