Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 207 folio 216r

Pand:  Hoogstraat 6

Inleiding:  [0216r] Inventarisatie ten overstaane van de burgemeester Bartel Lantingh als commissaris, geadsoicieert met Annio Fenema, gesworenen clercq, gemaekt ende gedaen ten sterfhuijse Gerrit Cornelis ende Trijntie Douwes in tieden echteluiden binnen deser stadt omtrent de Franequer poort versturven, van alle goederen aldaer bevonden, opt versoek van Tomas Wybes ende Claes Huiberts als voorstanders van de Blauwe Schuier Mennonite gesinde Armen, ex testamenta erfgenamen van wijlen Gerrit Cornelis, mitsgaders in een versoeke van Dirck Douwes, herbergier, als naeste bloet vrinden van wijlen Trijntie Douwes voornoemt. Zijnde de aengevinge gedaen bij Bottie Cornelis ende Jeltie Cornelis, Sibbrigh Cornelis, Trijn Cornelis ende Jeltie Cornelis alle naeste bloedvrinden van de overledene Gerrit Cornelis voorschreven, beneffens Jancke Goitiens, als huisbewaerster het sterfhuis gefrequenteert hebbende, ten welcken einde sij de belofte dartoe, staende onder eede in welgemeldte commisssaris handen hebben gedaen, werdende zoo de eene als de ander in cas van erffenisse bij desen halfs recht gelaaten. Actum den 13e November 1666

Inventaris: 
[0216r] Opt opcamercke ende inde schoole 
[0216v] 3 bedden mette puelen waervan nochtans het eene in de beneden kamer 
9 oorcussens 
3 dekens 
8 banckwercks stoelkussens soo goed als quaed 
3 groene stoelcussens 
3 kleine stoelkussenties en 1 cussenblad 
1 groen spreedt 
1 oud vijffschaften manteltie 
1 blaeu vrouwen hembdtrock 
1 roode vrouwen hembdtrock 
1 oude dito henbdtrock 
1 fulemurten schort 
1 overlijff 
enige oude mans plunjen  
[0217r] een paar mans wanten 
9 kleine schilderde borties 
1 groot schildert bordt 
twe groene stoelen, noch 1 eken stoel 
twe naeikorfkes, daarinne enige prullen  
een zetbanck 
1 oude tonne met romlingen 
een eeken cassie, daerin wat oud linnen  
een eeken kist 
een eeken kistje waerin enigh kindergoet 
een leij 
[0217v] 5 stenen panties 
1 iseren evener ende hangh iser  
 
In de Schoole 
6 bancken 
1 schoolmesters stoel ende tafel 
1 sandloper, handplack ende anderen romlingen 
en op de zolder wat turff 
 
In de beneden kamer 
[0218r] een paer groene gardijnen, ende een rabat 
drie oorcussens bij 't bed, onder de vorige bedden begrepen 
1 groene deken, ongevoerd 
1 Spaense deken  
noch een groene deken 
een bed spreed 
1 groen schorstien cleed 
2 stoel cussens 
18 stucks steenen panties 
9 copies en pottjes 
noch 4 slechte stenen pannen 
noch 7 stenen panties in de spijscamer 
voorts noch enigh stenen schuttelgoet 
1 grauwe kanne 
3 messchen gootlinge 
1 koperen koekpanne  
[0218v] 1 coperen pot, 1 colenkanne 
1 vierbecken 
2 messchen kandelers 
1 iseren kandeler 
1 iseren backvorckien ende hangh kandeler 
1 tange, asschop, treeft 
1 tinnen com, 1 tinnen mingelen en croes  
2 tinnen croeskes 
7 tinnen lepels 
1 spiegel 
1 kerckstoel 
1 eeken slaepbanck 
[0219r] 2 eeken schabellen 
1 vieren eeten cas 
1 eeken boek cas 
1 bed banckie 
10 stoven soo groot als clein 
1 cleer korff 
1 stooff 
1 doos met lappen, noch 1 doos ende vattje 
2 tijnties met romlingen 
21 houten tafelborden 
5 tobben soo groot als klein 
2 water emmers 
[0219v] noch 8 neusdoekies 
8 bonte doeken 
5 mans mutsen  
2 linnen broeken ende 1 hembdtrock 
2 grouwe schorteldoeken 
1 roode Friesche muts 
1 swarte doos met een vrouwen muts en wat kindergoet 
1 silveren lepel met een messchen lepel 
 
Wollen cledinge etcetera, mans  
een swart lakens mantel 
1 swart lakens wambais met mouwen ende een sonder mouwen 
1 swart lakens rockien 
1 carmossijen broek 
 
[0220r] pagina ontbreekt 
[0220v] pagina ontvreekt  
 
[0221r] een donker blauw pak cleren 
1 swart lakens broek 
1 roodscharlakens hembdtrock 
1 donker blauw lakens reisrock 
2 swarte mans overbroecken met een hembdrock 
4 swarte hoeden 
1 paer swarte hosen 
 
Vrouwen cleren  
2 hoiken 
1 swart lakens rock 
1 carmosijnen rok 
1 swart rassen schort 
1 blauw lakens rok 
2 lappen blauw laaken 
2 carmossijne schorteldoecken  
[0221v] noch 1 swart rassen schort 
1 glad manteltie 
1 swart lakens lijffke 
1 rood scharlakens borstrock 
2 paer swart lakens mouwe 
1 paer gladde met een paer halve gladde mouwe 
1 colleurd overlijff 
2 cappen 
3 blauwe linnen schorteldoecken 
2 blauwe cussens blaaden 
1 groen naij cussentie  
2 bosschen geern 
noch een daeghs vrouwen borstrock 
 
Brieven 
[0222r] Coopbrief gepasseert bij Magdalena Carels aen Gerryt Cornelis junior, dato den 17 January 1642, van seekere huijsinge, waerinne de echteluyden zijn versturven met het ingeloste reversael vandien [= Hoogstraat ZZ, het huis genaamd de Drie Weyten Bollen (nu Hoogstraat 6)] 
Coopbrief bij Sibbrich ende Trintie Cornelis aen wijlen Gerryt Cornelis cum uxore gepasseert huysinge, alsmede 2/5 van een camer achter Brandaris, respectievelijck in de Vieverstraet staende, met het ingeloste reversael der zelve.  
Coopbrief van een graff op't kerkhoff alhier. 
 
[0222v] Een buideltie met eenige stuckies vreemd geld. 
 
Boeken  
in folio 
[0223r] Gesnerus van de groote, ende kleine visschen mitsgaders de vogelen, Hoogh Duijts 
Biblia van Sebastiaan Castellio met annotatien  
State Bijbel 
Postille door Gregorium Zamowtza, Hoogduits 
Historien van de princen de Orange, Frans  
Petri Andrea Commentarien Medici, Latijn 
Chronijcq Sleidanij, Hoogduits 
Octus Sanitatis de Herbis Animalibut etc, Latijn 
Historien ende Exempelboeken uit de Heilige Schrift door Andream Hoendorff, Hoogh Duits 
Bibel Lysveldt, Neerduits 
Medecijn boek door Christophorum Wietsinch, vertaelt door Carolum Battum 
[0223v] Paraphratis Erasmi 
Cosmographia universalis, Sebastiaan Munsteri 
Lexicon Graeco Latinum Gesneri 
Condordantie Sebastiani Francq 
Historia ecclesiastica door vercheiden outvaders, Neerduits 
De omnibus plantarum animaliunq natura et utilitate 
Veltbouw ofte Lantswinning, door mr. Karel Stevens  
Amsterdamse Zeecaarten door Albart Haies  
Oorlogen ende beroertes in Frankrijk door Goulart  
Wereltspygel S. Frank, Hoogduits 
 
Quarto 
Claagliederen Jeremiae per Hartmannum Greidum, Hoogduits 
[0224r] Het sien op Jesus door Isac Ambrosius 
Huisboeck Bullingerii 
Augustinus Van de Stadt Godts 
Heildani Medecijnboek, Latijn 
Biblia, Neerduits 
Mr. Jan van Cotwijck, Loffelijcke reisen na Jerusalem  
Gulden winckel der Constlievende Nederlanders, D.P. Pers 
Zeilboeck van Bottingh 
Coopmans roer door Udemans 
Nieuw testament, Latijn ende Hoogduits 
Historische beschrivinge van 't leve Jesu Christi door Schabelje 
Polibii Historien 
Verantwoordinge van wettelijcke regeringen van Hollant etc. 
[0224v] Heermans Gulden annotaties 
Gedenckwaerdige spreucken, Baudartii 
Spiegel van Westindien door Athanasium Inga van Peru  
Sphera Mundi, Hoogduits 
Oost- ende Westindische voiagien  
Dictionarium, Frans ende Neerlants 
Sweedse oorlogen 
Cronijcq van den opgang ende afgang van t werelts wesen, Hoogduits 
Conscientie dwangh door Henricum Arnoldi van der Linde  
Italiaans boeckholden, Hoogduits 
Forstelijcke warande de Dieren  
Plinius van de dieren 
 
[0224ar] In octavo 
Joannes Bugurni Tirocimum Latine 
Ovidi Nasonis Metamorphosis, Latijn 
Algemeiner Passion Hern, Hoogduits 
Grammatica Latina 
Geestelijcke Liedekens 
Fanua linguarum Commenii 
Grammatica Latina 
Verdedinge der heilige schriftuire tegen de Roomsche kerk etc. door A. Costerium 
Lusthof der Chimische medicine Paracelsi 
Historie van de groten Tamerlaan 
Gemene regeringe van Zwitserlandt 
Petri Nessia Lessen, twe gelijcke 
Uitlegginge over de openbaringe Joannis, Naupier 
[0224av] Biblia Latina  
Vaack verdrijver 
Bedeboeck, Hoogduits 
Nomenclator Junii 
Phrases Latine lingua 
Ovidii Nasonis amatoria 
Opera spinulae, Latine 
Oorlochs practijcq door de here Praissac.  
Beschrivinge van oud Batavien 
Magasijn van Dr. Joannes Schultetus  
Rudimenta Latine 
Magia Naturalis 
[0225r] Colloquia Corderii 
Grouwelen der voornaamste soort ketteren 
Lingua Erasmi 
Reeckenboek, Stockmans 
Oeffeninge der Godsalicheit 
Tyrocinum Latine 
Tulps medesijnsche aenmerckingen 
Historie van de nieuwe werelt 
Dictionarium Kiliani 
Lasari Riverii, medecijnsche tractaten, Latijn 
Verclaringe over 't vader onse 
Historien Herodiani 
Christelijcke zevaert 
[0225v] Erotemata dialectica et Rhetorica Melanctonis 
Huwelijck, Cats 
Republijcq van Switserlant 
Spijgel van de oude ende nieuwe tijd, Cats 
Geestelijcke Goutschaal 
Een Frans boeck sonder titul 
Nieticheit van de kinderdoop, Montani 
Friga Scholasticarum Actium 
Apologie van Conink Jacobus van Engelant 
Benedicti Victorii de curandis morbis, Latine 
Heermans Annotatien 
Quintus Curtius van 't leven van Alexander de Groot 
Nomentor Junio 
Reeckenboek, Hoogduits 
[0226r] Van de spoocken ende nachtgeesten 
H. a Schingen Cort begrijp van 't corpus juris 
Dialogorum sacrorum, S. Castellio 
Colloquia Erasmi 
Eurithmetica door Willem Raadts 
Psalmen Davids 
't zamenspreeckinge tusschen Polites ende Anna 
Beede boek 
Reeckenboek, Frans 
Grammatica Cornelii Valerii 
Metamorphosis Ovidii, Neerduits 
Epistola Dominicis, Panbergii 
Dictionarium Tetraglotton 
Warachtige geschiedenissen onser tijds door Roset 
Hyppocratis coi aphorigmi, Neerduits 
[0226v] Examen Herls 
Testament 
Thesaurus Evonijmi, de remediis secretis  
Dictionarium Triglotton 
Schat der ongesontheit, Beverwijk 
Tragedische historien 
Gemene zendbrieven Guevara 
Onderwijsinge tot de Catachismus, Hoogduits 
 
In 12o [duodecimo] 
Het recht gebruik der tijdelijcke goederen 
Morale wercken Plutarchi 
Geestelijck Liedboeck 
Heilige Aendachten 
Nieuw testament, Frans 
Nieuw testament, Frans 
[0227r] Het offerboeck van sommige getuigen Jesu Christi 
Liedboeck van Lenaart Clock 
De harp, Carel Vermander 
Fundament boeck van Menno Symons 
Psalmboek, Hoogduits 
Ordonnatie van Frieslant 
Sententien Ciceronis, Latine 
Christelijck gebed boeck, Hoog duits 
Jacobi Primirosii Enchiridion 
Frans ende Neerlants Testament 
Plinii Secundi Naturale historien 
Romeinse Adeler 
Duechden spoor door P.B. [Petrus Baardt] 
Roemer Visschers Brabbelingen 
Heinsius Poesi 
Sande, Nederlantse historien  
[0227v] Innerlike spijgel der conschientien  
Camphuisens Rijmen 
Christelijcke Ridder Erasmi 
Broederlijcke vereninge etc. 
Epicteti hantboeckskes 
Psalmboek, Frans 
Nieuw testament 
Het leven ende lijden Jesu Christi, Tauleri 
De herpe of 's herten snarenspel 
Weg na Vreden Stadt 
Geestelijck bloemhofken 
Het gulden gebede boecksken 
Vitae sanctorum 
Nieuw jaarsgifte 
Psalmboek, frans 
Gulden gebedeboeckskes 
Enige paketties 
Een goudwicht 
 
[0228r] Aldus gedaen ende geinventariseert in kennisse van ons commissaris ende secrataris. 
Actum ut supra.