Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 205 folio 98r

Pand:  0

Inleiding:  [0098r] Inventaris ende beschrivinge ex officio ten overstane van de vice praesident Adama gedaan, van de goederen bij wilen Willem Jan Nardus (andersins Bilkert genoemt) nagelaten, ten profite van 't nagelaten weeskind van Fokel Willems bij Ritske Jeppes bierdrager echtelieden verweckt als erffgename van d'overleden, zijnde desselffs bestevader, so volcht. Harlingen den 10den april 1662

Inventaris: 
[0098r] een bed met een peul 
3 oorcussens 
4 sloopen 
3 dekens 
des overledenes daags cleeren 
vijff bedlakens 
5 hembden een stoelkussen 
alles door Ritke [= Ritske Jeppes, bierdrager] mede na zijn huijs genomen 
 
[0098v] een eecken kas, daer in bevonden so volcht 
4 bed lakens 
5 hembden 
1 peuldoek 
7 neusdoeken met een das 
6 cragen 
een swarte muts ende hoed 
een silver lepel 
een silver kroes 
een stuk doek 
een pak swart lakens cleren 
een koekpanne 
1 tin waterpot 
een blau onderbroek 
 
[0099r] een tin soutvat, kroeske ende sausierke 
een tin mingelen 
1 groen spintie 
 
Gerede gelden 
 
Gouden Specie 
1 a 15 gulden f 15-00-00 
1 gouden rijder a 13 gulden f 13-00-00 
1 a 6 gulden f 6-00-00 
1 a 3 gulden f 3-00-00 
1 dubbelde ende enkelde Ducaat te samen f 15-00-00 
3 1/2 rijxdaelder valweerd gelt f 8-18-08 
2 3/4 Friesse goutguldens f 3-17-00 
1 bloempot a 12 stuivers f 0-12-00 
---------- 
f 65-07-08 
 
1 rixoort f 0-12-08 
4 duiten f 0-00-08 
---------- 
f 66-00-08 
 
[0099v] Noch in een ander buijdel bevonden twaalff ducatens a 3-03-00 f 37-16-00 
f 66-00-08 
---------- 
f 103-16-08 
welke gerede gelden den commissaris Adama na sich genomen heeft 
 
Actum ut supera. 
 
Op heden den 26e Maji 1662 zijn compareert voor de praesiderende burgemeesteren Gosse Johannes Adama ende Adam Jansen Gipson als commissarien, Pieter Tjebbes Dreijer als g'authoriseerde curator over Jan Ritskes, zoon van Ritske Geppes bi Fookel Willems echtelijk verweckt, zampt IJtje Simons huisfrouwe van Jan Hillebrants woonachtich tot Amsterdam, vermits deselve haar mans absentie in desen gesterkt met de notaris Tarquinius Theodori, zijnde mede den dochter van gezeide Fokel Willems, ende also beide kindtskinderen van Willem Jan Nardus hun bestevader omme cortelijk te maken liquidatie ende staat van de vorige g'inventariseerde goederen. 
 
Voor eerst comt dan voor profijtelijk de contante penningen hierboven gespecificieert, bedragende een hondert drie caroli guldens sestien stuivers acht penningen f 103-16-08 
 
[0100r] ende hebben de huisgeraden ende inboelen zuiver gelt opgebracht een hondert zeven caroli guldens elleff stuivers veertien penningen f 107-11-14 
f 103-16-08 
---------- 
f 211-08-06 
 
Alsoo dat de gehele profijtelijcke staat bedraacht twee hondert elleff caroligulden acht stuivers zes penningen. 
 
Daartegens bedragen de betaalde doodschulden in eender summa, vier ende veertich caroliguldens seventien stuivers acht penningen f 44-17-08 
 
Ende zijn des Gerechtssalarien mede betaalt ten summa van veertien caroli guldens elleff stuivers acht stuivers [moet zijn: acht penningen] f 14-11-08 
---------- 
f 59-09-00 
 
Bedragende also de schadelijcke staat negen ende vijftich caroliguldens negen stuivers, doch moet dan noch vermeerdert worden met ses caroliguldens aan een stuk gout in de gerede penningen gerekent, doch nu valsch bevonden is f 6-00-00 
---------- 
f 65-09-00 
 
Blijft na zulx de schadelijcke staat vijff ende sestich caroliguldens negen stuivers f 65-09-00 
 
Afgetrokken van de vorige profijtelijke staat blijft overich een hondert vijff ende veertich caroli guldens negentien stuivers ses penningen f 145-19-06 
 
Ende omme de zelvige te deilen : so zijn de comparanten door utspraak van welgemelte commissarien eintlijck ende 
 
[0101v] absolute veraccordeert ende getransigeert, in voegen dat de mede comparante IJtje Zijmons, voor haar actie ende praetensen van erffenisse, eens voor al sal trekken ende genieten, sodane goederen, als bi haar in 't boelgoet zijn gecocht tot ses ende twintich caroliguldens negen stuivers ende daaren boven noch aan gelt een summa van vijftich caroliguldens de welke sij door verteik[ening] deses ook verklaart (gesterckt zijnde als voren ) van coopman Pieter Tjebbes uit de gerede penningen (door de Burgemeester Adama aan hem weder overgelevert zijnde) ontvangen te hebben. In voegen dat si hiermede haar recht van erffenisse ten profite van haar broeder Jan Ritskes te enemaal opdraacht ende quiteert met belofte voor nadere aanspraak ende molestatie desen aangaande te caveren, onder verbant harer goederen ende submissie 's Hoffs ende alle Gerechten. 
Over zulcx dan van de overige profijtelijcke staat afgetrokken zijnde 't gene gezeide IJtie Simons heeft genoten, geblijkt dat de curator Pieter Tjebbes Dreijer in zijn qualiteit comt te ontfangen negen ende sestich caroliguldens tien stuivers ses penningen, buiten 't gene aan de Gemeensman Wijngaarden te goede mach zijn. Blivende niettemin voor gemeen seker graffstede op 't Olde Kerkhoff. 
 
Actum ut supra onder der Comparanten handen 
(get.) onleesbaar [Ytie Simons?] 
(get.) T. Theodori not. pub 
(get.) A.Gipson 43: 1662 
(get.) Pieter Tjebbes 1662 Dreijer 
(get.) Gosse Johannes Adama 1662