Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 207 folio 175r

Pand:  0

Inleiding:  [0175r] Inventarisatie, ende beschriwinge ten overstane van de heere burgemeester Harmen Synes Nauta als commissaris geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, gedaen ten huijse van Lysbet Rienx weduwe van Gerryt Sents, van alle de goederen actien, crediten, ende gerechtigheden die sij metterdoot ontruimt ende nagelaten heeft, op 't versoeck van Pytter Tijebbes Drejer coopman alhier als curator ad actum over Gerrit Pytters universeele erfgenaam ex testamento van Lysbet Rienx voorschreven, ende dat op 't aangeven van Neeltie Pytters huijsvrouwe van Hein Rienx die de belofte daertoe staende in handen van welgedachte commissaris heeft gedaen, waerop tot de beschrivinge is geprocedeert in manieren soo volght, desen 5e october 1666. Opmerkingen: Gerryt Sents wonende te Harlingen, tr Herv. gem. Harlingen 25-01-1629 Lysbeth Rienckx wonende te Harlingen. kind: Rinck Gerrits, ged HRL 02-02-1634. kind: Beytske Gerrits, ged HRL 18-04-1636. Heyn Rienxs wonende te Harlingen, tr Herv. gem. Harlingen 27-02-1642 Neelcke Pytters wonende te Harlingen. kind: Rienck Heyns, ged HRL 03-11-1644. kind: Rienck Heyns, ged HRL 08-03-1646. Pytter Hilkes wonende te Harlingen, tr Herv. gem. Harlingen 14-09-1651 Beytske Gerryts, wonende te Harlingen, dv Gerrit Sents en Lysbeth Rienx. kind: Gerrit Pieters (geb 1652) Tresoar, toegang 13-16, Nedergerecht Harlingen, Autorisatieboeken, invnr 114, aktenr 438, aktedatum 03-10-1666: Gerrit Pytters oud 14 jaar weeskind, Pytter Tiebbes Dreier burger koopman curator, curator ad actum divisionis tot thuiskomst Hein Rienx Hein Rienx curator, curator over personen en goederen volgens testament, absent Wijlen Lysbet Rienx erflater, grootmoeder, testament.

Inventaris: 
[0175r] Bedden ende bedts cleeren  
een bedt met een puel 
7 oorcussens 
4 dekens  
[0175v] 13 slaaplaeckens  
22 slopen 
2 oude dito 
2 wijtlingen  
3 puel doecken  
3 tafellakens 
2 serwetten 
een gerdijn met een rabat 
een schorstiens cleedt 
9 stoelcussens 
een naeij cussentie 
4 manhemden 
22 vrouwenhemden 
38 nuesdoecken 
2 handoeken 
tien witte schorteldoeken 
8 blauwe dito 
6 paar witte halfmouwen 
[0176r] een blauwe halfmouw 
4 blauwe doecken 
een blauwe schorstienscleet 
2 handdoeken 
een dooske met flecht snoeren 
7 lapckens doeck ende dopies  
2 voormouwen 
een paar kindere hooskes 
3 Friessche wollen mutsten 
18 Friessche linnen dito  
2 ondersten 
17 halsdoecken  
5 ondermutsen 
24 huiven ende mutsen 
3 Duitse mutsen 
2 flippen  
5 hooftdoecken 
6 kragen 
 
Wollen etc. 
een swart laeckens hoick 
3 mantelties 
een karmosijnen rock 
een swart laeckens dito 
[0176v] een swart rassen schort 
een glad borst lijf, een dito 
2 swarte schortel doecken 
een rode dito 
een rode rock 
een rode buffels dito 
een fuilemorten schort  
1 dito 
een carmosijnen rock 
4 rode borstrocken 
linnen tot een nieuw schort 
een lap fuilemort 
2 paar vrouwen hosen 
3 overlijven 
2 paar mouwen  
2 wollen kragen 
een mans wambais [= wambuis] 
2 borstlijven 
een paer mouwen 
 
Houtwerck etc. 
een eecken kevy 
een cantoor of schabel 
[0178r] een eetel tafeltie 
een schabeltie 
10 stoelen 
een kerckstoel 
een kanbordt met 6 kannen daer an 
een stoof  
een keerslaedt 
een kleerbesem 
3 stoffers 
een water emmer  
een wasch tobbe 
een wasch schammel 
een doos met vlas 
een luijwagen 
eenigh romlingen 
eenich turf ende hout 
een kleerkorf 
1 oude dito 
een paer muillen 
een tobbe  
3 stoven 
een spinwiel 
 
[0178v] Coper, tin, messchen ende iserwerck 
een hangiser, treeft ende tange 
een vierbecken 
2 kransen 
een pottie 
2 kandelers 
een gootlingh 
een messchen panne 
een koekpanne 
12 tinnen lepels 
een tinnen kroeske 
2 houten ende een iseren kandelercke 
2 scheeren ende een biercraen 
 
Steenwerk 
4 grote stenen pannen 
19 grote ende kleine pannen ende schalen 
6 Oostindische stuckies 
een drinck kanne 
3 coppen 
[0179r] eenigh daaghs ende stenen schuttelgoet 
 
Boecken 
2 testamenten  
2 psalmboeckjes 
 
Gerede gelden ten sterfhuijse bevonden na aftochte van de betaelde dootschult tot 44 gulden 2 stuivers ende voorts na deductie van 52 guldens bij 't kint genoten tot cledinge. 
160 ducatons a 63 stuivers f 504-00-00 
een a 11 gulden f 11-00-00 
5 ende een quart volweerde rijxe daelders a 50 stuivers f 13-02-08 
een a 12 stuivers f 0-12-00 
8 a 10 stuivers f 4-00-00 
3 a 8 stuivers f 1-04-00 
---------- 
f 533-18-08 
 
[0179v] Gout ende silverwerck 
Een grote silveren penninck genaemt Henrick de Groot 
3 silver lepels 
een silveren vingerhoed 
een silveren ringh 
een silveren hechten mes met een onbeslagen koocker met een kettingh daer an 
 
Brieven ende instrumenten 
Een hantschrift op Gerben Gatties Flaming [zoon van Gattje Gerbens Vlaming stadsmakelaar (overl v??r 27 nov 1666)] ter somma van vijf ende twintigh caroliguldens de dato den 2 martij 1665 f 25-00-00 
Een schriftie van Dirck Visscher cum uxore, de dato den 8e september 1665 tot [doorgehaald: twehondert] vijftigh caroliguldens f 50-00-00 
[0180r] Een gelijck schriftie tot laste van Focke Martens, de dato den 30e maij 1666 tot twe hondert caroliguldens f 200-00-00 
Dirck Visscher cum uxore voorschreven debent aen 't sterfhuijs volgens verclaringe van de vrienden f 6-06-00 
 
Op navolgende silver als 
Een bondeltie silveren cnopen  
2 silveren gaspen 
een silveren soldatie ende een silveren kroeske 
is aen Jan Hessels Wiertsma gelient, verschoten, ende verdient 't samen tien gulden 19 stuivers op een silveren kroes  
4 silveren lepels 
een haeck met een kettingh 
ses oude rijckx daelders ende een gouden ducaton 
aen Jelle Douwes huijsvrouw Sibbel verschoten vijf ende sestigh caroliguldens 
 
[0180v] Aldus gedaen geinventariseert ende gesloten in kennisse van ons commissaris ende secretaris. Actum den 5e october 1666. 
(get.) Harmen Synes Nauta  
(get.) D. Wringer 1666