Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 207 folio 169r

Pand:  0

Inleiding:  [0169r] Inventarisatie ende beschrivinge gedaen ten overstane van de burgemeesteren Hendrick Coenraets ende Evert Ruirdts tot desesen verordonneerde commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterfhuijse van Hilbrant Pytters in leeven burger ende wijdschipper alhier, van alle de goederen uit ende inschulden aldaer bevonden op 't versoeck van Jan Freerckx backer, ende Rinnert Rienx wijdschipper, beide burgers alhier, als geauthoriseerde curatoren ende tutoren over de 3 naegelatene weeskinderen van voornoemde Hilbrant Pytters, op 't aengeven van Antie Floris ende Antie Jochems, respectievelijke huijsvrouwen van de curatoren, die aengenomen hebben alles getrouwelijk ende nae haer beste kennisse te sullen aengeven, waarop tot de beschrivinge is geprocedeert soo volght, desen 11 augustij 1666

Inventaris: 
[0169r] Bedden ende bedts cleeren etc. 
4 bedden ende 4 puelen 
11 oorcussens 
8 dekens  
20 laeckens  
[0169v] 4 wijtlingen 
een dito 
8 pueel doecken  
1 dito 
25 sloopen 
 
Linnen 
19 mans hemden 
15 vrouwen hemden 
10 tafel laeckens 
6 serwetten 
8 drogel doecken 
een bedhemdt 
10 nueesdocken 
2 kindere schorteldoecken 
7 brauwe schorteldoecken 
4 bonte sloopen 
drie bonte doecken 
een witte schortel doeck 
5 nueesdoecken 
een lap bont doeck 
een saeckie met wat kinder hooft goet ende kinder goet  
 
[0170r] Wollen etc. 
2 swart laeckens mantels 
een hoick 
een pack swart laeckens cleeren  
een dito pack 
een pack duijster blauwe cleeren 
2 hemdrocken 
2 paer mans hosen 
een swarte hoed 
2 vrouwen borstlijven 
een manteltie 
3 wollen cragen 
een rode borstrock 
een oud manteltie 
een lijfke  
een dito 
6 paer mouwen 
2 rocken  
een dito  
5 daeghs rocken 
7 schorten  
een swart bratten schorteldoeck 
3 paer voormouwen 
[0170v] wat groen goet tot mouwen 
2 ruften 
een swagtel 
2 paar schoen 
2 paar dito 
een paer klickers 
3 paar gerdijnen 
3 schorstien cleeden 
een groen tafel spreedt 
2 kinder dekenties 
2 kindere rockies 
een overlijfke 
een borstrockie 
een paar kindere mouckies 
8 stoel cussens 
een kistie met zee plunjen 
 
Houtwerck etc. 
een kevy 
een eecken kantoor 
[0171r] een eecken zetbanck 
een murmerde cas 
een etel kas 
een vieren slaepbanck 
1 dito 
een kiste met een schabeltie 
16 stoelen 
een boeck kaske 
een kiste met een schabeltie 
2 tobben 
1 wasch schamel 
een bed banckie 
een rackie 
2 cleerbesems  
2 stoffers 
1 wateremmer 
2 spygels 
4 schilderijen een dito 
een groote paecke stoel 
een wijge met een wijgbanck 
3 tinties 
3 houten backen 
[0171v] een houten tafel ende 4 stoven 
2 kleerkorven 
wat geern ende vlas 
 
Steenwerck 
3 Oostindise butter panties 
44 stucken steenwerck, so pannen als chalen coppen etc.  
een stenen kanne 
eenigh daghs schuttelgoet 
 
Coper ende iserwerck, etc. 
2 coperen ketels 
een coperen pottie 
een messchen pottie 
een messchen pantie 
een iseren pot 
een vierbecken 
een tinnen pateel 
[0172r] 2 tinnen tafel borden een tinnen lamp 
een tinnen cop 
een tinnen croeske 
2 tangen 
een rooster 
een vorckien 
een ellen 
een potseel 
een schopke 
2 treeften  
een strijckiser 
een hangkandeler 
 
Boecken 
een bijbel in folio 
Flavij Josephi in folio 
reisboeck in quarto 
kerck postille in qurto 
Cristen sevaert in octauo 
testament in octavo 
eenigh ander boecken 
 
[0172v] Gout ende silverwerck samt gerede gelden 
10 silveren volweerde daelders 
2 gouden rosenobels 
3 dubbelde gouden ducaten 
2 onbekende stuckies gout 
4 gouden ringen 
5 onbekende stucken silver gelt 
34 silveren ducatons 
2 silveren cruis daelders 
aen paejement f 34-17-08 
2 silveren beckers ende 3 silveren kroesen 
een silveren romerke 
10 silveren lepels  
een silveren onderriem met een haeck ende ende kettingh 
 
[0173r blanco] 
 
[0173v] Brieven ende istermenten 
een hantschrift de dato den 5e junij 1663 op Claes Stumerts cum uxore tot een hondert caroliguldens f 100-00-00