Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 207 folio 157r

Pand:  Heiligeweg 46

Inleiding:  [0157r] Inventarisatie ende beschrivinge ten overstane van de burgemeesteren Hendrick Coenerts ende Evert Ruirds als commissarien gedaen ten sterfhuyse van Hendrick Hendricks in leven burger ende coolcoper alhier, ten versoecke van Maurus Symes als vader ende wettige voorstander over sijn dochter Gertie Maurus, mitgaders Symen Maurus major annis zijnde, voor een selven, samt Jan Dircksen van Buithen als curator ad actum divisiones over Dirckien Hendrix, voorts gedachte Maurus Symens gelastigde ende sterckmaeckende voor Frouck Outgers, in dier qualiteit erfgenamen van voornoemde Hendrick Hendrickx ende hier requiranten ter eenere, ende Jeltie Wytses huysvrouwe van gemelte Hendrick Hendricx requireerde ter andere zijden in welcks doende tot de beschrivinge is geprocedeert soo heeft voornoemde Jeltie de belofte van getrouwe [0157v] aenevinge in handen van de mede commissaris Hendrick Coenarts gepresteert. Actum den 13e july 1666. Opmerkingen: Hendrick Hendricks, wonende te Harlingen, tr Herv. gem. Harlingen 21-04-1658 Jeltie Wytses, wonende te Harlingen. Tresoar, toegang 13-16, Nedergerecht Harlingen, Autorisatieboeken, invnr 114, aktenr 434, aktedatum 13-06-1666: Dirckien Hendrix weeskind, Wijlen Hendrick Hendrix vader, Jan Dirxsen van Buiten curator, curator ad actum divisionis Tresoar, toegang 13-16, Nedergerecht Harlingen, Autorisatieboeken, invnr 114, aktenr 515, aktedatum 17-12-1667: Wijlen Jan Siuerts Schut curator, curator Pier Jantjes brouwer curator, curator ad actum divisionis grootvaderlijke goederen, in plaats van Jan Siurdts Schut Wijlen Hendrik Hendriks smidt erflater, grootvader Dirkjen Hendriks genoemd, kleinkind van Pier Jantjes Pier Jantjes, wonende te Woudsend, tr voor Gerecht Harlingen 26-08-1654 Lysbet Gerryts wonende te Harlingen. Maurits Symens, wonende te Welsryp, tr Herv. gem. Harlingen 02-10-1636 Grytie Hendricks, wonende te Harlingen. kind: Symen Maurits, ged HRL 24-06-1638; vader Maurits Symens; moeder Griettye Hendricks. kind: Hendrick Maurits, ged HRL 12-10-1651; vader Maures Symens; moeder Griet Hendricks. kind: Berber Maurits, ged. HRL 29-01-1654; vader Mauris Symmens; moeder Griet Hendricks. kind: Hendrick Maurits, ged HRL 22-07-1655; vader Mauris Simmens; moeder Griet Hendricks. Maurits Symens, wonende te Harlingen, tr Herv. gem. Harlingen 21-06-1657 Rinske Tomas, wonende te Harlingen. Frouck Outgers, wonende te Harlingen, tr Herv. gem. Longerhouw Schettens 12-07-1660 Herre Pitters wonende te Schettens.

Inventaris: 
[0157v] In de binnencamer 
 
Bedden etc 
4 bedden ende 4 puelen 
11 oorcussens  
3 wijtlingen 
10 pueldoecken 
22 slopen  
34 slaeplaeckens  
4 dito 
4 halve dito 
8 deeckens 
3 paer gerdijnen met 3 rabatten 
een schorstiencleet met een dito  
 
Steenwerck ende houtwerck 
2 Oostindische copkes 
47 stucken slecht steeenwerck bestaende in pannen, schaelen, coppen, kannen, ende andersijns 
[0158r] 2 albasterde borties 
2 schilderijen 
twee spygels  
een kleerbesem ende 2 borsels 
een walfisbienen [walvisbenen] doos  
1 dito 
een lanteern  
een armkorfke 
een eecken kaske 
2 eecken schabelken 
2 kisties 
8 stoelen 
6 stoelcussens 
een eecken kantoor met een groen spreedt daarover  
een eecken kewy 
een koperen becken 
een bont spreed voor de kewy 
een bosch geern weegende 8 pont 
aen vlas 3 pont 
 
[0158v] In de spijskamer  
2 gootlingen 
een tinnen buitterdoos 
2 glad steenen 
een tinnen brandewijnskroeske 
een coperen ketel 
 
In de voornoemde eecken kewy, nae gedane ontsegeelinge daer in bevonden 
27 mans hemden 
een servet 
1 tafellaecken 
4 cussenslopen  
een tinnen spaerpot 
8 silveren lepels 
3 silveren lepels koesen [= kroesen]  
2 silveren brandewijnskroeskes 
[0159r] 12 1/2 silveren ducatons  
een swarte hoed 
een hemdrock 
een wambais [= wambuis] 
een swarte broeck 
een swart laeckens mantel 
een pack swart laeckens cleeren 
 
In het voorgenomde cantoer nae gedane ontsegelinge daerin bevonden 
15 daelders aen schellingen f 22-10-00 
aen paiement 1-12-00 f 1-12-00 
2 quade goudguldens tot f 2-08-00 
27 1/2 silveren ducatons a 3-03-00 f 82-12-00  
17 goudguldens a 1-08-00 f 23-16-00 
11 rijckxdaelders a 2-10-00 f 27-10-00 
---------  
160-08-00 
 
[0159v] Brieven ende istermenten in 't opgemelde cantoor bevonden 
Een coopbrief de dato de 10 july 1661 van twe caroliguldens tien stuivers ende een caroligulden tien stuivers grontpacht uit Pier Jansen brouwerije ende camer respectievelijk gaende, quoteert met lit A  
Een coopbrief de dato den 28e marty 1650 van een ledige plaets bij hem verledene althans tot een coolsteck gebruickt, quoteert met lit B 
Een coopbrief de dato den 14 januari 1646 behelsende de coop van seekere hovinge ende camer daeraen behoorende tegenwoordigh bij Maurus Symens gebruyckt, quoteert met C  
[0160r] Een huysinge staende op de Turfhaven als waer de overledene is uitversturven  
 
In de voorcamer 
een vieren cas 
een tafeltie 
8 stoelen 
5 oude schildereyen  
29 stucken soo bemaeld als onbemaeld omhangend steenwerck daaronder coppen, pannen etc 
enigh daeghs schuttelgoet 
2 tinnen leepels 
3 steenen kannen 
een huegel 
2 tangen, 1 asschop, hangiser, 
 
[0160v] treeften, een craen 
2 rockies 
een pack ondercleeren 
een pack swart laeckens cleeren 
een paer hoosen 
3 paer schoenen 
5 bonte doecken 
een bont tafel laecken 
een pack fijlemorten [feuillemorten] cleeren 
een geele onderbroeck 
6 stoelen cussens 
 
Int voorhuys  
een coperen gootlingh 
een schuimspaen 
een iseren stand kander [kandeler]  
[0161r] een houten schael met eenige wichten 
een slaeds emmer 
een slaepbanck 
2 waschtobben 
2 topkes 
4 water emmers 
een moude 
een houten armemmer  
eenigh vaties 
een turfvat 
2 corven 
een mangelbord, mangel stock, glaedbort  
4 oude schilderijen  
16 stucken omhangend steenwerck  
11 kleerstocken 
eenigh turf ende branthout op de solder  
[0161v] 3 kleerkorven 
voorts eenige romlingen 
19 schops blaeden 
een vleesch gaffel 
eenigh oud iser op de solder  
3 korven ontrent 14 a 15 goed smitscool int coolsteck steck nae gissingh  
ontrent 60 slijpsteenen soo groot als clein nae gissinge  
3 winckel borden 
een laed met eenigh spijckers  
 
Profijtlijcke uytstaende boeckschulden 
Bouwe Reiners bij Kollum debet als reste van gehaelde smitscool f 20-00-00  
[0162r] Jille Douwes tot Roveen debet ut supra f 29-00-00  
Corneles Jans tot Noordhorn in Groningerlant debet drie hoed kool 
Tuenes Gerrits tot Fisvliet debet 4 hoed cool tot f 60-00-00 
Tierck Jacobs Smidt tot Witmarsom anderhalf hoed kool tot f 42-00-00 
Tuenes Geerts debet een half hoed kool f 14-00-00 
Frans smidt tot Wijnaem debet ende van cool f 27-00-00 
Minck smidt tot Baerd een hoed cool tot f 26-00-00 
Goslingh meester smidt tot Frannequer ut supra f 26-00-00  
de schippers van Belkum wegens d' smidt aldaer voor 1/2 hoed kool f 14-00-00 
equipagiemeester Medachten [= Middachten] debet van drie slijpstenen f 5-00-00  
 
[0162v] Te goede staende huyshuier en grontpacht 
Pytter Dirx debet voor huyshuier may 1666 verschenen goudguldens f 18-00-00 
Floris Pytters debet ut supra goudguldens f 11 00-00 
Hans Hop ut ante goudguldens f 14 00-00 
Maurus Symons ut supra goudguldens f 14 00-00 
Pier Jansen grontpacht caroliguldens f 4 00-00