Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 207 folio 152r

Pand:  0

Inleiding:  [0152r] Inventarisatie ende beschrivinge gedaen ten overstane van de heere presiderende burgemeester Evout Steensma ende dr. Dominicus Wringer secretaris ten sterfhuyse van Jetscke Andries weduwe wijlen Inte Joostes, opt versoeck van Frans ende Douwe Joostes als curatoren over Tetties Intes de overledens dochterke, op 't aengeven van Trijntie Dirx die de belofte van getrouwe aengevinge in handen van de praesiderende burgemeester Evout Steensma heeft gedaen, waer op tot de beschrivinge is geprocedeert in manieren als volght. Actum desen 23 juli 1666. Opmerkingen: Inte Joostes maakte sleven, was sleefmaker. Een sleef is een grote opscheplepel, grote of houten pollepel, waar men de spijzen mee uit de etens- of kookpot in de schotels of teilen schept (Meertens Dialectwoordenboeken - KNAW). Inte Joostes (sleefmaker), tr (1) Tytje Heyns Kind 1e huwelijk: Joost Intes (geb 1659) Inte Joostes wv Tettie Heins, tr (2) Jetske Andries Kind 2e huwelijk: Tettie Yntes Tresoar, toegang 13-16, Nedergerecht Harlingen, Autorisatieboeken, invnr 113, aktenr 392, aktedatum 16-01-1665: Joost Intes oud 6 jaar weeskind, Douwe Joostes curator, oom van vaderszijde Frans Joostes curator, oom van vaderszijde Wijlen Inte Joostes sleefmaker vader Tresoar, toegang 13-16, Nedergerecht Harlingen, Autorisatieboeken, invnr 113, aktenr 393, aktedatum 16-01-1665: Joost Intes weeskind, Wijlen Inte Joostes vader, Wijlen Tytje Heyns moeder, Jacob Dirxen Leeuwarder schipper curator, curator ad actum divisionis Pytter van Hallum requirant, oom van moederszijde, schriftelijke procuratie. Tresoar, toegang 13-16, Nedergerecht Harlingen, Autorisatieboeken, invnr 114, aktenummer 738, aktedatum 20-05-1675: Tettie Yntes weeskind, Dochter van Jetske Andries moeder Weduwe van Ynte Joosten vader, In leven weduwnaar van Tettie Heins moeder Moeder van Joost Yntes weeskind, Wijlen Frans Joostes curator, curator over personen en goederen, broer van Douwe Joostes Douwe Joostes, woonachtig te Wijnaldum curator, curator over personen en goederen, requirant, oom Jochum Hendricks pottenbakker curator, curator personen en goederen, daar Douwe zich onbekwaam acht, kan lezen noch schrijven, behuwd oom Tettie Heins

Inventaris: 
[0152r] Bedden etc  
een bedt met een puel 
3 oorcussens  
3 deeckens 
2 wijtlingen 
5 laeckens 
2 puel deeckens  
[0152v] 6 slopen 
4 dito 
22 nuesdocken 
19 kleyne kindere doecken,  
1 dito 
9 grote kinder doecken 
1 tafel laecken 
9 vrouwen hemden 
een volweerde [valueerde] rijckxedalder 
4 witte schorteldoecken 
5 blauwe dito 
2 Frysche mutsen [Friese mutsen] 
een witte borstrock 
7 oude mutsen  
24 mutsen 
7 halsdoecken 
8 hoofdtdoecken 
5 doecken voor de glasen  
[0153r] 5 frische murtsen [= Friese mutsen] 
een flip 
een onderst  
2 wrongen 
3 ongemaeckte vrouwenhemden 
een naeykorf, daerin eenige romlingen 
2 gardijnen met een rabat  
een groen schorsteenkleedt 
een bont schorsteenskleedt  
2 bonte dito 
2 roven geern 
een bosschien dito 
een swart laeckens hoick [= huik] 
een roode rock  
een carsaien dito 
2 blauwe rocken 
een rode dito 
een dito 
[0153v] een rassen schort 
een swaert laeckens lijffke met een kraegh 
een glad lijfcke met een kraegh 
3 paer kraegen mowen 
3 paer half mouwen 
2 bratten schorteldoecken 
een rode dito 
2 fulemorten [= feuillemorten] schorten 
3 borstrocken 
een blauwe onderbroek 
2 onderlijven met neerscke [= neerstik: benaming voor een linnen borststuk of bef, soms met fijne kant die, langs de rand van de tabbaard, uit de kroplap of neerstik uitstak (Woordenboek WNT deel LX, kol. 1795); Neerstik: plat kledingstuk om de hals, die onder de kraag in de halsuitsnijding gestoken worden door vrouwen en kinderen (Marieke de Winkel, 2001)] 
2 paer vrouwen hoosen 
2 paer vrouwen wanten 
2 voormouwen 
3 borstlappen 
2 baien ruften 
[0154r] een rood schaerlaeckens dito 
6 stoel cussens 
wat teeck tot een cussen 
 
Houtwerck etc 
een vieren cas 
een eetel cas 
een achtcantige vieren tafel 
een wyge ende wygbanck 
een kack stoel  
een tafelltie  
1 schammeltie 
7 stoelen  
een spygel  
een armemmer  
1 dito 
een clein schilderijtie 
een lanteeren 
[0154v] een kindere rijsen wagen 
een rackie 
een scherm 
een spinwiel 
een doos  
1 dito 
4 stoven 
een wasch tobbe 
een kleine dito 
een waeter emmer 
2 houten backen 
2 vloer vegers 
2 stoffers  
2 hout wrijvers 
een mangelbord  
2 mangelstocken 
een stoel 
2 bedsplancken 
2 kleerstocken 
3 borden 
[0155r] een suypvat 
een kleerkorf 
een klein dito 
een armkorfke  
 
Coper, tin ende iserwerck etc 
een ketel 
een gootlingh 
een tange, asschop 2 treeften, 1 hangiser 
1 iseren kettingh  
een schuimspaen 
2 koekpannen 
een iseren kandeler 
2 oude boecken 
9 leepels, soo tinnen als stalen 
een tinnen com 
 
Steenwerck 
21 stucks omhangende steenwerck, waeronder coppen schalen ende pannen etc  
[0155v] 3 stenen kannen 
eenig daegs schuttelgoet 
een stuck roockvleesch 
een turfkorf 
eenig turf ende wat branthout