Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 207 folio 138r

Pand:  Hondenstraat 8

Inleiding:  [0138r] Beschrivinge ten overstaene van de heere presiderende burgemeester Evout Stiensma als commissaris ende dr. Dominicus Wringer secretaris gedaen ten sterfhuyse van wijlen Yge Stoffels grootschipper, van alle de goederen uit- ende inschulden aldaer bevonden, ten versoecke van Pytter Iges, Heere, Wybe, Andries ende Hidde Yges sampt Jacob Hansen tabaxpiepmaecker als vader ende wettige voorstander over sijn kindt bij wijlen Tiesck Yges verweckt, mitsgaeders de burgemeester Wytse Michiels een curator ad actum divisionis over Tuenes, Sytske ende Jetske Bokkes kinderen van wijlen Aafke Yges [bij] Bokke Joostes verweckt, samt Aate Aates een kindt van deselve Aafke bij Aete Ates verweckt, in dier qualiteit gesamentelijck kinderen ende bestekindts kinderen van de overledene [0138v] Aldus gedaen ende geinventariseert In kennisse van ons commissaris ende secretaris. Actum uit suptra [= ut supra]

Inventaris: 
[0138v] Bedden etc 
 
een bed met een puel f 26-00-00 
een bed met een puel f 26-00-00  
een bed met een puel f 11-00-00 
2 oorcussens f 10-00-00 
---------  
73-00-00  
 
[0139r] een groen ongevoerde dito f 4-00-00 
een dito ongevoert f 3-10-00  
een groene voerde dito f 4-10-00  
een witte Spaense deecken f 2-00-00 
een witte Spanse dito f 1-11-00 
een deecken voer f 1-11-00  
een sijden decken f 1-00-00 
een deecken voer f 0-15-00  
2 wijtlingen f 2-00-00 
2 dito f 1-15-00 
2 stoel cussens f 1-15-00  
2 dito f 2-00-00 
2 dito f 1-08-00  
een dito f 1-05-00 
2 dito f 1-00-00  
 
[0139v] een cantoers spreedt f 2-10-00  
2 gerdijnen f 4-00-00 
2 dito f 4-00-00 
een paer rabatten ende 2 schorsteen cleeden f 1-05-00  
2 paer oude gerdijnen met een  
rabat ende schorstiens cleedt f 1-00-00 
2 laeckens f 6-10-00  
2 dito f 6-00-00 
2 dito f 7-00-00 
2 dito f 6-00-00 
2 dito f 5-00-00 
2 dito f 4-00-00 
2 puel doecken f 4-10-00 
2 puel doecken f 4-10-00 
2 dito f 2-10-00  
een catoenen laecken f 1-05-00 
 
[0140r] een wijtlingh f 2-05-00 
3 catoenen slopen f 3-10-00  
2 slopen f 1-15-00 
2 dito f 1-00-00 
2 dito f 1-05-00 
2 dito f 1-11-00 
2 dito f 1-00-00 
2 dito f 1-00-00 
3 dito f 1-15-00 
2 tafel laeckens f 2-05-00 
twe kas doecken f 1-11-00 
7 servetten f 5-00-00 
2 slopen f 1-00-00  
2 dito f 1-05-00  
drie puel doecken f 1-00-00  
 
Houtwerck  
een eecken kevy f 6-00-00 
[0140v] een schabel met een spreed daerop f 3-10-00 
een setbancck f 0-15-00  
een slaepbanck met een gemack f 1-11-00  
een eecken kiste f 1-11-00  
een groene kiste f 3-00-00 
5 schilderijen f 3-00-00  
2 spygels f 0-15-00 
een lanteern f 0-15-00  
2 kandelers met een fijseltie f 11-05-00  
een paar branders f 1-17-00  
een cleer besem f 0-06-00  
een messchen stelp f 0-15-00 
een groot bijbel in folio f 2-10-00 
een caert met een boertie f 1-05-00  
3 bosschen geern wegende 
acht pont 't pont 13 stuivers f 6-00-00  
1 bosch geern weg 3 pont f 1-11-00  
 
[0141r] Oostindisch werck etc 
2 Oostindische clapmuitsen f 2-00-00 
2 mostert saucierckes Oostindische f 1-00-00 
3 Oostindische roos copkes f 1-00-00 
2 Oostindische cleine clapmutsen 1 -15-00  
4 Oostindische copkes f 1-00-00  
4 dito copkes f 2-10-00  
eenig Oostindisch werk f 1-11-00 
2 kelckies Oostindisch f 0-15-00  
2 Oostindische buitterpanties f 2-00-00  
een Oostindische clapmuts f 1-11-00 
4 stucken Oostindisch werck f 0-10-00 
 
Sleght steenwerck etc  
7 sleghte buitter pannen f 1-5-00  
5 groote pannen f 1-05-00  
3 glasen f 0-06-00  
[0141v] 15 butterpannen f 1-05-00 
2 flesschies met schroeven f 0-10-00  
een kantie f 0-05-00  
een kroes ende 2 boties f 0-06-00  
2 kanties met wat steenwerck f 0-15-00  
7 schalen f 2-00-00  
een grote panne f 0-08-00  
 
Messchen werck  
een messchen vuier becken f 2-10-00  
een dito f 1-05-00 
een messchen pottie f 1-08-00 
een gootlingh f 2-10-00 
een coperen panne f 0-18-00  
een coperen pottie f 1-05-00 
een dito f 1-05-00  
een acker f 3-00-00 
een wafel iser f 2-05-00 
 
[0142r] twe ketels f 6-00-00 
een ketel f 3-00-00 
een dito f 3-00-00 
een dito f 4-10-00  
2 gootlingen ende een iseren pot f 1-05-00 
4 treeften f 1-05-00 
een tinnen com met lepels  
kroeskes ende snuiters 2-02-00 
 
3 bedden ende 3 puelen 
11 oorcussens  
10 dekens soo witte als groene  
7 stoel cussens  
een groen tafel spreed  
[0142v] 2 lappen blauw laeckens 
4 wijtlingen 
 
In de eecken kevy 
20 slaep laeckens  
4 puel doecken 1 dito  
9 tafel laeckens  
3 ellen smal nieuw dopies  
een handoeck een dito  
13 serwetten  
32 nuesdoecken 
 
Gemeen linnen ende wollen etc dat tot uitdragerije gecocht ende vercoght werdt  
[0143r] 7 mans hemden 
9 vrouwen hemden 
6 slaep laeckens  
3 kindere doecken  
2 vonde doecken nachhalsdock 
6 cleine kindere doecken 
12 mutsen 
10 nuesdoecken 
een serwet 
een swart laeckens broeck 
5 laeckens kragen 
een glad kort manteltie 
een gele hemdrock 
een manteltie met mouwen 
een swart laeckens borstrock 
[0143v] een leeren onderbroeck 
een cluerd overlijf 
een cluerde broeck 
een vijlemorten [= feuillemorten] wambuis 
een manteltie 
een borst lijfke 
een rock  
2 Engelse mutsen 
enig kindergoet 
een mans rockien 
een kinder rood rockie 
een lap machaij een lap sayij 
3 gladde lifkes  
een rassen schort 
2 paer gladde mouwen 
een paer swart laeckens mouwen 
[0144r] een lijfcke  
2 cap sluiers met een rijd manteltie  
een glad schort 
een rode borstrock sonder mouwen 
een sijden ongevoerde rock 
3 kindere deeckens 
een oud wijfs cap  
een kindere lijfke met een swart schortteldoeck  
2 gerdijnen  
een mof 
een korf met enige romlinge 
een paer hantschoenen, etc. 
11 kinder muitsen 
2 kussens bladen 
 
een ondersteker 
2 messchen kandelers 
2 messchen hanblakers 
[0144v] een coperen lidt 
een messchen pottie 
een asschop, huegel etc  
1 snuiter  
keers laden 
1 leij  
een scherm  
een lang almanack 
13 stucken soo bemaelde als onbemaelde schalen 
2 pannen 
4 kannen 
1 fles 
een tinnen kan  
een Dansicker glas  
2 cleine panties 
een albasterd borties 
3 schilderijen  
een leuverckes kou [= leeuweriks kooi]  
2 grote coppen  
2 slegte clapmutsen  
 
[0145r] een paer witte wanties 
2 paer hosen 
4 paer wanten 
8 rabatten 
een kerckstoel 
1 dito 
7 stoelen 
11 blauwe handoecken 
een lap bont doeck, lang 5 ellen 
een dito, langh 2 1/2 ellen 
een lap bont doeck, 10 eellen lang  
een dito, lang eellen  
een lap rood goed, lang 3 ellen  
een lap catoen, langh 3 1/2 ellen 
een dito langh 3 1/2 ellen 
een dito lang 14 ellen 
een stuck doeck, langh 18 1/2 ellen  
 
[0145v] een wijtling stuck, langh 5 3/4 ellen  
een lap wit linnen  
een lap swart dito 
 
In een cantoor bevonden 
2 halve volweerde daelders 
3 schellingen 
 
Silwerck etc  
een silveren kroes  
2 silveren brandewijnskroesces 
een silveren kroes 
16 silveren lepels 
een ketting bloed kraelien, daer in een silveren bel 
een dito daer in een stuck golt 
een volweerde daelder met een silveren ringh  
een Dense [= Deense] daelder met een ringh  
[0146r] een silveren singet met een silveren kram ringh  
een goud wight 
een silveren wight 
 
Gerede gelden ten huyse bevonden 
99 silveren ducatons f 311-17-00 
109 gouden ducaten f 545-00-00  
9 gouden Jacobusen f 117-00-00  
2 gouden ducatons f 30-00-00  
11 gouden rosenobels f 121-00-00  
een gouden Henricus f 10-00-00 
----------  
1134-17-00  
 
Brieven ende instrumenten ende vastigheden  
een obligatie op Mary Jacobs tot vijftigh Caroliguldens, de dato den 22 januari 1666  
[0146v] Een huysinge staende inde Vijverstraet al waer Yge Stoffels is uit versturven  
een 64e part scheeps aen Pieter Yges schip  
een camer bij Antie Huyges bewoent in d' Vijverstraet  
twe camers naest de voorgeroerde camer  
 
Uytstaende schulden 
Pyter Juckes debet voor gehaelde winckel waren ende geleent gelt f 10-12-00 
deselve debet voor een jaer huier f 14-00-00 
Pytter Juckkes f 4-09-00 
Syts Eeges f 3-01-00 
Griet Aises f 4-09-00 
Gerbrich f 0-18-00  
Jan Salvus vrouw f 1-05-00  
[0147r] Botie Clasen f 1-17-00 
Hartsvelts meit f 4-00-00 
Douwe Siemkes Antie f 2-04-00  
Marijcke Juriens f 2-05-00  
Pyter Medachten f 13-00-00  
 
Op de solder  
10 stoelen 
18 schilderijen  
een Dansiker kiste  
een tafel  
6 mouden  
een kindere huyske  
6 kleerstocken 
een musket, degen ende verketstock  
twe kanborden 
18 schuppen 
eenigh partij turf ende hout  
 
[0147v] In de loodts 
een ronde tafel 
8 stoelen 
een banck 
een turf fat 
9 tobben 
een mangelbord 
mangelstock 
5 stoven 3 korven 
2 vischemmers 
2 vegels kouckes [= vogelkooitjes] 
een vloer veger 
4 houten backen 
een dosijn tafelborden 
een dosijn dito  
een tobke 
een paer houten schalen 
met een houten evener  
[0148r] een tintie met enige romlingen 
een lanteern  
2 houten tijnen 
een meelvattie 
een doos met een tintie  
2 dosen 
een houten juffer met een bout  
een boeckkaske met eenigh boecken 
een eeken kaske 
een kleerbord  
2 bedsplancken 
een kanbord met 8 kannen 
een spygel  
25 sucken schuttelgoet etc 
2 mouties  
een lepelsbord 
4 borden in de spijskamer 
eenigh daeghschuittelgoet  
een ketel  
een coperen pot  
[0148v] een coperen koeckpanne 
een schuimspaen met een coperen lepel  
een koperen kraen  
een tinnen water pot  
een tinnen mingelen  
8 tinnen lepels  
eenige treeften  
een kettingh, asschop, hangiser  
2 tangen  
1 forcke 
een iseren hanghkandelerke  
2 stand ka'erckes [= kandelaartjes] 
een Hamborger tonne met wat twijback [=tweebak, beschuit]  
3 tonnen Noortsche asch 
9 linnen sacken  
 
Yge Stoffels linnen ende wollen etc tot sijn lijf behoorde  
[0149r] 27 hemden 
9 nuesdoecken 
4 pack linnen onder cleeren 
4 witte oude broecken 
10 kragen 
10 dassies 
5 bonte slaepmutsen  
2 swarte laeckens mantels 
een grouwe bolckckevanger 
een pack grauwe cleeren 
een gladde broeck met een grof greinen wambais 
een grofgrenen wambais 
een saien broeck 
een pack muiskes cleeren 
een pack swart laeckens cleeren 
[0149v] een swart laeckens rockien 
een swart lart laeckens wambais 
2 rode hemdrocken 
een blauwe dito 
2 paer swarte hoosen 
een wijtten hoed 
een dromen muts [= ruige muts]  
8 rockies 
4 onderbroecken 
3 hemdrocken 
2 bovenbroecken 
4 muitsen 
een zeecap 
12 paer hoosen 
een paer linnen onderhosen 
een paer Moscovische wanten 
2 paer schoenen 
2 paer muillen 
 
[0150r] Dootschulden bij Albertie Hiddes uit geschooten ende betaelt uit des sterfhuis  
Wopcke Jansen van wijnen f 13-16-00 
Jacob Beerns voor bidden f 3-03-00 
Schelte Jelles voor winckelwaren f 4-14-00 
Dr Arckenbout voor medicamenten f 1-18-00 
deselve f 1-04-00 
Jan doodgraver f 2-05-00 
Claes Gerryts Braem voor medecamenten f 1-17-00 
Lenert Migh voor 't bidden f 2-10-00 
Jacob Heeres voor de doodkist 
Meinert Sickes voor gehaelt broot f 0-16-00 
Claes Valcken voor bier f 1-15-00 
de waeckers voort waecken f 4-08-00