Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 205 folio 94r

Pand:  0

Inleiding:  [0094r] Inventarisatie ende beschrivinge gedaen ten sterffhuise van Pieter Folckerts van soodanige goederen als bij de selve met der doot ontruimt en nagelaten sijn ten versoecke van [niet ingevuld, maar: Lammert Pyters grofsmid] als curator over Lammert Pieters des overledens zoon ter eenre ende Maijke IJsbrants des overledens huisvrouue ter andere sijden. Ende heeft Maijcke voorschreven de belofte van getrouue aengevinge in handen van de vicepraesiderende burgemeester Adama (als tot dese verordonneerde commissaris) gepraesteert ende vorders tot beschrivinge geprocedeert. Soo volgt desen 22 april 1662. Opmerkingen: Pieter Folckerts, wonende te Holwerd, trouwt Herv. gem. Harlingen 07-11-1660 Maeyke Yesbrandts wonende te Harlingen.' Tresoar, toegang 13-16, Nedergerecht Harlingen, Autorisatieboeken, invnr 113, aktedatum 22-04-1662: Maycke IJsbrants requirant, stiefmoeder, denkt dat er onvoldoende middelen zijn om haar stiefzoon te onderhouden Weduwe van Pyter Folckerts kistemaker vader Lammert Pyters grofsmid curator, neef, doopsgezind Lammert Pyters oud ca. 10 jaar weeskind, uit eerder huwelijk van vader

Inventaris: 
[0094r] Linnen ende wollen ende bedden ende toebehoorten van dien 
 
[marge] Ende houdt de wedu voor haer selven dese navolgende goederen hier mede in 't inventaris aengetekent doch tot tauxatie: 
2 dekens 
2 lakens 
2 kussens met de slopen 
een bed 
een peul en peulsack [einde marge] 
2 bedden, twe peulen 
12 oorcussens 
11 lakens en wijtlingen 
4 peuldoecken 
18 slopen 
7 dekens 
[0094v] 4 gardinen, 2 rabatten 
17 manshembden 
9 neusdoecken 
3 neusdoecken 
7 servetten 
een tafellaken 
2 witte mutsen 
2 handoecken 
een lommerts zegel 
een mantel 
een roodscharlakens hembdrock 
[0095r] een glad wambais 
een swart lakens pack cleren 
een paer swarte hosen 
een schorsteencleed 
een witte heersaijen broeck 
2 paer hanschoenen 
2 bonte spreden 
2 daegs broecken met een rockien 
2 onderbroecken met een hembdrock 
2 paer hosen 
2 manshoeden 
[0095v] een oud fuilmorten broeck 
7 stoelcussens 
10 stoelen 
8 schilderijen, soo clein als groot 
een spigel 
een houten emmer met een groen spreed 
2 schalen 
16 stucken steenwerck 
een mantelstock 
een fuirbecken 
[0096r] een tinnen mingelen 
een gootling 
2 messchen potten 
een lanteern 
een walvisbenen doos 
enig vlas ontrent 2 pond 
4 stienen cannen 
een com, drie croeskes, een cop, 4 eier lepelties, 5 groote lepels ende een tinnen sausierke 
10 pond gesoden geern 
 
[0096v] Volcht noch eenig linnen in een doos bevonden 
8 beffen 
6 koffers tot Jan Conningaes berustende 
een fuegel, tange, aschop etcetera 
4 vuiren en 2 eken kast[s]en doch niet in alles volveerdicht 
49 gemaekte stoven 
een sargiants stock met 2 degens daer[aen] 
2 houten emmerkes 
een spinwiel 
een rack met 9 panties etc. 
 
[0097r] Kistmakers gereetschap so schaven, banck etc. 
enig houtwaren bevonden op de souder, so delien als andere houtwaren 
een tafel 
een restie turff 
 
Een schultboeck daer eenige onwisse schulden doch weijnig wisse voor de wedu bewaert werdende