Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Gosse Douwes huwt met Grietje Jacobs Wassenaar, beide van HRL, geproclameerd de 19-26 August en getrout de 7 ber (= september) 1770, kinderen: Douwe Gosses vd Werf, geb 1792 HRL, Geeske Gosses vd Werf, geb 1785 ...; DTB N.H. HRL, BS ovl 1830, BS Franeker ovl 1821; wed. G.D. gebruiker van wijk C-096, gealimenteert; eigenaar is C. Beva wed., 1814. (GAH204); ovl 5 mrt 1804 HRL, oud 52 jaar; (in zijn laats aangesteld als havenwacht: Sijbe Doekes, 29 nov 1804 (GAH50); gemraad besluit om de haven-of ratelwagten ter beveiliging van de alhier in de haven liggende schepen en ter bewaring der rust, wederom gedurende deze winter, te doen omgaan en wagthouden, ''s avonds van 9 uur tot ''s morgens tot de dag, en daarmee een begin te maken op morgenavond 9 uur tot het presteren van welke wagten gecontinueert en opnieuw benoemd zijn: Johannes Velthuis, Jurjen Johannes Smitt, Barent Hilles, Harmen Dirks, Johannes Hartmans, Symon van Geit, Berent Nieuwenhuis, Pieter Doekes, G.D., Cornelis de Boer, Cornelis Wassenaar, Pieter Jurjens, Ids Gosses, Johannes van Belkum, Pieter Jans en Willem Dirks. en zijn aan hun voorgelezen artt. 21, 22, 23 en 24 uit de Havenmeestersinstructie, als tot hun posten relatie hebbende, waarop zij alle hebben aangenomen, daarop hun post en pligt getrouwelijk waar te nemen, waarbij de nieuw aangestelde is be?digt en de continuerende bij hun voormaals gedane eed hebben gepersisteerd, di, 30 nov 1802 (GAH48); op het stadhuis ontboden de havenwachters om van deze avond 9 uur hun eerste wacht te beginnen en ''s morgens tot de dag rond te gaan: Pieter Doekes, Johannes van Belkum, Barend Hilles, Pieter Jans, Bernardus van Taken, Jurjen Smit, Cornelis de Boer, Johannes Hartmans, Johannes Velthuis, Pieter Jurjens, Barend Nijhuis, Cornelis Jans Wassenaar, Simon van Geit, G.D., Ids Gosses, Harmen Dirks, 30 nov 1801 (GAH47); ter beveiliging van de in de haven liggende schepen en ter bewaring van de rust, zullen de ratelwachten deze winter weer wacht houden van 9 uur ''s avonds tot ''s morgens tot de dag. Opnieuw zijn benoemd: Pieter Doekes, G.D., Cornelis de Boer, Pieter Jans, Cornelis Wassenaar, Pieter Jurjens, Johannes van Belkum, Ids Gosses, Johannes Hartmans, Bernardus van Taken, Simon van Geit, Barend Nijhuis, Barend Hilles, Harmen Dirks, Johannes Velthuis, Jurjen Johannes Smidt, ma. 24 nov 1800 (GAH46); aangesteld als havenmeester op grond van het nieuwe reglement: Jan Harmens, Henning Lolkes, G.D., WIllem Dirks, Johannes Velthuis Pieter Jurjens, Gerrit Hartmans, Johannes Hartmans, Cornelis Bouman, Jurjen Johannes Smit, Beernd Hiltes, Hans Rost, Pieter Doekes, Johannes van Belkum, Heert Meinderts, Simon van Geit, 5 dec 1803 (GAH49); Extract uit het register der Overledenen. In het Jaar Een Duizend Agt honderd en Vier den Vijfde mrt is Overleden G.D., in den Ouderdom van twee en Vijftig Jaar. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 14 mrt 1816; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Een en Negentig den negentiende okt is Geboren Douwe, zv G.D. en Grietje Jacobs. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 14 mrt 1816