Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-05-12 08:15:16voorna(a)m(en)  familienaam info
IJsbrand Willems Brouwer zie ook: IJsbrand Willems; eigenaar en gebruiker van wijk A-165, timmerknegt, 1814. (GAH204); geb 1763 ... , ovl 12 jan 1822 HRL, huwt met Janke Willems Weltruis, en huwt met Fetje Andeles op 9 mrt 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 9 mrt 1794, huw.get. bij P.T. van Vliet en E.J. Velthuis, huistimmermansknecht, oom bruid. wonende te HRL. 1817, zv Willem IJsbrands en Foekje Johannes, kinderen: Foekje IJsbrands B, geb 1789 HRL, Andele IJsbrands B, geb 1794 HRL, Hendrik IJsbrands B, geb 1787 HRL; huw Grote Kerk HRL 1794, BS huw 1817, huw 1821, ovl 1822, ovl 1831, ovl 1852; kind: Job IJsbrands, geb 1 dec 1796, ged 15 jan 1797 Grote Kerk HRL; zv IJsbrand Willems en Fettje Andeles; dopen Grote Kerk HRL; ingevolge Dispositie van de Regtbank van Eersten aanleg zitting houdende te Leeuwarden, van den 21 apr 1828 is toegestaan, om in de Geboorte acte van Job, geb den 18 dec 1796, bij des vaders naam te voegen de familienaam Brouwer, zoo dat de vaders naam van Job na verbetering moet zijn IJsbrand Willems Brouwer. de wethouder officier van den Burgerlijken stand der Stad HRL; Extract uit de Minuten berustende der Griffie van de Regtbank van eersten aanleg zitting houdende te Leeuwarden. de Regtbank van eersten aanleg Zitting houdende te Leeuwarden, heeft op de navolgende requeste het daar achter gesteld vonnis gewezen van inhoud als volgt No. 635, ontvangen 19 apr 1828. Aan den Heer President van de Regtbank van eersten aanleg Zitting houdende te Leeuwarden; Geeft zeer onderdanig te kennen Job Brouwer, Zeeman wonende te Oostende Provincie Westvlaanderen, zv IJsbrand Willems Brouwer, en Fettje Andeles, in tijnden echtelieden te harlingen, ten deze gebruik makende van het armregt toegestaan bij Koninklijk Besluit, in dato 9 mrt 1815, op grond van bijgaande verklaring sub A. Dat hij voornemens Zijnde een huwelijk aan te gaan, eene acte van Zijne geboorte geligt hebbende, daar uit tot Zijne verwondering heeft gezien, dat Zijn vaders familienaam Brouwer, aldaar niet was overgeschreven, Zoo dat hij Requistrant aldaar voorkomt als zv IJsbrand Willems, blijkens bijlage B. Dat evenwel Zijn vader werkelijk den familienaam van Brouwer, heeft gevoerd, Zoo als geblijken kan uit bijlage C., D. & E. Dat hij alzoo gaarne Zoude zien dat het abuis of de omissie waar bij de familienaam van Brouwer is weggelaten, achter de namen van Zijnen vader voorkomende in de Registers der geborenen en gedoopten bij de gereformeerde gmeente te HRL, in dato eerste dec zeventienhonderd zes en negentig, wierde verbeterd. Redenen waarom hij Zich wendt tot UWEdele gestrenge, met onderdanig verzoek dat het UWEd Gestrenge moge behagen, een der Heeren Regters te Committeren, ten einde op het rapport van denzelven en na gehoord te hebben den heer officier in des Zelfs Conclusie, door de Regtbank worde gelast, dat de familienaam van Brouwer mag worden gevoegd, achter of bij de namen IJsbrand Willems voorkomende in het Reg. van geborenen en gedoopten bij de gereformeerde gemeente te HRL, in dato den eersten dec 1700 Zes en negentig alles naar aanleiding van Art. 99 van het Burgerlijk Wetboek, en Art. 155 en Volgende van het Wetboek van Burgerlijke Regtspleging. Q:f:(was geteekend), S.B. Stienstra, procureur; de Regtbank; Gezien de Requeste; Gehoord het rapport van den regter Jonkheer Speelman Wobma ter deeze teregtzitting daartoe gecommitteerd bij des presidents ordonnantie van den 19de dezer maand. Gehoord mede de Conclusie van den Heer officier Conform dit vonnis. Overwegende dat het verzoek overeenkomstig de met ingerigt Zijnde kan worden toegestaan. Gezien Art. 99 van het Burgerlijk Wetboek, als mede Art: 155 van het Wetboek van Burgerlijke Regtspleging. Accordeert het verzoek ten requeste gedaan en Authoriseert den Suppliant om den familienaam van Brouwer, bij de namen IJsbrand Willems voorkomende in de registers der geborenen en gedoopten bij de gereformeerde gemente te HRL in dato den eersten dec 1700 Zes en negentig te doen bijvoegen. Magtigt dien ten gevolge den bevoegden officier van den burgerlijken Stand om van die rectificatie op de registers behoorlijk melding te maken mits observerende de formaliteiten bij Art:101 en 419 van het Burgerlijk Wetboek en Art. 857 van het Wetboek van Burgerlijke Regtspleging voorgeschreven; Alles gedaan te Leeuwarden den Een en twintigsten apr Eenduizend acht honderd acht en twintig, present de Heeren C. Schultz fungerend president Jonkheer Speelman Wobma en N. Fockema regters Adema Subst:officier (was getreekend) C. Schultz M. Goslings, voor Extract Conform