Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Gerben Rientses Bouritius geb 1787 Franeker, ovl 26 mei 1847 HRL, huwt met Gatske Jans Bos op 18 mei 1817 HRL, huw.afk. 27 apr en 4 mei 1817, wonende te HRL, meester grofsmid. huw.get. bij G. ten Berg en E.M. Hes 1819, id. bij J.P. Metselaar en F.B. Braammeyer 1819, id. bij M.J. vd Wal, (gk), en M.C. Gonggrijp, (gk), 1840, id. bij T. Koster en G.C. Akkerboom, oom vd bruidegom 1842, zv Rienk Jans B., en Theodora Gerbens; BS geb 1817, huw 1819, huw 1840, huw 1842, ovl 1847; oud 51 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, smidsknecht, wijk B-115; VT1839; G.B. eigenaar van perceel nr. 165 te HRL, smidsknegt, woonplaats HRL, legger nr. 120, huis, 57 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 33); 1814. Nationale Militie, canton franeker, Gemeente Sexbierum, Provincie Vriesland. de Gouverneur van de Provincie Vriesland verklaart?: dat Boerisius, G.R., geb te ? den ? van beroep ? zv ? en van ? van beroep ? wonende te ? of ovl te ? den ? binnen de ? van ? voor de Nationale Militie is ingeschreven; dat aan hem vervolgens bij de Loting is ten deelge gevallen het Nummer 1676, het welk tot heden niet opgeroepen zijnde hem tot genen dienst heeft verpligt. Signalemant: Lengte 5 V. 6 D:3 St., Aangezigt lang, Voorhoofd Smal, Oogen bruin, Neus klein, Mond id. Kin rond, Haar donkerbruin, Wenkbraauwen id. Merkbare teekenen :0 Gegeven te Leeuwarden den 8 Mei 1817; Extract uit het doopboek van de Gemeente der Hervormden te Franeker. In het Jaar Een duizend Zeven honderd agt en tagtig den derden dec is ged Een Zoon geb te Franeker den veertiende nov van hetzelfde Jaar Waarvan vader en moeder Zijn Rienk Jans en Theodora Gerbens en genaamd Gerben. Franeker den 17 apr 1817; deeze papieren bestaande in twee acten van geboorte en certificaat van aan de Nationale Militie voldaan te hebben behoren tot de Huwelijksacte van Gerben R.B. en Gatske M. Bos dato 18 May 1817. de President Burgemeester der Stad HRL