Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Menno Klases Blok president-voogd in 1762; zv: Claes Minnes Blok; zie aldaar; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 20:0:0 terzake verdiend loon van Hendrik Gerrijts, weversknegt, van 12 mei 1761 tot 12 jan 1762, 25 mei 1762. (GAH1092); id. f. 47:4:12 wegens verkogt gest, mask en koolen, 15 mei 1772. (GAH1092); ontv van dito f. 43:4:0 wegens geleverde orten, 23 nov 1762. (GAH1092); id. f. 29:8:0 terzake geleverde jurk streept, 9 nov 1762. (GAH1092); id. f. 20:17:0 tot restitutie van expensen gedaan wegens decreet kosten gevallen over verkoop van 2/20 parten ve plaats onder Kimswert, 22 dec 1761. (GAH1092); id. f. 1030:8:11 terzake 10/23 aandeel vd restante koopsom aan de cassionaris A. Wiarda betaald wegens de 2 plaatsen onder Witmarsum, 6 apr 1762. (GAH1092); id. f. 243:10:0 wegens geleverde orten en rogge, 1 feb 1763. (GAH1093); id. f. 369:13:0 wegens geleverde orten, rogge en garst, ordonn. no. 6, 26 mei 1763. (GAH1093); id. f. 24:5:0 wegens geleverde broekstreep, kwit. no. 3, 26 apr 1763. (GAH1093); voogden bet 100 glds aan de rentmeester van het Weeshuis sijnde een geschinkt vd coopman M.C.B. tot gedagtenis van wijlen zijn vaeder Claes Minnes Blok, met wien de weeskinders ter begrafenis hadden gegaen op 10 dec 1771, 15 dec 1771. (GAH1102); id. f. 214:17:0 zijnde de beloop van agtmael 159.000 vergraeven tichelkley f. 5 stuivers het 1000 uit ''t land bi de heeren M.B. en Sijds Schaaf in gebruik, 3 okt 1775. (GAH1106); id. f. 482:10:0 zijnde ''t beloop van 19 mael 130.000 vergraeven tichelklei uit etc., 14 okt 1776. (GAH1107); id. f. 516:17:8 voor het vergraven van tiggelkley uyt het land in ''Het Vierkant'' door de heren M.B. en Sijds Schaaff, 7 mrt 1780. (GAH1111); id. f. 500:0:0 voor twee millioenen kley door de heren M.B. en Sijds Schaaff uyt het Weeshuisland vertichelt in 1780, 16 jan 1781. (GAH1112); id. f. 500:10:0 wegens vergraven tiggelklei uit het land ''Het Vierkant'', 20 jan 1778. (GAH1109); id. f. 501:10:0, 24 nov 1778. (GAH1109) erven M.B. eigenaar wijk D-002; gebruikers Willem Johannes wed., winkelierse, en Folkert Gerbranda, schoenlapper, 1814. (GAH204); gefourneerd tbv de nieuwe kerk f. 2000:0:0 en f. 1500:0:0, 1 aug 1775. (GAH1060); ontvangt van de rendant, samen met S. Schaaff, f. 1700:2:0 wegens geleverde steen tbv de nieuwe kerk, ord. no. 111, 5 nov 1777. (GAH1060); id. f. 94:5:0 ord. no. 115, 24 nov 1777. (GAH1060); ontvangt van de rendant f. 60:0:0 wegens 1 jaar interesse van 2000. :0 - tbv de nieuwe kerk, 1 jan 1777 versch. (GAH1060); id. 1 jan 1778 versch. (GAH1060); id. f. 45:0:0 over f. 1500:0:0, 1 jan 1777 versch. (GAH1060); id. 1 jan 1778 versch. (GAH1060); M.C.B. ende Janneke Schaaf beyde van HRL, sijnde de aengeevinge gedaen door burgemeester H. Schaaf, des bruids vaeder met een gebod in de week, 13 May 1750; kind: Grietje Minnes Blok, ged 14 dec 1766 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Minnes Blok, ged 24 nov 1771 Grote Kerk HRL; ovl voor 1801, huwt met Janneke Schaaf, huwt met Janneke Schaaf, beyde van HRL, geproclameerd 17, 19 en 24 May 1750 en don ook getrouwt; kind: Klaas, geb 1771 HRL, gelastigde 1799-1800; DTB N.H. HRL, BS ovl 1850; kind: Aafke Minnes Blok, ged 17 dec 1769 Grote Kerk HRL, vader als M.C.B. ; bezit een (overdekte) koetswagen met een voorstuk, belasting: f. 20:0:0, 2 mei 1795, mei 1796. (GAH650); belasting: f. 12:0:0, mei 1798, 1799, 1800, 1801, mei 1802. (GAH650); weduwe heeft twee huisbedienden, belasting: f. 2:1:0, sevende quartier, no. 26, mei 1802, mei 1803, mei 1804, mei 1805. (GAH650); woont in 7e quartier, links:. -13:0, rechts:1-2:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier, op lijfrente f. 500:0:0, en f. 400:0:0 (GAH650)