Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-05-12 08:15:16voorna(a)m(en)  familienaam info
Johannes Arjens van der Werf geb 1771 Leeuwarden, ovl 12 jan 1838 HRL, huwt met Wietske Doedes Boersma op 18 okt 1795 HRL, komt van Almenum, laatste afk. 18 okt 1795, koopman in 1838, molenaar onder Almenum in 1808, kind: Oeke, geb 13 jul 1798 HRL, zv Arjen vdW, en Aukje Johannes; huw Grote Kerk HRL 1795, BS huw 1819, ovl 1838, ovl 1843; eigenaar en gebruiker van wijk A-052, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk A-091, wagenhuis, 1814. (GAH204); J.A. vdW. van Almenum ende Wytske Doedes Boersma van Sneek, zijnde de huwelijksche geboden aangegeeven door de proc. Feddema onder Productie van genoegzaam bewijs, 3 okt 1795; ondertrouw HRL; zie ook: Sjieuwke Aukes; J.A. v. d. W. van Dronrijp, ende Sjieuwke Aukes Molenaar van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de burgem:H.R. Binksma als Curator voor dezelve, 8 okt 1791; ondertrouw HRL; kind: IJtje Johannes van der Werf, geb 19 aug 1792, ged 18 sep 1792 Grote Kerk HRL; kind: Sjuwe Johannes van der Werf, geb 24 jan 1794, ged 4 mrt 1794 Grote Kerk HRL; J.A. v. d. W. van Dronrijp en Sjieuwke Aukes Molenaar van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad op den 23 oct 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage op vertoonde attestatie; heeft een chais met een paard, belasting: f. 3:0:0, 1801. (GAH650); id. belasting: f. 3:5:0, may 1803. (GAH650); id. belasting:3-6:0, may 1804, may 1805; (GAH650); id. een chais met 2 paarden, belasting: f. 7:0:0, may 1802; (GAH650); woont in 1e quartier, huisno. 203, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 100:0:0 ter Saeke geleverde gort, 31 dec 1810, quit. no. 37 (GAH1142); onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis van J. v. d. W., (dag. behoeften), 31 dec 1810: f. 120:0:0 (GAH1142); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 78:12:0 ter Zaeke geleverde pelde garst, 31 dec 1805, quit. no. 4 (GAH1138); id. f. 126:0:0, 29 may 1806, quit. no. 43 (GAH1138); id. f. 100:0:0, 9 okt 1806, quit. no. 64 (GAH1138); id. f. 50:0:0 ter Zaeke 4 lopen peldeg:, 31 dec 1806, quit. no. 78 (GAH1138); id. f. 120:0:0 ter Sake geleverde gepelde garst, 10 jul 1807, quit. no. 47 (GAH1139); id. f. 96:0:0, 8 dec 1807, quit. no. 62 (GAH1139); id. f. 93:0:0 ter Saeke 8 Lopen peldegarst, 13 jul 1808, quit. no. 54 (GAH1140); id. f. 84:0:0, 29 dec 1808, quit. no. 79 (GAH1140); id. f. 82:0:0 ter Saeke geleverde Gordt, 28 aug 1809, quit. no. 41 (GAH1141); id. f. 60:0:0, 30 dec 1809 quit. no. 77 (GAH1141); kind: Oeke Johannes van der Werf, geb 14 jul 1797, ged 3 sep 1797 Grote Kerk HRL; Brand legt molen in de as. HARLINGEN: Het was in den nacht van den 4 en 5 dezer, wanneer men in minder dan twee uuren tyds, een allerschoonst fabriek met deszelfs huizinge en gelegenheid. door den brand, tot op den grond in de assche verteerd zag. Men zag eene pelmolen, aan de Bolswardervaart niet alleen, tot eene ruïne, maar tot eene geheel niet herschapen. de moolen behoorde aan den koopman Johannes Arj. van der Werff, die by het afbranden derzelver zyne herfst reize deed, en zich op het Heerenveen bevond. Niemand heeft tot nog de oorzaak van den brand kunnen ontdekken, daar het huisgezin van den meesters knegt nog in diepe rust lag. (nov. 1808, L.C. ); eigenaar van perceel nr. 252 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 778, wagenhuis, stal en erf, 152 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 34); erven Abraham Frederiks de Ruiter eigenaars van percelen nrs. 561-563 te Sexbierum sectie A, (het gebouw aan J.A. v. d. W. ), woonplaats HRL, legger nr. 282, resp. huis en erf, tuin, pelmolen, resp. 290, 550 en 144 m2, klasse onbebouwd: 1, 2 en 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 27, nihil, en 400. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 110); J.A. v. d. W. eigenaar van percelen nrs. 681 en 682 te Sexbierum Sectie A, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 354, resp. weiland, weiland, resp. 21290 en 23060 m2, klasse onbebouwd: beide 3, belastbaar inkomen bebouwd: beide nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 111)