Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Melle de Vrind ovl voor 1815, huwt met Trijntje IJpes Koster op 25 jul 1802 Birdaard, betaalt impositie spek, vlees en wordt 1805-1809; huw Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1820; wed. M. dV., gebruiker wijk E-175; eigenaar is Adam Lentz erven, 1814. (GAH204); heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805. (GAH650); Maandag den 4 feb 1799; de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierde nog geleezen, een Request van M. d. V., Keurmeester van ''t Spek en Vleesch, inhoudende beklag, dat hij zich bij de uitkering, der dartig Carguldens ''s Jaars, aan de Algemeene Stads Arme Kamer, Welke op de Inkomsten zijner Post gelegt was, te veel beswaard vond, zo uithoofde der Geringe voordeelen, Welke dezelve hem aanbragt, alsmeede dat hij door de afschaffing der Stads Impositie op ''t Beestiaal, thans niet meer van de stuivergelden, noopens ''t geen omtrent dat Articul, voormaals bij den Keurmeester gecollecteerd wierd, Profiteerde, en daar om eerbiedig verzogte, dat den Raad hem daar van Wilde libereren, ofte anderzints die uitkeetringe zoodanig geliefde te verminderen, dat dezelve hem niet drukkende Zijn kon; Waar over gedelibereerd Zijnde, is uit Consideratie der aangevoerde redenen goedgevonden en verstaan dezelve uitkeeringe te bepaalen op tien CarGuldens?s Jaars, te rekenen van die tijd af, dat den suppliant met dezelve Post is gebeneficeerd geweest, en dus het Zelve Request met navolgende Appoinctement uit te geeven: ?De Raad der Gemeente, in Consideratie neemende dat de Inkomsten van des Suppliants Post, merkelijk door het afschaffen der Stads Impositie op het Beestiaal zijn vermindert, bepaald daar van de uitkeringe, zedert den Suppliant daarmede is gebeneficeerd geweest ''s Jaars op Tien CarGuldens, zonder wijders??. (GAH44); Donderdag den 5 apr 1798; Het Gerechte ordrs Vergadert zijnde, wierde nog uit Consideratie, dat de post als keur en merkmeester van ''t Spek en Vleesch, door het overlijden van Symon Jans Salverda, Vacant geworden, Weder Spoedig door een ander bekwaam persoon diende te werden vervuld, - overgaan tot het benoemen van een keur en merkmeester van ''t Spek en Vleesch, en is daar toe bij Pluraliteit van Stemmen benoemd den Burger M. d. V., welke nog Staande Vergadering den Eed van getrouwe bedieninge in handen van den Praesident Paulus de boer heeft gepraesteert. (GAH43)