Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Elle Robijns Blanksma geb 1790 Arum, ovl 30 nov 1847 HRL, 1e huwt met Tjietske Jans Posthuma op 11 mei 1815 HRL, huw.afk. 23 en 30 apr HRL en 30 apr en 7 mei 1815 Almenum, 2e huwt met Antje Jacobs Ferwerda op 22 nov 1818 HRL, huw.afk. 8 en 15 nov 1818, 3e huwt met Aaltje Fokkes Wijngaarden op 20 aug 1829 HRL, huw afk. 9 en 16 aug 1829, doodgraver in 1847, zoutbrandersknecht in 1815, zv Robijn Andries B., en Rinske Johannes; BS huw 1815, huw 1818, huw 1829, ovl 1847; gebruiker van wijk I-009, keetknegt; eigenaar is H.J. Westra, zoutkeet ''''t Schaap'', 1814. (GAH204); oud 49 jaar, geb Arum en wonende te HRL. 1839, hovenier en grafmaker, wijk D-004; VT1839; de Schout van de Gemeente Almenum Certificeert dat de Huwelijks afkondigingen tusschen: E.R.B. oud vijfentwintig Jaren, Zoutbranderknegt, wonende te HRL, meerderjarigen zv Robijn Andries Blanksma en van Renske Johannes, en: Tjitske Jans, oud Negenentwintig Jaren, wonende te Achlum, meerderjarige dv Jan Willems en van Hiske Tjeerds, voor de hoofddeur van ons huis der gemeente hebben plaats gehad op den dertigsten apr en zevende Mey, zijnde twee onderscheiden zondagen, deses Jaars achtien honderd en vijftien Telkens der Middags ten twaalf uren, zonder dat daar tegen eenig protest of Spiering is gedaan. Almenum den 10 May 1815; de Regtbank ter eerster instantie residerende te Leeuwarden heeft op de hier na volgende Acte van Notorieteit het daar agter gesteld vonnis gegeven van inhoud als volgt; Op heden den agtentwintigste mrt Een duizend agthondert Vijftien, Compareerden voor ons Vrederegter van het Canton HRL, Provintie Vriesland op den Raadhuize binnen deze Stad in het Locaal van onse gewone Teregtsitting, Johannes Nieuwman Schuitschipper, Jan Walings Faber, Meester Bakker, Sjoerd van der Weide Meester Bakker, Pieter Sjouwkes Broersma huisknegt, Bouwe Harmens de Vries zoutbrandersknegt, IJeme de Groot Helbardier bij he departement der Convoyen en Licenten te HRL, benevens Jouke de Boer Soutbrandersknegt alle wonende te HRL, Geloofwaardig en van Competenten ouderdom, Welke aan ons hebben te kennen gegeven dat zij verzogt zijn, een Acte van Bekendheid te passeren, ten behoeve van E.R.B. Soutbrandersknegt, wonende te HRL Wiens ouders zijn geweest Robijn Andries Blanksma en Rinske Hannes gewoond hebben te Arum. Welk verzoek zij mids deezen voldoende Verklaren te Weeten, dat genoemde E.B. is geb te Arum, den negende mrt Een duizend Seeven hondert negentig, dat deselve geen Acte van geboorte of Doop kan produceren, daar dezelve niet is ged en het houden van geboorte Registers toenmaals bij de voormalige Regering geen plaats had. Geven de de Comparanten reedenen van Weetenschap dat zij deese E.R.B. niet alleen van der Jeugd af aan hebben gekend, maar boven dien eene Speciale omgang met dezelve en zijne ouders hebben gehad, waar door zij zich van den inhoud deeses ten vollen overtuigd houden. en hebben de Comparanten na gedane Voorlezing de tegenwoordige Acte van Bekendheid met ons en onsen Griffier getekend; deeze bewijzen bestaande in een acte van geboorte en die van bekendheid benevens een certificaat van Huwelijksafkondiging behoren tot de Huwelijksacte van E.R.B. en Tjietske Jans dato 11 May 1815 op Fol. 29 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL