Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Wopke Djoerds van der Stel geb 1760 Kollum, ovl 1 jul 1836 HRL, 1e huwt met Joukjen Wiegers Rijpma 2e huwt met Jantje Johannes Margadant op 6 mei 1804 HRL, 3e huwt met Aukje Jans Mantgum op 24 feb 1822 HRL, huw.afk. 3 en 10 feb 1822, wonende te HRL, huw.get. bij H. Bader en J. Margadant, koopman, wonende te HRL. 1813, id. bij C.J. Wagenaar en R.A. de Vries, 1818, houtvlotter en koopt een huis in 1801, kinderen: Aaltje, geb 1787 HRL, Sipkje, geb 14 mei 1790/95 HRL, Doetje Wopkes vdS, geb 1789 HRL, Trijntje Wopkes vdS geb 1806 HRL, Pietje Wopkes vdS, geb 1793 HRL, Geertje vdS, geb 1799 HRL, zv Djoerd Wopkes en Aaltje Wiersma; huw Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1813, huw 1818, huw 1822, ovl 1831, ovl 1836, ovl 1842, ovl 1847, ovl 1850, ovl 1854, ovl 1860, ovl 1872; eigenaar en gebruiker van wijk E-080, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-188; gebruiker Douwe M. vd Mey, varensgesel, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-102, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-154, pakhuis; gebruikers Sikke Bonnes, sjouwer, en Johannes van Beemen, 1814. (GAH204); W.D. v. d. S. eigenaar van perceel nr. 83 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 648, huis, 25 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 32); id. van percelen nrs. 125-127 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 648, resp. huis, huis, en plaisiertuin, resp. 55, 73 en 440 m2, klasse onbebouwd resp. 1 en 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 27, 45 en nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 32); id. van perceel nr. 356 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 648, huis en erf, 97 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 35); id. van perceel nr. 392 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 648, pakhuis, 210 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 42. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 36); id. van perceel nr. 400 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 648, huis en erf, 175 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 36); Ik Ondergetekende W.D. v. d. S., koopman te HRL, Verklare bij dezen te Consenteeren en toe te staan aan mijnen dochter Pietje Wopkes van der Stel, van beroep Naaister, en mede woonachtig te HRL, om Zich in het huwelijk te begeven Albert Harms Stuur, Van beroep Schipper, wonende te Veendam, mogende alzoo lijden dat dezelven door den Heer President Burgemeestetr dezer Stad in Ondertrouw worden Opgenomen, om na Afloop der Proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den dertigsten nov 1815; W.D. v. d. S. eigenaar van perceel nr. 1666 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 648, huis en erf, 36 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 52)