Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Hendrik Jans Smith mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; geb 1766 HRL, ovl 20 dec 1847 HRL, huwt met Hiltje Eeuwes Frietema op 8 dec 1793 HRL, laatste afk. 8 dec 1793 HRL, griffier bij het vrede -gerecht kanton HRL. 1829, huw.get. bij J.S. vd Weide en T.A. Bolman, neef bruidegom, 1828, id. bij J. Steenveld en H. Couperus, griffier bij de schout van Sexbierum, 1814, id. bij J. vd Weide en Z. Koster griffier bij het vrede-gerecht HRL. 1821, kinderen: Jan, geb 1795 HRL, Aukje, geb 15 apr 1807 HRL, Grietje S, geb 1802 HRL; Catharina S, geb 22 jul 1799 HRL, IJtje Hendriks S, geb 1794 HRL; Klaas S, geb 21 jan 1804 HRL, zv Jan Hendriks S, en IJtje Baantjer; huw Grote Kerk HRL 1793, dopen Grote Kerk HRL 1799, 1804, 1807, BS huw 1814, ovl 1816, ovl 1819, huw 1821, huw 1828, ovl 1829, ovl 1847, ovl 1859; eigenaar en gebruiker van wijk B-077, tuin, 1814. (GAH204); id. van wijk D-021, griffier, 1814. (GAH204); Willem Hessels van Witmaarsum ende Sijke Jans van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de executeur H.S., deszelfs neeff, 18 aug 1792; ondertrouw HRL; H.S., Executeur, ende Hiltje Eeuwes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Albartus Rasschen, goede bekende, 23 nov 1793; ondertrouw HRL; Folkert de Haas ende Roelofje Blom, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd ende aangave gedaan door H.J.S., onder productie van genoegzaam bewijs, 20 apr 1805; ondertrouw HRL; H.S. en Hiltje Eeuwes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 8 dec 1793 HRL, en zijn getrouwt ten zelven dage; oud 73 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-021; VT1839; heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805, may 1806. (GAH650); woont in 5e quartier, huisno. 194, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, may 1803, may 1804, may 1805; (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 21:12:0 (GAH650); woont in 5e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; weesvoogden betalen een summa van 32 Caroliguldens, zijnde gerekent voor die tijd, dat de jongste zv wijl: Bartel Lanting, in leven executeur alhier, inwooninge in ''t Weeshuis gehat heeft, van de gelden welke door de Executeur H.S. volgens ''s Magistraats Resolutie, 3 jan 1792 (GAH1124); id. f. 75:0:0 noopens ''t geen de executeur H.S. volgens ''s Magistraats Resolutie, van desselvs post als Executeur, aan de jongste zv Bartel Lanting tot desselvs 18 jaaregen ouderdom moet worden uitgekeerd, 27 dec 1792 (GAH1125); id. 31 dec 1793 (GAH1126); id. 6 jan 1795 (GAH1127); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 64:18:0 nopens het geene deselve van zijn post als executeur van de jongste zv Bartel Lanting gehouden was uittekeeren berekend van primo jan 1795 tot den dag zijner demissie den 2 nov 1795, 10 nov 1795 (GAH1127); kind: IJtje Hendriks Smit, geb 1 dec 1793, ged 14 jan 1794 Grote Kerk HRL; kind: Jan Hendriks Smith, geb 17 jul 1795, ged 2 aug 1795 Grote Kerk HRL; kind: Eeuwe Hendriks Smit, geb 22 feb 1797, ged 14 mrt 1797 Grote Kerk HRL; Maandag den 23 dec 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, Wierde Verder geleezen, eene missive van de Commissie tot de Administratie der Financien in het voormaalig Gewest Friesland Zijnde van deeZen inhoud; Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap. de Commissie tot de Administratie der Financien in het voormalig Gewest Friesland, Aan: de Raad der Gemeente van HRL. Mede Burgers !! Ingevolge Besluit van den Agent van Financien in dato den 9 deZer hebben Wij goedgevonden Ul. bij deZen aan te schrijven; 1. Om, uit hoofde van de Publicatie van het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek van den 4 dec 1799, angaande een Collecte, ten behoeve der, door de Jongste Rampen des oorlogs, nooddruftig gewordene IngeZetenen, in Ulieder Bedrijve, aan te stellen voor elk Dorp of Stad ??n of meer Persoonen, Zoals Gijlieden naar de Volkrijkheid derZelve het meest geschikt Zult oordeelen, Welke deZe inZameling Zullen moeten Vetrrichten ter liefde van hunne ongelukkig gewordene Landgenooten en Zonder des Wegens eenige beloning te genieten; 2. de nodige Zorge te dragen, dat de aldus ingeZamelde Penningen ten spoedigsten, immers binnen 4 dagen bij Ulieden worden geincasseerd, ten einde deZelve na Zulks onverwijld binnen agt dagen en uiterlijk op den 31 dec aanstaande worden overgebragt ten comptoire der Lijfrenten; Alles tegen ontvangst van eene behoorlijke Quitantie. Leeuwarden den 19 dec 1799 Het Vijfde Jaar der Bataafsche Vrijheid; Waar over gedelibereerd Zijnde, is beslooten om aan het Heilzaam oogmerk in deZelve missive Vervat, alsmede om aan de Publicatie van het uitvoerend Bewind , van den 4 deeZer, Exact te voldoen, de navolgende Burgers en Ingezetenen, te Verzoeken van Zich met den Werkelijken Last, en het doen deeZer Collecte te Willen Chargeren als in het: 1e Quartier: Watze Ruitinga x Claas Oosterbaan, 2de Quartier: H. van Schouwenburg x Corn:Lautenbach, 3de Quartier: Frans van Esta en Andries de Haas, 4de Quartier: Jacob Oosterbaan x Jac: G:de Vries, 5e Quartier: Roelof van Dijk x Heerke Wiglinghuizen, 6de Quartier: H.S. x Ocke van der Stok, 7de Quartier: Pieter Huidekoper x Lieuwe Douwes, en 8 ste Quartier: Tjeerd Hiddema x Eltje de Jong, alle Welke Burgers, Zulks ter Liefde van hunnen even Mensch, gaarne hebben Willen aanneemen, is verder beslooten, op Morgen bij Notificatie, aan de Ingezetenen deeZer Plaats Kennisse te geeven. (GAH45); Vrijdag den 27 dec 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, stelde vast dat ik het 6de Quartier gecollecteerd werd: f. 61:7:0, en te Zaamen: f. 394:16:2, dog bij nadere Examinatie bevonden te Zijn: f. 394:13:12. (GAH45); H.J.S. eigenaar van percelen nrs. 186 en 187 te HRL, griffier, woonplaats HRL, legger nr. 633, resp. zomerhuis en plaisiertuin, resp. 6 en 582 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 15 en nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 33); id. van perceel nr. 734 te HRL, griffier, woonplaats HRL, legger nr. 633, huis en erf, 144 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 40); id. van perceel nr. 1353 te HRL, griffier bij het Vredegeregt, woonplaats HRL, legger nr. 633, huis en erf, 152 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 48); id. van perceel nr. 444 Sexbierum sectie A, griffier bij het vredegerecht, woonplaats HRL, legger nr. 296, huis en erf, 218 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 54. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 108)