Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Bouwe Cornelis Schiere geb 1750 ... , ovl 26 dec 1816 HRL, huwt met Uilkje Tevis Bakker, koopman in leven, kinderen: Maike Bouwes S, geb 1788 HRL, Trijntje Bouwes S, geb 1793 HRL, zv Cornelis Bouwes S, en Anna Jans Walig; BS ovl 1816, huw 1817, ovl 1827, huw 1829; eigenaar en gebruiker van wijk C-182, zeylmaker, 1814. (GAH204); id. van wijk C-185, zeylmakerij; medegebruiker Jan Jacobs Klundert, varensgesel, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 16:0:0 terzaake geleverde meelzakken, quit. no. 36, 16 jun 1790. (GAH1122); woont in 8e quartier, huisno. 20, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804. (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier, op Lyfrenthe f. 100:0:0 en geld: f. 25:0:0 (GAH650); woont in 8e quartier, links: f. 0:3:0, rechts:. -6:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts:. -3:0 (GAH650); rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 6:7:0 wegens 13 Maanden Loon van Claas Thijsen werkende als zeilemakersknegt bij B.S., f. 44:16:0, 30 nov 1801 (GAH1133); door de aanhoudende duurte van eerste en noodzakelijke levensmiddelen en de geringe verdienste van vele der behoeftigen, gevolgd bij de schrale gesteldheid der Armekassen, hetwelke dit winterseizoen de akeligste vooruitzichten geeft, en om de schandelijke bedelarijen te kunnen tegengaan, wordt een commissie ingesteld als in gepasseerde winter, tot het uitdelen van gezonde en voedzame spijzen. S.T. van der Laan, L. Koster, Hendrik Winter, Alb. Bolman, BS en Jan G. de Boer, die toen dit werk met zeer veel vlijt en goede direktie hebben verricht, zijn opnieuw verzocht deze uitdeling op zich te nemen, wo. 23 dec 1801 (GAH47); ipv de afgaande voogden der Stads Armekamer: Otte Overdijk en B.S., als armevoogden de burgers Thomas Westerhuis en Hans Ebeles (van Rees) tot armevoogden in hun plaats, za. 26 apr 1800 (GAH46); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 8e kwartier, no. 20, 1 mrt 1804; (geen boeknr. vermeld); ontvangt van het gemeentebestuur wegens het leveren van schrijfbehoeften tlv het Weeshuis en Armekamer, 1810: fr 17, en 1 ct; (geen boeknr. vermeld); ontvangt van het gemeentebestuur wegens reparatie aan de brandspuiten, 11 jan 1786: f. 26:10:0, (geen boeknr. vermeld); B.S., koopman te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid van Geboorte af te leggen ten behoeve van het huwelijk van Foekje Heslinga, waaraf Ouders zijn Dirk Breso Heslinga en Trijntje van der Meulen, dat zij is geb aan de Huinjedijk onder den dorpe Nieuwland, den twee en twintigsten sep des Jaars Zeventienhonderd vijf en tachtig; Extract uit het Reg. der Overledenen. In het Jaar Een Duizend Achthondert en zestien den 26 dec is overleeden Bouwe Schiere, oud 66 jaar. Afgegeven op den raadhuize binnen HRL den 24 feb 1817; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Sevenhondert Ses en tagtig den 29 May is geb Maayke dogter van B.C.S. en Uilkje Bakker. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 24 feb 1817