Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Hendrikje Poppes geb 1774 HRL, huwt met Hans Akkerman op 22 aug 1816 HRL, visverkoopster, huw.afk. 11 en 18 aug 1816, getuige bij geboorte aangifte van Frederika in 1811, wonende te HRL. 1833, kind: Johanna Johannes, geb 1796 HRL, in onecht verwekt, dv Geertje Alberts; BS geb 1811, huw 1816, huw 1821, ovl 1833, ovl 1837; gebruiker van wijk A-212, vischvrouw; eigenaar is Trijntje Rintjes, 1814. (GAH204); kind: Hendricus, geb 23 may 1798 in onecht zijnde de moeder H.P. Op heden den vijfde aug Eenduisend agthonderd Sestien Compareerden voor Ons Vrederechter van het Canton HRL, Provincie Vriesland, op den Raadhuise binnen deze Stad, in het locaal van onse gewone Regtzitting Johannes Hendriks Hsssneberg, winkelier, Rinia Joosten Gonggrijp, zonder Beroep, Sipke Fokkens, Koopman, Rein van der Meulen, Meester Wagenmaker, Harmen Bandsma, Stilleveger, en Berend Arink, Meester huistimmerman, alle wonende ter dezer Stede HRL, geloofwaardig, en van Competenten ouderdom; Welke aan ons hebben te kennen gegeven, dat Zij Versogt Zijn, een Acte van Bekendheid te passeren, ten behoeve van H.P., Vischvrouw, wonende te HRL, Wiens moeder is Grietje Alberts, werkvrouw wonende ter dezer Stede, die nimmer gehuwd is geweest, uit welker hoofde de vader van deze H.P. niet bekend is; Welk verzoek Zij mids deezen Voldoende Verklaren te Weten, dat genoemde H.P., is geb te HRL den dertiende mrt Een duizend Sevenhondert tweeenzeventig, dat dezelve geen Acte van Geboorte of Doop kan produceren, door dien deselve ofschoon van Gereformeerde afkomst zijnde, egter bij hare Geboorte niet is gedoopt, en het houden van Geboorte Registers bij de Voormalige Regering geen plaats had, gevende de Comparanten redenen van Wetenschap dat zij deze H.P., van der jeugd af aan hebben gekend, en boven dien, een dagelijksche omgang met hare moeder hebben gehad, waar door zij zich van den inhoud deeses ten volsten overtuigd houden. en hebben de Comparanten na gedane Voorlezing der tegenwoordige Acte van Bekendheid. met ons en onsen Griffier getekend, na dat hun alvorens uit een Certificaat, voor den Heere Praesident Burgemeester dezer Stad in dato den Eenendertigste jul Agtieonhondert Sestien, ten gevolge Zijner Majesteits Besluit, in dato den negende mrt Achtienhondertvijftien, nummer dertien, afgegeven, voldoende is gebleken dat dese H.P. onvermogend is, om eenige kosten van gezegelde Stukken, Welke bij het opnemen in ondertrouw Vereischt worden te kunnenen betalen