Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Johannis Klaases Norel ged 30 apr 1752 Westerkerk HRL, zv Klaas Norel en Lijsbet Johannis; geb 1754 HRL, ovl 13 jan 1827 HRL, 1e huwt met Dirkje Cornelis Buma, 2e huwt met Teetske Jacobs vd Haak op 2 sep 1812 HRL, huw.afk. 23 en 30 aug 1812 HRL. voor de hoofddeur van het gemeentehuis, huw.get. bij W.W. van Dokkum en G.W. Agema, schoonvdr bruid. 1812, id. bij R.D. de Wit en H.O. vd Stok, behuwd vader bruid. 1816, meester loodgieter 1801-1810 kinderen: Elisabeth N, geb 1794 ... , Klaas N, geb 1779 HRL, zv Klaas N, en Lijsbeth Johannes; BS huw 1812, huw 1816, ovl 1827; kind: Kornelis Johannes Norel, geb 30 nov 1780, ged 23 jan 1781 Grote Kerk HRL, moeder is: Dirkje Kornelis; J.N. en Dirkjen Kornelis, beide van HRL, zijn, na driemaalige proclamatie, waarvan de laatste geschied is op den 17 may 1778 HRL, ten zelfden dage getrouwd; kind: Klaas Johannes Norel, geb 15 feb 1779, ged 21 mrt 1779 Grote Kerk HRL; kind: Lysbeth Johannes Norel, geb 30 sep 1783, ged 4 nov 1783 Grote Kerk HRL; eigenaar van wijk A-227; gebruiker Dirkje Fransen, gealimenteerd, 1814 (GAH204); id. van wijk A-233; gebruiker Liekle F. de Boer, varensgesel, 1814. (GAH204); igenaar en gebruiker van wijk B-038, pakhuis; medegebruiker W. Feddema 1814. (GAH204); eigenaar van wijk B-082; gebruiker Wiebe Jans wed., kleine negotie, 1814. (GAH204); id. van wijk B-115; gebruiker Dirk J. Danser, wolkammersknegt, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-048, loodgieter, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-046, samen met Pieter Hendriks; gebruiker Reinder Gerbens de Groot, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-141, met comp. ; gebruiker Lolle Pieters, arbeider, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-130; gebruiker G. Lemke wed., 1814. (GAH204); id. van wijk E-152; gebruiker Jan Oorthuis, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk E-153, ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk E-154; gebruiker is Klaas Norel, kalkkoper, 1814. (GAH204); id. van wijk E-158, stalling; gebruiker Klaas Norel, 1814. (GAH204)0); d van wijk F-165; gebruiker Johannes Lanting, verwer, 1814. (GAH204); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 7:4:0 (GAH650); woont in 6e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis van J.N., (reparaties), 31 dec 1810: f. 2:0:0 (GAH1142); huwt met Adriana Engelkeng, kind: Jacobus Johannes Norel, geb 3 jun 1797 ged 11 jun 1797 Grote Kerk HRL; weduwe J.N. eigenaresse van perceel nr. 1023 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 488, huis en erf, 72 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 44)