Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Claas Dirks Molenaar geb 1769 ... , 1e huwt met Aaltje Fokkes op 9 aug 1795 HRL, laatste afk. 9 aug 1795, komt van HRL, 2e huwt met Sietje Engles de Boer op 5 dec 1811 HRL, ondertrouw 30 Oct 1811, 1e afk. zondag 3 Nov 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 10 Nov 1811, huw.get. bij D.C. Molenaar en A.J. Wielstra, oom bruidegom, 1815, id. bij J.B. Smit en S. Gerrits, zeepziedersknecht, wonende te HRL. 1812, id. bij P.J. van Ruiten en G.J. Visser1812, id. bij G.J. Panjer en F.J. Visser, oom bruid. 1812, id. bij R. Bolhuis en F.Y. Visser, oom bruid. 1814, id. bij U.R. Visser en A.T. vd Vliet, oom bruidegom, 1816, kinderen: Jaay Klases M, geb 23 jul 1811 HRL, Gatske Klases M, geb 27 dec 1799 Hrl, Geeske Klases M, geb 1794 HRL, zv Dirk Cornelis M, en Geeske Klaasen; huw Grote Kerk HRL 1795, dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1811wafk, hu, huw 1812, huw 1814, huw 1815, huw 1816, ovl 1821; eigenaar van wijk F-221; gebruiker Dirk Hend. Faber, varensgesel, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk G-224, keetknegt; eigenaar is F. Tjallingii wed., zoutkeet ''De Hoorn'', 1814. (GAH204); C.D.M., Zoutziedersknegt, wonende te HRL in 1815, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Dirk Cornelis Molenaar; Verklare ik Ondergetekende K.D.M., van beroep Zoutziedersknegt, wonende te HRL, hiermede te Consenteeren aan mijnen Minderjarige dochter Geeske Klaases Molenaar, bij mijnen wijlen Vrouw in Echte verwekt, om Zich in het huwelijk te begeven met Sijtse Wymers Hollander, van beroep Varensgezel, zv Wymer Sijbrens Hollander en Aukje Alles. Mogende alzoo lijden dat deselven door den Heer Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden Opgenomen, om na afloop der Proclamatien in de Huwelijken Staat te worden bebestigd. HRL den 12 dec. br 1815; Wij Ondergetekenden Sijtse Martens Panbakker, Panbakkersknegt, Thijs Pieters van Vliet, Panbakkersknegt, en K.D.M., Zoutziedersknegt, alle wonende te HRL, Verklaren bij dezen dat ons Volkomen bekend is dat Ruurd Johannes is Overleden den Elfde dec Een duizend Agt honderd, gevende voor redenen van Wetenschap dat ons door een dagelijksche omgang met dezelve dit afsterven Volkomen bekend is. HRL den 7 mei 1816