Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Thijs Gijssen Kussendrager zie ook: Thijs Gieses; geb 1740 HRL, ovl 30 jul 1822 HRL, huwt met Jantje Eelkes Huisman en Rigtje Wouters, in leven winkelier, levert kaas aan militairen 1805, betaalt marktgeld voor spek en vlees 1810, kinderen: Daniel Thijssen K, geb 1787 HRL, Janke Tijssen K, geb 1795 HRL; BS huw 1813, ovl 1822, huw 1833, ovl 1845, ; kind: Dani?l Tyses Kussendrager, geb 3 mrt 1785, ged 12 apr 1785 Grote Kerk HRL; eigenaar en gebruiker van wijk E-011, winkelier, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-238, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk G-234, gebruiker is Hendr. Bonk wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); T.K. ende Jantje Eelkes, beide van HRL, zijnde de aangeevinge gedaan door prod. Rienstra op vertoonde Procuratie, 11 feb 1792; ondertrouw HRL; T.K. en Jantje Huisman, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 26 feb 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Andries Kussendrager, geb 21 sep 1799 HRL, ged 20 okt 1799 te HRL; dopen Grote Kerk HRL; kind: Aafke Thijsses Kussendrager, geb 3 jul 1797, ged 23 jul 1797 Grote Kerk HRL; lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 24:0:0 (GAH650); woont in 5e quartier, links: f. 0:3:0, rechts:. -6:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Sjoukje Tysses Kussendrager, geb 16 nov 1786, ged 5 dec 1786 Grote Kerk HRL, moeder is: R. Wouters; kind: Janke Tijses Kussendrager, geb 16 apr 1794, ged 13 may 1794 Grote Kerk HRL; Dingsdag den 24 apr 1798. de Raad der Gemeente hunne ordinaris Vergadering houdende, wierde Wijders geprocedeert tot het benoemen van een Weesvoogd en Voogdesse, in plaatze van de afgaande Weesvoogd Tjepke Gratama en Voogdesse Klaaske Vettevogel- en zijn daar toe gekoosen Tjerk van Benthem als voogd, en Sijtske Jelgersma Huisvrouw van Jacob Beetzel als voogdesse, -voorts wierden in plaats van de afgaande voogden der Stads algemeene Armen T.G.K. en Claas Oosterbaan, tot voogden benoemd de Burgers Wijger Harmens en IJde de Ruiter, en wierde verder beslooten de zoo afgaande als nieuw aangestelde voogden op Morgen avond op het Huis der Gemeente te versoeken, ten einde om de eerstgemelde voor haare goede gedane diensten te bedanken, en de laatstgenoemde in haare posten te bevestigen. (GAH44); T.K., koopman, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Aaltje Jans Finkeles, dienstmaagd, wonende te HRL; weduwe T. Chijssen K. eigenaresse van perceel nr. 1059 te HRL, uitdraagster, woonplaats HRL, legger nr. 398, huis, 52 m2, klasse onbebuwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 44)