Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Jan Huidecoper geb 21 feb 1774 HRL, ovl 13 jun 1846 HRL, huwt met Janke IJzenbeek, kinderen: Anna H, geb 1810. ., Sikko H, geb 5 dec 1811 HRL, Catharina H geb 1803 HRL, Meike H, geb 15 jan 1806 HRL, wonende te op de Bredeplaats in 1812, huw.get. bij H.K. Plantinga en J. IJzenbeek, neef bruid. 1827, id. bij J.L.M. Evertz en T. IJsenbeek, 1832, koopman in 1811, zv Pieter H, en Meeke Schellingwouw; BS geb 1811, ovl 1812, huw 1827, huw 1832, huw 1833, ovl 1846, ovl 1878, regattdv1826-93; gebruiker van wijk E-116, koopman, eigenaar is S.P. Wiarda, 1814. (GAH204); oud 66 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeehandelaar, wijk E-036; VT1839; heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, 1 jan 1805. (GAH650); woont in 6e quartier, heeft 1 huisbediende, belasting: 1:0 . -, may 1805. (GAH650); Saturdag den 22 Septembr 1799. Gelijkheid. Vrijheid. Het departementaal Bestuur van de Eems, Aan de Raad der Gemeente van HRL. Burgers ! Door ons favorabel gedisponeerd Zijnde op een adres van de Burgers J.H. als Koningklijke deensche Vice Consul te HRL Verzoekende dat door ons de nodige order Werde gesteld dat Capitein Andries Hanssen Sessen voerende het deensche Schip ''de vrouw Metta'' genaamd, belaaden met Tabak en Stukgoederen, gedestineerd naar Hoyer in ''t Holsteynse, en leggende thans in de haven van Ulieder Stad, Zonder Verhindering van daar Konde vertrekken naar de plaats Zijner destinatie, hebben Wij nodig geoordeeld Ulieden daar van Kennis te geven met Last om gemelde Capitein het voortzetten van Zijne reys niet hinderlijk te Zijn. (GAH45); J. Huidekoper, koopman, wordt vermeld in akte van bekendheid ten behoeve van Ida Greydanus, dv Petrus Greydanus en Catharina Vellinga; J.H. eigenaar van percelen nrs. 58 en 59 te HRL, zeehandelaar, woonplaats HRL, legger nr. 328, resp. zomerhuis en plaisiertuin, resp. 20 en 240 m2, klasse onbebouwd resp. 1 en 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 6 en nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL 1832, bl. 31); id. van percelen nrs. 302 en 303 te HRL, zeehandelaar, woonplaats HRL, legger nr. 328, resp. stal, en wagenhuis en erf, resp. 40 en 81 m2, klasse onbebouwd beide 1, belastbaar inkomen bebouwd beide 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832. bl. 35); id. van percelen nrs. 326-329 te HRL, zeehandelaar, woonplaats HRL, legger nr. 328, resp. huis en erf, zeepziederij, pakhuis of zeepziederij, en pakhuis en erf, resp. 338, 130, 84 en 161 m2, klasse onbebouwd alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 120, 180, 60 en 56. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 35); id. van percelen nrs. 810 en 811 te HRL, zeehandelaar, woonplaats HRL, legger nr. 328, resp. huis, en huis en erf, resp. 40 en 30 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 21 en 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, dl. 41); id. van perceel nr. 1822 te HRL, zeehandelaar, woonplaats HRL, legger nr. 328, schiphuis, 84 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 6. (bron: Kad. Atlas Barradeel en Hrl. 1832, bl. 54); Op heden den vijf en Twintigste apr Een duizend acht honderd zestien Compareerden voor ons Vrederechter van het Canton HRL, Provincie Vriesland, de Heeren Simon Lambsma Ontvanger der Directe belastingen van de Gemeente Minnertsga woonachtig ten genoemden dorpe, Pieter Fontein Ontvanger der Directe Belastingen van de Gemeente Sexbierum woonachtig onder genoemden dorpe, Johannes Lambertuas Huber Vrederechter van het Canton Dronrijp, en aldaar woonachtig, Wybo Tuinhout Griffier bij het Vredegerecht van het Canton Sneek, en aldaar woonachtig, Pieter Sannes Rentenier wonende te deinum, J.H. koopman en Tjalling Tjallingii Pieterzoon zonder beroep, beide wonende te HRL, alle geloofwaardig, en van Competenten ouderdom, Welke aan ons hebben te kennen gegeven dat zij verzogt zijn een Akte van bekendheid te passeren ten behoeve van Mejffrouw Bauwkje Maria Dibbetz, Zonder beroep wonende ter dezer Stede HRL, waar af ouders zijn geweest de Heer Reinier de Klerk Dibbetz en Mevrouw Helena Charlotte van Rossum in der tijd Egtelieden gewoond hebbende te Sint Omer. Aan welk verzoek zij mits dezen voldoende verklaren te weten dat Mejuffrouw Bauwkje Maria Dibbetz voornoemd geb is te Duinkerken den vierden mei Een duizend Zeven honderd een en negentig en dus den vollen Ouderdom van vier en twintig Jaren heeft bereikt, gevende zij voor redenen van Wetenschap, dat zij gemelde Mejuffrouw Bauwkje Maria Dibbetz van der Jeugd af aan hebben gekend, en een speciale omgang met dezelve, en haar wijlen Ouderes hebben gehad, waar door Zij Zich van den inhoud dezes ten volsten overtuigd houden. en hebben de Heeren Comparanten na gedane voorlezing de tegenwoordige Acte van bekendheid vertekend