Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Johannes Harmens J.H. ende Jeltje Doedes, beide van Almenum, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 15 Grasmaand 1809; kind: Doede Johannes, geb 12 feb 1810, ged 8 apr 1810 Grote Kerk HRL; huwt met Jeltje Doedes op 30 apr 1809 HRL, komt van Almenum in 1809, kind: Doede Johannes, geb 12 feb 1810 HRL, huurt 8 pondematen greide van 1800-1808, koopt diverse huizen in 1799; huw Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1810; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis een half jaer Schink der losse landen, op Alderheiligen 1772 versch. : no. 1, van 3 1/2 pondematen aan de Stadssingel bij de Bleek buiten de Kerkpoort: f. 37:10:0, 1773. (GAH1104); id. propijn, (ongenummerd), 1777. (GAH1108); id. huur versch. 12 nov 1777 en mej 1778. no. 8: f. 75:0:0 (GAH1109); id. 1779. (GAH1110); id. 1780. (GAH1111); id. 1781. (GAH1112); id. no. 4, van 5 pondematen greidland onder Almenum: f. 15:10:0, 1773 (GAH1104); id. propijn, (ongenmummerd), 1777. (GAH1108); id. huur versch 12 nov 1777 en mej 1778: f. 31:0:0 (GAH1109); id. 1779. (GAH1110); id. 1780. (GAH1111); id. 1781. (GAH1112); id. f. 75:0:0 voor 3 1/2 pondematen greidland aan de Stads Singel, (bij de Bleek buyten de Kerkpoort), no. 1, 1774. (GAH1105); id. 1775 (GAH1106); id. 1776. (GAH1107); id. 1777. (GAH1108); id. nu no. 8, 1784. (GAH1115); id. 1785. (GAH1116); id. f. 100:0:0, 14 dec 1785. (GAH1118); id. 7 mrt 1787 (huur van de Bleek). (GAH1119); id. 5 mrt 1788. (GAH1120); id. 24 dec 1788. (GAH1121); id. f. 75:0:0, 1782. (GAH1113); id. 1783. (GAH1114); id. f. 31:0:0 voor 5 pondematen greidland onder Almenum, no. 4, 1774. (GAH1105); id. 1775. (GAH1106); id. 1776. (GAH1107); id. 1777. (GAH1108); id. nu no. 11, 1784. (GAH1115); id. 1785. (GAH1116); id. f. 30:0:0, 14 dec 1785. (GAH1118); id. 7 mrt 1787. (GAH1119); id. 5 mrt 1788. (GAH1120); id. f. 31:0:0, 1782. (GAH1113) id. 1783. (GAH1114); id. als curator over Lammert Lieuwes erven de huur van 5 en 3 pondematen bouwland Petri 1788: f. 38:0:0, af: floreenschatting: f. 21:18:0, blijft zuiver huur: f. 16:2:0, nos. 13 en 14, 25 feb 1789. (GAH1121); id. 15 may 1791. (GAH1123); id. als curator over Lammert Lieuwes kinderen: f. 38:0:0, AF: de schatting: f. 21:18:0, resteert: f. 16:2:0, 29 feb 1792 (GAH1124); id. f. 27:9:0 terzaake 1 jaar huur van 4 1/2 pondematen greide onder Kimswerd, no. 15, 25 feb 1789. (GAH1121); id. f. 94:0:0 terzaake 1 jaar huur van 7 pondematen en 10 einsen terpland. no. 16, 25 feb 1789. (GAH1121); wed. J.H. gebruiker van wijk E-245, medegebruiker is Pieter Christiaan wed., eigenaar is Johannes Homberg wed., 1814. (GAH204); geeximeerde persoonen welke dagelijks hunne rijdtuygen ter bevordering van hun bestaan verhuren: een chais met een paard, 1804, 1805. (GAH650); heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, 1 jan 1805. (GAH650); woont in de Buitenbuurt, (8e quartier), naast huisno. 6, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1804, may 1805. (GAH650) lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, Buitenbuurt: f. 50:0:0 (GAH650); woont in 8e quartier, Buitenbuurt, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; 8e quartier, huisno. 6, Buitenbuurt, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1803. (GAH650); Donderdag den 25 okt 1798; de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde voorts aan J.H. geaccordeert, om de agt Pondematen greidland thans bij hem in gebruik, bekend onder de naam van de Bolleman Agt, boven de tien Jaaren, welke de erven van Lammert Lieuwes, en hij dien gebruikt hebben, nog vijf jaaren in gebruik te moogen behouden, mits betaalende propijn en Stuivergeld, en zulks wel uit Consideratie dat dezelve zeer veel kosten ge?xpendeert had, om dit Land in order te brengen, en hem zulks, volgens Informatie door de voorige Regeeringe, te weeten die voor de Revolutie van 1795 bestaan heeft, rede was toegezegt. (GAH44)