Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Lijsbertus Claases van Goch zie ook: van Gork; geb 21 okt 1770 Kollum, ovl 14 nov 1821 HRL, huwt met Hendrikje Gabini op 23 mrt 1815 HRL, tekenmeester, huwelijksafkondigingen 12 en 19 mrt 1815, wonende te HRL, huw.get. bij A. van Reenen en T.J. van Belkum, schilder, wonende te HRL. 1813, id. bij M. Pettinga en L.T. vd Meulen, 1811, levert kaarsen van 1802-1803, vlgs ovlakte wel kinderen, zv Klaas Pijters en Lieuwkje Wopkes; BS huw 1811, huw 1813, huw 1815, ovl 1821; eigenaar en gebruiker van wijk C-033, vischafslager, 1814. (GAH204); Abbe Johannes en Lijsbert Reins, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd L.C. v. G. als goede bekende, 27 okt 1804; ondertrouw HRL; kind: Lieukje van Goch, geb 19 sep 1896, ged 9 okt 1796 Grote Kerk HRL; heeft een huisbediende, 7e quartier, huisno. 117, belasting: f. 1:0:0 mei 1802, 1803, 1804, 1805; (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 56:0:0 (GAH650); woont in 7e quartier, links: f. 0:3:0, rechts:. -6:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 98:18:8 ter zaake gekogte en betaalde Booter en Kaas, 12 may 1801, quit. no. 1 (GAH1133); id. f. 102:4:0 ter zaake geleverde kaarsen en stroop, 19 may 1801, quit. no. 16 (GAH1133); id. f. 122:16:0 wegens geleverde winklewaaren, 30 jun 1801, quit. no. 32 (GAH1133); afsluiting Weesboek: Dus geblijkt dat bij den Rendant meerder ontvangen dan uitgegeeven is eene Summa van f. 511:16:10, welke dezelve in zijne volgende Rekening voor ontvang zal moeten brengen. Aldus gedaan gerekend en geslooten, in ''s Raads Vergadering op ''t Huis der Gemeente binnen HRL. In kennisse des Rendants, en Rendeerdens handen en de vertekening der gesw: Clercq ter Secretarije, 31 dec 1810. Was getekend: IJpe Feddema, L. Albada, Marten Bos, P. Wellinga, P.J. Coulbout, G. Pettinga, Paulus G. de Boer, Harm:Tamboezer, Wassenaar, C. Mollema, T. van Benthem, C