Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Bouwe Fontein eigenaar van wijk E-017, gebruiker is F. Leuning, schipper, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-182, rentenier, 1814. (GAH204); B.F. en Anna van Loon, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 7 may 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796: f. 26:8:0 (GAH650); B.F. op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier, als Administrator, over de goederen van de Kinderen van Jan Poort: f. 11:14:0 (GAH650); woont in 5e quartier, links: f. 0:5:0, rechts:. -10:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; hopman, ontvangt van het gemeentebestuur, samen met vaandrig IJ. Feddema, om daaruit te voldoen de penningen tot inkoop van turf en kaarsen voor de militaire wachten tot suppletie van hetgeen niet toereikend was in de ordonnantien van 1 okt 1782, 17 sep 1783: f. 400:0:0; neemt deel aan lening ten behoeve van het Stadsweeshuis mt 3 porties van f. 50:0:0, evenals Pieter Tetrode, Cl. Blok en dr. Toussaint, 13 jan 1803 (GAH49); niet-gecompareerde personen tot inschrijving in het stemregister, gerapporteerd door M. Vellinga, namens de commissie stembesoignes: 6e kwartier, 21 apr 1803 (GAH49); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 5e kwariter, no. 29, 1 mrt 1804; Witmarsum, Sectie A, 1832: B.F., Rentenier te HRL, eigenaar en vruchtgebruiker van percelen nrs. 749 en 783, legger nr. 83, Weilanden, grootte resp. 12650 m2 en 14140 m2, klasse onbebouwd beide 4; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord)