Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Frans Fokkes van Esta (Tjallingii) geb 1751 HRL, ovl 12 jul 1825 HRL, huwt met Geertruid Tjallingii, fabrikeur van pannen en estrikken, zv Fokke Tjeerds vE, en Neeltje Fransen; BS ovl 1825; ovl 74 jaar oud, wijk H-017/Zuiderplein 1, Grote Kerk; vd Gaast, begraaf lijst; bezit een overdekte wagen, belasting: f. 12:0:0, 2 mei 1795, 1796, 1797 1798, 1799, 1800, 1801, 1802. (GAH650); id. belasting: f. 13:0:0, 1803. (GAH650); id. belasting: f. 13:4:0, 1804, 1805; (GAH650); heeft een huisbediende, 4e quartier, no. 160, 1 mei 1802, 1803, 1804, 1805, belasting: f. 1:0:0 (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 4e quartier, belasting: f. 300:0:0 (GAH650); woont in 4e quartier, links: . -8:0, rechts:. -15:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 5:10:0 ter zaake geleverde dakpannen, 6 may 1793, quit. no. 13 (GAH1126); ontvangt van het gemeentebestuur terzake geleverd wrak en puin ten dienste van de Trekweg, 21 jun 1784: f. 18:0:0; id. wegens geleverde steen ten dienste van de Zeewerken, 30 dec 1782: f. 660:9:0; id. wegens gedane leverantie ten dienste van de Trekweg, 5 nov 1777: f. 56:8:0; id. wegens geleverde 84 last wrak ten dienste van de Trekweg, 24 apr 1782: f. 117:12:0 (geen boeknrs. vermeld); raadslis, ontvangt van het gemeentebestuur wegens presidiale uitgaven, 9 aug 1804: f. 31:6:8; id. wegens gedane uitgaven ter gelegenheid van het groot Examen der Latijnse en Franse Scholen, 9 aug 1804: f. 47:3:0; id. restitutie van gedane kosten op een reis van gecommitteerden tot de Dokkumer Trekwegsrekening enz., 22 jul 1805: 34 -9:0; id. wegens presidiale uitgaven, ord. 4 apr 1805: f. 8:9:4; id. 31 dec 1805: f. 34:2:0; (geen boeknrs. vermeld); id. wegens tractement als lid van het gemeentebestuur wegens 5 maanden, 1804: f. 108:7:0; id. verschenen 1feb, mei, aug en nov 1805: 260 Caroliguldens; id. over 1806; id. samen met zijn opvolger IJ. Rodenhuis: f. 260:0:0; (geen boeknrs. vermeld); betaalt aan het gemeentebestuur 500 gulden wegens genegotieerde penningen ingevolde Resolutie van het gemeentebestuur dd 19 nov 1804 voor rekening der Stad, doch ter ondersteuning van het Stadsweeshuis, teneinde daaruit de achterstallige schulden te voldoen, 1 nov 1804; (geen boeknrs. vermeld); ontvangt van het gemeentebestuur interesse over 1 obligatie van f. 500:0:0 genegotieerd 25.000 gulden ten behoeve van het Stadsweeshuis, 1806: 25 Caroliguldens; id. over, 1807 tm 1811; (geen boeknrs. vermeld); id. wegens geleverde steen in 1808, ord. 31 Wintermaand 1808: 812- 12-8; id. wegens geleverd puin, 1810, ord. 31 Wintermaand 1810: 48 Caroliguldens; id. wegens geleverd wrak en puin, 21 jun 1784: 18 Caroliguldens; id. wegens geleverd wrak, 7 apr 1796: f. 27:16:0; (geen boeknrs. vermeld); F. v. E., P. Sj. Hannema, de boer van de weduwe Tetrode, Jelle Clases Hinne Sijtses, Doede Annes, Bauke Paulus, Wybe Sijbes weduwe, L.T. Tolsma, Claas Arjens, Fedde Douwes, IJege Visser, Jelke Tjidses, J.A. van der Werff, D.B. Heslinga, C.A. Jonker, Johannes Harmens, Harmen IJpes, Paulus de Boer, Claas Gorter, Jan Hannema, Claas L. Koster, Cornelis P. Kuiper, Tjeerd Douwes, Jan Clases Rodje, stemmen in met het verwijderen van 2 tillen, ??n in het zg ''Vierkant'', de ander ''de Zwarte Hekstille'', 27 aug 1804 (GAH50); stelt voor aan Claaske Jansge?xpendeerde verschotten slechts voor een gedeelte aan de gemeente te voldoen, zodanis als de rekening was ingediend, 1 okt 1804 (GAH50); advokaat Hanekuyk dient request in inz. koopman F. v. E.T. met zeer langwijlig betoog van de schuldloosheid in he violeren van een biddag, waarvoor hij was beboet tot f. 12:0:0 gemeentebestuur biedt excuses aan, 10 mrt 1803 (GAH49); Hendrik Wybes, Dirk C. Zijlstra en F. v. E.T. stellen voor tot brandmeester te benoemen bij de brandspuit no. 3, Hendrik Wyblok Blok in plaats van de ovl S. IJsbrandi, 20 jun 1803 (GAH49); wachtmeester L. Holstein was met de Stadssleutels en een rapport waarin de datum 30 jun was geplaatst in plaats van 7 bij president F. v. E.T. geweest. Bij die gelegenheid had Holstein een min decente houding met gedachten en hoofd, 2 jan 1804 (GAH49); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 4e kwartier, no. 160, 1 mrt 1804; M.K. Blok betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 5:5:6 door het weesmeisje Aaltie Minnes op het tigchelwerk van F. v. E.T. in 2 rekendagen verdiend, 21 sep 1756 (GAH1085); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 11:0:0 ter Saeke geleverde dakpannen, primo jan 1807, quit. no. 1 (GAH1139); id. f. 4:17:0, 6 jan 1808, quit. no. 2 (GAH1140); Maandag den 23 dec 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, Wierde Verder geleeZen, eene missive van de Commissie tot de Administratie der Financien in het voormaalig Gewest Friesland Zijnde van deeZen inhoud; Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap. de Commissie tot de Administra -tie der Financien in het voormalig Gewest Friesland, Aan: de Raad der Gemeente van HRL. Mede Burgers !! Ingevolge Besluit van den Agent van Financien in dato den 9 deZer hebben Wij goedgevonden Ul. bij deZen aan te schrijven; 1. Om, uit hoofde van de Publicatie van het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek van den 4 dec 1799, aangaande een Collecte, ten behoeve der, door de Jongste Rampen dees oorlogs, nooddruftig gewordene IngeZetenen, en Ulieder Bedrijve, aan te stellen voor elk Dorp of Stad ??n of meer Persoonen, Zoals Gijlieden naar de Volkrijkheid derZelve het meest geschikt Zult oordeelen, Welke deZe inZameling Zullen moeten Verrichten ter liefde van hunne ongelukkig gewordene Landgenooten en Zonder des Wegens eenige beloning te genieten; 2. de nodige Zorge te dragen, dat de aldus ingeZamelde Penningen ten spoedigsten, immers binnen vier dagen bij Ulieden Worden geincasseerd, ten einde deZelve na Zulks onverwijld binnen agt dagen en uiterlijk op den 31 dec aanstaande worden overgebragt ten comptoire der Lijfrenttien; Alles tegen ontvangst van eene behoorlijke Quitantie. Leeuwarden den 19 dec 1799 Het Vijfde Jaar der Bataafschen Vrijheid; Waar over gedelibereerd Zijnde, is beslooten om aan het HeilZaam oogmerk in deZelve missive Vervat, alsmede om aan de Publicatie van het uitvoerend Bewind, van den 4 deeZer, Exact te Voldoen, de navolgende Burgers, en IngeZetenen, te verzoeken van Zich met den Werkelijken Last, en het doen deeZer Collecte te Willen Chargeren als in het: 1 ste Quartier: Watze Ruitinga x Claas Oosterbaan; 2e Quartier: H. van Schouwenburg x Corn:Lautenbach; 3de Quartier: F. v. E. x Andries de Haas; 4de Quartier: Jacob Oosterbaan x Jac:G:de Vries; 5de Quartier: Roelof van Dijk x Heerke Wiglinghuizen; 6de Quartier: Hendrik Smith x Ocke van der Stok; 7de Quartier: Pieter Huidekoper x Lieuwe Douwes; en 8 ste Quartier: Tjeerd Hiddema en Eltje de Jong; Alle Welke Burgers, Zulks ter Liefde van hunnen even Mensch, gaarne hebben Willen aanneemen, is verder beslooten, op Morgen bij Notificatie, aan de IngeZetenen deeZer Plaats Kennisse te geeven. (GAH45); Vrijdag den 27 dec 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, stelde vast dat gecollecteerd was in het 3de Quartier: f. 48:18:8, en te Zaamen f. 394:16:2, dog bij nadere Examinatie bevonden te Zijn: f. 394:13:12. (GAH45)