Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1682   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1682 Tjeerd Bouwens burgemeester
1682vaandrig Sibren Pauwburgemeester
1682 Beert Ulbes Wassenaarburgemeester
1682vaandrig Edo Reins Wijniaburgemeester (overleden 1682)
1682 Jacobus Goslingsburgemeester
1682 Taeke Wijbrants Jellemaburgemeester
1682vaandrig Lourens Jacobs van Asperenburgemeester
1682 Menelaus Hillebrandsburgemeester
1682 Jan Symens Bylaanburgemeester
1682 Johannes Quicklenborggezworen gemeensman
1682 Dirck Sjoerds Biermagezworen gemeensman
1682 Jacob Jacobs Velthuisgezworen gemeensman
1682 Simon Annes Jornagezworen gemeensman
1682 Thomas Huijberts Wijngaardengezworen gemeensman
1682 Harmen Jansen van 't Vliegezworen gemeensman
1682 Hendrik Coenraads Ludingagezworen gemeensman
1682 Iede Jacobs Reinaldagezworen gemeensman
1682 Theodorus Stansiusstadssecretaris
1682 Augustijn Pieters Brouwervroedsman
1682hopman Dirck Jacobs Kievietvroedsman (overleden 1682)
1682 Rintje Douwes vroedsman
1682 Jan Wijbrants Wijngaardenvroedsman
1682 Tjeerd Innes Innemavroedsman
1682 Jacob Juriens de Langevroedsman
1682 Ruurd Ulbes Gerolsmavroedsman
1682 Wopken Jansen Ackervroedsman
1682 Bavius Ziricusvroedsman
1682 Thomas Aukes Nautavroedsman
1682 Simon Willems Sloterdijkvroedsman
1682 Laes Laessen Hannemavroedsman
1682oud-vaandrig Wijbe Sjoerds Wiltschutvroedsman
1682 Claas Jansen Fabervroedsman
1682 Rinnert Arents Wijnsmavroedsman
1682oud-vaandrig Jacob Gerbens Sprottingavroedsman
1682 Saecke Romkes Gaesmavroedsman
1682 Taeke Wijbrants Jellemavroedsman
1682 Jacob Claessen Hatsmavroedsman
1682 Dominicus Lantingvroedsman
1682 Jan Dirksen Kuikvroedsman
1682 Theodorus Stansiusvroedsman
1682 Pijtter Pijtters Oldaensvroedsman
1682 Michiel Martens Schienhoutvroedsman
1682 Anske Iepes Zeestravroedsman
1682 Jarig Pieters Adamavroedsman
1682hopman Cornelis Wijngaardenvroedsman