Harlingen, personele goedschatting, 1672 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 530)

Cohier van de goedschattinge der stede Harlingen, 1672.

Een rondgang volgens een kwartierindeling (gelijk aan de kwartierindeling die in de reëelkohieren vanaf 1716 gebruikt wordt) somt in dit kohier de eigenaren en huurders op van de percelen, met daarbij een opgave of schatting van de waarde van het (roerend en onroerend) bezit. Binnen de kwartieren is geen nummering van de percelen aangegeven.

Het betreft hier een incidentele heffing volgens een Statenresolutie van 13 januari 1672, zoals die in 1621 ook al eens was opgelegd. Vanaf ca. 1690 wordt deze zgn. personele goedschatting permanent geheven.

Het verschuldigde bedrag is niet genoteerd maar bedraagt waarschijnlijk 1% of 1,1% van het vermogen. Soms zijn een of twee extra bedragen (hieronder in de kolom 'opmerking taxatie') genoteerd bij het eerst genoteerde vermogen. Het ging dan blijkbaar eerst om een schatting (legio personen hebben de aantekening 'absent') en vervolgens om beter geïnformeerde bedragen.

Er zijn geen vermeldingen met bedragen lager dan 100 gulden, blijkbaar is de dat de ondergrens voor deze heffing. Bij minvermogendenen is meestal 'p', 'pauper' of 'nihil' aangegeven, en geen vermogen.

Per bladzijde zijn de aantallen personen en de vermogens opgeteld, maar deze bedragen zijn hier niet overgenomen omdat ze geen informatie toevoegen. Wel zijn de opgetelde bedragen aan grondpacht per kwartier en overige totalen overgenomen.

De oorspronkelijke volgorde van alle gegevens is te zien bij sortering op folio (standaard). Bij andere sorteringen worden alleen de dan relevante gegevens getoond.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opfoliokwartiervoornaam patroniem familienaamberoepopmerkingabsentpauperhoofdentaxatieopmerking taxatiegeschat adres
6v1 Reyner Roerom3
ƒ 100-00-00
7v1 Evert Jacobs 6
ƒ 100-00-00
14v1 Tymen Melles 4
ƒ 100-00-00
15v1 Sipke Auckes 3
ƒ 100-00-00
3v2 Claas Baukes kuiper3
ƒ 100-00-00
5v2 Claas Harkes gortmaker4
ƒ 100-00-00
6v2 Jan vormer2
ƒ 100-00-00
10r2 Asmus Carsten 2
ƒ 100-00-00
10r2 Jan Symens chirurgijn4
ƒ 100-00-00
10v2 Jochum Folckerts voerman4
ƒ 100-00-00
11r2 Hendrik zakkendrager3
ƒ 100-00-00
11v2 Okke Annes steenvoerder3
ƒ 100-00-00
11v2 Johannes Jacobs glazenmaker1
ƒ 100-00-00
13v2 Hylke Andries Pascaart4
ƒ 100-00-00
13v2 Symen Wytses 2
ƒ 100-00-00
17r2 Jacob Ysbrands kleermaker4
ƒ 100-00-00
1v3 Wytse Sytses 4
ƒ 100-00-00
2r3 Pytter metselaar2
ƒ 100-00-00
4v3 Oeds Jansen 4
ƒ 100-00-00
6v3 Claes Theunis 4
ƒ 100-00-00
8r3 Sipke Theunis 2
ƒ 100-00-00
10r3 Geryt Jansen 2
ƒ 100-00-00
10v3 Antie Scheltes 4
ƒ 100-00-00
11r3 Trijntje Pieters 3
ƒ 100-00-00
12r3 Hendrik Claesen 4
ƒ 100-00-00
13v3 Ide Ydes absent5
ƒ 100-00-00
14v3 Claes Piers 3
ƒ 100-00-00
17v3 Teye Steffens absent3
ƒ 100-00-00
19v3 Jetske Jaricx 1
ƒ 100-00-00
4v4 Arjen Claessen gleibakker3
ƒ 100-00-00
5v4 Cornelis Symens kruisebroederp3
ƒ 100-00-00
6r4 Claes Pieters Mutskerogstorter5
ƒ 100-00-00
9v4 Tjepke Alberts gleibakker3
ƒ 100-00-00
10r4 Albert Jacobs wever (linnen-)5
ƒ 100-00-00
11r4 Sape Pieters leertouwer8
ƒ 100-00-00
13r4 Ritske Takes timmermansknecht4
ƒ 100-00-00
14r4 Harmen Joannis timmerman3
ƒ 100-00-00
14r4 Pieter Jansen bootsman3
ƒ 100-00-00
15r4 Jacob Jacobs Schotsmanschipsleper4
ƒ 100-00-00
16v4 Wybe Clases timmermansknecht2
ƒ 100-00-00
18r4 Sybren Sybrens scheepstimmerman5
ƒ 100-00-00
18v4 Claes Jansen scheepstimmerman5
ƒ 100-00-00
18v4 Hendrick Jansen smidsknecht2
ƒ 100-00-00
20r4de weduwe van Harmen Hendrix 4
ƒ 100-00-00
20r4 Jacob Claessen bootsman3
ƒ 100-00-00
20r4 Sybren Oenes rogmeter2
ƒ 100-00-00
25v4de weduwe van Hendrick Schijffels1
ƒ 100-00-00
Steenhouwersstraat 2
28v4 Hendrick Jansen schipslager3
ƒ 100-00-00
31v4 Jan Douwes scheepstimmermanvoor sijn soonabsent7
ƒ 100-00-00
32r4 Pieter Cornelis Raascheepstimmerman6
ƒ 100-00-00
1r5 Eecke Laesen 4
ƒ 100-00-00
1v5 Hessel Ariens slachter2
ƒ 100-00-00
5r5 Jacob Pytters wieldraaier3
ƒ 100-00-00
Kleine Kerkstraat 10
10r5[Hendrick Doncker als] curator over het kind van de broeder van Hendrick Doncker0
ƒ 100-00-00
10r5 Jeltie Poppes 1
ƒ 100-00-00
10r5 Grietie Ewerts stijffster1
ƒ 100-00-00
11v5 Claes Annes 2
ƒ 100-00-00
12v5 Sibbeltie Lammerts een weduwe1
ƒ 100-00-00
16r5 Beernt Jansen kalkdrager7
ƒ 100-00-00
18r5 Oedts Fockes 2
ƒ 100-00-00
18v5 Freerck Piers 2
ƒ 100-00-00
20r5 Dirck Beernts 3
ƒ 100-00-00
22v5 Wybren Bouwes 2
ƒ 100-00-00
Lanen 48
22v5 Joannes Pytters 6
ƒ 100-00-00
23r5[Pytter Ewerts is] curator over Lijsbeth Rodmers 0
ƒ 100-00-00
4v6[Pytter Wybbrandts als] curator over Jan Robijns 0
ƒ 100-00-00
4v6 Aart Jacobs 1
ƒ 100-00-00
6r6 Thomas Winckelaer5
ƒ 100-00-00
6r6 Tierck Romckes 5
ƒ 100-00-00
7v6 Sybbe Tiebbes 3
ƒ 100-00-00
8v6 Sybbrandt Sytses 6
ƒ 100-00-00
10v6 Claes Sytses schoenmaker (mr. -)4
ƒ 100-00-00
11v6 Symon Buwes en sijn twee susters3
ƒ 100-00-00
14v6 Lijsbeth Boontie1
ƒ 100-00-00
Lanen 43
20r6 Lieuwe Eelckes 1
ƒ 100-00-00
24v6 Aefke Jans 2
ƒ 100-00-00
1r7 Jan Olkes glasmaker8
ƒ 100-00-00
Sint Jacobstraat 3
12r7 Hidde Ruyrts 3
ƒ 100-00-00
12r7 Lijsbetje Weyenars1
ƒ 100-00-00
3r8 Heyn Tiallinghs bootsgezel2
ƒ 100-00-00
3v8 Hendrick Hinnes schipper (wijd-)4
ƒ 100-00-00
6v8 Cornelis Esgers kompasmakeren koopmanabsent2
ƒ 100-00-00
7v8 Hendrick Lexs bootsgezelabsent5
ƒ 100-00-00
8v8 Jan Jansen kleermakeren boder der doden4
ƒ 100-00-00
1v0[Andries Pytters Torp als] curator over het kind van Eelcke scharenslijper0
ƒ 100-00-00
3r1[Folckert Pytters] curator over de kinderen van Claes Gerryts 0
ƒ 200-00-00
7v1 Gerrit Eelckes 2
ƒ 200-00-00
8v1 Pytter Jansen halfwassen7
ƒ 200-00-00
8v1 Jan Jacobs absent4
ƒ 200-00-00
8v1 Rinse Abbes timmerman7
ƒ 200-00-00
12v1 Eelcke Jelles 5
ƒ 200-00-00
13r1 Pytter Wouters 4
ƒ 200-00-00
13r1 Johannes Hingevelt4
ƒ 200-00-00
14r1 Siouck een wed.1
ƒ 200-00-00
14r1 Jan Gerbens 5
ƒ 200-00-00
15r1 Tierd Jelles 2
ƒ 200-00-00
1v2 Oets Wybes schuitevoerder4
ƒ 200-00-00
5r2 Lambert Willems arbeider4
ƒ 200-00-00
9r2 Symen Tjeerds schuitevoerder2
ƒ 200-00-00
9r2 Jan Harmens arbeiderslapers1
ƒ 200-00-00
9r2 Jan Martens schuitevoerder5
ƒ 200-00-00
9v2 Albert Claassen schuitevoerder3
ƒ 200-00-00
10v2 Jacob Zyrx wagenmaker4
ƒ 200-00-00
11r2 Sjouk IJsbrands een wed.1
ƒ 200-00-00
11r2 Rein Sierks wagenmaker2
ƒ 200-00-00
11v2 Jan Feikes schuitevoerder7
ƒ 200-00-00
13r2 Cornelis Jobs timmerman6
ƒ 200-00-00
13v2 Sybe Fransen arbeider2
ƒ 200-00-00
18r2 Jan Claassen trekschipper3
ƒ 200-00-00
19v2 Ruierd Clasen trekschipper2
ƒ 200-00-00
1r3 Hans Ebes wed.3
ƒ 200-00-00
4r3 Jacob Jochums 5
ƒ 200-00-00
8v3 Upke Jansen 3
ƒ 200-00-00
9v3 Jan Juriens 3
ƒ 200-00-00
10r3 Andries Jansen 2
ƒ 200-00-00
10v3 Hencke Claeses 1
ƒ 200-00-00
12r3 Jan Robijns absent2
ƒ 200-00-00
14r3 Tjeerd Sibolts absent2
ƒ 200-00-00
18r3 Jan Ockes eigenaar5
ƒ 200-00-00
18r3 Isbrand Ulbes absent2
ƒ 200-00-00
18r3 Evert Fijselaerabsent3
ƒ 200-00-00
19r3 Hendrick Suppingius2
ƒ 200-00-00
20r3 Pytter Fransen 3
ƒ 200-00-00
20r3 Dirck Stock3
ƒ 200-00-00
21r3 Anne Fiskers3
ƒ 200-00-00
22r3 Jochum Boyes wed.3
ƒ 200-00-00
24r3 Hendrik Fransmanswed.2
ƒ 200-00-00
3v4 Hendrick Hendricks schuitschipper5
ƒ 200-00-00
8v4 Albert Kirchmangardenier2
ƒ 200-00-00
8v4[Lolle Jansen] curator over de kinderen van Cornelis Stoffels 0
ƒ 200-00-00
9v4 Jurryt Claessen schipsleper3
ƒ 200-00-00
12r4 Jan Pieters riedmaker3
ƒ 200-00-00
13v4 Richard Jeyes haarwever4
ƒ 200-00-00
14v4 Folckert Hectors pannenbakkersknecht4
ƒ 200-00-00
15r4 Taevis Claessen turfdrager2
ƒ 200-00-00
17v4 Hendrick Hobbes bierdrager4
ƒ 200-00-00
18v4 Hendrick Arents rogstorterp2
ƒ 200-00-00
21r4 Abbe Rinses kuiper (mr. -)3
ƒ 200-00-00
22r4 Lieuwe Wepkes bootsmanabsent4
ƒ 200-00-00
Hofstraat 3
22r4 Dirck Cornelis schipper op Bolswardabsent3
ƒ 200-00-00
22v4 Claes Rommerts leidekker3
ƒ 200-00-00
23r4 Thuenis Willems molenaarabsent4
ƒ 200-00-00
27v4 Gerryt Nauwooghhoogbootsman van 't Groninger 4
ƒ 200-00-00
29v4 Cornelis Reyners luitenant[staat: eenarm]3
ƒ 200-00-00
30r4 Arjen Arjens cherger4
ƒ 200-00-00
31r4 Victor Hettes voermanabsent6
ƒ 200-00-00
33r4 Jan Hemert3
ƒ 200-00-00
33r4 Moses Naphtali[staat: de Jode]absent7
ƒ 200-00-00
1r5 Gerrit Gerrits 3
ƒ 200-00-00
2r5 Idsart Joannis 3
ƒ 200-00-00
2v5 Iffke Remmerts van haar man verlaten2
ƒ 200-00-00
3v5[Melchior Nannings als] curator over het kind van Nanne Rienx 0
ƒ 200-00-00
6r5 Douwe Foppes 3
ƒ 200-00-00
7r5 Lammert Lammerts 2
ƒ 200-00-00
7v5 Broer Pytters gleibakker3
ƒ 200-00-00
8r5 Jacob Hiddes metselaarsknecht4
ƒ 200-00-00
8v5 Jacob Gijsberts 7
ƒ 200-00-00
9r5 Freerck Jansen 3
ƒ 200-00-00
11r5 Hester Wiardajongedochter1
ƒ 200-00-00
13r5 Hendrick Meynerts hondenslager2
ƒ 200-00-00
13v5 Hendrick Jansen 3
ƒ 200-00-00
13v5 Pier Hayes turfdrager2
ƒ 200-00-00
19r5 Oedts Fransens smid3
ƒ 200-00-00
19v5 Otte Jetses scheepstimmermansknecht6
ƒ 200-00-00
20v5[vaandrig Gooytien Sydtses Croon is] curator over de zoon van Ernst metselaar0
ƒ 200-00-00
22r5 Marten Broers 3
ƒ 200-00-00
Lanen 56
22r5 Cornelis Wouters schipper (wijd-)5
ƒ 200-00-00
22v5 Jan Ruirdts 5
ƒ 200-00-00
24r5 Bastiaen Abrahams 2
ƒ 200-00-00
24v5 Pytter Jacobs roeper (stads-)5
ƒ 200-00-00
25r5 Lammert Jelles absent2
ƒ 200-00-00
7v6 Pytter Oenes 2
ƒ 200-00-00
8v6 Ids Pytters visjager5
ƒ 200-00-00
9r6 Olpherts 5
ƒ 200-00-00
10v6de weduwe van Thomas Jansen Bredaabsent2
ƒ 200-00-00
Lanen 5
12v6de weduwe van Hans Buwes 4
ƒ 200-00-00
14r6 Hans van der Houtabsent6
ƒ 200-00-00
14r6 Rommert lakenbereider0
ƒ 200-00-00
Lanen 41
18r6 Dirck Symons p3
ƒ 200-00-00
24v6 Beernt Sybrants Eekelabsent3
ƒ 200-00-00
1r7 Aene Douwes 5
ƒ 200-00-00
2r7 Foecke Taedes 9
ƒ 200-00-00
3v7 Jancke Pyters 2
ƒ 200-00-00
4r7de weduwe van Nanne Liuwes 1
ƒ 200-00-00
5v7 Jan Feyckes chergerabsent2
ƒ 200-00-00
6r7 Hessel Ypes schuitevoerder8
ƒ 200-00-00
6v7 Gerryt Crael2
ƒ 200-00-00
6v7 Joost Gelis smid5
ƒ 200-00-00
7r7 Teunis Ariens 2
ƒ 200-00-00
7r7 Sioerd Pyters 4
ƒ 200-00-00
7v7 Meynte Hynxt3
ƒ 200-00-00
Noorderhaven 108
7v7 Bartel kuiperabsent5
ƒ 200-00-00
Sint Jacobstraat 2
9v7 Ruyrd Fockis 4
ƒ 200-00-00
10r7 Jasper 2
ƒ 200-00-00
10v7 Pyter Oetses 3
ƒ 200-00-00
10v7 Evert [staat: swarte Evert]2
ƒ 200-00-00
11r7 Attje Teeckes 1
ƒ 200-00-00
11r7 Stintsergeantabsent5
ƒ 200-00-00
11v7 Aeltje Hingeveltten sij tot Franequer aengegeven1
ƒ 200-00-00
Voorstraat 21
12r7 Ynse Pyters Sinnes3
ƒ 200-00-00
15r7 Ocke Jentjes 4
ƒ 200-00-00
2r8 Anne Fongers 2
ƒ 200-00-00
2v8 Wybe Reynerts metselaar (mr. -)4
ƒ 200-00-00
2v8 Dirck Meynerts schipper (wijd-)6
ƒ 200-00-00
4r8de weduwe van Andris Yeges schipper (groot-)2
ƒ 200-00-00
4r8 Fedde Gerbens schoenmakerin het weeshuis7
ƒ 200-00-00
4v8 Jan Jansen luitenant2
ƒ 200-00-00
5v8 Claas Tiebbes schipper (smak-)4
ƒ 200-00-00
6v8 Rompke Douwes smid (mr. -)3
ƒ 200-00-00
10r8 Claas Pytters visser4
ƒ 200-00-00
10v8 Ritske Pieters 2
ƒ 200-00-00
13r8 Wybe Liskes kalkman6
ƒ 200-00-00
Schritsen 28
14r8 Wouter Symens huistimmermansknecht2
ƒ 200-00-00
1r0 Gerrit Robberts kooltjer4
ƒ 200-00-00
1r0 Jentie Bockes slootgraverabsent5
ƒ 200-00-00
1v0 Bastiaen Tjeerdts tichelaarsknecht5
ƒ 200-00-00
1v0 Hille Jans venter [staat: suitelaar]5
ƒ 200-00-00
2r0 Jasper Jansen timmerman5
ƒ 200-00-00
2r0 Pytter Zybes timmerman7
ƒ 200-00-00
2v0 Jan Jansen arbeider2
ƒ 200-00-00
4r5 Neeltie Heres 1
ƒ 250-00-00
4r5 Jaycke Heres 1
ƒ 250-00-00
8r7[Lourens Reyners als] curator over Reiner Wybrants 0
ƒ 250-00-00
8r7[Lourens Reyners als] curator over Schelte Wybrants 0
ƒ 250-00-00
2r1 Jan Warners b.3
ƒ 300-00-00
4v1 Lywe Sickema4
ƒ 300-00-00
5r1 Douwe Folckerts 0
ƒ 300-00-00
8r1vaandrig Gabbe Ariens absent3
ƒ 300-00-00
10v1 Lubbert Lubberts 1
ƒ 300-00-00
11r1 Hendrick Wessels 2
ƒ 300-00-00
11v1 Willem Ariens absent2
ƒ 300-00-00
12r1 Melle Jansen 3
ƒ 300-00-00
12r1 Robijn Ruierds 3
ƒ 300-00-00
9v2 Marike Jansen vrijster1
ƒ 300-00-00
14r2 Jacob Takes voerman2
ƒ 300-00-00
18r2 Pieter Cornelis arbeider4
ƒ 300-00-00
19v2 Beern Fokkes glazenmaker2
ƒ 300-00-00
4v3 Jan Hessels 3
ƒ 300-00-00
5r3 Bauke Foppes 6
ƒ 300-00-00
8r3 Boele Gouckes wed. nomine liberorum4
ƒ 300-00-00
9v3 Romcke Dircks weduue2
ƒ 300-00-00
11r3 Harmen Alberts 0
ƒ 300-00-00
12r3 Jacob Jaeyties 1
ƒ 300-00-00
18r3 Jan Hoeffcommissaris0
ƒ 300-00-00
18r3 Evert Feyckes 3
ƒ 300-00-00
23v3 Tiomme Jacobs absent5
ƒ 300-00-00
5v4 Haye Cornelis schipper op Bolswardabsent2
ƒ 300-00-00
6r4 Claeske Renemanweduweabsent1
ƒ 300-00-00
9v4 Age Ytes bakkerabsent2
ƒ 300-00-00
12v4 Jacob Louws portier3
ƒ 300-00-00
13v4 Sybe Pieters gleibakker2
ƒ 300-00-00
15r4 Rienck Upkes leertouwersknecht3
ƒ 300-00-00
17r4 Jan Scheltes steenvoerder3
ƒ 300-00-00
17v4 Tjalling Louwrens wever (linnen-)3
ƒ 300-00-00
19v4 Eybert Pieters vetermaker2
ƒ 300-00-00
Heiligeweg 6
22v4 Jan Yemes pannenbakkerabsent3
ƒ 300-00-00
27r4 Jan Dircks scheepstimmermanabsent5
ƒ 300-00-00
27v4[Roghier Jacobs Haspelman als] de curator over het kind van Wybe pelser0
ƒ 300-00-00
3r5 Remmert Hendrix van der Burgh3
ƒ 300-00-00
3v5 Melchior Nannings 6
ƒ 300-00-00
4r5[vroedsman Doede Steffens als] curator over het kind van Luytjen Lieuwes 0
ƒ 300-00-00
5v5 Jan Gerrits 3
ƒ 300-00-00
5v5 Harmen Hessels 4
ƒ 300-00-00
10r5 Antje Willems 0
ƒ 300-00-00
10v5 Roelff Harmens 5
ƒ 300-00-00
Spekmarkt 1
12v5 Saecke Ritsches 1
ƒ 300-00-00
12v5 Aucke Jacobs 5
ƒ 300-00-00
13v5 Jan Pytters timmermansknecht3
ƒ 300-00-00
15r5 Taecke Haspelman4
ƒ 300-00-00
15v5 Dirck Romckes 4
ƒ 300-00-00
Both Apothekerstraat 1
20v5 Lubbert Pytters 1
ƒ 300-00-00
22v5 Antie Bentes een weduwe3
ƒ 300-00-00
23v5 Beernt Stint2
ƒ 300-00-00
24r5 Sytse timmerman3
ƒ 300-00-00
24v5 Geert Gerryts 2
ƒ 300-00-00
25r5[Jan Wybrens is] curator over Sybe Goslings 0
ƒ 300-00-00
26r5 Jelle Jochums 4
ƒ 300-00-00
3r6 Cornelis van der Veerabsent3
ƒ 300-00-00
7r6 Jeltie Japiks een oude vrijster1
ƒ 300-00-00
7v6de weduwe van Tieerd Bentes 2
ƒ 300-00-00
8v6 Wopke Joannis 2
ƒ 300-00-00
11r6 Gosse Hiddes 3
ƒ 300-00-00
13v6 Willem Andrys 5
ƒ 300-00-00
16r6 Jancke Andrys 5
ƒ 300-00-00
16v6 Dirck Eelckes 4
ƒ 300-00-00
19r6 Sijke Martens 3
ƒ 300-00-00
22v6 Jillis Jansen 2
ƒ 300-00-00
23r6 Antie Jans IJsenbeek1
ƒ 300-00-00
25v6 Jan Hendricks schipper (wijd-)op heden den 9e Jan. 1673 heeft Jan Hendrix verclaert onder eede solemneel geen goederen te hebben4
ƒ 300-00-00
1r7de weduwe van Jelmer Ruyrts 6
ƒ 300-00-00
Sint Jacobstraat 15
2r7 Hessel Jacobs Hynxt3
ƒ 300-00-00
4r7 Ybeltje Reynerts 2
ƒ 300-00-00
4v7 Jan Jansen Sergiant3
ƒ 300-00-00
6v7 Jan Michiels schipper4
ƒ 300-00-00
7r7 Aegt Pytters 1
ƒ 300-00-00
7v7 Haye Sinnema2
ƒ 300-00-00
Noorderhaven 110
7v7 Pyter Roordasmid7
ƒ 300-00-00
Noorderhaven 112
7v7 Tiaerd Lolkes 2
ƒ 300-00-00
8r7 Pyter Jansen sergeant3
ƒ 300-00-00
9v7 Jacob Buwes slachter3
ƒ 300-00-00
14r7 Jan Caspers schipper (wijd-)4
ƒ 300-00-00
14v7 Beernt Hendrix schipper2
ƒ 300-00-00
15r7 Tiallingh Eelckes 2
ƒ 300-00-00
2v8 Sebat Pyters tabaksverkoper3
ƒ 300-00-00
3v8 Braekelcherger [staat: cargier]3
ƒ 300-00-00
4v8 Tiete Nannes Baert3
ƒ 300-00-00
5r8 Carel Bastiaans scheepstimmerman4
ƒ 300-00-00
6r8 Pieter Reiners stuurmanabsent3
ƒ 300-00-00
8v8 Jacob Dirxs bootsgezel4
ƒ 300-00-00
10r8 1
ƒ 300-00-00
11v8de weduwe van Lyckle Andris absent1
ƒ 300-00-00
12r8 Fedde Lous absent4
ƒ 300-00-00
13r8 Harmen Jansen bakker (mr. -)5
ƒ 300-00-00
13v8 Eling Douwes schipper (groot-)2
ƒ 300-00-00
14r8mr. Focke organist2
ƒ 300-00-00
14v8 Lou Feddes glasmaker (mr. -)2
ƒ 300-00-00
2v0 Iwe Ages molenaar (hout-)2
ƒ 300-00-00
2v0 Albert Annes 0
ƒ 300-00-00
3v1 Thomas Fransen 3
ƒ 400-00-00
5v1 Tuyge Jurriens absent2
ƒ 400-00-00
7v1 Ruierd Ruierdts 4
ƒ 400-00-00
11r1 Jurien Hansen 2
ƒ 400-00-00
14r1 Jasper Jaspers 5
ƒ 400-00-00
1r2 Jan Ulbes stads mr metselaar7
ƒ 400-00-00
2r2 Meye Zaakes schuitevoerder4
ƒ 400-00-00
3r2 Geert Jansen zakkendrager4
ƒ 400-00-00
9v2 Aafke Jacobs vrijster, zuster van Trijntje en Brechtje Jacobs3
ƒ 400-00-00
9v2 Pieter Gijekes schuitevoerder3
ƒ 400-00-00
15r2 Cornelis Stoffels Middachtengerechtsbode4
ƒ 400-00-00
15r2 Reyn Lambarts rogverschieterkostganger van Thijs Ubles0
ƒ 400-00-00
17r2 Alle Heeres trekschipper op Leeuwarden6
ƒ 400-00-00
1r3burgerhopman Leucke Martens 3
ƒ 400-00-00
3r3 Haye Jaspers 2
ƒ 400-00-00
4r3 Jan Tjallings 3
ƒ 400-00-00
5r3 Douwe Sipkes 3
ƒ 400-00-00
8v3 Cornelis Kuijr2
ƒ 400-00-00
8v3 Esge Minnes 4
ƒ 400-00-00
10v3 Pytter Ariens 3
ƒ 400-00-00
11r3 Jantien Michiels 2
ƒ 400-00-00
18v3 Abbe Luyckes absent3
ƒ 400-00-00
19v3 Harmen Pieters 5
ƒ 400-00-00
23r3 Dirck Christiaen 3
ƒ 400-00-00
5v4 Joucke Johaans schipper op Bolswardabsent1
ƒ 400-00-00
6r4 Anthony Anthonideskleermaker (mr. -)3
ƒ 400-00-00
9r4 Joannes Spannenburghbode van 't college3
ƒ 400-00-00
10v4 Otte Fockes molenaar4
ƒ 400-00-00
13r4 Remmert Rommerts schoenmakersknecht2
ƒ 400-00-00
19r4 Sibilla Symons 1
ƒ 400-00-00
19v4 Oene Pieters schipper3
ƒ 400-00-00
20v4[vroedsman Dirck Bouwens] curator over het kind van Jan Wiellenties[wielmaker?]0
ƒ 400-00-00
20v4 Aentje Beerns schipsleper2
ƒ 400-00-00
Brouwersstraat 7
24v4mr. Nicolaus Jarichidessubconrectorabsent4
ƒ 400-00-00
29r4[kapitein Jochum Jansen als] de curator over Aefke Doeckes 0
ƒ 400-00-00
30r4 Tetje Wygers een weduwe1
ƒ 400-00-00
30r4[Buwe Annes curator met Douwe Douwes over het kindskind van] Douwe Douwes de oude0
ƒ 400-00-00
32v4 Jan Yedes schoenmaker (mr. -)4
ƒ 400-00-00
33r4 Bauck Hylckes een weduwe3
ƒ 400-00-00
8r5 Frouck Jans 1
ƒ 400-00-00
8r5[Jacob Hiddes metselaarsknecht al] curator over de kinderen van Douwe Sickes 0
ƒ 400-00-00
9v5 Hendrick Bamman3e onder de overste Roorda2
ƒ 400-00-00
10v5 Keympe Ariens 5
ƒ 400-00-00
7r6[Jan Clasen Both als] curator over Sioerdt Haytses 0
ƒ 400-00-00
11r6 Pieter Jans [staat: Pieter Jan Bentes]5
ƒ 400-00-00
14r6 Freerck Boontje0
ƒ 400-00-00
14r6 Rinse Abbes 2
ƒ 400-00-00
17v6 Werp Freercks bakker3
ƒ 400-00-00
Lanen 81
23r6[Harmen Pytters als] curator over Lourens Pytters 0
ƒ 400-00-00
24v6 Minne Symons 4
ƒ 400-00-00
6r7 Symon Teunis absent5
ƒ 400-00-00
9r7 Jacob koster3
ƒ 400-00-00
6r8 Hendrick Hiddes Soetevisscherschipper (wijd-)5
ƒ 400-00-00
12r8 Pieter Juriens schipper (smak-)absent2
ƒ 400-00-00
13v8 Sicke Visscher2
ƒ 400-00-00
1v0 Jacob Hiddes bleker6
ƒ 400-00-00
3r0 Teedtse Scheltes molenaar (hout-)2
ƒ 400-00-00
5r1 Jan Folckerts 4
ƒ 500-00-00
9r1 Dieucke Mevis 2
ƒ 500-00-00
11v1 Reiner Heeres 2
ƒ 500-00-00
12r1 Jillert Pieters 4
ƒ 500-00-00
13v1 Willem Coenes 8
ƒ 500-00-00
14v1 Sasker Montes 3
ƒ 500-00-00
15r1 Dirck Vetzensiusabsent5
ƒ 500-00-00
1r2 Doekle Wybes grootschipper5
ƒ 500-00-00
3v2 Ybeltje Dirks wed.3
ƒ 500-00-00
5r2olderman smalschippersgilde Doeke Scheltes 3
ƒ 500-00-00
Zoutsloot 59
5v2 Fedde Donkersmalschipper4
ƒ 500-00-00
6v2 Harmen Luyrs schoenlapper5
ƒ 500-00-00
7r2 Claas Lambarts schuitevoerder2
ƒ 500-00-00
7r2 Jacob Jacobs TurcoisSchots koopmanbuitenslands, sijn suster de vasticheit bewoonende1
ƒ 500-00-00
Hoogstraat 11
12r2 Hylk Clases knoopmaakster1
ƒ 500-00-00
12v2[Jan Jansen Reyer] curator over de kinderen van Tjerk Baukes 0
ƒ 500-00-00
15r2 Pieter Ypes wed.6
ƒ 500-00-00
18v2 Sybe Jans metselaar0
ƒ 500-00-00
19r2 Fokke assistent2
ƒ 500-00-00
1r3 Pieter knoopmaker4
ƒ 500-00-00
1r3 Philippus Aukes 2
ƒ 500-00-00
2r3 Sjoerd Geerts 2
ƒ 500-00-00
4v3 Pytter Seerps 4
ƒ 500-00-00
9v3 Hans Hendricx 4
ƒ 500-00-00
15v3 Hans Lamberts 5
ƒ 500-00-00
18v3 Jarig Frieses wed.1
ƒ 500-00-00
18v3[Frans Joostes] curator over de kinderen van Ynte Joostes 0
ƒ 500-00-00
19v3 Jetse Pykes absent7
ƒ 500-00-00
6r4[Jan Freercks] curator over Janke Briefke0
ƒ 500-00-00
7v4 Rombartus Drosthypodidascalus2
ƒ 500-00-00
7v4 Melle Jansen grootschipper (gewezen)4
ƒ 500-00-00
8v4 Lolle Jansen grootschipperzusters4
ƒ 500-00-00
10r4 Thuenis Martens molenaar2
ƒ 500-00-00
11r4 Gijsbert Douwes wever (linnen-)2
ƒ 500-00-00
12v4 Haye Ruirds gortmaker2
ƒ 500-00-00
20v4de weduwe van Harmen Groeyerabsent1
ƒ 500-00-00
Brouwersstraat 13
21v4 Jan Symens rogverschieterabsent4
ƒ 500-00-00
32r4 Huybert Aleffs slachter5
ƒ 500-00-00
1v5 Sicke Reyns 3
ƒ 500-00-00
3r5 Saeckele Claesen 5
ƒ 500-00-00
4v5 Jacob Brugmanzwaardveger7
ƒ 500-00-00
Grote Kerkstraat 3
6r5 Baucke Sierx 2
ƒ 500-00-00
Grote Kerkstraat 10
8v5majoor Haubois4
ƒ 500-00-00
8v5 Symon Jansen 2
ƒ 500-00-00
8v5 Sjouck Willems 2
ƒ 500-00-00
9v5mr. Hendrick Hitscher4
ƒ 500-00-00
10r5 Hendrick Doncker6
ƒ 500-00-00
Lanen 87
13r5 Joost Jansen 4
ƒ 500-00-00
Grote Kerkstraat 46
15v5 Joost Pytters 4
ƒ 500-00-00
17r5 Brecht [staat: Brechtmoey] een weduwe1
ƒ 500-00-00
19r5 Pytter Jansen bakker6
ƒ 500-00-00
20r5 Martien Willems 6
ƒ 500-00-00
21r5 Jan Hendrix 4
ƒ 500-00-00
Lanen 76
23v5 Dirck Auckes 4
ƒ 500-00-00
Lanen 34
23v5de beide kinderen van Jan Koexken0
ƒ 500-00-00
25v5 Fridts Pytters schoolmeester3
ƒ 500-00-00
Schritsen 55
26r5 Ruirdt Jans 2
ƒ 500-00-00
3r6 Elbrich Jans toegenaemt Sus6
ƒ 500-00-00
3v6 Trijntie Wybbes 4
ƒ 500-00-00
5v6[Anske Jacobs als] curator over Clara Aerts 0
ƒ 500-00-00
6v6 Tierck Hock3
ƒ 500-00-00
9v6 Cornelis Jansen 2
ƒ 500-00-00
16r6 Jurjan 1
ƒ 500-00-00
19v6 Dirck Clasen 3
ƒ 500-00-00
22v6de weduwe van Reinder Jansen 1
ƒ 500-00-00
23r6 Jacob Barritushorlogemaker7
ƒ 500-00-00
23v6 Bouwe Grettingaabsent1
ƒ 500-00-00
23v6 Antje Grettingazuster van Bouwe Grettinga0
ƒ 500-00-00
24v6mr. Gerryt Crabbe5
ƒ 500-00-00
25v6 Teke Sybrandts 2
ƒ 500-00-00
4v7[schoenmaker Dirck Hessels als] curator over Antje Aerts 0
ƒ 500-00-00
11v7mr. Tijs Martens 5
ƒ 500-00-00
12r7 Feddrick Greolts slachterabsent4
ƒ 500-00-00
12r7 Ytje Alberts 0
ƒ 500-00-00
12v7[Goslingh Stienstra als] curator over zijn zusters N.N. 0
ƒ 500-00-00
13r7 Steendam6
ƒ 500-00-00
15v7 Cornelis Kat3
ƒ 500-00-00
16v7 Hepke Carstes 4
ƒ 500-00-00
1v8 Tomes Pieters bakker (mr. -)2
ƒ 500-00-00
2r8[Bouwen Hessels als] curator over de kinderen van Douwe Leemans0
ƒ 500-00-00
2v8 Hans Obbes 2
ƒ 500-00-00
3r8 Tymen Teunis schipper (wijd-)van Schalsum4
ƒ 500-00-00
4r8 Lenert Graefschipper (groot-)absent6
ƒ 500-00-00
4v8[burger]vaandrig Foppe Foppes junior3
ƒ 500-00-00
5r8 Albert Jacobs 3
ƒ 500-00-00
5v8 Jan Hendrix 2
ƒ 500-00-00
6r8 Teuntie een weduwe4
ƒ 500-00-00
8r8 Tialling Rinties bakenmeesteren kapitein5
ƒ 500-00-00
Vijverstraat 9
9r8 Claas Jansen schipper (groot-)5
ƒ 500-00-00
9v8 Meynert Ipes timmerman5
ƒ 500-00-00
10v8 Cornelis Gerrits schoenmaker (mr. -)3
ƒ 500-00-00
12r8 Brechie Jans absent1
ƒ 500-00-00
12v8 Jeppe Dirx schipper (wijd-)7
ƒ 500-00-00
13r8 Attie Meylles weduwe1
ƒ 500-00-00
13v8 Albert Alberts pottenbakker (mr. -)eigenaar3
ƒ 500-00-00
(200+300)
1r0 Sierck Annes bleker7
ƒ 500-00-00
1v0 Jan Saeckes bleker6
ƒ 500-00-00
2r0 Theunis Dircks koemelker5
ƒ 500-00-00
2v0 Jocke Taeckes woont op Claes Fabers werck4
ƒ 500-00-00
3r0 Harmen Pytters arbeider5
ƒ 500-00-00
2v1[Jan Reyners] curator over Symentje Symens 0
ƒ 600-00-00
11r1 Harmen Meynerts 1
ƒ 600-00-00
11r1 Tierd Ubles 3
ƒ 600-00-00
12r1 Rinnert Rienks 3
ƒ 600-00-00
12v1 Jan Gerlifs 2
ƒ 600-00-00
14v1 Jan Gerlofs absent3
ƒ 600-00-00
3v2 Tjeerd Jansen estrikbakker5
ƒ 600-00-00
4r2 Dirck Ypkes schuitevoerder4
ƒ 600-00-00
6r2 Claas Jansen estrikbakker2
ƒ 600-00-00
17r2 Sjoerd Ages smid4
ƒ 600-00-00
4r3 Sjoerd Hylckes 2
ƒ 600-00-00
8v3 Ernst Douwes 3
ƒ 600-00-00
11v3 Antje Mercx 7
ƒ 600-00-00
23v3 Dirck Meinerts 2
ƒ 600-00-00
1v4[Jan Jaans] curator over de kinderen van vroedsman Orsinga0
ƒ 600-00-00
7v4[Joucke Fettjes] curator over Ocke Fetjes erven0
ƒ 600-00-00
12r4 Meynert Meynerts leertouwer3
ƒ 600-00-00
16r4 Cornelis Claessen wever (linnen-)4
ƒ 600-00-00
29r4 Jochum Jansen kapitein4
ƒ 600-00-00
32r4 Neeltje weduwe van Jan Boerke3
ƒ 600-00-00
3v5[Pytter Oldaen als] curator over Doede Doedes 0
ƒ 600-00-00
6v5 Stewen Barents 3
ƒ 600-00-00
6v5 Marij Egberts 1
ƒ 600-00-00
9r5[Marten Imes als] curator over het kind van Rein Laessens 0
ƒ 600-00-00
24v5 Wigle Albarts 2
ƒ 600-00-00
3r6 Albertie Alberts absent2
ƒ 600-00-00
11r6 Douwe Jelles 3
ƒ 600-00-00
14v6 Gerryt Clasen 2
ƒ 600-00-00
5v7de weduwe van Haye Upkes 3
ƒ 600-00-00
8r7 Lourens Reynerts 4
ƒ 600-00-00
10r7 Jan Trompetter6
ƒ 600-00-00
10v7 Sipke Feytes 2
ƒ 600-00-00
10v7 Ynse Abbes 5
ƒ 600-00-00
13r7 Reyner schoenmaker4
ƒ 600-00-00
13r7[Reyner schoenmaker als] curator over Antje Pieters 0
ƒ 600-00-00
15r7 Arien Snell4
ƒ 600-00-00
1r8 Minne Jeyes kuiper (mr. -)4
ƒ 600-00-00
Grote Bredeplaats 11
1v8 Grietie Sybrens koopvrouw3
ƒ 600-00-00
2r8 Jan Bastiaans schipper (smak-)3
ƒ 600-00-00
11v8 Hiltie Willems absent2
ƒ 600-00-00
13v8[Pytter Claassen als] curator over het kindskind van Hidde Wygers 0
ƒ 600-00-00
1v2 Jacob Donkersmakschipper7
ƒ 700-00-00
15r2 Rienk Upkes uitdrager2
ƒ 700-00-00
4r3 Cornelis Doedes 5
ƒ 700-00-00
1v4 Geeltje Jacobs een weduweabsent1
ƒ 700-00-00
5r4de weduwe van Gerben Jansen absent1
ƒ 700-00-00
23v4 Abndries Fockes pannenbakkerabsent2
ƒ 700-00-00
6v5 Hinne Wybrants 3
ƒ 700-00-00
19v5 Cornelis Gijsberts 3
ƒ 700-00-00
2r6[vaandrig Goslings als] curator over Benjamin Zytses 0
ƒ 700-00-00
1r1[Haring Egberts] curator over Eybert Cornelis 0
ƒ 800-00-00
1v1 Minne Jansen 5
ƒ 800-00-00
Noorderhaven 17
5r1 Claes Jansen 2
ƒ 800-00-00
5r1 Douwe Douwes 6
ƒ 800-00-00
7v1 Hiltie Hoytes wed.4
ƒ 800-00-00
8v1 Foppe Douwes 3
ƒ 800-00-00
9r1 Jan Bartels 1
ƒ 800-00-00
11v1 Auck Doeckes 3
ƒ 800-00-00
11v1 Berber Clases 1
ƒ 800-00-00
14v1 Tuenis Jansen absent5
ƒ 800-00-00
1v2 Jan Sipkes grootschipper5
ƒ 800-00-00
1v2 Lambert Claassen schuitevoerder2
ƒ 800-00-00
5r2[Hendrik Hendriks] curator over de twee nagelaten kinderen van Jan IJzenbeek0
ƒ 800-00-00
7r2 Jan Reiners overgesien0
ƒ 800-00-00
9r2 Marten Reijners koopman 2
ƒ 800-00-00
5v3 Jan Sierks wed.1
ƒ 800-00-00
Nieuwstraat 28
10r3 Joucke Sweerdts 1
ƒ 800-00-00
22v3 Beernt Boyes 2
ƒ 800-00-00
23r3 Grietie Pytters 2
ƒ 800-00-00
23r3 Haringh Feyckes 6
ƒ 800-00-00
7r4 Lieue Sapes gortmaker5
ƒ 800-00-00
17v4 Jancke Pouwels een weduwe2
ƒ 800-00-00
25r4[burgemeester Harmen Synes Nauta als] de curator over de dochter van Harmen Joannis 0
ƒ 800-00-00
25r4 Walingh Graudachergerabsent4
ƒ 800-00-00
1v5 Douwe Jurriens schipper (wijd-)6
ƒ 800-00-00
24r5 Sybe Seerps 4
ƒ 800-00-00
Schritsen 27
24v5 Tytte Tyttes 2
ƒ 800-00-00
10r6 Gerryt van Rijnvenltabsent3
ƒ 800-00-00
11r6 Feycke Gerryts absent1
ƒ 800-00-00
Lanen 17
23r6[Jan Pytters als] curator over Sybren Jacobs 0
ƒ 800-00-00
1v7 Johannis Jansen 2
ƒ 800-00-00
8r7 Pyter Jansen zadelmaker3
ƒ 800-00-00
9r7 Fetje Lases absent4
ƒ 800-00-00
10v7 Hamcke Melles een weduwe1
ƒ 800-00-00
11r7 Christophe Rexabsent5
ƒ 800-00-00
14v7 Jacob Symens schipper op Bergen[staat: Bergervaarder]4
ƒ 800-00-00
15r7 Reyner Huyberts absent6
ƒ 800-00-00
1r8 Jan Lubberts chirurgijn (mr. -)2
ƒ 800-00-00
Grote Bredeplaats 3
5r8 Theodorus Theodorus Posthumusklerk (premier -)van secretaris D. Wringer1
ƒ 800-00-00
5v8de weduwe van Iege Stoffels 1
ƒ 800-00-00
8r8 Pieter Jacobs schipper (wijd-)7
ƒ 800-00-00
10v8 Jop Dirx gortmaker4
ƒ 800-00-00
8r2 Pieke Zyrx kuiper4
ƒ 900-00-00
Hoogstraat 21
8v3 Tjebbe Herckes 4
ƒ 900-00-00
5v5 Itie Boudewijns 4
ƒ 900-00-00
10v5[gemeensman Jacob de Lange als] curator over Hendrick Ellerts 0
ƒ 900-00-00
5r7[Teunis Claessen als] curator over de vrouw van Arjen Gijsberts 0
ƒ 900-00-00
1v1 Sibble Jansen 4
ƒ 1000-00-00
3r1[Sicke Fransen] curator over Lijsbert Jans 0
ƒ 1000-00-00
3v1 Claes Robijns 0
ƒ 1000-00-00
4r1[Claes Freercx] curator over Antje Fransen 0
ƒ 1000-00-00
4r1[Claes Freercx] curator over Wybe Fransen 0
ƒ 1000-00-00
5r1 Marten Hajes 3
ƒ 1000-00-00
5r1 Rein Ruijterabsent7
ƒ 1000-00-00
5r1 Reyner Ariens 3
ƒ 1000-00-00
7v1 Sioerd Sioerdts 2
ƒ 1000-00-00
8r1 Gerben Gerbens 6
ƒ 1000-00-00
8v1 Claes Andries 2
ƒ 1000-00-00
9r1 Sierck Sibrants 8
ƒ 1000-00-00
11v1 Haie Tjommes 0
ƒ 1000-00-00
11v1 Jan Hendricx 3
ƒ 1000-00-00
13r1 Harmen Wybes 4
ƒ 1000-00-00
14r1 Arien Tuenis 6
ƒ 1000-00-00
14v1 Focke Martens 9
ƒ 1000-00-00
15r1[Reiner Jansen] curator over Antje Haytses 0
ƒ 1000-00-00
15r1[Pytter Tiebbes] curator over Jan Haringhs 0
ƒ 1000-00-00
15r1[Pytter Tiebbes] curator over de soon van Pieter Hylckes 0
ƒ 1000-00-00
1v2 Claas Taedes verver2
ƒ 1000-00-00
6v2 Duco Galamabakker6
ƒ 1000-00-00
7r2[Pieter Pietersz Ackersloot] curator over Antje Ages 0
ƒ 1000-00-00
8r2[burgemeester Hans Keimpes] curator over de kinderen van Keimpe Jacobs 0
ƒ 1000-00-00
11r2 Douwe Jacobs uitdrager4
ƒ 1000-00-00
14r2 Sybren Martens koopman0
ƒ 1000-00-00
17v2 Doede Baukes bakker5
ƒ 1000-00-00
19v2 Rein Wopkes schipper op Franeker1
ƒ 1000-00-00
1v3 Jan Intes 4
ƒ 1000-00-00
8r3 Hessel Herckes 3
ƒ 1000-00-00
Franekereind 25
9v3burgervaandrig Ens4
ƒ 1000-00-00
12v3 Hendrik Jansen 4
ƒ 1000-00-00
14v3 Harmen Claesen 3
ƒ 1000-00-00
19v3 Antie Hendricx 2
ƒ 1000-00-00
22r3 Ansche Jacobs absent3
ƒ 1000-00-00
5r4 Gerryt Reyners stuurmanabsent3
ƒ 1000-00-00
7r4 Jan Coenes bakker3
ƒ 1000-00-00
7r4 Meye Lolckes koopman4
ƒ 1000-00-00
8r4 Arjen Crytenburghchirurgijn (mr. -)5
ƒ 1000-00-00
16v4 Jan Abrahams herbergierabsent3
ƒ 1000-00-00
20v4 Jentjemakapiteinabsent7
ƒ 1000-00-00
21r4de weduwe van Douwe Pieters absent2
ƒ 1000-00-00
29v4 Claes Douwes smid (mr. anker-)4
ƒ 1000-00-00
33r4 Ruird Ulbes bakker (mr. -)7
ƒ 1000-00-00
33r4 Joannes Monkerusbakker (mr. -)2
ƒ 1000-00-00
3r5 Pytter Koenes 4
ƒ 1000-00-00
4v5 Hans Hendrix 6
ƒ 1000-00-00
5r5 Sioerdt Theunis 3
ƒ 1000-00-00
6v5 Dirck Six4
ƒ 1000-00-00
(500 + 500)Grote Kerkstraat 17
7v5 Arien Wobbes absent3
ƒ 1000-00-00
10v5 Auckjen Lolkes 1
ƒ 1000-00-00
10v5 Andries Pouwels 3
ƒ 1000-00-00
11r5 Ewert Tietes gardenier (stads-)absent5
ƒ 1000-00-00
23r5de zwager van Pytter Ewerts 2
ƒ 1000-00-00
24r5 Age Iges schipper (wijd-)3
ƒ 1000-00-00
Schritsen 21
25v5 Hendrick Rienx Vlasblom2
ƒ 1000-00-00
1r6 Nanne Keympes 1
ƒ 1000-00-00
Voorstraat 60
2v6 Joannes Nijholtabsent3
ƒ 1000-00-00
Voorstraat 40
3r6 Harmen Jelmers 2
ƒ 1000-00-00
Voorstraat 30
5v6 Anske Jacobs 6
ƒ 1000-00-00
6v6 Jelle Auckes 3
ƒ 1000-00-00
11v6majoor Middachtenabsent5
ƒ 1000-00-00
12v6dr. Intiemaabsent3
ƒ 1000-00-00
14v6 Elske een vrijster1
ƒ 1000-00-00
15v6 Inte Pytters absent1
ƒ 1000-00-00
19r6 Hylcke Pieters Coolhartbode2
ƒ 1000-00-00
19v6 Eelcke Jansen 6
ƒ 1000-00-00
21r6 Gerryt Clasen 2
ƒ 1000-00-00
25r6[mr. Augustinus van Ciersma als] curator over Jan Balk0
ƒ 1000-00-00
2v7 Wybe Pybes goudsmid (mr. -)2
ƒ 1000-00-00
4v7[koopman Gerryt Gouckes als] curator over de kinderen van Andries Holcama0
ƒ 1000-00-00
4v7 Wouter Gerryts 1
ƒ 1000-00-00
5r7 Jillis Martens in de steeg3
ƒ 1000-00-00
7v7 Symon Jacobs 3
ƒ 1000-00-00
8v7 Tieerd Innes bakker (mr. -)6
ƒ 1000-00-00
10r7[Abe Pyters als] curator over Dirck Gerryts 0
ƒ 1000-00-00
13r7 Johannes van der Uyll2
ƒ 1000-00-00
13r7[koopman Suyrger als] curator over de kinderen van Warner Holcama0
ƒ 1000-00-00
14r7 Hero Galema2
ƒ 1000-00-00
16r7 Jacob korfmakerabsent2
ƒ 1000-00-00
16r7 Lieuwe Orangie2
ƒ 1000-00-00
Noorderhaven 72
1r8 Hiltie Oedendalabsent1
ƒ 1000-00-00
Grote Bredeplaats 15
1v8 Jan Houtenhuyskeherbergierin de Pynas6
ƒ 1000-00-00
4r8 Wytse Stevens makelaar (stads-)absent3
ƒ 1000-00-00
4v8 Heyn Piers in die Pauabsent7
ƒ 1000-00-00
Grote Bredeplaats 2
4v8 Sioert Johannes schipper (wijd-)3
ƒ 1000-00-00
5v8 Hidde Yges 0
ƒ 1000-00-00
6r8 Jan Pytters absent2
ƒ 1000-00-00
6v8 Ruyrdt Piebes scheepstimmermaneigenaer van de huysingeabsent2
ƒ 1000-00-00
8r8 Meynert Clasen schipper (wijd-)5
ƒ 1000-00-00
Vijver 6
11r8 Egbert Jacobs Vlietabsent2
ƒ 1000-00-00
Grote Ossenmarkt 19
11r8 Dirck Jansen Isenbeecktimmerman (mr. -)absent4
ƒ 1000-00-00
Grote Ossenmarkt 15
11v8 Ulcke Pytters schipper (groot-)absent6
ƒ 1000-00-00
Grote Ossenmarkt 1
13r8 Roelof gewaldigeknecht5
ƒ 1000-00-00
13v8[Pytter Claassen als] curator over zijn kindskind N.N. 0
ƒ 1000-00-00
14r8 Feycke Claasen in 't collegie4
ƒ 1000-00-00
Zuiderhaven 63
1r0 Claes Fransen baantjer5
ƒ 1000-00-00
5r2[Hendrik Hendriks en Pieter Jansen lakencoper] curator over Pieter Jelles 0
ƒ 1100-00-00
5v5[Pytter Jelles als] curator ovder twee kinderen van Jan Lolles 0
ƒ 1100-00-00
21r5[Jan Hendrix is] curator over zijn broeders dochter N.N. 0
ƒ 1100-00-00
1r1 Jancke Jans 7
ƒ 1200-00-00
9r1 Huygh Willems 4
ƒ 1200-00-00
11v1 Jelle Cornelis 3
ƒ 1200-00-00
13v1 Jacob Lammerts 2
ƒ 1200-00-00
7r2 Alderechtrector8
ƒ 1200-00-00
15r2 Thijs Ubles bakker5
ƒ 1200-00-00
Scheerstraat 4
15r2[Thijs Ubles] curator over het kindskind van Gosse Ybles 0
ƒ 1200-00-00
17v2 Lykle Eerx schuitevoerder3
ƒ 1200-00-00
5r4 Symen Saakles weduwe1
ƒ 1200-00-00
14r4de weduwe van Pieter Tjalckes 2
ƒ 1200-00-00
25r4[burgemeester Harmen Synes Nauta als] de curator over Gerryt Andries 0
ƒ 1200-00-00
5v5 Sierck Sioerdts 4
ƒ 1200-00-00
Kleine Kerkstraat 12
5v5 Pytter Jelles 2
ƒ 1200-00-00
9r5 Marten Imes 5
ƒ 1200-00-00
Grote Kerkstraat 16
12r5 Jan Jansen doodgraver3
ƒ 1200-00-00
Grote Kerkstraat 26
19r5 Trijntie Jillis een weduwe1
ƒ 1200-00-00
19v5 Trijntie Beerts vroedvrouw [staat: goedtvrou]1
ƒ 1200-00-00
11r6[vroedsman Jan Symons al] curator over de kinderen van Jop Jansen 0
ƒ 1200-00-00
5r7 Cornelis Tevis bakker (mr. -)5
ƒ 1200-00-00
14r7 Frans Everts slachterabsent4
ƒ 1200-00-00
2r8 Johannes Doeckes blokmaker3
ƒ 1200-00-00
Noorderhaven 8
8v8 Jan Gerlefs schipper (wijd-)2
ƒ 1200-00-00
12v8 van schipper (wijd-)met het huis5
ƒ 1200-00-00
1v0 Aelsen Claesen bleker5
ƒ 1200-00-00
(500+700)
2v1 Jan Hendricx 7
ƒ 1300-00-00
3v1 Doecke Doeckes 7
ƒ 1300-00-00
22v3 Jelle Herckes absent3
ƒ 1300-00-00
5r4[Gerryt Reyners] curator over de kinderen van Piter Harmens 0
ƒ 1300-00-00
12v6[vroedsman Sweerd Tomas als] curator over Maycke Pytters 0
ƒ 1300-00-00
7r7[Feyte Tieerts als] curator over de dochter van Rippert Heins 0
ƒ 1300-00-00
1v8 Impck Moyin 't Zeepaert3
ƒ 1300-00-00
Grote Bredeplaats 7
8r2 Hette Tjeerds molenaar4
ƒ 1400-00-00
Hoogstraat 25
15v2[Joannes Hielkes Hanekuik] curator over Eelckien Jobs 0
ƒ 1400-00-00
18v3[Jan Jansen] curator over de kinderen van Age Ritses 0
ƒ 1400-00-00
5r4 Ime Geerts schoenmaker (mr. -)absent3
ƒ 1400-00-00
3r6[burgemeester Luidinga als] curator over Abbe Aukes 0
ƒ 1400-00-00
20r6 Pier Laasen 6
ƒ 1400-00-00
Lanen 18
10r7 Ruyrd Jansen 2
ƒ 1400-00-00
3v1 Broer Sytses met t huis4
ƒ 1500-00-00
7r2[Pieter Pietersz Ackersloot] curator over de drie kinderen van Gerryt Gerryts 0
ƒ 1500-00-00
14v2 Lambert Pieters smid4
ƒ 1500-00-00
11v3 Jacob Hansen 5
ƒ 1500-00-00
23v3 Hendrik Hartmansweduwe5
ƒ 1500-00-00
8v4 Lolle Jansen grootschipperhij selve1
ƒ 1500-00-00
12v4 Tjeerd Wiggers schipper (kaag-)3
ƒ 1500-00-00
17v4de weduwe van Ypke Jelles absent1
ƒ 1500-00-00
26v4 Claes Joannis scheepstimmermanabsent2
ƒ 1500-00-00
30r4 Wopke Jansen Tademakleermaker (mr. -)[staat: snijder]2
ƒ 1500-00-00
3v5[Foppe Folckerts als] curator over zijn zuster Leentje Folckerts 0
ƒ 1500-00-00
19r5 Albart Sioerdts 3
ƒ 1500-00-00
21r5 Servaes van Bemenabsent3
ƒ 1500-00-00
Lanen 72
24v5 Edger Douwes 3
ƒ 1500-00-00
Schritsen 31
4v6 Jacob Pytters 2
ƒ 1500-00-00
5v6 Grietien Wieros1
ƒ 1500-00-00
Voorstraat 10
5v6 Geertruyt Wieros1
ƒ 1500-00-00
Voorstraat 10
7v6 Jan Palses 3
ƒ 1500-00-00
8r6 Evert van 2
ƒ 1500-00-00
17v6 Jouck Feddricks 1
ƒ 1500-00-00
24r6 Joannes Tiebbes 5
ƒ 1500-00-00
Kleine Bredeplaats 4
3v7 Siouckjen Cornelis in de steeg1
ƒ 1500-00-00
4v7 Baucke Sierx brouwer5
ƒ 1500-00-00
6v7 Jan Pyters wagenmaker9
ƒ 1500-00-00
12r7 Fokeltje Hiddes absent6
ƒ 1500-00-00
(1000+500)
8r8 Salomon Jansen 6
ƒ 1500-00-00
10v8 Sybren Bouwes schipper (trek-)6
ƒ 1500-00-00
12r1 Bauke Folckerts 3
ƒ 1600-00-00
5v2 Govert Hendriks wijdschipper4
ƒ 1600-00-00
Karremanstraat 21
8r2[burgemeester Hans Keimpes] curator over de kinderen van Hendrick Wybes 0
ƒ 1600-00-00
23r3 Ide Jacobs absent5
ƒ 1600-00-00
23r3 Jacob Rogiers 6
ƒ 1600-00-00
24r3[burgemeester Foorda] curator over Esge Seerps 1
ƒ 1600-00-00
7r4[Cornelis Dircks] curator over de kinderen van Rinse Douwes 0
ƒ 1600-00-00
7v6 Jeppe Jeppes bakker3
ƒ 1600-00-00
Kleine Bredeplaats 19
25v6 Meinert Sickes bakker7
ƒ 1600-00-00
Hondenstraat 9
1v7 Sybren Sipkes 4
ƒ 1600-00-00
2v7 Hieke Elings weduwe van mr. Johannes3
ƒ 1600-00-00
10r7 Dirck Sierx 4
ƒ 1600-00-00
2r8[Bouwen Hessels als] curator over de kinderen van Dirck Jacobs 0
ƒ 1600-00-00
3v8 Aucke Sybes Bontekoeschipper (wijd-)6
ƒ 1600-00-00
12v8 Trijn Cleys 1
ƒ 1600-00-00
7v1 Ike Jillerts 4
ƒ 1700-00-00
15r1 Otto Knijff5
ƒ 1700-00-00
20v4 Jetse IJsbrands scheepstimmermanabsent4
ƒ 1700-00-00
Brouwersstraat 11
25r5 Pytter Jetzes 3
ƒ 1700-00-00
Schritsen 47
8v1[Minne Jansen] curator over de kinderen van Pieter Tjallinghs 0
ƒ 1800-00-00
15r1[Pytter Tiebbes] curator over Hendrick Andries 0
ƒ 1800-00-00
32v4 Michiel Martens schipper (wijd-)2
ƒ 1800-00-00
25r5 Thomas Huiberts 4
ƒ 1800-00-00
11r6 Jan Bentes 1
ƒ 1800-00-00
Lanen 15
1r7 Jan Gossis 2
ƒ 1800-00-00
4r7[schipper Johannis Jansen als] curator over zijn stiefkinderen N.N. 0
ƒ 1800-00-00
11r7de weduwe van Carsten 1
ƒ 1800-00-00
1v8[Claas Huyberts als] curator over de kinderen van Douwe Broers 0
ƒ 1800-00-00
9v8 Claeske [staat: Claeske moey]1
ƒ 1800-00-00
Kleine Bredeplaats 22
1v1 Thomas Auckes 3
ƒ 2000-00-00
Noorderhaven 15
1v1 Claes Sibes Bontekoe2
ƒ 2000-00-00
3r1 Sicke Fransen 2
ƒ 2000-00-00
3r1 Folckert Pytters 6
ƒ 2000-00-00
8r1 Claes Stendert 2
ƒ 2000-00-00
15v1 Yde Dircx Alma5
ƒ 2000-00-00
2r2 Antje Claasses een weduwe2
ƒ 2000-00-00
6v2oud burgemeester H. Caesariusabsent3
ƒ 2000-00-00
11r2 Douwe Jacobs smid5
ƒ 2000-00-00
11r2 Cornelis Pieters bakker3
ƒ 2000-00-00
12r2 Hein Oenes Zeemanwijdschipper4
ƒ 2000-00-00
(1200+800)Scheerstraat 5
13v2drie dochters van Pals Baukes tichelaar3
ƒ 2000-00-00
16v2 Rinnert Eelkes Eelcomakoopman2
ƒ 2000-00-00
18v2 Jillis Gerrits koopman2
ƒ 2000-00-00
8v3 Tjeerd Scholl2
ƒ 2000-00-00
10v3 Claes Wopckes 6
ƒ 2000-00-00
11v3 Elske Anes 4
ƒ 2000-00-00
19v3[Hans Jansen] curator over het kind van Claes Doedes 1
ƒ 2000-00-00
19v3[Hans Jansen] curator over het kind van Wybe brouwer1
ƒ 2000-00-00
22r3 Meynert Hendricx absent3
ƒ 2000-00-00
22v3 Jan Sibrens 3
ƒ 2000-00-00
6r4[Jan Freercks] curator over de kinderen van Hillebrand Pieters 0
ƒ 2000-00-00
6v4 Freerck Jansen huistimmerman (mr. -)2
ƒ 2000-00-00
8r4secretaris Jan Groenwoltabsent3
ƒ 2000-00-00
9r4ds. Daniel Renemanpastor6
ƒ 2000-00-00
14r4oud burgemeester Wiltvanghabsent3
ƒ 2000-00-00
19v4 Ysaack Bastiaens bakker3
ƒ 2000-00-00
Heiligeweg 4
23v4de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Geert Joosten Cartouw0
ƒ 2000-00-00
29v4 Dirck IJsbrandts smid (mr. -)absent5
ƒ 2000-00-00
1v5 Grietie Hendrix 1
ƒ 2000-00-00
Voorstraat 84
2r5 Ziricus Nautaapotheker2
ƒ 2000-00-00
3v5 Foppe Folckerts 7
ƒ 2000-00-00
Voorstraat 70
4v5 Marten Joannis chirurgijn3
ƒ 2000-00-00
Grote Kerkstraat 1
8r5 Rienck Ruirdts 1
ƒ 2000-00-00
9r5 Symon Aeges makelaar3
ƒ 2000-00-00
Grote Kerkstraat 12
11v5[Freerck Braem als] de curator over Grietje Harmens 0
ƒ 2000-00-00
21r5 Lolle Jacobs de Cocq1
ƒ 2000-00-00
Lanen 70
21v5[Sicko Scheltes als] curator over de kinderen van Jacob Haselaer0
ƒ 2000-00-00
23v5 Folckert Symons cum matre2
ƒ 2000-00-00
24v5 Eelco Lieuwes 2
ƒ 2000-00-00
Schritsen 39
1v6 Adriana Langrietabsent2
ƒ 2000-00-00
4r6[hopman Wybbrandt Pieters als] curator over de kinderen van Warner Holcama0
ƒ 2000-00-00
7r6 Geertie Pybes 1
ƒ 2000-00-00
10v6 Rinske Sickes 3
ƒ 2000-00-00
10v6 Sioerdt Symons 3
ƒ 2000-00-00
11r6[vroedsman Jan Symons al] curator over het kind van Cornelis Symons 0
ƒ 2000-00-00
12v6[vroedsman Sweerd Tomas als] curator over de kinderen van Auke Douwes 0
ƒ 2000-00-00
20v6 Aleff Wynties 4
ƒ 2000-00-00
(1000+1000)
24r6 Reiner Templarop den 16e july heeft Templar sich met eede purgeert geen goederen te hebben voor ende alleen sijn proces is gedefi8
ƒ 2000-00-00
Kleine Bredeplaats 4
24v6 Jacob Jansen 7
ƒ 2000-00-00
2v7 Lijsbetje de Wit2
ƒ 2000-00-00
8v7 Lambert Salvarda4
ƒ 2000-00-00
8v7 Hendrik Mouts4
ƒ 2000-00-00
Voorstraat 63
9r7 Beern Berckhuys3
ƒ 2000-00-00
Voorstraat 59
9v7 Sybren Sybrens tingieter2
ƒ 2000-00-00
Voorstraat 55
10v7de weduwe van Ype Sijes 5
ƒ 2000-00-00
(700+1300)
11r7 Wytse Meynerts 5
ƒ 2000-00-00
12r7[Jan Dircksen Roorda als] curator over Joannes Tarquiny0
ƒ 2000-00-00
14v7 Lambert Jansen absent4
ƒ 2000-00-00
14v7 Poulus verver3
ƒ 2000-00-00
(1200+800)
15v7 Fenema1
ƒ 2000-00-00
2r8 Ulbe Wypkes bakker (mr. -)en winkelier en stadsmakelaar4
ƒ 2000-00-00
6v8 Willem Jansen van der Meysteenhouwer (mr. -)en beeldsnijder4
ƒ 2000-00-00
(1000+1000)
7r8 Wyger Tiallings absent3
ƒ 2000-00-00
9v8 Claas Cornelis bakker2
ƒ 2000-00-00
Kleine Bredeplaats 24
11r8 Gerlef Yemes scheepstimmerman (mr. -)absent7
ƒ 2000-00-00
Grote Ossenmarkt 25
11r8 Jan Carstes chirurgijn (mr. -)absent2
ƒ 2000-00-00
Grote Ossenmarkt 21
12v8 Sipke Heeres scheepstimmerman (mr. -)absent2
ƒ 2000-00-00
12v8 Marijke Minnes den 21 november 1762 onder eede verclaert op 1400 gl0
ƒ 2000-00-00
12v8 Wybe Pyters Moyman5
ƒ 2000-00-00
13r8 Hendrick gewaldigeknecht0
ƒ 2000-00-00
13v8mr. Jurien 5
ƒ 2000-00-00
Schritsen 36
13v8oud burgemeester Pytter Claassen 2
ƒ 2000-00-00
Schritsen 42
14v8vroedsman Claas Faber6
ƒ 2000-00-00
15r8 Haye Jacobs schipper (kaag-)de swager en de dochter van5
ƒ 2000-00-00
2r0de weduwe van Minne Douwes bleker6
ƒ 2000-00-00
2v0 Sybren Longerhoumolenaar (hout-)2
ƒ 2000-00-00
(1000+1000)
16r2[ds. Wilhelmus a Brakel] curator over de kinderen van Wibrandus Reddingius0
ƒ 2100-00-00
1v4gemeensman Gerryt Alefs Potter4
ƒ 2200-00-00
19v5de weduwe van Pier Janties 4
ƒ 2200-00-00
7r6 Jan Freercks 6
ƒ 2200-00-00
Kleine Bredeplaats 3
1v1 Gerben Douwes 2
ƒ 2300-00-00
7r6[Jan Clasen Both als] curator over Hiltie Sydtses 0
ƒ 2300-00-00
2r2 Ruierd Jansen smalschipper3
ƒ 2400-00-00
1v1 Gerrit Auckes 3
ƒ 2500-00-00
3v1 Jan Mackes 6
ƒ 2500-00-00
5r1 Marten Salvus 3
ƒ 2500-00-00
8r1 Jan Jacobs 2
ƒ 2500-00-00
16r2 Sjoerd Takes koopman4
ƒ 2500-00-00
17v2 Tjepke Martens apotheker2
ƒ 2500-00-00
18v2 Bank van Lening[staat: de bankholderen sijn meesters]0
ƒ 2500-00-00
14v3 Syts Freerks 5
ƒ 2500-00-00
9v4 Piteter Yges grootschipper8
ƒ 2500-00-00
22v4 Philippus Yedes gardenierabsent2
ƒ 2500-00-00
30r4 Buwe Annes schipper (wijd-)3
ƒ 2500-00-00
12r5de weduwe van Rippert Jacobs Forstenburg3
ƒ 2500-00-00
Grote Kerkstraat 28
20v5[burger]vaandrig Gooytien Sydtses Kroon5
ƒ 2500-00-00
Spekmarkt 4
22v5 Wybe Fransen bakker5
ƒ 2500-00-00
Lanen 46
24r5 Govert Jelles Govert Jelles verclaert onder eede als nemende Godt tot een getuyge vermits mennonyt is, dat sijn goederen sijn een2
ƒ 2500-00-00
25r5 Jan Wybrens 4
ƒ 2500-00-00
8v6 Tonis Hendricks 2
ƒ 2500-00-00
10v6 Lieuwe Aesges 5
ƒ 2500-00-00
17v6 Albert Wybbes Calff4
ƒ 2500-00-00
20r6 Rienck Willems 4
ƒ 2500-00-00
22r6[ge]meensman Longerhouwabsent1
ƒ 2500-00-00
24r6[vroedsman Acker als] curator over Saske Reynerts 0
ƒ 2500-00-00
25r6 Douwe Wijnerings 3
ƒ 2500-00-00
4r7 Johannis Jansen schipper9
ƒ 2500-00-00
5r7 Claes Sytsis absent7
ƒ 2500-00-00
5v7de weduwe van Symon Doncker1
ƒ 2500-00-00
7v7 Marten Jillis 2
ƒ 2500-00-00
8r7[burger]vaandrig Claes Auckes Augustinusga3
ƒ 2500-00-00
14v7 Sybrant Kingma4
ƒ 2500-00-00
Noorderhaven 28
3r8 Jacob Auckes portiervan de havenspoort3
ƒ 2500-00-00
5r8 Gerrit Schier5
ƒ 2500-00-00
Grote Bredeplaats 10
8r8 Heyn Riencks en soon en swager3
ƒ 2500-00-00
Vijver 5
11r8 Lolcke Obbes schipper (wijd-)absent4
ƒ 2500-00-00
Grote Ossenmarkt 17
13r8 Bootshaeckgewaldige7
ƒ 2500-00-00
1v0 Andries Pytters Torpherbergier4
ƒ 2500-00-00
23v3 Aucke Backer2
ƒ 2600-00-00
2r7 Feddrick Wybes Kalff6
ƒ 2700-00-00
1r1 Nampk Rochus 2
ƒ 2800-00-00
2r1 Pytter Isbrandts 3
ƒ 2800-00-00
3v1 Doede Jansen onder eede sich purgeert hebbende, verclaert geen meer goederen te hebben als 2800 caroliguldens de 2 dec 16724
ƒ 2800-00-00
19v2 Jarich Pieters Ademabakker5
ƒ 2800-00-00
10r7[Abe Pyters als] curator over het kind van Jan 0
ƒ 2800-00-00
12v7[Wiltetus Jelgersma als] curator over Taeke Jansen 0
ƒ 2800-00-00
14r7 Remmert Willems 10
ƒ 2800-00-00
3v1 Ruierd Sibes 2
ƒ 3000-00-00
3v1 Jan Doedes 2
ƒ 3000-00-00
8v1[Dirck Sioerdts] curator over de kinderen van Warner Sents 0
ƒ 3000-00-00
14v1[Gaucke Braem] curator over Trijntje Pieters 0
ƒ 3000-00-00
1r2 Jelis Joosten Heynsabsent1
ƒ 3000-00-00
16v2 Rinnert Eelkes Eelcomakoopman0
ƒ 3000-00-00
17r2 Broer Jansen stads chirurgijn3
ƒ 3000-00-00
17v2 Pier Piersen pottenbakker4
ƒ 3000-00-00
18r2 Pieter Cornelis gewezen brouwer4
ƒ 3000-00-00
18v2 Jan Loonkassier van de Bank van Lening8
ƒ 3000-00-00
3v3 Jan Scheltes 5
ƒ 3000-00-00
1v4 Jan Jaans wijdschipper5
ƒ 3000-00-00
5r4[Gerryt Reyners] curator over het kind van Rintie Jans 0
ƒ 3000-00-00
6v4 Taco Takes koopmanabsent4
ƒ 3000-00-00
15r4 Jacob Jansen schipper (smak-)7
ƒ 3000-00-00
29r4 Marten Ockes scheepstimmerman (mr. -)6
ƒ 3000-00-00
1r5 Pytter Scheltama5
ƒ 3000-00-00
8v5 Pytter Hendrix 4
ƒ 3000-00-00
Grote Kerkstraat 24
13v5 Tjepke Claeses 5
ƒ 3000-00-00
24v5 Jan Willems metselaar3
ƒ 3000-00-00
(2000+1000)
2r6[burger]vaandrig Goslingsabsent4
ƒ 3000-00-00
3v6 Hendrick van absent1
ƒ 3000-00-00
5r6 Sijke Winter1
ƒ 3000-00-00
Voorstraat 2
7r6 Jan Clasen Both4
ƒ 3000-00-00
Kleine Bredeplaats 5
17r6 Moses Abrahams 5
ƒ 3000-00-00
(1000+1000)Lanen 71
22r6 Tietske Reyns 1
ƒ 3000-00-00
22r6 Sioerdie Sioerdts 2
ƒ 3000-00-00
1r7 Hendrikjen Daniels vroedvrouw [staat: goetvrouw]1
ƒ 3000-00-00
1v7 Jan Joris 3
ƒ 3000-00-00
Sint Jacobstraat 19
2v7 Grietje Lieuwes 2
ƒ 3000-00-00
Voorstraat 85
6r7 Sybe Abes p5
ƒ 3000-00-00
7r7 Feyte Tieerts schipper (kaag-)6
ƒ 3000-00-00
8v7 Freerck Mockemagoudsmid3
ƒ 3000-00-00
10r7 Tiebbe Jansen tingieter3
ƒ 3000-00-00
Voorstraat 47
11v7 Hendrick Jaspers koopman2
ƒ 3000-00-00
(2000+1000)
14r7 Isaack Groenewoltkapitein7
ƒ 3000-00-00
Grote Bredeplaats 21
15r7 Dirck Mock3
ƒ 3000-00-00
(1200+1800)Noorderhaven 48
2r8 Pieter Aarns blokmaker3
ƒ 3000-00-00
Noorderhaven 4
2v8 Jan Pieters havenmeester3
ƒ 3000-00-00
Zuiderhaven 1
2v8 Pytter Middagtenequipagemeesterabsent6
ƒ 3000-00-00
4v8 Bauckien Tonis 1
ƒ 3000-00-00
12v8 Claas Hildert schipper (wijd-)3
ƒ 3000-00-00
13r8 Jurien Tuyges schipper (wijd-)3
ƒ 3000-00-00
2v1[Jan Reyners] curator over Jan Jacobs 0
ƒ 3200-00-00
15r7 Tetje Hilbrants5
ƒ 3200-00-00
13r8 Focke Jacobs Haspelmanscheepstimmerman (mr. -)1
ƒ 3200-00-00
3v1 Anne Jacobs Fliet2
ƒ 3500-00-00
5r2 Hendrik Hendriks dopjesweverabsent2
ƒ 3500-00-00
8r2burgemeester Hans Keimpes 3
ƒ 3500-00-00
Hoogstraat 23
12v2 Aafke Jacobs weduwe mr Jan Hendriks chirurgijn2
ƒ 3500-00-00
7r5 Pytter Jacobs timmerman5
ƒ 3500-00-00
21v5 Cornelis Cornelis Mockabsent5
ƒ 3500-00-00
(2800+700)Lanen 62
23v5 B. Ziricus2
ƒ 3500-00-00
Lanen 38
8r8 Jan Symons schipper (wijd-)absent5
ƒ 3500-00-00
10v8 Alewijn Piebes 3
ƒ 3500-00-00
Vijverstraat 18
23r5[Pytter Ewerts is] curator over de dochter van Doede kuiper0
ƒ 3700-00-00
27v4 Roghier Jacobs Haspelmanscheepstimmerman4
ƒ 3800-00-00
8v1 Minne Jansen met t huis5
ƒ 4000-00-00
11v1[Haie Tjommes] curator over Trijntje Sjoerds 0
ƒ 4000-00-00
13r2[Symen Fransen] curator over Buwe Doedes 0
ƒ 4000-00-00
14r2 Sybren Martens koopman3
ƒ 4000-00-00
16v2 Frans Pieters de Vrieskoopman5
ƒ 4000-00-00
17v2 Jacob Dirks trekschipperwed.2
ƒ 4000-00-00
18v3[Jan Jansen] curator over de kinderen van Hans Hendricx 0
ƒ 4000-00-00
19v3 Hans Jansen 4
ƒ 4000-00-00
22v3 Symen Groenewolt3
ƒ 4000-00-00
7r4 Cornelis Dircks distellateur8
ƒ 4000-00-00
8v4 Albert Takes koopmanniet t'huis4
ƒ 4000-00-00
4r5vroedsman Doede Steffens 9
ƒ 4000-00-00
Simon Stijlstraat 3
15r5 Gerrit Pytters 1
ƒ 4000-00-00
20v5gemeensman Saecke Romckes Gasma5
ƒ 4000-00-00
Lanen 80
1r6 Rinnert Aernts bakker4
ƒ 4000-00-00
Voorstraat 58
1v6 Aeltie Reyns 1
ƒ 4000-00-00
8v6 Hendrick Tonis 6
ƒ 4000-00-00
(2500+1500)
10r6 Andrys Clasen 5
ƒ 4000-00-00
12v6 Cornelis Wijngaerdenabsent4
ƒ 4000-00-00
Lanen 37
19r6 Baucke Fockes 5
ƒ 4000-00-00
3r7dr. Heslingaabsent2
ƒ 4000-00-00
Voorstraat 87
3v7 Pyter Sioerts koopman3
ƒ 4000-00-00
Voorstraat 91
11r7 Geertje Gaerman3
ƒ 4000-00-00
11v7 Pyter Jansen koopman7
ƒ 4000-00-00
10r8 Jan Sybrens Pauschipper (groot-)5
ƒ 4000-00-00
(3000+1000)
12r8 Tijs Jansen schipper (wijd-)absent6
ƒ 4000-00-00
(3000+1000)Grote Ossenmarkt 12
14v8 Andris Douwes schipper (wijd-)3
ƒ 4000-00-00
11v7[Minne Hilbrants als] curator over Aeltje Broers 0
ƒ 4300-00-00
10v5gemeensman Jacob de Lange3
ƒ 4400-00-00
Lanen 82
7r2 Wybe Folckerts Schots koopman2
ƒ 4500-00-00
(3600+900)
10v2 Tzietske Gaatzes weduwe van Folkert Gerlofs1
ƒ 4500-00-00
12v2 Jan Sybes pottenbakker1
ƒ 4500-00-00
24r3[burgemeester Foorda] curator over Jacob Eeckes 1
ƒ 4500-00-00
3r6[burgemeester Luidinga als] curator over het kind van Abbe Ekes 0
ƒ 4500-00-00
10v6 Lieuwe Jansen 1
ƒ 4500-00-00
Lanen 11
23v6 Marten Pytters kuiper2
ƒ 4500-00-00
Grote Bredeplaats 20
9v7 Berber Wybrens 1
ƒ 4500-00-00
15r7 Geertje Jacobs 2
ƒ 4500-00-00
19r3burgemeester Asperen7
ƒ 4600-00-00
15r1 Reiner Jansen wegens zijn stiefkinderen0
ƒ 5000-00-00
15v1 Beert Ulbes 5
ƒ 5000-00-00
9v2 Haantje Jansen Leyenaar5
ƒ 5000-00-00
12r2 Martjen Bentes weduwe schipper Claas Amelander2
ƒ 5000-00-00
(1500+3500)
15v2 Foppe Foppes wijdschipperwed.6
ƒ 5000-00-00
16v2jkr. Hans Frede Verwou van Hittkapitein3
ƒ 5000-00-00
19r3 Ate Jacobs 2
ƒ 5000-00-00
(3000+2000)
1v4 Jelte Ruirds koopman2
ƒ 5000-00-00
6v4[Freerck Jansen] curator over de kinderen van Hobbe Gerbens 0
ƒ 5000-00-00
20v4vroedsman Dirck Bouwens 4
ƒ 5000-00-00
Brouwersstraat 5
25r4 Heemstracommis-generaal4
ƒ 5000-00-00
Zuiderhaven 46
3r5 Pyttie Hendrix 2
ƒ 5000-00-00
11v5 Sjoerdt Feyckes 5
ƒ 5000-00-00
Heiligeweg 13
19v5 Jan Sieordts scheepstimmerman4
ƒ 5000-00-00
25v5 Douwe Hilles 2
ƒ 5000-00-00
Schritsen 61
2v6[burgemeester Hillebrandts als] curator over de kinderen van wijlen Joannes Wijngaerden0
ƒ 5000-00-00
5v6[Jan Foppis als] curator over het kind van Sjouckjen Doyes 0
ƒ 5000-00-00
6v6de weduwe van Foppe Tiercks 8
ƒ 5000-00-00
6v6 Jacob Pytters bakker5
ƒ 5000-00-00
10r6 Trijntie Sipkes 2
ƒ 5000-00-00
10r6 Jancke Jouckes 2
ƒ 5000-00-00
11r6vroedsman Jan Symons 4
ƒ 5000-00-00
Lanen 13
14v6 Sierck Andrys 3
ƒ 5000-00-00
(2500+2500)
21v6vroedsman Pytter Hylckes absent3
ƒ 5000-00-00
25r6mr. Augustinus van Ciersma3
ƒ 5000-00-00
(4000+1000)Kleine Bredeplaats 12
1r7 Gosse Jansen schipper2
ƒ 5000-00-00
(2400+1100+1500)Sint Jacobstraat 11
11v7 Cleys Lantingh6
ƒ 5000-00-00
16r7 Walsweernotaris6
ƒ 5000-00-00
Noorderhaven 76
1r8 Piecke Tieerts schipper (wijd-)2
ƒ 5000-00-00
Grote Bredeplaats 9
2r8 Bouwen Hessels smid (mr. -)3
ƒ 5000-00-00
Noorderhaven 6
2r8de weduwe van Hendrick Magchiels absent2
ƒ 5000-00-00
Noorderhaven 14
6v8 Teecke Sytses smid (mr. -)3
ƒ 5000-00-00
Zuiderhaven 17
8r8 Cornelis Cornelis 2
ƒ 5000-00-00
Vijver 2
14r8[Frans Jacobs de Adam als] curator over Heiltje 0
ƒ 5000-00-00
14r8 Arjaentje 0
ƒ 5000-00-00
14r8 Jeltje van der Leysal wonen tot Leeuwarden1
ƒ 5000-00-00
14r8 Sjouckjen van der Leysal wonen tot Leeuwarden1
ƒ 5000-00-00
14v2 Gerrit Willems mr timmerman5
ƒ 5500-00-00
23v5 Harcke Sierx 3
ƒ 5500-00-00
Lanen 36
21v6 Jelle Sybbes 2
ƒ 5500-00-00
22r6 Tieerd Tieerdsen 6
ƒ 5500-00-00
15v7 Douwe Jansen 5
ƒ 5500-00-00
2v1 Teeckle Cornelis 4
ƒ 6000-00-00
4r1[Jacob Braem] curator over Pyttje Sybrands 0
ƒ 6000-00-00
8v1 Dirck Sioerdts 6
ƒ 6000-00-00
14r2 Ynse Jeltes koopman5
ƒ 6000-00-00
15v2vroedsman Yde Takes 3
ƒ 6000-00-00
(5000+1000)Scheerstraat 2
18r2 Ulbe Tjalkes trekschipper op Franeker4
ƒ 6000-00-00
10r3 Ufft Folkerts 8
ƒ 6000-00-00
(4000+2000)
7v4 Jan Hansen brouwernota: hier over naeder te spreken3
ƒ 6000-00-00
{4000+2000)
1r5 Jan Joannis 4
ƒ 6000-00-00
Voorstraat 94
3v5de weduwe van Jacob Pieters 5
ƒ 6000-00-00
Voorstraat 68
12r5 Ruirdt Everts Hogenhuisabsent2
ƒ 6000-00-00
25v5de weduwe van Jeltie Joannis 1
ƒ 6000-00-00
(2500+3500)Schritsen 53
26v5 Frederick Samuels 2
ƒ 6000-00-00
Schritsen 65b
10r6 Anne Buwes 2
ƒ 6000-00-00
(3000+3000)
24r6 Geert Alberts van Minnen2
ƒ 6000-00-00
Kleine Bredeplaats 2
5r7 Harmen Jansen 3
ƒ 6000-00-00
(4000+2000)
5r7 Bente Gosses schipper9
ƒ 6000-00-00
5r7de weduwe van Dirck Claessen den 30e september 1672 bij haer waerheit verclaeringe over haer goederen gedaen op 5000 coram praeside Voorda2
ƒ 6000-00-00
12r7vroedsman Tieerd Bouwes 7
ƒ 6000-00-00
15r7 Rousschenburghabsent2
ƒ 6000-00-00
16v7 Ackerkoopman6
ƒ 6000-00-00
Noorderhaven 80
1r8 Jan de Dwelinglakenkoper1
ƒ 6000-00-00
(4000+2000)
2v8de weduwe van Isbrant Aarns 2
ƒ 6000-00-00
Havenplein 3
5r8 Coolhartkapitein4
ƒ 6000-00-00
14v8 Sioerdt Tieerdts 2
ƒ 6000-00-00
Zuiderhaven 57
17r2[Jan Dirks Cuyk] curator over de kinderen van Jeppe Willems 0
ƒ 6200-00-00
17r2 Jan Dirks Cuijkbakker6
ƒ 6500-00-00
10v3 Wytse Pytters 3
ƒ 6500-00-00
(4500+2000)
6r4 Jan Freercks bakker4
ƒ 6500-00-00
4v7 Dirck Hessels schoenmaker3
ƒ 6500-00-00
(6000+500)Voorstraat 101
4r1 Jarigh Jacobs 6
ƒ 7000-00-00
9v2oud burgerhopman Claas Jansen Valkenburghbrouwer4
ƒ 7000-00-00
15v2 Joannes Hielkes Hanekuikkoopman5
ƒ 7000-00-00
(5000+2000)
16r2ds. Wilhelmus Brakel4
ƒ 7000-00-00
2r4 Jaan Feddes rentenier2
ƒ 7000-00-00
(6000+1000)
24r4de weduwe van Symon Stijll6
ƒ 7000-00-00
Rozengracht 8
24r4oud burgemeester Augustinus Pieters met 't huis10
ƒ 7000-00-00
Rozengracht 4
3r6vroedsman Nijkerck3
ƒ 7000-00-00
Sint Odolphisteeg 2
4r6[burger]hopman Wybbrandt Pieters 8
ƒ 7000-00-00
5v6[Jan Foppis als] curator over Foppe Cornelis 0
ƒ 7000-00-00
12v6 Symon Reyns 3
ƒ 7000-00-00
Lanen 33
12v6 Jan Wybbes Calff4
ƒ 7000-00-00
Lanen 35
17v6 Sicke Lieuwes 4
ƒ 7000-00-00
(4000+3000)Lanen 79
4r7 Maycke Feytema1
ƒ 7000-00-00
12v7oud [burger]hopman Frans Laessen Hannema1
ƒ 7000-00-00
(3000+4000)
14r7 Vinckelboschkapitein5
ƒ 7000-00-00
Grote Bredeplaats 25
15v7 Gerloff Johannis 3
ƒ 7000-00-00
Noorderhaven 60
4v8 Sioerdt Clasen Schiereschipper (groot-)7
ƒ 7000-00-00
Grote Bredeplaats 4
15r1 Harmen Thomas absent8
ƒ 7500-00-00
3v1 Joannes Baukes absent4
ƒ 8000-00-00
(6000+2000)
3v1 Sanstrakapiteinselffs met t huis6
ƒ 8000-00-00
Noorderhaven 53
9r1 Rintie Douwes absent8
ƒ 8000-00-00
(6000+2000)
15r1 Trijntie Feddes absent2
ƒ 8000-00-00
15r1[Jacob Tiebbes] curator over Huybert Claessen 0
ƒ 8000-00-00
7v2 Jelle Vetzensrentmeesterwed.6
ƒ 8000-00-00
Hoogstraat 15
7v2 Seerp Gattjes wijdschipper7
ƒ 8000-00-00
Hoogstraat 17
8r2burgervaandrig Abe Douwes 1
ƒ 8000-00-00
13v2burgerhopman en secretaris van Barradeel Matthias Idsinga6
ƒ 8000-00-00
24r3burgemeester Jacob* Foorda8
ƒ 8000-00-00
8r4 Meynte Douwes Hobbemakoopman5
ƒ 8000-00-00
9r4[burger]hopman Cornely6
ƒ 8000-00-00
24r4[oud burgemeester Augustinus Pieters als] de curator over Auckjen Cornelis 0
ƒ 8000-00-00
1r5 Minse Cornelis 6
ƒ 8000-00-00
Voorstraat 90
22r5burgemeester Wetzensiusabsent2
ƒ 8000-00-00
(6000+2000)Lanen 54
1v6 Claes Rinties koopmanabsent2
ƒ 8000-00-00
{6000+2000)
12v6vroedsman Sweerd Tomas 2
ƒ 8000-00-00
24r6 Rintie Clasen 3
ƒ 8000-00-00
(7000+1000)Grote Bredeplaats 26
1v7 Claes Willems Burger2
ƒ 8000-00-00
(5000+3000)Voorstraat 71
3r7 Pauwkoopman3
ƒ 8000-00-00
Voorstraat 89
11r7 Hebbea Kyll0
ƒ 8000-00-00
Voorstraat 33
13v7 Bente bakker3
ƒ 8000-00-00
Voorstraat 1
14v7burgemeester Adema2
ƒ 8000-00-00
(4000+4000)
15v7 Grauda5
ƒ 8000-00-00
16r7oud burgemeester Lantingh2
ƒ 8000-00-00
1r8 Iebel Fockes 2
ƒ 8000-00-00
(5000+3000)Grote Bredeplaats 13
1v8[Claas Huyberts als] curator over de kinderen van zijn vrouw N.N. 0
ƒ 8000-00-00
7r8[Bouwe Tomes als] curator over de kinderen van Laes Laessens 0
ƒ 8000-00-00
7r8 Seerp Lammerts Swermabsent9
ƒ 8000-00-00
(7000+1000)Zuiderhaven 25
8r8 Tierck Sanstraschipper (wijd-)7
ƒ 8000-00-00
(5000+3000)Vijver 4
9r8de weduwe van Stoffel Clases Plasvoor de magistraet te roepen vermits noyt enige verclaringe wilde doen1
ƒ 8000-00-00
Kleine Bredeplaats 18
3r5de weduwe van Jan Claesen 4
ƒ 8300-00-00
1v4[Jelte Ruurds] curator over Ruurd Pieters 0
ƒ 8500-00-00
1r1 Haring Egberts 6
ƒ 9000-00-00
Noorderhaven 7
3v1 Dries Jansen 4
ƒ 9000-00-00
Noorderhaven 45
7r2[Pieter Pietersz Ackersloot] curator over het nagelaten weeskind van Willem Cornelis Boncq0
ƒ 9000-00-00
27v4 Wytse Beymakapitein9
ƒ 9000-00-00
4v6 Maycke Coenraadts 2
ƒ 9000-00-00
7r6 Hector Hoytemachirurgijn3
ƒ 9000-00-00
Kleine Bredeplaats 1
13v7[Bente Backer als] curator over Grietje Reyers 0
ƒ 9000-00-00
5v8 Tieert Reynerts zeilmaker (mr. -)5
ƒ 9000-00-00
Grote Bredeplaats 12
13r2 Symen Fransen koopman3
ƒ 9600-00-00
(1600+8000)
1v1 Jan Auckes 6
ƒ 10000-00-00
3v1 Robijn Eyberts 6
ƒ 10000-00-00
4r1 Baucke Johannes 3
ƒ 10000-00-00
4r1 Edo Reins Wynia4
ƒ 10000-00-00
12v2 Ruierd Martens rentenier1
ƒ 10000-00-00
14v2 Jacob IJsbrands koopman2
ƒ 10000-00-00
Scheerstraat 3
18v3 Frans Joostes 2
ƒ 10000-00-00
7v4 Joucke Fettjes grootschipper6
ƒ 10000-00-00
16v4t huis Romen en vervolgens der Bootsgesellengemeene goederen0
ƒ 10000-00-00
20v4 Dominicus Lantingh5
ƒ 10000-00-00
Brouwersstraat 13
23v4[oud burgemeester Wytso Michiels als] de curator over Wybe Sjoerds 0
ƒ 10000-00-00
13r5 Joucke Hoytes Beymaabsent2
ƒ 10000-00-00
13v5burgemeester Jan Knijffabsent3
ƒ 10000-00-00
1v6 Fedde Pytters 1
ƒ 10000-00-00
2r6vroedsman Jornaabsent5
ƒ 10000-00-00
Voorstraat 50
2v6secretaris Meylsma4
ƒ 10000-00-00
Voorstraat 38
4v6[Cornelis Pouwels als] curator over Tjeerdt Allerts 0
ƒ 10000-00-00
11v6mr. Joost Havestadt4
ƒ 10000-00-00
(8000+1000+1000)Lanen 23
12r6 Jan Aarts 3
ƒ 10000-00-00
(6000+4000)Lanen 25
24r6vroedsman Ackerabsent7
ƒ 10000-00-00
Grote Bredeplaats 24
2v7dr. Bontekoe3
ƒ 10000-00-00
(7000+3000)Voorstraat 83
6v7 Claes Visscher1
ƒ 10000-00-00
(7000+3000)
12v7mr. Goslingh Stienstra7
ƒ 10000-00-00
(5000+5000)
13v7oud burgemeester Fonteynabsent6
ƒ 10000-00-00
Grote Bredeplaats 31
15v7 Andrys Sybouts 3
ƒ 10000-00-00
(4000+1000+5000)Noorderhaven 54
15v7 Syborghkoopman4
ƒ 10000-00-00
Noorderhaven 64
3v8 Claas Minnes blokmaker6
ƒ 10000-00-00
Havenplein 16
9r8ds. Gerco Johannes predikant5
ƒ 10000-00-00
Kleine Bredeplaats 14
10v8 Sybren Sybrens timmerman (mr. -)2
ƒ 10000-00-00
11r8 Neeltie Heeres absent2
ƒ 10000-00-00
(6000+4000)
3v1 Gosse Jansen dochter0
ƒ 10200-00-00
18v3 Jan Jansen 1
ƒ 11000-00-00
(7000+4000)
23v4[burger]vaandrig Hessel Wassenaerabsent4
ƒ 11000-00-00
1v5 Doede Hendrix bakker7
ƒ 11000-00-00
Voorstraat 84
11r5de [burger]hopman Theotardus Lantinghabsent4
ƒ 11000-00-00
Heiligeweg 7
1v1 Jetse Stijl2
ƒ 12000-00-00
3r1 Ayse Ariens 6
ƒ 12000-00-00
4r1 Hylckje Foppes 2
ƒ 12000-00-00
(8000+4000)
15r1 Reiner Jansen 6
ƒ 12000-00-00
23r3 Jacob Jacobs 2
ƒ 12000-00-00
(5000+2000+5000)
22v4vroedsman Anske Ypes Seestraabsent5
ƒ 12000-00-00
23r5 Pytter Ewerts 3
ƒ 12000-00-00
Lanen 42
24v5 Mintie Ipes absent2
ƒ 12000-00-00
(6000+6000)Schritsen 37
2r6 Belitie weduwe van kapitein Codde4
ƒ 12000-00-00
(9000+3000)
2v6burgemeester Hillebrandtsabsent3
ƒ 12000-00-00
15r7 Vormhout4
ƒ 12000-00-00
(5000+3000+4000)
4r8de weduwe van Gale Gales 2
ƒ 12000-00-00
11v8 Jurien Groenewoltkapiteinabsent3
ƒ 12000-00-00
Grote Ossenmarkt 9
14r8 Frans Jacobs de Adam2
ƒ 12000-00-00
Zuiderhaven 67
14v8 Jacob Sanstraabsent5
ƒ 12000-00-00
(8000+4000)Zuiderhaven 59
4r1[Jacob Braem] curator over de kinderen van Sybrand Hessels 0
ƒ 13000-00-00
4v6 Pytter Wybbrandts 2
ƒ 14000-00-00
4v7 Wytse Pybes Tallum4
ƒ 14000-00-00
Voorstraat 99
3r0totaal uitburen 144
ƒ 14100-00-00
12v1 Eme Ypes (10000+2000+3000)8
ƒ 15000-00-00
14v1 Gaucke Braemabsent3
ƒ 15000-00-00
16v2 Claes Jacobs 0
ƒ 15000-00-00
22v3 Claes Claesen 2
ƒ 15000-00-00
22v3 Steven Claesen 1
ƒ 15000-00-00
24r4 Joost Michiels kapitein7
ƒ 15000-00-00
Rozengracht 10
21v5 Sicko Scheltes 4
ƒ 15000-00-00
Lanen 60
3r6burgemeester Luidinga5
ƒ 15000-00-00
Voorstraat 34
9r7 Sicco Lubberti 2
ƒ 15000-00-00
(10000+5000)Voorstraat 61
11r7 Piphronkoopman4
ƒ 15000-00-00
Voorstraat 37
1r8 Meylle Ulbes bakker (mr. -)4
ƒ 15000-00-00
Grote Bredeplaats 17
12r8 Sybrant Feytemagleibakker5
ƒ 15000-00-00
9r8[Gerco Johannes als] curator over de kinderen van Ruird Hillebrant 0
ƒ 15300-00-00
22v3 Syts Pieters absent6
ƒ 16000-00-00
29r4 Rinse Jetses koopman5
ƒ 16000-00-00
1v6 Jeltie Jans absent3
ƒ 16000-00-00
2r6 Heyn Fransen Visscher7
ƒ 16000-00-00
19r6 Pytter Feddes 5
ƒ 16000-00-00
Simon Stijlstraat 6
2r7de weduwe van Reyn Tiallings koopman2
ƒ 16000-00-00
Voorstraat 73
5r7 Teunis Claessen gleibakker6
ƒ 16000-00-00
(10000+6000)
10r7 Abe Pyters koopman7
ƒ 16000-00-00
16v2 WittersWitters huizen in de stad en de landen daar omtrent gelegen0
ƒ 16040-00-00
(8450+7590)
12v7 Wiltetus Jelgersma7
ƒ 17000-00-00
(7000+10000)
4r8ds. Pelledanusabsent5
ƒ 17000-00-00
1v1 Haje Jansen 6
ƒ 18000-00-00
4r1 Jacob Braem4
ƒ 18000-00-00
15r1 Pytter Tammes wed.2
ƒ 18000-00-00
15v2 Gerrit Middachtenrentenier3
ƒ 18000-00-00
9v7 Cornelis Claessen schoenmaker5
ƒ 18000-00-00
Voorstraat 51
10v7vroedsman Sloterdijck5
ƒ 18000-00-00
(16000+2000)
11r7dr. Bechius5
ƒ 18000-00-00
(15000+3000)Voorstraat 33
12v2 Jan Jansen Reyerkoopman4
ƒ 19000-00-00
(18000+1000)
2v1 Jan Reyners 4
ƒ 20000-00-00
4r1 Wybrant Huysman2
ƒ 20000-00-00
(14200+5800)
13r2 Grietje Fransen weduwe dr. Cornelis Frisius4
ƒ 20000-00-00
16r2 Hoite Pieters Fries, dekoopman4
ƒ 20000-00-00
19r2mede raad ter Admiraliteit in Friesland en burgemeester van Harlingen Ewout Jetses Stiensma6
ƒ 20000-00-00
8v4vroedsman Dirck Kyvyt3
ƒ 20000-00-00
14r4 Jan Viselaerkapitein (oud -)8
ƒ 20000-00-00
22v4 Pieter Cornelis Boncqkoopmanabsent3
ƒ 20000-00-00
Zuiderplein 1
27v4 Joris Symens rentenier2
ƒ 20000-00-00
30r4de weduwe van Hylcke Hanekuyck2
ƒ 20000-00-00
23r6 Jan Pytters 6
ƒ 20000-00-00
10r7burgemeester Stansiusabsent3
ƒ 20000-00-00
Voorstraat 43
11v7 Atje Seerps 6
ƒ 20000-00-00
(8000+12000)Voorstraat 29
14r7 Arien Everts Oosterbaenabsent8
ƒ 20000-00-00
9r8de weduwe van Sibout Andrys 1
ƒ 20000-00-00
(12000+8000)Kleine Bredeplaats 20
14r8 Beern Hiddes de Frieskapitein5
ƒ 20000-00-00
Zuiderhaven 65
15r8 Duco Nautaboelgoedsontvanger4
ƒ 20000-00-00
4r1[Wybrant Huysman] curator over Theuntje Symens 0
ƒ 22000-00-00
7v2 Aaltje Reyers weduwe van Arjen Aisses Mahiu3
ƒ 22000-00-00
3r1 Goytien Braem4
ƒ 24000-00-00
3r1 Huybert Braem4
ƒ 24000-00-00
12r7 Jan Dircksen Roorda4
ƒ 24000-00-00
(8000+16000)Voorstraat 19
4r1dr. Swaluwe6
ƒ 25000-00-00
(17000+8000)
15r1 Pytter Tiebbes 3
ƒ 25000-00-00
7v2 Jelle Tjeerds koopman, tichelaarnota per naesten daer over te spreken3
ƒ 25000-00-00
(20000+5000)Hoogstraat 13
16r2 Claas Huiberts Braemkoopman2
ƒ 25000-00-00
4v7 Gerryt Gouckes koopmanabsent11
ƒ 25000-00-00
(15000+10000)
11v7[burger]hopman Minne Hilbrants5
ƒ 25000-00-00
Voorstraat 23
16v2 Freerk Jacobs koopman5
ƒ 28000-00-00
4r5 Amelyke Haenties 2
ƒ 28000-00-00
Simon Stijlstraat 7
1v1 Romcke Jacobs 6
ƒ 30000-00-00
15r1 Jacob Tiebbes absent5
ƒ 30000-00-00
16v2[Freerk Jacobs] curator over de kinderen van Jan Agricola0
ƒ 30000-00-00
25v4 Saco Idsingaontvangerabsent4
ƒ 30000-00-00
Zuiderhaven 52
11v5 Freerck Braem3
ƒ 30000-00-00
2v6 Cornelis Joosten Heyns6
ƒ 30000-00-00
Voorstraat 42
9v7 Jacob Aerts koopman6
ƒ 30000-00-00
Voorstraat 53
10r7 Aechtjen Sloterdijk2
ƒ 30000-00-00
13r7 Suyrgerkoopman4
ƒ 31000-00-00
(18000+10000+3000)Voorstraat 5
13r2 Jacob Hollanderhoutkoper6
ƒ 31500-00-00
13r2 Liesbeth Tjeerds weduwe van Frans Symons2
ƒ 35000-00-00
(18000+12000+5000)
22v3 Laes Pieters absent7
ƒ 35000-00-00
25v4 Adigerius Adiussecretarisabsent5
ƒ 35000-00-00
Zuiderhaven 54
5r7de weduwe van Marten Tjepkes 9
ƒ 35000-00-00
(20000+5000+10000)
16v2 Eelco Rinnerts koopman6
ƒ 36000-00-00
(28000+8000)
3v5 Pytter Oldaenabsent3
ƒ 38000-00-00
4r1 Theunis Foppes 5
ƒ 40000-00-00
(22000+18000)
7r2 Pieter Pieters Ackerslootabsent5
ƒ 40000-00-00
(25000+5000+10000)Hoogstraat 3
17v2 Seerp Tiepkes koopman en tichelaar8
ƒ 40000-00-00
25r4 Bruinsveldtschout-bij-nachtabsent3
ƒ 40000-00-00
Zuiderhaven 48
5v6 Jan Foppis 3
ƒ 40000-00-00
(22000+18000)
23r6 Harmen Pytters absent7
ƒ 40000-00-00
Grote Bredeplaats 14
14r8[Beern Hiddes de Fries als] curator over de kinderen van wijlen de Vriesluitenant-admiraal0
ƒ 40000-00-00
3v6secretaris Wringeren zijn broeder3
ƒ 42000-00-00
Voorstraat 24
15v2 Feddrick Tjerks koopmanwed.5
ƒ 45000-00-00
13v7 Fedde Tieerts koopman5
ƒ 45000-00-00
(35000+10000)Grote Bredeplaats 33
7r8oud burgemeester Bouwe Tomes absent1
ƒ 50000-00-00
Zuiderhaven 21
4v8de edele heer Canterfiscaalabsent7
ƒ 52000-00-00
Grote Bredeplaats 26
23r3 Auck Reyners absent3
ƒ 70000-00-00
11v5[Freerck Braem als] de curator over Reiner Fonteyn0
ƒ 70000-00-00
4v7 Vosmakoopman5
ƒ 70000-00-00
(36000+9000+25000)Voorstraat 95
1v8 Claas Huyberts koopman5
ƒ 80000-00-00
(45000+35000)
3r1 Lammert Clasen 4
ƒ 90000-00-00
(70000+9000+11000)Noorderhaven 41
25r4burgemeester Harmen Synes Nauta5
ƒ 100000-00-00
3v8 Jurien Fonteynabsent3
ƒ 130000-00-00
4v6 Cornelis Pouwels 7
ƒ 140000-00-00
4v6 Jancke Reiners 5
ƒ 150000-00-00
4r1 Claes Freercx 4
ƒ 200000-00-00
24r3totaal 3e kwartier 1146
ƒ 294500-00-00
26v5totaal 5e kwartier 1032
ƒ 468000-00-00
33r4totaal 4e kwartier 1262
ƒ 605200-00-00
19v2totaal 2e kwartier Omschrivinge gedaen van de hooffden in het quartier van de hopman Leucke Mertens ende Foppe Ens faendrager,974
ƒ 768140-00-00
15r8totaal 8e kwartier 689
ƒ 830800-00-00
16v7totaal 7e kwartier 949
ƒ 935200-00-00
25v6totaal 6e kwartier 996
ƒ 945000-00-00
15v1totaal 1e kwartier 1138
ƒ 965000-00-00