Harlingen, personele goedschatting, 1672 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 530)

Cohier van de goedschattinge der stede Harlingen, 1672.

Een rondgang volgens een kwartierindeling (gelijk aan de kwartierindeling die in de reëelkohieren vanaf 1716 gebruikt wordt) somt in dit kohier de eigenaren en huurders op van de percelen, met daarbij een opgave of schatting van de waarde van het (roerend en onroerend) bezit. Binnen de kwartieren is geen nummering van de percelen aangegeven.

Het betreft hier een incidentele heffing volgens een Statenresolutie van 13 januari 1672, zoals die in 1621 ook al eens was opgelegd. Vanaf ca. 1690 wordt deze zgn. personele goedschatting permanent geheven.

Het verschuldigde bedrag is niet genoteerd maar bedraagt waarschijnlijk 1% of 1,1% van het vermogen. Soms zijn een of twee extra bedragen (hieronder in de kolom 'opmerking taxatie') genoteerd bij het eerst genoteerde vermogen. Het ging dan blijkbaar eerst om een schatting (legio personen hebben de aantekening 'absent') en vervolgens om beter geïnformeerde bedragen.

Er zijn geen vermeldingen met bedragen lager dan 100 gulden, blijkbaar is de dat de ondergrens voor deze heffing. Bij minvermogendenen is meestal 'p', 'pauper' of 'nihil' aangegeven, en geen vermogen.

Per bladzijde zijn de aantallen personen en de vermogens opgeteld, maar deze bedragen zijn hier niet overgenomen omdat ze geen informatie toevoegen. Wel zijn de opgetelde bedragen aan grondpacht per kwartier en overige totalen overgenomen.

De oorspronkelijke volgorde van alle gegevens is te zien bij sortering op folio (standaard). Bij andere sorteringen worden alleen de dan relevante gegevens getoond.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opfoliokwartiervoornaam patroniem familienaamberoepopmerkingabsentpauperhoofdentaxatieopmerking taxatiegeschat adres
1r1 W. 1. Quartier, hopman Edo Reins Wynja, faendrich Gabbe Ariens Kuyck.0 
1r1 Thomas Ages p4 
1r1 Nampk Rochus 2
ƒ 2800-00-00
1r1 Jetse Eelckes b.p7 
1r1 Sipke bootsmanp2 
1r1 Haring Egberts 6
ƒ 9000-00-00
Noorderhaven 7
1r1[Haring Egberts] curator over Eybert Cornelis 0
ƒ 800-00-00
1r1 Jancke Jans 7
ƒ 1200-00-00
1r1 Willem Graefb.4 
1v1 Jetse Stijl2
ƒ 12000-00-00
1v1 Sibble Jansen 4
ƒ 1000-00-00
1v1 Thomas Auckes 3
ƒ 2000-00-00
Noorderhaven 15
1v1 Claes Sibes Bontekoe2
ƒ 2000-00-00
1v1 Gerrit Auckes 3
ƒ 2500-00-00
1v1 Pyttie muy wed.p4 
1v1 Jan Auckes 6
ƒ 10000-00-00
1v1 Gerben Douwes 2
ƒ 2300-00-00
1v1 Romcke Jacobs 6
ƒ 30000-00-00
1v1 Haje Jansen 6
ƒ 18000-00-00
1v1 Minne Jansen 5
ƒ 800-00-00
Noorderhaven 17
2r1 Wytse Sioerdts niet gecompareert4 
2r1 Botte Hessels p5 
2r1 Pytter Cornelis p1 
2r1 Jan Warners b.3
ƒ 300-00-00
2r1 Ike Bouwes p4 
2r1 Marij een wed.alim.1 
2r1 Ruierd Ulckes p4 
2r1 Pytter Isbrandts 3
ƒ 2800-00-00
2r1 Epk een wed.p1 
2r1 Freerk Jans b.p2 
2r1 Albert houtstapelaarp3 
2v1 Jan Reyners 4
ƒ 20000-00-00
2v1[Jan Reyners] curator over Jan Jacobs 0
ƒ 3200-00-00
2v1[Jan Reyners] curator over Symentje Symens 0
ƒ 600-00-00
2v1 Hendrik Wouters p4 
2v1 Jedsche een wed.p4 
2v1 Dirck Siercx p4 
2v1 Jan Hendricx 7
ƒ 1300-00-00
2v1 Jan Jansen b.p3 
2v1 Albert Hendricx p5 
2v1 Gertie Johannes w.p1 
2v1 Jacob Cornelis p5 
2v1 Dirck Lammerts p8 
2v1 Teeckle Cornelis 4
ƒ 6000-00-00
3r1 Goytien Braem4
ƒ 24000-00-00
3r1 Sicke Fransen 2
ƒ 2000-00-00
3r1[Sicke Fransen] curator over Lijsbert Jans 0
ƒ 1000-00-00
3r1 Claeske een wed.p6 
3r1 Impke Rinties noch eenp4 
3r1 Sierck Tiebbes p6 
3r1 Fecke Aesges b.p3 
3r1 Rinck een vrijsterp1 
3r1 Folckert Pytters 6
ƒ 2000-00-00
3r1[Folckert Pytters] curator over de kinderen van Claes Gerryts 0
ƒ 200-00-00
3r1 Ayse Ariens 6
ƒ 12000-00-00
3r1 Huybert Braem4
ƒ 24000-00-00
3r1 Lammert Clasen 4
ƒ 90000-00-00
(70000+9000+11000)Noorderhaven 41
3v1 Dries Jansen 4
ƒ 9000-00-00
Noorderhaven 45
3v1 Joannes Baukes absent4
ƒ 8000-00-00
(6000+2000)
3v1 Ruierd Sibes 2
ƒ 3000-00-00
3v1 Doecke Doeckes 7
ƒ 1300-00-00
3v1 Jan Doedes 2
ƒ 3000-00-00
3v1 Gosse Jansen dochter0
ƒ 10200-00-00
3v1 Sanstrakapiteinselffs met t huis6
ƒ 8000-00-00
Noorderhaven 53
3v1 Anne Jacobs Fliet2
ƒ 3500-00-00
3v1 Thomas Fransen 3
ƒ 400-00-00
3v1 Robijn Eyberts 6
ƒ 10000-00-00
3v1 Claes Robijns 0
ƒ 1000-00-00
3v1 Doede Jansen onder eede sich purgeert hebbende, verclaert geen meer goederen te hebben als 2800 caroliguldens de 2 dec 16724
ƒ 2800-00-00
3v1 Jan Mackes 6
ƒ 2500-00-00
3v1 Broer Sytses met t huis4
ƒ 1500-00-00
4r1 Baucke Johannes 3
ƒ 10000-00-00
4r1 Claes Freercx 4
ƒ 200000-00-00
4r1[Claes Freercx] curator over Antje Fransen 0
ƒ 1000-00-00
4r1[Claes Freercx] curator over Wybe Fransen 0
ƒ 1000-00-00
4r1 Theunis Foppes 5
ƒ 40000-00-00
(22000+18000)
4r1 Jarigh Jacobs 6
ƒ 7000-00-00
4r1 Hylckje Foppes 2
ƒ 12000-00-00
(8000+4000)
4r1 Jacob Braem4
ƒ 18000-00-00
4r1[Jacob Braem] curator over de kinderen van Sybrand Hessels 0
ƒ 13000-00-00
4r1[Jacob Braem] curator over Pyttje Sybrands 0
ƒ 6000-00-00
4r1 Wybrant Huysman2
ƒ 20000-00-00
(14200+5800)
4r1[Wybrant Huysman] curator over Theuntje Symens 0
ƒ 22000-00-00
4r1 Edo Reins Wynia4
ƒ 10000-00-00
4r1dr. Swaluwe6
ƒ 25000-00-00
(17000+8000)
4r1 3 oude meydenp3 
4r1 Gerryt Bicortensdochterp1 
4v1 Lywe Sickema4
ƒ 300-00-00
4v1 Griet Mosckp1 
4v1 Freerck Reiners p5 
4v1 Andries Jansen p2 
4v1 Els een wed.p9 
4v1 Jan Spanjerp1 
4v1 Willem Tiebbes p10 
4v1 Hessel Minnes p6 
4v1 Dirck Jansen Roordasoldaat3 
4v1 Heere Aedes b.p6 
4v1 Floris Jansen p4 
5r1 Marten Salvus 3
ƒ 2500-00-00
5r1 Marten Hajes 3
ƒ 1000-00-00
5r1 Rein Ruijterabsent7
ƒ 1000-00-00
5r1 Claes Jansen 2
ƒ 800-00-00
5r1 Jan Folckerts 4
ƒ 500-00-00
5r1 Douwe Folckerts 0
ƒ 300-00-00
5r1 Douwe Douwes 6
ƒ 800-00-00
5r1 Joucke Tierdts 4 
5r1 Reyner Ariens 3
ƒ 1000-00-00
5r1 Seerp timmermanp6 
5r1 Heere Pytters b.p3 
5r1 Rein Wypkes b.p5 
5v1 Tuyge Jurriens absent2
ƒ 400-00-00
5v1 Ulck Epkes wed.p1 
5v1 Lywe Pytters p7 
5v1 Johannes Valcksoldaatp4 
5v1 Jan Lammerts b.p2 
5v1 Beern Jacobs b.p4 
5v1 Outger Reiners b.p4 
5v1 Simon Oeges b.p2 
5v1 Hendrik Roestb.p2 
5v1 Roelifke p2 
5v1 Tierd Eelckes absentp6 
6r1 Broer Fongers b.p2 
6r1 Jacob Hettes p7 
6r1 Jetse Geerdts b.p3 
6r1 Evert Jansen soldaat3 
6r1 Gerryt Jansen p5 
6r1 Mette een wed.p1 
6r1 Stoffel Willems b.p3 
6r1 Wybe Claessen b.p5 
6r1 Beern Hendricx b.p3 
6r1 Claes Geerts p6 
6v1 Marij Egberts een wed.p2 
6v1 Gertie Coerts p2 
6v1 Heere Haies weduwep3 
6v1 Harmen Harmens b.p4 
6v1 Pyttie Wybes wed.p1 
6v1 Lywe Douwes b.p3 
6v1 Aebel Luyttiens b.p8 
6v1 Albert Gerryts b.p3 
6v1 Coert Hansen b.p3 
6v1 Anne Willems b.p2 
6v1 Hans Caspers soldaatp3 
6v1 Reyner Roerom3
ƒ 100-00-00
7r1 Marten Martens b.p6 
7r1 Heere Iges b.p4 
7r1 Duyte Hylckes b.p6 
7r1de wed. van Hackepayp5 
7r1 Tybbe een wed.p3 
7r1 Simen Lases wed.p2 
7r1 Benne Geerts soldaatp4 
7r1 Keimpe Rinses p4 
7r1 Tierd Gatses p6 
7r1 Jacob Teuuwes b.p3 
7r1 Albert Jacobs p9 
7v1 Willem Dirks b.p5 
7v1 Jan Claesen b.p2 
7v1 Focke Reyers p3 
7v1 Gerrit Eelckes 2
ƒ 200-00-00
7v1 Mayke Jans wed.p3 
7v1wed. Marten Jansen p3 
7v1 Hiltie Hoytes wed.4
ƒ 800-00-00
7v1 Evert Jacobs 6
ƒ 100-00-00
7v1 Ruierd Ruierdts 4
ƒ 400-00-00
7v1 Arien Apes p2 
7v1 Sioerd Sioerdts 2
ƒ 1000-00-00
7v1 Ike Jillerts 4
ƒ 1700-00-00
8r1 Mayke Douwes wed.p2 
8r1 Willem Willems nihil3 
8r1 Hille Tiercx 4 
8r1 Siedts Aedes b.p5 
8r1 Jan Jacobs 2
ƒ 2500-00-00
8r1 Gerben Gerbens 6
ƒ 1000-00-00
8r1 Attie Pytters een wed.p4 
8r1 Wybe Sytses b.p3 
8r1vaandrig Gabbe Ariens absent3
ƒ 300-00-00
8r1 Dirck Piers p4 
8r1 Antie muy, een wed.p1 
8r1 Joris Jansen 4 
8r1 Claes Stendert 2
ƒ 2000-00-00
8v1 Dirck Sioerdts 6
ƒ 6000-00-00
8v1[Dirck Sioerdts] curator over de kinderen van Warner Sents 0
ƒ 3000-00-00
8v1 Jan Slapp2 
8v1 Minne Jansen met t huis5
ƒ 4000-00-00
8v1[Minne Jansen] curator over de kinderen van Pieter Tjallinghs 0
ƒ 1800-00-00
8v1 Claes Andries 2
ƒ 1000-00-00
8v1 Feye Jansen 3 
8v1 Pytter Jansen halfwassen7
ƒ 200-00-00
8v1 Foppe Douwes 3
ƒ 800-00-00
8v1 Jan Jacobs absent4
ƒ 200-00-00
8v1 Abbe smidp8 
8v1 Rinse Abbes timmerman7
ƒ 200-00-00
8v1 Gryttie Mirandawed.p2 
9r1 Antie Jans p1 
9r1 Cornelis Sibes p6 
9r1 Huygh Willems 4
ƒ 1200-00-00
9r1 Dieucke Mevis 2
ƒ 500-00-00
9r1 Griet Heins een wed.p1 
9r1 Pytter Tiebbes p5 
9r1 Dirck Jochums soldaatp4 
9r1 Jan Bartels 1
ƒ 800-00-00
9r1 Sierck Sibrants 8
ƒ 1000-00-00
9r1 Johannes Jansen b.p2 
9r1 Pietertie Clases p2 
9r1 Rintie Douwes absent8
ƒ 8000-00-00
(6000+2000)
9v1 Claes baantjerp6 
9v1 Harmen Warners soldaatp4 
9v1 David Theunis p3 
9v1 Trijntje Freercx p1 
9v1 Feijcke Cornelis p5 
9v1 Eibert Jansen Hobbekeesp4 
9v1 Jan Goytties p4 
9v1 Aefke Tiepkes p1 
9v1 Jan Hartmans p2 
9v1 Gerryt Gerryts p3 
9v1 Hans Hendricx p3 
10r1 Trijntie Hansen wed.p3 
10r1 Lywe Haies p3 
10r1 Tiampke Jans p1 
10r1 Wypk Jans p3 
10r1 Harcke Lupkes p4 
10r1 Frans Dircx p3 
10r1 Albert Dircx p5 
10r1 Sipke Aedes p3 
10r1 Coert Harmens p5 
10r1 Swaentie Harmens p3 
10r1 Jan Sibes b.p2 
10r1 Jelle Douwes p2 
10v1 Marten Cornelis p3 
10v1 Lubbert Lubberts 1
ƒ 300-00-00
10v1 Abraham Dieden soldaatp2 
10v1 Foecke Martens p3 
10v1 Haytse Bouwes p4 
10v1 Griet Jans een wed.p1 
10v1 Jan Wessels soldaatp7 
10v1 Hendrick Harckes p4 
10v1 Hendrick Russchenburghp6 
10v1 Griet Haies wed.p1 
10v1 Margriet Russchenburghp1 
11r1 Trijn Jeeps 1 
11r1 Harmen Meynerts 1
ƒ 600-00-00
11r1 Harmen Engels soldaatp3 
11r1 Nieske Jans wed.p1 
11r1 Dorentisoldaatp2 
11r1 Jurien Hansen 2
ƒ 400-00-00
11r1 Beerntie een wed.p3 
11r1 Jan Gerryts soldaat2 
11r1 Tierd Ubles 3
ƒ 600-00-00
11r1 Hendrick Wessels 2
ƒ 300-00-00
11r1 Pytter Claessen p2 
11r1 Augustinti p1 
11v1 Willem Ariens absent2
ƒ 300-00-00
11v1 Auck Doeckes 3
ƒ 800-00-00
11v1 Lammert Fockes b.p2 
11v1 Tyttie Sytses wed.p1 
11v1 Hans Joostes p3 
11v1 Jeep Jansen p2 
11v1 Jelle Cornelis 3
ƒ 1200-00-00
11v1 Haie Tjommes 0
ƒ 1000-00-00
11v1[Haie Tjommes] curator over Trijntje Sjoerds 0
ƒ 4000-00-00
11v1 Jan Hendricx 3
ƒ 1000-00-00
11v1 Reiner Heeres 2
ƒ 500-00-00
11v1 Berber Clases 1
ƒ 800-00-00
11v1 Hencke meidp1 
11v1 Marijke meidp1 
11v1 Aeltie meidp1 
12r1 Johannes Sibes 2 
12r1 Minne Lasen 5 
12r1 Sake Tjepkes 2 
12r1 Rinnert Rienks 3
ƒ 600-00-00
12r1 Claes Jansen 1 
12r1 Melle Jansen 3
ƒ 300-00-00
12r1 Bauke Folckerts 3
ƒ 1600-00-00
12r1 Robijn Ruierds 3
ƒ 300-00-00
12r1 Jillert Pieters 4
ƒ 500-00-00
12r1 Sipke Pieters 3 
12r1 Berber Simens 2 
12v1 Reiner Hendricx p3 
12v1 Eme Ypes (10000+2000+3000)8
ƒ 15000-00-00
12v1 Alif Oenses 3 
12v1 Joost Inties 3 
12v1 Jan Floris 4 
12v1 Freerk Pieters 3 
12v1 Gerben baantjer3 
12v1 Eelcke Jelles 5
ƒ 200-00-00
12v1 Cornelis Tiercx wed.p3 
12v1 Jan Gerlifs 2
ƒ 600-00-00
13r1 Pytter Wouters 4
ƒ 200-00-00
13r1 Hittie een wed.p3 
13r1 Mayke Wybrens p1 
13r1 Harmen Wybes 4
ƒ 1000-00-00
13r1 Dieucke een wed.p1 
13r1 Neeltie een wed.p1 
13r1 Gertie een wed.p1 
13r1 Geert Hendricx p3 
13r1 Johannes Hingevelt4
ƒ 200-00-00
13r1 Jeltie een weduwep1 
13r1 Hiltie een weduwep1 
13v1 Hendrick Jansen p4 
13v1 Eelcke Bockes p2 
13v1 Bocke Tjallinghs p3 
13v1 Lenert Jansen wed.p5 
13v1 Willem Coenes 8
ƒ 500-00-00
13v1 Aefke een wed.p1 
13v1 Claes Wopkes p6 
13v1 Wypke Willems een wed.p1 
13v1 Jacob Lammerts 2
ƒ 1200-00-00
14r1 Jan Foppes p4 
14r1 Siouck een wed.1
ƒ 200-00-00
14r1 Jasper Jaspers 5
ƒ 400-00-00
14r1 Arien Tuenis 6
ƒ 1000-00-00
14r1 Heere Freercx p2 
14r1 Jan Gerbens 5
ƒ 200-00-00
14r1 Jurjen Hansen [doorgehaald]3 
14r1 Pytter Gerbens p6 
14r1 Tierd Feddricx p7 
14r1 Gerrit Aarts soldaatp3 
14v1 Sytse Thomas p2 
14v1 Jetse Jansen b.p2 
14v1 Tymen Melles 4
ƒ 100-00-00
14v1 Sasker Montes 3
ƒ 500-00-00
14v1 Focke Martens 9
ƒ 1000-00-00
14v1 Tuenis Jansen absent5
ƒ 800-00-00
14v1 Berber een wed.p1 
14v1 Jan Gerlofs absent3
ƒ 600-00-00
14v1 Doede Bauckes absentp3 
14v1 Gaucke Braemabsent3
ƒ 15000-00-00
14v1[Gaucke Braem] curator over Trijntje Pieters 0
ƒ 3000-00-00
15r1 Reiner Jansen 6
ƒ 12000-00-00
15r1[Reiner Jansen] curator over Antje Haytses 0
ƒ 1000-00-00
15r1 Reiner Jansen wegens zijn stiefkinderen0
ƒ 5000-00-00
15r1 Reiner Jansen Den 23e Januari 1674 dese 50 gld van Reyner Jansen wegens sijn vrouwen voorkinderen ontf.0 
15r1 Pytter Tammes wed.2
ƒ 18000-00-00
15r1 Tierd Jelles 2
ƒ 200-00-00
15r1 Trijntie Feddes absent2
ƒ 8000-00-00
15r1 Harmen Thomas absent8
ƒ 7500-00-00
15r1 Dirck Vetzensiusabsent5
ƒ 500-00-00
15r1 Otto Knijff5
ƒ 1700-00-00
15r1 Heere Jacobs p5 
15r1 Jacob Tiebbes absent5
ƒ 30000-00-00
15r1[Jacob Tiebbes] curator over Huybert Claessen 0
ƒ 8000-00-00
15r1 Pytter Tiebbes 3
ƒ 25000-00-00
15r1[Pytter Tiebbes] curator over Jan Haringhs 0
ƒ 1000-00-00
15r1[Pytter Tiebbes] curator over de soon van Pieter Hylckes 0
ƒ 1000-00-00
15r1[Pytter Tiebbes] curator over Hendrick Andries 0
ƒ 1800-00-00
15v1 Beert Ulbes 5
ƒ 5000-00-00
15v1 Sipke Auckes 3
ƒ 100-00-00
15v1 Yde Dircx Alma5
ƒ 2000-00-00
15v1een man overgesien doch te bevragen bij Minne Jansen, ende is Claes Lammerts schuitevoerder0 
15v1totaal 1e kwartier 1138
ƒ 965000-00-00
1r2 Lijste ende beschrijvinge bij de heere praesiderende burgemeester Hans Keimpes binnen Harlingen gedaan ende0 
1r2 gemaakt van de namen, qualiteit, ende quantiteit der vaders en voorstanders van familien in sijn E. quartier0 
1r2 off compagnie onder de hopman Matthias Idsinga ende faandrager Aebe Douwesz, sub numero 2 resorterende.0 
1r2 16 januari 1672 0 
1r2 Fenne Geerts een weduwep2 
1r2 Allard Jansen bootsgezelp3 
1r2 Jelis Joosten Heynsabsent1
ƒ 3000-00-00
1r2 Doekle Wybes grootschipper5
ƒ 500-00-00
1r2 Jan Ulbes stads mr metselaar7
ƒ 400-00-00
1v2 Jacob Donkersmakschipper7
ƒ 700-00-00
1v2 Jan Sipkes grootschipper5
ƒ 800-00-00
1v2 Lambert Claassen schuitevoerder2
ƒ 800-00-00
1v2 Claas Taedes verver2
ƒ 1000-00-00
1v2 Oets Wybes schuitevoerder4
ƒ 200-00-00
2r2 Meye Zaakes schuitevoerder4
ƒ 400-00-00
2r2 Hendrik Everts linnenweverp1 
2r2 Moerk Douwes een weduwep4 
2r2 Ruierd Jansen smalschipper3
ƒ 2400-00-00
2r2 Antje Claasses een weduwe2
ƒ 2000-00-00
2r2 Mayke Claases een olde meydp1 
3v2 Tjeerd Jansen estrikbakker5
ƒ 600-00-00
3v2 Claas Baukes kuiper3
ƒ 100-00-00
3v2 Hendrik Andries kuipersjongencurator is Pieter Tjebbes Dreyerp1 
3v2 Ybeltje Dirks wed.3
ƒ 500-00-00
3v2 Willem Arjens rogverschieterpauper6 
3v2 Tjerk Freerks zakkendragerp4 
3r2 Geert Jansen zakkendrager4
ƒ 400-00-00
3r2 Philippus Jansen arbeiderp4 
3r2 Pouwel Jansen p3 
3r2 Goris Sikkes rogverschieterp5 
3r2 Jan Jetses baantjerp6 
3r2 Claas Baukes p4 
4v2 Anne Claasses arbeiderp5 
4v2 Haitze Oeges leijkerp6 
4v2 Poppe Freerks voermanwed.p1 
4v2 Beern Jansen soldaat5 
4v2 Jan Doekes bootsmanp5 
4v2 Jacob Bottes tichelknecht4 
4v2 Gerloff Jansen linnenweverp2 
4v2 Pheltenoom soldaat1 
4v2 Arent Jansen linnenweverp4 
4v2 Gerrit Douwes zakkendragerp8 
4v2 Willem Sipkes wed.p3 
4v2 Remke Panbakkersoldaat4 
4v2 Harmen Keysersoldaatwed.p3 
4r2 Dirck Ypkes schuitevoerder4
ƒ 600-00-00
4r2 Feik Zendts een wed.alimenteer1 
4r2 Jan Andries soldaat5 
4r2 Machteltje een soldaatswed.p2 
4r2 Jacob Jansen arbeiderp6 
4r2 Meynert IJsbrands b.2 
4r2 Rienk Cornelis soldaat1 
4r2 Feyke Jeppes voermanwed.p3 
4r2 Engell Brouwerb.p3 
4r2 Jan Jansen soldaat6 
4r2 Lourens Lamberts soldaat2 
4r2 Jetsk Bokkes wed.p1 
4v2 Salomon Jansen soldaat3 Karremanstraat 4
4v2 Jan Keizersoldaat4 
4v2 Jouke Sybouts baanknechtp5 
4v2 Pieter baantjerp2 
4v2 Jan Hendriks karreman (stads -)p5 
4v2 Tjeerd Wybrens p6 
4v2 Pieter Lubberts baanknechtp3 
4v2 Douwe Eelkes b.p6 
4v2 Hendrik Jansen soldaat3 
4v2 Harmen Albarts soldaat5 
4v2 Jildu Rinses een weduwearm2 
5r2 Abraham Fransen arbeiderp5 
5r2 Sibble Dirks b.p5 
5r2 Lambert Willems arbeider4
ƒ 200-00-00
5r2 N.N. buurwijff, een weduwep1 
5r2 Take Pieters rogverschieterabsentp1 
5r2 Jacob Hylkes pauper2 
5r2olderman smalschippersgilde Doeke Scheltes 3
ƒ 500-00-00
Zoutsloot 59
5r2 Hendrik Hendriks dopjesweverabsent2
ƒ 3500-00-00
5r2[Hendrik Hendriks] curator over de twee nagelaten kinderen van Jan IJzenbeek0
ƒ 800-00-00
5r2[Hendrik Hendriks en Pieter Jansen lakencoper] curator over Pieter Jelles 0
ƒ 1100-00-00
5v2 Govert Hendriks wijdschipper4
ƒ 1600-00-00
Karremanstraat 21
5v2[Meyle Uylkes] curator over Pieter Hendriks [Govert Hendriks] broeder en kostganger0 
5v2 Fedde Donkersmalschipper4
ƒ 500-00-00
5v2 Folckert Jansz bezemmakerp5 
5v2 Claas Harkes gortmaker4
ƒ 100-00-00
5v2 Allard Tjerx arbeiderp3 
5v2 Orsull Jans een wed.p3 
5v2 Douwe Jelles schuitevoerderp7 
6r2 Jan Symens b.p4 
6r2 Claas Carsten schuitevoerderp1 
6r2 Jan Sybrens moutmakerp2 
6r2 Claas Jansen estrikbakker2
ƒ 600-00-00
6r2 Lolke panbakkersknechtp4 
6r2 Willem Lubberts soldaat3 
6r2 Wouter Pieters schuitevoerderp6 
6r2 Ybell Reyners een wed.arm3 
6r2 Trijn Clases p1 
6r2 Tjallingh Gijkkes wed.4 Karremanstraat 18
6v2 Hendrik Wouters breiderp3 
6v2 Jan vormer2
ƒ 100-00-00
6v2 Tjeerd Folckerts arbeiderp4 
6v2 Harmen Luyrs schoenlapper5
ƒ 500-00-00
6v2 Duco Galamabakker6
ƒ 1000-00-00
6v2 Dirck Claassen b.p4 
6v2 Baukjen Willems vrijsterp1 
6v2 Gerrit Gerrits schoolmeesterp4 
6v2oud burgemeester H. Caesariusabsent3
ƒ 2000-00-00
7r2 Pieter Pieters Ackerslootabsent5
ƒ 40000-00-00
(25000+5000+10000)Hoogstraat 3
7r2[Pieter Pietersz Ackersloot] curator over het nagelaten weeskind van Willem Cornelis Boncq0
ƒ 9000-00-00
7r2[Pieter Pietersz Ackersloot] curator over Antje Ages 0
ƒ 1000-00-00
7r2[Pieter Pietersz Ackersloot] curator over de drie kinderen van Gerryt Gerryts 0
ƒ 1500-00-00
7r2 Wybe Folckerts Schots koopman2
ƒ 4500-00-00
(3600+900)
7r2 Jan Reiners overgesien0
ƒ 800-00-00
7r2 Claas Lambarts schuitevoerder2
ƒ 500-00-00
7r2 Alderechtrector8
ƒ 1200-00-00
7r2 Jacob Jacobs TurcoisSchots koopmanbuitenslands, sijn suster de vasticheit bewoonende1
ƒ 500-00-00
Hoogstraat 11
7v2 Wybe Sytzes 2 
7v2 Jelle Tjeerds koopman, tichelaarnota per naesten daer over te spreken3
ƒ 25000-00-00
(20000+5000)Hoogstraat 13
7v2 Jelle Vetzensrentmeesterwed.6
ƒ 8000-00-00
Hoogstraat 15
7v2 Seerp Gattjes wijdschipper7
ƒ 8000-00-00
Hoogstraat 17
7v2 Aaltje Reyers weduwe van Arjen Aisses Mahiu3
ƒ 22000-00-00
8r2 Pieke Zyrx kuiper4
ƒ 900-00-00
Hoogstraat 21
8r2burgemeester Hans Keimpes 3
ƒ 3500-00-00
Hoogstraat 23
8r2[burgemeester Hans Keimpes] curator over de kinderen van Keimpe Jacobs 0
ƒ 1000-00-00
8r2[burgemeester Hans Keimpes] curator over de kinderen van Hendrick Wybes 0
ƒ 1600-00-00
8r2burgervaandrig Abe Douwes 1
ƒ 8000-00-00
8r2 Hette Tjeerds molenaar4
ƒ 1400-00-00
Hoogstraat 25
8r2 Homme timmerman3 
8r2 Bote Harkes 2 
8r2 Grietje Eyberts wed.5 
8r2 Jan Beerns soldaat3 
8r2 Engel Coerts meid1 
8v2 Joannes Gaales 3 
8v2 Meinert Jansen arbeider5 
8v2 Gerben schoenlapperwed.4 
8v2 Roelof Mosselmanschuitevoerder4 
8v2 Marten Beerns soldaat7 
8v2 Bartel Cocqswed.3 
8v2 Grietje een wed.1 
8v2 Ymke Thijssen een wed.1 
8v2 Geert Beerns soldaat4 
8v2 Coen Hepkes metselaar4 
9r2 Symen Tjeerds schuitevoerder2
ƒ 200-00-00
9r2 Jan Harmens arbeiderslapers1
ƒ 200-00-00
9r2 Yke Ruurds arbeiderslapers1 
9r2 Marten Reijners koopman 2
ƒ 800-00-00
9r2 Lyntje Arjens een wed.1 
9r2 Auk Pieters olde meid1 
9r2 Pieter arbeider1 
9r2 Rinsk een wed.1 
9r2 Roelof Jetses arbeider3 
9r2 Antje Haitses vrijster1 
9r2 Aaltje Seerps een wed.1 
9r2 Jan Martens schuitevoerder5
ƒ 200-00-00
9r2 Jacob Hayes arbeider4 
9v2oud burgerhopman Claas Jansen Valkenburghbrouwer4
ƒ 7000-00-00
9v2 Haantje Jansen Leyenaar5
ƒ 5000-00-00
9v2 Albert Claassen schuitevoerder3
ƒ 200-00-00
9v2 Marike Jansen vrijster1
ƒ 300-00-00
9v2 Marten Lieuwes pauper1 
9v2 Mink Lieuwes timmerman4 Hoogstraat 35
9v2 Aafke Jacobs vrijster, zuster van Trijntje en Brechtje Jacobs3
ƒ 400-00-00
9v2 Trijntje Jacobs vrijster, zuster van Aafke en Brechtje Jacobs0 
9v2 Brechtje Jacobs vrijster, zuster van Aafke en Trijntje Jacobs0 
9v2 Pieter Gijekes schuitevoerder3
ƒ 400-00-00
10r2 Jochum Pieters dienstknecht2 
10r2 Pieter Tjeerds herbergier4 
10r2 Sjoerd Spanjer2 
10r2 Joost Jansen sleper2 
10r2 Asmus Carsten 2
ƒ 100-00-00
10r2 Roelof Jetses baantjer3 
10r2 Jelle Rinnerts gleibakker6 
10r2 Willem 2 
10r2 Coert soldaat2 
10r2 Hiltje Jacobs een wed.3 
10r2 Jan Symens chirurgijn4
ƒ 100-00-00
10v2 Tede Gosses wed.2 
10v2 Gerben metselaar5 
10v2 Tzietske Gaatzes weduwe van Folkert Gerlofs1
ƒ 4500-00-00
10v2 Huybert Jansen timmermansknechtvan hier vertrocken4 
10v2 Jochum Folckerts voerman4
ƒ 100-00-00
10v2 Bauke Jelles voermanabsentp1 
10v2 Beern Beerntsen timmermansknechtp1 
10v2 Piebe Tonis gleibakkerp1 
10v2 Jacob Zyrx wagenmaker4
ƒ 200-00-00
10v2 Trijntje Jans paup.2 
11r2 Dirck Alberts wed.4 
11r2 Douwe Jacobs smid5
ƒ 2000-00-00
11r2 Sjouk IJsbrands een wed.1
ƒ 200-00-00
11r2 Sasker Andries schoolmeester4 
11r2 Hendrik zakkendrager3
ƒ 100-00-00
11r2 Cornelis Pieters bakker3
ƒ 2000-00-00
11r2 Douwe Jacobs uitdrager4
ƒ 1000-00-00
11r2 Rein Sierks wagenmaker2
ƒ 200-00-00
11r2 Tjepke Baukes 2 
11v2 Okke Annes steenvoerder3
ƒ 100-00-00
11v2 Ruierd Piers wed.4 
11v2 Johannes Jacobs glazenmaker1
ƒ 100-00-00
11v2 Wiggle Wybes arbeider4 
11v2 Jeltje een wed.1 
11v2 Age Tjebbes wed.1 
11v2 Jan Feikes schuitevoerder7
ƒ 200-00-00
11v2 Janke Hanses een wed.1 
11v2 Hendrik Buwes turfdrager2 
11v2 Luier Gerrits soldaat3 
12r2 Thijs Ypes timmermansknecht2 Scheerstraat 1
12r2 Romke Benedictus cherger3 
12r2 Hylk Clases knoopmaakster1
ƒ 500-00-00
12r2 Hein Oenes Zeemanwijdschipper4
ƒ 2000-00-00
(1200+800)Scheerstraat 5
12r2 Marten Haitses arbeider3 
12r2 Hendrik Johannes smid4 
12r2 Robbert Hendriks opperman2 Scheerstraat 9
12r2 Fokke Jansen glazenmaker4 
12r2 Martjen Bentes weduwe schipper Claas Amelander2
ƒ 5000-00-00
(1500+3500)
12v2 Jan Sybes pottenbakker1
ƒ 4500-00-00
12v2 Jan Jansen Reyerkoopman4
ƒ 19000-00-00
(18000+1000)
12v2[Jan Jansen Reyer] curator over de kinderen van Tjerk Baukes 0
ƒ 500-00-00
12v2 Jochum Hendriks pottenbakker5 
12v2 Aafke Jacobs weduwe mr Jan Hendriks chirurgijn2
ƒ 3500-00-00
12v2 Ruierd Martens rentenier1
ƒ 10000-00-00
12v2 Nautaconrector3 
13r2 Jacob Hollanderhoutkoper6
ƒ 31500-00-00
13r2 Cornelis Jobs timmerman6
ƒ 200-00-00
13r2 Liesbeth Tjeerds weduwe van Frans Symons2
ƒ 35000-00-00
(18000+12000+5000)
13r2 Symen Fransen koopman3
ƒ 9600-00-00
(1600+8000)
13r2[Symen Fransen] curator over Buwe Doedes 0
ƒ 4000-00-00
13r2 Grietje Fransen weduwe dr. Cornelis Frisius4
ƒ 20000-00-00
13v2burgerhopman en secretaris van Barradeel Matthias Idsinga6
ƒ 8000-00-00
13v2 Hylke Andries Pascaart4
ƒ 100-00-00
13v2 Gerrit Clases zakkendrager8 
13v2 Symen Wytses 2
ƒ 100-00-00
13v2 Sybe Fransen arbeider2
ƒ 200-00-00
13v2drie dochters van Pals Baukes tichelaar3
ƒ 2000-00-00
14r2 Cornelis Engels soldaat2 
14r2 Aaldrik Luyring sergeant2 
14r2 Jacob Takes voerman2
ƒ 300-00-00
14r2 Sybren Martens koopman3
ƒ 4000-00-00
14r2 Sybren Martens koopman0
ƒ 1000-00-00
14r2 Ynse Jeltes koopman5
ƒ 6000-00-00
14r2 Jurjen soldaat2 
14r2 Roelof soldaat2 
14v2 Jacob IJsbrands koopman2
ƒ 10000-00-00
Scheerstraat 3
14v2 Feddrick Sipkes grootschipper7 
14v2 Lambert Pieters smid4
ƒ 1500-00-00
14v2 Trijn Arjens wed.1 
14v2 Gerrit Willems mr timmerman5
ƒ 5500-00-00
14v2 Jan Claassen soldaat2 
15r2 Pieter Ypes wed.6
ƒ 500-00-00
15r2 Christiaan Fransen schoorsteenveger6 
15r2 Rintje Willems bierdrager7 
15r2 Rienk Upkes uitdrager2
ƒ 700-00-00
15r2 Cornelis Stoffels Middachtengerechtsbode4
ƒ 400-00-00
15r2 Tjalling Harmens schuitevoerder2 
15r2 Thijs Ubles bakker5
ƒ 1200-00-00
Scheerstraat 4
15r2[Thijs Ubles] curator over het kindskind van Gosse Ybles 0
ƒ 1200-00-00
15r2 Reyn Lambarts rogverschieterkostganger van Thijs Ubles0
ƒ 400-00-00
15v2vroedsman Yde Takes 3
ƒ 6000-00-00
(5000+1000)Scheerstraat 2
15v2 Joannes Hielkes Hanekuikkoopman5
ƒ 7000-00-00
(5000+2000)
15v2[Joannes Hielkes Hanekuik] curator over Eelckien Jobs 0
ƒ 1400-00-00
15v2 Claaske Dirks wed.2 
15v2 Foppe Foppes wijdschipperwed.6
ƒ 5000-00-00
15v2 Gerrit Middachtenrentenier3
ƒ 18000-00-00
15v2 Feddrick Tjerks koopmanwed.5
ƒ 45000-00-00
16r2 Sjoerd Takes koopman4
ƒ 2500-00-00
16r2 Claas Huiberts Braemkoopman2
ƒ 25000-00-00
16r2ds. Wilhelmus Brakel4
ƒ 7000-00-00
16r2[ds. Wilhelmus a Brakel] curator over de kinderen van Wibrandus Reddingius0
ƒ 2100-00-00
16r2 Hoite Pieters Fries, dekoopman4
ƒ 20000-00-00
16v2 Rinnert Eelkes Eelcomakoopman2
ƒ 2000-00-00
16v2 Rinnert Eelkes Eelcomakoopman0
ƒ 3000-00-00
16v2jkr. Hans Frede Verwou van Hittkapitein3
ƒ 5000-00-00
16v2 Freerk Jacobs koopman5
ƒ 28000-00-00
16v2[Freerk Jacobs] curator over de kinderen van Jan Agricola0
ƒ 30000-00-00
16v2 Claes Jacobs 0
ƒ 15000-00-00
16v2 Frans Pieters de Vrieskoopman5
ƒ 4000-00-00
16v2 Eelco Rinnerts koopman6
ƒ 36000-00-00
(28000+8000)
16v2[Eelco Rinnerts] curator over Geertje Hanses deze post in het 4e kwartier gebracht 0 
16v2 WittersWitters huizen in de stad en de landen daar omtrent gelegen0
ƒ 16040-00-00
(8450+7590)
17r2 Broer Jansen stads chirurgijn3
ƒ 3000-00-00
17r2 Sjoerd Ages smid4
ƒ 600-00-00
17r2 Jacob Ysbrands kleermaker4
ƒ 100-00-00
17r2 Jan Dirks Cuijkbakker6
ƒ 6500-00-00
17r2[Jan Dirks Cuyk] curator over de kinderen van Jeppe Willems 0
ƒ 6200-00-00
17r2 Alle Heeres trekschipper op Leeuwarden6
ƒ 400-00-00
17v2 Jacob Dirks trekschipperwed.2
ƒ 4000-00-00
17v2 Tjepke Martens apotheker2
ƒ 2500-00-00
17v2 Pier Piersen pottenbakker4
ƒ 3000-00-00
17v2 Doede Baukes bakker5
ƒ 1000-00-00
17v2 Lykle Eerx schuitevoerder3
ƒ 1200-00-00
17v2 Seerp Tiepkes koopman en tichelaar8
ƒ 40000-00-00
18r2 Ulbe Tjalkes trekschipper op Franeker4
ƒ 6000-00-00
18r2 Jan Claassen trekschipper3
ƒ 200-00-00
18r2 Pieter Cornelis arbeider4
ƒ 300-00-00
18r2 Pieter Cornelis gewezen brouwer4
ƒ 3000-00-00
18r2 Wytts een wed.p1 
18r2 Hendrik Speelmansoldaat6 
18r2 Geertje een wed.p1 
18r2 N.N. soldaatp1 
18r2 N.N. meidp1 
18r2 N.N. meidp1 
18v2 Albert Freerks timmermansknecht5 
18v2 Sipke Harings kinderen2 
18v2 Jan Loonkassier van de Bank van Lening8
ƒ 3000-00-00
18v2 Bank van Lening[staat: de bankholderen sijn meesters]0
ƒ 2500-00-00
18v2 Sybe Jans metselaar0
ƒ 500-00-00
18v2 Elingh Symens schuitevoerder2 
18v2 Jillis Gerrits koopman2
ƒ 2000-00-00
18v2 Grietje Fopkes wed.1 
19r2 Goyke Takes alim.5 
19r2 Jan Martens zoutdrager4 
19r2 Jan Dries soldaat2 
19r2 Tonis kooltjer3 
19r2 Djurre Sjoerds arbeider3 
19r2 Pieter Lieuwes 2 
19r2 Fokke assistent2
ƒ 500-00-00
19r2mede raad ter Admiraliteit in Friesland en burgemeester van Harlingen Ewout Jetses Stiensma6
ƒ 20000-00-00
19v2 Fokke Albarts van Frerenassistent[post doorgehaald]absent2 
19v210 weduwen door de Keets Mennonite gemeente gealimenteerd 10 
19v2 Schelte Pieters timmerman2 
19v2 Jan Philippus arbeider3 
19v2 Rein Wopkes schipper op Franeker1
ƒ 1000-00-00
19v2 Ruierd Clasen trekschipper2
ƒ 200-00-00
19v2 Beern Fokkes glazenmaker2
ƒ 300-00-00
19v2 Jarich Pieters Ademabakker5
ƒ 2800-00-00
19v2[burgervaandrig Jarich Pieters Adema] curator over Jacob Eernstes te stellen op het 5e kwartier0 
19v2 Hendrik Ellerts schoonmaker2 
19v2gemeensman Jacob de Langecurator, bij Jacob de Lange zelf in het 5e kwartier0 
19v2totaal 2e kwartier Omschrivinge gedaen van de hooffden in het quartier van de hopman Leucke Mertens ende Foppe Ens faendrager,974
ƒ 768140-00-00
1r3 den 26en january 1672.0 
1r3 0 
1r3 Hans Ebes wed.3
ƒ 200-00-00
1r3 Pieter knoopmaker4
ƒ 500-00-00
1r3 Philippus Aukes 2
ƒ 500-00-00
1r3burgerhopman Leucke Martens 3
ƒ 400-00-00
1v3 Jan Intes 4
ƒ 1000-00-00
1v3 Jan Wouters nihil4 
1v3 Ype Ruirdts nihil4 
1v3 Lourens Goytjens nihil4 
1v3 Wytse Sytses 4
ƒ 100-00-00
2r3 Joannis schuitevoerdernihil4 
2r3 Pytter metselaar2
ƒ 100-00-00
2r3 Saep een wed.aelm.1 
2r3 Cornelis Jansen nihil2 
2r3 Sibolt Geerts nihil3 
2r3 Sjoerd Geerts 2
ƒ 500-00-00
2v3 Jacob Dydes nihil6 
2v3 Antje Scheltes nihil4 
2v3 Jacob Dyderts nihil6 
2v3 Marten Martens nihil4 
2v3 Jan Jansen nihil2 
3r3 Haye Jaspers 2
ƒ 400-00-00
3r3 Antje Vetzens wed.nihil1 
3r3 Trijntje Dircks wed.nihil5 
3r3 Here Cruysebroerswed.nihil3 
3r3 Jan Jansen nihil2 
3v3 N.N. soldaattwee soldatennihil4 
3v3 Theunis Sacherias wed.nihil2 
3v3 Frans Gerryts nihil7 
3v3 Jan Scheltes 5
ƒ 3000-00-00
3v3 Jarich Jacobs nihil4 
4r3 Jacob Beerns nihil2 
4r3 Sjoerd Hylckes 2
ƒ 600-00-00
4r3 Jan Tjallings 3
ƒ 400-00-00
4r3 Jacob Jochums 5
ƒ 200-00-00
4r3 Albert Jansen nihil2 
4r3 Cornelis Doedes 5
ƒ 700-00-00
4v3 Jan Hessels 3
ƒ 300-00-00
4v3 Pytter Seerps 4
ƒ 500-00-00
4v3 Gerrit Jansen nihil3 
4v3 Hendrik Jansen nihil3 
4v3 Frans Cornelis nihil4 
4v3 Oeds Jansen 4
ƒ 100-00-00
5r3 Jacob Jansen nihil6 
5r3 Andries Saijwinghnihil2 
5r3 Gerlof Jansen nihil3 
5r3 Bauke Foppes 6
ƒ 300-00-00
5r3 Douwe Sipkes 3
ƒ 400-00-00
5r3 Jurjen Jochums nihil6 
5v3 Aert Jansen nihil4 
5v3 Jan Sierks wed.1
ƒ 800-00-00
Nieuwstraat 28
5v3 Stoffel soldaatnihil4 
5v3 Pieter Douwes nihil6 
5v3 Dirk Sipkes wed.nihil2 
5v3 Botte Gabbemanihil2 
6r3 Andries Beerns nihil3 
6r3 Hans Ruirdts nihil3 
6r3 Harings wed.nihil4 
6r3 N.N. een weduwenihil1 
6r3 Gerrit nihil3 
6r3 Andries Juriens nihil4 
6v3 Beernt Eijlardts nihil2 
6v3 Pieter Martens wed.nihil3 
6v3 Stoffel wevernihil3 
6v3 Trijntje Jansen 1 
6v3 Claes Theunis 4
ƒ 100-00-00
6v3 Freerck Christiaen nihil4 
7r3 N.N. een weduwenihil1 
7r3 Marten Harmens nihil3 
7r3 Ulbe Willems nihil3 
7r3 Sinne Melis nihil4 
7r3 Jan Poppes wed.nihil8 
7r3 Jan Claesen nihil5 
7v3 N.N. een weduwenihil1 
7v3 Maijcke Jans nihil1 
7v3 Wytse Watses wed.nihil3 
7v3 Wybren Otties alimenteer3 
7v3 Jan van der Veldesoldaatnihil4 
7v3 Martijntje nihil1 
8r3 Hessel Herckes 3
ƒ 1000-00-00
Franekereind 25
8r3 Douwe Closkenihil4 
8r3 Gerrit Leuckes nihil5 
8r3 Sjoucke Dyderts nihil5 
8r3 Boele Gouckes wed. nomine liberorum4
ƒ 300-00-00
8r3 Sipke Theunis 2
ƒ 100-00-00
8v3 Tjeerd Scholl2
ƒ 2000-00-00
8v3 Tjeerd Jansen bij Tjeerd Scholl0 
8v3 Cornelis Kuijr2
ƒ 400-00-00
8v3 Ernst Douwes 3
ƒ 600-00-00
8v3 Tjebbe Herckes 4
ƒ 900-00-00
8v3 Upke Jansen 3
ƒ 200-00-00
8v3 Esge Minnes 4
ƒ 400-00-00
9r3 Poppe Pieters nihil5 
9r3 Ocke Claesen nihil5 
9r3 Rieme Jacobs nihil5 
9r3 Christiaan Beerns nihil2 
9r3 Dirk Thomas nihil5 
9r3 Eke Willems nihil4 
9v3 Hans Hendricx 4
ƒ 500-00-00
9v3 Jetske Jans nihil3 
9v3 Jan Juriens 3
ƒ 200-00-00
9v3 Ybeltje Claeses nihil1 
9v3burgervaandrig Ens4
ƒ 1000-00-00
9v3 Romcke Dircks weduue2
ƒ 300-00-00
10r3 Joucke Sweerdts 1
ƒ 800-00-00
10r3 Sibren zakkendragernihil4 
10r3 Andries Jansen 2
ƒ 200-00-00
10r3 Ufft Folkerts 8
ƒ 6000-00-00
(4000+2000)
10r3 Geryt Jansen 2
ƒ 100-00-00
10r3 Hylcke Jenties absentnihil3 
10v3 Hencke Claeses 1
ƒ 200-00-00
10v3 Claes Wopckes 6
ƒ 2000-00-00
10v3 Harmen Juriens nihil5 
10v3 Antie Scheltes 4
ƒ 100-00-00
10v3 Pytter Ariens 3
ƒ 400-00-00
10v3 Wytse Pytters 3
ƒ 6500-00-00
(4500+2000)
11r3 Harmen Alberts 0
ƒ 300-00-00
11r3 Jantien Michiels 2
ƒ 400-00-00
11r3 Geert Harmens nihil7 
11r3 Trijntje Pieters 3
ƒ 100-00-00
11r3 Tjalling Feikes nihil5 
11r3 Hotse Auckes wed.nihil3 
11r3 Grietje vrijsternihil1 
11r3 Doede Tjallings nihil5 
11v3 Bouwe Mevis nihil3 
11v3 Elske Anes 4
ƒ 2000-00-00
11v3 Outie Trompetternihil2 
11v3 Pieter Lolkes nihil2 
11v3 Antje Mercx 7
ƒ 600-00-00
11v3 Pieter Vattes nihil2 
11v3 Jacob Hansen 5
ƒ 1500-00-00
12r3 Jan Luickes soldaatnihil3 
12r3 Jan Siemens nihil3 
12r3 Hendrik Claesen 4
ƒ 100-00-00
12r3 Jan Robijns absent2
ƒ 200-00-00
12r3 Willem Jansen weduueabsentp1 
12r3 Jacob Jaeyties 1
ƒ 300-00-00
12v3 Bauke Douwes absentp6 
12v3 N.N. soldaatnihil5 
12v3 Joannis Coenraats p4 
12v3 Hendrik Jansen 4
ƒ 1000-00-00
12v3 Trijntje Leuckes absent5 
12v3 N.N. soldaattwee soldaten7 
12v3 Rinse Tjallings nihil3 
13r3 Pilgrum Aliffs nihil3 
13r3 N.N. soldaattwee soldaten4 
13r3 Teke turfdragernihil2 
13r3 Wybe Jacobs nihil3 
13r3 Ruird karremannihil6 
13r3 N.N. soldaat4 
13r3 Grietje Pieters absentp1 
13v3 N.N. soldaat3 
13v3 Ide Ydes absent5
ƒ 100-00-00
13v3 N.N. soldaat5 
13v3 Wytske Hendriks nihil1 
13v3 N.N. soldaat3 
13v3 Susanna een wed.nihil1 
14r3 N.N. soldaat6 
14r3 N.N. soldaat2 
14r3 Krol Tet 3 
14r3 Bouwe Herckes wed.3 
14r3 Dirk Bockes 3 
14r3 Tjeerd Sibolts absent2
ƒ 200-00-00
14v3 Hendrik Jansen absentp6 
14v3 N.N. soldaat3 
14v3 N.N. soldaat4 
14v3 Syts Freerks 5
ƒ 2500-00-00
14v3 Harmen Claesen 3
ƒ 1000-00-00
14v3 Claes Piers 3
ƒ 100-00-00
15r3 N.N. soldaat2 
15r3 N.N. soldaat3 
15r3 N.N. een wed.1 
15r3 N.N. soldaat3 
15r3 N.N. soldaat3 
15r3 N.N. een blindeman5 
15v3 Jan Tijsen nihil2 
15v3 Hans Harmens nihil2 
15v3 Claes Wendelaernihil2 
15v3 Hans Lamberts 5
ƒ 500-00-00
15v3 Willem leertouwernihil5 
15v3 Grietje Tiebbes absent1 
16r3 Wiltien Jansen wed.nihil4 
16r3 Foppe Tekes nihil4 
16r3 Sinne Jacobs nihil2 
16r3 Dirck Ruirdts nihil6 
16r3 Jentje Watses nihil2 
16r3 N.N. soldaat4 
16v3 N.N. soldaat5 
16v3 N.N. een wed.4 
16v3 Claes Pieters nihil3 
16v3 Cornelis Elias nihil4 
16v3 Jan Kolle nihil7 
16v3 Jan Jansen nihil3 
17r3 Willem Hendriks 4 
17r3 N.N. twee vrijsters2 
17r3 N.N. twee weduwen4 
17r3 N.N. soldaat1 
17r3 N.N. soldaat3 
17r3 Hendrik Pieters 5 
17v3 Sytse Jacobs nihil3 
17v3 N.N. soldaat3 
17v3 Roelof Andries alim.10 
17v3 N.N. soldaat3 
17v3 Teye Steffens absent3
ƒ 100-00-00
17v3 N.N. een wed.1 
18r3 Jan Ockes eigenaar5
ƒ 200-00-00
18r3t lasers [lazaret?] quartier in alles bevonden nihil143 
18r3 Jan Hoeffcommissaris0
ƒ 300-00-00
18r3 Evert Feyckes 3
ƒ 300-00-00
18r3 Isbrand Ulbes absent2
ƒ 200-00-00
18r3 Evert Fijselaerabsent3
ƒ 200-00-00
18r3 Jetse Pytters nihil10 
18v3 Jarig Frieses wed.1
ƒ 500-00-00
18v3voorts noch in t huis [van] Jarig Frieses wed.10 
18v3 Abbe Luyckes absent3
ƒ 400-00-00
18v3 Frans Joostes 2
ƒ 10000-00-00
18v3[Frans Joostes] curator over de kinderen van Ynte Joostes 0
ƒ 500-00-00
18v3 Jacob Gerbens nihil2 
18v3 Jan Jansen 1
ƒ 11000-00-00
(7000+4000)
18v3[Jan Jansen] curator over de kinderen van Age Ritses 0
ƒ 1400-00-00
18v3[Jan Jansen] curator over de kinderen van Hans Hendricx 0
ƒ 4000-00-00
19r3 Albert Tymens nihil2 
19r3 Hendrick Suppingius2
ƒ 200-00-00
19r3 Isbrant Suppingius[doorgehaald]1 
19r3 Dirck Jacobs en alle de inwoondersabsentnihil15 
19r3burgemeester Asperen7
ƒ 4600-00-00
19r3 Ate Jacobs 2
ƒ 5000-00-00
(3000+2000)
19v3 Antie Hendricx 2
ƒ 1000-00-00
19v3 Jetse Pykes absent7
ƒ 500-00-00
19v3 Hans Jansen 4
ƒ 4000-00-00
19v3[Hans Jansen] curator over het kind van Claes Doedes 1
ƒ 2000-00-00
19v3[Hans Jansen] curator over het kind van Wybe brouwer1
ƒ 2000-00-00
19v3 Hendrick bierdragernihil1 
19v3 Harmen Pieters 5
ƒ 400-00-00
19v3 Jetske Jaricx 1
ƒ 100-00-00
20r3 Pytter Fransen 3
ƒ 200-00-00
20r3 Dirck Stock3
ƒ 200-00-00
20r3 Folkert Ibles 4 
20r3 N.N. soldaattwee soldaten4 
20r3 Tjallingh turfdragernihil5 
20r3 Freerck Isbrants nihil3 
20v3 Dirck Hendricx 5 
20v3 N.N. soldaattwee soldaten6 
20v3 Aucke Wybes nihil4 
20v3 Doye Eelckes nihil5 
20v3 Dirck Minnes nihil3 
20v3 Sioucke Albarts nihil3 
21r3 Symen Hebbes nihil3 
21r3 Claes Jansen nihil2 
21r3 Anne Fiskers3
ƒ 200-00-00
21r3 N.N. soldaatnihil7 
21r3 Lieuue Rinnerts nihil1 
21r3 Geertie Leyseen wed.nihil1 
21v3 N.N. soldaat3 
21v3 Albart Beerns nihil3 
21v3 N.N. soldaat3 
21v3 Jelmer Hettes nihil4 
21v3 Sipcke Cornelis nihil5 
21v3 Jan Ruiternihil3 
22r3 Jan Feyckes nihil2 
22r3 Poppe Cornelis nihil7 
22r3 N.N. een wed.nihil1 
22r3 Jochum Boyes wed.3
ƒ 200-00-00
22r3 Meynert Hendricx absent3
ƒ 2000-00-00
22r3 Ansche Jacobs absent3
ƒ 1000-00-00
22v3 Claes Claesen 2
ƒ 15000-00-00
22v3 Laes Pieters absent7
ƒ 35000-00-00
22v3 Steven Claesen 1
ƒ 15000-00-00
22v3 Jan Sibrens 3
ƒ 2000-00-00
22v3 Syts Pieters absent6
ƒ 16000-00-00
22v3 Jelle Herckes absent3
ƒ 1300-00-00
22v3 Beernt Boyes 2
ƒ 800-00-00
22v3 Symen Groenewolt3
ƒ 4000-00-00
23r3 Lammert Gerrits nihil5 
23r3 Grietie Pytters 2
ƒ 800-00-00
23r3 Haringh Feyckes 6
ƒ 800-00-00
23r3 Ide Jacobs absent5
ƒ 1600-00-00
23r3 Dirck Christiaen 3
ƒ 400-00-00
23r3 Auck Reyners absent3
ƒ 70000-00-00
23r3 Jacob Rogiers 6
ƒ 1600-00-00
23r3 Jacob Jacobs 2
ƒ 12000-00-00
(5000+2000+5000)
23v3 Hendrik Hartmansweduwe5
ƒ 1500-00-00
23v3 Aucke Backer2
ƒ 2600-00-00
23v3 Dirck Meinerts 2
ƒ 600-00-00
23v3 Jan Tabes nihil2 
23v3 Tiomme Jacobs absent5
ƒ 300-00-00
23v3 Lou Willems nihil2 
23v3 N.N. bootsgezelnihil1 
23v3 Sioerd Sioerdts nihil1 
24r3 Cornelis Gabbes nihil5 
24r3 Focke Joris nihil8 
24r3 Hendrik Fransmanswed.2
ƒ 200-00-00
24r3 Pieter Rinses en de andere inwoondersnihil8 
24r3burgemeester Jacob* Foorda8
ƒ 8000-00-00
24r3[burgemeester Foorda] curator over Jacob Eeckes 1
ƒ 4500-00-00
24r3[burgemeester Foorda] curator over Esge Seerps 1
ƒ 1600-00-00
24r3totaal 3e kwartier 1146
ƒ 294500-00-00
1r4 Beschrijvinge gedaen van het 4de quartier ten overstaen van de burgemeester Louwrenas Jacobs Asperen,0 
1r4 de gemeensman R. Longerhouw, de hopman D. Cornely ende vaendrich Hessel Wassenaer, den 26en january 1672.0 
1r4 In maniere so volght.0 
1r4 Feddrick Fockes bootsmanabsentp4 
1r4 Joost Piers schoenlapperp2 
1r4 Andries Holcamabootsmanabsentp7 
1r4 Obbe Melchers assistent van de Gewaldige Bootshaekp3 
1v4 Geeltje Jacobs een weduweabsent1
ƒ 700-00-00
1v4gemeensman Gerryt Alefs Potter4
ƒ 2200-00-00
1v4 Jelte Ruirds koopman2
ƒ 5000-00-00
1v4[Jelte Ruurds] curator over Ruurd Pieters 0
ƒ 8500-00-00
1v4 Jan Jaans wijdschipper5
ƒ 3000-00-00
1v4[Jan Jaans] curator over de kinderen van vroedsman Orsinga0
ƒ 600-00-00
2r4 Jaan Feddes rentenier2
ƒ 7000-00-00
(6000+1000)
2r4 Joannes Wopkes gleibakkerp4 
2r4 Yeske Claeskes wed.p3 
2r4 Jacob Hylckes bootsman2 
2v4 Gerryt gleibakkersknechtp5 
2v4 Otte Yntes houtstapelaarp3 
2v4 Ate Melis wed.4 
2v4 Ycke Gosses wed.p5 
3r4 Ritske Sakes bootsmanp3 
3r4 Focke Hessels bollevoerderp2 
3r4 Hans Hessels lijndraaiersknechtp3 
3r4 Heere Wybes bootsmanp5 
3v4 Hendrick Hendricks schuitschipper5
ƒ 200-00-00
3v4 Dirck Graeffscheepstimmermanp5 
3v4 Laes Noordmanschoenlapperp3 
3v4 Sybren Gales scheepstimmermanp3 
4r4 Graets Minses weduwep1 
4r4 Meynert Annes scheepstimmermanp3 
4r4 Sicke Sjoerds weduwep3 
4r4 Arjaentje Symens vrijsterp1 
4r4 Aeltje Symens vrijsterp1 
4v4 Lieuwe Poppes bootsmanp2 
4v4 Freerck Jacobs bootsmanp6 
4v4 Arjen Claessen gleibakker3
ƒ 100-00-00
4v4 Hidde Wygers wijdschippersknechtp9 
5r4 Focke Fockes bootsmanp4 
5r4 Symen Saakles weduwe1
ƒ 1200-00-00
5r4 Ime Geerts schoenmaker (mr. -)absent3
ƒ 1400-00-00
5r4 Gerryt Reyners stuurmanabsent3
ƒ 1000-00-00
5r4[Gerryt Reyners] curator over het kind van Rintie Jans 0
ƒ 3000-00-00
5r4[Gerryt Reyners] curator over de kinderen van Piter Harmens 0
ƒ 1300-00-00
5r4de weduwe van Gerben Jansen absent1
ƒ 700-00-00
5v4 Joucke Johaans schipper op Bolswardabsent1
ƒ 400-00-00
5v4 Haye Cornelis schipper op Bolswardabsent2
ƒ 300-00-00
5v4 Tjerck Douwes scheepstimmermanabsentp2 
5v4 Agnyet weduwep3 
5v4 Cornelis Symens kruisebroederp3
ƒ 100-00-00
6r4 Claes Pieters Mutskerogstorter5
ƒ 100-00-00
6r4 Jan Freercks bakker4
ƒ 6500-00-00
6r4[Jan Freercks] curator over de kinderen van Hillebrand Pieters 0
ƒ 2000-00-00
6r4[Jan Freercks] curator over Janke Briefke0
ƒ 500-00-00
6r4 Anthony Anthonideskleermaker (mr. -)3
ƒ 400-00-00
6r4 Claeske Renemanweduweabsent1
ƒ 300-00-00
6v4 Freerck Jansen huistimmerman (mr. -)2
ƒ 2000-00-00
6v4[Freerck Jansen] curator over de kinderen van Hobbe Gerbens 0
ƒ 5000-00-00
6v4 Pieter Martens houtstapelaarp4 
6v4 Trijntje Jans weduwep1 
6v4 Taco Takes koopmanabsent4
ƒ 3000-00-00
7r4 Jan Coenes bakker3
ƒ 1000-00-00
7r4 Cornelis Dircks distellateur8
ƒ 4000-00-00
7r4[Cornelis Dircks] curator over de kinderen van Rinse Douwes 0
ƒ 1600-00-00
7r4 Lieue Sapes gortmaker5
ƒ 800-00-00
7r4 Meye Lolckes koopman4
ƒ 1000-00-00
7v4 Joucke Fettjes grootschipper6
ƒ 10000-00-00
7v4[Joucke Fettjes] curator over Ocke Fetjes erven0
ƒ 600-00-00
7v4 Jan Hansen brouwernota: hier over naeder te spreken3
ƒ 6000-00-00
{4000+2000)
7v4 Rombartus Drosthypodidascalus2
ƒ 500-00-00
7v4 Melle Jansen grootschipper (gewezen)4
ƒ 500-00-00
8r4 Lijsbeth Tjeerds een weduwep6 
8r4 Arjen Crytenburghchirurgijn (mr. -)5
ƒ 1000-00-00
8r4 Meynte Douwes Hobbemakoopman5
ƒ 8000-00-00
8r4secretaris Jan Groenwoltabsent3
ƒ 2000-00-00
8v4 Albert Takes koopmanniet t'huis4
ƒ 4000-00-00
8v4 Albert Kirchmangardenier2
ƒ 200-00-00
8v4 Lolle Jansen grootschipperzusters4
ƒ 500-00-00
8v4 Lolle Jansen grootschipperhij selve1
ƒ 1500-00-00
8v4[Lolle Jansen] curator over de kinderen van Cornelis Stoffels 0
ƒ 200-00-00
8v4vroedsman Dirck Kyvyt3
ƒ 20000-00-00
9r4[burger]hopman Cornely6
ƒ 8000-00-00
9r4 Joucke Jaytjes een weduwep3 
9r4ds. Daniel Renemanpastor6
ƒ 2000-00-00
9r4 Joannes Spannenburghbode van 't college3
ƒ 400-00-00
9v4 Piteter Yges grootschipper8
ƒ 2500-00-00
9v4 Bij 't kerckhof0 
9v4 Age Ytes bakkerabsent2
ƒ 300-00-00
9v4 Jurryt Claessen schipsleper3
ƒ 200-00-00
9v4 Tjepke Alberts gleibakker3
ƒ 100-00-00
9v4 Jan Hendrix Caportp5 
10r4 Ype Tjebbes arbeiderp2 
10r4 Hans Lammerts soldaat2 
10r4 Albert Jacobs wever (linnen-)5
ƒ 100-00-00
10r4 Hartman Clases wever (linnen-)6 
10r4de weduwe van Dirck Tjebbes p1 
10r4 Op Rapenburgh0 
10r4 Thuenis Martens molenaar2
ƒ 500-00-00
10v4 Otte Fockes molenaar4
ƒ 400-00-00
10v4 Wybren Sjoerds ruilebuiterp2 
10v4 Albert Speelmansoldaat3 
10v4 Gerryt Riencks linnenwever3 
10v4 Dirckjen Ruirds p2 
11r4 Sape Pieters leertouwer8
ƒ 100-00-00
11r4 Willem Joostes kroderp5 
11r4 Jan Abrahams gleibakkerp5 
11r4 Gijsbert Douwes wever (linnen-)2
ƒ 500-00-00
11r4 Claes Anes arbeiderp4 
11v4 Bastiaen Pouwels bootsmanp4 
11v4 Jentje Wybes gleibakkerp2 
11v4 Otte Watses arbeiderp1 
11v4 Pieter Lupkes soldaatp8 
11v4 Feyke soldaatp2 
11v4de weduwe van Fecke Dircks p2 
12r4 Ate Saackles tichelaarsknechtp5 
12r4 Meynert Meynerts leertouwer3
ƒ 600-00-00
12r4 Jan Pieters riedmaker3
ƒ 200-00-00
12r4de weduwe van Douwe Tierx 5 
12r4 Trijntje Gerryts weduwe5 
12r4 Meynert soldaat4 
12r4 Weeger Jansen bootsmanp2 
12v4 Jacob Louws portier3
ƒ 300-00-00
12v4 Pieter Arjens lijndraaierp2 
12v4de weduwe van Gerryt Sybes p1 
12v4 Tjeerd Wiggers schipper (kaag-)3
ƒ 1500-00-00
12v4 Louw Nannes metselaarsknechtp3 
12v4 Haye Ruirds gortmaker2
ƒ 500-00-00
13r4 Remmert Rommerts schoenmakersknecht2
ƒ 400-00-00
13r4 Jacob Pieters gleibakkersknechtp4 
13r4 Ritske Takes timmermansknecht4
ƒ 100-00-00
13r4de weduwe van Jacob Jochums p1 
13r4 Jan Rintjes bootsmanp4 
13v4 Trijntje moey, een weduwep1 
13v4 Thuenis Jansen zakkendragerp7 
13v4 Sybe Pieters gleibakker2
ƒ 300-00-00
13v4 Antje een weduwep2 
13v4 Jan Kyvytstuurmanp3 
13v4 Richard Jeyes haarwever4
ƒ 200-00-00
14r4oud burgemeester Wiltvanghabsent3
ƒ 2000-00-00
14r4 Jan Viselaerkapitein (oud -)8
ƒ 20000-00-00
14r4de weduwe van Pieter Tjalckes 2
ƒ 1200-00-00
14r4 Harmen Joannis timmerman3
ƒ 100-00-00
14r4 Pieter Jansen bootsman3
ƒ 100-00-00
14r4 Taedde Jacobs modderleykerp2 
14v4 Aeltje Robijns een weduwep2 
14v4 Douwe Jansen bootsmanp3 
14v4 Folckert Hectors pannenbakkersknecht4
ƒ 200-00-00
14v4 orgelmaker (mr. -)heeft sich geen goederen5 
14v4 Harmen Pieters scheepstimmermanp3 
14v4 Hendrick Luitjens houtzagerp2 
15r4 Rienck Upkes leertouwersknecht3
ƒ 300-00-00
15r4 Taevis Claessen turfdrager2
ƒ 200-00-00
15r4 Jacob Jansen schipper (smak-)7
ƒ 3000-00-00
15r4 Jacob Jacobs Schotsmanschipsleper4
ƒ 100-00-00
15r4 Hans Hopbootsmanp4 
15r4 Sybout Pieters bootsmanp3 
15v4 Oene Jansen bootsmanp2 
15v4 Antje een weduwep3 
15v4 Eynte Riencks gleibakkersknechtp2 
15v4 Folckert Anes kosterp6 
15v4 Pieter Gerbens zakkendragerp5 
15v4 Gerryt Jansen bootsmanp5 
16r4 Cornelis Claessen wever (linnen-)4
ƒ 600-00-00
16r4 Jacob Jansen wever (linnen-)p4 
16r4 Claes Jansen soldaat4 
16r4 Jan Martens soldaat4 
16r4 Lenert Abes timmermanabsentp5 
16r4 Anthony soldaat2 
16v4 Wybe Clases timmermansknecht2
ƒ 100-00-00
16v4 Geert Gersmansoldaat5 
16v4 Jan Abrahams herbergierabsent3
ƒ 1000-00-00
16v4t huis Romen en vervolgens der Bootsgesellengemeene goederen0
ƒ 10000-00-00
16v4 Foppe Alberts bootsmanp2 
16v4Cornelis Aerns timmermanabsentp4 
16v4 Harmen Jacobs slotmakerp2 
17r4 Trijntje Beerns een weduwep3 
17r4 Jan Scheltes steenvoerder3
ƒ 300-00-00
17r4 Willem Harmens boorder2 
17r4 Welmoed Andries een weduwep2 
17r4 Rienck Bottes schipsleperp2 
17r4 Frans Claessen bootsmanp3 
17v4 Jancke Pouwels een weduwe2
ƒ 800-00-00
17v4 Hendrick Hobbes bierdrager4
ƒ 200-00-00
17v4 Sybren Alles turfdragerp4 
17v4 Tjalling Louwrens wever (linnen-)3
ƒ 300-00-00
17v4de weduwe van Ypke Jelles absent1
ƒ 1500-00-00
17v4 twee soldaats weduwen2 
17v4de weduwe van Jurjen Arjens p1 
18r4 Reiner Hendricks tamboerp3 
18r4 Pieter Eyberts gleibakkersknechtp6 
18r4 Sybren Sybrens scheepstimmerman5
ƒ 100-00-00
18r4 Stoffel Beerns bootsmanp2 
18r4 Joannes Spitmansergeantp4 
18r4 Jochum Abrahams speelmanp3 
18v4 Hendrick Arents rogstorterp2
ƒ 200-00-00
18v4 Marijke Clases een weduwep5 
18v4 Tyietse Feyckes bootsmanp5 
18v4 Claes Jansen scheepstimmerman5
ƒ 100-00-00
18v4 Hendrick Jansen smidsknecht2
ƒ 100-00-00
18v4 Joost Bormanrustmeester3 
18v4 Dirckjen een weduwep2 
18v4 Griet Minnes een weduwep2 
19r4 Marten Ernstes metselaarsknechtp6 
19r4 Lolck Jans p2 
19r4 Gabbinus Stephaniprocureur postulantp2 
19r4 Eppe Ollerts soldaat4 
19r4 Dirck Lieuwes leidekkersknechtp3 
19r4 Sibilla Symons 1
ƒ 400-00-00
19v4 Pier tamboer4 
19v4de vrouw van Tjeerd Koesmap2 
19v4 Jan van Swolwaker (gezworen -)p4 
19v4 Ritske Romkes schoenlapperp2 
19v4 Eybert Pieters vetermaker2
ƒ 300-00-00
Heiligeweg 6
19v4 Ysaack Bastiaens bakker3
ƒ 2000-00-00
Heiligeweg 4
19v4 Oene Pieters schipper3
ƒ 400-00-00
20r4de weduwe van Harmen Hendrix 4
ƒ 100-00-00
20r4 Jacob Claessen bootsman3
ƒ 100-00-00
20r4 Sybren Oenes rogmeter2
ƒ 100-00-00
20r4 Alger Andries scheepstimmermanp3 
20r4 Asmus Willems pannenbakkerp3 
20r4de weduwe van Sybren Jansen p5 
20r4 Jan Everts bootsmanp2 
20r4 Doede Carsten scheepstimmermanp4 
20v4vroedsman Dirck Bouwens 4
ƒ 5000-00-00
Brouwersstraat 5
20v4[vroedsman Dirck Bouwens] curator over het kind van Jan Wiellenties[wielmaker?]0
ƒ 400-00-00
20v4 Aentje Beerns schipsleper2
ƒ 400-00-00
Brouwersstraat 7
20v4 Haringhje Idses vrijsterp1 
20v4 Tanneke Joostes vrijsterp1 
20v4 Jentjemakapiteinabsent7
ƒ 1000-00-00
20v4 Jetse IJsbrands scheepstimmermanabsent4
ƒ 1700-00-00
Brouwersstraat 11
20v4 Dominicus Lantingh5
ƒ 10000-00-00
Brouwersstraat 13
20v4de weduwe van Harmen Groeyerabsent1
ƒ 500-00-00
Brouwersstraat 13
21r4 Abbe Rinses kuiper (mr. -)3
ƒ 200-00-00
21r4 Jouck een vrijsterp1 
21r4 Hillebrand Jansen kroderp5 
21r4 Claes koopmanp3 
21r4 Pieter Thijssen bootsmanp2 
21r4de weduwe van Douwe Pieters absent2
ƒ 1000-00-00
21r4 Geiske een vrijsterabsentp1 
21v4 Jan Symens rogverschieterabsent4
ƒ 500-00-00
21v4 Sytse Jansen bootsman2 
21v4 Pieter Ysaacks bootsmanp2 
21v4 Jacob Jansen houtzagerabsentp3 
21v4de weduwe van Jukemaabsentp5 
21v4 Jancke Briefkehier voren gestelt1 
21v4 Ryckjen Bastiaens een vrijsterp1 
22r4 Styntje moey, een weduwep1 
22r4 Lieuwe Wepkes bootsmanabsent4
ƒ 200-00-00
Hofstraat 3
22r4 Cornelis Thuenis bootsmanabsentp5 
22r4 Roeleff Hansen Sweedbootsmanabsentp2 
22r4 Dirck Cornelis schipper op Bolswardabsent3
ƒ 200-00-00
22r4 Jan Buyckerbierdragerp5 
22v4 Claes Rommerts leidekker3
ƒ 200-00-00
22v4 Romcke Minses bootsmanp2 
22v4 Pieter Cornelis Boncqkoopmanabsent3
ƒ 20000-00-00
Zuiderplein 1
22v4 Cornelis Martens modderleykerabsentp2 
22v4 Philippus Yedes gardenierabsent2
ƒ 2500-00-00
22v4vroedsman Anske Ypes Seestraabsent5
ƒ 12000-00-00
22v4 Jan Yemes pannenbakkerabsent3
ƒ 300-00-00
23r4 Jan Dircksen soldaat5 
23r4 Wijnout soldaat4 
23r4 Arjen Hendricks absent3 
23r4de weduwe van Bote Joannis p2 
23r4 Jan Holtmansoldaat5 
23r4 Syts Lases een weduwep3 
23r4 Thuenis Willems molenaarabsent4
ƒ 200-00-00
23v4 Berber een weduwe4 
23v4 Abndries Fockes pannenbakkerabsent2
ƒ 700-00-00
23v4 Joannes Claessen pannenbakkerp5 
23v4de huisvrouw van Arjen Gijsberts absent3 
23v4 Harmen Alberts gleibakkerabsentp2 
23v4oud burgemeester Wytso Michiels absent0 
23v4[oud burgemeester Wytso Michiels als] de curator over Wybe Sjoerds 0
ƒ 10000-00-00
23v4[burger]vaandrig Hessel Wassenaerabsent4
ƒ 11000-00-00
23v4de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Geert Joosten Cartouw0
ƒ 2000-00-00
24r4 Willem Rijcks 3 
24r4 Diderick korporaal3 
24r4 Engel soldaat3 
24r4 Joost Michiels kapitein7
ƒ 15000-00-00
Rozengracht 10
24r4de weduwe van Symon Stijll6
ƒ 7000-00-00
Rozengracht 8
24r4 Albert Gerryts Nauwoogbootsman2 
24r4oud burgemeester Augustinus Pieters met 't huis10
ƒ 7000-00-00
Rozengracht 4
24r4[oud burgemeester Augustinus Pieters als] de curator over Auckjen Cornelis 0
ƒ 8000-00-00
24v4 Hessel Ottes bootsmanp2 
24v4mr. Nicolaus Jarichidessubconrectorabsent4
ƒ 400-00-00
24v4 Caspar Claessen metselaarsknechtp4 
24v4 Hendrick Everts bootsmanp5 
24v4 IJsbrand Nettes p2 
24v4 Hylcke Aesges soldaat3 
24v4 Harcke de Leeuwp2 
25r4 Jan Jansen arbeider6 
25r4 Ocke Hessels scheepstimmermanp5 
25r4 Heemstracommis-generaal4
ƒ 5000-00-00
Zuiderhaven 46
25r4 Bruinsveldtschout-bij-nachtabsent3
ƒ 40000-00-00
Zuiderhaven 48
25r4burgemeester Harmen Synes Nauta5
ƒ 100000-00-00
25r4[burgemeester Harmen Synes Nauta als] de curator over de dochter van Harmen Joannis 0
ƒ 800-00-00
25r4[burgemeester Harmen Synes Nauta als] de curator over Gerryt Andries 0
ƒ 1200-00-00
25r4 Walingh Graudachergerabsent4
ƒ 800-00-00
25v4 Saco Idsingaontvangerabsent4
ƒ 30000-00-00
Zuiderhaven 52
25v4 Adigerius Adiussecretarisabsent5
ƒ 35000-00-00
Zuiderhaven 54
25v4de weduwe van Hendrick Schijffels1
ƒ 100-00-00
Steenhouwersstraat 2
25v4 Luytjen Hendricks bootsmanp2 
25v4 Griet Jans een weduwep4 
25v4 Dirck bootsmanp3 
25v4de weduwe van Beernt Dircks p4 
26r4 Willem Willems wever (linnen-)4 Spinstraat 11
26r4 Jan Uppenborghsoldaat2 
26r4 Cornelis Hendrix soldaat4 
26r4 Jelle Jochums schipsleper5 
26r4 Joost Hendrix Carspoelwaker (gezworen -)2 
26r4 Tabe Luyrs soldaat2 
26v4 Coert Wessels soldaat3 
26v4de weduwe van Otte Lolles p1 
26v4 Catharina Willems p1 
26v4 Pieter Arjens wever (linnen-)p4 
26v4 Claes Joannis scheepstimmermanabsent2
ƒ 1500-00-00
26v4 Jan Fransen soldaat3 
26v4 Ysaack Allerts hoogbootsman van 't magazijn3 
27r4 Frans Pieters bootsmanp5 
27r4 Luyr Adriaens bootsmanp3 
27r4 Hans Ysaacks bootsmanp2 
27r4 Jan Dircks scheepstimmermanabsent5
ƒ 300-00-00
27r4 Rienck Hessels scheepstimmermanabsentp2 
27r4 Willem Jansen bootsmanp2 
27r4 Jacob Pieters Stellinghwerffluitenantabsentp4 
27v4 Wytse Beymakapitein9
ƒ 9000-00-00
27v4 Gerryt Nauwooghhoogbootsman van 't Groninger 4
ƒ 200-00-00
27v4 Antje Dircks een weduwep2 
27v4 Jasper boorder [staat: borer]absent3 
27v4 Joris Symens rentenier2
ƒ 20000-00-00
27v4 Roghier Jacobs Haspelmanscheepstimmerman4
ƒ 3800-00-00
27v4[Roghier Jacobs Haspelman als] de curator over het kind van Wybe pelser0
ƒ 300-00-00
28r4 Thuenis Groenwoldtkapiteinp2 
28r4 Anne Hendricks soldaat8 
28r4 Andries soldaat[staat: Andries doet geen goedt]2 
28r4 Keimpe Buwes scheepstimmermanp6 
28r4 Geert Feyckes scheepstimmermanp2 
28r4 Pieter Arjens scheepstimmermanp5 
28v4 Hendrick Jansen schipslager3
ƒ 100-00-00
28v4 Hans Martens bootsmanp2 
28v4 Lieuwe Martens bootsmanp4 
28v4 Jan Alberts scheepstimmermanp2 
28v4 Claes Fransen scheepstimmermanp4 
28v4 Carel Willems 2 
29r4 Sjabbe Sybouts soldaat3 
29r4de weduwe van Wybe Ynses luitenantp1 
29r4 Marten Ockes scheepstimmerman (mr. -)6
ƒ 3000-00-00
29r4 Hessel Jeppes scheepstimmermanp6 
29r4 Jochum Jansen kapitein4
ƒ 600-00-00
29r4[kapitein Jochum Jansen als] de curator over Aefke Doeckes 0
ƒ 400-00-00
29r4 Rinse Jetses koopman5
ƒ 16000-00-00
29v4 Cornelis Reyners luitenant[staat: eenarm]3
ƒ 200-00-00
29v4 Claeske Willems een weduwe4 
29v4 Aet Schijffelsoldaat2 
29v4 Tjerck Hendricks schipleggerp2 
29v4 Claes Douwes smid (mr. anker-)4
ƒ 1000-00-00
29v4 Dirck IJsbrandts smid (mr. -)absent5
ƒ 2000-00-00
30r4 Wopke Jansen Tademakleermaker (mr. -)[staat: snijder]2
ƒ 1500-00-00
30r4de weduwe van Hylcke Hanekuyck2
ƒ 20000-00-00
30r4 Arjen Arjens cherger4
ƒ 200-00-00
30r4 Jelle Jentjes scheepstimmermanp5 
30r4 Tetje Wygers een weduwe1
ƒ 400-00-00
30r4 Buwe Annes schipper (wijd-)3
ƒ 2500-00-00
30r4[Buwe Annes curator met Douwe Douwes over het kindskind van] Douwe Douwes de oude0
ƒ 400-00-00
30v4 Jouw Riencks smidsknechtp4 
30v4 Rommert Gijsberts scheepstimmermanp5 
30v4 Claes Roghiers houtzagerp2 
30v4 Cornelis Pieters scheepstimmermanp3 
30v4 Roghier Clases schoenlapperp3 
30v4 Antje Jacobs een weduwep3 
31r4 Hendrik Annes smidsknechtp2 
31r4 Victor Hettes voermanabsent6
ƒ 200-00-00
31r4 Jan Minses timmerman (mr. huis-)p3 
31r4 Hedser Melgers smidsknechtp2 
31r4de weduwe van Pier Benedicti 6 
31r4de weduwe van Pieter Ferkes p6 
31r4 Tjerk Wybes smidsknechtp3 
31v4 Jan Douwes scheepstimmermanvoor sijn soonabsent7
ƒ 100-00-00
31v4 Carel Carelsen smidsknechtp2 
31v4 Rinnert Gerryts kroderp2 
31v4 Hendrik Harmens schipsleperp4 
31v4 Tylle Jacobs scheepstimmermanabsentp4 
31v4 Cornelis Capiteinscheepstimmermanabsentp1 
32r4 Rienk Jans molenaarabsentp2 
32r4 Pieter Cornelis Raascheepstimmerman6
ƒ 100-00-00
32r4de weduwe van p4 
32r4 Foppe Jansen smidp3 
32r4 Neeltje weduwe van Jan Boerke3
ƒ 600-00-00
32r4 Huybert Aleffs slachter5
ƒ 500-00-00
32r4 Feyck een weduwep3 
32v4 Michiel Martens schipper (wijd-)2
ƒ 1800-00-00
32v4 Antje een weduwe2 
32v4 Harmen Sjoerds wagenmakerp3 
32v4 Jan Yedes schoenmaker (mr. -)4
ƒ 400-00-00
32v4 Martjen Pieters een weduwep4 
32v4 Reyner bootsmanp2 
33r4 Jan Hemert3
ƒ 200-00-00
33r4 Ruird Ulbes bakker (mr. -)7
ƒ 1000-00-00
33r4 Joannes Monkerusbakker (mr. -)2
ƒ 1000-00-00
33r4 Moses Naphtali[staat: de Jode]absent7
ƒ 200-00-00
33r4 Bauck Hylckes een weduwe3
ƒ 400-00-00
33r4totaal 4e kwartier 1262
ƒ 605200-00-00
1r5 No. 5. Compagnie van de hopman Theotardus Lantingh ende faendrich Goytien Zydtses Croon, beschrewen door0 
1r5 de here vice praesiderende burgemeester W. Hillebrants.0 
1r5 Jan Joannis 4
ƒ 6000-00-00
Voorstraat 94
1r5 Eecke Laesen 4
ƒ 100-00-00
1r5 Pytter Scheltama5
ƒ 3000-00-00
1r5 Minse Cornelis 6
ƒ 8000-00-00
Voorstraat 90
1r5 Gerrit Gerrits 3
ƒ 200-00-00
1v5 Hessel Ariens slachter2
ƒ 100-00-00
1v5 Doede Hendrix bakker7
ƒ 11000-00-00
Voorstraat 84
1v5 Grietie Hendrix 1
ƒ 2000-00-00
Voorstraat 84
1v5 Sicke Reyns 3
ƒ 500-00-00
1v5 Douwe Jurriens schipper (wijd-)6
ƒ 800-00-00
2r5 Joost Joris bootsgezelgehuwd met Maycke Lousp2 
2r5 Ziricus Nautaapotheker2
ƒ 2000-00-00
2r5 Idsart Joannis 3
ƒ 200-00-00
2r5 Tjeerdt Joannis p7 
2r5 Anne Sipkes p3 
2r5 Olivier Pytters p6 
2v5 Annetie Dirx p3 
2v5 Jan Thomas leertouwer4 
2v5 Staes Freerx p2 
2v5 Abbe Joannis p4 
2v5 Pytter Wytses p5 
2v5 Tjeerdt Dirx zakkendrager3 
2v5 Freerck Eylardts bierdragerp2 
2v5 Iffke Remmerts van haar man verlaten2
ƒ 200-00-00
3r5 Remmert Hendrix van der Burgh3
ƒ 300-00-00
3r5 Saeckele Claesen 5
ƒ 500-00-00
3r5 Pyttie Hendrix 2
ƒ 5000-00-00
3r5 Pytter Koenes 4
ƒ 1000-00-00
3r5de weduwe van Jan Claesen 4
ƒ 8300-00-00
3v5 Foppe Folckerts 7
ƒ 2000-00-00
Voorstraat 70
3v5[Foppe Folckerts als] curator over zijn zuster Leentje Folckerts 0
ƒ 1500-00-00
3v5de weduwe van Jacob Pieters 5
ƒ 6000-00-00
Voorstraat 68
3v5 Pytter Oldaenabsent3
ƒ 38000-00-00
3v5[Pytter Oldaen als] curator over Doede Doedes 0
ƒ 600-00-00
3v5 Melchior Nannings 6
ƒ 300-00-00
3v5[Melchior Nannings als] curator over het kind van Nanne Rienx 0
ƒ 200-00-00
3v5 Karst Jansen gleibakkerp2 
4r5 Neeltie Heres 1
ƒ 250-00-00
4r5 Jaycke Heres 1
ƒ 250-00-00
4r5 Pyttje [staat: Pyttje moey] een weduwe2 
4r5 Symon Ariens 2 
4r5 Joucke Haytses korfmaker3 
4r5vroedsman Doede Steffens 9
ƒ 4000-00-00
Simon Stijlstraat 3
4r5[vroedsman Doede Steffens als] curator over het kind van Luytjen Lieuwes 0
ƒ 300-00-00
4r5 Amelyke Haenties 2
ƒ 28000-00-00
Simon Stijlstraat 7
4v5 Hans Hendrix 6
ƒ 1000-00-00
4v5 Michiel Berckappoincteerde0 
4v5 Marten Joannis chirurgijn3
ƒ 2000-00-00
Grote Kerkstraat 1
4v5 Jacob Brugmanzwaardveger7
ƒ 500-00-00
Grote Kerkstraat 3
4v5 Hilbrandt Sybouts p8 Grote Kerkstraat 11
4v5 Meynert Ellerts 6 
5r5 Dirck Freerx soldaatonder Roorda3 
5r5 Sioerdt Theunis 3
ƒ 1000-00-00
5r5 Frouck Claeses een weduweabsent2 
5r5 Willem Graeff4 
5r5 Pytter Annes 4 
5r5 Sara Joostes met haer snaer, twee weduwen2 
5r5 Jacob Pytters wieldraaier3
ƒ 100-00-00
Kleine Kerkstraat 10
5v5 Aeltie een weduwe1 
5v5 Sierck Sioerdts 4
ƒ 1200-00-00
Kleine Kerkstraat 12
5v5 Itie Boudewijns 4
ƒ 900-00-00
5v5 Jan Gerrits 3
ƒ 300-00-00
5v5 Harmen Hessels 4
ƒ 300-00-00
5v5[Harmen Hessels als] curator over het kind van Huygh Arjens 0 
5v5 Pytter Jelles 2
ƒ 1200-00-00
5v5[Pytter Jelles als] curator ovder twee kinderen van Jan Lolles 0
ƒ 1100-00-00
6r5 Douwe Foppes 3
ƒ 200-00-00
6r5 Baucke Sierx 2
ƒ 500-00-00
Grote Kerkstraat 10
6r5 Tjerck Douwes 2 
6r5 Fijcke Willems een weduwe1 
6r5 Aeltie Jennes een weduwe2 
6r5 Isbrandt Meynerts 2 
6r5 Imck Tjeerdts een soldaatsvrou waer van de man nae Rijnberck1 
6v5 Hinne Wybrants 3
ƒ 700-00-00
6v5 Stewen Barents 3
ƒ 600-00-00
6v5 Marij Egberts 1
ƒ 600-00-00
6v5 Tettingh Hessels 3 
6v5 Dirck Six4
ƒ 1000-00-00
(500 + 500)Grote Kerkstraat 17
6v5 Hendrick Remmerts 4 
7r5 Dirck Groen4 
7r5 Lammert Lammerts 2
ƒ 200-00-00
7r5 Bouwen Hansen 1 
7r5 Wybe Watses 4 
7r5 Claes Puitwordt onderhouden3 
7r5 Pytter Jacobs timmerman5
ƒ 3500-00-00
7v5 Antie Dirx een weduwe van Midlum onderholden3 
7v5 Broer Pytters gleibakker3
ƒ 200-00-00
7v5 Jan Hendrix 4 
7v5 Arien Wobbes absent3
ƒ 1000-00-00
7v5 Jacob Imes 2 
8r5 Rienck Ruirdts 1
ƒ 2000-00-00
8r5 Claes Willems 2 
8r5 Frouck Jans 1
ƒ 400-00-00
8r5de weduwe van Jan Freerx wordt gealimenteert van de keets gemeente4 
8r5 Maycke een weduwe1 
8r5 Jacob Hiddes metselaarsknecht4
ƒ 200-00-00
8r5[Jacob Hiddes metselaarsknecht al] curator over de kinderen van Douwe Sickes 0
ƒ 400-00-00
8v5majoor Haubois4
ƒ 500-00-00
8v5 Symon Jansen 2
ƒ 500-00-00
8v5 Sjouck Willems 2
ƒ 500-00-00
8v5 Eesge Hendrix een weduwe, wordt gealimenteert1 
8v5 Pytter Hendrix 4
ƒ 3000-00-00
Grote Kerkstraat 24
8v5 Jacob Gijsberts 7
ƒ 200-00-00
9r5 Tiedts Isbrandts wordt gealimenteert4 
9r5 Jacob Hansen 2 
9r5 Freerck Jansen 3
ƒ 200-00-00
9r5 Marten Imes 5
ƒ 1200-00-00
Grote Kerkstraat 16
9r5[Marten Imes als] curator over het kind van Rein Laessens 0
ƒ 600-00-00
9r5 Jacob Lieuwes 3 
9r5 Reyn Abbes 5 
9r5 Symon Aeges makelaar3
ƒ 2000-00-00
Grote Kerkstraat 12
9v5 Thomas Feyckes bootsgezel4 
9v5mr. Hendrick Hitscher4
ƒ 500-00-00
9v5 Dieuwer Jelles met haer dochter2 
9v5 Hendrick Bamman3e onder de overste Roorda2
ƒ 400-00-00
9v5 Leentje Teeckes een weduwe3 
9v5 Hans Theunis 3 
10r5 Hendrick Doncker6
ƒ 500-00-00
Lanen 87
10r5[Hendrick Doncker als] curator over het kind van de broeder van Hendrick Doncker0
ƒ 100-00-00
10r5 Sicke Pytters absent3 
10r5 Tjallingh Wopkes gealimenteert5 
10r5 Jeltie Poppes 1
ƒ 100-00-00
10r5 Antje Willems 0
ƒ 300-00-00
10r5 Grietie Ewerts stijffster1
ƒ 100-00-00
10r5 Reyntien Romkes 6 Lanen 84
10v5gemeensman Jacob de Lange3
ƒ 4400-00-00
Lanen 82
10v5[gemeensman Jacob de Lange als] curator over Hendrick Ellerts 0
ƒ 900-00-00
10v5 Auckjen Lolkes 1
ƒ 1000-00-00
10v5 Jan Ruppertssoldaat onder Hettinga2 
10v5 Roelff Harmens 5
ƒ 300-00-00
Spekmarkt 1
10v5 Andries Pouwels 3
ƒ 1000-00-00
10v5 Keympe Ariens 5
ƒ 400-00-00
11r5 Hester Wiardajongedochter1
ƒ 200-00-00
11r5 Wyger Aerents schoenlapper3 
11r5 Lieuwe Alles turfdrager3 
11r5 Mercus Ages 3 
11r5 Ewert Tietes gardenier (stads-)absent5
ƒ 1000-00-00
11r5de [burger]hopman Theotardus Lantinghabsent4
ƒ 11000-00-00
Heiligeweg 7
11v5 Freerck Braem3
ƒ 30000-00-00
11v5[Freerck Braem als] de curator over Reiner Fonteyn0
ƒ 70000-00-00
11v5[Freerck Braem als] de curator over Grietje Harmens 0
ƒ 2000-00-00
11v5 Jacob Jansen 5 
11v5 Tjeerdt Jacobs 3 
11v5 Folckert Jelles 3 
11v5 Sjoerdt Feyckes 5
ƒ 5000-00-00
Heiligeweg 13
11v5de weduwe van Hepke Coenes 1 Heiligeweg 15
11v5 Claes Annes 2
ƒ 100-00-00
12r5 Jan Jansen doodgraver3
ƒ 1200-00-00
Grote Kerkstraat 26
12r5de weduwe van Rippert Jacobs Forstenburg3
ƒ 2500-00-00
Grote Kerkstraat 28
12r5 Ruirdt Everts Hogenhuisabsent2
ƒ 6000-00-00
12r5de weduwe van Hendrick Hendrix absent5 Grote Kerkstraat 38
12r5 Isbrandt Jansen modderleiker (stads -)4 Grote Kerkstraat 34
12r5 Broer Romckes bakkersknecht3 Grote Kerkstraat 36
12v5 Rutger Hendrix rogverschieter3 
12v5 Saecke Ritsches 1
ƒ 300-00-00
12v5 Grietje Robijns absent1 
12v5 Jan Werps 2 
12v5 Aucke Jacobs 5
ƒ 300-00-00
12v5 Tjallingh van Alten4 
12v5 Sibbeltie Lammerts een weduwe1
ƒ 100-00-00
13r5 Pytter Dirx gleibakker3 
13r5 Joost Jansen 4
ƒ 500-00-00
Grote Kerkstraat 46
13r5 Hendrick Eerx 3 
13r5 Jan Schiere3 
13r5 Antie Werps wordt gealimenteert3 
13r5 Hendrick Meynerts hondenslager2
ƒ 200-00-00
13r5 Joucke Hoytes Beymaabsent2
ƒ 10000-00-00
13v5burgemeester Jan Knijffabsent3
ƒ 10000-00-00
13v5de weduwe van Willem Christiaen 1 Grote Kerkstraat 36
13v5 Tjepke Claeses 5
ƒ 3000-00-00
13v5 Jan Pytters timmermansknecht3
ƒ 300-00-00
13v5 Hendrick Jansen 3
ƒ 200-00-00
13v5 Pier Hayes turfdrager2
ƒ 200-00-00
14r5 Leentie Jacobs een weduwe, wordt gealimenteert3 
14r5 Baltus korporaalonder Hettinga3 
14r5 Cornelis Mathijs soldaatonder Hettinga3 
14r5 Jan Romerssoldaatonder Hettinga2 
14r5 Geeske Hendrix 1 
14r5 Heyn Jansen wever3 
14r5 Dirck Pytters 2 
14v5 Pals Rienx 3 
14v5 Evert Rienx turfdrager4 
14v5 Thomas Aerts wever2 
14v5 Maycke een weduwe, wordt gealimenteert van de blauwe schuir1 
14v5 Beernt Wouters turfdrager2 
14v5 Jetsche Nitterts wasster2 
14v5 Claes Pytters arbeider4 
15r5 Aefke Dirx een vrijster1 
15r5 Dieucke Tjeerdts wordt gealimenteert1 
15r5 Taecke Haspelman4
ƒ 300-00-00
15r5 Gerrit Pytters 1
ƒ 4000-00-00
15r5 Beernt Willems turfdrager3 
15r5de weduwe van Jacob Jansen 5 
15r5 Aeltie een weduwe, wordt van de kerck gealimenteert1 
15v5 Dirck Romckes 4
ƒ 300-00-00
Both Apothekerstraat 1
15v5 Stijn een weduwe1 
15v5 Neeltie Hendrix een weduwe1 
15v5 Joost Pytters 4
ƒ 500-00-00
15v5 Symon Maurits turfdrager4 
15v5 Cornelis Laesen 5 
15v5 Jochum Solla2 
16r5 Pytter Albarts metselaarsknecht2 
16r5 Antie een weduwe, wordt gealimenteert1 
16r5 Beernt Jansen kalkdrager7
ƒ 100-00-00
16r5 Sybe Goslings bij Jan Wybrens te stellen2 
16r5 Tjeerdtie Jacobs een weduwe2 
16r5 Douwe Jorrits 6 
16v5 Beernt Jacobs metselaarsknecht5 
16v5 Rinse Jolts timmermansknecht2 
16v5 Jacob Lourens kruisbroeder5 
16v5 Steffen Minckes pannenbakkersknecht4 
16v5 Sydtse Dirx gleibakkersknecht3 
17r5 Judas korporaalonder Ockinga3 
17r5 Christophe soldaatonder Hettinga2 
17r5 Brecht [staat: Brechtmoey] een weduwe1
ƒ 500-00-00
17r5 Lijsbeth Jans wordt gealimenteert5 
17r5 Jurrien turfdrageralimenteert6 
17r5 Trijntie Pytters wasster1 
17r5 Willem Tjallings 5 
17v5 Antie Beerts een weduwe, wordt gealimenteert3 
17v5 Maycke Ruirdts een weduwe3 
17v5 Hobbe Reyns tingietersknecht4 
17v5 Gossele Claeses 3 
17v5de weduwe van Ulbe Poppes wordt gealimenteert van de blauwe schuir6 
17v5 Lijntie Hendrix een vrijster2 
18r5 Oedts Fockes 2
ƒ 100-00-00
18r5 Jan Allerts wever2 
18r5 Lijsbeth Jans 1 
18r5 Jan Jeltes pannenbakkersknecht4 
18r5 Jacob Symons wordt van de blauwe schuir gealimenteert4 
18r5 Haytse kalkdrager6 
18v5 Lijsbeth Jiltes een weduwe2 
18v5 Freerck Piers 2
ƒ 100-00-00
18v5 Haentie Joostes 4 
18v5 Hendrick Jurriens schoenlapper3 
18v5 Grietie Alles een weduwe2 
18v5 Trijntie Dirx een weduwe4 
18v5 Jan Joris zakkendrager6 
19r5 Oedts Fransens smid3
ƒ 200-00-00
19r5 Gerrit Harmens arbeider4 
19r5 Hessel Wabbes 5 
19r5 Albart Sioerdts 3
ƒ 1500-00-00
19r5 Pytter Jansen bakker6
ƒ 500-00-00
19r5[Pytter Jansen bakker is] curator over Frans Goverts doch hier nihil0 
19r5 Trijntie Jillis een weduwe1
ƒ 1200-00-00
19v5 Jan Sieordts scheepstimmerman4
ƒ 5000-00-00
19v5 Cornelis Gijsberts 3
ƒ 700-00-00
19v5 Otte Jetses scheepstimmermansknecht6
ƒ 200-00-00
19v5de weduwe van Pier Janties 4
ƒ 2200-00-00
19v5 Trijntie Beerts vroedvrouw [staat: goedtvrou]1
ƒ 1200-00-00
19v5 Hubert Hayes steenvoerder3 
20r5 Jan Harmens 8 
20r5 Jan Aernts kuiper5 
20r5 Dirck Beernts 3
ƒ 100-00-00
20r5 Claeske Gerckes een weduwe2 
20r5 Jochum Jochums wever7 
20r5 Martien Willems 6
ƒ 500-00-00
20r5 Hans Hendricks bootsgezel2 
20r5 Pytter Teyes 8 
20v5[burger]vaandrig Gooytien Sydtses Kroon5
ƒ 2500-00-00
Spekmarkt 4
20v5[vaandrig Gooytien Sydtses Croon is] curator over de zoon van Ernst metselaar0
ƒ 200-00-00
20v5 Sydtsche Imes een weduwe8 
20v5gemeensman Saecke Romckes Gasma5
ƒ 4000-00-00
Lanen 80
20v5mr. Geert sergeantonder Ockinga4 
20v5 Hendrick Jansen soldaat2 
20v5 Lubbert Pytters 1
ƒ 300-00-00
21r5 Haye bootsman2 
21r5 Jan Hendrix 4
ƒ 500-00-00
Lanen 76
21r5[Jan Hendrix is] curator over zijn broeders dochter N.N. 0
ƒ 1100-00-00
21r5de vrouw van Claes Oeges 4 
21r5 Gerben Joeckes 3 
21r5 Jan Hessels 6 
21r5 Servaes van Bemenabsent3
ƒ 1500-00-00
Lanen 72
21r5 Lolle Jacobs de Cocq1
ƒ 2000-00-00
Lanen 70
21v5 Antie Pytters een vrijster1 
21v5 Harmen schoorsteenvegergealimenteert6 
21v5 Jancke een weduwe, gealimenteert1 
21v5 Pytter Auckes 4 
21v5 Cornelis Cornelis Mockabsent5
ƒ 3500-00-00
(2800+700)Lanen 62
21v5 Sicko Scheltes 4
ƒ 15000-00-00
Lanen 60
21v5[Sicko Scheltes als] curator over de kinderen van Jacob Haselaer0
ƒ 2000-00-00
22r5 Reynouke Melis een weduwe2 
22r5 Marten Broers 3
ƒ 200-00-00
Lanen 56
22r5 Cornelis Wouters schipper (wijd-)5
ƒ 200-00-00
22r5burgemeester Wetzensiusabsent2
ƒ 8000-00-00
(6000+2000)Lanen 54
22r5 Harmen assistent5 
22r5 Itie Jacobs 1 
22v5 Wybren Bouwes 2
ƒ 100-00-00
Lanen 48
22v5 Antie Bentes een weduwe3
ƒ 300-00-00
22v5 Harmen Busiesoldaat2 
22v5 Wybe Fransen bakker5
ƒ 2500-00-00
Lanen 46
22v5 Jan Ruirdts 5
ƒ 200-00-00
22v5 Joannes Pytters 6
ƒ 100-00-00
23r5 Nanningh Meyntes 3 
23r5 Eppe soldaat4 
23r5 Gossele Pytters 5 
23r5 Luitien Gerbens 2 
23r5 Pytter Ewerts 3
ƒ 12000-00-00
Lanen 42
23r5[Pytter Ewerts is] curator over de dochter van Doede kuiper0
ƒ 3700-00-00
23r5[Pytter Ewerts is] curator over Lijsbeth Rodmers 0
ƒ 100-00-00
23r5de zwager van Pytter Ewerts 2
ƒ 1000-00-00
23v5 Beernt Stint2
ƒ 300-00-00
23v5 B. Ziricus2
ƒ 3500-00-00
Lanen 38
23v5 Harcke Sierx 3
ƒ 5500-00-00
Lanen 36
23v5de weduwe van burgemeester Evert Ruierts [latere hand]0 
23v5 Dirck Auckes 4
ƒ 500-00-00
Lanen 34
23v5de beide kinderen van Jan Koexken0
ƒ 500-00-00
23v5 Folckert Symons cum matre2
ƒ 2000-00-00
23v5 Geertie Jillis een weduwe3 
24r5 Hendrick Lieuwes 4 
24r5 Sytse timmerman3
ƒ 300-00-00
24r5 Age Iges schipper (wijd-)3
ƒ 1000-00-00
Schritsen 21
24r5 Bastiaen Abrahams 2
ƒ 200-00-00
24r5 Sybe Seerps 4
ƒ 800-00-00
Schritsen 27
24r5 Govert Jelles Govert Jelles verclaert onder eede als nemende Godt tot een getuyge vermits mennonyt is, dat sijn goederen sijn een2
ƒ 2500-00-00
24v5 Edger Douwes 3
ƒ 1500-00-00
Schritsen 31
24v5 Geert Gerryts 2
ƒ 300-00-00
24v5 Tytte Tyttes 2
ƒ 800-00-00
24v5 Wigle Albarts 2
ƒ 600-00-00
24v5 Jan Willems metselaar3
ƒ 3000-00-00
(2000+1000)
24v5 Pytter Jacobs roeper (stads-)5
ƒ 200-00-00
24v5 Eelco Lieuwes 2
ƒ 2000-00-00
Schritsen 39
24v5 Mintie Ipes absent2
ƒ 12000-00-00
(6000+6000)Schritsen 37
25r5 Jan Wybrens 4
ƒ 2500-00-00
25r5[Jan Wybrens is] curator over Sybe Goslings 0
ƒ 300-00-00
25r5 Ewert Morgen 3 
25r5 Frans Jansen gleibakker3 
25r5 Pytter Jetzes 3
ƒ 1700-00-00
Schritsen 47
25r5 Lammert Jelles absent2
ƒ 200-00-00
25r5 Thomas Huiberts 4
ƒ 1800-00-00
25v5 Hendrick Rienx Vlasblom2
ƒ 1000-00-00
25v5de weduwe van Jeltie Joannis 1
ƒ 6000-00-00
(2500+3500)Schritsen 53
25v5 Bauck Douwes gealimenteert1 
25v5de weduwe van Hendrick Taeckes 9 
25v5 Fridts Pytters schoolmeester3
ƒ 500-00-00
Schritsen 55
25v5 Douwe Hilles 2
ƒ 5000-00-00
Schritsen 61
26r5 Jelle Jochums 4
ƒ 300-00-00
26r5 Jurrien Hoytes 3 
26r5 Jelle vrijgezel1 
26r5 Hans Heyns baantjer2 
26r5 Ruirdt Jans 2
ƒ 500-00-00
26r5 Vrouck Sytses Op den 4e january 1673 heeft Vrouck Sytses onder eede geprotesteert geen goederen te hebben0 
26v5 Frederick Samuels 2
ƒ 6000-00-00
Schritsen 65b
26v5totaal 5e kwartier 1032
ƒ 468000-00-00
1r6 Omschrivinge van de hoofden en andersints gedaen bij Harmen Synnes Nauta burgemeester, vroetsman0 
1r6 Pytter Hylckes Coolhart gecommitteerde vroedschap, in plaetse van gemeensman Schelto Fontain, mitsgaders0 
1r6 Wybrandt Pieters hopman, ende faendrager Jacobus Goslings, geadsisteert met Joannes Nijholt notaris publicus0 
1r6 hun scriba, zijnde dese companey in ordere getecent met no. 6.0 
1r6 Aldus gedaen ende beschreven binnen Harlingen desen 26 january 1672.0 
1r6 Dirck Laasen p3 
1r6 Harmen Jansen slachterp4 
1r6 Rinnert Aernts bakker4
ƒ 4000-00-00
Voorstraat 58
1r6 Nanne Keympes 1
ƒ 1000-00-00
Voorstraat 60
1v6 Fedde Pytters 1
ƒ 10000-00-00
1v6 Aeltie Reyns 1
ƒ 4000-00-00
1v6 Adriana Langrietabsent2
ƒ 2000-00-00
1v6 Claes Rinties koopmanabsent2
ƒ 8000-00-00
{6000+2000)
1v6 Jeltie Jans absent3
ƒ 16000-00-00
2r6 Belitie weduwe van kapitein Codde4
ƒ 12000-00-00
(9000+3000)
2r6wijlen Coddekapitein0 
2r6 Henrickien Codde2 
2r6 Heyn Fransen Visscher7
ƒ 16000-00-00
2r6vroedsman Jornaabsent5
ƒ 10000-00-00
Voorstraat 50
2r6[burger]vaandrig Goslingsabsent4
ƒ 3000-00-00
2r6[vaandrig Goslings als] curator over Benjamin Zytses 0
ƒ 700-00-00
2v6burgemeester Hillebrandtsabsent3
ƒ 12000-00-00
2v6[burgemeester Hillebrandts als] curator over de kinderen van wijlen Joannes Wijngaerden0
ƒ 5000-00-00
2v6 Cornelis Joosten Heyns6
ƒ 30000-00-00
Voorstraat 42
2v6 Isbrandt Joosten Heyns0 Voorstraat 42
2v6 Joannes Nijholtabsent3
ƒ 1000-00-00
Voorstraat 40
2v6 Rint wasstereen weduwe3 
2v6secretaris Meylsma4
ƒ 10000-00-00
Voorstraat 38
3r6 Albertie Alberts absent2
ƒ 600-00-00
3r6vroedsman Nijkerck3
ƒ 7000-00-00
Sint Odolphisteeg 2
3r6burgemeester Luidinga5
ƒ 15000-00-00
Voorstraat 34
3r6[burgemeester Luidinga als] curator over het kind van Abbe Ekes 0
ƒ 4500-00-00
3r6[burgemeester Luidinga als] curator over Abbe Aukes 0
ƒ 1400-00-00
3r6 Cornelis van der Veerabsent3
ƒ 300-00-00
3r6 Elbrich Jans toegenaemt Sus6
ƒ 500-00-00
3r6 Harmen Jelmers 2
ƒ 1000-00-00
Voorstraat 30
3v6 Hendrick van absent1
ƒ 3000-00-00
3v6 Gerryt Heyns2 
3v6 Trijntie Wybbes 4
ƒ 500-00-00
3v6 Frouck Riencks 2 
3v6secretaris Wringeren zijn broeder3
ƒ 42000-00-00
Voorstraat 24
4r6 Geeske een weduwe3 
4r6 Sytske een weduwe, kleyne commaneyewinckel houdende4 
4r6 Grytie een weduwe2 
4r6 Wopke Lieuwes schoenlapper3 
4r6[burger]hopman Wybbrandt Pieters 8
ƒ 7000-00-00
4r6[hopman Wybbrandt Pieters als] curator over de kinderen van Warner Holcama0
ƒ 2000-00-00
4v6 Pytter Wybbrandts 2
ƒ 14000-00-00
4v6[Pytter Wybbrandts als] curator over Jan Robijns 0
ƒ 100-00-00
4v6 Cornelis Pouwels 7
ƒ 140000-00-00
4v6[Cornelis Pouwels als] curator over Tjeerdt Allerts 0
ƒ 10000-00-00
4v6 Jancke Reiners 5
ƒ 150000-00-00
4v6 Aart Jacobs 1
ƒ 100-00-00
4v6 Jacob Pytters 2
ƒ 1500-00-00
4v6 Maycke Coenraadts 2
ƒ 9000-00-00
5r6 Pylipijnti Weyenaersmutsmaakstereen vrijster1 
5r6 Sijke Winter1
ƒ 3000-00-00
Voorstraat 2
5r6 Andrys turfdrager3 
5r6 Reynouke Lasen bootsgezel3 
5r6 Antie Fongers visvrouw1 
5r6de weduwe van Pytter Jacobs 6 
5v6 Jan Foppis 3
ƒ 40000-00-00
(22000+18000)
5v6[Jan Foppis als] curator over Foppe Cornelis 0
ƒ 7000-00-00
5v6[Jan Foppis als] curator over het kind van Sjouckjen Doyes 0
ƒ 5000-00-00
5v6 Hendrickie Pytters weduwe van wijlen Jelle Ipkes4 
5v6wijlen Jelle Ipkes 0 
5v6 Grietien Wieros1
ƒ 1500-00-00
Voorstraat 10
5v6 Geertruyt Wieros1
ƒ 1500-00-00
Voorstraat 10
5v6 Catharina van Leyen1 
5v6 Anske Jacobs 6
ƒ 1000-00-00
5v6[Anske Jacobs als] curator over Clara Aerts 0
ƒ 500-00-00
5v6 Evert Symons 8 
6r6 Thomas Winckelaer5
ƒ 100-00-00
6r6 Cornelis Scheltis 2 
6r6 Rienck Joannes 1 
6r6 Tierck Pytters 3 
6r6 Tierck Romckes 5
ƒ 100-00-00
6r6 Evert Douwes hoedenmaker2 
6v6 Grytie Wybbrandts een vrijsterabsent1 
6v6de weduwe van Foppe Tiercks 8
ƒ 5000-00-00
6v6 Tierck Hock3
ƒ 500-00-00
6v6 Jacob Pytters bakker5
ƒ 5000-00-00
6v6 Jelle Auckes 3
ƒ 1000-00-00
6v6 Sipckien Pytters een weduwe, van geen capitael1 
7r6 Jeltie Japiks een oude vrijster1
ƒ 300-00-00
7r6 Reyner Willems een man van geen capitael2 
7r6 Geertie Pybes 1
ƒ 2000-00-00
7r6 Hector Hoytemachirurgijn3
ƒ 9000-00-00
Kleine Bredeplaats 1
7r6 Jan Freercks 6
ƒ 2200-00-00
Kleine Bredeplaats 3
7r6 Jan Clasen Both4
ƒ 3000-00-00
Kleine Bredeplaats 5
7r6[Jan Clasen Both als] curator over Hiltie Sydtses 0
ƒ 2300-00-00
7r6[Jan Clasen Both als] curator over Sioerdt Haytses 0
ƒ 400-00-00
7v6 Jan Palses 3
ƒ 1500-00-00
7v6 Sybbe Tiebbes 3
ƒ 100-00-00
7v6 Jan Jansen van geen capitael2 
7v6 Pytter Oenes 2
ƒ 200-00-00
7v6de weduwe van Tieerd Bentes 2
ƒ 300-00-00
7v6 Jeppe Jeppes bakker3
ƒ 1600-00-00
Kleine Bredeplaats 19
8r6 Jan Jansen bootsman4 
8r6 Jan Pieters 3 
8r6 Beernt Beerns 6 
8r6 Hans Aernts 6 
8r6 Tialling 2 
8r6 Evert van 2
ƒ 1500-00-00
8v6 Hendrick Tonis 6
ƒ 4000-00-00
(2500+1500)
8v6 Wopke Joannis 2
ƒ 300-00-00
8v6 Isbrandt Cornelis 4 
8v6 Tonis Hendricks 2
ƒ 2500-00-00
8v6 Sybbrandt Sytses 6
ƒ 100-00-00
8v6 Ids Pytters visjager5
ƒ 200-00-00
9r6 Trijntie Pytters 2 
9r6 Pytter Jeltes 6 
9r6de weduwe van Cornelis 3 
9r6 Olpherts 5
ƒ 200-00-00
9r6 Freerck 5 
9r6 Heyn Minnes 2 
9r6de weduwe van Gerryt Aernts 6 
9v6 Hiltie Doekes van geen capitael2 
9v6 Frans Symons van geen capitael4 
9v6 Jan Arjans Knoop6 
9v6 Rintk Poppis 1 
9v6 Rigst Jan een vrouw van geen capitael5 
9v6 Cornelis Jansen 2
ƒ 500-00-00
10r6 Gerryt van Rijnvenltabsent3
ƒ 800-00-00
10r6 Anne Buwes 2
ƒ 6000-00-00
(3000+3000)
10r6 Trijntie Sipkes 2
ƒ 5000-00-00
10r6 Jancke Jouckes 2
ƒ 5000-00-00
10r6 Andrys Clasen 5
ƒ 4000-00-00
10r6 Jan Clasen soldaat4 
10v6de weduwe van Thomas Jansen Bredaabsent2
ƒ 200-00-00
Lanen 5
10v6 Claes Sytses schoenmaker (mr. -)4
ƒ 100-00-00
10v6 Rinske Sickes 3
ƒ 2000-00-00
10v6 Sioerdt Symons 3
ƒ 2000-00-00
10v6 Lieuwe Jansen 1
ƒ 4500-00-00
Lanen 11
10v6 Lieuwe Aesges 5
ƒ 2500-00-00
11r6vroedsman Jan Symons 4
ƒ 5000-00-00
Lanen 13
11r6[vroedsman Jan Symons al] curator over de kinderen van Jop Jansen 0
ƒ 1200-00-00
11r6[vroedsman Jan Symons al] curator over het kind van Cornelis Symons 0
ƒ 2000-00-00
11r6 Jan Bentes 1
ƒ 1800-00-00
Lanen 15
11r6 Pieter Jans [staat: Pieter Jan Bentes]5
ƒ 400-00-00
11r6 Gosse Hiddes 3
ƒ 300-00-00
11r6 Douwe Jelles 3
ƒ 600-00-00
11r6 Feycke Gerryts absent1
ƒ 800-00-00
Lanen 17
11v6 Symon Buwes en sijn twee susters3
ƒ 100-00-00
11v6majoor Middachtenabsent5
ƒ 1000-00-00
11v6 Jan Ca?s 10 
11v6 Reyn Lammerts bootsgezel4 
11v6mr. Joost Havestadt4
ƒ 10000-00-00
(8000+1000+1000)Lanen 23
12r6 Jan Aarts 3
ƒ 10000-00-00
(6000+4000)Lanen 25
12r6 Claeske Wibbes 1 
12r6 Martien Wibbes 1 
12r6 Sittie Symons 8 
12r6 Dirck Hommes 4 
12r6 Outger Hessels 3 
12r6 Jan Huddeman4 
12v6 Symon Reyns 3
ƒ 7000-00-00
Lanen 33
12v6 Jan Wybbes Calff4
ƒ 7000-00-00
Lanen 35
12v6vroedsman Sweerd Tomas 2
ƒ 8000-00-00
12v6[vroedsman Sweerd Tomas als] curator over de kinderen van Auke Douwes 0
ƒ 2000-00-00
12v6[vroedsman Sweerd Tomas als] curator over Maycke Pytters 0
ƒ 1300-00-00
12v6 Cornelis Wijngaerdenabsent4
ƒ 4000-00-00
Lanen 37
12v6dr. Intiemaabsent3
ƒ 1000-00-00
12v6de weduwe van Hans Buwes 4
ƒ 200-00-00
13r6 Beernt Gerryts van geen capitael8 
13r6 Trijntie een weduwe, van geen capitael1 
13r6de weduwe van Pytter Gijsberts 1 
13r6 Harmen Allerts van geen capitael5 
13r6 Rommert Jansen 3 Lanen 41
13r6 Bastiaen Werps 3 Sint Odolphisteeg 12
13v6 N.N. kleermaker (mr. -)van het weeshuis5 
13v6 Hans Ates 2 
13v6 3 
13v6 Willem Andrys 5
ƒ 300-00-00
13v6 Rinse Andrys 3 
13v6 Trijntie Andrys een weduwe, van geen capitael2 
14r6 Hans van der Houtabsent6
ƒ 200-00-00
14r6 Freerck Boontje0
ƒ 400-00-00
14r6 Rinse Abbes 2
ƒ 400-00-00
14r6 Rommert lakenbereider0
ƒ 200-00-00
Lanen 41
14r6 Lammert wever2 
14r6 Leuck Hoytes een weduwe2 
14r6 Hans Jansen 4 
14r6 Joannes Harings 5 
14v6 Jan Jansen 6 
14v6 Wybbren Heeres koster4 
14v6de weduwe van Sytse Lolckes 6 
14v6 Lijsbeth Boontie1
ƒ 100-00-00
Lanen 43
14v6 Gerryt Clasen 2
ƒ 600-00-00
14v6 Sierck Andrys 3
ƒ 5000-00-00
(2500+2500)
14v6 Elske een vrijster1
ƒ 1000-00-00
15r6 4 
15r6 2 
15r6 Take Jacobs 5 
15r6 Arjans een vrijster1 
15r6 Andrys Andrys 6 
15r6 Baucke Jacobs 6 
15r6de weduwe van dr. 1 
15v6 Sioerdt Gerryts 3 
15v6 Inte Pytters absent1
ƒ 1000-00-00
15v6sergeant Koert Bormaensoldaat4 
15v6 Abel Joannes soldaat1 
15v6 Lijsbeth Jans een weduwe1 
15v6 Geeske Hendricks een weduwe1 
16r6 Cornelis Pytters p6 
16r6 Haeye Annes p5 
16r6 Jurjan 1
ƒ 500-00-00
16r6 Jancke Harderwijckp1 
16r6 Jancke Andrys 5
ƒ 300-00-00
16r6 Sybbren Oensen timmermanp2 
16v6 Dirck Eelckes 4
ƒ 300-00-00
16v6 Ruierd Dircks p3 
16v6de weduwe van Rient Ydes p2 
16v6 Cornelis Adams p2 
16v6 Beernt Willems p3 
16v6 Botte Jacobs p4 
16v6 Christiaen Clasen p3 
17r6 Isbrandt Clasen p2 
17r6 Moses Abrahams 5
ƒ 3000-00-00
(1000+1000)Lanen 71
17r6de huisvrouw van Cornelis Arjans van Dokkump2 
17r6 Jacob Abrahams p1 
17r6 Jillert smidsknechtp1 
17r6 Sytske eren weduwep1 
17v6 Albert Wybbes Calff4
ƒ 2500-00-00
17v6 Jouck Feddricks 1
ƒ 1500-00-00
17v6 Sicke Lieuwes 4
ƒ 7000-00-00
(4000+3000)Lanen 79
17v6 Werp Freercks bakker3
ƒ 400-00-00
Lanen 81
17v6 Jarich Jansen p2 
17v6 Beyts vlechtstereen wedu3 
18r6 Royts Jans p3 
18r6de weduwe van Hylcke Pieters p1 
18r6 Pytter Hylckes p2 
18r6 Cornelis Renemanp3 
18r6 Bauck Andrys p1 
18r6 Lijsbet een wedup2 
18r6 Dirck Symons p3
ƒ 200-00-00
18v6 Jan Pytters p4 
18v6 Harpus waker (gezworen -)een oppermanp4 
18v6 Tietske Jelles een vrijsterp1 
18v6 Jan Jelmers p2 
18v6 Jan Cornelis p8 
18v6 Mayke een wedup3 
18v6 Sioerdt Sergiantsoldaatp5 
19r6 Sijke Martens 3
ƒ 300-00-00
19r6 Hylcke Pieters Coolhartbode2
ƒ 1000-00-00
19r6 Pytter Feddes 5
ƒ 16000-00-00
Simon Stijlstraat 6
19r6 Claes Pytters p3 
19r6 Baucke Fockes 5
ƒ 4000-00-00
19r6 Gale Sytses bootsgezelp3 
19r6 Geert Beerns p4 
19v6 Lijsbet Huyberts p6 
19v6 Hessel Jacobs p5 
19v6 Sybbren Hessels p3 
19v6 Pytter Laasen p6 
19v6 Koert Koertsen p4 
19v6 Dirck Clasen 3
ƒ 500-00-00
19v6 Eelcke Jansen 6
ƒ 1000-00-00
20r6 Rienck Willems 4
ƒ 2500-00-00
20r6 Jacob Sappep3 
20r6 Pier Laasen 6
ƒ 1400-00-00
Lanen 18
20r6 Lieuwe Eelckes 1
ƒ 100-00-00
20r6 Fongertie Gerryts p4 
20r6 Gerryt Piers p2 
20v6 Meynert Tijssen bootsmanp4 
20v6 Poulis Tomas p2 
20v6 Aleff Wynties 4
ƒ 2000-00-00
(1000+1000)
20v6 Eernst bootsmanp4 
20v6 Antie Jans een wedup1 
20v6 Goyck een wedup3 
21r6 Lieuwe Minnes p2 
21r6 Grietie een vrijsterp1 
21r6 Aeltie een vrijsterp1 
21r6de weduwe van Roucke Romckes p2 
21r6 Wickien Pytters p2 
21r6 Sioerdt Ofkes p3 
21r6 Gerryt Clasen 2
ƒ 1000-00-00
21v6 Stittert schuitevaarderp9 
21v6 Jeroen Jansen p3 
21v6vroedsman Pytter Hylckes absent3
ƒ 5000-00-00
21v6 Jelle Sybbes 2
ƒ 5500-00-00
21v6 Cornelis Lieuwes p6 
21v6 Jillis Pytters p4 
22r6 Douwe Jansen smidp5 
22r6 Tietske Reyns 1
ƒ 3000-00-00
22r6[ge]meensman Longerhouwabsent1
ƒ 2500-00-00
22r6 Tieerd Tieerdsen 6
ƒ 5500-00-00
22r6 Sioerdie Sioerdts 2
ƒ 3000-00-00
22r6 Jan Folckerts p4 
22r6 Jan Meckes p3 
22v6de weduwe van Reinder Jansen 1
ƒ 500-00-00
22v6 Dirckien Harmens p1 
22v6 Watse Wybbes p5 
22v6 Aucke Jelles p8 
22v6 Jillis Jansen 2
ƒ 300-00-00
23r6 Jan Aleffs p3 
23r6 Antie Jans IJsenbeek1
ƒ 300-00-00
23r6 Harmen Pytters absent7
ƒ 40000-00-00
Grote Bredeplaats 14
23r6[Harmen Pytters als] curator over Lourens Pytters 0
ƒ 400-00-00
23r6 Jan Pytters 6
ƒ 20000-00-00
23r6[Jan Pytters als] curator over Sybren Jacobs 0
ƒ 800-00-00
23r6[Jan Pytters als] curator over Neeltie Douwes 0 
23r6[Jan Pytters als] curator over Martien Douwes 0 
23r6 Jacob Barritushorlogemaker7
ƒ 500-00-00
23r6 Jochem Jochems p4 
23v6 Doetie een vrijsterp1 
23v6 Siou een vrijsterp1 
23v6 Marten Pytters kuiper2
ƒ 4500-00-00
Grote Bredeplaats 20
23v6 Aeltie Ages een wedup1 
23v6 Cornelis Jochems p3 
23v6 Bouwe Grettingaabsent1
ƒ 500-00-00
23v6 Antje Grettingazuster van Bouwe Grettinga0
ƒ 500-00-00
24r6 Antie Grettingaabsent2 
24r6vroedsman Ackerabsent7
ƒ 10000-00-00
Grote Bredeplaats 24
24r6[vroedsman Acker als] curator over Saske Reynerts 0
ƒ 2500-00-00
24r6 Rintie Clasen 3
ƒ 8000-00-00
(7000+1000)Grote Bredeplaats 26
24r6 Geert Alberts van Minnen2
ƒ 6000-00-00
Kleine Bredeplaats 2
24r6 Reiner Templarop den 16e july heeft Templar sich met eede purgeert geen goederen te hebben voor ende alleen sijn proces is gedefi8
ƒ 2000-00-00
Kleine Bredeplaats 4
24r6 Joannes Tiebbes 5
ƒ 1500-00-00
Kleine Bredeplaats 4
24v6 Biense Kingmap3 
24v6 Aefke Jans 2
ƒ 100-00-00
24v6 Beernt Sybrants Eekelabsent3
ƒ 200-00-00
24v6 Jacob Jansen 7
ƒ 2000-00-00
24v6mr. Gerryt Crabbe5
ƒ 500-00-00
24v6 Minne Symons 4
ƒ 400-00-00
25r6 Douwe Edgers p3 
25r6mr. Augustinus van Ciersma3
ƒ 5000-00-00
(4000+1000)Kleine Bredeplaats 12
25r6[mr. Augustinus van Ciersma als] curator over Jan Balk0
ƒ 1000-00-00
25r6 Douwe Wijnerings 3
ƒ 2500-00-00
25r6 Jan Salvis p5 
25r6 Ritske Feites p4 
25r6 Reinu een vrijsterp1 
25v6 Teke Sybrandts 2
ƒ 500-00-00
25v6 Feycke Wybbes p1 
25v6 Meinert Sickes bakker7
ƒ 1600-00-00
Hondenstraat 9
25v6 Lieuck Hanses p3 
25v6 Jan Hendricks schipper (wijd-)op heden den 9e Jan. 1673 heeft Jan Hendrix verclaert onder eede solemneel geen goederen te hebben4
ƒ 300-00-00
25v6totaal 6e kwartier 996
ƒ 945000-00-00
1r7 Beschrijvinge der huysgesinnen, hoofden ende goederen van het sevende quartier.0 
1r7 Aene Douwes 5
ƒ 200-00-00
1r7 Jan Olkes glasmaker8
ƒ 100-00-00
Sint Jacobstraat 3
1r7 Emcke Doedis p2 
1r7 Hendrikjen Daniels vroedvrouw [staat: goetvrouw]1
ƒ 3000-00-00
1r7mr. Claes Pyckes p2 Sint Jacobstraat 13
1r7 Gosse Jansen schipper2
ƒ 5000-00-00
(2400+1100+1500)Sint Jacobstraat 11
1r7 Jan Gossis 2
ƒ 1800-00-00
1r7de weduwe van Jelmer Ruyrts 6
ƒ 300-00-00
Sint Jacobstraat 15
1v7 absentp3 
1v7 Willem Gijses schoenmaker (mr. -)p5 Sint Jacobstraat 17
1v7 Jan Joris 3
ƒ 3000-00-00
Sint Jacobstraat 19
1v7 Sybren Sipkes 4
ƒ 1600-00-00
1v7 Tetje Ydes 2 
1v7 Johannis Jansen 2
ƒ 800-00-00
1v7 Claes Willems Burger2
ƒ 8000-00-00
(5000+3000)Voorstraat 71
1v7 Trijntje Everts p1 
2r7 Anne Pyters in de steegp8 
2r7 Ysaack Jacobs p3 
2r7 Foecke Taedes 9
ƒ 200-00-00
2r7de weduwe van Reyn Tiallings koopman2
ƒ 16000-00-00
Voorstraat 73
2r7 Feddrick Wybes Kalff6
ƒ 2700-00-00
2r7 Hessel Jacobs Hynxt3
ƒ 300-00-00
2r7de weduwe van Freerik Pyters p3 
2r7 Syts Pyters p2 
2v7 Haytse Oeges p9 
2v7 Dirck Gerbens p3 
2v7 Wybe Pybes goudsmid (mr. -)2
ƒ 1000-00-00
2v7 Trijntje van Dam2 Voorstraat 81
2v7 Hieke Elings weduwe van mr. Johannes3
ƒ 1600-00-00
2v7 Lijsbetje de Wit2
ƒ 2000-00-00
2v7dr. Bontekoe3
ƒ 10000-00-00
(7000+3000)Voorstraat 83
2v7 Grietje Lieuwes 2
ƒ 3000-00-00
Voorstraat 85
3r7dr. Heslingaabsent2
ƒ 4000-00-00
Voorstraat 87
3r7 Tetje Doedis p2 
3r7 Geertje Broes p3 
3r7 Ybeltje Jans p2 
3r7 Jochum Jochums schooldienaarp3 
3r7 Foecke Ockes p3 
3r7 Cornelis Jansen p3 
3r7 Haye Liuwes p2 
3r7 Pauwkoopman3
ƒ 8000-00-00
Voorstraat 89
3v7 Siouckjen Cornelis in de steeg1
ƒ 1500-00-00
3v7 Arjen Cornelis zxoon van Siouckjen Cornelis1 
3v7 Rienk Harmens p2 
3v7 Aeltje Geerts p1 
3v7 Godefryd Homanp5 
3v7 Beern Bessensoldaatp5 
3v7 Jancke Pyters 2
ƒ 200-00-00
3v7 Sytse Jansen schipperp5 
3v7 Pyter Sioerts koopman3
ƒ 4000-00-00
Voorstraat 91
4r7 Maycke Feytema1
ƒ 7000-00-00
4r7 Johannis Jansen schipper9
ƒ 2500-00-00
4r7[schipper Johannis Jansen als] curator over zijn stiefkinderen N.N. 0
ƒ 1800-00-00
4r7 Ybeltje Reynerts 2
ƒ 300-00-00
4r7de weduwe van Nanne Liuwes 1
ƒ 200-00-00
4r7 Asmus Asmus soldaat5 
4r7 Marten Lases p5 
4r7 Antje Nannis p1 
4r7 Sipke zakkendragerp3 
4v7 Geert Pyters p6 
4v7 Vosmakoopman5
ƒ 70000-00-00
(36000+9000+25000)Voorstraat 95
4v7 Gerryt Gouckes koopmanabsent11
ƒ 25000-00-00
(15000+10000)
4v7[koopman Gerryt Gouckes als] curator over de kinderen van Andries Holcama0
ƒ 1000-00-00
4v7 Wytse Pybes Tallum4
ƒ 14000-00-00
Voorstraat 99
4v7het kind van Jan Gerlofs 1 
4v7 Dirck Hessels schoenmaker3
ƒ 6500-00-00
(6000+500)Voorstraat 101
4v7[schoenmaker Dirck Hessels als] curator over Antje Aerts 0
ƒ 500-00-00
4v7 Jan Jansen Sergiant3
ƒ 300-00-00
4v7 Baucke Sierx brouwer5
ƒ 1500-00-00
4v7 Wouter Gerryts 1
ƒ 1000-00-00
5r7 Harmen Jansen 3
ƒ 6000-00-00
(4000+2000)
5r7 Bente Gosses schipper9
ƒ 6000-00-00
5r7 Teunis Claessen gleibakker6
ƒ 16000-00-00
(10000+6000)
5r7[Teunis Claessen als] curator over de vrouw van Arjen Gijsberts 0
ƒ 900-00-00
5r7de weduwe van Marten Tjepkes 9
ƒ 35000-00-00
(20000+5000+10000)
5r7 Bauke Pyters kleermaker (mr. -)p2 
5r7 Cornelis Tevis bakker (mr. -)5
ƒ 1200-00-00
5r7de weduwe van Dirck Claessen den 30e september 1672 bij haer waerheit verclaeringe over haer goederen gedaen op 5000 coram praeside Voorda2
ƒ 6000-00-00
5r7 Claes Sytsis absent7
ƒ 2500-00-00
5r7 Jillis Martens in de steeg3
ƒ 1000-00-00
5v7de weduwe van Symon Doncker1
ƒ 2500-00-00
5v7 Sijke Tytes p1 
5v7 Harmen Freerx kruisbroederp9 
5v7 Jelle Willems p2 
5v7 Hendrick Andrys schuitevoerderabsentp5 
5v7 Jan Feyckes chergerabsent2
ƒ 200-00-00
5v7 Servaes de Haeshorlogemakerabsentp6 
5v7de weduwe van Haye Upkes 3
ƒ 600-00-00
6r7 Sybe Abes p5
ƒ 3000-00-00
6r7 Symon Teunis absent5
ƒ 400-00-00
6r7 Hessel Ypes schuitevoerder8
ƒ 200-00-00
6r7 Aeltie wassterp2 
6r7 Neeltje Willems weduwe1 
6r7 Mevis rogverschieterabsentp9 
6r7de dochter van Claes slotmakerhier voren gestelt1 
6v7 Jan Michiels schipper4
ƒ 300-00-00
6v7 Reyer Pyters p2 
6v7 Gerryt Crael2
ƒ 200-00-00
6v7 Claes Visscher1
ƒ 10000-00-00
(7000+3000)
6v7 Jan Pyters wagenmaker9
ƒ 1500-00-00
6v7 Joost Gelis smid5
ƒ 200-00-00
6v7 Hans Willems kruisbroederp4 
6v7 Albert Harmens p4 
6v7 Trijn Jans p2 
7r7 Salomon Nordmanp4 
7r7 Cornelis Minses varensgezelp4 
7r7 Aegt Pytters 1
ƒ 300-00-00
7r7 Here Ruyrts scheepstimmermanp8 
7r7 Teunis Ariens 2
ƒ 200-00-00
7r7 Cornelis Everts p4 
7r7 Feyte Tieerts schipper (kaag-)6
ƒ 3000-00-00
7r7[Feyte Tieerts als] curator over de dochter van Rippert Heins 0
ƒ 1300-00-00
7r7 Sioerd Pyters 4
ƒ 200-00-00
7v7 Aeght Pyters hier voren gestelt1 
7v7 Meynte Hynxt3
ƒ 200-00-00
Noorderhaven 108
7v7 Haye Sinnema2
ƒ 300-00-00
Noorderhaven 110
7v7 Pyter Roordasmid7
ƒ 300-00-00
Noorderhaven 112
7v7 Symon Jacobs 3
ƒ 1000-00-00
7v7 Marten Jillis 2
ƒ 2500-00-00
7v7 Tiaerd Lolkes 2
ƒ 300-00-00
7v7 Bartel kuiperabsent5
ƒ 200-00-00
Sint Jacobstraat 2
8r7 Daniel Harmens p1 
8r7 Schelte bakkerp4 Sint Jacobstraat 6
8r7 Trijntje Andrys p4 
8r7 Claes Jansen absentp4 
8r7 Pyter Jansen zadelmaker3
ƒ 800-00-00
8r7 Pyter Jansen sergeant3
ƒ 300-00-00
8r7 Lourens Reynerts 4
ƒ 600-00-00
8r7[Lourens Reyners als] curator over Reiner Wybrants 0
ƒ 250-00-00
8r7[Lourens Reyners als] curator over Schelte Wybrants 0
ƒ 250-00-00
8r7[burger]vaandrig Claes Auckes Augustinusga3
ƒ 2500-00-00
8v7 Baltes sergeantp3 
8v7 Lambert Salvarda4
ƒ 2000-00-00
8v7 Gerryt Sipkes glasmaker (mr. -)p2 
8v7 Lijsbet Gerryts p3 
8v7 Freerck Mockemagoudsmid3
ƒ 3000-00-00
8v7 Tieerd Innes bakker (mr. -)6
ƒ 1000-00-00
8v7 Hendrik Mouts4
ƒ 2000-00-00
Voorstraat 63
8v7 Hendrick Rinnerts Drostabsent5 
9r7 Jacob koster3
ƒ 400-00-00
9r7 Antje Schuringastijfsterabsent1 
9r7 Hylcke Martens p5 
9r7 Sicco Lubberti 2
ƒ 15000-00-00
(10000+5000)Voorstraat 61
9r7 Beern Berckhuys3
ƒ 2000-00-00
Voorstraat 59
9r7 Fetje Lases absent4
ƒ 800-00-00
9r7 Davidt Jansen winkelieren sowat4 
9v7 N.N. de man en vrouw op het poortje in de Witten Aerntp2 
9v7 Sybren Sybrens tingieter2
ƒ 2000-00-00
Voorstraat 55
9v7 Jacob Aerts koopman6
ƒ 30000-00-00
Voorstraat 53
9v7 Cornelis Claessen schoenmaker5
ƒ 18000-00-00
Voorstraat 51
9v7 Berber Wybrens 1
ƒ 4500-00-00
9v7 Jacob Buwes slachter3
ƒ 300-00-00
9v7 Teecke Hoytes p4 
9v7 Ruyrd Fockis 4
ƒ 200-00-00
10r7 Tiebbe Jansen tingieter3
ƒ 3000-00-00
Voorstraat 47
10r7 Ruyrd Jansen 2
ƒ 1400-00-00
10r7 Aechtjen Sloterdijk2
ƒ 30000-00-00
10r7burgemeester Stansiusabsent3
ƒ 20000-00-00
Voorstraat 43
10r7 Jouck Lamberts p0 
10r7 Pyter 0 
10r7 Abe Pyters koopman7
ƒ 16000-00-00
10r7[Abe Pyters als] curator over het kind van Jan 0
ƒ 2800-00-00
10r7[Abe Pyters als] curator over Dirck Gerryts 0
ƒ 1000-00-00
10r7 Jan Trompetter6
ƒ 600-00-00
10r7 Jasper 2
ƒ 200-00-00
10r7 Dirck Sierx 4
ƒ 1600-00-00
10v7 Sipke Feytes 2
ƒ 600-00-00
10v7 Pyter Oetses 3
ƒ 200-00-00
10v7de weduwe van Ype Sijes 5
ƒ 2000-00-00
(700+1300)
10v7 Rinsk melkwijffp2 
10v7 Joecke bootsgezelp3 
10v7 Bauck Douwes p2 
10v7vroedsman Sloterdijck5
ƒ 18000-00-00
(16000+2000)
10v7 Hamcke Melles een weduwe1
ƒ 800-00-00
10v7 Ynse Abbes 5
ƒ 600-00-00
10v7 Evert [staat: swarte Evert]2
ƒ 200-00-00
11r7de weduwe van Carsten 1
ƒ 1800-00-00
11r7 Christophe Rexabsent5
ƒ 800-00-00
11r7 Attje Teeckes 1
ƒ 200-00-00
11r7 Geertje Gaerman3
ƒ 4000-00-00
11r7 Wytse Meynerts 5
ƒ 2000-00-00
11r7 Piphronkoopman4
ƒ 15000-00-00
Voorstraat 37
11r7 Jan kamerbodeabsentp5 
11r7dr. Bechius5
ƒ 18000-00-00
(15000+3000)Voorstraat 33
11r7 Hebbea Kyll0
ƒ 8000-00-00
Voorstraat 33
11r7 Stintsergeantabsent5
ƒ 200-00-00
11v7 Pyter Jansen koopman7
ƒ 4000-00-00
11v7 Atje Seerps 6
ƒ 20000-00-00
(8000+12000)Voorstraat 29
11v7 Hendrick Jaspers koopman2
ƒ 3000-00-00
(2000+1000)
11v7 Wypk wolnaaisterp1 
11v7 Cleys Lantingh6
ƒ 5000-00-00
11v7[burger]hopman Minne Hilbrants5
ƒ 25000-00-00
Voorstraat 23
11v7[Minne Hilbrants als] curator over Aeltje Broers 0
ƒ 4300-00-00
11v7 Aeltje Hingeveltten sij tot Franequer aengegeven1
ƒ 200-00-00
Voorstraat 21
11v7mr. Tijs Martens 5
ƒ 500-00-00
12r7 Jan Dircksen Roorda4
ƒ 24000-00-00
(8000+16000)Voorstraat 19
12r7[Jan Dircksen Roorda als] curator over Joannes Tarquiny0
ƒ 2000-00-00
12r7 Hidde Ruyrts 3
ƒ 100-00-00
12r7 Auck stijfsterp1 
12r7 Feddrick Greolts slachterabsent4
ƒ 500-00-00
12r7 Ytje Alberts 0
ƒ 500-00-00
12r7 Diucke Pyters p0 
12r7vroedsman Tieerd Bouwes 7
ƒ 6000-00-00
12r7 Fokeltje Hiddes absent6
ƒ 1500-00-00
(1000+500)
12r7 Ynse Pyters Sinnes3
ƒ 200-00-00
12r7 Lijsbetje Weyenars1
ƒ 100-00-00
12v7 Wiltetus Jelgersma7
ƒ 17000-00-00
(7000+10000)
12v7[Wiltetus Jelgersma als] curator over Taeke Jansen 0
ƒ 2800-00-00
12v7oud [burger]hopman Frans Laessen Hannema1
ƒ 7000-00-00
(3000+4000)
12v7 Tetje visvrouwp5 
12v7 Geertje Bauckes p1 
12v7 p1 
12v7 Lambert Bosteynp3 
12v7mr. Goslingh Stienstra7
ƒ 10000-00-00
(5000+5000)
12v7[Goslingh Stienstra als] curator over zijn zusters N.N. 0
ƒ 500-00-00
12v7 Gele Sybrens absentp3 
13r7 Homme soldaat3 
13r7 Reyner schoenmaker4
ƒ 600-00-00
13r7[Reyner schoenmaker als] curator over Antje Pieters 0
ƒ 600-00-00
13r7 Trijntje een vrijsterabsentp1 
13r7 Johannes van der Uyll2
ƒ 1000-00-00
13r7de heer Amamate Sloten aangegevenabsent6 Voorstraat 7
13r7 Suyrgerkoopman4
ƒ 31000-00-00
(18000+10000+3000)Voorstraat 5
13r7[koopman Suyrger als] curator over de kinderen van Warner Holcama0
ƒ 1000-00-00
13r7 Steendam6
ƒ 500-00-00
13r7 Jochum Jochums p4 
13r7 Teunis Andrys p3 
13v7 Bente bakker3
ƒ 8000-00-00
Voorstraat 1
13v7[Bente Backer als] curator over Grietje Reyers 0
ƒ 9000-00-00
13v7de weduwe van Belidap5 
13v7 Fedde Tieerts koopman5
ƒ 45000-00-00
(35000+10000)Grote Bredeplaats 33
13v7oud burgemeester Fonteynabsent6
ƒ 10000-00-00
Grote Bredeplaats 31
13v7 Jancke Roestp2 
13v7 Rinske Thomas p3 
13v7 Jacob Valentijn p3 
13v7 Syts Oeges p2 
13v7 Jedt Gerryts p4 
14r7 Reynsk Johannis p3 
14r7 Hoyte Hoytes p4 
14r7 Hero Galema2
ƒ 1000-00-00
14r7 Vinckelboschkapitein5
ƒ 7000-00-00
Grote Bredeplaats 25
14r7 Frans Everts slachterabsent4
ƒ 1200-00-00
14r7 Isaack Groenewoltkapitein7
ƒ 3000-00-00
Grote Bredeplaats 21
14r7 Jan Caspers schipper (wijd-)4
ƒ 300-00-00
14r7 Arien Everts Oosterbaenabsent8
ƒ 20000-00-00
14r7 Remmert Willems 10
ƒ 2800-00-00
14v7 Rijck Joosten p5 
14v7 Beernt Hendrix schipper2
ƒ 300-00-00
14v7burgemeester Adema2
ƒ 8000-00-00
(4000+4000)
14v7[burgemeester Adema als] curator over de kinderen van 0 
14v7 Sybrant Kingma4
ƒ 2500-00-00
Noorderhaven 28
14v7 Sytske Sytses 3 
14v7 Wybe Wybes 3 
14v7 Lambert Jansen absent4
ƒ 2000-00-00
14v7 Jacob Symens schipper op Bergen[staat: Bergervaarder]4
ƒ 800-00-00
14v7 Poulus verver3
ƒ 2000-00-00
(1200+800)
15r7 Geertje Jacobs 2
ƒ 4500-00-00
15r7 Rousschenburghabsent2
ƒ 6000-00-00
15r7 Tiallingh Eelckes 2
ƒ 300-00-00
15r7 Reyner Huyberts absent6
ƒ 800-00-00
15r7 Vormhout4
ƒ 12000-00-00
(5000+3000+4000)
15r7 Dirck Mock3
ƒ 3000-00-00
(1200+1800)Noorderhaven 48
15r7 Arien Snell4
ƒ 600-00-00
15r7 Tetje Hilbrants5
ƒ 3200-00-00
15r7 Ocke Jentjes 4
ƒ 200-00-00
15v7 Andrys Sybouts 3
ƒ 10000-00-00
(4000+1000+5000)Noorderhaven 54
15v7 Wouter Annes p5 
15v7 Cornelis Kat3
ƒ 500-00-00
15v7 Douwe Jansen 5
ƒ 5500-00-00
15v7 Gerloff Johannis 3
ƒ 7000-00-00
Noorderhaven 60
15v7 Grauda5
ƒ 8000-00-00
15v7 Fenema1
ƒ 2000-00-00
15v7 Syborghkoopman4
ƒ 10000-00-00
Noorderhaven 64
16r7 Jacob korfmakerabsent2
ƒ 1000-00-00
16r7 Pyter Jacobs p2 
16r7oud burgemeester Lantingh2
ƒ 8000-00-00
16r7 Lieuwe Orangie2
ƒ 1000-00-00
Noorderhaven 72
16r7 Tyte Esges 7 
16r7 Walsweernotaris6
ƒ 5000-00-00
Noorderhaven 76
16r7 Antje appelverkoopster1 
16v7 Joost Cleissen p2 
16v7 Ackerkoopman6
ƒ 6000-00-00
Noorderhaven 80
16v7 Hepke Carstes 4
ƒ 500-00-00
16v7totaal 7e kwartier 949
ƒ 935200-00-00
1r8 De compaggie van de hopman Blocq. Beschrievinge gedaen den 26en january 1672.0 
1r8 Jan de Dwelinglakenkoper1
ƒ 6000-00-00
(4000+2000)
1r8 Meylle Ulbes bakker (mr. -)4
ƒ 15000-00-00
Grote Bredeplaats 17
1r8[Meylle Ulbes als] curator over Pieter Hendrix 0 
1r8 Hiltie Oedendalabsent1
ƒ 1000-00-00
Grote Bredeplaats 15
1r8 Iebel Fockes 2
ƒ 8000-00-00
(5000+3000)Grote Bredeplaats 13
1r8 Minne Jeyes kuiper (mr. -)4
ƒ 600-00-00
Grote Bredeplaats 11
1r8 Piecke Tieerts schipper (wijd-)2
ƒ 5000-00-00
Grote Bredeplaats 9
1r8 Jan Lubberts chirurgijn (mr. -)2
ƒ 800-00-00
Grote Bredeplaats 3
1v8 Gerrit barbierten oorloge vaert6 
1v8 Impck Moyin 't Zeepaert3
ƒ 1300-00-00
Grote Bredeplaats 7
1v8 Claas Huyberts koopman5
ƒ 80000-00-00
(45000+35000)
1v8[Claas Huyberts als] curator over de kinderen van zijn vrouw N.N. 0
ƒ 8000-00-00
1v8[Claas Huyberts als] curator over de kinderen van Douwe Broers 0
ƒ 1800-00-00
1v8 Jan Houtenhuyskeherbergierin de Pynas6
ƒ 1000-00-00
1v8 Tomes Pieters bakker (mr. -)2
ƒ 500-00-00
1v8 Grietie Sybrens koopvrouw3
ƒ 600-00-00
1v8 Dirck Hendrix soldaatp2 
2r8 Ulbe Wypkes bakker (mr. -)en winkelier en stadsmakelaar4
ƒ 2000-00-00
2r8 Jan Bastiaans schipper (smak-)3
ƒ 600-00-00
2r8 Pieter Aarns blokmaker3
ƒ 3000-00-00
Noorderhaven 4
2r8 Bouwen Hessels smid (mr. -)3
ƒ 5000-00-00
Noorderhaven 6
2r8[Bouwen Hessels als] curator over de kinderen van Dirck Jacobs 0
ƒ 1600-00-00
2r8[Bouwen Hessels als] curator over de kinderen van Douwe Leemans0
ƒ 500-00-00
2r8 Johannes Doeckes blokmaker3
ƒ 1200-00-00
Noorderhaven 8
2r8de weduwe van Hendrick Magchiels absent2
ƒ 5000-00-00
Noorderhaven 14
2r8 Anne Fongers 2
ƒ 200-00-00
2r8 Joris Jansen bootsmanp5 
2v8 Jan Pieters havenmeester3
ƒ 3000-00-00
Zuiderhaven 1
2v8 Wybe Reynerts metselaar (mr. -)4
ƒ 200-00-00
2v8 Sebat Pyters tabaksverkoper3
ƒ 300-00-00
2v8 Hans Obbes 2
ƒ 500-00-00
2v8de weduwe van Isbrant Aarns 2
ƒ 6000-00-00
Havenplein 3
2v8 Dirck Meynerts schipper (wijd-)6
ƒ 200-00-00
2v8 Pytter Middagtenequipagemeesterabsent6
ƒ 3000-00-00
3r8 Jacob Auckes portiervan de havenspoort3
ƒ 2500-00-00
3r8 Tymen Teunis schipper (wijd-)van Schalsum4
ƒ 500-00-00
3r8 Heyn Tiallinghs bootsgezel2
ƒ 100-00-00
3r8 Rebecca an haar dochterp2 
3r8 Jylles Harckes bootsgezelp5 
3r8 Hendrick Rinnerts bootsgezelp4 
3r8 Jan Meynerts scheepstimmermanp2 
3v8 Aucke Sybes Bontekoeschipper (wijd-)6
ƒ 1600-00-00
3v8 Claas Minnes blokmaker6
ƒ 10000-00-00
Havenplein 16
3v8 Tjallingh Heyns bootsgezelp2 
3v8 Hendrick Hinnes schipper (wijd-)4
ƒ 100-00-00
3v8 Jurien Fonteynabsent3
ƒ 130000-00-00
3v8 Nittert kruisbroederp2 
3v8 Braekelcherger [staat: cargier]3
ƒ 300-00-00
4r8 Pieter Jansen schipper (wijd-)absentp2 
4r8ds. Pelledanusabsent5
ƒ 17000-00-00
4r8 Wytse Stevens makelaar (stads-)absent3
ƒ 1000-00-00
4r8 Lenert Graefschipper (groot-)absent6
ƒ 500-00-00
4r8de weduwe van Andris Yeges schipper (groot-)2
ƒ 200-00-00
4r8de weduwe van Gale Gales 2
ƒ 12000-00-00
4r8 Fedde Gerbens schoenmakerin het weeshuis7
ƒ 200-00-00
4v8de edele heer Canterfiscaalabsent7
ƒ 52000-00-00
Grote Bredeplaats 26
4v8 Tiete Nannes Baert3
ƒ 300-00-00
4v8 Jan Jansen luitenant2
ƒ 200-00-00
4v8 Bauckien Tonis 1
ƒ 3000-00-00
4v8 Heyn Piers in die Pauabsent7
ƒ 1000-00-00
Grote Bredeplaats 2
4v8 Sioerdt Clasen Schiereschipper (groot-)7
ƒ 7000-00-00
Grote Bredeplaats 4
4v8[burger]vaandrig Foppe Foppes junior3
ƒ 500-00-00
4v8 Sioert Johannes schipper (wijd-)3
ƒ 1000-00-00
5r8 Trijn Aarns 0 
5r8 0 
5r8 0 
5r8 Jeye Hanses p3 
5r8 Albert Jacobs 3
ƒ 500-00-00
5r8 Coolhartkapitein4
ƒ 6000-00-00
5r8 Theodorus Theodorus Posthumusklerk (premier -)van secretaris D. Wringer1
ƒ 800-00-00
5r8 Carel Bastiaans scheepstimmerman4
ƒ 300-00-00
5r8 Gerrit Schier5
ƒ 2500-00-00
Grote Bredeplaats 10
5v8 Claas Tiebbes schipper (smak-)4
ƒ 200-00-00
5v8 Tieert Reynerts zeilmaker (mr. -)5
ƒ 9000-00-00
Grote Bredeplaats 12
5v8 Jan Hendrix 2
ƒ 500-00-00
5v8 Jurrien Harmens p4 
5v8 Tierck Juriens p5 
5v8 Claas bootsgezelp2 
5v8de weduwe van Iege Stoffels 1
ƒ 800-00-00
5v8 Hidde Yges 0
ƒ 1000-00-00
6r8 Pieter Reiners stuurmanabsent3
ƒ 300-00-00
6r8 Piecke Harmens brouwersknechtp5 
6r8 Tierck Juriens schippersknecht (wijd-)p5 
6r8 Jan Pytters absent2
ƒ 1000-00-00
6r8 Hendrick Hiddes Soetevisscherschipper (wijd-)5
ƒ 400-00-00
6r8 Lourens Pyters bootsgezelgestelt bij Harmen Pieters brouwer2 
6r8 Teuntie een weduwe4
ƒ 500-00-00
6v8 Teecke Sytses smid (mr. -)3
ƒ 5000-00-00
Zuiderhaven 17
6v8 Ruyrdt Eelckes bootsgezelp2 
6v8 Cornelis Esgers kompasmakeren koopmanabsent2
ƒ 100-00-00
6v8 Ruyrdt Piebes scheepstimmermaneigenaer van de huysingeabsent2
ƒ 1000-00-00
6v8 Willem Jansen van der Meysteenhouwer (mr. -)en beeldsnijder4
ƒ 2000-00-00
(1000+1000)
6v8 Rompke Douwes smid (mr. -)3
ƒ 200-00-00
7r8oud burgemeester Bouwe Tomes absent1
ƒ 50000-00-00
Zuiderhaven 21
7r8[Bouwe Tomes als] curator over de kinderen van Laes Laessens 0
ƒ 8000-00-00
7r8 Dirck Sybes bootsgezelp6 
7r8 Seerp Lammerts Swermabsent9
ƒ 8000-00-00
(7000+1000)Zuiderhaven 25
7r8 Wyger Tiallings absent3
ƒ 2000-00-00
7r8 Doede Lyuwes bootsgezelp4 
7r8 Claas meedbrengerp2 
7r8 Frouck een weduwe, wort gealimenteert1 
7v8 Pieter Claasen schuitevoerderabsentp4 
7v8 Neeltie Jans weduweabsentp1 
7v8 Douwe Siouckes meedbrengerabsentp2 
7v8 Albert Jacobs bootsgezelabsentp8 
7v8 Pilgerim Roelofs bootsgezelp3 
7v8 Sipke Isbrants bootsgezelabsentp2 
7v8 Hendrick Lexs bootsgezelabsent5
ƒ 100-00-00
8r8 Pieter Jacobs schipper (wijd-)7
ƒ 800-00-00
8r8 Meynert Clasen schipper (wijd-)5
ƒ 1000-00-00
Vijver 6
8r8 Tierck Sanstraschipper (wijd-)7
ƒ 8000-00-00
(5000+3000)Vijver 4
8r8 Cornelis Cornelis 2
ƒ 5000-00-00
Vijver 2
8r8 Heyn Riencks en soon en swager3
ƒ 2500-00-00
Vijver 5
8r8 Jan Symons schipper (wijd-)absent5
ƒ 3500-00-00
8r8 Salomon Jansen 6
ƒ 1500-00-00
8r8 Tialling Rinties bakenmeesteren kapitein5
ƒ 500-00-00
Vijverstraat 9
8v8 Jacob Dirxs bootsgezel4
ƒ 300-00-00
8v8 Jan Gerlefs schipper (wijd-)2
ƒ 1200-00-00
8v8 Jouck Gerrits weduwep1 
8v8 Claas Lassen stuurmanp5 
8v8 Ieme Jacobs de Ringhscheepstimmermanp3 
8v8 Jan Jansen kleermakeren boder der doden4
ƒ 100-00-00
9r8ds. Gerco Johannes predikant5
ƒ 10000-00-00
Kleine Bredeplaats 14
9r8[Gerco Johannes als] curator over de kinderen van Ruird Hillebrant 0
ƒ 15300-00-00
9r8 Jan Bathornkok op het jachtp5 
9r8 N.N. een wedu daer bovenp1 
9r8 Claas Jansen schipper (groot-)5
ƒ 500-00-00
9r8de weduwe van Stoffel Clases Plasvoor de magistraet te roepen vermits noyt enige verclaringe wilde doen1
ƒ 8000-00-00
Kleine Bredeplaats 18
9r8de weduwe van Sibout Andrys 1
ƒ 20000-00-00
(12000+8000)Kleine Bredeplaats 20
9v8 Claeske [staat: Claeske moey]1
ƒ 1800-00-00
Kleine Bredeplaats 22
9v8 Claas Cornelis bakker2
ƒ 2000-00-00
Kleine Bredeplaats 24
9v8 Meynert Ipes timmerman5
ƒ 500-00-00
9v8 Alle Jansen spijkermaker (mr. -)eigenaarp4 Vijverstraat 19
9v8 Claas Atses bierdragerp4 
9v8 Pieter Martens metselaarsknechteigenaarp5 
10r8 1
ƒ 300-00-00
10r8 bootsgezelp3 
10r8 Hendrick Clases p5 
10r8 Homme Jelles smidsknechtp5 
10r8 Cornelis Clasen bootsgezelp3 
10r8 Claas Pytters visser4
ƒ 200-00-00
10r8 Homme Dirx stuurmanp5 Vijverstraat 16
10r8 Jan Sybrens Pauschipper (groot-)5
ƒ 4000-00-00
(3000+1000)
10v8 Sybren Sybrens timmerman (mr. -)2
ƒ 10000-00-00
10v8 Hendrick Ariens kruisbroederp6 
10v8 Sybren Bouwes schipper (trek-)6
ƒ 1500-00-00
10v8 Alewijn Piebes 3
ƒ 3500-00-00
Vijverstraat 18
10v8 Ritske Pieters 2
ƒ 200-00-00
10v8 Jop Dirx gortmaker4
ƒ 800-00-00
10v8 Lolcke Tieerdts 0 
10v8 Cornelis Gerrits schoenmaker (mr. -)3
ƒ 500-00-00
11r8 Gerlef Yemes scheepstimmerman (mr. -)absent7
ƒ 2000-00-00
Grote Ossenmarkt 25
11r8 Jan Carstes chirurgijn (mr. -)absent2
ƒ 2000-00-00
Grote Ossenmarkt 21
11r8 Jidts Innes gestelt bij Sybren Buwes1 
11r8 Egbert Jacobs Vlietabsent2
ƒ 1000-00-00
Grote Ossenmarkt 19
11r8 Lolcke Obbes schipper (wijd-)absent4
ƒ 2500-00-00
Grote Ossenmarkt 17
11r8 Dirck Jansen Isenbeecktimmerman (mr. -)absent4
ƒ 1000-00-00
Grote Ossenmarkt 15
11r8 Neeltie Heeres absent2
ƒ 10000-00-00
(6000+4000)
11v8 Jurien Groenewoltkapiteinabsent3
ƒ 12000-00-00
Grote Ossenmarkt 9
11v8 Hille Harmens absentp2 
11v8 Hiltie Willems absent2
ƒ 600-00-00
11v8 Ulcke Pytters schipper (groot-)absent6
ƒ 1000-00-00
Grote Ossenmarkt 1
11v8 Samuel Fredrixs bootsgezelabsentp2 Grote Ossenmarkt 1a
11v8de weduwe van Lyckle Andris absent1
ƒ 300-00-00
11v8 Lubbert Lubberts schipper (kaag-)p4 
12r8 Sybrant Feytemagleibakker5
ƒ 15000-00-00
12r8 Gerben Wopkes boelopnemerabsentp4 
12r8 Fedde Lous absent4
ƒ 300-00-00
12r8 Brechie Jans absent1
ƒ 500-00-00
12r8 Pieter Juriens schipper (smak-)absent2
ƒ 400-00-00
12r8 Obbe Hoytes schipper (wijd-)absentp2 
12r8 Tijs Jansen schipper (wijd-)absent6
ƒ 4000-00-00
(3000+1000)Grote Ossenmarkt 12
12v8 Sipke Heeres scheepstimmerman (mr. -)absent2
ƒ 2000-00-00
12v8 Claas Hildert schipper (wijd-)3
ƒ 3000-00-00
12v8 Marijke Minnes den 21 november 1762 onder eede verclaert op 1400 gl0
ƒ 2000-00-00
12v8 Meylle Feddes schipper (kaag-)p5 
12v8 Jeppe Dirx schipper (wijd-)7
ƒ 500-00-00
12v8 Trijn Cleys 1
ƒ 1600-00-00
12v8 van schipper (wijd-)met het huis5
ƒ 1200-00-00
12v8 Wybe Pyters Moyman5
ƒ 2000-00-00
13r8 Harmen Jansen bakker (mr. -)5
ƒ 300-00-00
13r8 Attie Meylles weduwe1
ƒ 500-00-00
13r8 Jurien Tuyges schipper (wijd-)3
ƒ 3000-00-00
13r8 Focke Jacobs Haspelmanscheepstimmerman (mr. -)1
ƒ 3200-00-00
13r8 Wybe Liskes kalkman6
ƒ 200-00-00
Schritsen 28
13r8 Bootshaeckgewaldige7
ƒ 2500-00-00
13r8 Hendrick gewaldigeknecht0
ƒ 2000-00-00
13r8 Roelof gewaldigeknecht5
ƒ 1000-00-00
13v8mr. Jurien 5
ƒ 2000-00-00
Schritsen 36
13v8oud burgemeester Pytter Claassen 2
ƒ 2000-00-00
Schritsen 42
13v8[Pytter Claassen als] curator over zijn kindskind N.N. 0
ƒ 1000-00-00
13v8[Pytter Claassen als] curator over het kindskind van Hidde Wygers 0
ƒ 600-00-00
13v8 Eling Douwes schipper (groot-)2
ƒ 300-00-00
13v8 Gerrit Campp2 
13v8 Sicke Visscher2
ƒ 400-00-00
13v8de weduwe van Jan Broers eigenaarsep1 
13v8 Albert Alberts pottenbakker (mr. -)eigenaar3
ƒ 500-00-00
(200+300)
14r8 Iege Pytters bootsgezel3 
14r8 Wouter Symens huistimmermansknecht2
ƒ 200-00-00
14r8mr. Focke organist2
ƒ 300-00-00
14r8 Frans Jacobs de Adam2
ƒ 12000-00-00
Zuiderhaven 67
14r8[Frans Jacobs de Adam als] curator over Heiltje 0
ƒ 5000-00-00
14r8 Arjaentje 0
ƒ 5000-00-00
14r8 Beern Hiddes de Frieskapitein5
ƒ 20000-00-00
Zuiderhaven 65
14r8[Beern Hiddes de Fries als] curator over de kinderen van wijlen de Vriesluitenant-admiraal0
ƒ 40000-00-00
14r8 Feycke Claasen in 't collegie4
ƒ 1000-00-00
Zuiderhaven 63
14r8 Jeltje van der Leysal wonen tot Leeuwarden1
ƒ 5000-00-00
14r8 Sjouckjen van der Leysal wonen tot Leeuwarden1
ƒ 5000-00-00
14r8de weduwe van Geert Schuyrmansp3 
14v8 Lou Feddes glasmaker (mr. -)2
ƒ 300-00-00
14v8 Sioerdt Tieerdts 2
ƒ 6000-00-00
Zuiderhaven 57
14v8 Andris Douwes schipper (wijd-)3
ƒ 4000-00-00
14v8 Jacob Sanstraabsent5
ƒ 12000-00-00
(8000+4000)Zuiderhaven 59
14v8vroedsman Claas Faber6
ƒ 2000-00-00
14v8 Gijsbert Lous beeldsnijderp2 
15r8 Haye Jacobs schipper (kaag-)de swager en de dochter van5
ƒ 2000-00-00
15r8 Rogier Jacobs scheepstimmermen (mr. -)0 
15r8 Jan Harmens scheepstimmermanabsentp5 
15r8 Duco Nautaboelgoedsontvanger4
ƒ 20000-00-00
15r8totaal 8e kwartier 689
ƒ 830800-00-00
1r0 Harlinger uiburen. Beschreven den 20en januarii 1672.0 
1r0 Claes Fransen baantjer5
ƒ 1000-00-00
1r0 Gerrit Robberts kooltjer4
ƒ 200-00-00
1r0 Sierck Annes bleker7
ƒ 500-00-00
1r0 Claes Tjallings absent7 
1r0 Jentie Bockes slootgraverabsent5
ƒ 200-00-00
1r0 Hendrick Hendrix absent2 
1r0 Fedtie Teeckes een weduweabsent4 
1v0 Aelsen Claesen bleker5
ƒ 1200-00-00
(500+700)
1v0 Andries Pytters Torpherbergier4
ƒ 2500-00-00
1v0[Andries Pytters Torp als] curator over het kind van Eelcke scharenslijper0
ƒ 100-00-00
1v0 Jacob Hiddes bleker6
ƒ 400-00-00
1v0 Bastiaen Tjeerdts tichelaarsknecht5
ƒ 200-00-00
1v0 Jan Saeckes bleker6
ƒ 500-00-00
1v0 Dutmur Allerts pannenbakkersknecht2 
1v0 Hille Jans venter [staat: suitelaar]5
ƒ 200-00-00
2r0 Jasper Jansen timmerman5
ƒ 200-00-00
2r0 Pytter Zybes timmerman7
ƒ 200-00-00
2r0 Pytter Roelffs houtstapelaarop Jacob Hollanders werckabsent7 
2r0 Haentie Hiddes woont op Vosma werckabsent4 
2r0de weduwe van Minne Douwes bleker6
ƒ 2000-00-00
2r0 Theunis Dircks koemelker5
ƒ 500-00-00
2v0 Jan Jansen arbeider2
ƒ 200-00-00
2v0 Sybren Longerhoumolenaar (hout-)2
ƒ 2000-00-00
(1000+1000)
2v0 Harmen Pytters molenaarsknecht (hout-)3 
2v0 Iwe Ages molenaar (hout-)2
ƒ 300-00-00
2v0 Riemke Wilties een weduwe6 
2v0 Albert Annes 0
ƒ 300-00-00
2v0 Jocke Taeckes woont op Claes Fabers werck4
ƒ 500-00-00
3r0 Harmen Pytters arbeider5
ƒ 500-00-00
3r0 Abbe Pytters arbeiderp8 
3r0 Teedtse Scheltes molenaar (hout-)2
ƒ 400-00-00
3r0 Femme Hansen molenaarsknecht (hout-)3 
3r0 Jacob Willems gleibakkersknechtp2 
3r0 Jacob Willems woont op Sanstra molen4 
3r0totaal uitburen 144
ƒ 14100-00-00