Harlingen, quotisatie 1749 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 646)

Belastingen heffen en betalen is niets nieuws. Het bestuur van een land, provincie of stad moest toch op de een of andere manier aan geld komen om haar werk te kunnen doen. Zoals nu op bijv. benzine, alcohol en rookwaren accijns wordt geheven, werd dat vroeger op de toenmalige luxe-artikelen gedaan. Soms ook was er acute geldnood, bijvoorbeeld als er een oorlog werd gevoerd, en dan werd er een nieuwe belasting bedacht.

Zo werd in 1606, ten tijde van de Verenigde Nederlanden, "alomme binnen de Geunieerde Provintien, de Quartieren, Steden, Casteelen, Forten ende platte Landen, onder der selver ghehoorsaamheydt wesende, het Haertsteden- ofte Schoorsteen-geldt, tot onderstant van de Oorloge" [...] "onfangen ende geheven". In de loop der eeuwen is op een dergelijke manier ook belasting geheven op o.a. zout, trouwen en begraven, het malen van o.a. graan (het "gemaal"), huishuur (reëelkohieren), en op het hebben van dienstboden, wagens, paarden, ramen enz.

Rond 1748 ziet de burgerij door de bomen het bos niet meer en er breken rellen uit, gericht tegen de belastingpachters: het Pachtersoproer. De belastingpachters werden er sterk van verdacht nogal wat in eigen zakken te steken. Er wordt besloten om iets anders te proberen: één belasting waarin alles verwerkt is; de personele quotisatie. In 1749 wordt de belasting op die manier geheven en gaat men iedere woning langs om vast te leggen hoeveel personen van boven en onder de 12 jaar er wonen, wat het beroep van de hoofdbewoner is, en het belangrijkste: wat het inkomen van die hoofdbewoner is. Volgens een vastgestelde schaal wordt de belasting ge├»nd. Het vastleggen van de gegevens gebeurde in de zogenoemde quotisatie-kohieren.

Het volk is tegen de verwachtingen in met deze belasting zo mogelijk nog ontevredener dan met de vroegere belastingen, en in 1750 is de quotisatie dan ook alweer afgeschaft.

In de lijst staat "kw" voor kwartier, de wijk waar men woonachtig was. De stad was in deze tijd verdeeld in 8 kwartieren en de zgn. "Buytenbuirt" (hier kwartier 0).
In de kolom "beroep" staat nooit "burgemeester" of "vroedsman" omdat dat geen beroepen waren.
In de kolom "omschrijving" komt vaak "cu." voor, dat betekent "cum uxore", met echtgeno(o)t(e).
In de kolom "aanslag" staat het bedrag van de quotisatie vermeld in caroliguldens-stuivers-penningen. Een caroligulden (£) was 20 stuivers en een stuiver was 16 penningen.
In de kolommen "volw." en "kind." staan het aantal personen van boven resp. onder de 12 jaar.
De kolom "fol." staat voor folio, de pagina waarop in het originele boek de betreffende inschrijving is gedaan.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-05-20 17:03:41.A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  voorn patr familienaam kw beroep omschrijving aanslag verhoging volw kind folio
wed. Aart Hessels 6 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 2 112
Abbe Jansen 7 turfdraeger en winkelier cu. £ 030-00-0 £ 5 3 1 124
wed. Abbe Rinses 3 winkeltje, klein geringh £ 015-06-0 £ 3 2 1 54
Abe Lenses 2 ruilerbuiter cu. £ 018-17-0 £ 3 2 4 26
wed. Abe Jacobs 4 bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 78
Abe Minnes 1 wort gealimenteerdt £ -- £ 0 2 2 10
Abel Dirks 5 schoenmaeker, mr. £ 018-16-0 £ 3 2 0 84
Abraham Ysraels 7 coopman joodsch cu. £ 038-03-0 £ 6 3 6 120
Abraham Bouman 4 soldaet, geappoincteerde £ 007-17-0 £ 1 1 0 66
Abraham Wijngaerden 5 knoopmaeker, mr. cu. £ 029-09-0 £ 5 3 0 97
Adam Goslings 3 metselaersknegt gemeen cu. £ 015-13-0 £ 3 4 0 52
Adriaenus Swart 5 matroos bestaet gemeen £ 017-13-0 £ 3 2 2 85
Aeffke Jetses 6 breydster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 113
Aeffke Foekes 6 wort gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 109
Aefke Fransen 6 van goede vrinden onder houden £ 006-12-0 £ 1 1 0 115
Aefke Everts 8 stijfsters en Tjietske Everts, geringh bestaen £ 006-16-0 £ 1 2 0 151
Aefke Claeses 8 arbeydster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 150
wed. Aefke Nanninghs 5 capmaekster gemeen £ 012-13-0 £ 2 2 0 93
Aeghjen Claeses 2 meyd van Broer Baukes £ -- £ 0 0 0 37
Aeghjen Sybes 5 gealimenteert £ -- £ 0 2 0 97
Aeltje Hanses 8 wijnkooperse maetigh £ 040-00-0 £ 7 2 1 134
wed. Aeltje Wybes 1 arbeydster £ 006-12-0 £ 1 1 0 11
wed. Aeltje Saekes 6 nayster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 113
Aeltje Jans 6 nayster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 103
Aeltje Gerrits 5 nayster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 92
Aeltje Jans 4 molenaersche maetigh £ 031-14-0 £ 5 3 2 79
Aeltje Wytses 8 zie Andle Bonnes £ -- £ 0 0 0 148
wed. Aeltje Harmens 6 en Hendrik Hendriks, van suinigh bestaen £ 022-01-0 £ 4 2 4 105
wed. Aeltje Jelles 2 bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 30
Aene Martens 7 vaerend persoon gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 132
Age Jaenus 1 wever bestaet gering £ 007-17-0 £ 1 1 0 14
Age Jacobs 4 winkelier maetigh cu. £ 021-01-0 £ 4 3 0 58
Age Claeses 8 matroos bestaet geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 151
Age de Haes 8 bakker, mr. majoor; cu. £ 040-00-0 £ 7 4 1 134
Age Alberts 7 schoenmaeker, mr. £ 036-00-0 £ 6 3 1 131
Age Cornelis 2 turf- en sakkedraeger cu. £ 015-13-0 £ 3 4 0 30
Age Uilenburg 7 verwersknegt maetigh wel £ 007-17-0 £ 1 1 0 123
Age Wybes 4 arbeyder geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 63
wed. Akke Melles 7 seer geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 122
wed. Akke Tobias 6 seer geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 106
Albartus Kost 7 boekebindersknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 121
wed. Albert Beeuwes 6 winkeltje geringh £ 006-16-0 £ 1 1 1 105
Albert Gerrits 3 weever bestaet reedelijk cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 46
wed. Albert Joukes 8 winkeltje maetigh £ 018-09-0 £ 3 1 1 137
Albert Hiddes 8 houtstaepelaer maetigh £ 010-17-0 £ 2 1 0 139
Albert Willems 6 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 1 113
Albert de Vries 1 schuitschipper gemeen cu. £ 014-08-0 £ 2 4 0 15
Albert Jansen 4 matroos gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 67
Albert Jansen 3 soldaet £ -- £ 0 0 0 42
Albert Jacobs 4 bontreeder maetigh cu. £ 042-09-0 £ 7 3 2 69
Albert Janus 3 weever bestaet geringh cu. £ 015-13-0 £ 3 4 0 41
Albert Jansen 7 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 1 130
Albert Joekkes 5 turfdraeger gealimenteerd cu. £ -- £ 0 3 4 80
Albert Pieters 2 bakker, mr. gemeen cu. £ 036-00-0 £ 6 3 0 34
Albert Jelles 2 renten, leeft van gemeen £ 010-02-0 £ 2 1 0 21
Albert Holthuys 4 weeversknegt gering £ 007-17-0 £ 1 1 0 60
Albert Feckes 4 arbeyder gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 4 75
Albert Doedes 2 scheepstimmerman cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 20
Albert Jansen Kalkman 3 rentenier gemeen £ 022-11-0 £ 4 2 0 51
wed. Albert Seerps 4 arbeydster gering £ 006-16-0 £ 1 2 0 64
wed. Albert Gerrits 5 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 86
Albert Jacobs 2 schuytschipper cu. £ 016-17-0 £ 3 2 3 24
Albert Dirks 3 weever bestaet reedelijk cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 52
Albertje Willems 6 turfmeetster gemeen £ 006-12-0 £ 1 1 0 110
Albertus Rasschen 8 caemerboode aen't collegie ter admiraliteyt cu. £ 085-00-0 £ 14 5 3 153
Alef Wybes 3 weever geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 45
Alef van der Meulen 2 apothecarius bestaet wel cu. £ 084-13-0 £ 14 4 0 36
Alexander Kemmer 7 boekverkooper geringh cu. £ 017-17-0 £ 3 3 1 119
Allardus Westendorp 8 bakker, mr. maetigh wel cu. £ 046-15-0 £ 8 3 2 144
Alle Jacobs 2 ijsersmid, mr. cu. £ 020-17-0 £ 3 5 1 30
Alle Simons 6 scheepstimmerman cu. £ 027-13-0 £ 5 4 0 115
Allert Adriaans 3 weever bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 0 48
Allert Geerts 4 molenaer, mr. maetigh cu. £ 028-12-0 £ 5 3 2 72
Allert Krol 5 ruilbuiter gemeen cu. £ 015-13-0 £ 3 4 0 89
Andle Bonnes 8 stuirman bestaet matigh cu. £ 020-09-0 £ 3 4 3 148
Andries Rosee 7 winkelier geringh cu. £ 023-15-0 £ 4 3 0 124
Andries Doedes 7 coopman bestaet wel cu. £ 046-11-0 £ 8 3 0 128
Andries Johannes 8 zeylmaeker, mr. gemeen cu. £ 028-00-0 £ 5 2 1 136
Andries Olpherts 5 matroos geringh £ 011-09-0 £ 0 2 1 94
Andries Jansen 2 matroos gealimenteerd cu. £ -- £ 0 3 3 21
Andries Wybinga 7 coopman bestaet wel cu. £ 064-13-0 £ 11 2 1 125
Andries Jansen 2 turfvaarder cu. £ 018-00-0 £ 3 2 0 28
Andrys Bastiaens 8 herbergier geringh cu. £ 050-00-0 £ 8 3 2 136
Andrys Tjerks 6 scheepstimmerman cu. £ 028-00-0 £ 5 2 1 108
wed. Andrys Sandstra 7 nayster gering £ 007-17-0 £ 1 1 0 123
wed. Andrys Wytses 7 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 4 120
Ane Claeses 4 oud, kan niets winnen cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 64
wed. Anjus Sjoerds 8 nayster geringh £ 012-01-0 £ 2 3 0 152
Anne Eelkes Bakker 1 kalkbrander, mr. gemeen £ 035-04-0 £ 6 5 2 15
Anne Hyltjes 8 schipper maetig cu. £ 036-12-0 £ 6 2 0 142
wed. Anne Beernts 7 nayster seer gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 119
Anne Oenes 8 adsistend aen 't collegie van de admiraliteyt cu. £ 030-00-0 £ 5 4 2 151
Anne Sytses 8 scheepstimmerbaas cu. £ 040-00-0 £ 7 2 1 154
Anne Wybes 3 arbeyder bestaet suinigh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 45
Anske Sybes 1 metselaar, mr. reedelijk cu. £ 025-14-0 £ 4 2 0 15
Anskjen Andles 5 bestaet reedelijk £ 011-12-0 £ 2 1 0 97
wed. Anthoni Gerardi 2 bestaet redelijk wel £ 020-00-0 £ 3 2 0 33
Anthoni Eises 2 sakkedraeger cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 28
Anthoni Reukens 6 weever gemeen £ 017-13-0 £ 3 4 2 110
Anthony Groot 4 pryster, roomsch £ 078-13-0 £ 13 4 0 59
Antje Jelles 1 wort gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 18
wed. Antje Allerts 2 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 26
Antje Douwes 4 winkeltje geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 2 2 79
Antje Tjeerds 2 bestaet taemelijk wel £ 009-00-0 £ 2 1 0 32
Antje Beerns 6 arbeydster gemeen £ 006-12-0 £ 1 1 0 105
Antje Feddes 5 van een goed bestaen £ 014-15-0 £ 2 1 0 98
Antje Gerrits 3 spoelster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 40
Antje Heeres 2 arbeydster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 31
Antje Jans 6 gladmangelster gemeen £ 006-12-0 £ 1 1 0 108
wed. Antje Douwes 4 nayster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 60
Antje 3 dienstmaegd in de keet £ 006-12-0 £ 1 1 0 38
Antje Jentjes 4 arbeydster seer geringh £ 006-16-0 £ 1 2 0 58
Antje Folkerts 7 scheersters, twee en Claeske Folkerts, geringh £ 011-09-0 £ 2 2 0 122
wed. Antje Wygers 8 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 143
Antje Claeses 5 winkeltje maetig £ 013-05-0 £ 2 1 0 99
Antje Mooy 3 geringe oude vrouw £ 006-12-0 £ 1 1 0 55
Antje Jakles 6 wort gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 108
Antje Emmeriks 8 spoelster gering, met haer broeder matroos £ 011-09-0 £ 2 2 0 145
wed. Antje Claeses 8 arbeydster gering £ 006-16-0 £ 1 2 0 140
wed. Antje Cornelis 1 arbeydster £ 008-04-0 £ 1 1 1 10
wed. Antje Doekes 1 geringh bestaen £ 007-04-0 £ 1 2 0 10
Antje Gerrits 6 man nae Indiën gering £ 006-16-0 £ 1 3 1 115
Antje Abbes 4 nayster bestaet maetigh £ 014-15-0 £ 2 1 0 58
wed. Antje Claeses 5 seer geringh bestaen £ 006-16-0 £ 1 2 1 94
Antje Harmens 8 sonder bedrijff maetigh £ 014-15-0 £ 2 1 0 150
Antje Scheltes 8 sonder bedrijff geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 150
wed. Antje Pieters 8 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 148
wed. Antje Hendriks 5 turfmeetster geringh £ 006-16-0 £ 1 2 0 84
wed. Antje Tijssen 4 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 68
Antje Reydsma 5 zie Jacobus Steevens £ -- £ 0 0 0 92
Antje Pytters 5 spoelster geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 91
Antje Lenses 1 viswijff pauper £ 006-16-0 £ 1 2 2 7
Antje Pytters 8 turfmeetster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 151
Antoni Vink 4 schipslaeper maetig cu. £ 031-04-0 £ 5 2 1 68
Arent Steevens 2 bontweever, mr. cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 21
Arent Jansen 3 weever bestaet maetigh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 45
Arent Anthoni 8 herbergier geringh cu. £ 036-00-0 £ 6 4 0 135
Arent Schuiman 4 arbeyder gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 66
Arent Harmens 8 weever geringh £ 015-16-0 £ 3 2 0 152
Aris Dreyer 7 stoeldrayer maetig cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 128
Arjen Wassenaer 5 coopman en winkelier cu. £ 064-01-0 £ 11 4 3 82
Arjen Aris 1 weewer bestaet gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 15
wed. Arjen Gerrits 7 seer geringh bestaen £ 011-05-0 £ 2 1 4 123
Arjen Bottes 2 arbeider cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 37
Arjen Arjens 8 matroos op 't Princejagt cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 147
Arjen Boykes 8 portier bestaet maetigh cu. £ 025-00-0 £ 4 3 0 137
Arjen Claesen 4 weever bestaet geringh cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 70
Arnoldus Ydes 5 sakkedraeger gemeen cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 86
Ate Folkerts 0 scheepstimmermansknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 155
Attje Bottes 6 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 108
Augustijn Sticker 2 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 29
Augustinus Harmens 3 weever bestaet reedelijk cu. £ 015-17-0 £ 3 2 2 52
Augustynus de Graaf 7 bestaet geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 122
Auke Aukes 2 gleybakkersknegt £ 011-09-0 £ 2 2 0 31
Auke Claeses 4 bierdraeger geringh cu. £ 021-01-0 £ 4 3 0 57
Auke Ottes 7 matroos op 't admiraliteytsjagt gemeen cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 130
wed. Auke Sybes 8 bestaet geringh £ 006-16-0 £ 1 1 1 148
Auke Hylkes 1 alimenteerd cu. £ -- £ 0 2 2 5
wed. Auke Jans 4 seer arme vrouw £ 006-16-0 £ 1 1 3 66
Auke Gerbens 8 coopman, old maetigh £ 028-07-0 £ 5 2 0 150
Auke J. Bakker 1 coopman begoedigt cu. £ 150-00-0 £ 25 3 1 4
Aukjen Heeremyt 8 winkeliersche maetigh £ 007-17-0 £ 1 1 0 138
wed. Aukjen Willems 2 haerv(l)egster £ 006-16-0 £ 1 1 0 30
wed. Aukjen Baukes 6 arbeydster gemeen £ 020-03-0 £ 3 3 0 106
Aukjen Gerrits 8 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 148
Aukjen Jans 8 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 140
Aukjen Sybrens 8 melktapster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 142
Baernt Gerrits 3 weever bestaet maetigh cu. £ 017-17-0 £ 3 2 4 50
Baernt Sjoerds 2 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 2 26
wed. Baernt Hendriks 5 gealimenteerdt £ -- £ 0 3 0 84
Banier Schotineus 8 adsistent collegie der admiraliteyt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 152
Barent Sybrens 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 3 1 15
Barent Wolf 7 soldaet onder Leewe £ -- £ 0 0 0 118
Barent Ysaaks 7 craemer joodsch, gering cu. £ 016-13-0 £ 3 3 1 124
Bartel Oedses 6 hovenier gering bestaen cu. £ 023-01-0 £ 4 4 2 103
Bartel Jansen 2 weever cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 22
wed. Bartel Gerrits 1 gealimenteerd £ -- £ 0 2 0 5
Bastiaen Bikker 7 coopman bestaet wel cu. £ 078-05-0 £ 13 3 2 131
Bauke Jocchums 3 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 40
Bauke Cornelus 2 trekschipper cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 27
Bauke Cornelis 6 scheepstimmerman cu. £ 030-14-0 £ 5 2 0 112
Bauke Reinders 2 modderleyker cu. £ 020-00-0 £ 3 3 0 34
Bauke Martens 6 schoenmaeker, mr. £ 022-11-0 £ 5 2 0 113
Bauke Jans 3 matroos redelijk cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 54
Bauke Jilts 2 winkelier en weever cu. £ 021-00-0 £ 4 2 1 29
wed. Baukjen Lammerts 4 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 63
Beernt Jansen 3 weever maetigh cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 49
Beernt Jansen 3 weever, mr. maetigh £ 020-01-0 £ 3 1 5 38
Beernt Beernts 5 weever bestaet geringh cu. £ 015-01-0 £ 3 2 0 89
Beernt Beernts 4 weever seer gering cu. £ 013-05-0 £ 2 2 3 72
Beernt Hendriks 5 weever bestaet maetigh cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 88
Beernt Lammerts 3 bestaet reedelijk £ 019-08-0 £ 3 3 0 47
Beernt Burgerts 4 weever gering cu. £ 023-13-0 £ 4 4 5 72
Beernt Harmens 3 weever bestaet taemelijk cu. £ 015-06-0 £ 3 2 0 48
Beernt Geersma 7 coopman bestaet wel cu. £ 064-13-0 £ 11 2 1 133
Beernt Willems 3 matroos op 't Princejagt cu. £ 015-13-0 £ 3 4 0 50
Beernt Jurjens 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 71
Beernt Alpherts 3 weever reedelijk cu. £ 030-00-0 £ 5 4 2 45
Beernt Jansen 4 weever maetigh bestaen cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 72
Beernt Hendriks 3 weever bestaet reedelijk cu. £ 019-08-0 £ 3 3 0 49
Beernt Jansen 5 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 3 3 84
Beernt Jansen 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 64
Beernt Lomans 4 weever maetigh £ 011-13-0 £ 2 1 0 75
Beernt Harmens 3 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 3 53
Beernt Jansen 2 wever bestaet maetigh cu. £ 020-01-0 £ 3 2 2 29
Beernt Beernts 2 weever cu. £ 020-03-0 £ 3 3 0 27
Beernt Hendriks 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 65
Beernt Harmens 4 weever seer gering cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 65
Beernt Dirks 5 korfdraeger, mr. cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 83
Beernt Jansen 5 weever bestaet gemeen cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 91
Beernt Adams 7 sjouwer gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 2 119
Beernt Naegel 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 65
Beernt Jansen 2 gleybakkersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 25
Beernt Beernts Loman 4 weever reedelijk cu. £ 021-01-0 £ 4 3 0 62
Beernt Beernts 2 weever, mr. cu. £ 019-01-0 £ 3 2 1 22
wed. Beernt Jansen 4 arme vrouw £ 006-16-0 £ 1 3 0 65
wed. Beernt Hemmes 8 nayster gering £ 007-16-0 £ 1 1 0 142
Beernt Jansen 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 63
Beernt Kock 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 62
Beernt Steevens 4 weeversknegt geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 61
Beernt Harmens 4 weever bestaet geringh cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 61
Beert Brouwer 4 winkelier gemeen £ 022-11-0 £ 4 2 0 58
Benne Tomas 4 matroos bestaet maetigh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 77
Bente Beernts 4 weever gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 1 75
Bente Gerryts 6 bakker bestaet geringh cu. £ 024-01-0 £ 4 3 3 116
Bente IJsenbeeck 1 brouwer, mr. gemeen cu. £ 036-09-0 £ 6 3 4 3
wed. Berber Jans 5 wed. Simon Stinstra, wel begoedight £ 150-00-0 £ 25 4 0 82
Berber van Beemen 5 nayster bestaet gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 84
wed. Berber Haentjes 4 gering bestaen £ 017-06-0 £ 3 3 0 64
Bernardus Aedsgers 5 helpbakkersknegt cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 83
Bernardus Dreyer 7 procureur fiscael £ 033-01-0 £ 6 1 0 128
Bernhardus Siccama 2 kooperslaagersknegt £ 009-01-0 £ 2 1 0 19
Betze Cornelis 1 coopman reedelijk £ 036-12-0 £ 6 2 0 11
wed. Beytske Willems 2 wort gealimenteerd £ -- £ 0 2 0 21
Beytske Sybes 5 nayster bestaet wel £ 006-12-0 £ 1 1 0 85
Binjamin Levi 5 hoedschoenmaeker cu. £ 022-01-0 £ 4 2 4 80
Bocke Rienstra 7 stadsboumeester en winkelier cu. £ 043-17-0 £ 7 4 0 132
Bonne Theunis 5 matroos bestaet geringh cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 93
Bonne Douwes 4 schoenmaeker, mr. cu. £ 028-05-0 £ 5 2 3 67
Bonnefacius Haar 4 raed fiscaal ter admiraliteyt in Frieslant cu. £ 281-13-0 £ 47 6 2 74
Boote Gerbens 5 turfvoerder reedelijk cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 93
Boote Oebles 6 oud, geringh bestaen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 102
Boote Okkes 3 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 3 0 53
Bouwe Claeses 2 timmermansknegt cu. £ 017-09-0 £ 3 2 3 29
Bouwe Gerryts 3 weever bestaet reedelijk £ 010-17-0 £ 2 1 0 40
Broer Fongers 7 scheepstimmermansknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 131
Broer Baukes 2 coopman en rentenier cu. £ 063-16-0 £ 11 3 0 37
Broer Wybrens 4 timmermansknegt geringh cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 67
Broer Tjeerds 3 sakkedraeger reedelijk £ 016-01-0 £ 3 1 1 53
Broertje Tjebbes 7 nayster bestaet gemeen £ 009-01-0 £ 2 1 0 120
Carel Bouman 4 arbeyder in een zoutkeet cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 66
Carst Hansen 4 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 76
Carst Douwes 0 houtmolenaersknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 155
wed. Carst Hendriks 8 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 1 144
wed. Carst Pieters 1 bestaet seer geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 1
Carst Palsen 8 arbeyder gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 147
Caspar Dirks 5 weeversknegt gemeen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 90
Caspar Christiaens 3 weever bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 47
Caspar Hendriks 5 matroos bestaet geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 89
Casper Caspers 4 weever gering cu. £ 015-08-0 £ 3 2 0 64
Casper Hansen 7 weeversknegt gealimenteerdt £ -- £ 0 1 1 131
Caye Slaepkool 6 herbergier en kock cu. £ 080-00-0 £ 13 4 0 101
Christiaan Anthoni 3 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 4 2 46
Christiaen Jansen 5 kleermaeker, mr. geringh cu. £ 025-01-0 £ 4 4 4 86
wed. Christiaen Claeses 7 sleepersche geringh £ 008-09-0 £ 1 2 0 118
Christiaen Door 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 64
Christiaen Claeses 7 nihil vermits door militairen wort bewoont £ -- £ 0 0 0 118
Christiaen Bessingh 7 kleermaeker maetigh cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 125
Christiaen Temmer 5 paruikemaeker, mr. cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 95
Christiaen Gerrits 3 weever seer geringh cu. £ 018-09-0 £ 3 3 4 44
Christiaen Dirks 7 mesmaeker reedelijk cu. £ 023-15-0 £ 4 3 0 122
Christiaen Burman 7 kock bestaet geringh cu. £ 029-12-0 £ 5 3 3 127
Christoffel Hempel 8 herbergier en tinnegietersknegt maetigh cu. £ 036-00-0 £ 6 3 0 134
Christoffel Christiaens 5 weever bestaet geringh cu. £ 017-17-0 £ 9 3 1 91
wed. Claas Rintjes 7 viswijff met Jan Hendriks, van gering bestaen £ 011-13-0 £ 2 3 1 130
Claas Johannes 8 vaerendpersoon gemeen cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 143
Claas R. Mahui 2 begoedight en vermogend £ 180-00-0 £ 30 2 0 35
Claas Jacobs 1 turfdraeger cu. £ 020-00-0 £ 3 4 1 7
wed. Claas Harmens 4 gealimenteerd £ -- £ 0 3 3 75
Claas Swerus 8 boekbinder maetigh £ 018-00-0 £ 3 1 0 134
Claas Simons 8 bakker, mr. maetigh cu. £ 048-00-0 £ 8 4 1 134
wed. Claas Christiaens 7 bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 122
Claas van Velsen 1 bakker, mr. gemeen cu. £ 023-13-0 £ 4 2 2 12
Claas Gerryts 4 sjouwer bestaet geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 77
Claas Ottes 1 geringh bestaen cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 11
Claas Harmens 4 weever gering cu. £ 015-17-0 £ 3 2 2 65
Claas Willems Hoogstraeten 6 laekenkooper £ 125-00-0 £ 21 6 0 101
Claas Gerrits 8 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 3 144
wed. Claas Jansen 2 spoelster wint niets £ 006-12-0 £ 1 1 0 29
wed. Claas Douwes 7 bestaet maetigh wel £ 036-07-0 £ 6 3 0 126
Claas Nauta 6 distillateur, mr. cu. £ 080-00-0 £ 13 3 3 102
wed. Claas Mattheus 5 spoelster bestaet geringh £ 006-16-0 £ 1 3 0 90
Claas Dirks 8 weever bestaet geringh cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 139
Claas Gerbens 1 wever gealimenteerdt £ -- £ 0 3 0 13
wed. Claas Haukema 1 winkelierse bestaet wel £ 018-19-0 £ 3 1 0 9
Claas Ypes 7 vaerendpersoon gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 127
Claas Fontein 1 woont tot Ried £ -- £ 0 0 0 9
Claas Jacobs 1 beurtschipper gemeen cu. £ 030-05-0 £ 5 3 2 4
Claas Lodewijks 3 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 5 1 45
Claas Beerns 8 weever bestaet geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 151
Claas Arjens 3 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 4 2 53
Claas Alberts 8 weever geringh cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 151
Claas Norel 2 timmerman, mr. geringh cu. £ 020-01-0 £ 3 2 2 25
Claas Jansen 7 matroos bestaet gemeen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 127
Claas Minnes Block 8 bontreeder, mr. £ 080-00-0 £ 13 3 0 136
Claas Jansen 3 kan just sijn kost winnen cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 40
Claas Harmens 2 weever £ 019-01-0 £ 3 2 1 27
Claas Pytters 3 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 0 41
Claas Oosterbaan 1 wel begoedight £ 122-17-0 £ 20 3 1 9
Claas Scheltes 5 huistimmermansknegt cu. £ 015-13-0 £ 3 4 0 87
wed. Claas Wopkes 2 spoelster gering £ 006-12-0 £ 1 2 0 27
Claas Pieters 1 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 3 16
Claas Foekes 1 setschipper op een galjoot £ 025-00-0 £ 4 2 0 9
Claas Yges 3 arbeyder bestaet soober £ 011-13-0 £ 2 2 2 41
wed. Claaske Hobbes 3 waster bestaet geringh £ 006-16-0 £ 1 4 0 51
wed. Claaske Alles 2 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 36
Claes Jansen 4 sjouwer gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 0 70
Claes Ydes 5 matroos bestaet gemeen £ 007-17-0 £ 1 1 0 96
Claes Claesen 7 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 0 123
Claes Doedes 5 schoenmaeker, mr. en turfdrager gemeen cu. £ 029-09-0 £ 5 3 0 82
Claes Leystra 3 vroedsman en winkelier cu. £ 045-00-0 £ 8 3 0 43
wed. Claes Wouters 2 melktapster £ 006-16-0 £ 1 1 1 33
Claes Claesen 4 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 70
Claes Jansen 3 gleybakkersknegt £ 012-04-0 £ 2 1 0 55
Claes Thomas IJsenbeecq 6 bontreeder bestaet wel £ 099-19-0 £ 17 6 0 115
Claes Claeses 6 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 105
Claes Haerings 5 vaerenspersoon maetigh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 85
Claes Ydes Wijngaerden 5 schoolmeester gemeen cu. £ 019-13-0 £ 3 3 1 84
wed. Claes Brouwer 5 geringh bestaen £ 006-16-0 £ 1 3 0 88
Claes Bretton 6 rentenier cu. £ 036-12-0 £ 6 2 0 113
Claes Jansen 1 pannebackersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 13
Claeske Claeses 8 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 150
Cobus Fransen 3 weever gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 4 4 53
Coene Willems 8 metselaer, mr. en winkelier £ 036-00-0 £ 6 3 1 138
Coene Visscher 1 soldaet £ -- £ 0 0 0 3
Coenraad Bakker 8 bootsman van 't Collegie cu. £ 055-00-0 £ 9 2 4 153
Coenraad Hendriks 7 bakker, mr. geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 131
Coenraad Vonck 8 kock op de legger cu. £ 017-13-0 £ 3 3 1 147
Coenraad Fredenburgh 4 soldaet onder Leewe £ -- £ 0 0 0 61
Coenraad Beernts 3 weever bestaet gemeen cu. £ 017-05-0 £ 3 4 1 48
Coert Jansen 1 blauwferwersknegt cu. £ 030-00-0 £ 5 6 0 7
Cornelia Ameels 4 nayster bestaet gering £ 006-16-0 £ 1 1 1 77
Cornelis Koen 8 commissaris op den Abt cu. £ 110-00-0 £ 18 4 3 153
wed. Cornelis Thomas 7 turfmeetster gering £ 006-16-0 £ 1 1 2 123
Cornelis Jacobus 5 turfdraeger reedelijk cu. £ 027-03-0 £ 5 3 1 80
Cornelis Edsges 8 schoolmeester geringh cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 145
Cornelis Jentjes 7 coopman bestaet wel cu. £ 082-05-0 £ 14 5 0 125
Cornelis Hendriks 4 ijsersmid, mr. maetigh cu. £ 022-14-0 £ 4 2 3 75
Cornelis van Beemen 4 nae opgetekend £ 011-09-0 £ 2 2 0 75
Cornelis Cornelis 4 arbeyder gering £ 007-17-0 £ 1 1 0 73
Cornelis Siverda 8 advocaat bestaet wel £ 071-09-0 £ 12 2 0 134
Cornelis Ypes 8 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 138
Cornelis Hendriks 8 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 1 138
Cornelis Pieters 5 schoenmaeker, mr. gemeen £ 010-17-0 £ 2 1 0 88
Cornelis Pytters 2 waegenmaekersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 37
Cornelis Geerts 8 stokersknegt gemeen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 150
Cornelis Bouwes 8 zeylmaeker maetigh cu. £ 036-00-0 £ 6 2 3 135
Cornelis Olderman 5 brouwersknegt gemeen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 88
Cornelis Jans 6 matroos gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 113
wed. Cornelis Mensis 4 gealimenteert £ -- £ 0 2 0 68
Cornelis Pieters 3 weever bestaet geringh cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 39
Cornelis Lautenbach 6 schoenmaeker, mr. cu. £ 017-17-0 £ 3 3 1 108
Cornelis Johannes 3 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 3 2 43
Cornelis IJsbrands 6 scheepstimmerman, waert voor bestaet gemeen £ 007-17-0 £ 1 1 0 109
Cornelis Oldaan 8 rentenier bestaet wel £ 030-00-0 £ 5 1 0 139
Cornelis Cornelis 8 timmerman maetigh cu. £ 013-01-0 £ 2 2 0 139
Cornelis Annes 5 weever bestaet reedelijk cu. £ 021-01-0 £ 4 3 0 89
Cornelis Dirks 2 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 32
Cornelis Brouwer 6 bontreeder bestaet wel cu. £ 080-00-0 £ 13 3 0 101
Cornelis Tjerks 7 pannebakkersknegt gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 4 122
wed. Cornelis Sipkes 2 gealimenteert £ -- £ 0 2 0 33
Cornelis Fransen 3 weever maetigh cu. £ 015-05-0 £ 3 3 2 53
wed. Cornelis Gerrits 3 weeverinne soober £ 006-16-0 £ 1 4 0 50
Cornelis Cornelis 3 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 0 53
Cornelis Dirks 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 13
Cornelis Block 1 glaesemaeker, mr. gering cu. £ 020-08-0 £ 3 2 0 2
Cornelius Lourens 2 waeterhaelder voor zoutkeeten en winkelier cu. £ 027-13-0 £ 5 3 3 24
Cornelius van Velsen 4 weever bestaet geringh cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 56
Cornelus Ecoma 2 stadsschoolmeester cu. £ 060-00-0 £ 11 2 3 37
wed. Cornelus Martens 4 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 0 1 0 66
wed. grietman D. Haar 8 bestaet wel £ 130-00-0 £ 22 4 0 154
Daniël Bennze 8 pruikemaeker, mr. cu. £ 040-00-0 £ 7 4 1 136
Daniël Christoffels 5 van gemeen bestaen £ 009-09-0 £ 2 1 1 99
Daniël Tautsain 7 organist en coopman cu. £ 163-03-0 £ 27 4 2 125
Deeltje Hendriks 6 renteniersche gemeen £ 014-15-0 £ 2 1 0 114
Dieuke Aukes 3 winkeltje, klein en Romke Aukes £ 006-12-0 £ 1 2 0 44
wed. Dieuke Uilkes 5 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 94
wed. Dieuke Sipkes 5 van gemeen bestaen £ 012-01-0 £ 2 3 0 99
Dieuke Pieters 1 nayster geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 5
Dieuke Pytters 7 winkeliersche maetigh £ 015-01-0 £ 3 2 0 133
Dieuke Martens 1 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 14
wed. Dirk Cramer 8 herbergierse maetig £ 050-00-0 £ 8 2 0 139
Dirk Jansen 6 metselaer, geweesen cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 107
Dirk Tyttes 6 gealimenteert cu. £ -- £ 0 2 1 107
Dirk Jacobs 8 arbeyder gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 149
wed. Dirk Hugens 7 winkeliersche maetigh £ 022-05-0 £ 4 1 0 119
wed. Dirk Annes 1 costerinne van de doopsgesinde gemeente £ 019-08-0 £ 3 3 0 16
Dirk Roelofs 1 bootsgesel cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 6
Dirk Claesen 3 weever bestaet geringh cu. £ 017-13-0 £ 3 3 1 46
Dirk Claeses 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 3
Dirk IJsenbeecq 6 kalk- en steenverkooper cu. £ 040-00-0 £ 7 4 2 106
Dirk van Weerd 3 weeversknegt cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 47
Dirk Ypes 8 weeversknegt gemeen cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 149
wed. Dirk Gerbens 8 seer arm £ 006-16-0 £ 1 1 1 148
Dirk Cornelis 7 timmerman, mr. maetigh cu. £ 030-00-0 £ 5 2 2 123
Dirk Cornelis 3 sleefmaeker, mr. reedelijk cu. £ 031-09-0 £ 5 2 2 49
Dirk Rooseboom 3 weever geringh cu. £ 015-01-0 £ 3 3 0 50
Dirk Jansen 6 ijsersmid, mr. gemeen £ 010-17-0 £ 2 1 0 112
wed. Dirk Gerrits 2 nayster seer geringh £ 006-12-0 £ 1 2 0 31
Dirk Roelofs 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 5
Dirk Dirks 4 weever geringh bestaen cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 73
wed. Dirk Pieters 2 bestaet maetigh wel £ 013-07-0 £ 2 1 0 33
Dirk Lourens 2 koopmanskneght cu. £ 019-13-0 £ 3 3 1 33
Dirk Riemers 2 schoolkinders, houdt gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 19
wed. Dirk Hendriks 5 van gemeen bestaen £ 013-05-0 £ 2 1 0 83
Dirk Alberts 5 weever bestaet geringh cu. £ 018-05-0 £ 3 3 2 86
Dirk Pytters 5 trekschipper gemeen cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 86
Dirk Christiaens 6 gleybackersknegt gemeen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 111
Dirk Scheltinga 4 vendumeester en eerste clerq aen't collegie ter admiraliteyt bestaet wel £ 106-11-0 £ 18 3 0 75
Dirk Klaesen 8 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 0 137
Dirk Jansen 2 ticchelaersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 34
Dirk Bartlingh 4 varkenslaeger maetigh cu. £ 034-09-0 £ 6 2 5 69
Dirk Jacobs 1 kladschilder cu. £ 020-09-0 £ 3 4 3 2
Dirk Harmens 1 matroos gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 3 2
Dirk Ypkes 1 schuitschipper suinigh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 5
Dirk Sandstra 7 setschipper maetigh cu. £ 035-00-0 £ 6 2 4 123
Dirk Craemer 4 winkelier maetigh cu. £ 033-04-0 £ 6 3 0 64
wed. Dirk Jansen 8 gealimenteerdt £ -- £ 0 3 0 140
Dirk Tjeerds 4 vaerendpersoon geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 4 79
Dirk Hessels 4 kooperslaeger gering cu. £ 022-03-0 £ 4 2 2 58
Dirk Willems 7 boode van de armekaemer cu. £ 011-13-0 £ 2 5 3 129
wed. Dirk Agema 4 winkeliersche redelijk £ 027-13-0 £ 5 3 0 58
Dirk Jacobs 5 sleefmaeker, mr. reedelijk cu. £ 018-16-0 £ 3 2 0 95
Dirk Beernts 5 korfmaeker, mr. gemeen cu. £ 024-16-0 £ 4 3 0 81
Dirk Jansen 1 wever cu. £ 016-00-0 £ 3 2 1 12
Dirk Hendriks 5 bakker, mr. reedelijk cu. £ 037-11-0 £ 6 3 3 80
Dirk Jansen 8 coopman bestaet wel cu. £ 040-00-0 £ 7 2 0 144
Dirk Bolta 1 schoenlapper cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 13
wed. Dirk Uilkes 5 spoelster bestaet geringh £ 015-13-0 £ 3 4 0 81
Dirk Raeven 1 £ 007-05-0 £ 1 0 0 9
Dirk Hendriks 2 weever cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 32
vrouw Dirk Jansens 8 gealimenteerd £ -- £ 0 2 2 147
vroedsman Dirk Winia 6 rentenier cu. £ 042-19-0 £ 7 2 0 102
wed. Doede Sikkes 5 bestaet gemeen £ 011-12-0 £ 2 1 0 94
Doede Alberts 8 sjouwer gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 146
Doede Sierks 2 boode van 't smal schippersgild cu. £ 016-11-0 £ 3 2 0 34
Doede Bakker 7 rentenier wel begoedight cu. £ 120-19-0 £ 20 3 0 120
Doeke Wybrens 7 glaesemaeker maetigh cu. £ 033-02-0 £ 6 3 2 124
Doeke Pytters 6 schoenmaeker, mr. gemeen cu. £ 028-16-0 £ 5 3 4 106
Doeke Symons 2 timmerman, mr. en pannebakker cu. £ 031-14-0 £ 5 3 2 23
Doeke Jans 6 bestaet reedelijk wel £ 012-04-0 £ 2 1 0 114
Doekle Wybes 5 schuitschipper reedelijk cu. £ 039-07-0 £ 7 6 0 93
Doitse Anis 4 scheepstimmerman cu. £ 017-05-0 £ 3 4 1 78
Doitse Tjeerds 4 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 71
Dominicus de Vries 7 saedelmaeker gering £ 011-13-0 £ 2 2 1 123
Douwe Claeses 5 arbeyder gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 94
Douwe Pytters 8 setschipper maetig cu. £ 030-14-0 £ 5 2 0 144
wed. Douwe Luitjens 2 bestaet suinigh £ 006-16-0 £ 1 2 2 20
Douwe Simons 1 schipper varende een galjoot £ 035-09-0 £ 6 2 3 1
Douwe Portier 4 zeylmaekersknegt geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 6 79
Douwe Reins de Veth 4 bakker, mr., coopman en distillateur bestaet wel £ 056-09-0 £ 9 4 0 58
wed. Douwe Fransen 8 melkverkoopster geringh £ 006-16-0 £ 1 2 0 151
Douwe Pieters 5 trekschipper en schoenmaker cu. £ 026-00-0 £ 4 5 0 80
Douwe Hendriks 8 weeversknegt maetigh cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 137
Douwe Hanekuik 1 seepsieder wel begoedigt cu. £ 135-15-0 £ 23 3 3 4
Douwe Alberts 1 wort gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 0 18
wed. Douwe Jansen 5 winkeliersche £ 027-09-0 £ 5 2 1 87
Douwe Ypkes 2 pannebackersknegt cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 19
Douwe Gabbes 2 timmerman, mr. en winkelier cu. £ 022-03-0 £ 4 2 2 37
Douwe Jansen 8 matroos gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 2 144
Douwe Arjens 1 scheepstimmermansknegt cu. £ 020-17-0 £ 3 5 1 6
Douwe Jacobs 6 rentenier gemeen £ 020-12-0 £ 3 1 0 104
wed. Douwe Jelles 7 winkeliersche maetigh £ 023-15-0 £ 4 2 0 124
wed. Douwe Gosses 2 winkeltje, klein geringh £ 012-13-0 £ 2 1 3 30
Douwe Sybes 3 schoenlapper seer geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 54
Douwe Zeilmaeker 6 setschipper gering cu. £ 031-09-0 £ 5 2 2 104
Douwe Alefs 8 houdtstaepeler maetigh cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 139
Douwe Tomas 8 sjouwer gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 2 139
Douwe Bolta 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 13
wed. Douwe Beernts 1 wort gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 6
wed. Douwe Jansen 6 bakkerinne, mr. £ 036-07-0 £ 6 3 0 102
wed. Douwe Wybes 1 viswijff £ 006-12-0 £ 1 3 1 8
Douwe Lieuwes 7 wagenmaeker en stads aschkarreman cu. £ 022-14-0 £ 4 2 3 123
Douwe Douwes 4 riedmaeker maetigh cu. £ 027-09-0 £ 5 2 1 67
wed. Douwe Martens 5 arbeydster geringh £ 006-12-0 £ 0 1 0 93
Dries Jansen 1 beurtschipper bestaet wel £ 055-09-0 £ 9 4 0 3
E. Nieuwenhuis 4 captein bestaet wel £ 077-11-0 £ 13 3 4 69
Edsger Tyttes 2 gleybakkersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 31
wed. Eeke Eeverts 7 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 122
Eeke Sjoerds 3 turfdraeger en geleybackersknegt reedelijk £ 017-00-0 £ 3 1 0 55
Eeke Jans Menalda 4 bakker, mr. bestaet wel cu. £ 058-01-0 £ 10 3 1 59
Eelke Wildschut 6 coopman begoedigt cu. £ 100-00-0 £ 17 3 0 101
Eelke Emriks 7 matroos bestaet maetigh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 124
Eelke Bernhardus 8 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 3 4 137
Eelke Jelles 2 timmerman, mr. reedelijk £ 022-11-0 £ 4 2 0 20
Eelkjen Jacobs 6 spoelster gering, door vrinden onderhouden £ 006-12-0 £ 1 1 0 112
Eelkjen Jacobs 8 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 147
Eelkjen Pieter 8 herbergiersche maetigh £ 040-00-0 £ 7 2 0 135
Eeltje Pieters 8 stuirman maetigh cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 154
Eeltje Rinses 1 hovenier gemeen cu. £ 030-07-0 £ 5 4 0 14
Eeltje Hotses 2 pannebackersknegt cu. £ 015-05-0 £ 3 2 4 24
Eeltje Tjallings 1 houtsjouwer gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 18
Eeltje Sjoerds 5 arbeyder gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 96
Eerk Jansen 6 blauferwersknegt cu. £ 021-13-0 £ 4 4 0 111
Egbert Heydkamp 4 admiraliteytsboode cu. £ 043-17-0 £ 7 4 0 73
Ellert Heyns 6 matroos bestaet geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 115
Ellert Jansen 6 timmerman, mr. maetigh cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 116
wed. Elske Jaenes 7 winkeliersche maetigh £ 041-08-0 £ 7 4 1 124
wed. Elske Hoef 5 gladmangelster gemeen £ 006-12-0 £ 1 1 0 91
wed. Elske Huberts 6 winkeliersche maetigh £ 014-15-0 £ 2 1 0 109
wed. Elske Annes 6 oud en arm £ 006-16-0 £ 1 2 0 111
Emke Johannes 5 stijffster bestaet £ 011-12-0 £ 2 1 0 97
Emmetje Thomas 2 renteniersche taemelijk £ 011-12-0 £ 2 1 0 35
Engbert Beerns 4 weeversknegt geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 61
wed. Engbert Baernts 3 bestaet geringh £ 006-16-0 £ 1 3 4 48
Engel Gerrits 8 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 147
Engelbertus Klinkert 1 chergier, gewesen cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 7
Engeltje 8 scheerster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 141
wed. Engeltje Pytters 8 bestaet seer geringh £ 011-09-0 £ 2 2 0 137
wed. Engeltje Doedes 2 nayster seer sober £ 006-12-0 £ 1 2 0 26
Enghbert Jansen 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 65
Enogh Sjoerds 6 schipper, old reedelijk cu. £ 030-00-0 £ 5 2 0 105
Ernst Jansen 1 weever cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 4
Ettie Willems 4 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 57
Everardus Wiaerda 2 silversmid, mr. £ 030-00-0 £ 5 2 1 26
Evert Poulus 5 riedmaeker bestaet wel cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 89
Evert Jansen 3 weever maetigh cu. £ 020-05-0 £ 3 4 1 45
Evert Jansen 4 ijsersmid gering cu. £ 019-01-0 £ 3 2 4 63
Evert Oosterbaan 4 coopman bestaet wel £ 089-03-0 £ 15 3 0 76
Evert Goslings 6 wieldrayersknegt geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 107
wed. Evert Jurjens 7 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 5 131
Evert Hanekuik 1 bontreeder wel begoedigt cu. £ 102-09-0 £ 17 3 1 3
wed. Evert Sybrens 2 bestaet seer gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 31
Evert Hendriks 3 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 3 46
Evert Jurjens 3 pannebackersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 49
Ewert Willems 3 weever bestaet geringh cu. £ 017-13-0 £ 3 2 3 46
Ewout Franck 4 hovenier bestaet geringh cu. £ 019-13-0 £ 3 3 1 68
Eybert Ypes 4 weever geringh £ 012-13-0 £ 2 2 0 66
Eylart Jurjens 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 7
Fedde Accronius 7 silversmid, mr. bestaet wel £ 064-08-0 £ 11 4 0 124
Fedde Haerings 3 trekschipper geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 0 0 54
Fedde Jansen 4 arbeyder arm cu. £ 011-13-0 £ 2 5 0 60
wed. Fedde Reins 5 weeverinne gering £ 015-01-0 £ 3 3 0 90
Fedde Claesen 5 weever bestaet soober cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 91
Fedde Jentjes 6 kooltjer bestaet gemeen cu. £ 024-01-0 £ 4 3 3 105
Fedde Minnes 7 graenkooper maetig cu. £ 067-04-0 £ 11 3 4 121
Fedde Lieuwes 1 weever gealimenteerd cu. £ -- £ 0 0 0 14
Feddrik A. Mahui 1 wel begoedight £ 126-01-0 £ 21 2 0 3
Fedrik Allerts 8 kooldraeger gering £ 019-08-0 £ 3 3 0 145
Fekke Joosten 4 weever bestaet maetigh cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 77
Felten Gerrits 6 kuiper, mr. reedelijk cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 108
Femme Hansen 5 arbeyder gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 4 94
Feyke Willems 8 metselaersknegt geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 2 136
wed. Feyke Fransen 2 gealimenteerd £ -- £ 0 2 0 22
Feyke Sjoerds 3 scheepstimmerman, klein winkeltje cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 40
Feyke Hendriks 1 zie Jacob Hendriks £ -- £ 0 0 0 14
Feyke Collinga 5 boendermaeker, mr. cu. £ 047-03-0 £ 8 6 0 82
Feyke Jansen 8 oud en arm cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 135
Feyte Hoytes 2 turfdraeger cu. £ 011-13-0 £ 2 3 2 26
wed. Feyte Arjens 6 gealimenteerdt £ -- £ 0 3 0 111
Feyte Tjommes 3 scheepstimmerman cu. £ 017-05-0 £ 3 4 1 54
wed. Feyte Christiaens 5 van geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 95
wed. Fijke Broers 1 turfmeetster geringh £ 010-04-0 £ 2 2 0 12
Floris Pieters 5 weever bestaet gemeen cu. £ 016-05-0 £ 3 2 3 88
Floris Ydes 8 stadstimmerknegt cu. £ 017-05-0 £ 3 4 1 145
Floris Pytters 6 gleybakkersknegt gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 116
Foeke Johannes 5 gleybakkersknegt cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 98
Foeke Claeses 1 vaerendspersoon en timmerman cu. £ 018-00-0 £ 3 2 0 8
Foeke Feddes 0 koemelker maetigh cu. £ 021-13-0 £ 3 4 0 155
wed. Fokke Abbes 7 spoelster seer gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 119
Fokke Simons 4 timmerman, mr. maetig cu. £ 036-07-0 £ 6 3 0 73
wed. Fokke Martens 5 zie Reynder Jansen £ -- £ 0 0 0 93
Fokke Carsten 8 matroos bestaet maetigh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 151
Fokke Tjeerds 4 houtkooper maetigh cu. £ 071-17-0 £ 12 4 1 74
Fokke Lolkes 2 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 37
Folkert Claeses 7 metselaer bestaet maetig £ 017-00-0 £ 3 2 0 131
Folkert Baernts 8 bakker, mr. maetigh £ 036-00-0 £ 6 3 0 136
Folkert Pytters 4 coopman wel begoedigt cu. £ 195-17-0 £ 33 4 5 76
Folkert Doekles 3 weever bestaet maetigh cu. £ 015-13-0 £ 3 4 0 50
wed. Folkert Saekes 8 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 2 137
Folkert Jacobs 5 slotmaeker, mr. gemeen cu. £ 026-00-0 £ 4 5 0 86
Folkert van der Plaets 7 boekhandelaer cu. £ 060-16-0 £ 10 3 0 124
wed. Folkert Jans 3 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 3 47
wed. Foppe Dirks 8 winkeltje geringh £ 009-09-0 £ 2 1 1 150
Foppe Dirks 6 winkeltje geringh cu. £ 018-00-0 £ 3 2 0 112
Foppe Symons 7 baentjersknegt geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 126
Foppe Pytters 2 blauwferwersknegt cu. £ 015-05-0 £ 3 2 3 23
Frans Jeltes 8 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 149
Frans Pytters 6 turfdraeger maetigh cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 115
wed. Frans Fransen 7 spoelster seer gering £ 006-16-0 £ 1 1 1 123
Frans Jansen 4 weever gering cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 62
Frans Goitjens 1 grofsmid, geringh cu. £ 015-01-0 £ 3 3 0 2
Frans Beernts 2 weever £ 017-00-0 £ 3 2 0 26
Frans Beernts 3 weever bestaet gemeen cu. £ 018-05-0 £ 3 3 2 45
Frans Adams 4 weever gering cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 65
wed. Frans Zeeman 4 sonder bedrijf £ 020-09-0 £ 3 2 0 76
Frans Jansen 6 knegt van de burgemeester Nollides weduwe cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 115
Frans Johannes 4 weever geringh bestaen £ 009-01-0 £ 2 1 0 70
Frans Willems 2 weever, mr. cu. £ 023-13-0 £ 4 2 2 29
Frans Sjoerds 1 arbeyder geringh bestaen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 2
Frans Bruins 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 62
Frans Jansen 5 coopman reedelijk cu. £ 036-07-0 £ 6 3 0 94
Frans Alberts 4 weever arm cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 61
wed. Frans Adriaens 4 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 1 61
Frans Mathijssen 4 weever bestaet geringh cu. £ 018-17-0 £ 3 4 2 75
Frans Hessels 4 schipper, Bolswerder cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 69
Fredrik Jans 3 soldaet vrouw winkeltje £ 006-12-0 £ 1 1 0 43
Freedrik Schotsman 6 boekedrukker bestaet wel £ 028-07-0 £ 5 2 0 102
Freerk Wybrens 4 weever bestaet geringh cu. £ 019-00-0 £ 3 2 0 76
Freerk Fontein 3 zoutsieder bestaet wel £ 152-07-0 £ 25 4 2 54
Freerk Bootes 6 weever gering cu. £ 014-13-0 £ 2 2 2 111
Freerk Sybrens 6 schipper, old reedelijk cu. £ 040-19-0 £ 7 6 1 106
Freerk Jans 5 pannebakkersknegt gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 4 97
Freerk Tjeerds 5 sakkedraeger geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 91
Freerk Wybes 6 seepsiedersknegt geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 5 2 116
Freerk Lolkes 1 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 0 16
Freerk Lucas 5 weever reedelijk cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 89
Freerk Johannes 5 matroos gemeen bestaen cu. £ 018-03-0 £ 3 2 1 93
Freerk van der Hout 1 coopman bestaet wel cu. £ 146-03-0 £ 24 10 1 3
wed. Freerk Scheltinga 2 lijnslaegersche reedelijk £ 070-00-0 £ 12 6 0 35
Freerk Hendriks 2 weever en coopman in taback cu. £ 033-04-0 £ 6 3 0 36
Freerk Pytters 6 matroos gemeen cu. £ 011-13-0 £ 2 4 2 113
Freerk Ates 3 weever reedelijk cu. £ 028-09-0 £ 5 2 2 39
Freerk Pieters 4 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 58
Freerk Ruirds 4 bakkersknegt gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 73
Freerk Hendriks 1 schoolkinders, houdt cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 9
Froukjen Braam 6 wel begoedight £ 156-07-0 £ 26 3 0 101
Gabbe Hibbes 7 seer arm cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 128
Gabe Sybesma 6 visafslaeger bestaet wel cu. £ 044-11-0 £ 7 2 1 116
Gatse Tjallings 3 koordewerker gemeen cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 42
Geert Ruyter 4 soldaet onder Leewe £ -- £ 0 0 0 59
Geert Steenveld 8 admiraliteytsboode cu. £ 040-00-0 £ 7 2 1 152
Geert Harmens 3 weever seer geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 5 0 45
Geert Gerrits 7 coopman maetigh cu. £ 021-15-0 £ 4 2 1 118
Geert Rijnje 8 matroos maetigh cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 141
Geert Willems 6 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 0 110
Geert Geerts 2 pannebakkersknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 27
Geert Harmens 4 weever geringh cu. £ 017-05-0 £ 3 4 1 76
Geertje Jacobs 1 winkeltje, gering sober £ 006-12-0 £ 1 1 0 10
Geertje van Beemen 8 jonge vrijster, gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 150
Geertje Jans 6 waschter geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 109
wed. Geertje Tjallings 1 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 2 16
Geertje Harkes 8 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 148
wed. Geertje Bokkes 6 gering £ 006-16-0 £ 1 2 0 106
wed. Geertje Obbes 8 geringh £ 012-13-0 £ 2 2 0 137
wed. Geertje Uilkes 1 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 15
Geertje Reins 6 gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 112
wed. Geeske Jans 4 winkeltje, klein maetigh £ 012-13-0 £ 2 2 0 69
wed. Gepke Jans 4 bestaet wel £ 057-13-0 £ 10 3 0 70
wed. Gerard Suringar 6 zoutsiedersche £ 120-17-0 £ 20 2 2 101
Gerardus Luppus 6 luitenant onder Leewe £ -- £ 0 0 0 102
Gerben Ates 6 bestaet reedelijk wel cu. £ 033-04-0 £ 6 3 0 115
Gerben Tzjommes 6 chirurgijn, mr. burgerlijk £ 043-17-0 £ 7 4 0 116
Gerben Jansen 3 bakker, mr. bestaet wel cu. £ 046-15-0 £ 8 5 2 54
Gerben Johannes 7 schoenmaeker en winkelier cu. £ 036-07-0 £ 6 3 0 125
Gerben Heeres 2 weever cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 23
wed. Gerben Aukes 5 van gemeen bestaen £ 018-13-0 £ 3 4 0 97
Gerben Gerryts 4 waegenmaeker maetigh cu. £ 018-16-0 £ 3 2 0 70
Gerben Johannes 6 coopmansknegt gemeen £ 014-09-0 £ 2 2 0 109
Gerben Pytters 4 bestaet maetigh wel cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 57
wed. Gerben Lolles 2 arbeydster geringh £ 006-12-0 £ 0 1 0 24
wed. Gerben Jetses 1 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 1 16
wed. Gerben Menses 5 turfmeetster geringh £ 006-16-0 £ 1 2 0 95
Gerben Douwes 1 setschipper op een smack cu. £ 026-01-0 £ 4 2 4 7
Gerben Wigles 5 matroos bestaet gemeen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 95
Gerlof Wygers 7 wolkammersknegt £ 020-12-0 £ 3 1 0 130
Gerlof Jansen 3 aschkarreman en sakkedraeger gemeen cu. £ 011-13-0 £ 2 2 0 53
Gerlof Ymes 3 seer gering, door vrinden onderhouden cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 54
Gerlof Alberts 4 blauferwer, mr. reedelijk cu. £ 030-00-0 £ 5 2 0 58
Gerlof Pytters 4 dogter, bestaet wel £ 063-01-0 £ 11 2 0 74
Gerrit Tjallings 8 gortmaeker, mr. £ 060-00-0 £ 10 3 0 146
Gerrit Gerrits 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 63
wed. Gerrit Gerrits 8 van geringh bestaen £ 011-09-0 £ 2 2 0 143
Gerrit Roelofs 5 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 84
Gerrit Alberts 7 glaesemaeker, mr. maetigh £ 023-15-0 £ 4 3 0 132
Gerrit Sipkes 5 silversmidsknegt gemeen £ 007-17-0 £ 1 1 0 99
Gerrit Aarents 5 weever bestaet gemeen cu. £ 020-17-0 £ 4 2 4 91
Gerrit Jansen 2 wever cu. £ 015-01-0 £ 3 2 0 23
Gerrit Johannes 1 weever seer geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 13
Gerrit Jansen 2 weever cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 23
wed. Gerrit Christiaans 2 groenteverkoopster £ 006-12-0 £ 1 1 0 23
Gerrit Gerrits 2 turfdraeger cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 33
Gerrit Hendriks 3 weever bestaet geringh £ 015-06-0 £ 3 2 3 48
Gerrit Jacobs 5 turfdraeger maetigh cu. £ 020-00-0 £ 3 2 1 94
Gerrit Keimpes 6 matroos gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 104
wed. Gerrit Harmens 3 weverinne met knegt £ 013-01-0 £ 2 2 1 49
Gerrit Jansen 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 62
Gerrit Jansen 3 weever reedelijk cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 47
Gerrit Gerrits 3 weever bestaet geringh cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 47
Gerrit Jansen 3 weever reedelijk cu. £ 015-17-0 £ 3 2 2 49
Gerrit Gerrits 2 weever cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 29
wed. Gerrit Willems 5 bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 94
Gerrit Jansen 8 scheepstimmerman cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 153
Gerrit Dirks 1 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 4 14
wed. Gerrit Gerrits 5 winkeliersche gemeen £ 041-09-0 £ 7 5 0 82
Gerrit Offringa 2 bakker, mr. cu. £ 037-09-0 £ 6 3 2 37
Gerrit Jacobs 3 smid, mr. seer geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 39
Gerrit Harmens 4 weever bestaet geringh cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 66
Gerrit Pytters 1 gleijbakkersknegt gemeen cu. £ 020-00-0 £ 3 4 0 5
Gerrit Harmens 4 weever soober cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 60
Gerrit Steffens 4 weever geringh cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 61
Gerrit Harmens 8 weever bestaet geringh cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 145
Gerrit Gerrits 4 weever gering cu. £ 019-01-0 £ 3 2 4 61
wed. Gerrit Douwes 1 seer geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 2
Gerrit Geerts 5 scheepstimmerman cu. £ 022-00-0 £ 4 2 3 93
Gerrit Jansen 4 weever bestaet maetigh cu. £ 019-08-0 £ 3 3 0 75
Gerrit Jansen 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 67
Gerrit Douwes 7 gleybakkersknegt gealimenteerd cu. £ -- £ 0 3 0 122
wed. Gerrit Jacobs 2 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 30
Gerrit Hendriks 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 71
Gerrit Claeses 5 scheepstimmerman cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 83
Gerrit Hendriks 4 weeversknegt geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 60
Gerritje Sierks 5 gealimenteerd £ -- £ 0 1 2 89
Gerryt Harmens 3 bestaet maetigh cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 45
Gerryt Jurjens 3 bestaet maetigh cu. £ 018-16-0 £ 3 2 0 40
Gerryt Pieters 4 matroos geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 69
Gerryt Gerrits 1 schoenmaeker, mr. gemeen cu. £ 020-01-0 £ 3 2 2 10
Gerryt Jansen 3 weever gemeen cu. £ 015-06-0 £ 3 2 2 48
wed. Gerryt Beernts 3 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 48
Gerryt Hendriks 6 uitdraeger bestaet wel cu. £ 025-00-0 £ 4 2 0 101
Gerryt Gerryts 6 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 115
Gerryt Jansen 3 weever bestaet geringh cu. £ 016-05-0 £ 3 2 3 41
wed. Gerryt Hendriks 3 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 48
Gijsbert Sybes 6 rentenier bestaet wel £ 052-17-0 £ 9 2 0 108
Gijsbert Gerrits 4 trekschipper geringh cu. £ 015-01-0 £ 3 3 0 66
Gijsbert Johannes 1 leertouwer reedelijk cu. £ 019-08-0 £ 3 3 0 14
Gijsbert Thijssen 8 matroos seer geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 6 1 145
Gijsbert Wildschut 5 bontreeder, mr. cu. £ 150-00-0 £ 25 5 2 82
Goitse Rinses 3 hoveniersknegt gemeen cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 51
wed. Gooitjen Jans 3 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 52
wed. Gorrit Dirks 2 waschter oud, geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 27
Goslingh Danyels 6 matroos gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 115
Goslingh Beernts 6 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 2 107
Gosse Pytters 6 com.ris op de Wadlegger cu. £ 036-12-0 £ 6 2 0 109
wed. Gosse Jans 4 van geringh bestaen £ 007-17-0 £ 1 1 0 60
Gosse Tjebbes 4 huistimmerman cu. £ 033-04-0 £ 6 3 0 67
Gouke Sybrens Hingst 5 laekenkooper bestaet wel cu. £ 056-01-0 £ 9 2 2 80
Govert Reinders 2 koemelker gering cu. £ 015-05-0 £ 3 4 3 24
Goytjen Geerts 4 gealimenteerd £ -- £ 0 2 2 75
Grietje Daniëls 3 arbeydster reedelijk £ 006-12-0 £ 1 1 0 52
Grytje Thomas 8 winkeltje geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 143
Grytje Folkerts 8 nayster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 146
wed. Grytje Gerbens 2 wort gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 21
wed. Grytje Wygers 0 bleekersche geringh £ 022-17-0 £ 4 6 0 155
wed. Grytje Heeremyt 5 stijffster bestaet maetigh £ 016-12-0 £ 1 1 0 95
Grytje Claeses 5 en man, gealimenteerdt £ -- £ 0 3 0 81
Grytje Cornelis 4 gealimenteert £ -- £ 0 2 1 59
wed. Grytje Sikkes 8 winkeliersche maetigh £ 046-11-0 £ 8 3 0 136
wed. Grytje Jans 1 wort gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 14
Grytje Hendriks 1 spoelster pauper £ 006-12-0 £ 1 1 0 16
wed. Grytje Beerns 7 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 129
Grytje Jans 5 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 87
wed. Grytje Freerks 2 gering, pauper £ 006-16-0 £ 1 3 0 21
Grytje Talma 4 vrijster bestaet maetigh £ 029-03-0 £ 5 1 0 56
Grytjeen Tjieskjen Wassenaer 8 nayster bestaen maetigh £ 017-00-0 £ 3 2 0 152
Gryttje Jans 1 redelijk in staat £ 012-00-0 £ 2 1 0 17
Gryttje Willems 1 wort gealimenteerdt £ -- £ 0 2 2 12
Gryttje Hessels 8 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 143
Gyke Simons 2 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 4 27
Haantje Baltus 6 pannebakkersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 111
Haentje Willems 2 baantjersknegt redelijk £ 016-01-0 £ 3 1 1 22
Haentje Jacobs 5 matroos gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 92
Haering Sipkes 7 kaersmaeker soober cu. £ 011-13-0 £ 2 4 2 126
Hans Uilkes 5 matroos gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 5 0 86
wed. Hans Reynders 1 nayster suinigh £ 006-12-0 £ 1 1 0 1
Hans Hansen 2 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 31
Hans Mensis 3 cooltjer bestaet geringh cu. £ 017-05-0 £ 3 4 1 54
Hans Johannes 2 wagenmaeker, mr. maetigh £ 024-00-0 £ 4 3 0 29
Hans Abrahams 5 turfdraeger sober cu. £ 011-13-0 £ 2 2 5 83
Hans Meynderts 5 matroos geringh bestaen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 1 80
wed. Hans Jansen 3 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 51
Hans Jansen 4 matroos gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 4 57
Hans Jansen 6 gleybakkersknegt gemeen £ 018-01-0 £ 3 2 0 114
Hans Pieters 7 winkelier maetigh cu. £ 032-15-0 £ 5 2 0 119
Hans Jacobs 3 schoenlapper gering cu. £ 011-13-0 £ 2 5 2 42
Hans Warners 3 spinbaes op de stadspinsolder reedelijk cu. £ 023-15-0 £ 4 3 0 44
Hans Wopkes 7 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 4 1 130
wed. Hans Jetses 3 backerinne just haer cost £ 019-15-0 £ 3 1 2 48
wed. Haringh Claeses 8 sonder bedrijff maetigh £ 021-01-0 £ 4 3 0 138
Harke Seerps 7 matroos seer gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 132
Harke Geerts 6 matroos gering £ 011-09-0 £ 2 2 0 105
Harke Gaeles 6 scheepstimmermansknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 109
Harmanus Sladoo 7 castmaeker gemeen cu. £ 017-09-0 £ 3 2 3 125
Harmanus Viedelius 7 stadsrentemeester £ 039-19-0 £ 7 2 0 119
Harmen Velthuys 2 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 27
Harmen van der Geest 5 admiraliteytsboode, old £ 028-07-0 £ 5 2 0 98
Harmen Beernts 3 weeversknegt seer gering £ 011-13-0 £ 2 1 2 42
Harmen Jans 3 weever geringh bestaen cu. £ 015-06-0 £ 3 2 2 46
Harmen Beerns 6 baerdscheerder geringh cu. £ 026-00-0 £ 4 5 0 111
Harmen Jansen 3 weever gering bestaen cu. £ 017-17-0 £ 3 2 4 39
Harmen Dirks 6 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 0 106
Harmen Lucas 5 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 93
wed. Harmen Ysraels 4 weverinne geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 60
Harmen Everts 3 bestaet taemelijk cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 41
Harmen Hendriks 4 brouwersknegt geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 71
Harmen Hendriks 2 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 29
Harmen Jans 4 weeversknegt geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 61
Harmen Gerrits 2 weever cu. £ 020-03-0 £ 3 3 0 30
Harmen Gerrits 5 weever bestaet gemeen cu. £ 019-08-0 £ 3 3 0 89
Harmen Hendriks 2 weever cu. £ 018-16-0 £ 3 2 0 27
Harmen Dirks 4 weever bestaet maetigh cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 66
Harmen Jurjens 8 weever bestaet geringh £ 025-00-0 £ 4 2 2 138
Harmen Portier 4 coopman bestaet wel £ 078-19-0 £ 14 3 0 61
Harmen Wessum 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 67
Harmen Harmens 5 weever gering cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 90
Harmen Hylkes 6 oud en seer geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 110
Harmen Sipkes 6 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 4 107
Harmen Harmens 2 weever cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 23
Harmen Beernts 4 weever gering cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 67
wed. Harmen Jansen 3 bestaet geringh £ 006-16-0 £ 1 1 2 44
Harmen Hessels 5 boekebinder, mr. reedelijk cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 82
Harmen van Vlie 1 glaesemaeker, mr. gemeen £ 017-05-0 £ 3 4 1 9
Harmen Hendriks 4 soldaet gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 2 58
Harmen Visser 8 weever bestaet matigh cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 148
Harmen Warners 1 wever cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 8
Harmen Jansen Braemers 4 weever gering £ 018-01-0 £ 3 1 3 72
Harmen Beernts 4 weever gering cu. £ 020-10-0 £ 3 3 2 64
wed. Harmen Willems 8 bestaet seer geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 153
Harmen Jansen 4 weever gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 63
Harmen Hendryks 7 bakker, mr. reedelijk cu. £ 040-00-0 £ 7 3 3 130
Harmen Jansen 2 bontwever bestaet sober cu. £ 018-17-0 £ 3 4 2 21
Harmen Alberts 2 kooltjers cu. £ 015-05-0 £ 3 2 3 25
Harmen Schoppen 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 73
Harmen Jansen 4 weever gering cu. £ 020-00-0 £ 3 2 3 72
Harmen Harmens 5 matroos bestaet geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 84
Harmen Harmens 1 weever cu. £ 016-00-0 £ 3 2 1 12
Harmen Jansen 4 weever gering cu. £ 019-17-0 £ 3 3 3 62
Harmen ten Veen 2 weversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 29
Harmen Claesen 2 wever geringh bestaan cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 22
Harmen Jilles 7 wieldrayersknegt gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 121
Harmen Arents 2 weever cu. £ 020-17-0 £ 4 5 1 26
Harmen Gerrits 3 weever bestaet gemeen £ 014-09-0 £ 2 2 0 49
Harmen Gerrits 3 weever bestaet gemeen cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 49
Harmen Hendriks 3 weever bestaet taemelijk cu. £ 021-05-0 £ 4 2 2 49
Harmen Blom 1 wever cu. £ 013-13-0 £ 2 3 1 7
wed. Harmke Warners 1 pauper £ 007-04-0 £ 1 2 0 9
Harrit Eeuwes 5 turfdraeger maetigh cu. £ 019-13-0 £ 3 3 1 91
Hartman Hartmans 1 metseleersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 10
Hartman Yges 7 bakkersknegt maetigh £ 007-17-0 £ 1 1 0 123
Hauke Hilles 4 schipper, Bolswarder £ 014-15-0 £ 2 1 0 69
Haye Willems 1 sakkedraeger cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 16
Haye Gerkes 2 wolkammer, mr. cu. £ 051-11-0 £ 9 4 2 25
Haye Boeles 5 weever geringh cu. £ 016-17-0 £ 3 3 3 92
Haye Keympes 5 bierdraeger gemeen cu. £ 018-16-0 £ 3 2 0 91
Haytse Wouters 3 weever reedelijk cu. £ 015-13-0 £ 3 4 0 49
wed. Haytse Claeses 2 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 25
Haytse Wybrens 4 wever bestaet geringh cu. £ 019-17-0 £ 3 4 0 66
Heere Wybrens 1 metselaar bestaet gemeen cu. £ 025-00-0 £ 4 2 3 7
wed. Heere Dirks 6 zie Jan Heeres £ -- £ 0 0 0 111
Heere Gerbens 2 stalman cu. £ 022-00-0 £ 4 3 0 29
Heere Ruurds 8 scheepstimmerman cu. £ 020-00-0 £ 3 5 0 137
Heere Hoytes 5 turfvoerder gemeen cu. £ 021-09-0 £ 4 4 1 87
Heere Heeres 1 metselaar, mr. reedelijk cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 14
Heere Adams 5 sjouwer geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 92
Heere Wybrens 2 waterhaelder voor een zoutkeet cu. £ 020-01-0 £ 3 2 2 37
Heere Meyles 2 blauwferwersknegt cu. £ 018-00-0 £ 3 2 0 28
Heere Rinkes 2 bontreeder begoedight cu. £ 080-00-0 £ 13 3 0 36
Heere Pytters 8 sleefmaeker geringh cu. £ 018-00-0 £ 3 3 1 150
Heere Martens 4 baentjersknegt gealimenteerd £ -- £ 0 0 0 76
Heere Harmens 4 weever geringh cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 72
Hein Wytses 4 weeversknegt cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 61
Hein Joukes 1 schipper op een galjoot cu. £ 040-09-0 £ 7 2 3 3
wed. Helena Kuik 8 bestaet maetigh £ 020-12-0 £ 3 1 0 150
Hendrik Poulus 5 hovenier gemeen £ 029-09-0 £ 5 3 0 88
Hendrik Hendriks 4 weever gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 65
Hendrik Jansen 4 weever geringh cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 67
Hendrik Lucas 4 weeversknegt geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 61
Hendrik Alberts 1 wever gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 0 7
Hendrik Tijssen 1 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 1 8
Hendrik Alberts 4 weever gemeen cu. £ 019-08-0 £ 3 3 0 64
Hendrik van Heesen 5 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 90
Hendrik Croesen 8 hofmeester op 't admiraliteyts jagt cu. £ 026-00-0 £ 4 2 3 149
wed. Hendrik Harmens 5 bestaet seer gemeen £ 015-13-0 £ 3 1 0 80
wed. Hendrik Harmens 4 weeverinne gering £ 006-16-0 £ 1 1 1 63
wed. Hendrik Gerbens 5 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 4 91
Hendrik Daniëls 5 turfdrager geringh cu. £ 017-09-0 £ 3 2 3 91
Hendrik Dirks 4 ijsersmid, mr. reedelijk cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 77
Hendrik Baltus 8 matroos bestaet geringh cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 149
Hendrik Jongma 4 houtkooper bestaet wel £ 076-05-0 £ 13 2 3 76
Hendrik Postma 8 schipslaeper geringh £ 011-09-0 £ 2 2 0 152
Hendrik Arents 4 weever gering £ 010-13-0 £ 2 1 1 74
Hendrik Hendriks 4 weever geringh cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 74
wed. Hendrik Jansen 4 bestaet gemeen £ -- £ 0 3 0 68
Hendrik Jielles 4 pannebakkersknegt cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 60
Hendrik Jarigs 1 leerloyersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 5
wed. Hendrik Claeses 4 gealimenteerdt £ -- £ 0 3 0 65
wed. Hendrik Adams 4 weeverinne gering £ 007-17-0 £ 1 1 0 65
Hendrik de Wit 4 weever bestaet geringh cu. £ 018-09-0 £ 3 3 4 65
Hendrik Cornelis 8 timmerman, mr. cu. £ 020-17-0 £ 3 5 1 148
Hendrik Jansen 4 weever gealimenteerd £ -- £ 0 1 2 78
Hendrik Martens 4 matroos bestaet gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 78
Hendrik Reints 4 weever gering £ 010-02-0 £ 2 1 0 61
Hendrik Gerryts 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 62
Hendrik Jurjens 8 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 150
Hendrik Eijberts 5 weever bestaet gemeen cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 92
wed. Hendrik Annes 1 gealimenteerd £ -- £ 0 4 3 4
Hendrik Hansen 8 weever bestaet gemeen cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 147
Hendrik Frank 4 arbeyder gering cu. £ 015-00-0 £ 3 2 1 78
Hendrik Norel 8 binnenvaeder in 't gereformeerde weeshuis cu. £ 011-12-0 £ 2 2 0 139
Hendrik Taek 6 suikerbackersknegt cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 112
Hendrik Freedriks 6 suikerbakkersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 112
Hendrik Willems 6 weever reedelijk £ 019-13-0 £ 3 3 1 112
Hendrik Beernts 3 weever cu. £ 022-17-0 £ 4 6 4 40
Hendrik Fransen 3 timmerman, mr. maetigh cu. £ 021-15-0 £ 4 2 1 39
Hendrik Alberts 3 weever bestaet qeringh cu. £ 016-09-0 £ 3 2 5 40
Hendrik Jansen 3 weever geringh bestaen cu. £ 015-16-0 £ 3 2 4 39
Hendrik Jansen 3 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 1 39
Hendrik Hendriks 6 galliootschipper gemeen cu. £ 036-00-0 £ 6 4 0 114
wed. Hendrik Leenderts 6 nayster bestaet geringh £ 006-16-0 £ 1 2 0 114
Hendrik Pieters 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 12
wed. Hendrik Pytters 6 bestaet wel £ 036-00-0 £ 6 3 0 114
Hendrik Jansen 8 sjouwer bestaet maetigh cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 136
Hendrik Poulus 5 arbeyder gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 99
Hendrik Jacobs 1 turfdraeger en winkelier cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 12
Hendrik Jansen 3 gleybakkersknegt gemeen cu. £ 014-05-0 £ 2 2 1 53
Hendrik Jocchums 2 leerloyer cu. £ 024-16-0 £ 4 3 0 37
Hendrik Zacharias 6 weever gemeen cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 111
Hendrik Thomas Tromp 6 opsigter op de maet van de turfkorven reedelijk £ 023-15-0 £ 4 2 0 110
Hendrik Janus 3 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 51
Hendrik Warners 3 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 1 47
Hendrik Tijssen 1 scheepstimmerman cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 15
Hendrik Beernts 3 weever maetigh cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 48
Hendrik Melcherts 6 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 4 1 107
Hendrik Gerrits 3 weever bestaet maetigh cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 49
Hendrik Jansen 3 weever reedelijk cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 49
Hendrik Sybrens 6 timmermansknegt geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 107
Hendrik Jansen 3 weever bestaet maetigh cu. £ 018-03-0 £ 3 2 1 45
Hendrik Harmens 6 matroos gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 1 105
Hendrik Hendriks 2 weever cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 19
Hendrik Hendriks 8 weever gering cu. £ 018-17-0 £ 3 4 2 138
Hendrik Wolles 3 pannebakkersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 44
Hendrik Gerrits 3 weever reedelijk cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 50
wed. Hendrik Lieuwes 3 gealimenteerdt £ -- £ 0 3 0 44
Hendrik Faber 1 ijsersmid, mr. taemelijk cu. £ 026-16-0 £ 4 3 2 16
Hendrik Zeegers 1 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 16
Hendrik Jansen 3 soutdraeger maetigh cu. £ 015-05-0 £ 3 3 2 51
Hendrik Minnes 8 blokmaeker, mr. maetigh £ 033-00-0 £ 6 3 0 135
Hendrik Cornelis 2 rentenier reedelijk cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 20
Hendrik van Beemen 7 paruikmaeker geringh cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 128
Hendrik Pesma 7 notaris publicus £ 070-01-0 £ 12 3 1 128
Hendrik Heermans 2 bestaen reedelijk cu. £ 022-00-0 £ 4 2 1 28
Hendrik Harmens 2 setschipper cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 31
Hendrik Stiphout 2 weever cu. £ 018-03-0 £ 3 2 1 22
Hendrik Jansen 2 weever cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 27
wed. Hendrik Beernts 7 arbeydster gering, gealimenteerdt £ -- £ 0 1 2 130
Hendrik Everts 2 panneboeter maetigh cu. £ 025-00-0 £ 4 2 0 29
Hendrik Reidhorst 4 bestaet maetigh cu. £ 022-09-0 £ 4 5 2 57
Hendrik Merkus 2 weever cu. £ 019-05-0 £ 3 5 0 30
Hendrik Duman 2 suikerbakkersknegt cu. £ 018-03-0 £ 3 2 1 30
Hendrik Kamphuys 4 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 3 4 57
Hendrik Coelman 2 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 27
Hendrik Jansen 2 wever cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 21
Hendrik Claever 3 winkeltje, klein cu. £ 019-08-0 £ 3 3 0 54
Hendrik Everts 3 metselaersknegt, mr. £ 011-13-0 £ 2 2 1 41
Hendrik Dirks 7 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 118
Hendrik Beernts 3 weever reedelijk cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 50
wed. Hendrik Beernts 7 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 2 119
Hendrik Wassenaar 7 coopman bestaet wel £ 066-13-0 £ 11 3 0 127
wed. Hendrik Martens 5 turfmeetster soober £ 006-16-0 £ 1 5 1 98
Hendrik Johannes 7 arbeyder gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 126
Hendrik Arjens 8 brouwersknegt geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 5 2 143
Hendrik Hendriks 2 wever geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 6 21
Hendrik Dirks 5 scheepstimmerman, vaerd voor maetigh cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 96
wed. Hendrik Jan Douwes 3 nayster bestaet geringh £ 006-16-0 £ 1 3 0 51
Hendrikjen Jans Claver 5 gemeen bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 99
wed. Hendrikjen Daniëls 3 gealimenteerd £ -- £ 0 3 1 52
Hendrina Hendriks 1 nayster £ 006-12-0 £ 1 1 0 14
Henne Sipkes 4 schoenlapper geringh cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 75
Henningh Cornelis 2 seer geringh bestaen cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 23
wed. Hessel Sytses 4 bestaet seer geringh £ 006-16-0 £ 1 3 1 74
Hessel Doekles 5 schipper, old bestaet wel cu. £ 028-07-0 £ 5 2 0 98
Hessel Jacobs 5 gealimenteerd met turf cu. £ -- £ 0 3 0 92
Hessel Lammerts 8 weever bestaet geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 147
Hessel Sybrens Hingst 1 weever seer geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 15
Hessel Jelles 2 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 33
Hessel Hayes 5 coordewerker gemeen cu. £ 023-15-0 £ 4 3 0 86
Hessel Jacobs 0 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 6 0 155
Hessel Poulus 7 baentjersknegt geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 130
Hessel Jansen 6 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 3 109
wed. Hesseltje 4 geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 76
Hester Castelhorn 4 winkeltje, klein geringh £ 010-17-0 £ 2 1 0 56
Heyn Jansen 8 glaesemaeker gemeen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 144
Heyn Harings 4 arbeyder gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 78
Heyn Freerks 5 timmerman reedelijk cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 86
Hibbe Gabbes 7 scheepstimmerman cu. £ 018-00-0 £ 3 2 0 124
wed. Hidde Wybes 2 nayster sittende met kinders £ 012-04-0 £ 2 1 0 33
Hidde Brouwer 4 hofmeester op 't Princejagt cu. £ 036-12-0 £ 6 2 0 59
Hidde Sipkes 1 pannebackersknegt cu. £ 014-13-0 £ 2 4 1 15
Hille Claeses 5 turfdraeger gemeen cu. £ 021-09-0 £ 4 4 1 81
Hillebrand Dirks 8 coster en doodbidder cu. £ 040-00-0 £ 7 5 0 141
wed. Hiltje Keimpes 4 gealimentteerdt £ -- £ 0 1 0 71
wed. Hiltje Jurjens 4 arbeydster bestaet gering £ 006-16-0 £ 1 2 0 64
wed. Hiltje Jans 5 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 90
Hiltje Douwes 5 nayster bestaet sober £ 006-12-0 £ 1 1 0 82
Hinke Dirks 7 bestaet maetigh wel £ 014-15-0 £ 2 1 0 118
Hinke Dreyer 2 renteniersche taemelijk £ 017-14-0 £ 3 1 0 24
Hinke Mosch 2 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 32
Hinke Alberts 8 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 142
wed. Hinke Taekes 1 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 18
Homme Claesen 8 sleefmaeker maetig cu. £ 025-00-0 £ 4 2 0 151
Horatius van Seyst 8 weever bestaet geringh cu. £ 019-05-0 £ 3 5 0 153
Hoyte Broers 6 koekebacker, mr. cu. £ 050-15-0 £ 8 3 0 103
Hubert Pieters 4 weever maetigh £ 009-13-0 £ 2 1 0 65
Hubert Jetses 1 matroos met vrouw £ 011-09-0 £ 2 2 0 1
Huge Gerrits 6 coopman bestaet wel cu. £ 050-00-0 £ 8 3 0 101
Hugo van Calslaegen 8 coopman bestaet wel cu. £ 050-00-0 £ 8 2 0 141
Hyke Jarigs 5 post gering £ 006-12-0 £ 1 0 0 81
Hylke Orks 2 schoenmaekersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 34
Hylke Harmens 5 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 4 88
wed. Hylke Hanekuyk 3 welgesteld burgersche £ 096-07-0 £ 16 5 0 54
Hylkjen Abbes 5 nayster reedelijk £ 014-15-0 £ 2 1 0 85
Hylkjen Fongers 1 wort gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 5
Hylkjen Pybes 8 arbeydster gering £ 006-16-0 £ 1 1 1 144
Hyltje Abes 6 kooltjer bestaet wel cu. £ 028-16-0 £ 5 2 1 110
erven Hyltje Joris 8 sonder bedrijff maetig £ 036-07-0 £ 6 3 0 142
IJsbrand Thomas 1 suikerbakkersknegt cu. £ 013-01-0 £ 2 2 1 16
IJsbrand Cornelis 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 5
J. Wetsens 7 secretaris van de vijfdeels dijken bestaet wel cu. £ 107-03-0 £ 18 6 0 127
old burgemeester J. Form 7 collecteur van 't reëel cu. £ 017-05-0 £ 3 4 1 126
Jacob Johannes 4 ytigmeester geringh cu. £ 029-04-0 £ 5 4 2 74
Jacob Ottes 8 stuirman bestaet maetigh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 153
Jacob Annes 4 arbeyder gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 63
Jacob Simons 1 beurtschipper, old cu. £ 068-01-0 £ 11 5 2 17
Jacob Lourens 1 winkelier geringh cu. £ 019-05-0 £ 3 5 0 17
Jacob Harmens 6 rentenier £ 018-19-0 £ 3 1 0 101
Jacob Houtkooper 8 beurtschipper maetigh cu. £ 027-09-0 £ 5 2 1 153
wed. Jacob Scheltes 6 backerinne, mr. £ 055-09-0 £ 9 4 0 112
Jacob Dirks 1 wort gealimenteerd cu. £ -- £ 0 5 3 12
Jacob Hanekuik 2 coopman en bontreeder cu. £ 080-00-0 £ 13 3 2 35
Jacob Hibma 2 coopman en pannebakker cu. £ 090-00-0 £ 15 3 3 35
Jacob Joosten 5 kleermaeker sober cu. £ 011-09-0 £ 2 2 1 85
Jacob Joukes 4 vaerendspersoon als scheepstimmerman gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 0 71
Jacob Norel 2 loodegieter, mr. £ 030-00-0 £ 5 3 1 36
Jacob Jurres 8 vaerendpersoon maetig cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 152
Jacob Ebbes 2 pannebackersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 4 19
wed. Jacob Wiersma 8 bakkerinne geringh £ 020-00-0 £ 3 3 0 135
Jacob Folkerts 7 slotmaeker, mr. maetigh cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 118
Jacob Jansen 4 winkelier bestaet wel cu. £ 036-12-0 £ 6 2 0 62
Jacob Ypes 2 scheepstimmerman cu. £ 015-13-0 £ 3 2 0 33
Jacob Jaspers 2 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 33
wed. Jacob Jansen 8 bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 147
Jacob Jetses 8 timmerman geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 143
Jacob Jerimias 5 stoeldrayer, mr. maetigh cu. £ 025-14-0 £ 4 2 0 84
Jacob Tjallings 4 timmerman gemeen cu. £ 023-12-0 £ 4 2 2 73
Jacob Jansen 5 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 2 92
Jacob Sybes 8 sjouwer bestaet geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 151
Jacob J. van der Ley 8 winkelier gemeen cu. £ 037-04-0 £ 6 6 1 152
Jacob Willems 7 castmaeker maetigh £ 022-05-0 £ 4 1 0 127
Jacob Tjerks 1 soutdraeger cu. £ 020-08-0 £ 3 2 1 15
wed. Jacob Ripperts 6 gealimenteerd £ -- £ 0 3 0 107
Jacob Wygers 7 cooperslaeger, mr. cu. £ 036-12-0 £ 6 2 0 128
Jacob Cornelis 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 1
wed. Jacob Lolles 5 leerloyersche bestaet wel £ 053-09-0 £ 9 3 1 95
Jacob Hettes 2 bakker, mr. reedelijk £ 030-00-0 £ 5 2 0 28
Jacob Jurjens 8 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 142
wed. Jacob Jansen 4 winkeltje geringh £ 006-16-0 £ 1 2 0 77
Jacob Claesen 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 1
Jacob Eyberts 1 trekschipper en winkelier cu. £ 028-07-0 £ 5 2 0 15
Jacob Harmens 1 baentjersknegt cu. £ 013-01-0 £ 2 2 1 14
wed. Jacob Gerrits 3 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 47
Jacob Hendriks 1 wevers en Feyke Hendriks £ 011-13-0 £ 2 2 2 14
Jacob van Beemen 7 silversmid maetigh cu. £ 028-07-0 £ 5 2 0 126
Jacob Jacobs 5 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 90
Jacob Radsma 6 horlogiemaeker, mr. cu. £ 023-15-0 £ 4 2 0 101
Jacob Willems 5 trekschipper reedelijk cu. £ 036-03-0 £ 6 4 1 93
Jacob Jelles 3 slotmaeker, mr. maetigh cu. £ 020-01-0 £ 3 2 2 93
Jacob Cornelis 3 blikslager, mr. maetigh cu. £ 013-01-0 £ 2 2 1 44
Jacob Jans 7 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 124
Jacob Cornelis 1 arbeyder cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 7
Jacob Johannes 6 waeterhaelder geringh cu. £ 013-05-0 £ 2 2 3 111
Jacob Wybrens 2 arbeyder cu. £ 020-03-0 £ 3 3 0 22
Jacob Wouters 1 timmerman, mr. £ 014-15-0 £ 2 1 0 9
Jacob Sybes 5 timmerman gemeen cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 88
Jacob Pytters 4 beurtschipper maetigh cu. £ 033-14-0 £ 6 4 1 68
Jacob Dirks 5 maekelaer reedelijk £ 013-05-0 £ 2 1 0 88
Jacob Folkerts 7 turfdraeger maetigh cu. £ 028-07-0 £ 5 2 0 121
wed. Jacob Ydes 3 winkeltje, klein geringh £ 006-16-0 £ 1 2 2 41
wed. Jacob Christiaans 3 bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 42
Jacob Claesen 4 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 5 75
Jacob Sipkes 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 7
Jacob Baukes 6 timmermansknegt gemeen cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 109
Jacob Joosten 6 pannebakkersknegt cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 109
Jacob Jansen 5 weever bestaet gemeen cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 96
Jacob Poppes 2 turfvoerder cu. £ 020-03-0 £ 3 3 0 30
Jacob Saekes 7 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 123
Jacob Jarigs 4 weever bestaet gemeen cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 67
Jacobus Steevens 7 bestaet maetigh wel cu. £ 036-12-0 £ 6 2 0 120
Jacobus Reeman 4 trompetter Princejagt £ 022-11-0 £ 4 2 0 79
Jacobus Buytenpost 7 rentenier wel begoedight cu. £ 124-17-0 £ 21 4 0 124
Jacobus Pytters 4 molenmaekersknegt cu. £ 018-17-0 £ 3 4 2 77
Jacobus Dronrijp 8 coffyschenker maetigh cu. £ 060-00-0 £ 10 4 0 138
wed. Jaene van Sloten 4 winkeliersche bestaet wel £ 044-06-0 £ 7 3 0 56
Jaepjen Pytters 5 turfmeetster geringh £ 006-16-0 £ 1 1 1 96
Jaerig Arjens 2 brouwersknegt cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 28
Jan Wybes Hop 7 visman bestaet maetigh cu. £ 024-16-0 £ 4 2 3 129
Jan Wijngaerden 5 kleermaeker, mr. maetigh cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 95
Jan Coenraeds 7 matroos gering cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 129
Jan Kuik 5 bakker, mr. soober cu. £ 018-16-0 £ 3 2 0 95
Jan Claesen 8 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 5 3 154
Jan Oebles 6 weever gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 0 108
Jan Gerryts 6 kleermaeker, mr. geringh £ 012-13-0 £ 2 2 0 108
Jan Hessels Swart 5 schipper, geweesen cu. £ 030-14-0 £ 5 2 0 98
wed. Jan Sikkes 7 wort gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 124
Jan Jacobs 5 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 1 95
Jan Theunis 6 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 4 110
Jan Jansen 5 zeefmaeker, mr. maetigh cu. £ 035-19-0 £ 6 2 2 82
Jan Jansen 6 weever gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 0 110
Jan Bakker 7 sonder bedrijff gering cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 131
Jan de Graaf 7 saedelmaeker geringh cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 122
Jan Minnes 7 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 130
wed. Jan Tabes 8 bestaet geringh £ 015-00-0 £ 3 1 0 146
Jan Roelofs 8 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 146
Jan Feykes 8 scheepstimmerman cu. £ 025-03-0 £ 4 2 2 146
Jan Jansen 6 matroos gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 110
Jan Hooghland 6 boekedrukker reedelijk cu. £ 033-09-0 £ 6 3 1 102
wed. Jan Thomas IJsenbeecq 6 laekenkooperse reedelijk £ 040-00-0 £ 7 2 1 102
Jan Wybes 8 stuurman op 't admiraliteytsjagt cu. £ 029-05-0 £ 5 6 4 139
Jan Gerrits 5 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 4 89
wed. Jan Scheltema 6 renteniersche £ 022-01-0 £ 4 1 0 103
Jan Sybrens 6 adsistent bestaet geringh cu. £ 019-17-0 £ 3 4 0 103
Jan Martens 7 matroos geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 125
Jan Heins 6 winkelier en schoolmeester cu. £ 040-00-0 £ 7 2 0 104
wed. Jan Wybrens 5 spoelster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 90
Jan Jurjens 6 knegt secretaris Braem cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 106
Jan Hendriks 6 chirurgijn, mr. gemeen cu. £ 019-01-0 £ 3 2 1 106
Jan Gerbens 5 sjouwer gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 3 90
Jan Schut 7 coffyschenker matigh cu. £ 050-00-0 £ 8 3 0 126
Jan Ruirds 6 metselaersknegt geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 1 105
Jan Poppes 6 schipper bestaet wel cu. £ 056-19-0 £ 10 5 2 105
Jan Peima 5 gerechtsboode reedelijk £ 022-11-0 £ 4 2 0 94
Jan Jansen 5 glijbakkersknegt cu. £ 014-13-0 £ 2 2 2 94
Jan Gerrits 5 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 89
wed. Jan Sjoukes 8 winkeliersche geringh £ 006-16-0 £ 1 2 3 149
Jan Heyns 0 arbeyder gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 155
Jan Eellerts 8 timmermansknegt geringh cu. £ 013-05-0 £ 2 2 3 145
Jan Holkes 8 scheepstimmerman cu. £ 022-00-0 £ 4 2 1 138
wed. Jan Pytters 8 nayster seer gering £ 011-09-0 £ 2 2 0 139
Jan Lammerts 5 doghters, gealimenteerdt met turf £ -- £ 0 2 0 80
Jan Pispot 7 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 2 129
Jan Everts 6 leerkooper, mr. cu. £ 046-11-0 £ 8 3 0 107
Jan Ypes 8 matroos bestaet maetigh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 149
Jan Reffkes 5 soldaat, de man gealimenteerdt met turf cu. £ -- £ 0 3 0 94
Jan Scheltes 8 pottebakker geringh cu. £ 036-00-0 £ 6 7 2 152
Jan Harmens 5 schoolmeester maetigh £ 021-04-0 £ 4 2 0 96
Jan Bouwes 5 coopman en trekschipper cu. £ 043-17-0 £ 7 4 0 85
wed. Jan Uilkes 5 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 84
Jan Sikkes 5 sakkedraeger gering £ 007-17-0 £ 1 1 0 84
Jan Heeres 5 wolkammer redelijk £ 050-15-0 £ 8 5 0 84
wed. Jan Gerrits 6 bestaet gering £ 011-13-0 £ 2 4 0 114
Jan Zeylmaeker 7 commandeur op een Groenlandsvaerder cu. £ 040-00-0 £ 7 3 4 118
Jan Jansen 7 schoenmaeker, mr. cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 118
Jan de Reus 8 chirurgijn, mr. cu. £ 080-00-0 £ 13 4 2 134
Jan van der Plaats 7 coopman bestaet wel cu. £ 080-00-0 £ 13 3 1 132
Jan Boelen 5 door vrinden onderhouden £ 007-17-0 £ 1 1 0 86
Jan Claeses 5 winkelier en schoenmaker cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 86
Jan Lammerts 5 schoenlapper geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 99
Jan Johannes 6 matroos gemeen bestaen cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 114
Jan Harmens 5 weever geringh cu. £ 021-17-0 £ 4 4 2 92
wed. Jan Schonebeecq 5 bestaet reedelijk £ 022-11-0 £ 4 2 0 85
Jan Hendriks 5 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 85
wed. Jan Tjeerds 5 stoelsetster gemeen £ 009-12-0 £ 2 1 0 85
Jan Eerks Jongma 6 coopman bestaet wel cu. £ 046-00-0 £ 8 3 3 115
wed. Jan Poppes 8 nayster bestaet armelijk £ 006-12-0 £ 1 1 1 138
Jan Alberts 8 matroos op 't admiraliteytsjagt maetigh cu. £ 018-00-0 £ 3 4 2 135
wed. Jan van Dorsen 6 bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 2 116
Jan Wybrens 5 kleermaeker, mr. £ 018-04-0 £ 3 1 0 98
Jan Feykes 8 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 5 135
wed. Jan Hendriks 8 nayster reedelijk bestaen £ 012-16-0 £ 2 1 0 135
Jan Joukes 8 matroos bestaet maetigh cu. £ 025-12-0 £ 4 2 1 135
Jan Roelofs 5 wever gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 4 0 92
Jan Eyberts 7 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 2 119
Jan Jelles 5 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 6 0 91
Jan Jansen de Wit 7 sjouwer bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 120
Jan Sybrens 7 schoenmaeker, mr. maetigh cu. £ 022-01-0 £ 4 2 4 120
Jan Wax 7 bakker, mr. gemeen cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 131
Jan Bakker 8 setschipper maetigh cu. £ 036-03-0 £ 6 4 1 141
Jan van Kampen 8 ontfanger van Almenum £ 070-00-0 £ 12 2 0 153
Jan Fopkes Swart 8 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 0 153
Jan Rijkerts 8 setschipper geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 0 137
wed. Jan Huydekooper 7 leerloyerse redelijk wel £ 104-16-0 £ 18 8 1 121
Jan Tabes 7 trekschipper geringh cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 121
Jan Hansen 5 trekschipper maetig cu. £ 023-15-0 £ 4 3 0 88
Jan Harmens 5 kuiper reedelijk cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 96
Jan Blauw 5 bestaet maetigh cu. £ 030-16-0 £ 5 3 0 83
Jan Claesen 5 vaerendspersoon cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 83
Jan Claesen 5 metselaer reedelijk £ 023-15-0 £ 4 2 0 86
Jan Rients 5 arbeyder gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 86
Jan Huiselaer 8 constapel op de legger cu. £ 017-16-0 £ 3 3 0 147
Jan Jacobs 5 kooltjer geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 87
Jan Beernts 8 weever bestaet geringh cu.. £ 017-13-0 £ 3 2 2 143
Jan Jansen Keyser 8 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 4 1 143
Jan Hendriks Poth 7 coopman maetigh cu. £ 029-09-0 £ 5 3 0 131
Jan Harmens 6 weever bestaet wel £ 011-12-0 £ 2 1 0 112
Jan Alema 6 weever bestaet wel cu. £ 030-14-0 £ 5 2 0 101
Jan Jetses 5 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 0 87
Jan Jansen van Haarlem 5 weever, mr. reedelijk cu. £ 029-09-0 £ 5 3 0 91
Jan Hendriks 6 coopman bestaet wel cu. £ 046-00-0 £ 8 4 2 111
Jan Withuys 3 weever gering cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 40
Jan Hendriks 2 smid, mr. en sleeper £ 010-17-0 £ 2 1 0 37
Jan Andries 2 timmerman, mr. gemeen £ 028-00-0 £ 5 2 1 35
Jan Allerts 2 sackmaeker cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 34
Jan Roorda 2 schrijver wel begoedigt £ 168-10-0 £ 28 2 0 34
wed. Jan Hendriks 2 bestaet seer geringh £ 017-06-0 £ 3 3 0 36
Jan Sybes 2 trekschipper £ 022-11-0 £ 4 2 0 32
Jan Jansen 2 weever bestaet wel £ 024-16-0 £ 4 3 0 32
Jan Broers 4 sackedraeger maetigh cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 68
wed. Jan Jacobs 2 smidswinkel, houdende een £ 020-09-0 £ 3 4 3 32
Jan Micchiels 2 binnenvaeder in 't Mennonyte weeshuys cu. £ 011-12-0 £ 2 2 0 37
Jan Sybrens 4 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 66
wed. mr. Jan de Wit 3 weeversche gering £ 011-01-0 £ 2 1 2 40
Jan Gerrits 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 65
Jan Zacharias 4 schoolmeester geringh cu. £ 018-09-0 £ 3 3 4 65
Jan Gerrits 3 weever, mr. gemeen £ 020-01-0 £ 3 2 2 39
Jan Alberts 3 weever bestaet geringh cu. £ 015-16-0 £ 3 2 4 39
Jan Hansen 3 gering, wonende in de keet van dr. Tjallingii c.s. £ 011-13-0 £ 2 3 0 38
Jan Annes 4 turfdraeger geringh cu. £ 018-03-0 £ 3 2 1 66
Jan Beernts 4 weever bestaet geringh cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 66
Jan Roelofs 4 weever bestaet geringh cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 66
wed. Jan Hendriks 2 gealimenteerd £ -- £ 0 1 3 32
Jan Eerks 2 schildener en ferwer cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 32
Jan Dirks 2 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 27
Jan Harmens 4 blauferver, mr. maetig cu. £ 020-08-0 £ 3 2 1 70
Jan Sjoerds 2 alimenteerd cu. £ -- £ 0 2 3 26
Jan Simons 2 kuipersknegt geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 1 26
Jan Simons 2 bakker, mr. cu. £ 036-12-0 £ 7 4 1 25
Jan Hendriks 4 weever gering cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 71
Jan Ydes de Groot 2 beurtschipper cu. £ 028-11-0 £ 5 2 0 23
Jan Baentjer 2 timmermansknegt en gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 4 5 23
wed. Jan Johannes 2 gealimenteerd £ -- £ 0 2 0 22
Jan Cramer 2 brouwer, mr. gemeen £ 025-00-0 £ 4 3 2 28
Jan Lammerts 2 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 0 28
wed. Jan Pieters 2 arbeydster gering £ 006-16-0 £ 1 2 2 31
Jan Hendriks 2 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 31
Jan Beernts 2 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 31
Jan Jansen de Groot 2 paruikmaekersknegt £ 011-13-0 £ 2 2 1 30
Jan Gerrits 2 en suster, gemeen bestaen £ 012-13-0 £ 2 2 0 30
Jan Caspers 2 weever cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 29
Jan van Blessum 4 timmermansknegt geringh cu. £ 018-01-0 £ 3 2 6 69
Jan Wiglinghuisen 4 wijnsteekersknegt cu. £ 020-00-0 £ 3 2 3 69
Jan Hendriks 4 weever gering cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 67
Jan Jansen Kalf 2 bestaet maetigh cu. £ 023-15-0 £ 4 3 0 22
Jan Gerrits 3 weever maetigh cu. £ 019-01-0 £ 3 2 1 40
Jan Hendriks 4 brouwer, mr. cu. £ 065-02-0 £ 11 9 1 58
Jan Jocchums 4 arbeyder gering cu. £ 022-09-0 £ 4 5 2 60
Jan Wouters 4 weever geringh cu. £ 019-08-0 £ 3 3 0 60
Jan Sipkes Buma 3 winkeltje geringh £ 011-13-0 £ 2 2 1 48
Jan Poppes 3 weever bestaet gemeen cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 48
wed. Jan Beernts 3 winkeltje, klein gealimenteerd £ -- £ 0 2 1 48
Jan Tijssen 3 weever seer geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 47
Jan Hendriks 3 weever reedelijk cu. £ 015-01-0 £ 3 2 0 47
Jan Gerryts 3 weever reedelijk cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 47
Jan Arents 3 weever bestaet reedelijk cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 47
Jan Hendriks 4 weeversknegt geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 60
Jan Hendriks 4 weever gering cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 60
wed. Jan Lammerts 4 winkeltje, klein maetig £ 010-17-0 £ 2 1 0 56
Jan Schoonebeecq 3 chirurgijn, mr. reedelijk cu. £ 025-00-0 £ 4 2 1 55
Jan Pieters 3 winkelier gemeen cu. £ 018-13-0 £ 3 4 0 54
Jan Jansen de Boer 3 soutdraeger gemeen £ 015-01-0 £ 3 3 0 54
Jan Harmens 3 blauverwersknegt cu. £ 015-01-0 £ 3 3 0 53
Jan Wouters 3 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 2 52
wed. Jan Gerbens 3 wort gealimenteerd £ -- £ 0 3 0 51
Jan Lenningh 3 rentenier cu. £ 052-17-0 £ 9 2 0 50
Jan Tjeerds 3 weever taemelijk cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 49
Jan Blom 4 weever gering cu. £ 020-17-0 £ 3 5 1 61
Jan Gerryts 3 weever redelijk cu. £ 017-13-0 £ 3 2 3 46
Jan Huser 4 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 3 0 63
Jan Gerrits 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 63
Jan Jacobs 3 portier bestaet wel cu. £ 033-05-0 £ 6 2 2 43
Jan Arents 3 weever bestaet geringh cu. £ 020-00-0 £ 3 2 3 43
Jan Rients 4 weever bestaet geringh cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 64
Jan Hendriks 4 sjouwer seer geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 57
Jan Coenraeds 3 weever geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 41
Jan Hendriks Boekholt 3 weever bestaet maetigh cu. £ 018-03-0 £ 3 2 1 41
Jan de Boer 3 turfdraeger redelijk £ 018-01-0 £ 3 2 0 41
wed. Jan Beernts 3 wort gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 44
Jan Jansen 3 bestaet reedelijk cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 44
Jan Gleys 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 62
wed. Jan Beernts 3 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 4 2 46
Jan Beernts 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 62
Jan Gerrits 4 weever gering cu. £ 021-01-0 £ 4 3 0 62
Jan Jansen 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 62
Jan Ottes 4 weever maetig £ 022-00-0 £ 4 2 0 62
Jan Willems 3 weever bestaet maetigh cu. £ 015-01-0 £ 3 3 0 45
Jan Gerrits 3 weever reedelijk cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 45
Jan Beernts 3 weever bestaet maetigh cu. £ 018-03-0 £ 3 2 1 45
Jan Rijks 3 sleefmaeker maetigh £ 011-13-0 £ 2 1 1 40
wed. Jan Doorn 4 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 75
Jan Hendriks 1 weever cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 4
Jan Alberts 1 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 8
Jan Bretton 1 rentenier wel bestaend cu. £ 086-17-0 £ 14 4 1 17
Jan Sandstra 1 metselaersknegt cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 17
Jan Harmens Speltje 1 beurtschipper reedelijk cu. £ 035-00-0 £ 6 2 2 17
Jan Jansen 4 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 4 78
Jan Hessels 1 arbeyder in hout £ 007-17-0 £ 1 1 0 18
Jan Dirks 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 73
Jan Christ. Pootenbergh 1 galjootschipper cu. £ 030-00-0 £ 5 2 0 8
Jan Jansen Amlander 1 smalschipper reedelijk cu. £ 030-00-0 £ 5 2 1 18
Jan Jansen Damast 1 weever bestaet reedelijk cu. £ 025-00-0 £ 4 4 0 18
Jan Bierma 4 cantoorknegt gemeen cu. £ 022-13-0 £ 4 3 4 77
Jan Symons 1 metselaer maetig cu. £ 022-03-0 £ 4 2 2 15
Jan Luitjens 4 vaerend persoon gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 75
Jan Beernts 4 wever bestaet maetigh £ 010-17-0 £ 2 1 0 76
wed. Jan Claeses 1 wort gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 12
Jan Louws 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 12
Jan Willems 1 scheepstimmerman £ 018-00-0 £ 3 1 0 12
Jan Doekes 1 scheepstimmerman gemeen £ 018-00-0 £ 3 1 0 10
Jan Pieters Oldaen 1 voor de suikerrafineerderije, voor knegt en meyd £ 019-04-0 £ 3 2 0 9
Jan Johannes 1 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 9
Jan Jansen 3 weever reedelijk cu. £ 022-01-0 £ 4 3 1 47
Jan Gerlofs Builart 1 bakker, mr. bestaet wel cu. £ 065-00-0 £ 11 5 2 15
Jan Claesen 1 weever cu. £ 020-00-0 £ 3 2 3 15
Jan Pieters Oldaan 1 coopman begoedight cu. £ 106-11-0 £ 18 3 0 4
Jan Trompetter 2 beurtschipper, old geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 20
Jan 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 72
Jan Fokkes 2 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 3 0 21
wed. Jan Douwes 1 zeylmaekerse gemeen £ 044-08-0 £ 7 3 0 2
Jan Claesen Kool 2 rogmeeter geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 21
Jan Hansen 1 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 1
Jan 2 molenaersknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 22
Jan Hendriks 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 72
Jan Oenes 2 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 3 2 20
wed. Jan Matroosje 2 gealimenteerd £ -- £ 0 1 3 21
Jan Claesen 2 wever cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 20
wed. Jan Harmens 2 arbeydster soober £ 006-16-0 £ 1 1 1 22
Jan Everts 2 weever cu. £ 020-00-0 £ 3 2 3 37
Jan Egberts 1 pannebackersknegt, mr. £ 019-13-0 £ 3 3 1 3
Jan Trompetter 2 beurtschipper de jonge, redelijk £ 013-05-0 £ 2 1 0 20
Janke Cornelus 2 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 32
Janke Wildschut 5 vlegster bestaet gemeen £ 006-12-0 £ 1 1 0 87
wed. Janke Gerrits 4 arm £ 006-12-0 £ 1 1 0 76
Janke Doekes 5 gladmangelster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 89
Janke Gorrits 2 nayster gemeen bestaen £ 008-17-0 £ 1 1 0 20
Janke Huberts 3 ondermaegd seer geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 38
wed. Janke Gerbens 1 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 1 1
wed. Janke Wybes 1 winkeltje, klein £ 022-17-0 £ 4 6 2 11
wed. Janneke Jelles 1 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 18
Janneke Johannes 1 arbeydster bejaerde vrijster £ 006-12-0 £ 1 1 0 2
wed. Janneke Jacobs 6 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 113
Janneke Jans 1 arbeydster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 8
wed. Janneke Harmens 4 seer gering £ 006-16-0 £ 1 1 1 74
Jarigh Westra 5 laekenkooper £ 092-07-0 £ 15 3 2 82
Jarigh Adema 8 adsistendt maetig cu. £ 028-14-0 £ 5 5 0 144
Jarigh Gelinde 5 gleybacker cu. £ 050-00-0 £ 8 2 0 98
Jarigh Fransen 1 arbeider £ 012-13-0 £ 2 2 0 1
Jarigh Adema 5 constaepel, winkelier en merkmeester £ 014-15-0 £ 2 1 0 87
wed. Jarigh Jacobs 2 olislaegerse in compagnie £ 160-00-0 £ 27 7 0 35
Jaye Tjallings 5 wolkammersknegt en schoenmaekersknegt met sijn broeder £ 017-00-0 £ 3 2 0 83
Jelger Hessels 3 koemelker gemeen cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 52
Jelger Elias 1 worden gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 0 14
Jelle Jetses 5 rentenier cu. £ 036-00-0 £ 6 2 0 98
Jelle Eeltjes 5 wolkammersknegt cu. £ 014-05-0 £ 2 2 1 86
Jelle Jocchums 2 scheepstimmerman cu. £ 020-09-0 £ 3 4 3 24
Jelle Steffens 8 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 145
Jelle Ottes 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 5
Jelle Hayes 8 schoenmaeker, mr. cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 143
Jelle Stijl 5 bontreeder, mr. £ 071-09-0 £ 12 2 0 80
Jelle Alles 7 matroos geringh bestaen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 122
Jelle Gerryts 8 weever bestaet gemeen cu. £ 017-09-0 £ 3 2 3 136
wed. Jelle Douwes 6 van geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 109
Jelle Pytters 5 schoenmoekersknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 99
Jelle Lykles 5 doodgraever reedelijk cu. £ 033-04-0 £ 6 3 0 89
Jelmer Gerbens 6 trekschipper gerinh cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 113
Jelte Douwes 5 wieldrayer gemeen cu. £ 023-16-0 £ 4 2 1 81
Jelte Jeltes 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 11
Jeltje Claeses 6 gealimenteerd door goede vrinden £ 006-12-0 £ 1 1 0 113
Jentje Fransen 3 arbeyder en sjouwer £ 007-17-0 £ 1 1 0 53
Jentje Dirks 2 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 4 0 24
Jentje Wybrens 8 matroos geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 142
Jetse Ottes 4 vaerendspersoon als scheepstimmerman £ 015-08-0 £ 3 1 2 70
Jetse Dirks 3 schoenmaeker geringh £ 011-13-0 £ 2 3 3 43
Jetse Jelles 7 winkelier en glaesemaker cu. £ 039-17-0 £ 7 2 2 129
Jetse Roorda 1 wel begoedight cu. £ 168-00-0 £ 28 4 1 17
Jetse Wouters 4 schipper bestaet maetigh cu. £ 030-00-0 £ 5 2 1 79
Jetske van Taeaeken 5 winkeltje geringh £ 011-12-0 £ 2 1 0 80
wed. Jetske Rinses 7 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 122
Jetske Jans 5 nayster geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 88
Jetske Jans 2 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 27
wed. Jetske Hansen 6 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 1 110
Jilderen Ruirds 8 bestaet geringh cu. £ 007-17-0 £ 1 1 0 142
wed. Jildert Sipkes 5 gealimenteerd £ -- £ 0 2 0 81
Jilles Bakker 1 metselaar cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 6
wed. Jilles Saekes 8 arbeydster geringh £ 011-09-0 £ 2 2 0 138
Jilles Pieters 3 weever bestaet geringh cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 45
Jilles Jansen 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 8
Jilles Martens 7 bestaet seer armptlijk cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 129
wed. Jilt Baukes 3 turfmeetster seer gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 39
Jocchum Meyes 5 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 6 0 90
Jocchum Cornelis 7 stadstimmerknegt gering cu. £ 011-13-0 £ 2 5 1 130
Jocchum Zacharias 7 hoedemaeker geringh £ 018-01-0 £ 3 2 0 129
wed. Jocchum Douwes 8 van geringh bestaen £ 011-09-0 £ 2 3 0 147
Jocchum Eelkes 2 van geringh bestaen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 24
wed. Jocchum Stellingwerf 8 bestaet geringh £ 017-08-0 £ 3 2 1 150
Jocchum Jansen 2 pottebackersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 26
Jocchum Cornelis 1 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 16
Johan Johannes 3 weever cu. £ 020-03-0 £ 3 3 0 42
Johan Pytters 3 keet, in Ferwerda's geringh £ 011-09-0 £ 2 2 0 38
Johan Jansen 2 matroos maetigh cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 19
wed. Johanna Alberts 8 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 3 148
Johannes Bensonides 5 bakker van de armekaemer bestaet gemeen cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 96
Johannes Schaaf 5 matroos reedelijk cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 96
Johannes Freedriks 3 setschipper reedelijk cu. £ 025-00-0 £ 4 3 1 55
Johannes Hyltjes 8 schipper bestaet maetig cu. £ 036-12-0 £ 6 2 0 142
Johannes Caspers 7 stookersknegt maetigh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 125
Johannes Peaus 8 paruikemaeker, mr. £ 036-00-0 £ 6 2 0 136
wed. Johannes Eelkes 8 arbeydster gering £ 006-16-0 £ 1 2 0 142
Johannes Gijsberts 2 matroos cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 24
Johannes HyIkama 6 brouwer, mr. bestaet wel cu. £ 060-00-0 £ 10 3 0 112
Johannes Fransbergen 3 trekschipper reedelijk cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 42
Johannes Arents 8 gleybakkersknegt geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 151
Johannes Steffens 2 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 4 5 26
Johannes Douwes 3 uitdraeger geringh £ 011-09-0 £ 2 1 1 44
Johannes Elgersma 1 beurtschipper gemeen £ 055-07-0 £ 9 5 1 9
Johannes 8 weeversknegt gering £ 007-17-0 £ 1 1 0 145
wed. Johannes Ypes 2 winkeliersche £ 018-00-0 £ 3 1 0 28
Johannes Jacobs 7 bakker, mr. bestaet wel cu. £ 060-01-0 £ 10 4 0 119
Johannes Tjebbes 7 gortmaeker, mr. £ 009-01-0 £ 2 1 0 120
Johannes Freerks 8 scheepstimmermansknegt cu. £ 020-00-0 £ 3 2 3 137
Johannes Jacobs 8 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 5 148
Johannes Pytters 8 coopman in kalk en steen cu. £ 036-00-0 £ 6 2 0 139
Johannes Hendriks 1 stokersknegt cu. £ 019-05-0 £ 3 5 0 6
Johannes Jansen 1 bierdraeger cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 16
Johannes Harings 8 trompetter op 't admiraliteytsjagt bestaet van sijn bedieninge £ 018-00-0 £ 3 1 0 149
wed. Johannes Corneelis 8 arbeydster seer gering £ 006-16-0 £ 1 2 0 144
Johannes Andrys 8 weever bestaet maetigh cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 140
Johannes Jarighs 8 weever gering cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 148
Johannes Ferwerda 6 coopman en zoutsieder cu. £ 060-00-0 £ 10 3 0 103
Johannes Jansen 6 matroos gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 114
wed. Johannes Haentjes 4 gering bestaen £ 012-01-0 £ 2 3 0 77
Johannes Baltus 5 ruilbuiter gemeen cu. £ 025-03-0 £ 4 2 2 83
Johannes Jansen 4 kuiper gering cu. £ 017-09-0 £ 3 2 3 58
Johannes Pieters 4 matroos gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 68
Johannes van Zeyst 5 toornblaeser gemeen cu. £ 018-17-0 £ 3 4 2 84
Johannes Acoma 4 apothecarius maetigh cu. £ 025-00-0 £ 4 2 0 58
Johannes Gerryts 4 pannebackerskneght, mr. cu. £ 019-13-0 £ 3 3 1 72
Johannes Lambertus 4 weeversknegt geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 70
Johannes Andrys 4 molenmaeker maetigh cu. £ 033-11-0 £ 6 4 2 71
Johannes Lodewijks 4 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 3 1 67
Johannes de Waart 4 kock op 't admiraliteyts Jagt van maetigh bestaen £ 033-04-0 £ 6 4 3 69
Johansen Fransen 7 oud en seer geringh £ 011-13-0 £ 2 3 0 130
Johantje Sjoerds 2 nayster gering bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 29
wed. Jolte Jelles 3 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 3 48
Joost Gonggrijp 7 bakker, mr. bestaet wel cu. £ 077-14-0 £ 13 5 0 127
Joost Hendrix 1 weever bestaet wel £ 022-00-0 £ 4 1 1 14
wed. Joost Johannes 2 nayster geringh bestaen £ 006-16-0 £ 1 4 0 20
wed. Joost Popta 5 nayster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 93
Joost Zeeman 2 geregtsboode cu. £ 033-02-0 £ 6 3 2 35
Joris Ottes 4 matroos geringh bestaen cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 67
Joris Aarts 3 gortmaeker, mr. reedelijk cu. £ 029-09-0 £ 5 3 0 54
Joris Baernts 3 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 3 1 50
Joseph Dirks 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 64
Joseph Josephs 3 bollebuisjebakker cu. £ 011-13-0 £ 2 5 0 46
Joseph van Norden 6 winkelier geringh cu. £ 040-00-0 £ 7 3 0 104
Jouke Douwes 6 schoenmaeker, mr. geringh cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 103
Jouke Jolles 7 oud en arm cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 121
wed. Jouke Johannes 1 gering bestaan £ 006-12-0 £ 1 1 0 8
Julianus Pieters 3 weever reedelijk cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 45
Junius Alema 1 wel begoedigt cu. £ 133-05-0 £ 22 4 0 3
Jurjen Everts 4 pannebakkersknegt cu. £ 020-09-0 £ 3 4 3 71
Jurjen Fongers 4 scheepstimmerman cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 67
Jurjen Jansen 3 geringh bestaen cu. £ 019-01-0 £ 3 2 1 40
Jurjen Jans 2 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 24
Jurjen Claeses 1 makelaer oud en alleen £ 011-12-0 £ 2 1 0 1
Jurjen Okkes 6 metselaer gering bestaen cu. £ 013-01-0 £ 2 2 1 105
Jurjen Christiaans 1 baentjersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 15
Jurjen Jansen 7 turfdraeger maetigh cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 119
Jurjen Carsten 4 wagenaer en herbergier cu. £ 060-01-0 £ 10 4 0 79
Jurjen Gerryts 4 weeversknegt geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 68
wed. Jurre Jans 2 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 25
Jurre Hendriks 8 schipper maetigh cu. £ 030-00-0 £ 5 2 1 149
Jurrien Stapert 8 lidsetter, mr. maetig £ 045-00-0 £ 8 2 0 152
Karst Arjens 3 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 39
Keimpe Jansen 1 glaesenmaeker, mr. cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 1
Keimpe Tjeerds 5 sleefmaeker, mr. cu. £ 041-15-0 £ 7 3 0 88
Keimpe Bouwes 3 knegt in de Leuwerder trekschippers peerdestal £ 011-09-0 £ 2 2 0 41
Keimpe Bouwes 5 coordewerker gemeen £ 013-05-0 £ 2 1 0 81
Keimpe Jans 8 winkeltje maetigh cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 140
Keympe Douwes 7 beurtschipper bestaet wel cu. £ 075-19-0 £ 13 3 3 132
Keympe Reydsma 5 bakker, mr. bestaet wel cu. £ 050-00-0 £ 8 5 1 96
Keympe Johannes 1 vaerendpersoon cu. £ 013-05-0 £ 2 2 3 11
Keympe Saekes 1 bootsgesel cu. £ 011-13-0 £ 2 3 4 6
Klaas Joosten 2 en suster, bestaen redelijk £ 030-07-0 £ 5 3 0 30
Klaas Rommerts 2 gleybakkersknegt cu. £ 014-17-0 £ 2 2 4 20
Klaas Sybrens 1 suikerbackersknegt cu. £ 017-05-0 £ 3 4 1 13
Klaas Louwrens 2 rogverschieter cu. £ 011-13-0 £ 2 3 1 36
wed. Klaas Willems 2 scheerster £ 006-16-0 £ 1 2 0 28
Klaes Zytses 1 bontreeder, mr. £ 050-15-0 £ 8 3 0 17
Klaes Lodewijks 2 weever cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 22
wed. Klaeske Lolkes 2 bestaet seer geringh £ 006-16-0 £ 1 1 0 21
Klaeske 3 dienstmaegd (bij) weduwe Menalda geringh £ -- £ 0 1 0 42
Kleys Lantingh 5 coopman reedelijk cu. £ 070-00-0 £ 12 3 2 80
Kornelia Kuik 4 gering bestaen £ 010-17-0 £ 2 1 0 57
Kornelus Jansen 3 weever maetig bestaen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 39
Laas Piers 1 bestaet seer gering £ 007-17-0 £ 1 1 0 6
Laas Spannenburgh 7 kladferver maetigh cu. £ 041-15-0 £ 7 3 0 120
wed. Lamkjen Daniëls 2 arbeydster £ 006-16-0 £ 1 2 0 33
Lammert Jansen 3 soldaat, militaire cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 39
Lammert Andeles 2 scheepstimmerman cu. £ 016-13-0 £ 3 3 1 31
Lammert Martens 1 wint niets £ 009-13-0 £ 2 1 0 11
Lammert Teyes 5 coopman bestaet wel cu. £ 036-07-0 £ 6 3 0 91
Lammert Sybrens 5 scheepstimmerknegt cu. £ 020-05-0 £ 3 4 1 98
Lammert Jansen 2 sakkedraeger £ 007-17-0 £ 1 1 0 31
Lammert Dirks 4 schoenmaekersknegt cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 57
Leendert Buisman 1 beurtschipper reedelijk cu. £ 035-00-0 £ 6 3 0 15
Leendert Jansen 2 weever cu. £ 019-13-0 £ 3 3 1 24
Leendert Luitjens 8 ijsersmid geringh cu. £ 020-00-0 £ 3 4 0 135
wed. Leentje Tijssen 3 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 46
wed. Liefke Jacobs 3 arbeydster geringh £ 006-12-0 £ 0 1 0 51
wed. Lieuwe Dirks 4 arbeydster seer gering £ 006-16-0 £ 1 1 1 63
Lieuwe Hiddes 7 vleeshouwer, mr. maetigh cu. £ 066-13-0 £ 11 3 4 127
Lieuwe Jacobs 3 weeversknegt gering £ 007-17-0 £ 1 1 0 42
Lieuwe Sybes 4 bestaet maetigh cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 78
Lieuwe Tjerks 4 slaegersknegt geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 57
wed. Lieuwe Huberts 6 turfmeetster goed bestaen £ 018-01-0 £ 3 2 0 105
wed. Lieuwe Piers 5 winkeliersche burgerlijk £ 032-15-0 £ 5 2 0 80
Lieuwe Lieuwes 2 metselaersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 32
Lieuwe Everts 5 cooperslaeger, mr. gering cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 81
Lieuwe Alles 1 wolkammersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 13
Lieuwe Dirks 3 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 5 2 40
Lieuwe Lieuwes 1 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 12
Lieuwe Willems 2 trekschipper cu. £ 024-15-0 £ 4 2 1 37
Lieuwe Jansen 1 metselaersknegt cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 11
Lieve Siverds de Bruin 7 coopman bestaet wel cu. £ 072-01-0 £ 12 4 0 131
wed. Lijsbert Sjoerds 8 bestaet seer geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 143
wed. Lijsbert Lolles 5 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 90
wed. Lijsbert Hansen 7 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 3 122
Lijsbert Claeses 5 nayster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 98
wed. Lijsbert Tjallings 5 bestaet seer geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 85
Lijsbert Pytters 5 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 84
wed. Lijsbert Remmerts 3 seer geringh bestaen £ 006-16-0 £ 1 2 0 55
wed. Lijsbert Joosten 8 gealimenteerd £ -- £ 0 1 2 137
wed. Lijsbert Pytters 7 gering £ 006-16-0 £ 1 2 0 123
Lijsbeth Claeses 1 spinster seer gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 14
Livius Prigge 8 zie Midlum £ -- £ 0 0 0 139
wed. Lodewijk Gerrits 3 arbeydster gealimenteerdt £ -- £ 0 1 2 51
wed. Loiter Jans 3 weeversche geringh £ 014-09-0 £ 2 2 0 46
Lolke Sybrens 6 winkelier gemeen cu. £ 026-15-0 £ 4 3 0 114
Lolke Henninghs 8 scheepstimmerman cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 153
Lolke Jacobs 5 setschipper gemeen cu. £ 028-05-0 £ 5 2 3 99
Lolke Beernts 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 6
Lolke Sytses 6 trekschipper reedelijk £ 012-04-0 £ 2 1 0 109
wed. Lolkjen Ages 7 gealimenteerdt £ -- £ 0 3 0 126
Lolkjen Rinkes 7 renteniersche £ 057-04-0 £ 10 2 0 128
Lolle Heyns 4 blauferversknegt maetigh cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 69
Lourens Claesen 7 vleeshouwer, mr. gering cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 130
Lourens Lents 3 soldaet ten oorlogh, als cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 43
Lourens Jans 7 matroos is arm, geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 127
Louw Taeaekes 3 weever geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 3 49
Lubbert Beernts 4 arbeyder gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 73
Lubbert Steevens 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 64
Lucas Bos 5 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 4 97
Luitjen Pytters 8 ijsersmid geringh cu. £ 019-01-0 £ 3 2 1 141
Lykle Reytses 5 ferwer, mr. gemeen cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 84
Lysbeth Boskhak 1 gealimenteerd £ -- £ 0 2 0 4
Maartje Joosten 8 nayster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 140
Maertje Theunis 2 spoelster £ 006-12-0 £ 1 1 0 30
Maertjen Alefs 6 wort gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 110
wed. Maeyke Willems 3 arbeydster armtlijk £ 006-16-0 £ 1 2 0 55
Maeyke Bentes 2 nayster taemelijk £ 009-12-0 £ 2 1 0 23
wed. Maeyke Tjeerds 1 seer gering £ 010-04-0 £ 2 2 0 2
Magnus van Aarsen 8 bankier maetig cu. £ 079-11-0 £ 13 4 3 141
Marijke Davids 5 arbeydster gemeen £ 006-12-0 £ 1 1 0 83
Marijke Sydses 4 £ 006-12-0 £ 1 1 0 60
Marten Martens 5 weever gemeen cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 92
Marten Jansen 1 setschipper op een schuite cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 2
Marten Jansen 5 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 1 90
wed. Marten Lammerts 1 stijfster gering bestaen £ 006-16-0 £ 1 1 2 11
wed. Marten Jansen 5 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 96
Marten Willems 6 matroos gemeen cu. £ 014-13-0 £ 2 2 1 111
Marten Douwes 6 weeversknegt gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 114
Marten Everts 5 schoenmaekersknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 83
Marten Jans 5 matroos gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 82
Marten Claesen 5 weever gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 85
wed. Marten Jilles 7 bestaet seer geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 128
wed. Marten Beernts 3 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 52
wed. Marten Hessels 2 gealimenteerdt £ -- £ 0 3 0 28
Marten Dirks 4 setschipper geringh £ 024-03-0 £ 4 3 1 57
Marten Fokkes 7 timmermansknegt geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 119
Marten Beernts 4 weeversknegt soober £ 007-17-0 £ 1 1 0 64
wed. Marten Hansen 3 winkeltje gering £ 013-06-0 £ 2 1 2 43
Martje Joosten 7 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 123
Mathijs Hagelberg 6 tamboer onder B. Leewe £ -- £ 0 0 0 112
Mattheus van Gerven 3 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 0 46
Matthijs Waller 6 rustmeester onder Leewe £ -- £ 0 0 0 107
wed. Mayke Wybes 6 gealimenteerdt £ -- £ 0 3 0 111
wed. Mayke Ewouds 4 seer geringh £ 006-16-0 £ 1 2 0 75
Mayke Simons 6 nayster gemeen £ 006-12-0 £ 1 1 0 114
wed. Mayke Jacobs 2 nayster geringh £ 006-16-0 £ 1 1 1 21
Melle Ynses 2 coopman en winkelier cu. £ 050-09-0 £ 8 4 0 37
Melle Martini 8 captain gewaldige van de admiraliteyt bestaet wel £ 080-00-0 £ 13 5 2 151
wed. Melle Douwes 6 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 2 107
Meye Saakes 5 matroos geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 1 95
vroedsman Meye H. Meyer 1 schipper £ 048-07-0 £ 8 2 0 11
Meyer Markus 1 vleeshouwer geringh cu. £ 024-14-0 £ 4 3 2 17
wed. Meyle Ruirds 7 bakkerinne, mr. £ 048-12-0 £ 8 3 0 121
Meyndert Willems 3 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 0 42
Meyndert Urks 3 arbeyder geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 42
Meyndert Hansen 4 vaerendspersoon gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 73
wed. Meyndert Monses 7 gealimenteerdt £ -- £ 0 4 0 126
Meyndert van Hoek 6 blikslaeger, mr. geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 5 3 116
Meyndert Lieuwes 5 wolkammersknegt gering cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 96
Meyndert Jansen 7 matroos gering £ 011-09-0 £ 2 2 0 132
Meyndert Cobus 3 weever maetigh cu. £ 024-16-0 £ 4 3 0 39
Meynte Brouwer 6 pannebakker, mr. geringh cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 109
Micchiel Romkes 4 arbeyder sober cu. £ 011-13-0 £ 2 3 4 64
Miechiel Rienks 7 bierdraeger geringh cu. £ 019-17-0 £ 3 3 3 121
Mindel Mindels 6 militaire chergiant onder Leeve £ -- £ 0 0 0 111
wed. Minke Ritskes 1 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 16
Minke Gabbes 1 nayster geringh £ 007-16-0 £ 1 1 0 2
Minne Hendriks 2 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 3 29
Minne Marnstra 7 chirurgijn vaerende op Oost-Indiën £ 014-15-0 £ 2 1 0 126
Minne Wilda 2 bakker, mr. £ 026-15-0 £ 4 3 0 32
Minne Pytters 3 waeterhaelder gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 3 43
Minne Ruurds 1 blauwferwersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 5
Minne Cornelis 5 gealimenteerd £ -- £ 0 3 0 90
Minne Abes 1 geringh £ 011-01-0 £ 2 1 2 10
Minne Feddes 2 arbeyder cu. £ 017-05-0 £ 3 2 1 34
Minne Ages 3 schipper, Sneeker gering cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 41
Monse Meynderts 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 64
Nanningh Hendriks 2 schuitschipper reedelijk cu. £ 029-04-0 £ 5 5 0 23
Neeltje Greolds 7 stadsvroedvrouw maetigh £ 017-00-0 £ 3 1 0 129
wed. Neeltje Tyttes 8 wort gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 140
Obbe Hendriks 7 winkelier maetigh cu. £ 039-19-0 £ 7 2 0 127
wed. Obbe Finkelbosch 7 gealimenteerd £ -- £ 0 4 1 124
Obbe Ypes 6 hoedemaeker, mr. £ 015-05-0 £ 3 3 2 105
Ocke Sjoerds 8 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 153
Oeble Gosses 0 houtkooper maetigh cu. £ 045-00-0 £ 8 2 1 155
Oede Pytters 1 vaerendspersoon gemeen cu. £ 025-00-0 £ 4 3 0 6
Oeds Gijsbert 6 weever bestaet wel cu. £ 018-00-0 £ 3 2 0 104
Oeds Lolkes 1 pauper, gealimenteerd cu. £ -- £ 0 4 0 5
Oene Jacobs 1 arbeyder cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 1
Oene Fokkes 2 weever cu. £ 020-03-0 £ 3 3 0 29
Oepke Claases 7 briefbesteller geringh £ 015-01-0 £ 3 3 0 126
Okke Bootes 5 weeversknegt gemeen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 1 97
Okke Jarighs 1 schuitschipper gemeen cu. £ 025-00-0 £ 4 2 0 8
Okke Doedes 1 turfdraeger cu. £ 016-13-0 £ 3 3 1 6
Okke Bouwes 7 bakker, mr. maetigh cu. £ 027-13-0 £ 5 3 0 123
Okke Hessels 8 vaerendpersoon geringh cu. £ 018-00-0 £ 3 3 1 150
Olphert Everts 4 bakker, mr. sober cu. £ 024-03-0 £ 4 2 3 69
Otte Sybes 7 wolkammer, mr. cu. £ 084-00-0 £ 14 4 1 119
Otte Hettes 4 weever geringh cu. £ 014-13-0 £ 2 2 2 78
Otte Aukes 1 beurtschipper, old £ 017-00-0 £ 3 1 0 11
wed. Otte Johannes 3 winkeltje bestaet wel £ 017-00-0 £ 3 1 0 55
Otte Joris 8 schipper maetig cu. £ 036-07-0 £ 6 3 0 142
Pals Carsten 6 gleybackersknegt gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 111
Pals Bokkes 4 scheepstimmerman £ 011-01-0 £ 2 1 2 76
Petronella van Idsinga 4 met zoon secretaris Beima, bestaet wel £ 203-12-0 £ 34 6 0 74
Petrus van Gent 5 gortmaeker, mr. gemeen cu. £ 053-07-0 £ 9 4 2 82
Philippus Bos 4 maetig bestaen cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 72
Philippus Swart 5 voorsanger van Groote Kerk bestaet wel £ 039-19-0 £ 7 2 0 87
Philippus Levi 7 hoedschoonmaeker cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 132
Philippus Ysaaks 7 coopman bestaet geringh cu. £ 017-09-0 £ 3 2 3 121
Piebe Jacobs 3 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 4 43
Pieke Zacharias 3 rogmeeter geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 39
Pier Heyns 5 brouwer, mr. bestaet wel £ 066-13-0 £ 11 3 0 93
Pier Harkes 2 wever, mr. cu. £ 024-00-0 £ 4 4 1 22
vrouw Pier Beernts 1 pauper £ 006-12-0 £ 1 1 0 10
Pier Reydses 7 en suster, bestaet seer geringh £ 011-09-0 £ 2 2 0 123
wed. Pier Baentjer 5 bestaet seer geringh £ 006-16-0 £ 1 4 1 81
Pier Eelkes 7 bakker, mr. bestaet wel £ 042-19-0 £ 7 2 0 131
wed. Pier Andries 2 soober bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 23
Pier Wouters 4 schuitschipper £ 046-11-0 £ 8 3 0 59
Pier Ruurds 8 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 145
Pieter Daams 8 setschipper gemeen cu. £ 035-11-0 £ 6 3 0 144
Pieter Douwes 4 gleybackersknegt cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 60
Pieter Meetje 4 schipper bestaet wel cu. £ 077-01-0 £ 13 5 2 77
Pieter Saekes 3 brouwer, mr. maetigh £ 037-09-0 £ 6 3 2 38
wed. Pieter Wassenaer 6 geringh bestaen £ 015-13-0 £ 3 4 0 106
Pieter Jansen 3 welgestelde burger cu. £ 025-14-0 £ 4 2 0 52
Pieter Hendriks 3 weever reedelijk wel cu. £ 015-17-0 £ 3 2 2 50
wed. Pieter Johannes 1 arbeydster gering £ 010-04-0 £ 2 2 0 18
Pieter Aukes 7 metselaer, mr. geringh cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 122
Pieter Aris 7 stoeldrayersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 3 2 132
Pieter Faeses 7 compasmaeker en winkelier cu. £ 035-09-0 £ 6 2 3 121
Pieter Laeses 1 wort gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 4 3 4
Pieter Andries 7 coopman bestaet wel cu. £ 066-13-0 £ 11 3 0 127
Pieter Jansen 1 wever cu. £ 015-00-0 £ 3 2 1 6
wed. Pieter Gerlofs 4 wel begoedight £ 106-11-0 £ 18 3 0 77
Pieter Jetses 6 matroos op 't Princejagt cu. £ 040-00-0 £ 7 3 0 115
Pieter Claesen 4 weever gering cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 65
wed. Pieter Sleef 2 wort gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 24
Pieter Ulbes 5 nettebreyder gemeen £ 007-17-0 £ 1 1 0 89
Pieter Claesen 2 weever cu. £ 018-09-0 £ 3 3 4 20
Pieter Joosten 3 turfdraeger cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 50
Pieter Daniëls 5 winkelier en paruikmaker cu. £ 015-01-0 £ 3 2 0 99
Pieter Daniëls 8 gleybakkersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 5 4 149
wed. Pieter Jacobs 5 bestaet gemeen £ 006-12-0 £ 1 1 0 87
Pieter Willems 8 herbergier redelijk cu. £ 050-00-0 £ 8 3 3 134
Pieter Cornelis 5 wort gealimenteerdt £ -- £ 0 2 2 97
Pieter Pool 2 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 25
Pieter Dirks 1 schoenmaeker, mr. gemeen cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 17
Pieter Gelinda 4 bontreeder, mr. £ 071-15-0 £ 12 3 0 59
Pieter Sjoerds 2 bontweever bestaet wel cu. £ 039-03-0 £ 7 2 4 22
Pieter Jocchums 5 vaerendspersoon gemeen cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 85
Pieter Tjeerds 2 sleefmaeker, mr. redelijk cu. £ 029-09-0 £ 5 3 0 33
wed. Pieter Gosses 6 renteniersche gemeen £ 018-19-0 £ 3 1 0 109
Pieter Poulus 0 bleeker, mr. maetigh cu. £ 040-00-0 £ 7 5 0 155
jr. Pieter Gelinda 6 coopman, geweesen cu. £ 024-01-0 £ 4 5 3 108
Pieter Bokkes 5 arbeyder sober cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 86
Pieter Scheltema 8 coopman bestaet wel cu. £ 060-16-0 £ 10 3 0 145
Pieter Abels 3 bovenmeyd in de keet dochter £ 007-16-0 £ 1 1 0 43
Pieter Joekes 3 uytdraeger vrijgesel £ 011-12-0 £ 2 1 0 43
Pieter Thomas 3 arbeyder seer geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 4 43
Pieter Waeterman 2 galliootschipper cu. £ 032-00-0 £ 5 3 0 23
Pieter Geerts 6 heeft sijn vrouw verlaeten cu. £ 006-16-0 £ 1 2 1 110
vrouw Pieter Arents 2 bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 28
Pieter Eelkes 4 timmermansknegt sober cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 60
wed. Pieter Jetses 7 arbeydster gering £ 006-16-0 £ 1 2 0 118
Pieter Jacobs 1 weever cu. £ 021-13-0 £ 4 4 0 10
Pieter Claeses 3 turffdraeger en weever cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 40
wed. Pieter Thomas 1 wort gealimenteerd £ -- £ 0 2 0 13
wed. Pieter Reynders 8 nayster bestaet geringh £ 020-17-0 £ 3 5 1 152
Pieter Jansen 2 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 5 28
wed. Pieter Hendriks 3 gealimenteerd £ -- £ 0 3 1 53
Pieter Carsten 1 arbeider sijnde alleen £ 009-01-0 £ 2 1 0 2
Pieter Hayes 5 weever geringh bestaen cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 88
Pieter Jansen 3 timmermansknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 3 4 41
Pieter Scheltema 4 weeversbaes geringh £ 022-03-0 £ 4 2 2 71
Pieter R. van Arum 1 coopmansschrijver cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 2
Pieter Hendriks 5 coopman in papier cu. £ 035-00-0 £ 6 2 0 83
Pieter Alefs 1 schuitschipper gemeen cu. £ 025-00-0 £ 4 3 0 9
Pieter Lensius 1 chirurgijn, mr. reedelijk cu. £ 030-00-0 £ 5 2 1 16
Pieter Gerardus 1 metselaar, mr. en een klein winkeltje cu. £ 019-14-0 £ 3 2 0 1
Poppe Hendriks 8 schuitschipper maetigh cu. £ 050-00-0 £ 8 3 1 135
Poulus Jansen 8 stookersknegt geringh cu. £ 012-01-0 £ 2 3 0 145
Poulus Dirks 4 timmerman, mr. maetig cu. £ 027-15-0 £ 5 2 1 60
Poulus Jansen 3 matroos cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 52
Poulus Jansen 1 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 0 5
wed. Pybe Monses 4 arbeydster geringh wert gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 70
Pybe Talma 7 vrijgesel bestaet wel £ 028-00-0 £ 5 1 0 132
Pybe Jacobs 8 schoenmaekersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 141
Pyke Dirks 8 matroos geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 151
wed. Pyke Hommes 8 seer geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 143
Pytter Jacobs 5 sakkedraeger gemeen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 90
Pytter Hansen 1 arbeyder geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 18
Pytter Ferwerda 6 coffyschenker redelijk cu. £ 060-00-0 £ 10 3 0 102
Pytter Frits 6 soldaat onder Leewe £ -- £ 0 0 0 107
wed. Pytter Gaeles 8 seer geringh £ 006-16-0 £ 1 2 0 141
Pytter Wytzes 7 kladferwersknegt gemeen cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 130
Pytter Huberts 5 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 2 91
Pytter Heyns 6 kleermaker, mr. reedelijk £ 028-07-0 £ 5 2 0 102
Pytter Reynders 5 timmerman gemeen cu. £ 021-15-0 £ 4 2 1 82
wed. Pytter Martens 0 koemelkerse maetigh £ 023-15-0 £ 4 3 0 155
Pytter Hylkes 8 timmerman maetigh cu. £ 019-01-0 £ 3 2 1 150
Pytter Ulbes 8 man nae Indiën geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 136
Pytter Plas 3 soldaet £ -- £ 0 0 0 42
Pytter Joris 3 gortmaekersknegt gering cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 52
Pytter Jansen 3 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 0 44
Pytter Louws 8 weever bestaet geringh cu. £ 018-00-0 £ 3 2 4 137
wed. Pytter Pyters 4 spoelster gering £ 019-05-0 £ 3 5 0 67
Pytter Matthijssen 8 setschipper maetigh cu. £ 028-05-0 £ 5 2 3 138
Pytter Alberts 6 sleefmaeker gemeen cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 104
Pytter Sytses 5 bestaet seer sober cu. £ 011-13-0 £ 2 2 4 95
Pytter Doekes 8 bootsgesel geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 143
Pytter Wijdenburgh 4 ontvanger-generael ter Baernt van admiraliteyt £ 374-15-0 £ 62 8 0 74
Pytter Beernts 2 stoelwinder seer geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 5 0 31
Pytter Luikas 8 ijsersmid geringh cu. £ 020-00-0 £ 3 2 3 141
Pytter Johannes 3 ruilbuiter geringh £ 017-13-0 £ 3 2 2 38
Pytter Gerbens 8 pannebackersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 134
Pytter Keimpes 4 coopman de jonge, bestaet wel £ 054-07-0 £ 9 3 0 77
Pytter Gerryts 4 schoenmaeker maetigh cu. £ 015-17-0 £ 3 2 2 77
Pytter Pytters 6 matroos op 't Princejagt cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 116
wed. Pytter Reins 7 winkeltje, klein geringh £ 006-16-0 £ 1 1 2 131
Pytter Gerbens 2 coopman en winkelier cu. £ 033-14-0 £ 6 2 0 30
Pytter Jetses 4 weeversknegt gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 65
Pyttje Heeres 6 stijffster geringh £ 006-12-0 £ 8 2 0 102
wed. Pyttje Warners 1 wed. Jan Theunis, geringh £ 006-12-0 £ 1 2 0 13
wed. Pyttje Jans 6 renteniersche £ 022-05-0 £ 4 1 0 104
Pyttje Lieuwes 8 nayster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 145
Quintje Jans 2 bestaet seer geringh en wort gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 25
R. Swart 7 clercq ter secretarye £ 018-16-0 £ 3 2 0 125
Regt Symons 4 vaerendspersoon geringh cu. £ 020-09-0 £ 3 4 3 68
Rein Feytes 3 weever bestaet gemeen cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 50
Rein Sjoukes 5 gleybakkersknegt cu. £ 029-09-0 £ 5 3 0 87
Rein Gijsberts 3 weeversknegt gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 54
Rein Jansen 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 14
Rein Swael 8 schipper op 't admiraliteytsjagt bestaet wel cu. £ 055-00-0 £ 9 3 1 139
Rein Hoytes Brouwer 6 waegmeester bestaet wel cu. swaeger en dogter £ 072-01-0 £ 12 4 0 104
Rein Gerlofs 1 wever cu. £ 015-00-0 £ 3 2 1 6
vrouw Reinder Jans 6 matroos seer gering £ 006-12-0 £ 1 2 0 104
Reinder Taekes 8 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 140
wed. Reinouke Obbes 8 gealimenteerdt £ -- £ 0 3 1 136
wed. Reinskjen Sipkes 8 gealimenteerd £ -- £ 0 2 4 136
Remkjen Tjepkes 6 nayster maetigh £ 006-12-0 £ 1 1 0 106
Remmert Huberts 2 bestaet geringh £ 011-12-0 £ 2 1 0 22
Remmert Theunis 1 scheepstimmerman, vaert voor cu. £ 018-00-0 £ 3 2 1 10
Reyn Jansen 6 leerloyersknegt gemeen £ 017-00-0 £ 3 2 0 114
Reynder Pieters 1 coopman en winkelier cu. £ 066-16-0 £ 11 4 1 10
wed. Reynder Jansen 5 winkeltje en Fokke Martens, bestaet wel £ 029-03-0 £ 5 4 0 93
wed. Reynder Jansen 8 bontreedersche £ 050-00-0 £ 8 2 0 139
Reynder Jansen 6 metselaer maetigh £ 020-08-0 £ 3 2 1 110
wed. Reynder Pytters 5 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 0 1 0 81
Reynder Jansen 3 weever maetigh cu. £ 018-03-0 £ 3 2 1 41
wed. Rienk Heyns 8 nayster bestaet maetigh £ 006-16-0 £ 1 1 2 142
Rienk Hansen 3 herbergier reedelijk cu. £ 054-07-0 £ 9 3 0 43
wed. Rients Jansen 1 arbeydster reedelijk £ 011-04-0 £ 2 1 1 17
Rients Hendriks 3 weever gealimenteerd cu. £ -- £ 0 4 1 46
Righstje 8 arbeydster vrijster £ 006-12-0 £ 1 1 0 144
wed. Rijk Harmens 8 bestaet seer geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 141
wed. Rimmert Luitjens 3 bestaet reedelijk £ 009-01-0 £ 2 1 0 46
Rimmert Rommerts 2 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 4 25
Rink Sybrens 3 ondermaegd in keet Heer Fontein geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 42
Rinse Pytters 4 scheepstimmerman cu. £ 018-16-0 £ 3 2 0 77
Rinse Abbes 7 vaerend persoon nae Oost Indiën cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 123
Rinse Tjepkes 5 stalknegt van Vosma cu. £ 018-16-0 £ 3 2 0 84
Rinse Douwes 2 gleybakkersknegt cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 34
wed. Rinske Claases 7 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 122
wed. Rinske Jans 6 bestaet reedelijk wel £ 022-05-0 £ 4 1 0 108
wed. Rinske Gerryts 1 arbeydster notoir arm £ -- £ 0 1 0 10
Rinske Marnstra 7 winkeltje soober £ 007-17-0 £ 1 1 0 126
Rinske Gerryts 4 groenteverkoopster £ 006-12-0 £ 1 1 0 68
Rinske Symons 2 gealimenteerd £ -- £ 0 3 0 26
Rinske Romkes 8 arbeydster reedelijk £ 006-12-0 £ 1 1 0 134
Rintje Harmens 6 weeversknegt geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 108
Rintje Vos 5 van gering bestaen cu. £ 013-01-0 £ 2 2 1 84
Rintjen Annes 6 stuirman maetigh cu. £ 023-13-0 £ 4 2 2 109
Ritske Oenes 7 kuiper gering cu. £ 015-17-0 £ 3 2 2 124
Robijn Johannes 4 weever geringh bestaen £ 009-01-0 £ 2 1 0 70
Robijn Arjens 4 rentenier bestaet wel cu. £ 114-01-0 £ 19 3 0 74
Robijn Cornelis 5 sleefmaeker, mr. redelijk cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 93
Rodmer Arjens 8 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 146
wed. Roelof Harmens 5 weverinne geringh £ 006-12-0 £ 1 1 1 89
Roelof Jansen 5 bestaet wel cu. £ 030-14-0 £ 5 2 0 82
Roelof Meynderts 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 1
wed. Roelof Wetsens 4 spoelster zijnde arm £ 006-16-0 £ 1 1 2 71
wed. Roelof Tijssens 3 gealimenteerdt £ -- £ 0 3 0 49
Roelof Tjerks 2 turfdraeger cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 28
Roelof Roelofs 2 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 1 31
Romke Hotses 7 Deeventervaerder en coopman bestaet wel cu. £ 063-16-0 £ 11 5 0 126
Romke Jansen 5 kleermaeker, mr. gemeen cu. £ 026-16-0 £ 4 3 2 97
Romke Wassenaar 1 glaesemaeker, mr. gemeen £ 028-07-0 £ 5 3 1 3
Romke Lantingh 2 procureur gemeen £ 027-08-0 £ 5 2 1 35
Romkjen Jacobs 6 nayster bestaet gemeen £ 006-12-0 £ 1 1 0 107
wed. Rommert Remmerts 0 bestaet geringh £ 011-09-0 £ 2 2 0 155
Ruird Rintjes 4 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 3 73
Ruird Robijns 8 sonder bedrijff gering cu. £ 022-08-0 £ 4 3 0 142
Ruird Dirks 8 matroos bestaet geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 147
Ruird Hotses 4 bootsgesel gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 57
Ruird Jeltes 2 bontreeder en coopman £ 039-19-0 £ 7 2 0 33
Ruird Pytters 3 keetwerker reedelijk cu. £ 015-17-0 £ 3 2 2 51
Ruird Jansen 4 weever bestaet maetigh cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 78
Ruird Hessels 1 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 1 14
wed. Ruird Simons 4 backerinne reedelijk £ 041-15-0 £ 7 3 0 57
Rutger Goslings 6 metselaer, mr. bestaet wel cu. £ 040-00-0 £ 7 4 4 106
Rutger Tjerks 3 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 3 3 48
wed. Ruurd Jans 1 wort gealimenteerd £ -- £ 0 3 0 13
Ruurd Hillebrandts 1 zeylmaekersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 6 1 14
S. Nauta 4 faendrik; strandmeester cu. £ 052-19-0 £ 9 3 4 77
vroedsman S. Blom 7 blickslaeger, mr. maetigh cu. £ 038-17-0 £ 6 5 1 125
Saake Floris 8 keeskooper geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 2 146
wed. Saara Gilles 8 bestaet gering £ 007-17-0 £ 1 1 0 134
Saeke Ydes 4 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 4 73
Saeke Folkerts 8 blokmaeker maetigh cu. £ 025-00-0 £ 4 2 1 135
Saeke Jacobs 6 loodsman gering bestaen cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 106
wed. Saepe Theunis 3 spoelster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 52
wed. Saetske Hansen 1 arbeydster £ 006-12-0 £ 0 1 0 10
Salomon Jongma 4 bontreeder bestaen wel £ 042-19-0 £ 7 2 0 76
Salomon Gerlofs 8 bakker, mr. bestaet wel £ 055-00-0 £ 9 3 0 144
Samuel Hendriks 1 grofsmid gering bestaen £ 015-16-0 £ 3 2 0 10
Sander Jansen 1 pannebackersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 4 2 4
Sander Annes 8 setschipper maetigh cu. £ 028-05-0 £ 5 4 1 142
Sara Andries 5 nayster bestaet wel £ 014-15-0 £ 2 1 0 97
wed. Sara Baukes 8 winkeliersche geringh £ 011-13-0 £ 2 1 0 136
wed. Sara Broers 8 winkeltje, een maetigh £ 025-00-0 £ 4 1 1 145
Schelte Alberts 0 bleeker, mr. maetigh cu. £ 036-00-0 £ 6 3 2 155
Schelte Bruyns 4 arbeyder gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 62
wed. Schelte Tyttes 4 winkeliersche geringh £ 008-09-0 £ 1 2 0 78
Schelte Arjens 2 Breemer vaerder cu. £ 035-05-0 £ 6 4 4 34
Schelte Sipkes 5 timmerman geringh cu. £ 016-09-0 £ 3 2 5 97
Seerp Wildschut 7 coopman welbegoedight £ 106-11-0 £ 18 3 0 125
Sent Ypes 4 haerweever, mr. maetigh cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 64
Sible Lodewijks 2 wever cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 36
wed. Sierk Geytjebaan 7 breydster bestaet geringh £ 006-16-0 £ 1 1 1 132
Sierk Cornelis 6 schoenmaeker, mr. £ 017-00-0 £ 3 1 0 111
Sierk Tolsma 1 wel begoedight cu. £ 137-01-0 £ 23 3 2 4
wed. Sierk Folkerts 1 winkelneeringe gemeen £ 018-01-0 £ 3 2 0 10
Sieuke Jacobs 5 zie Jan Hansen £ -- £ 0 0 0 88
Sijke Gerrits 7 groenteverkoopster £ 006-12-0 £ 1 1 0 126
Sikke Builart 6 beurtschipper geringh cu. £ 022-14-0 £ 4 2 3 107
Sikke Ypkes 1 molenaer, mr. bestaet wel cu. £ 030-00-0 £ 5 2 1 6
wed. Sikke Siderius 4 geringh bestaen £ 008-09-0 £ 1 2 0 69
wed. Sikke Jelles 3 weeverinne gemeen £ 006-16-0 £ 1 3 1 50
Sikke Jansen 1 wort gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 4 1 12
Sikke Ennes 7 potverkooper geringh £ 012-01-0 £ 2 3 0 119
Simon Claeses 5 stuirman, vaerend als cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 81
Simon Sjoerds 4 scheepstimmerman gering cu. £ 019-01-0 £ 3 2 1 74
Simon Sybrens 2 trekschipper op Leeuwarden et vice versa cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 20
Simon Willems 7 herbergier soober cu. £ 034-16-0 £ 6 4 4 125
Simon Meyles 2 molenaar, mr. maetigh cu. £ 020-00-0 £ 3 2 3 22
wed. Sipke Arjens 2 van gering bestaen £ 006-16-0 £ 1 3 0 19
Sipke Sybrens 1 weever cu. £ 018-00-0 £ 3 2 2 13
Sipke Hennes 7 bakker, mr. geringh £ 010-17-0 £ 2 1 0 118
Sipke Aedes 4 weever gering cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 65
Sipke Dirks 7 winkelier maetigh cu. £ 054-11-0 £ 9 3 5 118
Sipke Cornelis 6 boomwagter geringh cu. £ 019-08-0 £ 3 3 0 101
Sipke Pytters 6 stuirman op 't Princejagt £ 025-09-0 £ 4 2 0 114
Sipke Dirks 5 arbeyder gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 82
Sipke Saekes 2 matroos maetigh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 20
Sipke Jansen 6 winkelier bestaet wel cu. £ 030-00-0 £ 5 2 0 112
Sipkjen Johannes 8 nayster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 142
Sjieuke Oeges 7 geringhe vrouw £ 006-12-0 £ 1 1 0 118
wed. Sjiouke Tjeerds 6 spoelster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 3 110
Sjirk van der Ley 8 coopman off winkelier cu. £ 055-00-0 £ 9 5 4 135
Sjoerd Johannes 5 timmerman, mr. cu. £ 032-00-0 £ 5 3 0 97
Sjoerd Harmens 1 schoenmaeker, mr. cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 1
Sjoerd Wessels 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 3
wed. Sjoerd Lammerts 3 winkeltje, klein gering £ 006-16-0 £ 1 1 2 42
Sjoerd Talma 6 coopman wel begoedigt £ 160-00-0 £ 27 4 1 101
Sjoerd Hannema 6 bontreeder bestaet wel cu. £ 152-07-0 £ 25 4 2 101
Sjoerd Annes 5 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 92
Sjoerd Arjens 8 metselaer, mr. maetigh £ 018-00-0 £ 3 2 0 138
wed. Sjoerd Wybrens 5 van goed bestaen £ 048-15-0 £ 8 2 1 98
Sjoerd Cornelis 3 arbeyder geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 1 51
Sjoerd van der Hout 2 wort gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 37
Sjoerd Rommerts 4 pannebackersknegt, mr. cu. £ 019-08-0 £ 3 3 0 72
Sjoerd Aerdenburgh 4 winkelier maetigh cu. £ 046-11-0 £ 8 3 0 64
Sjoerd Hendriks 2 schipper en coopman cu. £ 050-00-0 £ 9 3 0 36
wed. Sjoerd Joukes 1 nayster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 8
wed. Sjoerd Olpherts 3 uitdraegster seer geringh £ 006-16-0 £ 1 3 4 44
Sjoerd Tjebbes 1 matroos £ 011-09-0 £ 2 2 0 5
Sjoerd Andries 7 bestaet wel cu. £ 039-19-0 £ 7 2 0 128
Sjoerdtje Saekles 1 arbeydster seer gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 6
Sjoerdtje 8 scheerster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 140
Sjouke Geerts 6 kooltjer bestaet gemeen cu. £ 020-01-0 £ 4 2 2 112
Sjouke Martens 4 schipslaeper maetigh cu. £ 026-12-0 £ 4 2 3 71
wed. Sjouke Sjoukes 7 winkeliersche £ 042-19-0 £ 7 2 0 132
Steeven Alberts 3 weever seer geringh cu. £ 014-13-0 £ 2 2 2 41
Steeven Hendriks 3 weever bestaet geringh cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 46
Steffen Elias 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 7
Steffen Gerrits 3 weever bestaet gemeen cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 48
Stittert Adams 6 galliootschipper cu. £ 037-09-0 £ 6 3 2 108
wed. Stoffel Saekes 4 bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 2 0 77
Stoffel Pytters 7 sjouwer bestaet geringh £ 011-13-0 £ 2 1 2 126
Styntje Rinnerts 5 nayster reedelijk £ 007-17-0 £ 1 1 0 99
wed. Styntje Jacobs 2 gealimenteerd door goede vrinden £ -- £ 0 1 0 36
Styntje Gerbens 5 arbeydster geringh £ 006-12-0 £ 1 0 0 84
wed. Styntje Foppes 8 bestaet seer geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 140
Susanna Hayes 6 vlegtster seer gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 103
wed. Swaentje Fokkes 4 vroedvrouw maetigh £ 015-01-0 £ 3 2 0 70
Swerus Ruirds 3 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 1 41
Sybe Andrys 7 vaerenspersoon maetigh cu. £ 024-14-0 £ 4 3 2 125
Sybe Lieuwes 4 arbeyder gering cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 78
Sybe Stoffels 7 arbeyder gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 121
Sybe Hansen 7 baentjersknegt geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 130
Sybe Simons 1 matroos cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 7
Sybe Jilts 8 metselaer geringh cu. £ 015-01-0 £ 3 2 0 140
wed. Sybe Pytters 3 nayster reedelijk £ 015-01-0 £ 3 2 0 51
wed. Sybe Aukes 1 visafdraegster £ 006-12-0 £ 1 1 0 3
Syble Hayes 8 stuirman, vaert voor cu. £ 020-00-0 £ 3 4 1 141
wed. Sybout Douwes 2 winkeltje, klein geringh £ 006-16-0 £ 1 1 2 27
Sybout Buma 5 silversmid, mr. bestaet wel £ 048-07-0 £ 8 2 0 96
Sybout Sierks 2 beurtschipper cu. £ 031-02-0 £ 5 2 3 34
Sybrand F. Camsma 5 bestaet wel cu. £ 088-17-0 £ 15 5 0 95
Sybrand Taekes 8 schipper maetigh cu. £ 022-08-0 £ 4 3 0 140
Sybren Joghums 8 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 3 153
Sybren Pieters 3 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 54
Sybren Sipkes 2 wever geringh £ 018-16-0 £ 3 2 0 22
wed. Sybren Pytters 1 wort gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 13
Sybren Jocchums 3 soutdraeger maetig cu. £ 025-00-0 £ 4 2 3 54
Sybren Hendriks 6 timmerman, mr. cu. £ 044-01-0 £ 7 6 2 107
Sybren Jansen 6 galliootschipper gemeen cu. £ 034-17-0 £ 6 3 3 105
Sybren Symons 1 schipper, old gering £ 010-17-0 £ 2 1 0 11
Sybrigjen Hessels 2 keetmaegdt £ 006-12-0 £ 1 1 0 37
wed. Sybrigjen Jans 8 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 140
wed. Sybrigjen Hiddes 6 melkverkoopster gering £ 006-16-0 £ 1 2 0 102
wed. erven Syds Schaef 6 wegens de dienstmaegt £ 006-12-0 £ 1 1 0 116
wed. Symon Dekker 3 gladmangelster geringh £ 006-16-0 £ 1 1 2 44
wed. Symon Fokkes 8 sonder bedrijff maetigh £ 020-00-0 £ 3 1 0 134
wed. Symon Jacobs 3 rentenierske geeft godsdienst onderwijs £ 014-09-0 £ 2 2 0 53
Symon Taeaekles 8 matroos gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 143
Symon Douwes 2 matroos op 't Princejagt £ 017-00-0 £ 3 1 2 32
wed. Symon Arjens 5 arbeydster geringh £ 006-16-0 £ 1 3 0 85
Symon Fokkes Bakker 7 kooperslaeger, mr. £ 050-15-0 £ 8 3 0 119
wed. Symon Cornelis 8 blokmaekerse geringh £ 025-00-0 £ 4 3 0 135
Symon Jans 8 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 4 139
Symon Stijl 2 bontreeder bestaet wel cu. £ 098-03-0 £ 16 3 0 36
wed. Symon Hiddes 8 nayster geringh bestaen £ 011-09-0 £ 2 2 0 149
Sytse Gerrits 2 onderbaes op een panwerk £ 019-01-0 £ 3 2 1 19
Sytse Folkerts 8 sonder bedrijff geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 146
Sytse Poelstra 1 peerdepiceur gemeen cu. £ 011-13-0 £ 2 3 2 8
Sytse Andries 3 turfdraeger reedelijk cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 50
Sytse Annes 5 scheepstimmerbaes cu. £ 040-00-0 £ 7 4 0 99
Sytse Hessels 7 vleeshouwer, mr. geringh cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 120
wed. Sytse Harkes 6 gealimenteert £ -- £ 0 2 2 103
wed. Sytske Cornelis 8 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 0 1 0 136
Sytske 6 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 103
wed. Sytske Claeses 5 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 98
wed. Sytske Cornelis 7 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 119
Sytske Yges 8 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 139
Sytske Jans 2 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 31
wed. Sytske Ruurds 2 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 34
wed. Tabe Jansen 7 geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 121
Taeaetske Rienks 6 houd slaepers geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 116
Taede Dirks 4 weever bestaet geringh cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 63
Taede Steensma 2 bestaet seer geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 34
wed. Taeke Yntes 4 bestaet seer geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 57
Taeke Sikkes 1 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 2 5
Taeke Cornelis 7 korfmaeker gering cu. £ 017-05-0 £ 3 4 1 118
Taeke Jelles 4 weever geringh cu. £ 019-08-0 £ 3 3 0 73
Taeke Dijxma 5 kleermaeker, mr. cu. £ 036-00-0 £ 6 2 0 97
Taeke Heyns 7 turfdraeger maetigh £ 014-05-0 £ 2 2 1 120
Taeke Pytters 2 weever cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 27
Taewis Jacobs 2 bakkersknegt cu. £ 020-00-0 £ 3 2 0 28
wed. Tettje Gerbens 5 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 98
Tettje Martens 7 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 0 1 0 128
wed. Tettje Douwes 1 genietende alimentatie £ -- £ 0 1 0 3
Teuntje Feykes 6 renteniersche £ 022-05-0 £ 4 1 0 104
ds. Th. Wopkens 8 leeraer van de doopsgesinde gemeente, old £ 050-00-0 £ 8 2 0 153
Theodorus Gerrits 4 tamboer onder Leewe £ -- £ 0 0 0 66
Theodorus Bensonides 4 arbeider sober cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 71
Theunis Dirks 5 verkenslaeger gemeen cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 97
Theunis Jansen 4 koemelker maetigh cu. £ 023-13-0 £ 4 2 2 59
Theunis Jilts 1 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 13
Theunis Wouters 4 turfdraeger geringh £ 019-05-0 £ 3 1 2 62
Theunis Roosendaal 3 weever bestaet reedelijk £ 010-17-0 £ 2 1 0 42
Theunis Alberts 4 weever gemeen £ 010-17-0 £ 2 1 0 72
Theunis Ziegers 2 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 3 0 32
Theunis Arjens 2 visafdraeger geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 19
Theunis Jansen 3 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 2 52
Theunis Remmerts 1 matroos cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 17
wed. Theunis Jelles 2 potwinkeltje, klein £ 012-13-0 £ 2 2 0 33
Theunis Weslingh 4 bontreeder, mr. en winkelier cu. £ 050-00-0 £ 8 5 1 63
Theunis Block 7 coopman gemeen cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 131
Theuntje 8 scheerster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 140
Thijs Nanninghs 5 vaerendspersoon gemeen cu. £ 020-00-0 £ 3 2 3 95
Thijs Ulbes 1 modderleyker cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 11
Thomas Feykes 8 stuirman maetig cu. £ 011-13-0 £ 2 4 2 149
Thomas Hiddes 8 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 5 0 146
Thomas Waterbeecq 3 arbeyder bestaet gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 51
Thomas Lammerts 2 weever reedelijk cu. £ 026-15-0 £ 4 3 0 20
Thomas Meyer 4 winkelier maetigh cu. £ 043-17-0 £ 7 4 0 59
Tijs Hendriks 5 scheepstimmerknegt cu. £ 024-01-0 £ 4 4 0 97
Tjalling Dirks 4 seer geringh bestaen cu. £ 011-13-0 £ 2 3 3 66
Tjalling Geerts 2 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 0 36
Tjalling Tjallings 2 trekschipper cu. £ 023-13-0 £ 4 2 2 37
Tjalling Tjallingii 7 apothecarius maetigh wel cu. £ 073-01-0 £ 12 3 4 125
Tjalling Jansen 1 schoenlapper cu. £ 020-00-0 £ 3 2 0 3
Tjallingh Gerlofs 8 matroos geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 151
Tjallingh Sopingius 3 coster bestaet maetigh cu. £ 129-09-0 £ 5 3 0 44
Tjallingh Hylkes 5 weever bestaet gemeen cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 83
Tjamke Sierks 3 oppermaegd in keet van burgemeester Ripma wed. £ 012-04-0 £ 2 1 0 38
Tjebbe Spannenburgh 4 tinnegieter maetig cu. £ 025-00-0 £ 4 2 0 58
Tjebbe Sybrens 1 zeijlmaekersknegt £ 009-01-0 £ 2 1 0 2
Tjebbe Dreyer 2 coopman en zoutsieder cu. £ 064-08-0 £ 11 4 0 24
Tjebbe Gosses 4 timmerman, mr. maetigh cu. £ 024-16-0 £ 4 3 0 71
Tjebbe Heerkes 3 kuiper, mr. gemeen cu. £ 019-01-0 £ 3 2 1 54
Tjebbe Douwes 8 turfdraeger geringh cu. £ 014-17-0 £ 2 2 4 138
Tjebbe Gerrits 1 schuitschipper cu. £ 030-00-0 £ 5 4 2 8
wed. Tjeerd Claeses 1 seer geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 1 12
Tjeerd van der Sluis 6 coopman bestaet wel £ 130-11-0 £ 22 5 0 101
Tjeerd Jacobs 5 matroos gemeen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 90
Tjeerd Sandstra 2 turfdraeger cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 30
Tjeerd Radsma 6 horlogiemaeker, mr. £ 032-15-0 £ 5 2 0 104
Tjeerd Lammerts 6 weeversknegt seer gering £ 007-17-0 £ 1 1 0 105
wed. Tjeerd Cornelis 2 winkeltje £ 009-00-0 £ 2 1 0 32
Tjeerd Seerps 0 scheepstimmerman £ 040-00-0 £ 7 4 2 155
Tjeerd Oebles 3 weever redelijk cu. £ 021-13-0 £ 4 4 0 47
Tjeerd Cornelis 5 timmerman gemeen cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 81
Tjeerd Ates 2 matroos seer gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 1 35
Tjeerd Joukes 1 setschipper cu. £ 030-00-0 £ 5 2 3 8
Tjeerd Tjeerds 5 bakker, mr. bestaet wel cu. £ 043-17-0 £ 8 4 0 83
Tjeerd Gerrits 3 sleepersknegt geringh cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 43
wed. Tjeerdtje Pieters 1 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 1
Tjeerdtje Ritskes 1 nayster £ 006-12-0 £ 1 1 0 14
Tjepke Gratema 2 £ 133-17-0 £ 22 0 0 36
Tjepke Lykles 8 compasmaeker, mr. £ 036-00-0 £ 6 2 0 136
Tjerk Heeres 8 matroos bestaet soober cu. £ 012-01-0 £ 2 3 0 149
Tjerk Lolkes 3 sakkedraeger reedelijk £ 018-01-0 £ 3 2 0 55
wed. Tjerk Andrys 8 winkeltje geringh £ 017-06-0 £ 3 3 0 134
Tjerk IJsenbeek 4 timmerman gemeen cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 56
Tjerk Jurjens 2 metselaer, mr. en winkelier £ 026-15-0 £ 4 3 0 32
Tjerk Jans 1 steenvoerder gemeen cu. £ 022-03-0 £ 4 2 2 5
wed. Tjerk Rutgers 3 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 49
wed. Tjieskjen Wybes 6 sonder bedrijff, geringh £ 029-03-0 £ 5 4 0 106
Tjietske Heremyt 2 kraemwaerdster £ 006-16-0 £ 1 1 1 34
wed. Tjietske Robijns 3 gealimenteerd £ -- £ 0 1 2 42
wed. Tjietske Willems 6 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 113
Tjietske Arjens 8 nayster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 138
wed. Tjietske Lolles 5 seer geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 2 0 94
Tobias Cornelus 3 pannebakkersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 44
Trijntie Edsges 8 winkeltje bestaet geringh £ 018-01-0 £ 3 2 0 134
Trijntje Ulbes 6 nayster en suster, bestaet maetigh £ 018-01-0 £ 3 2 0 115
Trijntje Douwes 4 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 59
Trijntje Hoytes 6 bakkerinne £ 030-00-0 £ 5 1 0 113
wed. Trijntje Hiddes 5 soutkeet, werkt in de £ 006-16-0 £ 1 1 2 92
Trijntje Lourens 6 nayster bestaet gemeen £ 006-12-0 £ 1 1 0 113
Trijntje Boontes 2 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 33
wed. Trijntje Jans 4 arme vrouw £ 006-12-0 £ 1 1 0 68
Trijntje Pytters 4 breydster seer geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 58
wed. Trijntje Eerrema 8 bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 147
wed. Trijntje Fokkes 4 bestaet seer geringh £ 006-16-0 £ 1 1 1 76
wed. Trijntje Jans 2 blauferfster taemelijk £ 016-00-0 £ 3 1 0 31
wed. Trijntje Jentjes 1 arbeydster £ 006-12-0 £ 0 1 0 11
Trijntje Wybrens 1 wort gealimenteerd £ -- £ 0 1 2 18
Trijntje Harmens 4 stijffster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 70
Trijntje Luitjens 8 nayster maetigh £ 009-01-0 £ 2 1 0 135
Trijntje Lieuwes 5 nayster reedelijk £ 006-12-0 £ 1 1 0 97
wed. Trijntje Dirks 1 pauper £ 006-12-0 £ 1 1 0 18
Trijntje Oosterbaan 1 vrijster gemeen bestaen £ 013-10-0 £ 2 1 0 2
wed. Trijntje Freerks 8 nayster gering £ 006-16-0 £ 1 1 2 140
Trijntje Romkes 8 arbeydster redelijk £ 006-12-0 £ 1 1 0 134
Trijntje Ypkes 2 nayster taemelijk £ 009-12-0 £ 2 1 0 23
wed. Trijntje Scheltes 1 lijnslaeger wed. Yke Goverts, bestaet wel £ 045-00-0 £ 8 3 0 3
Trijntje Alberts 4 nayster seer sober £ 006-12-0 £ 1 1 0 59
wed. Trijntje Minnes 8 bestaet geringh £ 006-16-0 £ 1 3 0 140
wed. Trijntje Lieuwes 6 seer arm £ 006-16-0 £ 1 2 0 106
wed. Trijntje Roukes 3 gealimenteerdt £ -- £ 0 3 2 52
wed. Trijntje Fransen 3 gealimenteerd £ -- £ 0 3 0 42
wed. Trijntje Jans 6 gealimenteerd £ -- £ 0 2 2 112
wed. Trijntje Sipkes 5 van sober bestaen £ 006-16-0 £ 1 2 2 94
wed. Trijntje Dirks 3 spoelster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 50
Trijntje Feykes 5 arbeydster gemeen £ 006-12-0 £ 1 1 0 83
Tymon Jacobs 8 matroos op 't admiraliteyts jagt maetigh cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 146
Tymon Tijssen 7 sakkedraeger geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 130
Tymon Jetses 8 matroos gering cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 151
Tymon Pytters 5 gleybakkersknegt gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 87
wed. Tytte Jansen 7 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 1 122
Tytte Scheltes 8 schipper maetigh cu. £ 025-00-0 £ 4 2 0 153
Tytte Jans 6 stuirman, vaerd voor cu. £ 019-13-0 £ 3 3 1 113
Tytte Ruirds 2 stalman reedelijk cu. £ 045-00-0 £ 8 3 4 25
Tytte Hendriks 3 zoutkeet, werken in cu. £ 018-17-0 £ 3 4 2 53
Tyttje Willems 7 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 124
wed. Tyttje Simons 1 arbeydster gering £ 010-04-0 £ 2 2 0 5
Uike Jans 6 sakkemaeker gemeen £ 007-17-0 £ 1 1 0 116
Uilke Anskes 2 metselaar, mr. redelijk cu. £ 023-15-0 £ 4 2 0 20
Uilke Jansen 3 kuiper bestaet gering cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 53
Uilke Meelis 4 waegenaer geringh cu. £ 020-00-0 £ 3 2 3 59
Uilke Foekes 5 schoenlapper gemeen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 87
wed. Uilke Pytters 8 wort gealimenteerdt £ -- £ 0 1 2 141
Uilkjen Cornelis 3 met haer broeder, bestaen geringh £ 011-13-0 £ 2 2 0 51
wed. Uiltje Aukes 7 geringh bestaen £ 011-09-0 £ 2 2 0 129
Ulbe Ypes 4 matroos geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 74
Ulbe Sjoukes 4 waegenaer geringh cu. £ 024-13-0 £ 4 4 3 63
Ulbe Jans Menalda 2 trekschipper goed bestaen cu. £ 032-15-0 £ 5 2 0 25
Ulbe Cornelis 6 metselaersknegt gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 108
Urk Freedriks 2 schoen- en leestmaeker cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 28
Walte Hayes 1 vaerendspersoon cu. £ 022-17-0 £ 4 6 0 8
Warner Sikkes 8 gleybakkersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 149
Warner Hendriks 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 62
Warner Jacobs 6 vaerendspersoon geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 104
Watse Pieters Meetje 8 smackschipper maetig cu. £ 027-13-0 £ 5 6 3 153
Wattje Jacobs 7 scheepstimmerman, nae Indiën seer gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 131
Watze Haenstra 6 kooperslaeger, mr. cu. £ 040-00-0 £ 7 3 2 103
Weine Norel 7 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 123
Weltje Wopkes 1 vistehuisbringster £ 006-12-0 £ 1 1 0 1
Wepke Doedes 7 wolkammer, mr. maetig cu. £ 032-15-0 £ 5 2 0 128
wed. Werp Bastiaens 6 van gemeen bestaen £ 010-17-0 £ 2 1 0 113
Wessel Gerrits 3 weever bestaet gemeen cu. £ 022-14-0 £ 4 2 3 41
Wessel 3 soldaet £ -- £ 0 0 0 45
Wessel Keimpma 4 adsistent van het collegie ter admiraliteit cu. £ 025-00-0 £ 4 2 1 70
Wessel Geerts 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 61
Wigle de Vries 1 strandmeester binnendijx cu. £ 044-14-0 £ 7 2 4 11
wed. Willem Jansen 3 gealimenteerd £ -- £ 0 1 1 42
Willem Pieters Mouter 1 wel begoedigt £ 141-13-0 £ 24 4 0 4
Willem Simons 1 alimenteerdt cu. £ -- £ 0 4 2 4
wed. Willem Prins 4 gealimenteerdt £ -- £ 0 4 1 62
Willem Ruirds 5 potwinkel gemeen £ 010-17-0 £ 2 1 0 88
Willem Thomas 4 weeversknegt gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 65
Willem Baernts 5 beurtschipper en coopman cu. £ 031-09-0 £ 5 2 2 94
Willem Gerrits 5 brouwersknegt gemeen £ 018-05-0 £ 3 3 2 94
Willem Westerhof 5 laekenkooper maetigh £ 040-00-0 £ 7 2 0 80
Willem Lammerts 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 3 4 6
Willem Hendriks 8 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 140
Willem Nannings 3 weeversbaas bestaet wel cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 47
Willem Ages 7 winkelier maetigh cu. £ 032-15-0 £ 5 2 0 120
Willem Jansen 5 weever gemeen cu. £ 019-17-0 £ 3 4 0 89
Willem Beernts 4 weever gering cu. £ 010-17-0 £ 2 1 0 72
Willem Johannes 4 weever gering doch diverse getouwen cu. £ 026-01-0 £ 4 4 2 73
Willem Cassel 4 blauferver reedelijk cu. £ 054-07-0 £ 9 3 0 72
Willem Symons 1 houtsjouwer geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 18
Willem Anthoni 5 weever bestaet geringh cu. £ 018-16-0 £ 3 2 0 85
Willem Willems 3 weever bestaet gemeen cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 47
Willem Boneta 5 gealimenteerd met turf cu. £ -- £ 0 4 2 92
wed. Willem Willems 2 wort gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 21
Willem Claesen 5 winkelier gemeen cu. £ 019-08-0 £ 3 3 0 93
Willem Josephs 1 weever cu. £ 016-00-0 £ 3 2 2 12
Willem Gerbens 2 bootsgesel cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 32
Wiltetus Hendriks 7 slaeger, mr. maetig cu. £ 046-11-0 £ 8 3 0 128
Wiltje Ages 0 arbeyder gemeen cu. £ 020-00-0 £ 3 2 3 155
Wiltje Pytters 3 hoedemaekersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 0 51
Wopke Jansen 1 pottebackersknegt cu. £ 018-17-0 £ 3 4 2 13
Wopke Aedsgers 5 matroos op 't admiraliteytsjagt bestaet gemeen cu. £ 021-05-0 £ 4 2 2 87
Wopke Tjepkes 6 weever bestaet maetigh £ 013-05-0 £ 2 1 0 106
Wopke Hanses 2 matroos £ 011-13-0 £ 2 2 2 26
Wopke Jans 8 matroos geringh bestaen cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 146
Wopke Johannes 3 turfdraeger, trekschipper en winkelier maetigh cu. £ 029-09-0 £ 5 3 0 39
Wouter Hessel 1 metselaer geringh cu. £ 018-06-0 £ 3 2 1 7
Wouter Arents 7 wagtgeldophaelder £ 028-07-0 £ 5 2 0 118
Wouter Jans 4 weever gemeen £ 010-17-0 £ 2 1 0 64
wed. Wybe Wybes 2 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 2 31
Wybe Pieters 2 ticchellaersknegt vrijgesel £ 007-17-0 £ 1 1 0 31
Wybe Claeses 4 scheepstimmermansknegt cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 60
Wybe Durks 2 turfdraeger cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 24
Wybe Doekles 5 schuitschipper gemeen cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 96
Wybe Wybrens 8 gleybakkersknegt cu. £ 017-13-0 £ 3 2 0 152
wed. Wybe Bakker 6 renteniersche gemeen £ 014-15-0 £ 2 1 0 113
Wybe Piers 1 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 9
Wybe Harmens 3 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 1 45
wed. Wybe Haenekuik 2 renteniersche bestaet wel £ 057-04-0 £ 10 2 0 35
Wybe Fongers 1 arbeyder gering £ 011-13-0 £ 2 3 0 16
Wybe Dirks 1 backer, mr. gemeen cu. £ 022-00-0 £ 4 2 1 9
Wybe Jansen 6 turfdraeger geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 102
Wybe Nammes 6 matroos gemeen cu. £ 013-01-0 £ 2 2 1 105
Wybe Taekes 8 matroos op 't Princejagt cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 142
Wybrandus Itsma 6 wel begoedigt cu. £ 150-00-0 £ 30 4 0 103
Wybren Sybrens 4 matroos gering bestaen cu. £ 011-13-0 £ 2 3 2 74
Wybren Hessels 1 pannebackersknegt, mr. cu. £ 018-00-0 £ 3 2 1 4
Wybren Bartels 5 uirwerkmaeker gemeen £ 009-01-0 £ 2 1 0 94
Wybren Sierks 2 rentenier gemeen £ 011-12-0 £ 2 1 0 34
Wybren Wybes 1 baentjersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 13
Wybren Ulbes 1 pauper, gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 8
Wybren Douwes 4 bakker, mr. maetigh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 79
Wyger Dirks 8 stuirman maetig cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 145
Wyger Jarigs 5 weever bestaet geringh cu. £ 018-17-0 £ 3 4 2 81
Wyger Swerms 8 zie Jan de Reus £ -- £ 0 0 0 134
Wyger Cornelus 2 blauwferversknegt cu. £ 014-13-0 £ 2 2 3 27
Wyger Alberts 6 scheepstimmermansknegt cu. £ 021-05-0 £ 4 2 2 104
Wyntjen Rost 4 sjouwer gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 78
Wypk Gerkes 3 ondermeyd in keet £ 006-12-0 £ 1 1 0 43
Wypke Jans 4 beurtschipperskneght cu. £ 016-17-0 £ 3 3 3 78
Wytse Cornelus 5 pottebacker gemeen cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 98
Wytse Heyns 7 matroos geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 122
Wytse Wassenaar 1 veerschippers gildeboode £ 013-05-0 £ 2 1 0 3
Wytse Vettevoogel 6 wolkammer, mr. £ 050-00-0 £ 8 4 2 105
Wytse Ysbrands 6 kleermaekersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 108
Ybeltje Broers 4 winkelierse bestaet wel £ 024-15-0 £ 4 1 0 58
Ybeltje Jans 1 waster seer geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 16
Yde de Groot 7 schuitschipper geringh cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 128
Yde Pytters 6 helpbakker geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 102
Yde Ydes 4 matroos cu. £ 015-17-0 £ 3 2 2 57
Yde Keyser 1 soldaet gealimenteerd £ -- £ 0 5 3 7
Yde Tjeerds 8 pannebakkersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 144
Yde Pytters 2 schipper, old en coopman in kalk en steen cu. £ 031-07-0 £ 5 2 0 34
Yetske Cornelis 1 vlegster geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 7
wed. Yffke Huberts 1 bestaet geringh £ 006-16-0 £ 1 2 0 7
wed. Yffke Willems 5 turfmeetster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 86
Yge Wiegers 6 weever en soon Pieter Yges, bestaet matigh £ 032-15-0 £ 5 2 0 116
Yie Feykes 2 vrijgezel sober bestaen £ 007-17-0 £ 1 1 0 26
Yisk Sjoerds 3 bovenmaegd in de keet van de Heer Fontein £ 007-16-0 £ 1 1 0 42
Yme Jansen 8 scheepstimmerman cu. £ 030-00-0 £ 5 5 2 149
wed. Ymke Sikkes 6 nayster seer gering £ 006-16-0 £ 1 1 2 110
Ymke Dirks 5 matroos gealimenteerd met turf cu. £ -- £ 0 5 2 92
Ymkjen Pieters 1 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 6
wed. Ynskjen Jilts 3 spoelster geringh £ 006-16-0 £ 1 1 2 30
Ynte Sybrens 7 winkeltje, klein geringh £ 017-13-0 £ 3 2 2 128
Ype Durks 2 matroos cu. £ 015-05-0 £ 3 4 0 21
Ype Meynderts 4 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 0 68
Ype Broers 4 sakkedraeger maetigh cu. £ 018-13-0 £ 3 4 0 56
Ype Feykes 2 geen bedrijf, bestaet wel £ 017-04-0 £ 3 1 0 26
Ype Ysbrands 4 ijsersmid maetigh cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 79
Ype Willems 7 sleeper gering £ 011-13-0 £ 2 5 0 129
Ype Heeres 7 turfdraeger geringh cu. £ 015-01-0 £ 3 3 0 120
Ype Zijes 1 baantjersknegt, mr. £ 018-01-0 £ 3 2 0 14
Ysaäk van Ruth 8 casteleyn in Leeuwenburgh bestaet maetigh cu. £ 060-00-0 £ 10 5 4 137
Ysaäk Fokkes 1 wever cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 4
Ysaak Roosen 2 ferwer maetigh cu. £ 050-08-0 £ 8 3 2 25
Ysbrand Jocchums 4 matroos seer gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 59
wed. Ysbrand Cornelis 5 winkeltje, klein £ 009-16-0 £ 2 2 0 96
Ysbrand Felten(s) 6 oud en arm cu. £ 006-16-0 £ 1 2 0 109
Ysbrand Harmens 4 weeversknegt geringh cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 63
Ysbrand Ypes 4 smidsknegt gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 67
Yske Klaeses 7 scheeps- en huistimmerman maetigh bestaen £ 018-19-0 £ 3 1 0 128
wed. Ytske Wybrens 1 wort gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 18
Yttje Sikkes 5 bestaet soober £ 006-12-0 £ 1 1 0 95
Yttje Hessels 7 winkelierse maetigh £ 022-11-0 £ 4 2 0 120
wed. Yttje Luytjens 8 waschter gering £ 006-16-0 £ 1 3 0 140
wed. Yttje Ulbes 6 gering £ 006-16-0 £ 1 2 0 106
Yttje Beerns 4 wort gealimenteerd £ -- £ 0 1 2 68
Yttje Sikkes 1 nayster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 6
Yve Heeres 4 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 3 75
Zalomon Hoytes 7 matroos seer gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 132
Zalomon Cohen 7 craemer maetigh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 118
Zeeger Theunis 1 pannebackersknegt cu. £ 008-09-0 £ 1 2 0 11
Zeelis Sijl 1 rentenier welgesteld £ 018-19-0 £ 3 1 0 17
wed. Zytje Douwes 4 gealimenteerdt £ -- £ 0 6 3 68