Harlingen, quotisatie 1749 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 646)

Belastingen heffen en betalen is niets nieuws. Het bestuur van een land, provincie of stad moest toch op de een of andere manier aan geld komen om haar werk te kunnen doen. Zoals nu op bijv. benzine, alcohol en rookwaren accijns wordt geheven, werd dat vroeger op de toenmalige luxe-artikelen gedaan. Soms ook was er acute geldnood, bijvoorbeeld als er een oorlog werd gevoerd, en dan werd er een nieuwe belasting bedacht.

Zo werd in 1606, ten tijde van de Verenigde Nederlanden, "alomme binnen de Geunieerde Provintien, de Quartieren, Steden, Casteelen, Forten ende platte Landen, onder der selver ghehoorsaamheydt wesende, het Haertsteden- ofte Schoorsteen-geldt, tot onderstant van de Oorloge" [...] "onfangen ende geheven". In de loop der eeuwen is op een dergelijke manier ook belasting geheven op o.a. zout, trouwen en begraven, het malen van o.a. graan (het "gemaal"), huishuur (reëelkohieren), en op het hebben van dienstboden, wagens, paarden, ramen enz.

Rond 1748 ziet de burgerij door de bomen het bos niet meer en er breken rellen uit, gericht tegen de belastingpachters: het Pachtersoproer. De belastingpachters werden er sterk van verdacht nogal wat in eigen zakken te steken. Er wordt besloten om iets anders te proberen: één belasting waarin alles verwerkt is; de personele quotisatie. In 1749 wordt de belasting op die manier geheven en gaat men iedere woning langs om vast te leggen hoeveel personen van boven en onder de 12 jaar er wonen, wat het beroep van de hoofdbewoner is, en het belangrijkste: wat het inkomen van die hoofdbewoner is. Volgens een vastgestelde schaal wordt de belasting ge├»nd. Het vastleggen van de gegevens gebeurde in de zogenoemde quotisatie-kohieren.

Het volk is tegen de verwachtingen in met deze belasting zo mogelijk nog ontevredener dan met de vroegere belastingen, en in 1750 is de quotisatie dan ook alweer afgeschaft.

In de lijst staat "kw" voor kwartier, de wijk waar men woonachtig was. De stad was in deze tijd verdeeld in 8 kwartieren en de zgn. "Buytenbuirt" (hier kwartier 0).
In de kolom "beroep" staat nooit "burgemeester" of "vroedsman" omdat dat geen beroepen waren.
In de kolom "omschrijving" komt vaak "cu." voor, dat betekent "cum uxore", met echtgeno(o)t(e).
In de kolom "aanslag" staat het bedrag van de quotisatie vermeld in caroliguldens-stuivers-penningen. Een caroligulden (£) was 20 stuivers en een stuiver was 16 penningen.
In de kolommen "volw." en "kind." staan het aantal personen van boven resp. onder de 12 jaar.
De kolom "fol." staat voor folio, de pagina waarop in het originele boek de betreffende inschrijving is gedaan.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2015-04-16 03:27:25.A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  voorn patr familienaam kw beroep omschrijving aanslag volw kind folio
wed. Aart Hessels 6 gealimenteerdt -- 1 2 112
Abbe Jansen 7 turfdraeger en winkelier cu. 030-00-0 3 1 124
wed. Abbe Rinses 3 winkeltje, klein geringh 015-06-0 2 1 54
Abe Lenses 2 ruilerbuiter cu. 018-17-0 2 4 26
Abe Minnes 1 wort gealimenteerdt -- 2 2 10
wed. Abe Jacobs 4 bestaet geringh 006-12-0 1 0 78
Abel Dirks 5 schoenmaeker, mr. 018-16-0 2 0 84
Abraham Wijngaerden 5 knoopmaeker, mr. cu. 029-09-0 3 0 97
Abraham Ysraels 7 coopman joodsch cu. 038-03-0 3 6 120
Abraham Bouman 4 soldaet, geappoincteerde 007-17-0 1 0 66
Adam Goslings 3 metselaersknegt gemeen cu. 015-13-0 4 0 52
Adriaenus Swart 5 matroos bestaet gemeen 017-13-0 2 2 85
Aeffke Foekes 6 wort gealimenteerdt -- 1 0 109
Aeffke Jetses 6 breydster gering 006-12-0 1 0 113
Aefke Everts 8 stijfsters en Tjietske Everts, geringh bestaen 006-16-0 2 0 151
Aefke Fransen 6 van goede vrinden onder houden 006-12-0 1 0 115
wed. Aefke Nanninghs 5 capmaekster gemeen 012-13-0 2 0 93
Aefke Claeses 8 arbeydster geringh 006-12-0 1 0 150
Aeghjen Sybes 5 gealimenteert -- 2 0 97
Aeghjen Claeses 2 meyd van Broer Baukes -- 0 0 37
Aeltje Jans 6 nayster geringh 006-12-0 1 0 103
Aeltje Wytses 8 zie Andle Bonnes -- 0 0 148
wed. Aeltje Wybes 1 arbeydster 006-12-0 1 0 11
wed. Aeltje Jelles 2 bestaet geringh 006-12-0 1 0 30
Aeltje Gerrits 5 nayster gering 006-12-0 1 0 92
wed. Aeltje Saekes 6 nayster gering 006-12-0 1 0 113
Aeltje Hanses 8 wijnkooperse maetigh 040-00-0 2 1 134
wed. Aeltje Harmens 6 en Hendrik Hendriks, van suinigh bestaen 022-01-0 2 4 105
Aeltje Jans 4 molenaersche maetigh 031-14-0 3 2 79
Aene Martens 7 vaerend persoon gering cu. 011-09-0 2 0 132
Age Wybes 4 arbeyder geringh cu. 011-13-0 4 0 63
Age Uilenburg 7 verwersknegt maetigh wel 007-17-0 1 0 123
Age Alberts 7 schoenmaeker, mr. 036-00-0 3 1 131
Age Jacobs 4 winkelier maetigh cu. 021-01-0 3 0 58
Age Claeses 8 matroos bestaet geringh cu. 011-09-0 2 0 151
Age Cornelis 2 turf- en sakkedraeger cu. 015-13-0 4 0 30
Age Jaenus 1 wever bestaet gering 007-17-0 1 0 14
Age de Haes 8 bakker, mr. majoor; cu. 040-00-0 4 1 134
wed. Akke Tobias 6 seer geringh bestaen 006-12-0 1 0 106
wed. Akke Melles 7 seer geringh bestaen 006-12-0 1 0 122
Albartus Kost 7 boekebindersknegt 007-17-0 1 0 121
Albert Jansen 3 soldaet -- 0 0 42
Albert Jansen 7 gealimenteerdt cu. -- 2 1 130
Albert Jansen 4 matroos gering cu. 011-13-0 3 0 67
Albert Janus 3 weever bestaet geringh cu. 015-13-0 4 0 41
Albert Jacobs 2 schuytschipper cu. 016-17-0 2 3 24
Albert Pieters 2 bakker, mr. gemeen cu. 036-00-0 3 0 34
Albert Jansen Kalkman 3 rentenier gemeen 022-11-0 2 0 51
Albert Jelles 2 renten, leeft van gemeen 010-02-0 1 0 21
wed. Albert Joukes 8 winkeltje maetigh 018-09-0 1 1 137
Albert Joekkes 5 turfdraeger gealimenteerd cu. -- 3 4 80
wed. Albert Seerps 4 arbeydster gering 006-16-0 2 0 64
Albert Willems 6 gealimenteerd cu. -- 2 1 113
Albert Hiddes 8 houtstaepelaer maetigh 010-17-0 1 0 139
wed. Albert Gerrits 5 gealimenteerdt -- 1 0 86
Albert Gerrits 3 weever bestaet reedelijk cu. 015-16-0 2 0 46
Albert Feckes 4 arbeyder gering cu. 011-13-0 3 4 75
Albert Jacobs 4 bontreeder maetigh cu. 042-09-0 3 2 69
Albert Holthuys 4 weeversknegt gering 007-17-0 1 0 60
Albert de Vries 1 schuitschipper gemeen cu. 014-08-0 4 0 15
wed. Albert Beeuwes 6 winkeltje geringh 006-16-0 1 1 105
Albert Dirks 3 weever bestaet reedelijk cu. 012-13-0 2 0 52
Albert Doedes 2 scheepstimmerman cu. 014-09-0 2 0 20
Albertje Willems 6 turfmeetster gemeen 006-12-0 1 0 110
Albertus Rasschen 8 caemerboode aen't collegie ter admiraliteyt cu. 085-00-0 5 3 153
Alef Wybes 3 weever geringh cu. 011-13-0 2 2 45
Alef van der Meulen 2 apothecarius bestaet wel cu. 084-13-0 4 0 36
Alexander Kemmer 7 boekverkooper geringh cu. 017-17-0 3 1 119
Allardus Westendorp 8 bakker, mr. maetigh wel cu. 046-15-0 3 2 144
Alle Simons 6 scheepstimmerman cu. 027-13-0 4 0 115
Alle Jacobs 2 ijsersmid, mr. cu. 020-17-0 5 1 30
Allert Adriaans 3 weever bestaet geringh cu. 011-13-0 2 0 48
Allert Krol 5 ruilbuiter gemeen cu. 015-13-0 4 0 89
Allert Geerts 4 molenaer, mr. maetigh cu. 028-12-0 3 2 72
Andle Bonnes 8 stuirman bestaet matigh cu. 020-09-0 4 3 148
Andries Wybinga 7 coopman bestaet wel cu. 064-13-0 2 1 125
Andries Jansen 2 matroos gealimenteerd cu. -- 3 3 21
Andries Rosee 7 winkelier geringh cu. 023-15-0 3 0 124
Andries Doedes 7 coopman bestaet wel cu. 046-11-0 3 0 128
Andries Jansen 2 turfvaarder cu. 018-00-0 2 0 28
Andries Olpherts 5 matroos geringh 011-09-0 2 1 94
Andries Johannes 8 zeylmaeker, mr. gemeen cu. 028-00-0 2 1 136
Andrys Tjerks 6 scheepstimmerman cu. 028-00-0 2 1 108
wed. Andrys Wytses 7 gealimenteerdt -- 2 4 120
Andrys Bastiaens 8 herbergier geringh cu. 050-00-0 3 2 136
wed. Andrys Sandstra 7 nayster gering 007-17-0 1 0 123
Ane Claeses 4 oud, kan niets winnen cu. 012-13-0 2 0 64
wed. Anjus Sjoerds 8 nayster geringh 012-01-0 3 0 152
Anne Oenes 8 adsistend aen 't collegie van de admiraliteyt cu. 030-00-0 4 2 151
Anne Wybes 3 arbeyder bestaet suinigh cu. 011-09-0 2 0 45
Anne Hyltjes 8 schipper maetig cu. 036-12-0 2 0 142
Anne Sytses 8 scheepstimmerbaas cu. 040-00-0 2 1 154
wed. Anne Beernts 7 nayster seer gering 006-12-0 1 0 119
Anne Eelkes Bakker 1 kalkbrander, mr. gemeen 035-04-0 5 2 15
Anske Sybes 1 metselaar, mr. reedelijk cu. 025-14-0 2 0 15
Anskjen Andles 5 bestaet reedelijk 011-12-0 1 0 97
wed. Anthoni Gerardi 2 bestaet redelijk wel 020-00-0 2 0 33
Anthoni Reukens 6 weever gemeen 017-13-0 4 2 110
Anthoni Eises 2 sakkedraeger cu. 011-13-0 3 0 28
Anthony Groot 4 pryster, roomsch 078-13-0 4 0 59
wed. Antje Claeses 5 seer geringh bestaen 006-16-0 2 1 94
wed. Antje Claeses 8 arbeydster gering 006-16-0 2 0 140
Antje Claeses 5 winkeltje maetig 013-05-0 1 0 99
Antje Jentjes 4 arbeydster seer geringh 006-16-0 2 0 58
Antje Jelles 1 wort gealimenteerd -- 1 0 18
Antje Jans 6 gladmangelster gemeen 006-12-0 1 0 108
Antje Jakles 6 wort gealimenteerdt -- 1 0 108
wed. Antje Cornelis 1 arbeydster 008-04-0 1 1 10
Antje Lenses 1 viswijff pauper 006-16-0 2 2 7
Antje Pytters 8 turfmeetster geringh 006-12-0 1 0 151
wed. Antje Pieters 8 gealimenteerd -- 1 0 148
Antje Pytters 5 spoelster geringh bestaen 006-12-0 1 0 91
Antje Scheltes 8 sonder bedrijff geringh 006-12-0 1 0 150
wed. Antje Tijssen 4 gealimenteerdt -- 1 0 68
Antje Tjeerds 2 bestaet taemelijk wel 009-00-0 1 0 32
wed. Antje Wygers 8 gealimenteerdt -- 1 0 143
Antje Heeres 2 arbeydster geringh 006-12-0 1 0 31
wed. Antje Hendriks 5 turfmeetster geringh 006-16-0 2 0 84
Antje 3 dienstmaegd in de keet 006-12-0 1 0 38
Antje Emmeriks 8 spoelster gering, met haer broeder matroos 011-09-0 2 0 145
Antje Mooy 3 geringe oude vrouw 006-12-0 1 0 55
Antje Reydsma 5 zie Jacobus Steevens -- 0 0 92
Antje Abbes 4 nayster bestaet maetigh 014-15-0 1 0 58
wed. Antje Allerts 2 gealimenteerdt -- 2 0 26
Antje Beerns 6 arbeydster gemeen 006-12-0 1 0 105
wed. Antje Doekes 1 geringh bestaen 007-04-0 2 0 10
Antje Douwes 4 winkeltje geringh bestaen 006-12-0 2 2 79
Antje Harmens 8 sonder bedrijff maetigh 014-15-0 1 0 150
Antje Gerrits 3 spoelster bestaet geringh 006-12-0 1 0 40
Antje Gerrits 6 man nae Indi gering 006-16-0 3 1 115
Antje Folkerts 7 scheersters, twee en Claeske Folkerts, geringh 011-09-0 2 0 122
Antje Feddes 5 van een goed bestaen 014-15-0 1 0 98
wed. Antje Douwes 4 nayster geringh 006-12-0 1 0 60
Antoni Vink 4 schipslaeper maetig cu. 031-04-0 2 1 68
Arent Jansen 3 weever bestaet maetigh cu. 011-13-0 4 1 45
Arent Harmens 8 weever geringh 015-16-0 2 0 152
Arent Anthoni 8 herbergier geringh cu. 036-00-0 4 0 135
Arent Steevens 2 bontweever, mr. cu. 017-13-0 2 2 21
Arent Schuiman 4 arbeyder gering cu. 011-13-0 2 1 66
Aris Dreyer 7 stoeldrayer maetig cu. 022-11-0 2 0 128
Arjen Boykes 8 portier bestaet maetigh cu. 025-00-0 3 0 137
Arjen Aris 1 weewer bestaet gering cu. 011-09-0 2 0 15
wed. Arjen Gerrits 7 seer geringh bestaen 011-05-0 1 4 123
Arjen Arjens 8 matroos op 't Princejagt cu. 017-08-0 2 1 147
Arjen Wassenaer 5 coopman en winkelier cu. 064-01-0 4 3 82
Arjen Bottes 2 arbeider cu. 011-09-0 2 0 37
Arjen Claesen 4 weever bestaet geringh cu. 012-13-0 2 0 70
Arnoldus Ydes 5 sakkedraeger gemeen cu. 011-13-0 2 1 86
Ate Folkerts 0 scheepstimmermansknegt cu. 011-13-0 2 1 155
Attje Bottes 6 nayster bestaet geringh 006-12-0 1 0 108
Augustijn Sticker 2 weeversknegt 007-17-0 1 0 29
Augustinus Harmens 3 weever bestaet reedelijk cu. 015-17-0 2 2 52
Augustynus de Graaf 7 bestaet geringh cu. 011-09-0 2 0 122
wed. Auke Sybes 8 bestaet geringh 006-16-0 1 1 148
Auke Ottes 7 matroos op 't admiraliteytsjagt gemeen cu. 017-13-0 2 2 130
Auke Claeses 4 bierdraeger geringh cu. 021-01-0 3 0 57
wed. Auke Jans 4 seer arme vrouw 006-16-0 1 3 66
Auke Hylkes 1 alimenteerd cu. -- 2 2 5
Auke J. Bakker 1 coopman begoedigt cu. 150-00-0 3 1 4
Auke Aukes 2 gleybakkersknegt 011-09-0 2 0 31
Auke Gerbens 8 coopman, old maetigh 028-07-0 2 0 150
Aukjen Jans 8 arbeydster gering 006-12-0 1 0 140
Aukjen Gerrits 8 nayster bestaet geringh 006-12-0 1 0 148
wed. Aukjen Baukes 6 arbeydster gemeen 020-03-0 3 0 106
Aukjen Heeremyt 8 winkeliersche maetigh 007-17-0 1 0 138
Aukjen Sybrens 8 melktapster gering 006-12-0 1 0 142
wed. Aukjen Willems 2 haerv(l)egster 006-16-0 1 0 30
Baernt Gerrits 3 weever bestaet maetigh cu. 017-17-0 2 4 50
wed. Baernt Hendriks 5 gealimenteerdt -- 3 0 84
Baernt Sjoerds 2 gealimenteerdt cu. -- 2 2 26
Banier Schotineus 8 adsistent collegie der admiraliteyt cu. 011-13-0 2 1 152
Barent Ysaaks 7 craemer joodsch, gering cu. 016-13-0 3 1 124
Barent Wolf 7 soldaet onder Leewe -- 0 0 118
Barent Sybrens 1 matroos cu. 011-13-0 3 1 15
wed. Bartel Gerrits 1 gealimenteerd -- 2 0 5
Bartel Oedses 6 hovenier gering bestaen cu. 023-01-0 4 2 103
Bartel Jansen 2 weever cu. 011-13-0 2 1 22
Bastiaen Bikker 7 coopman bestaet wel cu. 078-05-0 3 2 131
Bauke Jocchums 3 matroos cu. 011-13-0 4 0 40
Bauke Cornelus 2 trekschipper cu. 015-16-0 2 0 27
Bauke Martens 6 schoenmaeker, mr. 022-11-0 2 0 113
Bauke Reinders 2 modderleyker cu. 020-00-0 3 0 34
Bauke Jans 3 matroos redelijk cu. 017-00-0 2 0 54
Bauke Jilts 2 winkelier en weever cu. 021-00-0 2 1 29
Bauke Cornelis 6 scheepstimmerman cu. 030-14-0 2 0 112
wed. Baukjen Lammerts 4 gealimenteerdt -- 1 0 63
Beernt Harmens 3 weever bestaet taemelijk cu. 015-06-0 2 0 48
Beernt Burgerts 4 weever gering cu. 023-13-0 4 5 72
Beernt Hendriks 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 65
Beernt Hendriks 5 weever bestaet maetigh cu. 020-09-0 2 0 88
Beernt Harmens 4 weever seer gering cu. 017-13-0 2 2 65
wed. Beernt Hemmes 8 nayster gering 007-16-0 1 0 142
Beernt Dirks 5 korfdraeger, mr. cu. 015-16-0 2 0 83
Beernt Hendriks 3 weever bestaet reedelijk cu. 019-08-0 3 0 49
Beernt Harmens 3 gealimenteerdt cu. -- 3 3 53
Beernt Harmens 4 weever bestaet geringh cu. 015-16-0 2 0 61
wed. Beernt Jansen 4 arme vrouw 006-16-0 3 0 65
Beernt Jansen 2 wever bestaet maetigh cu. 020-01-0 2 2 29
Beernt Alpherts 3 weever reedelijk cu. 030-00-0 4 2 45
Beernt Lammerts 3 bestaet reedelijk 019-08-0 3 0 47
Beernt Jurjens 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 71
Beernt Jansen 3 weever maetigh cu. 017-00-0 2 0 49
Beernt Steevens 4 weeversknegt geringh 007-17-0 1 0 61
Beernt Willems 3 matroos op 't Princejagt cu. 015-13-0 4 0 50
Beernt Jansen 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 63
Beernt Jansen 4 weever maetigh bestaen cu. 017-00-0 2 0 72
Beernt Jansen 5 gealimenteerd cu. -- 3 3 84
Beernt Jansen 5 weever bestaet gemeen cu. 017-06-0 3 0 91
Beernt Jansen 3 weever, mr. maetigh 020-01-0 1 5 38
Beernt Jansen 2 gleybakkersknegt cu. 011-13-0 2 1 25
Beernt Jansen 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 64
Beernt Beernts Loman 4 weever reedelijk cu. 021-01-0 3 0 62
Beernt Geersma 7 coopman bestaet wel cu. 064-13-0 2 1 133
Beernt Kock 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 62
Beernt Lomans 4 weever maetigh 011-13-0 1 0 75
Beernt Naegel 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 65
Beernt Adams 7 sjouwer gealimenteerdt cu. -- 3 2 119
Beernt Beernts 2 weever cu. 020-03-0 3 0 27
Beernt Beernts 5 weever bestaet geringh cu. 015-01-0 2 0 89
Beernt Beernts 4 weever seer gering cu. 013-05-0 2 3 72
Beernt Beernts 2 weever, mr. cu. 019-01-0 2 1 22
Beert Brouwer 4 winkelier gemeen 022-11-0 2 0 58
Benne Tomas 4 matroos bestaet maetigh cu. 011-13-0 3 0 77
Bente Beernts 4 weever gealimenteerd cu. -- 2 1 75
Bente Gerryts 6 bakker bestaet geringh cu. 024-01-0 3 3 116
Bente IJsenbeeck 1 brouwer, mr. gemeen cu. 036-09-0 3 4 3
Berber van Beemen 5 nayster bestaet gering 006-12-0 1 0 84
wed. Berber Haentjes 4 gering bestaen 017-06-0 3 0 64
wed. Berber Jans 5 wed. Simon Stinstra, wel begoedight 150-00-0 4 0 82
Bernardus Dreyer 7 procureur fiscael 033-01-0 1 0 128
Bernardus Aedsgers 5 helpbakkersknegt cu. 011-09-0 2 0 83
Bernhardus Siccama 2 kooperslaagersknegt 009-01-0 1 0 19
Betze Cornelis 1 coopman reedelijk 036-12-0 2 0 11
wed. Beytske Willems 2 wort gealimenteerd -- 2 0 21
Beytske Sybes 5 nayster bestaet wel 006-12-0 1 0 85
Binjamin Levi 5 hoedschoenmaeker cu. 022-01-0 2 4 80
Bocke Rienstra 7 stadsboumeester en winkelier cu. 043-17-0 4 0 132
Bonne Douwes 4 schoenmaeker, mr. cu. 028-05-0 2 3 67
Bonne Theunis 5 matroos bestaet geringh cu. 017-13-0 2 2 93
Bonnefacius van der Haar 4 raed fiscaal ter admiraliteyt in Frieslant cu. 281-13-0 6 2 74
Boote Gerbens 5 turfvoerder reedelijk cu. 017-00-0 2 0 93
Boote Oebles 6 oud, geringh bestaen cu. 011-09-0 2 0 102
Boote Okkes 3 gealimenteerd cu. -- 3 0 53
Bouwe Gerryts 3 weever bestaet reedelijk 010-17-0 1 0 40
Bouwe Claeses 2 timmermansknegt cu. 017-09-0 2 3 29
Broer Baukes 2 coopman en rentenier cu. 063-16-0 3 0 37
Broer Fongers 7 scheepstimmermansknegt cu. 011-13-0 4 1 131
Broer Tjeerds 3 sakkedraeger reedelijk 016-01-0 1 1 53
Broer Wybrens 4 timmermansknegt geringh cu. 017-13-0 2 2 67
Broertje Tjebbes 7 nayster bestaet gemeen 009-01-0 1 0 120
Carel Bouman 4 arbeyder in een zoutkeet cu. 011-13-0 2 1 66
wed. Carst Pieters 1 bestaet seer geringh 006-12-0 1 0 1
Carst Douwes 0 houtmolenaersknegt 007-17-0 1 0 155
Carst Hansen 4 matroos cu. 011-13-0 2 2 76
wed. Carst Hendriks 8 nayster bestaet geringh 006-12-0 1 1 144
Carst Palsen 8 arbeyder gering cu. 011-09-0 2 0 147
Caspar Hendriks 5 matroos bestaet geringh cu. 011-09-0 2 0 89
Caspar Christiaens 3 weever bestaet geringh cu. 011-13-0 4 1 47
Caspar Dirks 5 weeversknegt gemeen cu. 011-09-0 2 0 90
Casper Caspers 4 weever gering cu. 015-08-0 2 0 64
Casper Hansen 7 weeversknegt gealimenteerdt -- 1 1 131
Caye Slaepkool 6 herbergier en kock cu. 080-00-0 4 0 101
Christiaan Anthoni 3 gealimenteerdt cu. -- 4 2 46
wed. Christiaen Claeses 7 sleepersche geringh 008-09-0 2 0 118
Christiaen Claeses 7 nihil vermits door militairen wort bewoont -- 0 0 118
Christiaen Jansen 5 kleermaeker, mr. geringh cu. 025-01-0 4 4 86
Christiaen Gerrits 3 weever seer geringh cu. 018-09-0 3 4 44
Christiaen Dirks 7 mesmaeker reedelijk cu. 023-15-0 3 0 122
Christiaen Bessingh 7 kleermaeker maetigh cu. 018-01-0 2 0 125
Christiaen Burman 7 kock bestaet geringh cu. 029-12-0 3 3 127
Christiaen Door 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 64
Christiaen Temmer 5 paruikemaeker, mr. cu. 018-01-0 2 0 95
Christoffel Hempel 8 herbergier en tinnegietersknegt maetigh cu. 036-00-0 3 0 134
Christoffel Christiaens 5 weever bestaet geringh cu. 017-17-0 3 1 91
wed. Claas Jansen 2 spoelster wint niets 006-12-0 1 0 29
Claas Jansen 7 matroos bestaet gemeen cu. 011-09-0 2 0 127
Claas Jansen 3 kan just sijn kost winnen cu. 017-08-0 2 1 40
Claas Jacobs 1 beurtschipper gemeen cu. 030-05-0 3 2 4
Claas Jacobs 1 turfdraeger cu. 020-00-0 4 1 7
Claas Ypes 7 vaerendpersoon gering cu. 011-09-0 2 0 127
Claas Yges 3 arbeyder bestaet soober 011-13-0 2 2 41
Claas Nauta 6 distillateur, mr. cu. 080-00-0 3 3 102
Claas Harmens 2 weever 019-01-0 2 1 27
wed. Claas Harmens 4 gealimenteerd -- 3 3 75
Claas Johannes 8 vaerendpersoon gemeen cu. 011-13-0 2 1 143
Claas Lodewijks 3 gealimenteerdt cu. -- 5 1 45
wed. Claas Mattheus 5 spoelster bestaet geringh 006-16-0 3 0 90
wed. Claas Wopkes 2 spoelster gering 006-12-0 2 0 27
Claas Willems Hoogstraeten 6 laekenkooper 125-00-0 6 0 101
Claas Swerus 8 boekbinder maetigh 018-00-0 1 0 134
Claas Simons 8 bakker, mr. maetigh cu. 048-00-0 4 1 134
Claas Scheltes 5 huistimmermansknegt cu. 015-13-0 4 0 87
wed. Claas Rintjes 7 viswijff met Jan Hendriks, van gering bestaen 011-13-0 3 1 130
Claas Pieters 1 gealimenteerdt cu. -- 2 3 16
Claas Pytters 3 gealimenteerdt cu. -- 2 0 41
Claas Ottes 1 geringh bestaen cu. 018-01-0 2 0 11
Claas Minnes Block 8 bontreeder, mr. 080-00-0 3 0 136
Claas Harmens 4 weever gering cu. 015-17-0 2 2 65
wed. Claas Douwes 7 bestaet maetigh wel 036-07-0 3 0 126
Claas Alberts 8 weever geringh cu. 015-06-0 2 1 151
Claas van Velsen 1 bakker, mr. gemeen cu. 023-13-0 2 2 12
Claas Oosterbaan 1 wel begoedight 122-17-0 3 1 9
Claas R. Mahui 2 begoedight en vermogend 180-00-0 2 0 35
wed. Claas Haukema 1 winkelierse bestaet wel 018-19-0 1 0 9
Claas Fontein 1 woont tot Ried -- 0 0 9
Claas Arjens 3 matroos cu. 011-13-0 4 2 53
Claas Norel 2 timmerman, mr. geringh cu. 020-01-0 2 2 25
Claas Beerns 8 weever bestaet geringh cu. 011-09-0 2 0 151
wed. Claas Christiaens 7 bestaet geringh 006-12-0 1 0 122
Claas Gerryts 4 sjouwer bestaet geringh cu. 011-09-0 2 0 77
Claas Gerrits 8 gealimenteerdt cu. -- 2 3 144
Claas Dirks 8 weever bestaet geringh cu. 015-06-0 2 1 139
Claas Gerbens 1 wever gealimenteerdt -- 3 0 13
Claas Foekes 1 setschipper op een galjoot 025-00-0 2 0 9
wed. Claaske Alles 2 gealimenteerdt -- 1 0 36
wed. Claaske Hobbes 3 waster bestaet geringh 006-16-0 4 0 51
Claes Ydes 5 matroos bestaet gemeen 007-17-0 1 0 96
vroedsman Claes Leystra 3 winkelier cu. 045-00-0 3 0 43
wed. Claes Brouwer 5 geringh bestaen 006-16-0 3 0 88
Claes Doedes 5 schoenmaeker, mr. en turfdrager gemeen cu. 029-09-0 3 0 82
wed. Claes Wouters 2 melktapster 006-16-0 1 1 33
Claes Thomas IJsenbeecq 6 bontreeder bestaet wel 099-19-0 6 0 115
Claes Jansen 3 gleybakkersknegt 012-04-0 1 0 55
Claes Jansen 1 pannebackersknegt cu. 011-13-0 2 2 13
Claes Jansen 4 sjouwer gealimenteerdt cu. -- 3 0 70
Claes Bretton 6 rentenier cu. 036-12-0 2 0 113
Claes Haerings 5 vaerenspersoon maetigh cu. 011-09-0 2 0 85
Claes Ydes Wijngaerden 5 schoolmeester gemeen cu. 019-13-0 3 1 84
Claes Claesen 4 matroos bestaet geringh cu. 011-13-0 2 3 70
Claes Claeses 6 matroos bestaet geringh cu. 011-13-0 2 1 105
Claes Claesen 7 gealimenteerdt cu. -- 3 0 123
Claeske Claeses 8 arbeydster gering 006-12-0 1 0 150
Cobus Fransen 3 weever gealimenteerdt cu. -- 4 4 53
Coene Visscher 1 soldaet -- 0 0 3
Coene Willems 8 metselaer, mr. en winkelier 036-00-0 3 1 138
Coenraad Beernts 3 weever bestaet gemeen cu. 017-05-0 4 1 48
Coenraad Vonck 8 kock op de legger cu. 017-13-0 3 1 147
Coenraad Hendriks 7 bakker, mr. geringh cu. 011-13-0 3 0 131
Coenraad Fredenburgh 4 soldaet onder Leewe -- 0 0 61
Coenraad Bakker 8 bootsman van 't Collegie cu. 055-00-0 2 4 153
Coert Jansen 1 blauwferwersknegt cu. 030-00-0 6 0 7
Cornelia Ameels 4 nayster bestaet gering 006-16-0 1 1 77
Cornelis Koen 8 commissaris op den Abt cu. 110-00-0 4 3 153
Cornelis Lautenbach 6 schoenmaeker, mr. cu. 017-17-0 3 1 108
Cornelis Bouwes 8 zeylmaeker maetigh cu. 036-00-0 2 3 135
Cornelis Annes 5 weever bestaet reedelijk cu. 021-01-0 3 0 89
Cornelis Oldaan 8 rentenier bestaet wel 030-00-0 1 0 139
Cornelis Siverda 8 advocaat bestaet wel 071-09-0 2 0 134
Cornelis Brouwer 6 bontreeder bestaet wel cu. 080-00-0 3 0 101
Cornelis Block 1 glaesemaeker, mr. gering cu. 020-08-0 2 0 2
Cornelis van Beemen 4 nae opgetekend 011-09-0 2 0 75
Cornelis Cornelis 3 gealimenteerd cu. -- 2 0 53
Cornelis Pieters 5 schoenmaeker, mr. gemeen 010-17-0 1 0 88
Cornelis Cornelis 4 arbeyder gering 007-17-0 1 0 73
Cornelis Cornelis 8 timmerman maetigh cu. 013-01-0 2 0 139
wed. Cornelis Mensis 4 gealimenteert -- 2 0 68
Cornelis Dirks 1 matroos cu. 011-13-0 4 0 13
Cornelis Dirks 2 matroos cu. 011-13-0 2 1 32
Cornelis Edsges 8 schoolmeester geringh cu. 012-13-0 2 0 145
Cornelis Jacobus 5 turfdraeger reedelijk cu. 027-03-0 3 1 80
wed. Cornelis Sipkes 2 gealimenteert -- 2 0 33
Cornelis Jentjes 7 coopman bestaet wel cu. 082-05-0 5 0 125
wed. Cornelis Thomas 7 turfmeetster gering 006-16-0 1 2 123
Cornelis Tjerks 7 pannebakkersknegt gealimenteerd cu. -- 2 4 122
Cornelis Johannes 3 matroos cu. 011-13-0 3 2 43
Cornelis Jans 6 matroos gering cu. 011-09-0 2 0 113
Cornelis Pieters 3 weever bestaet geringh cu. 015-16-0 2 0 39
Cornelis IJsbrands 6 scheepstimmerman, waert voor bestaet gemeen 007-17-0 1 0 109
Cornelis Pytters 2 waegenmaekersknegt cu. 011-13-0 2 1 37
Cornelis Ypes 8 matroos geringh cu. 011-13-0 2 1 138
Cornelis Hendriks 8 matroos geringh cu. 011-13-0 3 1 138
Cornelis Fransen 3 weever maetigh cu. 015-05-0 3 2 53
Cornelis Hendriks 4 ijsersmid, mr. maetigh cu. 022-14-0 2 3 75
Cornelis Olderman 5 brouwersknegt gemeen cu. 011-09-0 2 0 88
wed. Cornelis Gerrits 3 weeverinne soober 006-16-0 4 0 50
Cornelis Geerts 8 stokersknegt gemeen cu. 011-09-0 2 0 150
Cornelius van Velsen 4 weever bestaet geringh cu. 015-16-0 2 0 56
Cornelius Lourens 2 waeterhaelder voor zoutkeeten en winkelier cu. 027-13-0 3 3 24
wed. Cornelus Martens 4 arbeydster gering 006-12-0 1 0 66
Cornelus Ecoma 2 stadsschoolmeester cu. 060-00-0 2 3 37
wed. grietman D. van der Haar 8 bestaet wel 130-00-0 4 0 154
Dani Christoffels 5 van gemeen bestaen 009-09-0 1 1 99
Dani Bennze 8 pruikemaeker, mr. cu. 040-00-0 4 1 136
Daniël Tautsain 7 organist en coopman cu. 163-03-0 4 2 125
Deeltje Hendriks 6 renteniersche gemeen 014-15-0 1 0 114
Dieuke Aukes 3 winkeltje, klein en Romke Aukes 006-12-0 2 0 44
Dieuke Pytters 7 winkeliersche maetigh 015-01-0 2 0 133
wed. Dieuke Uilkes 5 gealimenteerd -- 1 0 94
wed. Dieuke Sipkes 5 van gemeen bestaen 012-01-0 3 0 99
Dieuke Martens 1 gealimenteerd -- 1 0 14
Dieuke Pieters 1 nayster geringh bestaen 006-12-0 1 0 5
wed. Dirk Gerrits 2 nayster seer geringh 006-12-0 2 0 31
Dirk Alberts 5 weever bestaet geringh cu. 018-05-0 3 2 86
Dirk Hendriks 2 weever cu. 017-00-0 2 0 32
wed. Dirk Annes 1 costerinne van de doopsgesinde gemeente 019-08-0 3 0 16
Dirk Beernts 5 korfmaeker, mr. gemeen cu. 024-16-0 3 0 81
Dirk Christiaens 6 gleybackersknegt gemeen cu. 011-09-0 2 0 111
Dirk Harmens 1 matroos gealimenteerd cu. -- 2 3 2
Dirk Dirks 4 weever geringh bestaen cu. 018-01-0 2 0 73
wed. Dirk Gerbens 8 seer arm 006-16-0 1 1 148
vroedsman Dirk Winia 6 rentenier cu. 042-19-0 2 0 102
Dirk Willems 7 boode van de armekaemer cu. 011-13-0 5 3 129
Dirk Bolta 1 schoenlapper cu. 011-09-0 2 0 13
Dirk IJsenbeecq 6 kalk- en steenverkooper cu. 040-00-0 4 2 106
wed. Dirk Agema 4 winkeliersche redelijk 027-13-0 3 0 58
Dirk Bartlingh 4 varkenslaeger maetigh cu. 034-09-0 2 5 69
Dirk Craemer 4 winkelier maetigh cu. 033-04-0 3 0 64
wed. Dirk Cramer 8 herbergierse maetig 050-00-0 2 0 139
Dirk Raeven 1 007-05-0 0 0 9
Dirk Rooseboom 3 weever geringh cu. 015-01-0 3 0 50
Dirk Sandstra 7 setschipper maetigh cu. 035-00-0 2 4 123
Dirk Scheltinga 4 vendumeester en eerste clerq aen't collegie ter admiraliteyt bestaet wel 106-11-0 3 0 75
Dirk van Weerd 3 weeversknegt cu. 011-09-0 2 0 47
wed. Dirk Hendriks 5 van gemeen bestaen 013-05-0 1 0 83
Dirk Hendriks 5 bakker, mr. reedelijk cu. 037-11-0 3 3 80
Dirk Claesen 3 weever bestaet geringh cu. 017-13-0 3 1 46
Dirk Cornelis 7 timmerman, mr. maetigh cu. 030-00-0 2 2 123
Dirk Cornelis 3 sleefmaeker, mr. reedelijk cu. 031-09-0 2 2 49
Dirk Lourens 2 koopmanskneght cu. 019-13-0 3 1 33
Dirk Pytters 5 trekschipper gemeen cu. 018-01-0 2 0 86
wed. Dirk Pieters 2 bestaet maetigh wel 013-07-0 1 0 33
Dirk Riemers 2 schoolkinders, houdt gering cu. 011-09-0 2 0 19
Dirk Roelofs 1 matroos cu. 011-13-0 2 2 5
Dirk Roelofs 1 bootsgesel cu. 011-13-0 2 2 6
Dirk Tyttes 6 gealimenteert cu. -- 2 1 107
Dirk Tjeerds 4 vaerendpersoon geringh cu. 011-13-0 2 4 79
wed. Dirk Uilkes 5 spoelster bestaet geringh 015-13-0 4 0 81
Dirk Claeses 1 matroos cu. 011-13-0 2 1 3
Dirk Klaesen 8 gealimenteerd cu. -- 2 0 137
Dirk Jansen 6 metselaer, geweesen cu. 015-16-0 2 0 107
Dirk Hessels 4 kooperslaeger gering cu. 022-03-0 2 2 58
wed. Dirk Hugens 7 winkeliersche maetigh 022-05-0 1 0 119
Dirk Ypes 8 weeversknegt gemeen cu. 011-13-0 2 1 149
Dirk Ypkes 1 schuitschipper suinigh cu. 011-13-0 3 0 5
Dirk Jacobs 1 kladschilder cu. 020-09-0 4 3 2
Dirk Jacobs 5 sleefmaeker, mr. reedelijk cu. 018-16-0 2 0 95
Dirk Jacobs 8 arbeyder gering cu. 011-13-0 3 0 149
Dirk Jansen 2 ticchelaersknegt cu. 011-13-0 2 2 34
vrouw Dirk Jansens 8 gealimenteerd -- 2 2 147
Dirk Jansen 1 wever cu. 016-00-0 2 1 12
Dirk Jansen 6 ijsersmid, mr. gemeen 010-17-0 1 0 112
wed. Dirk Jansen 8 gealimenteerdt -- 3 0 140
Dirk Jansen 8 coopman bestaet wel cu. 040-00-0 2 0 144
wed. Doede Sikkes 5 bestaet gemeen 011-12-0 1 0 94
Doede Sierks 2 boode van 't smal schippersgild cu. 016-11-0 2 0 34
Doede Alberts 8 sjouwer gering cu. 011-09-0 2 0 146
Doede Bakker 7 rentenier wel begoedight cu. 120-19-0 3 0 120
burgemeester Doede Vosma 7 rentenier cu. 297-01-0 4 0 120
Doeke Wybrens 7 glaesemaeker maetigh cu. 033-02-0 3 2 124
Doeke Symons 2 timmerman, mr. en pannebakker cu. 031-14-0 3 2 23
Doeke Jans 6 bestaet reedelijk wel 012-04-0 1 0 114
Doeke Pytters 6 schoenmaeker, mr. gemeen cu. 028-16-0 3 4 106
Doekle Wybes 5 schuitschipper reedelijk cu. 039-07-0 6 0 93
Doitse Anis 4 scheepstimmerman cu. 017-05-0 4 1 78
Doitse Tjeerds 4 matroos geringh cu. 011-13-0 2 1 71
Dominicus de Vries 7 saedelmaeker gering 011-13-0 2 1 123
wed. Douwe Jansen 5 winkeliersche 027-09-0 2 1 87
wed. Douwe Jelles 7 winkeliersche maetigh 023-15-0 2 0 124
Douwe Zeilmaeker 6 setschipper gering cu. 031-09-0 2 2 104
Douwe Portier 4 zeylmaekersknegt geringh cu. 011-13-0 2 6 79
Douwe Hanekuik 1 seepsieder wel begoedigt cu. 135-15-0 3 3 4
Douwe Bolta 1 matroos cu. 011-13-0 2 2 13
Douwe Claeses 5 arbeyder gering cu. 011-13-0 2 2 94
Douwe Lieuwes 7 wagenmaeker en stads aschkarreman cu. 022-14-0 2 3 123
wed. Douwe Luitjens 2 bestaet suinigh 006-16-0 2 2 20
Douwe Alberts 1 wort gealimenteerd cu. -- 2 0 18
Douwe Alefs 8 houdtstaepeler maetigh cu. 015-06-0 2 1 139
Douwe Arjens 1 scheepstimmermansknegt cu. 020-17-0 5 1 6
Douwe Ypkes 2 pannebackersknegt cu. 015-16-0 2 0 19
Douwe Hendriks 8 weeversknegt maetigh cu. 017-08-0 2 1 137
wed. Douwe Jansen 6 bakkerinne, mr. 036-07-0 3 0 102
wed. Douwe Gosses 2 winkeltje, klein geringh 012-13-0 1 3 30
Douwe Jansen 8 matroos gealimenteerdt cu. -- 2 2 144
wed. Douwe Fransen 8 melkverkoopster geringh 006-16-0 2 0 151
Douwe Douwes 4 riedmaeker maetigh cu. 027-09-0 2 1 67
wed. Douwe Beernts 1 wort gealimenteerd -- 1 0 6
wed. Douwe Martens 5 arbeydster geringh 006-12-0 1 0 93
Douwe Pieters 5 trekschipper en schoenmaker cu. 026-00-0 5 0 80
Douwe Pytters 8 setschipper maetig cu. 030-14-0 2 0 144
Douwe Jacobs 6 rentenier gemeen 020-12-0 1 0 104
Douwe Gabbes 2 timmerman, mr. en winkelier cu. 022-03-0 2 2 37
wed. Douwe Wybes 1 viswijff 006-12-0 3 1 8
Douwe Tomas 8 sjouwer gering cu. 011-13-0 3 2 139
Douwe Simons 1 schipper varende een galjoot 035-09-0 2 3 1
Douwe Reins de Veth 4 bakker, mr., coopman en distillateur bestaet wel 056-09-0 4 0 58
Douwe Sybes 3 schoenlapper seer geringh 007-17-0 1 0 54
Dries Jansen 1 beurtschipper bestaet wel 055-09-0 4 0 3
E. Nieuwenhuis 4 captein bestaet wel 077-11-0 3 4 69
Edsger Tyttes 2 gleybakkersknegt cu. 011-13-0 2 1 31
Eeke Jans Menalda 4 bakker, mr. bestaet wel cu. 058-01-0 3 1 59
wed. Eeke Eeverts 7 gealimenteerdt -- 1 0 122
Eeke Sjoerds 3 turfdraeger en geleybackersknegt reedelijk 017-00-0 1 0 55
Eelke Jelles 2 timmerman, mr. reedelijk 022-11-0 2 0 20
Eelke Emriks 7 matroos bestaet maetigh cu. 011-09-0 2 0 124
Eelke Wildschut 6 coopman begoedigt cu. 100-00-0 3 0 101
Eelke Bernhardus 8 gealimenteerd cu. -- 3 4 137
Eelkjen Jacobs 6 spoelster gering, door vrinden onderhouden 006-12-0 1 0 112
Eelkjen Jacobs 8 arbeydster gering 006-12-0 1 0 147
Eelkjen Pieter 8 herbergiersche maetigh 040-00-0 2 0 135
Eeltje Tjallings 1 houtsjouwer gering cu. 011-13-0 2 2 18
Eeltje Rinses 1 hovenier gemeen cu. 030-07-0 4 0 14
Eeltje Hotses 2 pannebackersknegt cu. 015-05-0 2 4 24
Eeltje Sjoerds 5 arbeyder gering cu. 011-09-0 2 0 96
Eeltje Pieters 8 stuirman maetigh cu. 018-01-0 2 0 154
Eerk Jansen 6 blauferwersknegt cu. 021-13-0 4 0 111
Egbert Heydkamp 4 admiraliteytsboode cu. 043-17-0 4 0 73
Ellert Jansen 6 timmerman, mr. maetigh cu. 020-09-0 2 0 116
Ellert Heyns 6 matroos bestaet geringh cu. 011-09-0 2 0 115
wed. Elske Jaenes 7 winkeliersche maetigh 041-08-0 4 1 124
wed. Elske van der Hoef 5 gladmangelster gemeen 006-12-0 1 0 91
wed. Elske Annes 6 oud en arm 006-16-0 2 0 111
wed. Elske Huberts 6 winkeliersche maetigh 014-15-0 1 0 109
Emke Johannes 5 stijffster bestaet 011-12-0 1 0 97
Emmetje Thomas 2 renteniersche taemelijk 011-12-0 1 0 35
wed. Engbert Baernts 3 bestaet geringh 006-16-0 3 4 48
Engbert Beerns 4 weeversknegt geringh 007-17-0 1 0 61
Engel Gerrits 8 matroos geringh cu. 011-13-0 2 2 147
Engelbertus Klinkert 1 chergier, gewesen cu. 014-09-0 2 0 7
wed. Engeltje Doedes 2 nayster seer sober 006-12-0 2 0 26
Engeltje 8 scheerster geringh 006-12-0 1 0 141
wed. Engeltje Pytters 8 bestaet seer geringh 011-09-0 2 0 137
Enghbert Jansen 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 65
Enogh Sjoerds 6 schipper, old reedelijk cu. 030-00-0 2 0 105
Ernst Jansen 1 weever cu. 015-06-0 2 1 4
Ettie Willems 4 gealimenteerd -- 1 0 57
Everardus Wiaerda 2 silversmid, mr. 030-00-0 2 1 26
wed. Evert Sybrens 2 bestaet seer gering 006-12-0 1 0 31
Evert Jansen 3 weever maetigh cu. 020-05-0 4 1 45
Evert Jansen 4 ijsersmid gering cu. 019-01-0 2 4 63
Evert Hendriks 3 gealimenteerdt cu. -- 2 3 46
Evert Goslings 6 wieldrayersknegt geringh cu. 011-13-0 4 1 107
Evert Oosterbaan 4 coopman bestaet wel 089-03-0 3 0 76
Evert Hanekuik 1 bontreeder wel begoedigt cu. 102-09-0 3 1 3
wed. Evert Jurjens 7 gealimenteerdt -- 1 5 131
Evert Jurjens 3 pannebackersknegt cu. 011-13-0 2 2 49
Evert Poulus 5 riedmaeker bestaet wel cu. 020-09-0 2 0 89
Ewert Willems 3 weever bestaet geringh cu. 017-13-0 2 3 46
Ewout Franck 4 hovenier bestaet geringh cu. 019-13-0 3 1 68
Eybert Ypes 4 weever geringh 012-13-0 2 0 66
Eylart Jurjens 1 matroos cu. 011-13-0 2 2 7
Fedde Jentjes 6 kooltjer bestaet gemeen cu. 024-01-0 3 3 105
Fedde Haerings 3 trekschipper geringh cu. 011-09-0 0 0 54
Fedde Claesen 5 weever bestaet soober cu. 012-13-0 2 0 91
Fedde Lieuwes 1 weever gealimenteerd cu. -- 0 0 14
Fedde Minnes 7 graenkooper maetig cu. 067-04-0 3 4 121
wed. Fedde Reins 5 weeverinne gering 015-01-0 3 0 90
Fedde Accronius 7 silversmid, mr. bestaet wel 064-08-0 4 0 124
Fedde Jansen 4 arbeyder arm cu. 011-13-0 5 0 60
Feddrik A. Mahui 1 wel begoedight 126-01-0 2 0 3
Fedrik Allerts 8 kooldraeger gering 019-08-0 3 0 145
Fekke Joosten 4 weever bestaet maetigh cu. 015-16-0 2 0 77
Felten Gerrits 6 kuiper, mr. reedelijk cu. 015-16-0 2 0 108
Femme Hansen 5 arbeyder gealimenteerd cu. -- 2 4 94
Feyke Jansen 8 oud en arm cu. 011-09-0 2 0 135
Feyke Sjoerds 3 scheepstimmerman, klein winkeltje cu. 017-13-0 2 2 40
Feyke Willems 8 metselaersknegt geringh cu. 011-13-0 3 2 136
Feyke Collinga 5 boendermaeker, mr. cu. 047-03-0 6 0 82
wed. Feyke Fransen 2 gealimenteerd -- 2 0 22
Feyke Hendriks 1 zie Jacob Hendriks -- 0 0 14
wed. Feyte Arjens 6 gealimenteerdt -- 3 0 111
Feyte Tjommes 3 scheepstimmerman cu. 017-05-0 4 1 54
wed. Feyte Christiaens 5 van geringh bestaen 006-12-0 1 0 95
Feyte Hoytes 2 turfdraeger cu. 011-13-0 3 2 26
wed. Fijke Broers 1 turfmeetster geringh 010-04-0 2 0 12
Floris Pytters 6 gleybakkersknegt gering cu. 011-09-0 2 0 116
Floris Pieters 5 weever bestaet gemeen cu. 016-05-0 2 3 88
Floris Ydes 8 stadstimmerknegt cu. 017-05-0 4 1 145
Foeke Feddes 0 koemelker maetigh cu. 021-13-0 4 0 155
Foeke Johannes 5 gleybakkersknegt cu. 015-06-0 2 1 98
Foeke Claeses 1 vaerendspersoon en timmerman cu. 018-00-0 2 0 8
Fokke Tjeerds 4 houtkooper maetigh cu. 071-17-0 4 1 74
wed. Fokke Abbes 7 spoelster seer gering 006-12-0 1 0 119
Fokke Carsten 8 matroos bestaet maetigh cu. 011-09-0 2 0 151
Fokke Lolkes 2 matroos cu. 011-09-0 2 0 37
wed. Fokke Martens 5 zie Reynder Jansen -- 0 0 93
Fokke Simons 4 timmerman, mr. maetig cu. 036-07-0 3 0 73
wed. Folkert Saekes 8 gealimenteerdt -- 2 2 137
Folkert Claeses 7 metselaer bestaet maetig 017-00-0 2 0 131
Folkert Pytters 4 coopman wel begoedigt cu. 195-17-0 4 5 76
wed. Folkert Jans 3 gealimenteerdt -- 1 3 47
Folkert Jacobs 5 slotmaeker, mr. gemeen cu. 026-00-0 5 0 86
Folkert Baernts 8 bakker, mr. maetigh 036-00-0 3 0 136
Folkert van der Plaets 7 boekhandelaer cu. 060-16-0 3 0 124
Folkert Doekles 3 weever bestaet maetigh cu. 015-13-0 4 0 50
Foppe Pytters 2 blauwferwersknegt cu. 015-05-0 2 3 23
wed. Foppe Dirks 8 winkeltje geringh 009-09-0 1 1 150
Foppe Dirks 6 winkeltje geringh cu. 018-00-0 2 0 112
Foppe Symons 7 baentjersknegt geringh cu. 011-13-0 2 2 126
Frans Jeltes 8 matroos bestaet geringh cu. 011-13-0 4 1 149
Frans Pytters 6 turfdraeger maetigh cu. 017-00-0 2 0 115
Frans Mathijssen 4 weever bestaet geringh cu. 018-17-0 4 2 75
Frans Willems 2 weever, mr. cu. 023-13-0 2 2 29
Frans Johannes 4 weever geringh bestaen 009-01-0 1 0 70
Frans Jansen 4 weever gering cu. 015-16-0 2 0 62
Frans Jansen 5 coopman reedelijk cu. 036-07-0 3 0 94
Frans Jansen 6 knegt van de burgemeester Nollides weduwe cu. 011-13-0 4 1 115
Frans Hessels 4 schipper, Bolswerder cu. 015-06-0 2 1 69
Frans Goitjens 1 grofsmid geringh cu. 015-01-0 3 0 2
wed. Frans Fransen 7 spoelster seer gering 006-16-0 1 1 123
Frans Beernts 2 weever 017-00-0 2 0 26
Frans Beernts 3 weever bestaet gemeen cu. 018-05-0 3 2 45
Frans Bruins 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 62
wed. Frans Adriaens 4 gealimenteerdt -- 2 1 61
Frans Alberts 4 weever arm cu. 011-13-0 2 2 61
Frans Adams 4 weever gering cu. 015-06-0 2 1 65
wed. Frans Zeeman 4 sonder bedrijf 020-09-0 2 0 76
Frans Sjoerds 1 arbeyder geringh bestaen cu. 011-09-0 2 0 2
Fredrik Jans 3 soldaet vrouw winkeltje 006-12-0 1 0 43
Freedrik Schotsman 6 boekedrukker bestaet wel 028-07-0 2 0 102
Freerk Wybrens 4 weever bestaet geringh cu. 019-00-0 2 0 76
Freerk Lolkes 1 gealimenteerd cu. -- 2 0 16
Freerk Lucas 5 weever reedelijk cu. 017-13-0 2 2 89
Freerk Pieters 4 matroos geringh cu. 011-13-0 2 3 58
Freerk Pytters 6 matroos gemeen cu. 011-13-0 4 2 113
Freerk Ruirds 4 bakkersknegt gering cu. 011-13-0 2 2 73
Freerk Sybrens 6 schipper, old reedelijk cu. 040-19-0 6 1 106
Freerk Tjeerds 5 sakkedraeger geringh cu. 011-13-0 4 1 91
Freerk Wybes 6 seepsiedersknegt geringh cu. 011-09-0 5 2 116
Freerk Jans 5 pannebakkersknegt gealimenteerd cu. -- 2 4 97
Freerk Johannes 5 matroos gemeen bestaen cu. 018-03-0 2 1 93
Freerk Fontein 3 zoutsieder bestaet wel 152-07-0 4 2 54
Freerk van der Hout 1 coopman bestaet wel cu. 146-03-0 10 1 3
wed. Freerk Scheltinga 2 lijnslaegersche reedelijk 070-00-0 6 0 35
Freerk Ates 3 weever reedelijk cu. 028-09-0 2 2 39
Freerk Bootes 6 weever gering cu. 014-13-0 2 2 111
Freerk Hendriks 1 schoolkinders, houdt cu. 011-09-0 2 0 9
Freerk Hendriks 2 weever en coopman in taback cu. 033-04-0 3 0 36
Froukjen Braam 6 wel begoedight 156-07-0 3 0 101
Gabbe Hibbes 7 seer arm cu. 011-09-0 2 0 128
Gabe Sybesma 6 visafslaeger bestaet wel cu. 044-11-0 2 1 116
Gatse Tjallings 3 koordewerker gemeen cu. 017-00-0 2 0 42
Geert Willems 6 matroos geringh cu. 011-13-0 2 0 110
Geert Harmens 4 weever geringh cu. 017-05-0 4 1 76
Geert Harmens 3 weever seer geringh cu. 011-13-0 5 0 45
Geert Steenveld 8 admiraliteytsboode cu. 040-00-0 2 1 152
Geert Gerrits 7 coopman maetigh cu. 021-15-0 2 1 118
Geert Geerts 2 pannebakkersknegt 007-17-0 1 0 27
Geert Ruyter 4 soldaet onder Leewe -- 0 0 59
Geert Rijnje 8 matroos maetigh cu. 017-06-0 3 0 141
wed. Geertje Uilkes 1 gealimenteerdt -- 2 0 15
wed. Geertje Tjallings 1 gealimenteerdt -- 1 2 16
Geertje Reins 6 gering 006-12-0 1 0 112
wed. Geertje Obbes 8 geringh 012-13-0 2 0 137
Geertje Jans 6 waschter geringh 006-12-0 1 0 109
Geertje Jacobs 1 winkeltje, gering sober 006-12-0 1 0 10
Geertje Harkes 8 arbeydster gering 006-12-0 1 0 148
Geertje van Beemen 8 jonge vrijster, gering 006-12-0 1 0 150
wed. Geertje Bokkes 6 gering 006-16-0 2 0 106
wed. Geeske Jans 4 winkeltje, klein maetigh 012-13-0 2 0 69
wed. Gepke Jans 4 bestaet wel 057-13-0 3 0 70
wed. Gerard Suringar 6 zoutsiedersche 120-17-0 2 2 101
Gerardus Luppus 6 luitenant onder Leewe -- 0 0 102
Gerben Tzjommes 6 chirurgijn, mr. burgerlijk 043-17-0 4 0 116
Gerben Wigles 5 matroos bestaet gemeen cu. 011-09-0 2 0 95
Gerben Pytters 4 bestaet maetigh wel cu. 022-11-0 2 0 57
wed. Gerben Menses 5 turfmeetster geringh 006-16-0 2 0 95
wed. Gerben Lolles 2 arbeydster geringh 006-12-0 1 0 24
Gerben Johannes 6 coopmansknegt gemeen 014-09-0 2 0 109
Gerben Johannes 7 schoenmaeker en winkelier cu. 036-07-0 3 0 125
wed. Gerben Jetses 1 gealimenteerdt -- 2 1 16
Gerben Jansen 3 bakker, mr. bestaet wel cu. 046-15-0 5 2 54
Gerben Heeres 2 weever cu. 011-13-0 2 1 23
Gerben Gerryts 4 waegenmaeker maetigh cu. 018-16-0 2 0 70
Gerben Douwes 1 setschipper op een smack cu. 026-01-0 2 4 7
wed. Gerben Aukes 5 van gemeen bestaen 018-13-0 4 0 97
Gerben Ates 6 bestaet reedelijk wel cu. 033-04-0 3 0 115
Gerlof Wygers 7 wolkammersknegt 020-12-0 1 0 130
Gerlof Pytters 4 dogter, bestaet wel 063-01-0 2 0 74
Gerlof Jansen 3 aschkarreman en sakkedraeger gemeen cu. 011-13-0 2 0 53
Gerlof Ymes 3 seer gering, door vrinden onderhouden cu. 011-13-0 3 0 54
Gerlof Alberts 4 blauferwer, mr. reedelijk cu. 030-00-0 2 0 58
Gerrit Jansen 4 weever bestaet maetigh cu. 019-08-0 3 0 75
Gerrit Jansen 2 weever cu. 017-00-0 2 0 23
Gerrit Jansen 2 wever cu. 015-01-0 2 0 23
Gerrit Gerrits 2 turfdraeger cu. 011-13-0 2 2 33
Gerrit Jansen 3 weever reedelijk cu. 015-06-0 2 1 47
Gerrit Jansen 3 weever reedelijk cu. 015-17-0 2 2 49
Gerrit Jansen 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 62
Gerrit Johannes 1 weever seer geringh cu. 011-13-0 2 3 13
wed. Gerrit Gerrits 5 winkeliersche gemeen 041-09-0 5 0 82
Gerrit Harmens 8 weever bestaet geringh cu. 017-13-0 2 2 145
Gerrit Jansen 8 scheepstimmerman cu. 011-13-0 2 1 153
Gerrit Jansen 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 67
wed. Gerrit Harmens 3 weverinne met knegt 013-01-0 2 1 49
Gerrit Hendriks 3 weever bestaet geringh 015-06-0 2 3 48
Gerrit Aarents 5 weever bestaet gemeen cu. 020-17-0 2 4 91
Gerrit Hendriks 4 weeversknegt geringh 007-17-0 1 0 60
Gerrit Hendriks 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 71
Gerrit Jacobs 3 smid, mr. seer geringh cu. 011-13-0 2 2 39
wed. Gerrit Jacobs 2 gealimenteerd -- 1 0 30
Gerrit Jacobs 5 turfdraeger maetigh cu. 020-00-0 2 1 94
Gerrit Harmens 4 weever soober cu. 017-13-0 2 2 60
Gerrit Keimpes 6 matroos gering cu. 011-13-0 2 2 104
Gerrit Claeses 5 scheepstimmerman cu. 017-08-0 2 1 83
Gerrit Gerrits 3 weever bestaet geringh cu. 015-06-0 2 1 47
Gerrit Gerrits 2 weever cu. 017-06-0 3 0 29
Gerrit Geerts 5 scheepstimmerman cu. 022-00-0 2 3 93
wed. Gerrit Douwes 1 seer geringh bestaen 006-12-0 1 0 2
Gerrit Douwes 7 gleybakkersknegt gealimenteerd cu. -- 3 0 122
Gerrit Dirks 1 gealimenteerdt cu. -- 3 4 14
wed. Gerrit Christiaans 2 groenteverkoopster 006-12-0 1 0 23
Gerrit Alberts 7 glaesemaeker, mr. maetigh 023-15-0 3 0 132
Gerrit Gerrits 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 63
Gerrit Harmens 4 weever bestaet geringh cu. 017-06-0 3 0 66
wed. Gerrit Gerrits 8 van geringh bestaen 011-09-0 2 0 143
Gerrit Gerrits 4 weever gering cu. 019-01-0 2 4 61
Gerrit Pytters 1 gleijbakkersknegt gemeen cu. 020-00-0 4 0 5
Gerrit Roelofs 5 matroos bestaet geringh cu. 011-13-0 2 2 84
Gerrit Sipkes 5 silversmidsknegt gemeen 007-17-0 1 0 99
Gerrit Steffens 4 weever geringh cu. 015-16-0 2 0 61
Gerrit Tjallings 8 gortmaeker, mr. 060-00-0 3 0 146
wed. Gerrit Willems 5 bestaet geringh 006-12-0 1 0 94
Gerrit Offringa 2 bakker, mr. cu. 037-09-0 3 2 37
Gerritje Sierks 5 gealimenteerd -- 1 2 89
wed. Gerryt Beernts 3 gealimenteerd -- 1 0 48
Gerryt Harmens 3 bestaet maetigh cu. 017-06-0 3 0 45
Gerryt Pieters 4 matroos geringh cu. 011-09-0 2 0 69
Gerryt Jurjens 3 bestaet maetigh cu. 018-16-0 2 0 40
Gerryt Jansen 3 weever gemeen cu. 015-06-0 2 2 48
Gerryt Jansen 3 weever bestaet geringh cu. 016-05-0 2 3 41
wed. Gerryt Hendriks 3 gealimenteerdt -- 1 0 48
Gerryt Hendriks 6 uitdraeger bestaet wel cu. 025-00-0 2 0 101
Gerryt Gerrits 1 schoenmaeker, mr. gemeen cu. 020-01-0 2 2 10
Gerryt Gerryts 6 matroos bestaet geringh cu. 011-13-0 3 0 115
Gijsbert Johannes 1 leertouwer reedelijk cu. 019-08-0 3 0 14
Gijsbert Thijssen 8 matroos seer geringh cu. 011-13-0 6 1 145
Gijsbert Sybes 6 rentenier bestaet wel 052-17-0 2 0 108
Gijsbert Gerrits 4 trekschipper geringh cu. 015-01-0 3 0 66
Gijsbert Wildschut 5 bontreeder, mr. cu. 150-00-0 5 2 82
Goitse Rinses 3 hoveniersknegt gemeen cu. 011-13-0 2 3 51
wed. Gooitjen Jans 3 gealimenteerdt -- 2 0 52
wed. Gorrit Dirks 2 waschter oud, geringh 006-12-0 1 0 27
Goslingh Danyels 6 matroos gering cu. 011-13-0 3 0 115
Goslingh Beernts 6 matroos geringh cu. 011-13-0 3 2 107
wed. Gosse Jans 4 van geringh bestaen 007-17-0 1 0 60
Gosse Pytters 6 com.ris op de Wadlegger cu. 036-12-0 2 0 109
Gosse Tjebbes 4 huistimmerman cu. 033-04-0 3 0 67
Gouke Sybrens Hingst 5 laekenkooper bestaet wel cu. 056-01-0 2 2 80
Govert Reinders 2 koemelker gering cu. 015-05-0 4 3 24
Goytjen Geerts 4 gealimenteerd -- 2 2 75
Grietje Dani?ls 3 arbeydster reedelijk 006-12-0 1 0 52
Grytje Cornelis 4 gealimenteert -- 2 1 59
Grytje Claeses 5 en man, gealimenteerdt -- 3 0 81
wed. Grytje Sikkes 8 winkeliersche maetigh 046-11-0 3 0 136
Grytje Thomas 8 winkeltje geringh 006-12-0 1 0 143
Grytje Jans 5 gealimenteerdt -- 1 0 87
wed. Grytje Jans 1 wort gealimenteerd -- 1 0 14
Grytje Hendriks 1 spoelster pauper 006-12-0 1 0 16
wed. Grytje Gerbens 2 wort gealimenteerdt -- 1 0 21
wed. Grytje Freerks 2 gering, pauper 006-16-0 3 0 21
wed. Grytje Beerns 7 gealimenteerdt -- 2 0 129
Grytje Talma 4 vrijster bestaet maetigh 029-03-0 1 0 56
wed. Grytje Wygers 0 bleekersche geringh 022-17-0 6 0 155
wed. Grytje Heeremyt 5 stijffster bestaet maetigh 016-12-0 1 0 95
Grytje Folkerts 8 nayster gering 006-12-0 1 0 146
Grytjeen Tjieskjen Wassenaer 8 nayster bestaen maetigh 017-00-0 2 0 152
Gryttje Jans 1 redelijk in staat 012-00-0 1 0 17
Gryttje Willems 1 wort gealimenteerdt -- 2 2 12
Gryttje Hessels 8 nayster bestaet geringh 006-12-0 1 0 143
Gyke Simons 2 gealimenteerdt cu. -- 2 4 27
Haantje Baltus 6 pannebakkersknegt cu. 011-13-0 2 2 111
Haentje Willems 2 baantjersknegt redelijk 016-01-0 1 1 22
Haentje Jacobs 5 matroos gering cu. 011-13-0 3 0 92
Haering Sipkes 7 kaersmaeker soober cu. 011-13-0 4 2 126
Hans Mensis 3 cooltjer bestaet geringh cu. 017-05-0 4 1 54
Hans Jansen 6 gleybakkersknegt gemeen 018-01-0 2 0 114
wed. Hans Jansen 3 nayster bestaet geringh 006-12-0 1 0 51
Hans Wopkes 7 gealimenteerdt cu. -- 4 1 130
Hans Warners 3 spinbaes op de stadspinsolder reedelijk cu. 023-15-0 3 0 44
wed. Hans Reynders 1 nayster suinigh 006-12-0 1 0 1
Hans Jansen 4 matroos gering cu. 011-13-0 2 4 57
wed. Hans Jetses 3 backerinne just haer cost 019-15-0 1 2 48
Hans Pieters 7 winkelier maetigh cu. 032-15-0 2 0 119
Hans Uilkes 5 matroos gealimenteerdt cu. -- 5 0 86
Hans Meynderts 5 matroos geringh bestaen cu. 011-09-0 2 1 80
Hans Johannes 2 wagenmaeker, mr. maetigh 024-00-0 3 0 29
Hans Abrahams 5 turfdraeger sober cu. 011-13-0 2 5 83
Hans Jacobs 3 schoenlapper gering cu. 011-13-0 5 2 42
Hans Hansen 2 matroos cu. 011-13-0 2 2 31
wed. Haringh Claeses 8 sonder bedrijff maetigh 021-01-0 3 0 138
Harke Seerps 7 matroos seer gering cu. 011-09-0 2 0 132
Harke Gaeles 6 scheepstimmermansknegt cu. 011-13-0 4 1 109
Harke Geerts 6 matroos gering 011-09-0 2 0 105
Harmanus Sladoo 7 castmaeker gemeen cu. 017-09-0 2 3 125
Harmanus Viedelius 7 stadsrentemeester 039-19-0 2 0 119
Harmen Harmens 5 matroos bestaet geringh cu. 011-09-0 2 0 84
Harmen Harmens 1 weever cu. 016-00-0 2 1 12
Harmen Dirks 4 weever bestaet maetigh cu. 015-16-0 2 0 66
Harmen Harmens 2 weever cu. 015-06-0 2 1 23
Harmen Hendriks 3 weever bestaet taemelijk cu. 021-05-0 2 2 49
Harmen Portier 4 coopman bestaet wel 078-19-0 3 0 61
Harmen van der Geest 5 admiraliteytsboode, old 028-07-0 2 0 98
Harmen Blom 1 wever cu. 013-13-0 3 1 7
Harmen Gerrits 2 weever cu. 020-03-0 3 0 30
Harmen Gerrits 5 weever bestaet gemeen cu. 019-08-0 3 0 89
Harmen Gerrits 3 weever bestaet gemeen cu. 017-00-0 2 0 49
Harmen Visser 8 weever bestaet matigh cu. 017-06-0 3 0 148
Harmen van Vlie 1 glaesemaeker, mr. gemeen 017-05-0 4 1 9
Harmen Wessum 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 67
Harmen Alberts 2 kooltjers cu. 015-05-0 2 3 25
Harmen Velthuys 2 weeversknegt 007-17-0 1 0 27
Harmen ten Veen 2 weversknegt 007-17-0 1 0 29
Harmen Arents 2 weever cu. 020-17-0 5 1 26
Harmen Beerns 6 baerdscheerder geringh cu. 026-00-0 5 0 111
Harmen Beernts 4 weever gering cu. 017-13-0 2 2 67
Harmen Beernts 3 weeversknegt seer gering 011-13-0 1 2 42
Harmen Beernts 4 weever gering cu. 020-10-0 3 2 64
Harmen Dirks 6 gealimenteerdt cu. -- 2 0 106
Harmen Everts 3 bestaet taemelijk cu. 015-16-0 2 0 41
Harmen Gerrits 3 weever bestaet gemeen 014-09-0 2 0 49
Harmen Schoppen 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 73
Harmen Harmens 5 weever gering cu. 017-13-0 2 2 90
Harmen Jurjens 8 weever bestaet geringh 025-00-0 2 2 138
Harmen Jansen 3 weever gering bestaen cu. 017-17-0 2 4 39
Harmen Jansen 2 bontwever bestaet sober cu. 018-17-0 4 2 21
wed. Harmen Willems 8 bestaet seer geringh 006-12-0 1 0 153
Harmen Warners 1 wever cu. 011-09-0 2 0 8
Harmen Sipkes 6 gealimenteerdt cu. -- 2 4 107
Harmen Lucas 5 weeversknegt 007-17-0 1 0 93
Harmen Claesen 2 wever geringh bestaan cu. 015-06-0 2 1 22
Harmen Jilles 7 wieldrayersknegt gering cu. 011-09-0 2 0 121
Harmen Jansen Braemers 4 weever gering 018-01-0 1 3 72
Harmen Jansen 4 weever gering cu. 019-17-0 3 3 62
Harmen Jans 3 weever geringh bestaen cu. 015-06-0 2 2 46
Harmen Jans 4 weeversknegt geringh 007-17-0 1 0 61
Harmen Hendriks 2 weever cu. 018-16-0 2 0 27
Harmen Hendriks 2 weeversknegt 007-17-0 1 0 29
Harmen Hendriks 4 brouwersknegt geringh 007-17-0 1 0 71
Harmen Hendryks 7 bakker, mr. reedelijk cu. 040-00-0 3 3 130
Harmen Hendriks 4 soldaet gealimenteerdt cu. -- 3 2 58
wed. Harmen Jansen 3 bestaet geringh 006-16-0 1 2 44
Harmen Hessels 5 boekebinder, mr. reedelijk cu. 022-11-0 2 0 82
Harmen Hylkes 6 oud en seer geringh cu. 011-13-0 4 0 110
wed. Harmen Ysraels 4 weverinne geringh 007-17-0 1 0 60
Harmen Jansen 4 weever gering cu. 011-13-0 2 2 63
Harmen Jansen 4 weever gering cu. 020-00-0 2 3 72
wed. Harmke Warners 1 pauper 007-04-0 2 0 9
Harrit Eeuwes 5 turfdraeger maetigh cu. 019-13-0 3 1 91
Hartman Yges 7 bakkersknegt maetigh 007-17-0 1 0 123
Hartman Hartmans 1 metseleersknegt cu. 011-13-0 2 2 10
Hauke Hilles 4 schipper, Bolswarder 014-15-0 1 0 69
Haye Gerkes 2 wolkammer, mr. cu. 051-11-0 4 2 25
Haye Keympes 5 bierdraeger gemeen cu. 018-16-0 2 0 91
Haye Boeles 5 weever geringh cu. 016-17-0 3 3 92
Haye Willems 1 sakkedraeger cu. 011-13-0 4 0 16
Haytse Wybrens 4 wever bestaet geringh cu. 019-17-0 4 0 66
wed. Haytse Claeses 2 gealimenteerd -- 1 0 25
Haytse Wouters 3 weever reedelijk cu. 015-13-0 4 0 49
Heere Martens 4 baentjersknegt gealimenteerd -- 0 0 76
Heere Hoytes 5 turfvoerder gemeen cu. 021-09-0 4 1 87
Heere Heeres 1 metselaar, mr. reedelijk cu. 018-01-0 2 0 14
Heere Ruurds 8 scheepstimmerman cu. 020-00-0 5 0 137
Heere Meyles 2 blauwferwersknegt cu. 018-00-0 2 0 28
Heere Pytters 8 sleefmaeker geringh cu. 018-00-0 3 1 150
Heere Rinkes 2 bontreeder begoedight cu. 080-00-0 3 0 36
Heere Harmens 4 weever geringh cu. 015-06-0 2 1 72
Heere Gerbens 2 stalman cu. 022-00-0 3 0 29
wed. Heere Dirks 6 zie Jan Heeres -- 0 0 111
Heere Adams 5 sjouwer geringh cu. 011-09-0 2 0 92
Heere Wybrens 1 metselaar bestaet gemeen cu. 025-00-0 2 3 7
Heere Wybrens 2 waterhaelder voor een zoutkeet cu. 020-01-0 2 2 37
Hein Wytses 4 weeversknegt cu. 014-09-0 2 0 61
Hein Joukes 1 schipper op een galjoot cu. 040-09-0 2 3 3
wed. Helena Kuik 8 bestaet maetigh 020-12-0 1 0 150
Hendrik Croesen 8 hofmeester op 't admiraliteyts jagt cu. 026-00-0 2 3 149
Hendrik Jocchums 2 leerloyer cu. 024-16-0 3 0 37
Hendrik Hendriks 8 weever gering cu. 018-17-0 4 2 138
Hendrik Hendriks 2 weever cu. 015-16-0 2 0 19
Hendrik Hendriks 2 wever geringh cu. 011-13-0 2 6 21
Hendrik Hendriks 4 weever gering cu. 011-09-0 2 0 65
Hendrik Heermans 2 bestaen reedelijk cu. 022-00-0 2 1 28
wed. Hendrik Harmens 5 bestaet seer gemeen 015-13-0 1 0 80
wed. Hendrik Harmens 4 weeverinne gering 006-16-0 1 1 63
Hendrik Harmens 6 matroos gering cu. 011-09-0 2 1 105
Hendrik Harmens 2 setschipper cu. 017-13-0 2 2 31
Hendrik Hansen 8 weever bestaet gemeen cu. 014-09-0 2 0 147
Hendrik Gerrits 3 weever reedelijk cu. 015-16-0 2 0 50
Hendrik Gerrits 3 weever bestaet maetigh cu. 017-13-0 2 2 49
Hendrik Gerryts 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 62
wed. Hendrik Gerbens 5 gealimenteerdt -- 1 4 91
Hendrik Freedriks 6 suikerbakkersknegt cu. 011-13-0 2 3 112
Hendrik Fransen 3 timmerman, mr. maetigh cu. 021-15-0 2 1 39
Hendrik Hendriks 4 weever geringh cu. 017-13-0 2 2 74
Hendrik Hendriks 6 galliootschipper gemeen cu. 036-00-0 4 0 114
Hendrik Jielles 4 pannebakkersknegt cu. 011-09-0 2 0 60
Hendrik Jarigs 1 leerloyersknegt cu. 011-13-0 2 2 5
Hendrik Jansen 3 gleybakkersknegt gemeen cu. 014-05-0 2 1 53
Hendrik Janus 3 matroos cu. 011-13-0 2 2 51
Hendrik Jansen 4 weever gealimenteerd -- 1 2 78
Hendrik Jansen 3 weever geringh bestaen cu. 015-16-0 2 4 39
Hendrik Jansen 2 weever cu. 011-13-0 2 1 27
Hendrik Jansen 3 soutdraeger maetigh cu. 015-05-0 3 2 51
Hendrik Jansen 3 weever reedelijk cu. 015-16-0 2 0 49
Hendrik Jansen 2 wever cu. 015-06-0 2 1 21
Hendrik Jansen 8 sjouwer bestaet maetigh cu. 018-01-0 2 0 136
Hendrik Jansen 3 weever bestaet maetigh cu. 018-03-0 2 1 45
Hendrik Jansen 4 weever geringh cu. 015-16-0 2 0 67
Hendrik Jansen 3 gealimenteerdt -- 1 1 39
wed. Hendrik Jansen 4 bestaet gemeen -- 3 0 68
Hendrik Jacobs 1 turfdraeger en winkelier cu. 017-08-0 2 1 12
Hendrik Everts 2 panneboeter maetigh cu. 025-00-0 2 0 29
Hendrik Everts 3 metselaersknegt, mr. 011-13-0 2 1 41
Hendrik de Wit 4 weever bestaet geringh cu. 018-09-0 3 4 65
Hendrik Wassenaar 7 coopman bestaet wel 066-13-0 3 0 127
Hendrik Stiphout 2 weever cu. 018-03-0 2 1 22
Hendrik Reidhorst 4 bestaet maetigh cu. 022-09-0 5 2 57
Hendrik Postma 8 schipslaeper geringh 011-09-0 2 0 152
Hendrik Pesma 7 notaris publicus 070-01-0 3 1 128
Hendrik Norel 8 binnenvaeder in 't gereformeerde weeshuis cu. 011-12-0 2 0 139
Hendrik Merkus 2 weever cu. 019-05-0 5 0 30
Hendrik Kamphuys 4 gealimenteerd cu. -- 3 4 57
Hendrik Jongma 4 houtkooper bestaet wel 076-05-0 2 3 76
Hendrik van Heesen 5 weeversknegt 007-17-0 1 0 90
Hendrik Frank 4 arbeyder gering cu. 015-00-0 2 1 78
Hendrik Faber 1 ijsersmid, mr. taemelijk cu. 026-16-0 3 2 16
Hendrik Duman 2 suikerbakkersknegt cu. 018-03-0 2 1 30
Hendrik Coelman 2 weeversknegt 007-17-0 1 0 27
Hendrik Claever 3 winkeltje, klein cu. 019-08-0 3 0 54
wed. Hendrik Adams 4 weeverinne gering 007-17-0 1 0 65
Hendrik Alberts 1 wever gealimenteerdt cu. -- 2 0 7
Hendrik Eijberts 5 weever bestaet gemeen cu. 015-16-0 2 0 92
Hendrik Dirks 4 ijsersmid, mr. reedelijk cu. 020-09-0 2 0 77
Hendrik Dirks 7 matroos bestaet geringh cu. 011-13-0 3 0 118
Hendrik Dirks 5 scheepstimmerman, vaerd voor maetigh cu. 015-06-0 2 1 96
Hendrik Dani?ls 5 turfdrager geringh cu. 017-09-0 2 3 91
wed. Hendrik Beernts 7 gealimenteerdt -- 2 2 119
Hendrik Beernts 3 weever maetigh cu. 015-06-0 2 1 48
wed. Hendrik Beernts 7 arbeydster gering, gealimenteerdt -- 1 2 130
Hendrik Beernts 3 weever cu. 022-17-0 6 4 40
Hendrik Beernts 3 weever reedelijk cu. 017-13-0 2 2 50
Hendrik Baltus 8 matroos bestaet geringh cu. 017-06-0 3 0 149
Hendrik Arjens 8 brouwersknegt geringh cu. 011-13-0 5 2 143
Hendrik Arents 4 weever gering 010-13-0 1 1 74
wed. Hendrik Annes 1 gealimenteerd -- 4 3 4
Hendrik Alberts 3 weever bestaet qeringh cu. 016-09-0 2 5 40
Hendrik Alberts 4 weever gemeen cu. 019-08-0 3 0 64
Hendrik van Beemen 7 paruikmaeker geringh cu. 017-13-0 2 2 128
Hendrik Johannes 7 arbeyder gering cu. 011-13-0 2 1 126
Hendrik Reints 4 weever gering 010-02-0 1 0 61
Hendrik Tijssen 1 gealimenteerdt cu. -- 3 1 8
Hendrik Sybrens 6 timmermansknegt geringh cu. 011-09-0 2 0 107
Hendrik Zeegers 1 matroos cu. 011-09-0 2 0 16
Hendrik Thomas Tromp 6 opsigter op de maet van de turfkorven reedelijk 023-15-0 2 0 110
Hendrik Tijssen 1 scheepstimmerman cu. 017-00-0 2 0 15
Hendrik Taek 6 suikerbackersknegt cu. 012-13-0 2 0 112
Hendrik Warners 3 gealimenteerdt cu. -- 3 1 47
Hendrik Willems 6 weever reedelijk 019-13-0 3 1 112
Hendrik Wolles 3 pannebakkersknegt cu. 011-13-0 3 0 44
Hendrik Zacharias 6 weever gemeen cu. 017-00-0 2 0 111
Hendrik Pieters 1 matroos cu. 011-13-0 2 3 12
wed. Hendrik Pytters 6 bestaet wel 036-00-0 3 0 114
Hendrik Poulus 5 hovenier gemeen 029-09-0 3 0 88
Hendrik Jurjens 8 matroos geringh cu. 011-13-0 2 1 150
wed. Hendrik Claeses 4 gealimenteerdt -- 3 0 65
Hendrik Cornelis 8 timmerman, mr. cu. 020-17-0 5 1 148
wed. Hendrik Leenderts 6 nayster bestaet geringh 006-16-0 2 0 114
wed. Hendrik Lieuwes 3 gealimenteerdt -- 3 0 44
Hendrik Lucas 4 weeversknegt geringh 007-17-0 1 0 61
Hendrik Martens 4 matroos bestaet gering cu. 011-13-0 3 0 78
wed. Hendrik Martens 5 turfmeetster soober 006-16-0 5 1 98
Hendrik Melcherts 6 gealimenteerdt cu. -- 4 1 107
Hendrik Minnes 8 blokmaeker, mr. maetigh 033-00-0 3 0 135
Hendrik Poulus 5 arbeyder gering cu. 011-09-0 2 0 99
Hendrik Cornelis 2 rentenier reedelijk cu. 022-11-0 2 0 20
wed. Hendrik Jan Douwes 3 nayster bestaet geringh 006-16-0 3 0 51
wed. Hendrikjen Dani?ls 3 gealimenteerd -- 3 1 52
Hendrikjen Jans Claver 5 gemeen bestaen 006-12-0 1 0 99
Hendrina Hendriks 1 nayster 006-12-0 1 0 14
Henne Sipkes 4 schoenlapper geringh cu. 012-13-0 2 0 75
Henningh Cornelis 2 seer geringh bestaen cu. 011-13-0 3 0 23
wed. Hessel Sytses 4 bestaet seer geringh 006-16-0 3 1 74
Hessel Sybrens Hingst 1 weever seer geringh 007-17-0 1 0 15
Hessel Lammerts 8 weever bestaet geringh cu. 011-09-0 2 0 147
Hessel Jelles 2 matroos cu. 011-13-0 2 2 33
Hessel Jacobs 5 gealimenteerd met turf cu. -- 3 0 92
Hessel Jacobs 0 gealimenteerdt cu. -- 6 0 155
Hessel Hayes 5 coordewerker gemeen cu. 023-15-0 3 0 86
Hessel Doekles 5 schipper, old bestaet wel cu. 028-07-0 2 0 98
Hessel Poulus 7 baentjersknegt geringh cu. 011-13-0 2 2 130
Hessel Jansen 6 gealimenteerdt cu. -- 2 3 109
wed. Hesseltje 4 geringh 006-12-0 1 0 76
Hester Castelhorn 4 winkeltje, klein geringh 010-17-0 1 0 56
Heyn Freerks 5 timmerman reedelijk cu. 022-11-0 2 0 86
Heyn Jansen 8 glaesemaeker gemeen cu. 011-09-0 2 0 144
Heyn Harings 4 arbeyder gering cu. 011-13-0 2 1 78
Hibbe Gabbes 7 scheepstimmerman cu. 018-00-0 2 0 124
Hidde Brouwer 4 hofmeester op 't Princejagt cu. 036-12-0 2 0 59
Hidde Sipkes 1 pannebackersknegt cu. 014-13-0 4 1 15
wed. Hidde Wybes 2 nayster sittende met kinders 012-04-0 1 0 33
Hille Claeses 5 turfdraeger gemeen cu. 021-09-0 4 1 81
Hillebrand Dirks 8 coster en doodbidder cu. 040-00-0 5 0 141
wed. Hiltje Keimpes 4 gealimentteerdt -- 1 0 71
Hiltje Douwes 5 nayster bestaet sober 006-12-0 1 0 82
wed. Hiltje Jurjens 4 arbeydster bestaet gering 006-16-0 2 0 64
wed. Hiltje Jans 5 gealimenteerd -- 1 0 90
wed. Hinke Taekes 1 gealimenteerdt -- 1 0 18
Hinke Dirks 7 bestaet maetigh wel 014-15-0 1 0 118
Hinke Mosch 2 gealimenteerd -- 1 0 32
Hinke Dreyer 2 renteniersche taemelijk 017-14-0 1 0 24
Hinke Alberts 8 nayster bestaet geringh 006-12-0 1 0 142
Homme Claesen 8 sleefmaeker maetig cu. 025-00-0 2 0 151
Horatius van Seyst 8 weever bestaet geringh cu. 019-05-0 5 0 153
Hoyte Broers 6 koekebacker, mr. cu. 050-15-0 3 0 103
Hubert Jetses 1 matroos met vrouw 011-09-0 2 0 1
Hubert Pieters 4 weever maetigh 009-13-0 1 0 65
Huge Gerrits 6 coopman bestaet wel cu. 050-00-0 3 0 101
Hugo van Calslaegen 8 coopman bestaet wel cu. 050-00-0 2 0 141
Hyke Jarigs 5 post gering 006-12-0 0 0 81
Hylke Orks 2 schoenmaekersknegt cu. 011-13-0 2 3 34
wed. Hylke Hanekuyk 3 welgesteld burgersche 096-07-0 5 0 54
Hylke Harmens 5 gealimenteerdt cu. -- 3 4 88
Hylkjen Pybes 8 arbeydster gering 006-16-0 1 1 144
Hylkjen Abbes 5 nayster reedelijk 014-15-0 1 0 85
Hylkjen Fongers 1 wort gealimenteerdt -- 1 0 5
erven Hyltje Joris 8 sonder bedrijff maetig 036-07-0 3 0 142
Hyltje Abes 6 kooltjer bestaet wel cu. 028-16-0 2 1 110
old burgemeester J. van der Form 7 collecteur van 't re?el cu. 017-05-0 4 1 126
J. Wetsens 7 secretaris van de vijfdeels dijken bestaet wel cu. 107-03-0 6 0 127
wed. Jacob Gerrits 3 gealimenteerdt -- 2 0 47
Jacob Folkerts 7 slotmaeker, mr. maetigh cu. 017-08-0 2 1 118
Jacob Harmens 6 rentenier 018-19-0 1 0 101
Jacob Hendriks 1 wevers en Feyke Hendriks 011-13-0 2 2 14
Jacob Hettes 2 bakker, mr. reedelijk 030-00-0 2 0 28
wed. Jacob Ydes 3 winkeltje, klein geringh 006-16-0 2 2 41
Jacob Harmens 1 baentjersknegt cu. 013-01-0 2 1 14
Jacob Jacobs 5 matroos bestaet geringh cu. 011-13-0 2 1 90
Jacob Jans 7 matroos bestaet geringh cu. 011-13-0 2 1 124
wed. Jacob Jansen 8 bestaet geringh 006-12-0 1 0 147
Jacob Jansen 5 weever bestaet gemeen cu. 017-13-0 2 2 96
Jacob Jansen 4 winkelier bestaet wel cu. 036-12-0 2 0 62
wed. Jacob Jansen 4 winkeltje geringh 006-16-0 2 0 77
Jacob Jansen 5 gealimenteerd cu. -- 2 2 92
Jacob Folkerts 7 turfdraeger maetigh cu. 028-07-0 2 0 121
Jacob Eyberts 1 trekschipper en winkelier cu. 028-07-0 2 0 15
Jacob Ebbes 2 pannebackersknegt cu. 011-13-0 2 4 19
Jacob Ypes 2 scheepstimmerman cu. 015-13-0 2 0 33
Jacob van Beemen 7 silversmid maetigh cu. 028-07-0 2 0 126
Jacob Hanekuik 2 coopman en bontreeder cu. 080-00-0 3 2 35
Jacob Hibma 2 coopman en pannebakker cu. 090-00-0 3 3 35
Jacob Houtkooper 8 beurtschipper maetigh cu. 027-09-0 2 1 153
Jacob J. van der Ley 8 winkelier gemeen cu. 037-04-0 6 1 152
Jacob Norel 2 loodegieter, mr. 030-00-0 3 1 36
Jacob Radsma 6 horlogiemaeker, mr. cu. 023-15-0 2 0 101
wed. Jacob Wiersma 8 bakkerinne geringh 020-00-0 3 0 135
Jacob Annes 4 arbeyder gering cu. 011-09-0 2 0 63
Jacob Baukes 6 timmermansknegt gemeen cu. 014-09-0 2 0 109
wed. Jacob Christiaans 3 bestaet geringh 006-12-0 1 0 42
Jacob Dirks 1 wort gealimenteerd cu. -- 5 3 12
Jacob Dirks 5 maekelaer reedelijk 013-05-0 1 0 88
Jacob Jurres 8 vaerendpersoon maetig cu. 011-13-0 2 1 152
Jacob Jarigs 4 weever bestaet gemeen cu. 017-00-0 2 0 67
Jacob Poppes 2 turfvoerder cu. 020-03-0 3 0 30
Jacob Pytters 4 beurtschipper maetigh cu. 033-14-0 4 1 68
Jacob Wouters 1 timmerman, mr. 014-15-0 1 0 9
Jacob Willems 5 trekschipper reedelijk cu. 036-03-0 4 1 93
Jacob Willems 7 castmaeker maetigh 022-05-0 1 0 127
Jacob Wygers 7 cooperslaeger, mr. cu. 036-12-0 2 0 128
Jacob Wybrens 2 arbeyder cu. 020-03-0 3 0 22
Jacob Tjerks 1 soutdraeger cu. 020-08-0 2 1 15
Jacob Tjallings 4 timmerman gemeen cu. 023-12-0 2 2 73
Jacob Sipkes 1 matroos cu. 011-13-0 2 1 7
Jacob Simons 1 beurtschipper, old cu. 068-01-0 5 2 17
Jacob Sybes 8 sjouwer bestaet geringh cu. 011-09-0 2 0 151
Jacob Sybes 5 timmerman gemeen cu. 018-01-0 2 0 88
wed. Jacob Scheltes 6 backerinne, mr. 055-09-0 4 0 112
Jacob Saekes 7 matroos geringh cu. 011-13-0 2 2 123
wed. Jacob Ripperts 6 gealimenteerd -- 3 0 107
Jacob Ottes 8 stuirman bestaet maetigh cu. 011-13-0 2 3 153
Jacob Lourens 1 winkelier geringh cu. 019-05-0 5 0 17
Jacob Joukes 4 vaerendspersoon als scheepstimmerman gering cu. 011-13-0 2 0 71
Jacob Joosten 5 kleermaeker sober cu. 011-09-0 2 1 85
Jacob Joosten 6 pannebakkersknegt cu. 011-09-0 2 0 109
Jacob Johannes 6 waeterhaelder geringh cu. 013-05-0 2 3 111
Jacob Johannes 4 ytigmeester geringh cu. 029-04-0 4 2 74
Jacob Jetses 8 timmerman geringh cu. 011-13-0 2 2 143
Jacob Jerimias 5 stoeldrayer, mr. maetigh cu. 025-14-0 2 0 84
Jacob Jelles 3 slotmaeker, mr. maetigh cu. 020-01-0 2 2 93
Jacob Jurjens 8 matroos bestaet geringh cu. 011-13-0 2 3 142
Jacob Jaspers 2 matroos cu. 011-09-0 2 0 33
Jacob Claesen 4 gealimenteerd cu. -- 2 5 75
wed. Jacob Lolles 5 leerloyersche bestaet wel 053-09-0 3 1 95
Jacob Claesen 1 matroos cu. 011-13-0 2 3 1
Jacob Cornelis 1 matroos cu. 011-13-0 2 2 1
Jacob Cornelis 1 arbeyder cu. 011-13-0 3 0 7
Jacob Cornelis 3 blikslager, mr. maetigh cu. 013-01-0 2 1 44
Jacobus Pytters 4 molenmaekersknegt cu. 018-17-0 4 2 77
Jacobus Buytenpost 7 rentenier wel begoedight cu. 124-17-0 4 0 124
Jacobus Dronrijp 8 coffyschenker maetigh cu. 060-00-0 4 0 138
Jacobus Steevens 7 bestaet maetigh wel cu. 036-12-0 2 0 120
Jacobus Reeman 4 trompetter Princejagt 022-11-0 2 0 79
wed. Jaene van Sloten 4 winkeliersche bestaet wel 044-06-0 3 0 56
Jaepjen Pytters 5 turfmeetster geringh 006-16-0 1 1 96
Jaerig Arjens 2 brouwersknegt cu. 011-09-0 2 0 28
Jan Louws 1 matroos cu. 011-13-0 2 1 12
wed. Jan Lammerts 4 winkeltje, klein maetig 010-17-0 1 0 56
Jan Lammerts 5 schoenlapper geringh cu. 011-13-0 4 0 99
Jan Lammerts 2 gealimenteerd cu. -- 2 0 28
Jan Lammerts 5 doghters, gealimenteerdt met turf -- 2 0 80
Jan Coenraeds 7 matroos gering cu. 011-13-0 4 0 129
Jan Coenraeds 3 weever geringh cu. 011-13-0 2 3 41
Jan Claesen Kool 2 rogmeeter geringh cu. 011-13-0 2 2 21
Jan Claesen 5 vaerendspersoon cu. 011-09-0 2 0 83
Jan Luitjens 4 vaerend persoon gering cu. 011-13-0 2 2 75
Jan Martens 7 matroos geringh cu. 011-09-0 2 0 125
Jan Pieters Oldaan 1 coopman begoedight cu. 106-11-0 3 0 4
Jan Pieters 3 winkelier gemeen cu. 018-13-0 4 0 54
wed. Jan Pytters 8 nayster seer gering 011-09-0 2 0 139
wed. Jan Pieters 2 arbeydster gering 006-16-0 2 2 31
Jan Ottes 4 weever maetig 022-00-0 2 0 62
Jan Oenes 2 gealimenteerd cu. -- 3 2 20
Jan Oebles 6 weever gering cu. 011-13-0 2 0 108
Jan Minnes 7 matroos geringh cu. 011-13-0 2 1 130
Jan Micchiels 2 binnenvaeder in 't Mennonyte weeshuys cu. 011-12-0 2 0 37
Jan Claesen 2 wever cu. 012-13-0 2 0 20
Jan Claesen 1 weever cu. 020-00-0 2 3 15
Jan Jetses 5 gealimenteerdt cu. -- 2 0 87
Jan Jelles 5 matroos bestaet geringh cu. 011-13-0 6 0 91
Jan Jansen de Wit 7 sjouwer bestaet geringh cu. 011-13-0 3 0 120
Jan Jansen Keyser 8 gealimenteerdt cu. -- 4 1 143
Jan Jansen Kalf 2 bestaet maetigh cu. 023-15-0 3 0 22
Jan Jansen van Haarlem 5 weever, mr. reedelijk cu. 029-09-0 3 0 91
Jan Jansen de Groot 2 paruikmaekersknegt 011-13-0 2 1 30
Jan Jansen Damast 1 weever bestaet reedelijk cu. 025-00-0 4 0 18
Jan Jocchums 4 arbeyder gering cu. 022-09-0 5 2 60
wed. Jan Johannes 2 gealimenteerd -- 2 0 22
Jan Johannes 1 matroos cu. 011-09-0 2 0 9
Jan Claesen 5 metselaer reedelijk 023-15-0 2 0 86
Jan Claeses 5 winkelier en schoenmaker cu. 022-11-0 2 0 86
Jan Claesen 8 gealimenteerdt cu. -- 5 3 154
wed. Jan Claeses 1 wort gealimenteerdt -- 2 0 12
Jan Caspers 2 weever cu. 017-08-0 2 1 29
Jan Jurjens 6 knegt secretaris Braem cu. 011-13-0 2 2 106
Jan Joukes 8 matroos bestaet maetigh cu. 025-12-0 2 1 135
Jan Johannes 6 matroos gemeen bestaen cu. 011-13-0 2 2 114
Jan Jansen de Boer 3 soutdraeger gemeen 015-01-0 3 0 54
Jan Pieters Oldaen 1 voor de suikerrafineerderije, voor knegt en meyd 019-04-0 2 0 9
Jan Zacharias 4 schoolmeester geringh cu. 018-09-0 3 4 65
Jan Tijssen 3 weever seer geringh cu. 011-13-0 2 2 47
wed. Jan Thomas IJsenbeecq 6 laekenkooperse reedelijk 040-00-0 2 1 102
Jan Theunis 6 gealimenteerdt cu. -- 2 4 110
wed. Jan Tabes 8 bestaet geringh 015-00-0 1 0 146
Jan Tabes 7 trekschipper geringh cu. 012-13-0 2 0 121
wed. Jan Sjoukes 8 winkeliersche geringh 006-16-0 2 3 149
Jan Sjoerds 2 alimenteerd cu. -- 2 3 26
Jan Sipkes Buma 3 winkeltje geringh 011-13-0 2 1 48
wed. Jan Tjeerds 5 stoelsetster gemeen 009-12-0 1 0 85
Jan Tjeerds 3 weever taemelijk cu. 012-13-0 2 0 49
wed. Jan Uilkes 5 gealimenteerd -- 1 0 84
Jan Wouters 4 weever geringh cu. 019-08-0 3 0 60
Jan Wouters 3 gealimenteerdt cu. -- 3 2 52
Jan Willems 1 scheepstimmerman 018-00-0 1 0 12
Jan Willems 3 weever bestaet maetigh cu. 015-01-0 3 0 45
Jan Wybrens 5 kleermaeker, mr. 018-04-0 1 0 98
wed. Jan Wybrens 5 spoelster gering 006-12-0 1 0 90
Jan Wybes Hop 7 visman bestaet maetigh cu. 024-16-0 2 3 129
Jan Wybes 8 stuurman op 't admiraliteytsjagt cu. 029-05-0 6 4 139
Jan Sikkes 5 sakkedraeger gering 007-17-0 1 0 84
wed. Jan Sikkes 7 wort gealimenteerdt -- 2 0 124
Jan Roelofs 8 matroos geringh cu. 011-13-0 4 0 146
Jan Rijkerts 8 setschipper geringh cu. 011-13-0 2 0 137
Jan Rijks 3 sleefmaeker maetigh 011-13-0 1 1 40
Jan Rients 5 arbeyder gering cu. 011-13-0 2 1 86
Jan Rients 4 weever bestaet geringh cu. 017-00-0 2 0 64
Jan Reffkes 5 soldaat, de man gealimenteerdt met turf cu. -- 3 0 94
Jan Poppes 6 schipper bestaet wel cu. 056-19-0 5 2 105
wed. Jan Poppes 8 nayster bestaet armelijk 006-12-0 1 1 138
Jan Roelofs 5 wever gealimenteerdt cu. -- 4 0 92
Jan Roelofs 4 weever bestaet geringh cu. 017-13-0 2 2 66
Jan Ruirds 6 metselaersknegt geringh cu. 011-09-0 2 1 105
Jan Symons 1 metselaer maetig cu. 022-03-0 2 2 15
Jan Simons 2 bakker, mr. cu. 036-12-0 4 1 25
Jan Simons 2 kuipersknegt geringh cu. 011-13-0 3 1 26
Jan Sybrens 4 matroos cu. 011-09-0 2 0 66
Jan Sybrens 6 adsistent bestaet geringh cu. 019-17-0 4 0 103
Jan Sybrens 7 schoenmaeker, mr. maetigh cu. 022-01-0 2 4 120
Jan Sybes 2 trekschipper 022-11-0 2 0 32
Jan Scheltes 8 pottebakker geringh cu. 036-00-0 7 2 152
Jan Poppes 3 weever bestaet gemeen cu. 015-06-0 2 1 48
Jan Jansen Amlander 1 smalschipper reedelijk cu. 030-00-0 2 1 18
Jan Eellerts 8 timmermansknegt geringh cu. 013-05-0 2 3 145
Jan Alema 6 weever bestaet wel cu. 030-14-0 2 0 101
Jan Baentjer 2 timmermansknegt gealimenteerdt cu. -- 4 5 23
Jan Bakker 8 setschipper maetigh cu. 036-03-0 4 1 141
Jan Bakker 7 sonder bedrijff gering cu. 018-01-0 2 0 131
Jan Bierma 4 cantoorknegt gemeen cu. 022-13-0 3 4 77
Jan Blauw 5 bestaet maetigh cu. 030-16-0 3 0 83
Jan van Blessum 4 timmermansknegt geringh cu. 018-01-0 2 6 69
Jan Blom 4 weever gering cu. 020-17-0 5 1 61
Jan de Boer 3 turfdraeger redelijk 018-01-0 2 0 41
Jan Bretton 1 rentenier wel bestaend cu. 086-17-0 4 1 17
Jan Cramer 2 brouwer, mr. gemeen 025-00-0 3 2 28
wed. Jan Doorn 4 nayster bestaet geringh 006-12-0 1 0 75
wed. Jan van Dorsen 6 bestaet geringh 006-12-0 1 2 116
Jan Gleys 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 62
Jan de Graaf 7 saedelmaeker geringh cu. 012-13-0 2 0 122
Jan Hooghland 6 boekedrukker reedelijk cu. 033-09-0 3 1 102
Jan Pispot 7 gealimenteerdt cu. -- 3 2 129
Jan 2 molenaersknegt 007-17-0 1 0 22
Jan Egberts 1 pannebackersknegt, mr. 019-13-0 3 1 3
Jan Eyberts 7 gealimenteerdt cu. -- 3 2 119
Jan Eerks Jongma 6 coopman bestaet wel cu. 046-00-0 3 3 115
Jan Eerks 2 schildener en ferwer cu. 011-13-0 2 1 32
wed. Jan Douwes 1 zeylmaekerse gemeen 044-08-0 3 0 2
Jan Doekes 1 scheepstimmerman gemeen 018-00-0 1 0 10
Jan Dirks 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 73
Jan Dirks 2 weeversknegt 007-17-0 1 0 27
Jan Christ. Pootenbergh 1 galjootschipper cu. 030-00-0 2 0 8
Jan Broers 4 sackedraeger maetigh cu. 018-01-0 2 0 68
Jan Bouwes 5 coopman en trekschipper cu. 043-17-0 4 0 85
Jan Boelen 5 door vrinden onderhouden 007-17-0 1 0 86
wed. Jan Beernts 3 winkeltje, klein gealimenteerd -- 2 1 48
Jan Lenningh 3 rentenier cu. 052-17-0 2 0 50
Jan Trompetter 2 beurtschipper de jonge, redelijk 013-05-0 1 0 20
Jan 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 72
Jan Huiselaer 8 constapel op de legger cu. 017-16-0 3 0 147
Jan Huser 4 gealimenteerd cu. -- 3 0 63
wed. Jan Huydekooper 7 leerloyerse redelijk wel 104-16-0 8 1 121
Jan Sandstra 1 metselaersknegt cu. 011-09-0 2 0 17
wed. Jan Scheltema 6 renteniersche 022-01-0 1 0 103
wed. Jan Schonebeecq 5 bestaet reedelijk 022-11-0 2 0 85
Jan Schoonebeecq 3 chirurgijn, mr. reedelijk cu. 025-00-0 2 1 55
Jan Schut 7 coffyschenker matigh cu. 050-00-0 3 0 126
Jan Trompetter 2 beurtschipper, old geringh cu. 011-09-0 2 0 20
Jan Andries 2 timmerman, mr. gemeen 028-00-0 2 1 35
Jan Allerts 2 sackmaeker cu. 011-09-0 2 0 34
Jan Alberts 8 matroos op 't admiraliteytsjagt maetigh cu. 018-00-0 4 2 135
Jan Alberts 1 matroos cu. 011-09-0 2 0 8
Jan Alberts 3 weever bestaet geringh cu. 015-16-0 2 4 39
Jan Zeylmaeker 7 commandeur op een Groenlandsvaerder cu. 040-00-0 3 4 118
Jan Withuys 3 weever gering cu. 017-13-0 2 2 40
wed. mr. Jan de Wit 3 weeversche gering 011-01-0 1 2 40
Jan Wijngaerden 5 kleermaeker, mr. maetigh cu. 020-09-0 2 0 95
Jan Wiglinghuisen 4 wijnsteekersknegt cu. 020-00-0 2 3 69
Jan Roorda 2 schrijver wel begoedigt 168-10-0 2 0 34
Jan de Reus 8 chirurgijn, mr. cu. 080-00-0 4 2 134
Jan van Kampen 8 ontfanger van Almenum 070-00-0 2 0 153
Jan Kuik 5 bakker, mr. soober cu. 018-16-0 2 0 95
wed. Jan Matroosje 2 gealimenteerd -- 1 3 21
Jan Peima 5 gerechtsboode reedelijk 022-11-0 2 0 94
Jan Beernts 4 wever bestaet maetigh 010-17-0 1 0 76
wed. Jan Beernts 3 wort gealimenteerd -- 1 0 44
wed. Jan Beernts 3 gealimenteerdt cu. -- 4 2 46
Jan Beernts 8 weever bestaet geringh cu.. 017-13-0 2 2 143
Jan Beernts 2 matroos cu. 011-13-0 4 1 31
Jan Beernts 3 weever bestaet maetigh cu. 018-03-0 2 1 45
Jan Beernts 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 62
Jan Beernts 4 weever bestaet geringh cu. 015-16-0 2 0 66
Jan Arents 3 weever bestaet geringh cu. 020-00-0 2 3 43
Jan Arents 3 weever bestaet reedelijk cu. 017-13-0 2 2 47
Jan Annes 4 turfdraeger geringh cu. 018-03-0 2 1 66
Jan van der Plaats 7 coopman bestaet wel cu. 080-00-0 3 1 132
Jan Wax 7 bakker, mr. gemeen cu. 017-08-0 2 1 131
Jan Everts 2 weever cu. 020-00-0 2 3 37
Jan Gerryts 6 kleermaeker, mr. geringh 012-13-0 2 0 108
Jan Heins 6 winkelier en schoolmeester cu. 040-00-0 2 0 104
Jan Heyns 0 arbeyder gering cu. 011-09-0 2 0 155
Jan Hendriks 4 brouwer, mr. cu. 065-02-0 9 1 58
Jan Hendriks 6 coopman bestaet wel cu. 046-00-0 4 2 111
Jan Hendriks 6 chirurgijn, mr. gemeen cu. 019-01-0 2 1 106
Jan Hendriks 5 weeversknegt 007-17-0 1 0 85
Jan Hendriks 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 72
Jan Hendriks 4 weever gering cu. 017-13-0 2 2 71
Jan Hendriks 4 weever gering cu. 017-13-0 2 2 67
Jan Hendriks 4 weever gering cu. 017-08-0 2 1 60
Jan Hendriks 4 sjouwer seer geringh cu. 011-09-0 2 0 57
Jan Hendriks 3 weever reedelijk cu. 015-01-0 2 0 47
Jan Hendriks 2 smid, mr. en sleeper 010-17-0 1 0 37
Jan Hendriks 2 matroos cu. 011-13-0 2 3 31
wed. Jan Hendriks 8 nayster reedelijk bestaen 012-16-0 1 0 135
Jan Hendriks 4 weeversknegt geringh 007-17-0 1 0 60
Jan Harmens Speltje 1 beurtschipper reedelijk cu. 035-00-0 2 2 17
Jan Harmens 3 blauverwersknegt cu. 015-01-0 3 0 53
Jan Gerrits 4 weever gering cu. 021-01-0 3 0 62
Jan Gerrits 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 63
wed. Jan Gerrits 6 bestaet gering 011-13-0 4 0 114
Jan Gerrits 5 weeversknegt 007-17-0 1 0 89
Jan Gerrits 3 weever reedelijk cu. 017-13-0 2 2 45
Jan Hansen 1 matroos cu. 011-09-0 2 0 1
Jan Hansen 3 gering, wonende in de keet van dr. Tjallingii c.s. 011-13-0 3 0 38
Jan Hansen 5 trekschipper maetig cu. 023-15-0 3 0 88
Jan Gerryts 3 weever redelijk cu. 017-13-0 2 3 46
Jan Harmens 4 blauferver, mr. maetig cu. 020-08-0 2 1 70
Jan Harmens 5 weever geringh cu. 021-17-0 4 2 92
Jan Harmens 5 schoolmeester maetigh 021-04-0 2 0 96
Jan Harmens 5 kuiper reedelijk cu. 017-08-0 2 1 96
Jan Harmens 6 weever bestaet wel 011-12-0 1 0 112
Jan Gerrits 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 65
wed. Jan Harmens 2 arbeydster soober 006-16-0 1 1 22
wed. Jan Hendriks 2 bestaet seer geringh 017-06-0 3 0 36
wed. Jan Hendriks 2 gealimenteerd -- 1 3 32
Jan Hendriks Boekholt 3 weever bestaet maetigh cu. 018-03-0 2 1 41
Jan Jansen 6 weever gering cu. 011-13-0 2 0 110
Jan Jansen 3 weever reedelijk cu. 022-01-0 3 1 47
Jan Jansen 2 weever bestaet wel 024-16-0 3 0 32
Jan Jansen 5 zeefmaeker, mr. maetigh cu. 035-19-0 2 2 82
Jan Jansen 5 glijbakkersknegt cu. 014-13-0 2 2 94
Jan Gerrits 5 matroos geringh cu. 011-13-0 2 4 89
Jan Gerrits 3 weever maetigh cu. 019-01-0 2 1 40
Jan Gerryts 3 weever reedelijk cu. 015-06-0 2 1 47
Jan Gerlofs Builart 1 bakker, mr. bestaet wel cu. 065-00-0 5 2 15
wed. Jan Gerbens 3 wort gealimenteerd -- 3 0 51
Jan Gerbens 5 sjouwer gering cu. 011-13-0 3 3 90
Jan Fopkes Swart 8 gealimenteerdt cu. -- 2 0 153
Jan Fokkes 2 gealimenteerd cu. -- 3 0 21
Jan Feykes 8 matroos bestaet geringh cu. 011-13-0 2 5 135
Jan Feykes 8 scheepstimmerman cu. 025-03-0 2 2 146
Jan Everts 6 leerkooper, mr. cu. 046-11-0 3 0 107
Jan Jansen 3 bestaet reedelijk cu. 015-06-0 2 1 44
Jan Jansen 6 matroos gering cu. 011-09-0 2 0 110
Jan Jansen 7 schoenmaeker, mr. cu. 018-01-0 2 0 118
Jan Hendriks Poth 7 coopman maetigh cu. 029-09-0 3 0 131
Jan Heeres 5 wolkammer redelijk 050-15-0 5 0 84
Jan Hessels 1 arbeyder in hout 007-17-0 1 0 18
Jan Gerrits 3 weever, mr. gemeen 020-01-0 2 2 39
Jan Hessels Swart 5 schipper, geweesen cu. 030-14-0 2 0 98
Jan Holkes 8 scheepstimmerman cu. 022-00-0 2 1 138
Jan Gerrits 2 en suster, gemeen bestaen 012-13-0 2 0 30
Jan Ydes de Groot 2 beurtschipper cu. 028-11-0 2 0 23
Jan Ypes 8 matroos bestaet maetigh cu. 011-13-0 2 1 149
wed. Jan Jacobs 2 smidswinkel, houdende een 020-09-0 4 3 32
Jan Jacobs 5 gealimenteerdt cu. -- 2 1 95
Jan Hendriks 1 weever cu. 011-13-0 2 2 4
Jan Jacobs 3 portier bestaet wel cu. 033-05-0 2 2 43
Jan Jacobs 5 kooltjer geringh cu. 011-13-0 2 2 87
Jan Jansen 4 gealimenteerdt cu. -- 3 4 78
Jan Jansen 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 62
wed. Janke Wybes 1 winkeltje, klein 022-17-0 6 2 11
Janke Wildschut 5 vlegster bestaet gemeen 006-12-0 1 0 87
Janke Doekes 5 gladmangelster gering 006-12-0 1 0 89
wed. Janke Gerbens 1 gealimenteerdt -- 2 1 1
wed. Janke Gerrits 4 arm 006-12-0 1 0 76
Janke Gorrits 2 nayster gemeen bestaen 008-17-0 1 0 20
Janke Cornelus 2 gealimenteerd -- 1 0 32
Janke Huberts 3 ondermaegd seer geringh 006-12-0 1 0 38
Janneke Johannes 1 arbeydster bejaerde vrijster 006-12-0 1 0 2
wed. Janneke Jelles 1 gealimenteerdt -- 1 0 18
Janneke Jans 1 arbeydster geringh 006-12-0 1 0 8
wed. Janneke Jacobs 6 gealimenteerdt -- 2 0 113
wed. Janneke Harmens 4 seer gering 006-16-0 1 1 74
wed. Jarigh Jacobs 2 olislaegerse in compagnie 160-00-0 7 0 35
Jarigh Fransen 1 arbeider 012-13-0 2 0 1
Jarigh Westra 5 laekenkooper 092-07-0 3 2 82
Jarigh Adema 8 adsistendt maetig cu. 028-14-0 5 0 144
Jarigh Gelinde 5 gleybacker cu. 050-00-0 2 0 98
Jarigh Adema 5 constaepel, winkelier en merkmeester 014-15-0 1 0 87
Jaye Tjallings 5 wolkammersknegt en schoenmaekersknegt met sijn broeder 017-00-0 2 0 83
Jelger Hessels 3 koemelker gemeen cu. 015-06-0 2 1 52
Jelger Elias 1 worden gealimenteerdt cu. -- 2 0 14
Jelle Pytters 5 schoenmoekersknegt 007-17-0 1 0 99
Jelle Ottes 1 matroos cu. 011-13-0 2 2 5
Jelle Lykles 5 doodgraever reedelijk cu. 033-04-0 3 0 89
Jelle Jocchums 2 scheepstimmerman cu. 020-09-0 4 3 24
Jelle Steffens 8 matroos geringh cu. 011-13-0 4 1 145
Jelle Hayes 8 schoenmaeker, mr. cu. 017-06-0 3 0 143
Jelle Gerryts 8 weever bestaet gemeen cu. 017-09-0 2 3 136
Jelle Eeltjes 5 wolkammersknegt cu. 014-05-0 2 1 86
Jelle Jetses 5 rentenier cu. 036-00-0 2 0 98
wed. Jelle Douwes 6 van geringh bestaen 006-12-0 1 0 109
Jelle Alles 7 matroos geringh bestaen cu. 011-09-0 2 0 122
Jelle Stijl 5 bontreeder, mr. 071-09-0 2 0 80
Jelmer Gerbens 6 trekschipper gerinh cu. 017-00-0 2 0 113
Jelte Douwes 5 wieldrayer gemeen cu. 023-16-0 2 1 81
Jelte Jeltes 1 matroos cu. 011-13-0 2 1 11
Jeltje Claeses 6 gealimenteerd door goede vrinden 006-12-0 1 0 113
Jentje Dirks 2 gealimenteerd cu. -- 4 0 24
Jentje Wybrens 8 matroos geringh cu. 011-09-0 2 0 142
Jentje Fransen 3 arbeyder en sjouwer 007-17-0 1 0 53
Jetse Wouters 4 schipper bestaet maetigh cu. 030-00-0 2 1 79
Jetse Jelles 7 winkelier en glaesemaker cu. 039-17-0 2 2 129
Jetse Dirks 3 schoenmaeker geringh 011-13-0 3 3 43
Jetse Roorda 1 wel begoedight cu. 168-00-0 4 1 17
Jetse Ottes 4 vaerendspersoon als scheepstimmerman 015-08-0 1 2 70
wed. Jetske Rinses 7 gealimenteerd -- 1 0 122
Jetske Jans 5 nayster geringh bestaen 006-12-0 1 0 88
Jetske Jans 2 gealimenteerd -- 1 0 27
wed. Jetske Hansen 6 gealimenteerdt -- 2 1 110
Jetske van Taeaeken 5 winkeltje geringh 011-12-0 1 0 80
Jilderen Ruirds 8 bestaet geringh cu. 007-17-0 1 0 142
wed. Jildert Sipkes 5 gealimenteerd -- 2 0 81
Jilles Bakker 1 metselaar cu. 011-09-0 2 0 6
Jilles Jansen 1 matroos cu. 011-13-0 2 1 8
Jilles Martens 7 bestaet seer armptlijk cu. 011-13-0 2 3 129
Jilles Pieters 3 weever bestaet geringh cu. 014-09-0 2 0 45
wed. Jilles Saekes 8 arbeydster geringh 011-09-0 2 0 138
wed. Jilt Baukes 3 turfmeetster seer gering 006-12-0 1 0 39
Jocchum Zacharias 7 hoedemaeker geringh 018-01-0 2 0 129
wed. Jocchum Stellingwerf 8 bestaet geringh 017-08-0 2 1 150
Jocchum Meyes 5 gealimenteerdt cu. -- 6 0 90
Jocchum Cornelis 7 stadstimmerknegt gering cu. 011-13-0 5 1 130
Jocchum Cornelis 1 gealimenteerdt -- 2 0 16
Jocchum Jansen 2 pottebackersknegt cu. 011-13-0 2 2 26
Jocchum Eelkes 2 van geringh bestaen cu. 011-09-0 2 0 24
wed. Jocchum Douwes 8 van geringh bestaen 011-09-0 3 0 147
Johan Pytters 3 keet, in Ferwerda's geringh 011-09-0 2 0 38
Johan Jansen 2 matroos maetigh cu. 015-06-0 2 1 19
Johan Johannes 3 weever cu. 020-03-0 3 0 42
wed. Johanna Alberts 8 gealimenteerdt -- 2 3 148
Johannes Baltus 5 ruilbuiter gemeen cu. 025-03-0 2 2 83
Johannes Andrys 8 weever bestaet maetigh cu. 017-08-0 2 1 140
Johannes Andrys 4 molenmaeker maetigh cu. 033-11-0 4 2 71
Johannes Arents 8 gleybakkersknegt geringh cu. 011-13-0 2 3 151
Johannes van Zeyst 5 toornblaeser gemeen cu. 018-17-0 4 2 84
Johannes de Waart 4 kock op 't admiraliteyts Jagt van maetigh bestaen 033-04-0 4 3 69
Johannes Douwes 3 uitdraeger geringh 011-09-0 1 1 44
Johannes Schaaf 5 matroos reedelijk cu. 011-09-0 2 0 96
Johannes HyIkama 6 brouwer, mr. bestaet wel cu. 060-00-0 3 0 112
Johannes Steffens 2 matroos cu. 011-13-0 4 5 26
Johannes Peaus 8 paruikemaeker, mr. 036-00-0 2 0 136
Johannes 8 weeversknegt gering 007-17-0 1 0 145
Johannes Acoma 4 apothecarius maetigh cu. 025-00-0 2 0 58
Johannes Bensonides 5 bakker van de armekaemer bestaet gemeen cu. 014-09-0 2 0 96
Johannes Elgersma 1 beurtschipper gemeen 055-07-0 5 1 9
Johannes Ferwerda 6 coopman en zoutsieder cu. 060-00-0 3 0 103
Johannes Fransbergen 3 trekschipper reedelijk cu. 014-09-0 2 0 42
wed. Johannes Eelkes 8 arbeydster gering 006-16-0 2 0 142
Johannes Jansen 6 matroos gering cu. 011-09-0 2 0 114
Johannes Pytters 8 coopman in kalk en steen cu. 036-00-0 2 0 139
Johannes Pieters 4 matroos gering cu. 011-13-0 2 3 68
Johannes Jansen 1 bierdraeger cu. 020-09-0 2 0 16
wed. Johannes Corneelis 8 arbeydster seer gering 006-16-0 2 0 144
Johannes Jansen 4 kuiper gering cu. 017-09-0 2 3 58
Johannes Jarighs 8 weever gering cu. 014-09-0 2 0 148
wed. Johannes Haentjes 4 gering bestaen 012-01-0 3 0 77
Johannes Caspers 7 stookersknegt maetigh cu. 011-13-0 3 0 125
Johannes Lambertus 4 weeversknegt geringh cu. 011-13-0 2 2 70
Johannes Jacobs 8 gealimenteerd cu. -- 2 5 148
Johannes Jacobs 7 bakker, mr. bestaet wel cu. 060-01-0 4 0 119
Johannes Freedriks 3 setschipper reedelijk cu. 025-00-0 3 1 55
Johannes Freerks 8 scheepstimmermansknegt cu. 020-00-0 2 3 137
Johannes Gerryts 4 pannebackerskneght, mr. cu. 019-13-0 3 1 72
Johannes Gijsberts 2 matroos cu. 012-13-0 2 0 24
Johannes Tjebbes 7 gortmaeker, mr. 009-01-0 1 0 120
Johannes Harings 8 trompetter op 't admiraliteytsjagt bestaet van sijn bedieninge 018-00-0 1 0 149
Johannes Hendriks 1 stokersknegt cu. 019-05-0 5 0 6
Johannes Hyltjes 8 schipper bestaet maetig cu. 036-12-0 2 0 142
wed. Johannes Ypes 2 winkeliersche 018-00-0 1 0 28
Johannes Lodewijks 4 gealimenteerd cu. -- 3 1 67
Johansen Fransen 7 oud en seer geringh 011-13-0 3 0 130
Johantje Sjoerds 2 nayster gering bestaen 006-12-0 1 0 29
wed. Jolte Jelles 3 gealimenteerdt -- 1 3 48
Joost Hendrix 1 weever bestaet wel 022-00-0 1 1 14
Joost Gonggrijp 7 bakker, mr. bestaet wel cu. 077-14-0 5 0 127
Joost Zeeman 2 geregtsboode cu. 033-02-0 3 2 35
wed. Joost Popta 5 nayster gering 006-12-0 1 0 93
wed. Joost Johannes 2 nayster geringh bestaen 006-16-0 4 0 20
Joris Aarts 3 gortmaeker, mr. reedelijk cu. 029-09-0 3 0 54
Joris Ottes 4 matroos geringh bestaen cu. 015-06-0 2 1 67
Joris Baernts 3 gealimenteerd cu. -- 3 1 50
Joseph Josephs 3 bollebuisjebakker cu. 011-13-0 5 0 46
Joseph Dirks 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 64
Joseph van Norden 6 winkelier geringh cu. 040-00-0 3 0 104
Jouke Douwes 6 schoenmaeker, mr. geringh cu. 017-00-0 2 0 103
wed. Jouke Johannes 1 gering bestaan 006-12-0 1 0 8
Jouke Jolles 7 oud en arm cu. 011-13-0 4 0 121
Julianus Pieters 3 weever reedelijk cu. 015-16-0 2 0 45
Junius Alema 1 wel begoedigt cu. 133-05-0 4 0 3
Jurjen Fongers 4 scheepstimmerman cu. 015-16-0 2 0 67
Jurjen Okkes 6 metselaer gering bestaen cu. 013-01-0 2 1 105
Jurjen Claeses 1 makelaer oud en alleen 011-12-0 1 0 1
Jurjen Christiaans 1 baentjersknegt cu. 011-13-0 4 1 15
Jurjen Everts 4 pannebakkersknegt cu. 020-09-0 4 3 71
Jurjen Gerryts 4 weeversknegt geringh cu. 011-09-0 2 0 68
Jurjen Jansen 7 turfdraeger maetigh cu. 017-08-0 2 1 119
Jurjen Jansen 3 geringh bestaen cu. 019-01-0 2 1 40
Jurjen Jans 2 matroos cu. 011-13-0 2 1 24
Jurjen Carsten 4 wagenaer en herbergier cu. 060-01-0 4 0 79
wed. Jurre Jans 2 gealimenteerdt -- 1 0 25
Jurre Hendriks 8 schipper maetigh cu. 030-00-0 2 1 149
Jurrien Stapert 8 lidsetter, mr. maetig 045-00-0 2 0 152
Karst Arjens 3 matroos cu. 011-13-0 2 1 39
Keimpe Tjeerds 5 sleefmaeker, mr. cu. 041-15-0 3 0 88
Keimpe Jans 8 winkeltje maetigh cu. 014-09-0 2 0 140
Keimpe Bouwes 3 knegt in de Leuwerder trekschippers peerdestal 011-09-0 2 0 41
Keimpe Bouwes 5 coordewerker gemeen 013-05-0 1 0 81
Keimpe Jansen 1 glaesenmaeker, mr. cu. 014-09-0 2 0 1
Keympe Reydsma 5 bakker, mr. bestaet wel cu. 050-00-0 5 1 96
Keympe Douwes 7 beurtschipper bestaet wel cu. 075-19-0 3 3 132
Keympe Saekes 1 bootsgesel cu. 011-13-0 3 4 6
Keympe Johannes 1 vaerendpersoon cu. 013-05-0 2 3 11
Klaas Sybrens 1 suikerbackersknegt cu. 017-05-0 4 1 13
Klaas Louwrens 2 rogverschieter cu. 011-13-0 3 1 36
Klaas Joosten 2 en suster, bestaen redelijk 030-07-0 3 0 30
Klaas Rommerts 2 gleybakkersknegt cu. 014-17-0 2 4 20
wed. Klaas Willems 2 scheerster 006-16-0 2 0 28
Klaes Zytses 1 bontreeder, mr. 050-15-0 3 0 17
Klaes Lodewijks 2 weever cu. 011-13-0 4 0 22
wed. Klaeske Lolkes 2 bestaet seer geringh 006-16-0 1 0 21
Klaeske 3 dienstmaegd (bij) weduwe Menalda geringh -- 1 0 42
Kleys Lantingh 5 coopman reedelijk cu. 070-00-0 3 2 80
Kornelia Kuik 4 gering bestaen 010-17-0 1 0 57
Kornelus Jansen 3 weever maetig bestaen cu. 011-09-0 2 0 39
Laas Spannenburgh 7 kladferver maetigh cu. 041-15-0 3 0 120
Laas Piers 1 bestaet seer gering 007-17-0 1 0 6
wed. Lamkjen Dani?ls 2 arbeydster 006-16-0 2 0 33
Lammert Jansen 2 sakkedraeger 007-17-0 1 0 31
Lammert Andeles 2 scheepstimmerman cu. 016-13-0 3 1 31
Lammert Jansen 3 soldaat, militaire cu. 011-13-0 3 0 39
Lammert Martens 1 wint niets 009-13-0 1 0 11
Lammert Sybrens 5 scheepstimmerknegt cu. 020-05-0 4 1 98
Lammert Teyes 5 coopman bestaet wel cu. 036-07-0 3 0 91
Lammert Dirks 4 schoenmaekersknegt cu. 011-09-0 2 0 57
Leendert Luitjens 8 ijsersmid geringh cu. 020-00-0 4 0 135
Leendert Buisman 1 beurtschipper reedelijk cu. 035-00-0 3 0 15
Leendert Jansen 2 weever cu. 019-13-0 3 1 24
wed. Leentje Tijssen 3 gealimenteerdt -- 2 0 46
wed. Liefke Jacobs 3 arbeydster geringh 006-12-0 1 0 51
Lieuwe Willems 2 trekschipper cu. 024-15-0 2 1 37
wed. Lieuwe Piers 5 winkeliersche burgerlijk 032-15-0 2 0 80
Lieuwe Tjerks 4 slaegersknegt geringh cu. 011-13-0 2 2 57
Lieuwe Lieuwes 2 metselaersknegt cu. 011-13-0 2 1 32
Lieuwe Lieuwes 1 matroos cu. 011-09-0 2 0 12
Lieuwe Jansen 1 metselaersknegt cu. 011-09-0 2 0 11
Lieuwe Jacobs 3 weeversknegt gering 007-17-0 1 0 42
wed. Lieuwe Huberts 6 turfmeetster goed bestaen 018-01-0 2 0 105
Lieuwe Hiddes 7 vleeshouwer, mr. maetigh cu. 066-13-0 3 4 127
Lieuwe Everts 5 cooperslaeger, mr. gering cu. 017-00-0 2 0 81
wed. Lieuwe Dirks 4 arbeydster seer gering 006-16-0 1 1 63
Lieuwe Dirks 3 gealimenteerdt cu. -- 5 2 40
Lieuwe Alles 1 wolkammersknegt cu. 011-13-0 2 2 13
Lieuwe Sybes 4 bestaet maetigh cu. 015-16-0 2 0 78
Lieve Siverds de Bruin 7 coopman bestaet wel cu. 072-01-0 4 0 131
wed. Lijsbert Remmerts 3 seer geringh bestaen 006-16-0 2 0 55
wed. Lijsbert Hansen 7 gealimenteerdt -- 2 3 122
wed. Lijsbert Joosten 8 gealimenteerd -- 1 2 137
wed. Lijsbert Lolles 5 gealimenteerd -- 1 0 90
Lijsbert Pytters 5 gealimenteerd -- 1 0 84
wed. Lijsbert Pytters 7 gering 006-16-0 2 0 123
wed. Lijsbert Sjoerds 8 bestaet seer geringh 006-12-0 1 0 143
wed. Lijsbert Tjallings 5 bestaet seer geringh 006-12-0 1 0 85
Lijsbert Claeses 5 nayster gering 006-12-0 1 0 98
Lijsbeth Claeses 1 spinster seer gering 006-12-0 1 0 14
Livius Prigge 8 zie Midlum -- 0 0 139
wed. Lodewijk Gerrits 3 arbeydster gealimenteerdt -- 1 2 51
wed. Loiter Jans 3 weeversche geringh 014-09-0 2 0 46
Lolke Jacobs 5 setschipper gemeen cu. 028-05-0 2 3 99
Lolke Beernts 1 matroos cu. 011-13-0 4 1 6
Lolke Sybrens 6 winkelier gemeen cu. 026-15-0 3 0 114
Lolke Henninghs 8 scheepstimmerman cu. 011-09-0 2 0 153
Lolke Sytses 6 trekschipper reedelijk 012-04-0 1 0 109
wed. Lolkjen Ages 7 gealimenteerdt -- 3 0 126
Lolkjen Rinkes 7 renteniersche 057-04-0 2 0 128
Lolle Heyns 4 blauferversknegt maetigh cu. 020-09-0 2 0 69
Lourens Claesen 7 vleeshouwer, mr. gering cu. 017-08-0 2 1 130
Lourens Lents 3 soldaet ten oorlogh, als cu. 011-13-0 2 1 43
Lourens Jans 7 matroos is arm, geringh cu. 011-13-0 2 3 127
Louw Taeaekes 3 weever geringh cu. 011-13-0 3 3 49
Lubbert Steevens 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 64
Lubbert Beernts 4 arbeyder gering cu. 011-13-0 3 0 73
Lucas Bos 5 gealimenteerdt cu. -- 3 4 97
Luitjen Pytters 8 ijsersmid geringh cu. 019-01-0 2 1 141
Lykle Reytses 5 ferwer, mr. gemeen cu. 015-06-0 2 1 84
Lysbeth Boskhak 1 gealimenteerd -- 2 0 4
Maartje Joosten 8 nayster gering 006-12-0 1 0 140
Maertje Theunis 2 spoelster 006-12-0 1 0 30
Maertjen Alefs 6 wort gealimenteerdt -- 1 0 110
Maeyke Bentes 2 nayster taemelijk 009-12-0 1 0 23
wed. Maeyke Tjeerds 1 seer gering 010-04-0 2 0 2
wed. Maeyke Willems 3 arbeydster armtlijk 006-16-0 2 0 55
Magnus van Aarsen 8 bankier maetig cu. 079-11-0 4 3 141
Marijke Davids 5 arbeydster gemeen 006-12-0 1 0 83
Marijke Sydses 4 006-12-0 1 0 60
wed. Marten Lammerts 1 stijfster gering bestaen 006-16-0 1 2 11
Marten Martens 5 weever gemeen cu. 017-13-0 2 2 92
Marten Claesen 5 weever gering cu. 011-13-0 2 1 85
wed. Marten Jilles 7 bestaet seer geringh 006-12-0 1 0 128
Marten Willems 6 matroos gemeen cu. 014-13-0 2 1 111
Marten Jansen 1 setschipper op een schuite cu. 012-13-0 2 0 2
Marten Jansen 5 gealimenteerd cu. -- 2 1 90
Marten Jans 5 matroos gering cu. 011-09-0 2 0 82
wed. Marten Hessels 2 gealimenteerdt -- 3 0 28
wed. Marten Hansen 3 winkeltje gering 013-06-0 1 2 43
wed. Marten Jansen 5 gealimenteerdt -- 1 0 96
Marten Douwes 6 weeversknegt gering cu. 011-09-0 2 0 114
wed. Marten Beernts 3 gealimenteerdt -- 2 0 52
Marten Beernts 4 weeversknegt soober 007-17-0 1 0 64
Marten Dirks 4 setschipper geringh 024-03-0 3 1 57
Marten Everts 5 schoenmaekersknegt 007-17-0 1 0 83
Marten Fokkes 7 timmermansknegt geringh 006-12-0 1 0 119
Martje Joosten 7 gealimenteerdt -- 1 0 123
Mathijs Hagelberg 6 tamboer onder B. Leewe -- 0 0 112
Mattheus van Gerven 3 gealimenteerdt cu. -- 3 0 46
Matthijs Waller 6 rustmeester onder Leewe -- 0 0 107
wed. Mayke Jacobs 2 nayster geringh 006-16-0 1 1 21
Mayke Simons 6 nayster gemeen 006-12-0 1 0 114
wed. Mayke Wybes 6 gealimenteerdt -- 3 0 111
wed. Mayke Ewouds 4 seer geringh 006-16-0 2 0 75
Melle Ynses 2 coopman en winkelier cu. 050-09-0 4 0 37
wed. Melle Douwes 6 gealimenteerdt -- 1 2 107
Melle Martini 8 captain gewaldige van de admiraliteyt bestaet wel 080-00-0 5 2 151
vroedsman Meye H. Meyer 1 schipper 048-07-0 2 0 11
Meye Saakes 5 matroos geringh cu. 011-09-0 2 1 95
Meyer Markus 1 vleeshouwer geringh cu. 024-14-0 3 2 17
wed. Meyle Ruirds 7 bakkerinne, mr. 048-12-0 3 0 121
Meyndert Willems 3 matroos cu. 011-13-0 2 0 42
Meyndert Cobus 3 weever maetigh cu. 024-16-0 3 0 39
Meyndert Hansen 4 vaerendspersoon gering cu. 011-13-0 3 0 73
Meyndert van Hoek 6 blikslaeger, mr. geringh cu. 011-13-0 5 3 116
Meyndert Lieuwes 5 wolkammersknegt gering cu. 011-13-0 4 0 96
Meyndert Jansen 7 matroos gering 011-09-0 2 0 132
Meyndert Urks 3 arbeyder geringh cu. 011-09-0 2 0 42
wed. Meyndert Monses 7 gealimenteerdt -- 4 0 126
Meynte Brouwer 6 pannebakker, mr. geringh cu. 022-11-0 2 0 109
Micchiel Romkes 4 arbeyder sober cu. 011-13-0 3 4 64
Miechiel Rienks 7 bierdraeger geringh cu. 019-17-0 3 3 121
Mindel Mindels 6 militaire chergiant onder Leeve -- 0 0 111
Minke Gabbes 1 nayster geringh 007-16-0 1 0 2
wed. Minke Ritskes 1 gealimenteerdt -- 1 0 16
Minne Cornelis 5 gealimenteerd -- 3 0 90
Minne Ruurds 1 blauwferwersknegt cu. 011-13-0 4 1 5
Minne Pytters 3 waeterhaelder gering cu. 011-13-0 3 3 43
Minne Wilda 2 bakker, mr. 026-15-0 3 0 32
Minne Abes 1 geringh 011-01-0 1 2 10
Minne Marnstra 7 chirurgijn vaerende op Oost-Indi 014-15-0 1 0 126
Minne Ages 3 schipper, Sneeker gering cu. 011-13-0 4 0 41
Minne Hendriks 2 gealimenteerdt cu. -- 2 3 29
Minne Feddes 2 arbeyder cu. 017-05-0 2 1 34
Monse Meynderts 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 64
Nanningh Hendriks 2 schuitschipper reedelijk cu. 029-04-0 5 0 23
wed. Neeltje Tyttes 8 wort gealimenteerdt -- 1 0 140
Neeltje Greolds 7 stadsvroedvrouw maetigh 017-00-0 1 0 129
Obbe Hendriks 7 winkelier maetigh cu. 039-19-0 2 0 127
Obbe Ypes 6 hoedemaeker, mr. 015-05-0 3 2 105
wed. Obbe Finkelbosch 7 gealimenteerd -- 4 1 124
Ocke Sjoerds 8 matroos geringh cu. 011-13-0 3 0 153
Oeble Gosses 0 houtkooper maetigh cu. 045-00-0 2 1 155
Oede Pytters 1 vaerendspersoon gemeen cu. 025-00-0 3 0 6
Oeds Lolkes 1 pauper, gealimenteerd cu. -- 4 0 5
Oeds Gijsbert 6 weever bestaet wel cu. 018-00-0 2 0 104
Oene Fokkes 2 weever cu. 020-03-0 3 0 29
Oene Jacobs 1 arbeyder cu. 011-13-0 2 2 1
Oepke Claases 7 briefbesteller geringh 015-01-0 3 0 126
Okke Bootes 5 weeversknegt gemeen cu. 011-09-0 2 1 97
Okke Jarighs 1 schuitschipper gemeen cu. 025-00-0 2 0 8
Okke Hessels 8 vaerendpersoon geringh cu. 018-00-0 3 1 150
Okke Doedes 1 turfdraeger cu. 016-13-0 3 1 6
Okke Bouwes 7 bakker, mr. maetigh cu. 027-13-0 3 0 123
Olphert Everts 4 bakker, mr. sober cu. 024-03-0 2 3 69
Otte Aukes 1 beurtschipper, old 017-00-0 1 0 11
wed. Otte Johannes 3 winkeltje bestaet wel 017-00-0 1 0 55
Otte Joris 8 schipper maetig cu. 036-07-0 3 0 142
Otte Sybes 7 wolkammer, mr. cu. 084-00-0 4 1 119
Otte Hettes 4 weever geringh cu. 014-13-0 2 2 78
Pals Bokkes 4 scheepstimmerman 011-01-0 1 2 76
Pals Carsten 6 gleybackersknegt gering cu. 011-13-0 2 2 111
Petronella van Idsinga 4 met zoon secretaris Beima, bestaet wel 203-12-0 6 0 74
Petrus van Gent 5 gortmaeker, mr. gemeen cu. 053-07-0 4 2 82
Philippus Levi 7 hoedschoonmaeker cu. 011-13-0 2 2 132
Philippus Bos 4 maetig bestaen cu. 022-11-0 2 0 72
Philippus Swart 5 voorsanger van Groote Kerk bestaet wel 039-19-0 2 0 87
Philippus Ysaaks 7 coopman bestaet geringh cu. 017-09-0 2 3 121
Piebe Jacobs 3 gealimenteerdt cu. -- 2 4 43
Pieke Zacharias 3 rogmeeter geringh cu. 011-13-0 3 0 39
Pier Heyns 5 brouwer, mr. bestaet wel 066-13-0 3 0 93
Pier Harkes 2 wever, mr. cu. 024-00-0 4 1 22
Pier Ruurds 8 matroos bestaet geringh cu. 011-13-0 2 2 145
Pier Eelkes 7 bakker, mr. bestaet wel 042-19-0 2 0 131
vrouw Pier Beernts 1 pauper 006-12-0 1 0 10
wed. Pier Andries 2 soober bestaen 006-12-0 1 0 23
wed. Pier Baentjer 5 bestaet seer geringh 006-16-0 4 1 81
Pier Reydses 7 en suster, bestaet seer geringh 011-09-0 2 0 123
Pier Wouters 4 schuitschipper 046-11-0 3 0 59
Pieter Aukes 7 metselaer, mr. geringh cu. 015-06-0 2 1 122
Pieter Bokkes 5 arbeyder sober cu. 017-06-0 3 0 86
vrouw Pieter Arents 2 bestaet geringh 006-12-0 1 0 28
Pieter Willems 8 herbergier redelijk cu. 050-00-0 3 3 134
Pieter Gerardus 1 metselaar, mr. en een klein winkeltje cu. 019-14-0 2 0 1
Pieter Daams 8 setschipper gemeen cu. 035-11-0 3 0 144
Pieter Dani?ls 8 gleybakkersknegt cu. 011-13-0 5 4 149
Pieter Dani?ls 5 winkelier en paruikmaker cu. 015-01-0 2 0 99
Pieter Aris 7 stoeldrayersknegt cu. 011-13-0 3 2 132
Pieter Scheltema 8 coopman bestaet wel cu. 060-16-0 3 0 145
Pieter Dirks 1 schoenmaeker, mr. gemeen cu. 017-13-0 2 2 17
Pieter Cornelis 5 wort gealimenteerdt -- 2 2 97
jr. Pieter Gelinda 6 coopman, geweesen cu. 024-01-0 5 3 108
Pieter Gelinda 4 bontreeder, mr. 071-15-0 3 0 59
Pieter Lensius 1 chirurgijn, mr. reedelijk cu. 030-00-0 2 1 16
Pieter Meetje 4 schipper bestaet wel cu. 077-01-0 5 2 77
Pieter Pool 2 weeversknegt 007-17-0 1 0 25
Pieter Scheltema 4 weeversbaes geringh 022-03-0 2 2 71
Pieter Faeses 7 compasmaeker en winkelier cu. 035-09-0 2 3 121
Pieter Eelkes 4 timmermansknegt sober cu. 017-08-0 2 1 60
Pieter Douwes 4 gleybackersknegt cu. 014-09-0 2 0 60
Pieter Waeterman 2 galliootschipper cu. 032-00-0 3 0 23
Pieter R. van Arum 1 coopmansschrijver cu. 022-11-0 2 0 2
wed. Pieter Sleef 2 wort gealimenteerd -- 1 0 24
Pieter Joekes 3 uytdraeger vrijgesel 011-12-0 1 0 43
wed. Pieter Johannes 1 arbeydster gering 010-04-0 2 0 18
Pieter Joosten 3 turfdraeger cu. 012-13-0 2 0 50
Pieter Geerts 6 heeft sijn vrouw verlaeten cu. 006-16-0 2 1 110
Pieter Carsten 1 arbeider sijnde alleen 009-01-0 1 0 2
Pieter Claesen 2 weever cu. 018-09-0 3 4 20
Pieter Claeses 3 turffdraeger en weever cu. 011-13-0 2 2 40
Pieter Claesen 4 weever gering cu. 017-08-0 2 1 65
Pieter Laeses 1 wort gealimenteerdt cu. -- 4 3 4
Pieter Poulus 0 bleeker, mr. maetigh cu. 040-00-0 5 0 155
wed. Pieter Reynders 8 nayster bestaet geringh 020-17-0 5 1 152
Pieter Saekes 3 brouwer, mr. maetigh 037-09-0 3 2 38
Pieter Sjoerds 2 bontweever bestaet wel cu. 039-03-0 2 4 22
Pieter Thomas 3 arbeyder seer geringh cu. 011-13-0 4 4 43
wed. Pieter Thomas 1 wort gealimenteerd -- 2 0 13
Pieter Tjeerds 2 sleefmaeker, mr. redelijk cu. 029-09-0 3 0 33
Pieter Jocchums 5 vaerendspersoon gemeen cu. 022-11-0 2 0 85
wed. Pieter Jetses 7 arbeydster gering 006-16-0 2 0 118
Pieter Jetses 6 matroos op 't Princejagt cu. 040-00-0 3 0 115
wed. Pieter Hendriks 3 gealimenteerd -- 3 1 53
Pieter Andries 7 coopman bestaet wel cu. 066-13-0 3 0 127
Pieter Alefs 1 schuitschipper gemeen cu. 025-00-0 3 0 9
wed. Pieter Gerlofs 4 wel begoedight 106-11-0 3 0 77
wed. Pieter Gosses 6 renteniersche gemeen 018-19-0 1 0 109
Pieter Abels 3 bovenmeyd in de keet dochter 007-16-0 1 0 43
wed. Pieter Wassenaer 6 geringh bestaen 015-13-0 4 0 106
Pieter Hayes 5 weever geringh bestaen cu. 014-09-0 2 0 88
Pieter Hendriks 5 coopman in papier cu. 035-00-0 2 0 83
Pieter Hendriks 3 weever reedelijk wel cu. 015-17-0 2 2 50
Pieter Jacobs 1 weever cu. 021-13-0 4 0 10
wed. Pieter Jacobs 5 bestaet gemeen 006-12-0 1 0 87
Pieter Jansen 3 welgestelde burger cu. 025-14-0 2 0 52
Pieter Jansen 2 gealimenteerdt cu. -- 2 5 28
Pieter Jansen 3 timmermansknegt cu. 011-13-0 3 4 41
Pieter Jansen 1 wever cu. 015-00-0 2 1 6
Pieter Ulbes 5 nettebreyder gemeen 007-17-0 1 0 89
Poppe Hendriks 8 schuitschipper maetigh cu. 050-00-0 3 1 135
Poulus Jansen 3 matroos cu. 017-06-0 3 0 52
Poulus Dirks 4 timmerman, mr. maetig cu. 027-15-0 2 1 60
Poulus Jansen 8 stookersknegt geringh cu. 012-01-0 3 0 145
Poulus Jansen 1 gealimenteerd cu. -- 2 0 5
Pybe Jacobs 8 schoenmaekersknegt cu. 011-13-0 2 2 141
Pybe Talma 7 vrijgesel bestaet wel 028-00-0 1 0 132
wed. Pybe Monses 4 arbeydster geringh wert gealimenteerdt -- 2 0 70
wed. Pyke Hommes 8 seer geringh bestaen 006-12-0 1 0 143
Pyke Dirks 8 matroos geringh cu. 011-09-0 2 0 151
Pytter Jansen 3 gealimenteerdt cu. -- 2 0 44
Pytter Wytzes 7 kladferwersknegt gemeen cu. 017-08-0 2 1 130
Pytter Jacobs 5 sakkedraeger gemeen cu. 011-09-0 2 0 90
Pytter Huberts 5 gealimenteerd cu. -- 2 2 91
Pytter Hylkes 8 timmerman maetigh cu. 019-01-0 2 1 150
Pytter Heyns 6 kleermaker, mr. reedelijk 028-07-0 2 0 102
Pytter Hansen 1 arbeyder geringh cu. 011-13-0 2 1 18
Pytter Gerbens 2 coopman en winkelier cu. 033-14-0 2 0 30
Pytter Gerryts 4 schoenmaeker maetigh cu. 015-17-0 2 2 77
Pytter Gerbens 8 pannebackersknegt cu. 011-13-0 2 2 134
Pytter Ulbes 8 man nae Indi geringh cu. 011-13-0 2 2 136
Pytter Sytses 5 bestaet seer sober cu. 011-13-0 2 4 95
Pytter Keimpes 4 coopman de jonge, bestaet wel 054-07-0 3 0 77
Pytter Joris 3 gortmaekersknegt gering cu. 012-13-0 2 0 52
Pytter Louws 8 weever bestaet geringh cu. 018-00-0 2 4 137
Pytter Luikas 8 ijsersmid geringh cu. 020-00-0 2 3 141
Pytter Johannes 3 ruilbuiter geringh 017-13-0 2 2 38
wed. Pytter Martens 0 koemelkerse maetigh 023-15-0 3 0 155
Pytter Matthijssen 8 setschipper maetigh cu. 028-05-0 2 3 138
Pytter Jetses 4 weeversknegt gering cu. 011-09-0 2 0 65
Pytter Pytters 6 matroos op 't Princejagt cu. 017-13-0 2 2 116
wed. Pytter Reins 7 winkeltje, klein geringh 006-16-0 1 2 131
Pytter Reynders 5 timmerman gemeen cu. 021-15-0 2 1 82
wed. Pytter Pyters 4 spoelster gering 019-05-0 5 0 67
Pytter Ferwerda 6 coffyschenker redelijk cu. 060-00-0 3 0 102
Pytter Beernts 2 stoelwinder seer geringh cu. 011-13-0 5 0 31
Pytter Doekes 8 bootsgesel geringh cu. 011-13-0 2 2 143
Pytter Alberts 6 sleefmaeker gemeen cu. 022-11-0 2 0 104
wed. Pytter Gaeles 8 seer geringh 006-16-0 2 0 141
Pytter Baernt van Wijdenbrugh 4 ontvanger-generael ter admiraliteyt 374-15-0 8 0 74
Pytter Plas 3 soldaet -- 0 0 42
Pytter Frits 6 soldaat onder Leewe -- 0 0 107
Pyttje Heeres 6 stijffster geringh 006-12-0 2 0 102
wed. Pyttje Jans 6 renteniersche 022-05-0 1 0 104
Pyttje Lieuwes 8 nayster geringh 006-12-0 1 0 145
wed. Pyttje Warners 1 wed. Jan Theunis, geringh 006-12-0 2 0 13
Quintje Jans 2 bestaet seer geringh en wort gealimenteerd -- 1 0 25
R. Swart 7 clercq ter secretarye 018-16-0 2 0 125
Regt Symons 4 vaerendspersoon geringh cu. 020-09-0 4 3 68
Rein Hoytes Brouwer 6 waegmeester bestaet wel cu. swaeger en dogter 072-01-0 4 0 104
Rein Gerlofs 1 wever cu. 015-00-0 2 1 6
Rein Feytes 3 weever bestaet gemeen cu. 015-06-0 2 1 50
Rein Gijsberts 3 weeversknegt gering cu. 011-09-0 2 0 54
Rein Swael 8 schipper op 't admiraliteytsjagt bestaet wel cu. 055-00-0 3 1 139
Rein Sjoukes 5 gleybakkersknegt cu. 029-09-0 3 0 87
Rein Jansen 1 matroos cu. 011-13-0 2 2 14
Reinder Taekes 8 matroos geringh cu. 011-13-0 2 2 140
vrouw Reinder Jans 6 matroos seer gering 006-12-0 2 0 104
wed. Reinouke Obbes 8 gealimenteerdt -- 3 1 136
wed. Reinskjen Sipkes 8 gealimenteerd -- 2 4 136
Remkjen Tjepkes 6 nayster maetigh 006-12-0 1 0 106
Remmert Theunis 1 scheepstimmerman, vaert voor cu. 018-00-0 2 1 10
Remmert Huberts 2 bestaet geringh 011-12-0 1 0 22
Reyn Jansen 6 leerloyersknegt gemeen 017-00-0 2 0 114
wed. Reynder Pytters 5 arbeydster gering 006-12-0 1 0 81
wed. Reynder Jansen 8 bontreedersche 050-00-0 2 0 139
Reynder Pieters 1 coopman en winkelier cu. 066-16-0 4 1 10
wed. Reynder Jansen 5 winkeltje en Fokke Martens, bestaet wel 029-03-0 4 0 93
Reynder Jansen 3 weever maetigh cu. 018-03-0 2 1 41
Reynder Jansen 6 metselaer maetigh 020-08-0 2 1 110
Rienk Hansen 3 herbergier reedelijk cu. 054-07-0 3 0 43
wed. Rienk Heyns 8 nayster bestaet maetigh 006-16-0 1 2 142
Rients Hendriks 3 weever gealimenteerd cu. -- 4 1 46
wed. Rients Jansen 1 arbeydster reedelijk 011-04-0 1 1 17
Righstje 8 arbeydster vrijster 006-12-0 1 0 144
wed. Rijk Harmens 8 bestaet seer geringh 006-12-0 1 0 141
wed. Rimmert Luitjens 3 bestaet reedelijk 009-01-0 1 0 46
Rimmert Rommerts 2 gealimenteerdt cu. -- 2 4 25
Rink Sybrens 3 ondermaegd in keet Heer Fontein geringh 006-12-0 1 0 42
Rinse Douwes 2 gleybakkersknegt cu. 011-09-0 2 0 34
Rinse Abbes 7 vaerend persoon nae Oost Indi?n cu. 011-09-0 2 0 123
Rinse Pytters 4 scheepstimmerman cu. 018-16-0 2 0 77
Rinse Tjepkes 5 stalknegt van Vosma cu. 018-16-0 2 0 84
wed. Rinske Claases 7 gealimenteerd -- 1 0 122
wed. Rinske Jans 6 bestaet reedelijk wel 022-05-0 1 0 108
Rinske Gerryts 4 groenteverkoopster 006-12-0 1 0 68
wed. Rinske Gerryts 1 arbeydster notoir arm -- 1 0 10
Rinske Symons 2 gealimenteerd -- 3 0 26
Rinske Marnstra 7 winkeltje soober 007-17-0 1 0 126
Rinske Romkes 8 arbeydster reedelijk 006-12-0 1 0 134
Rintje Vos 5 van gering bestaen cu. 013-01-0 2 1 84
Rintje Harmens 6 weeversknegt geringh cu. 011-09-0 2 0 108
Rintjen Annes 6 stuirman maetigh cu. 023-13-0 2 2 109
Ritske Oenes 7 kuiper gering cu. 015-17-0 2 2 124
Robijn Arjens 4 rentenier bestaet wel cu. 114-01-0 3 0 74
Robijn Cornelis 5 sleefmaeker, mr. redelijk cu. 018-01-0 2 0 93
Robijn Johannes 4 weever geringh bestaen 009-01-0 1 0 70
Rodmer Arjens 8 matroos bestaet geringh cu. 011-13-0 3 0 146
wed. Roelof Wetsens 4 spoelster zijnde arm 006-16-0 1 2 71
wed. Roelof Tijssens 3 gealimenteerdt -- 3 0 49
Roelof Meynderts 1 matroos cu. 011-13-0 2 2 1
Roelof Jansen 5 bestaet wel cu. 030-14-0 2 0 82
wed. Roelof Harmens 5 weverinne geringh 006-12-0 1 1 89
Roelof Tjerks 2 turfdraeger cu. 014-09-0 2 0 28
Roelof Roelofs 2 matroos cu. 011-09-0 2 1 31
Romke Lantingh 2 procureur gemeen 027-08-0 2 1 35
Romke Wassenaar 1 glaesemaeker, mr. gemeen 028-07-0 3 1 3
Romke Jansen 5 kleermaeker, mr. gemeen cu. 026-16-0 3 2 97
Romke Hotses 7 Deeventervaerder en coopman bestaet wel cu. 063-16-0 5 0 126
Romkjen Jacobs 6 nayster bestaet gemeen 006-12-0 1 0 107
wed. Rommert Remmerts 0 bestaet geringh 011-09-0 2 0 155
Ruird Rintjes 4 gealimenteerdt cu. -- 3 3 73
Ruird Pytters 3 keetwerker reedelijk cu. 015-17-0 2 2 51
Ruird Jeltes 2 bontreeder en coopman 039-19-0 2 0 33
Ruird Jansen 4 weever bestaet maetigh cu. 018-01-0 2 0 78
Ruird Hotses 4 bootsgesel gering cu. 011-13-0 3 0 57
Ruird Hessels 1 gealimenteerdt cu. -- 3 1 14
Ruird Dirks 8 matroos bestaet geringh cu. 011-09-0 2 0 147
Ruird Robijns 8 sonder bedrijff gering cu. 022-08-0 3 0 142
wed. Ruird Simons 4 backerinne reedelijk 041-15-0 3 0 57
Rutger Tjerks 3 matroos cu. 011-13-0 3 3 48
Rutger Goslings 6 metselaer, mr. bestaet wel cu. 040-00-0 4 4 106
wed. Ruurd Jans 1 wort gealimenteerd -- 3 0 13
Ruurd Hillebrandts 1 zeylmaekersknegt cu. 011-13-0 6 1 14
S. Nauta 4 faendrik; strandmeester cu. 052-19-0 3 4 77
vroedsman S. Blom 7 blickslaeger, mr. maetigh cu. 038-17-0 5 1 125
Saake Floris 8 keeskooper geringh cu. 011-13-0 3 2 146
wed. Saara Gilles 8 bestaet gering 007-17-0 1 0 134
Saeke Jacobs 6 loodsman gering bestaen cu. 012-13-0 2 0 106
Saeke Ydes 4 matroos geringh cu. 011-13-0 2 4 73
Saeke Folkerts 8 blokmaeker maetigh cu. 025-00-0 2 1 135
wed. Saepe Theunis 3 spoelster bestaet geringh 006-12-0 1 0 52
wed. Saetske Hansen 1 arbeydster 006-12-0 1 0 10
Salomon Gerlofs 8 bakker, mr. bestaet wel 055-00-0 3 0 144
Salomon Jongma 4 bontreeder bestaen wel 042-19-0 2 0 76
Samuel Hendriks 1 grofsmid gering bestaen 015-16-0 2 0 10
Sander Jansen 1 pannebackersknegt cu. 011-13-0 4 2 4
Sander Annes 8 setschipper maetigh cu. 028-05-0 4 1 142
Sara Andries 5 nayster bestaet wel 014-15-0 1 0 97
wed. Sara Baukes 8 winkeliersche geringh 011-13-0 1 0 136
wed. Sara Broers 8 winkeltje, een maetigh 025-00-0 1 1 145
Schelte Sipkes 5 timmerman geringh cu. 016-09-0 2 5 97
wed. Schelte Tyttes 4 winkeliersche geringh 008-09-0 2 0 78
Schelte Alberts 0 bleeker, mr. maetigh cu. 036-00-0 3 2 155
Schelte Arjens 2 Breemer vaerder cu. 035-05-0 4 4 34
Schelte Bruyns 4 arbeyder gering cu. 011-13-0 2 2 62
Seerp Wildschut 7 coopman welbegoedight 106-11-0 3 0 125
Sent Ypes 4 haerweever, mr. maetigh cu. 020-09-0 2 0 64
Sible Lodewijks 2 wever cu. 020-09-0 2 0 36
Sierk Tolsma 1 wel begoedight cu. 137-01-0 3 2 4
wed. Sierk Geytjebaan 7 breydster bestaet geringh 006-16-0 1 1 132
wed. Sierk Folkerts 1 winkelneeringe gemeen 018-01-0 2 0 10
Sierk Cornelis 6 schoenmaeker, mr. 017-00-0 1 0 111
Sieuke Jacobs 5 zie Jan Hansen -- 0 0 88
Sijke Gerrits 7 groenteverkoopster 006-12-0 1 0 126
Sikke Jansen 1 wort gealimenteerdt cu. -- 4 1 12
wed. Sikke Jelles 3 weeverinne gemeen 006-16-0 3 1 50
Sikke Ypkes 1 molenaer, mr. bestaet wel cu. 030-00-0 2 1 6
Sikke Ennes 7 potverkooper geringh 012-01-0 3 0 119
wed. Sikke Siderius 4 geringh bestaen 008-09-0 2 0 69
Sikke Builart 6 beurtschipper geringh cu. 022-14-0 2 3 107
Simon Meyles 2 molenaar, mr. maetigh cu. 020-00-0 2 3 22
Simon Sybrens 2 trekschipper op Leeuwarden et vice versa cu. 014-09-0 2 0 20
Simon Sjoerds 4 scheepstimmerman gering cu. 019-01-0 2 1 74
Simon Willems 7 herbergier soober cu. 034-16-0 4 4 125
Simon Claeses 5 stuirman, vaerend als cu. 015-06-0 2 1 81
Sipke Aedes 4 weever gering cu. 015-16-0 2 0 65
Sipke Pytters 6 stuirman op 't Princejagt 025-09-0 2 0 114
Sipke Sybrens 1 weever cu. 018-00-0 2 2 13
Sipke Dirks 5 arbeyder gering cu. 011-09-0 2 0 82
Sipke Dirks 7 winkelier maetigh cu. 054-11-0 3 5 118
Sipke Hennes 7 bakker, mr. geringh 010-17-0 1 0 118
Sipke Jansen 6 winkelier bestaet wel cu. 030-00-0 2 0 112
Sipke Saekes 2 matroos maetigh cu. 011-13-0 4 1 20
Sipke Cornelis 6 boomwagter geringh cu. 019-08-0 3 0 101
wed. Sipke Arjens 2 van gering bestaen 006-16-0 3 0 19
Sipkjen Johannes 8 nayster geringh 006-12-0 1 0 142
Sjieuke Oeges 7 geringhe vrouw 006-12-0 1 0 118
wed. Sjiouke Tjeerds 6 spoelster geringh 006-12-0 1 3 110
Sjirk van der Ley 8 coopman off winkelier cu. 055-00-0 5 4 135
Sjoerd Johannes 5 timmerman, mr. cu. 032-00-0 3 0 97
wed. Sjoerd Joukes 1 nayster geringh 006-12-0 1 0 8
Sjoerd Hendriks 2 schipper en coopman cu. 050-00-0 3 0 36
Sjoerd Harmens 1 schoenmaeker, mr. cu. 020-09-0 2 0 1
Sjoerd Arjens 8 metselaer, mr. maetigh 018-00-0 2 0 138
Sjoerd Annes 5 matroos cu. 011-09-0 2 0 92
Sjoerd Talma 6 coopman wel begoedigt 160-00-0 4 1 101
Sjoerd van der Hout 2 wort gealimenteerd -- 1 0 37
Sjoerd Hannema 6 bontreeder bestaet wel cu. 152-07-0 4 2 101
Sjoerd Aerdenburgh 4 winkelier maetigh cu. 046-11-0 3 0 64
wed. Sjoerd Olpherts 3 uitdraegster seer geringh 006-16-0 3 4 44
Sjoerd Cornelis 3 arbeyder geringh cu. 011-13-0 3 1 51
Sjoerd Tjebbes 1 matroos 011-09-0 2 0 5
Sjoerd Wessels 1 matroos cu. 011-13-0 4 1 3
wed. Sjoerd Wybrens 5 van goed bestaen 048-15-0 2 1 98
Sjoerd Rommerts 4 pannebackersknegt, mr. cu. 019-08-0 3 0 72
Sjoerd Andries 7 bestaet wel cu. 039-19-0 2 0 128
wed. Sjoerd Lammerts 3 winkeltje, klein gering 006-16-0 1 2 42
Sjoerdtje 8 scheerster geringh 006-12-0 1 0 140
Sjoerdtje Saekles 1 arbeydster seer gering 006-12-0 1 0 6
wed. Sjouke Sjoukes 7 winkeliersche 042-19-0 2 0 132
Sjouke Geerts 6 kooltjer bestaet gemeen cu. 020-01-0 2 2 112
Sjouke Martens 4 schipslaeper maetigh cu. 026-12-0 2 3 71
Steeven Alberts 3 weever seer geringh cu. 014-13-0 2 2 41
Steeven Hendriks 3 weever bestaet geringh cu. 015-06-0 2 1 46
Steffen Elias 1 matroos cu. 011-13-0 2 2 7
Steffen Gerrits 3 weever bestaet gemeen cu. 015-06-0 2 1 48
Stittert Adams 6 galliootschipper cu. 037-09-0 3 2 108
Stoffel Pytters 7 sjouwer bestaet geringh 011-13-0 1 2 126
wed. Stoffel Saekes 4 bestaet geringh 006-12-0 2 0 77
Styntje Gerbens 5 arbeydster geringh 006-12-0 0 0 84
wed. Styntje Foppes 8 bestaet seer geringh 006-12-0 1 0 140
wed. Styntje Jacobs 2 gealimenteerd door goede vrinden -- 1 0 36
Styntje Rinnerts 5 nayster reedelijk 007-17-0 1 0 99
Susanna Hayes 6 vlegtster seer gering 006-12-0 1 0 103
wed. Swaentje Fokkes 4 vroedvrouw maetigh 015-01-0 2 0 70
Swerus Ruirds 3 gealimenteerdt cu. -- 2 1 41
Sybe Stoffels 7 arbeyder gering cu. 011-09-0 2 0 121
wed. Sybe Aukes 1 visafdraegster 006-12-0 1 0 3
Sybe Lieuwes 4 arbeyder gering cu. 017-06-0 3 0 78
Sybe Andrys 7 vaerenspersoon maetigh cu. 024-14-0 3 2 125
Sybe Simons 1 matroos cu. 017-13-0 2 2 7
wed. Sybe Pytters 3 nayster reedelijk 015-01-0 2 0 51
Sybe Jilts 8 metselaer geringh cu. 015-01-0 2 0 140
Sybe Hansen 7 baentjersknegt geringh cu. 011-13-0 2 2 130
Syble Hayes 8 stuirman, vaert voor cu. 020-00-0 4 1 141
Sybout Sierks 2 beurtschipper cu. 031-02-0 2 3 34
Sybout Buma 5 silversmid, mr. bestaet wel 048-07-0 2 0 96
wed. Sybout Douwes 2 winkeltje, klein geringh 006-16-0 1 2 27
Sybrand F. Camsma 5 bestaet wel cu. 088-17-0 5 0 95
Sybrand Taekes 8 schipper maetigh cu. 022-08-0 3 0 140
Sybren Pieters 3 matroos cu. 011-09-0 2 0 54
Sybren Symons 1 schipper, old gering 010-17-0 1 0 11
Sybren Hendriks 6 timmerman, mr. cu. 044-01-0 6 2 107
Sybren Sipkes 2 wever geringh 018-16-0 2 0 22
Sybren Jansen 6 galliootschipper gemeen cu. 034-17-0 3 3 105
Sybren Joghums 8 gealimenteerd cu. -- 2 3 153
Sybren Jocchums 3 soutdraeger maetig cu. 025-00-0 2 3 54
wed. Sybren Pytters 1 wort gealimenteerdt -- 2 0 13
wed. Sybrigjen Jans 8 gealimenteerdt -- 2 0 140
Sybrigjen Hessels 2 keetmaegdt 006-12-0 1 0 37
wed. Sybrigjen Hiddes 6 melkverkoopster gering 006-16-0 2 0 102
wed. erven Syds Schaef 6 wegens de dienstmaegt 006-12-0 1 0 116
wed. Symon Dekker 3 gladmangelster geringh 006-16-0 1 2 44
Symon Fokkes Bakker 7 kooperslaeger, mr. 050-15-0 3 0 119
Symon Taeaekles 8 matroos gering cu. 011-13-0 2 1 143
wed. Symon Arjens 5 arbeydster geringh 006-16-0 3 0 85
Symon Stijl 2 bontreeder bestaet wel cu. 098-03-0 3 0 36
Symon Douwes 2 matroos op 't Princejagt 017-00-0 1 2 32
wed. Symon Hiddes 8 nayster geringh bestaen 011-09-0 2 0 149
wed. Symon Jacobs 3 rentenierske geeft godsdienst onderwijs 014-09-0 2 0 53
wed. Symon Fokkes 8 sonder bedrijff maetigh 020-00-0 1 0 134
Symon Jans 8 matroos geringh cu. 011-13-0 4 4 139
wed. Symon Cornelis 8 blokmaekerse geringh 025-00-0 3 0 135
Sytse Andries 3 turfdraeger reedelijk cu. 015-06-0 2 1 50
Sytse Hessels 7 vleeshouwer, mr. geringh cu. 018-01-0 2 0 120
wed. Sytse Harkes 6 gealimenteert -- 2 2 103
Sytse Gerrits 2 onderbaes op een panwerk 019-01-0 2 1 19
Sytse Folkerts 8 sonder bedrijff geringh 007-17-0 1 0 146
Sytse Annes 5 scheepstimmerbaes cu. 040-00-0 4 0 99
Sytse Poelstra 1 peerdepiceur gemeen cu. 011-13-0 3 2 8
wed. Sytske Ruurds 2 gealimenteerd -- 1 0 34
wed. Sytske Cornelis 7 gealimenteerd -- 1 0 119
wed. Sytske Cornelis 8 arbeydster gering 006-12-0 1 0 136
wed. Sytske Claeses 5 gealimenteerd -- 1 0 98
Sytske Jans 2 arbeydster gering 006-12-0 1 0 31
Sytske Yges 8 arbeydster gering 006-12-0 1 0 139
Sytske 6 arbeydster gering 006-12-0 1 0 103
wed. Tabe Jansen 7 geringh bestaen 006-12-0 1 0 121
Taeaetske Rienks 6 houd slaepers geringh 006-12-0 1 0 116
Taede Dirks 4 weever bestaet geringh cu. 014-09-0 2 0 63
Taede Steensma 2 bestaet seer geringh cu. 011-13-0 4 0 34
Taeke Sikkes 1 gealimenteerd cu. -- 2 2 5
Taeke Pytters 2 weever cu. 011-09-0 2 0 27
Taeke Cornelis 7 korfmaeker gering cu. 017-05-0 4 1 118
wed. Taeke Yntes 4 bestaet seer geringh 006-12-0 1 0 57
Taeke Heyns 7 turfdraeger maetigh 014-05-0 2 1 120
Taeke Dijxma 5 kleermaeker, mr. cu. 036-00-0 2 0 97
Taeke Jelles 4 weever geringh cu. 019-08-0 3 0 73
Taewis Jacobs 2 bakkersknegt cu. 020-00-0 2 0 28
wed. Tettje Gerbens 5 nayster bestaet geringh 006-12-0 1 0 98
Tettje Martens 7 nayster bestaet geringh 006-12-0 1 0 128
wed. Tettje Douwes 1 genietende alimentatie -- 1 0 3
Teuntje Feykes 6 renteniersche 022-05-0 1 0 104
ds. Th. Wopkens 8 leeraer van de doopsgesinde gemeente, old 050-00-0 2 0 153
Theodorus Gerrits 4 tamboer onder Leewe -- 0 0 66
Theodorus Bensonides 4 arbeider sober cu. 011-13-0 3 0 71
wed. Theunis Jelles 2 potwinkeltje, klein 012-13-0 2 0 33
Theunis Jansen 3 gealimenteerd cu. -- 2 2 52
Theunis Jansen 4 koemelker maetigh cu. 023-13-0 2 2 59
Theunis Jilts 1 matroos cu. 011-09-0 2 0 13
Theunis Dirks 5 verkenslaeger gemeen cu. 020-09-0 2 0 97
Theunis Arjens 2 visafdraeger geringh 007-17-0 1 0 19
Theunis Alberts 4 weever gemeen 010-17-0 1 0 72
Theunis Weslingh 4 bontreeder, mr. en winkelier cu. 050-00-0 5 1 63
Theunis Roosendaal 3 weever bestaet reedelijk 010-17-0 1 0 42
Theunis Block 7 coopman gemeen cu. 017-08-0 2 1 131
Theunis Ziegers 2 gealimenteerd cu. -- 3 0 32
Theunis Wouters 4 turfdraeger geringh 019-05-0 1 2 62
Theunis Remmerts 1 matroos cu. 017-06-0 3 0 17
Theuntje 8 scheerster geringh 006-12-0 1 0 140
Thijs Ulbes 1 modderleyker cu. 017-06-0 3 0 11
Thijs Nanninghs 5 vaerendspersoon gemeen cu. 020-00-0 2 3 95
Thomas Feykes 8 stuirman maetig cu. 011-13-0 4 2 149
Thomas Hiddes 8 matroos bestaet geringh cu. 011-13-0 5 0 146
Thomas Waterbeecq 3 arbeyder bestaet gering cu. 011-13-0 2 3 51
Thomas Meyer 4 winkelier maetigh cu. 043-17-0 4 0 59
Thomas Lammerts 2 weever reedelijk cu. 026-15-0 3 0 20
Tijs Hendriks 5 scheepstimmerknegt cu. 024-01-0 4 0 97
Tjalling Tjallings 2 trekschipper cu. 023-13-0 2 2 37
Tjalling Jansen 1 schoenlapper cu. 020-00-0 2 0 3
Tjalling Tjallingii 7 apothecarius maetigh wel cu. 073-01-0 3 4 125
Tjalling Geerts 2 gealimenteerd cu. -- 2 0 36
Tjalling Dirks 4 seer geringh bestaen cu. 011-13-0 3 3 66
Tjallingh Hylkes 5 weever bestaet gemeen cu. 012-13-0 2 0 83
Tjallingh Gerlofs 8 matroos geringh cu. 011-09-0 2 0 151
Tjallingh Sopingius 3 coster bestaet maetigh cu. 129-09-0 3 0 44
Tjamke Sierks 3 oppermaegd in keet van burgemeester Ripma wed. 012-04-0 1 0 38
Tjebbe Sybrens 1 zeijlmaekersknegt 009-01-0 1 0 2
Tjebbe Heerkes 3 kuiper, mr. gemeen cu. 019-01-0 2 1 54
Tjebbe Gosses 4 timmerman, mr. maetigh cu. 024-16-0 3 0 71
Tjebbe Douwes 8 turfdraeger geringh cu. 014-17-0 2 4 138
Tjebbe Spannenburgh 4 tinnegieter maetig cu. 025-00-0 2 0 58
Tjebbe Dreyer 2 coopman en zoutsieder cu. 064-08-0 4 0 24
Tjebbe Gerrits 1 schuitschipper cu. 030-00-0 4 2 8
wed. Tjeerd Claeses 1 seer geringh bestaen 006-12-0 1 1 12
Tjeerd Cornelis 5 timmerman gemeen cu. 017-00-0 2 0 81
wed. Tjeerd Cornelis 2 winkeltje 009-00-0 1 0 32
Tjeerd Lammerts 6 weeversknegt seer gering 007-17-0 1 0 105
Tjeerd Oebles 3 weever redelijk cu. 021-13-0 4 0 47
Tjeerd Seerps 0 scheepstimmerman 040-00-0 4 2 155
Tjeerd Tjeerds 5 bakker, mr. bestaet wel cu. 043-17-0 4 0 83
Tjeerd Joukes 1 setschipper cu. 030-00-0 2 3 8
Tjeerd Jacobs 5 matroos gemeen cu. 011-09-0 2 0 90
Tjeerd van der Sluis 6 coopman bestaet wel 130-11-0 5 0 101
Tjeerd Radsma 6 horlogiemaeker, mr. 032-15-0 2 0 104
Tjeerd Sandstra 2 turfdraeger cu. 017-00-0 2 0 30
Tjeerd Ates 2 matroos seer gering cu. 011-09-0 2 1 35
Tjeerd Gerrits 3 sleepersknegt geringh cu. 012-13-0 2 0 43
Tjeerdtje Ritskes 1 nayster 006-12-0 1 0 14
wed. Tjeerdtje Pieters 1 gealimenteerd -- 1 0 1
Tjepke Gratema 2 133-17-0 0 0 36
Tjepke Lykles 8 compasmaeker, mr. 036-00-0 2 0 136
Tjerk Heeres 8 matroos bestaet soober cu. 012-01-0 3 0 149
Tjerk IJsenbeek 4 timmerman gemeen cu. 018-01-0 2 0 56
wed. Tjerk Andrys 8 winkeltje geringh 017-06-0 3 0 134
Tjerk Jans 1 steenvoerder gemeen cu. 022-03-0 2 2 5
Tjerk Jurjens 2 metselaer, mr. en winkelier 026-15-0 3 0 32
Tjerk Lolkes 3 sakkedraeger reedelijk 018-01-0 2 0 55
wed. Tjerk Rutgers 3 gealimenteerdt -- 1 0 49
wed. Tjieskjen Wybes 6 sonder bedrijff, geringh 029-03-0 4 0 106
Tjietske Heremyt 2 kraemwaerdster 006-16-0 1 1 34
wed. Tjietske Willems 6 gealimenteerdt -- 1 0 113
wed. Tjietske Robijns 3 gealimenteerd -- 1 2 42
wed. Tjietske Lolles 5 seer geringh bestaen 006-12-0 2 0 94
Tjietske Arjens 8 nayster geringh 006-12-0 1 0 138
Tobias Cornelus 3 pannebakkersknegt cu. 011-13-0 3 0 44
Trijntie Edsges 8 winkeltje bestaet geringh 018-01-0 2 0 134
wed. Trijntje Fransen 3 gealimenteerd -- 3 0 42
wed. Trijntje Fokkes 4 bestaet seer geringh 006-16-0 1 1 76
Trijntje Feykes 5 arbeydster gemeen 006-12-0 1 0 83
Trijntje Douwes 4 nayster bestaet geringh 006-12-0 1 0 59
wed. Trijntje Dirks 1 pauper 006-12-0 1 0 18
Trijntje Boontes 2 gealimenteerdt -- 1 0 33
Trijntje Oosterbaan 1 vrijster gemeen bestaen 013-10-0 1 0 2
wed. Trijntje Eerrema 8 bestaet geringh 006-12-0 1 0 147
Trijntje Alberts 4 nayster seer sober 006-12-0 1 0 59
Trijntje Pytters 4 breydster seer geringh 006-12-0 1 0 58
wed. Trijntje Dirks 3 spoelster geringh 006-12-0 1 0 50
Trijntje Ypkes 2 nayster taemelijk 009-12-0 1 0 23
wed. Trijntje Jans 4 arme vrouw 006-12-0 1 0 68
wed. Trijntje Jans 6 gealimenteerd -- 2 2 112
wed. Trijntje Jentjes 1 arbeydster 006-12-0 1 0 11
Trijntje Lieuwes 5 nayster reedelijk 006-12-0 1 0 97
wed. Trijntje Jans 2 blauferfster taemelijk 016-00-0 1 0 31
wed. Trijntje Lieuwes 6 seer arm 006-16-0 2 0 106
Trijntje Lourens 6 nayster bestaet gemeen 006-12-0 1 0 113
Trijntje Luitjens 8 nayster maetigh 009-01-0 1 0 135
wed. Trijntje Roukes 3 gealimenteerdt -- 3 2 52
Trijntje Hoytes 6 bakkerinne 030-00-0 1 0 113
wed. Trijntje Scheltes 1 lijnslaeger wed. Yke Goverts, bestaet wel 045-00-0 3 0 3
Trijntje Romkes 8 arbeydster redelijk 006-12-0 1 0 134
Trijntje Wybrens 1 wort gealimenteerd -- 1 2 18
wed. Trijntje Freerks 8 nayster gering 006-16-0 1 2 140
Trijntje Ulbes 6 nayster en suster, bestaet maetigh 018-01-0 2 0 115
wed. Trijntje Sipkes 5 van sober bestaen 006-16-0 2 2 94
wed. Trijntje Minnes 8 bestaet geringh 006-16-0 3 0 140
Trijntje Harmens 4 stijffster gering 006-12-0 1 0 70
wed. Trijntje Hiddes 5 soutkeet, werkt in de 006-16-0 1 2 92
Tymon Tijssen 7 sakkedraeger geringh cu. 011-13-0 4 1 130
Tymon Pytters 5 gleybakkersknegt gering cu. 011-13-0 2 2 87
Tymon Jetses 8 matroos gering cu. 011-13-0 4 0 151
Tymon Jacobs 8 matroos op 't admiraliteyts jagt maetigh cu. 020-09-0 2 0 146
Tytte Jans 6 stuirman, vaerd voor cu. 019-13-0 3 1 113
wed. Tytte Jansen 7 gealimenteerdt -- 1 1 122
Tytte Scheltes 8 schipper maetigh cu. 025-00-0 2 0 153
Tytte Ruirds 2 stalman reedelijk cu. 045-00-0 3 4 25
Tytte Hendriks 3 zoutkeet, werken in cu. 018-17-0 4 2 53
Tyttje Willems 7 arbeydster gering 006-12-0 1 0 124
wed. Tyttje Simons 1 arbeydster gering 010-04-0 2 0 5
Uike Jans 6 sakkemaeker gemeen 007-17-0 1 0 116
wed. Uilke Pytters 8 wort gealimenteerdt -- 1 2 141
Uilke Meelis 4 waegenaer geringh cu. 020-00-0 2 3 59
Uilke Foekes 5 schoenlapper gemeen cu. 011-09-0 2 0 87
Uilke Jansen 3 kuiper bestaet gering cu. 011-13-0 4 1 53
Uilke Anskes 2 metselaar, mr. redelijk cu. 023-15-0 2 0 20
Uilkjen Cornelis 3 met haer broeder, bestaen geringh 011-13-0 2 0 51
wed. Uiltje Aukes 7 geringh bestaen 011-09-0 2 0 129
Ulbe Sjoukes 4 waegenaer geringh cu. 024-13-0 4 3 63
Ulbe Jans Menalda 2 trekschipper goed bestaen cu. 032-15-0 2 0 25
Ulbe Ypes 4 matroos geringh cu. 011-09-0 2 0 74
Ulbe Cornelis 6 metselaersknegt gering cu. 011-13-0 2 3 108
Urk Freedriks 2 schoen- en leestmaeker cu. 014-09-0 2 0 28
Walte Hayes 1 vaerendspersoon cu. 022-17-0 6 0 8
Warner Hendriks 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 62
Warner Sikkes 8 gleybakkersknegt cu. 011-13-0 2 1 149
Warner Jacobs 6 vaerendspersoon geringh cu. 011-13-0 2 3 104
Watse Pieters Meetje 8 smackschipper maetig cu. 027-13-0 6 3 153
Wattje Jacobs 7 scheepstimmerman, nae Indi seer gering cu. 011-13-0 2 2 131
Watze Haenstra 6 kooperslaeger, mr. cu. 040-00-0 3 2 103
Weine Norel 7 nayster bestaet geringh 006-12-0 1 0 123
Weltje Wopkes 1 vistehuisbringster 006-12-0 1 0 1
Wepke Doedes 7 wolkammer, mr. maetig cu. 032-15-0 2 0 128
wed. Werp Bastiaens 6 van gemeen bestaen 010-17-0 1 0 113
Wessel 3 soldaet -- 0 0 45
Wessel Gerrits 3 weever bestaet gemeen cu. 022-14-0 2 3 41
Wessel Geerts 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 61
Wessel Keimpma 4 adsistent van het collegie ter admiraliteit cu. 025-00-0 2 1 70
Wigle de Vries 1 strandmeester binnendijx cu. 044-14-0 2 4 11
Willem Johannes 4 weever gering doch diverse getouwen cu. 026-01-0 4 2 73
Willem Josephs 1 weever cu. 016-00-0 2 2 12
Willem Claesen 5 winkelier gemeen cu. 019-08-0 3 0 93
Willem Lammerts 1 matroos cu. 011-13-0 3 4 6
Willem Nannings 3 weeversbaas bestaet wel cu. 015-06-0 2 1 47
Willem Pieters Mouter 1 wel begoedigt 141-13-0 4 0 4
Willem Symons 1 houtsjouwer geringh 007-17-0 1 0 18
Willem Simons 1 alimenteerdt cu. -- 4 2 4
Willem Thomas 4 weeversknegt gering cu. 011-13-0 2 2 65
Willem Willems 3 weever bestaet gemeen cu. 015-06-0 2 1 47
wed. Willem Willems 2 wort gealimenteerdt -- 2 0 21
Willem Ruirds 5 potwinkel gemeen 010-17-0 1 0 88
wed. Willem Jansen 3 gealimenteerd -- 1 1 42
Willem Jansen 5 weever gemeen cu. 019-17-0 4 0 89
Willem Gerrits 5 brouwersknegt gemeen 018-05-0 3 2 94
Willem Boneta 5 gealimenteerd met turf cu. -- 4 2 92
Willem van Cassel 4 blauferver reedelijk cu. 054-07-0 3 0 72
wed. Willem Prins 4 gealimenteerdt -- 4 1 62
Willem Ages 7 winkelier maetigh cu. 032-15-0 2 0 120
Willem Anthoni 5 weever bestaet geringh cu. 018-16-0 2 0 85
Willem Beernts 4 weever gering cu. 010-17-0 1 0 72
Willem Hendriks 8 matroos geringh cu. 011-13-0 2 2 140
Willem Gerbens 2 bootsgesel cu. 011-09-0 2 0 32
Willem Westerhof 5 laekenkooper maetigh 040-00-0 2 0 80
Willem Baernts 5 beurtschipper en coopman cu. 031-09-0 2 2 94
Wiltetus Hendriks 7 slaeger, mr. maetig cu. 046-11-0 3 0 128
Wiltje Ages 0 arbeyder gemeen cu. 020-00-0 2 3 155
Wiltje Pytters 3 hoedemaekersknegt cu. 011-13-0 2 0 51
Wopke Tjepkes 6 weever bestaet maetigh 013-05-0 1 0 106
Wopke Hanses 2 matroos 011-13-0 2 2 26
Wopke Johannes 3 turfdraeger, trekschipper en winkelier maetigh cu. 029-09-0 3 0 39
Wopke Jans 8 matroos geringh bestaen cu. 011-13-0 2 1 146
Wopke Jansen 1 pottebackersknegt cu. 018-17-0 4 2 13
Wopke Aedsgers 5 matroos op 't admiraliteytsjagt bestaet gemeen cu. 021-05-0 2 2 87
Wouter Jans 4 weever gemeen 010-17-0 1 0 64
Wouter Arents 7 wagtgeldophaelder 028-07-0 2 0 118
Wouter Hessel 1 metselaer geringh cu. 018-06-0 2 1 7
Wybe Pieters 2 ticchellaersknegt vrijgesel 007-17-0 1 0 31
wed. Wybe Bakker 6 renteniersche gemeen 014-15-0 1 0 113
wed. Wybe Haenekuik 2 renteniersche bestaet wel 057-04-0 2 0 35
Wybe Durks 2 turfdraeger cu. 011-13-0 2 1 24
Wybe Dirks 1 backer, mr. gemeen cu. 022-00-0 2 1 9
Wybe Doekles 5 schuitschipper gemeen cu. 017-00-0 2 0 96
Wybe Fongers 1 arbeyder gering 011-13-0 3 0 16
Wybe Jansen 6 turfdraeger geringh cu. 011-13-0 4 1 102
Wybe Claeses 4 scheepstimmermansknegt cu. 015-06-0 2 1 60
Wybe Taekes 8 matroos op 't Princejagt cu. 017-08-0 2 1 142
wed. Wybe Wybes 2 gealimenteerdt -- 2 2 31
Wybe Harmens 3 gealimenteerdt cu. -- 2 1 45
Wybe Wybrens 8 gleybakkersknegt cu. 017-13-0 2 0 152
Wybe Piers 1 matroos cu. 011-09-0 2 0 9
Wybe Nammes 6 matroos gemeen cu. 013-01-0 2 1 105
Wybrandus van Itsma 6 wel begoedigt cu. 150-00-0 4 0 103
Wybren Hessels 1 pannebackersknegt, mr. cu. 018-00-0 2 1 4
Wybren Ulbes 1 pauper, gealimenteerd -- 1 0 8
Wybren Douwes 4 bakker, mr. maetigh cu. 011-13-0 2 1 79
Wybren Bartels 5 uirwerkmaeker gemeen 009-01-0 1 0 94
Wybren Sierks 2 rentenier gemeen 011-12-0 1 0 34
Wybren Wybes 1 baentjersknegt cu. 011-13-0 2 3 13
Wybren Sybrens 4 matroos gering bestaen cu. 011-13-0 3 2 74
Wyger Cornelus 2 blauwferversknegt cu. 014-13-0 2 3 27
Wyger Swerms 8 zie Jan de Reus -- 0 0 134
Wyger Dirks 8 stuirman maetig cu. 018-01-0 2 0 145
Wyger Alberts 6 scheepstimmermansknegt cu. 021-05-0 2 2 104
Wyger Jarigs 5 weever bestaet geringh cu. 018-17-0 4 2 81
Wyntjen Rost 4 sjouwer gering cu. 011-09-0 2 0 78
Wypk Gerkes 3 ondermeyd in keet 006-12-0 1 0 43
Wypke Jans 4 beurtschipperskneght cu. 016-17-0 3 3 78
Wytse Wassenaar 1 veerschippers gildeboode 013-05-0 1 0 3
Wytse Ysbrands 6 kleermaekersknegt cu. 011-13-0 2 3 108
Wytse Cornelus 5 pottebacker gemeen cu. 022-11-0 2 0 98
Wytse Vettevoogel 6 wolkammer, mr. 050-00-0 4 2 105
Wytse Heyns 7 matroos geringh cu. 011-09-0 2 0 122
Ybeltje Broers 4 winkelierse bestaet wel 024-15-0 1 0 58
Ybeltje Jans 1 waster seer geringh 006-12-0 1 0 16
Yde de Groot 7 schuitschipper geringh cu. 018-01-0 2 0 128
Yde Keyser 1 soldaet gealimenteerd -- 5 3 7
Yde Ydes 4 matroos cu. 015-17-0 2 2 57
Yde Pytters 6 helpbakker geringh cu. 011-09-0 2 0 102
Yde Tjeerds 8 pannebakkersknegt cu. 011-13-0 2 1 144
Yde Pytters 2 schipper, old en coopman in kalk en steen cu. 031-07-0 2 0 34
Yetske Cornelis 1 vlegster geringh bestaen 006-12-0 1 0 7
wed. Yffke Willems 5 turfmeetster geringh 006-12-0 1 0 86
wed. Yffke Huberts 1 bestaet geringh 006-16-0 2 0 7
Yge Wiegers 6 weever en soon Pieter Yges, bestaet matigh 032-15-0 2 0 116
Yie Feykes 2 vrijgezel sober bestaen 007-17-0 1 0 26
Yisk Sjoerds 3 bovenmaegd in de keet van de Heer Fontein 007-16-0 1 0 42
Yme Jansen 8 scheepstimmerman cu. 030-00-0 5 2 149
Ymke Dirks 5 matroos gealimenteerd met turf cu. -- 5 2 92
wed. Ymke Sikkes 6 nayster seer gering 006-16-0 1 2 110
Ymkjen Pieters 1 arbeydster gering 006-12-0 1 0 6
wed. Ynskjen Jilts 2 spoelster geringh 006-16-0 1 2 30
Ynte Sybrens 7 winkeltje, klein geringh 017-13-0 2 2 128
Ype Broers 4 sakkedraeger maetigh cu. 018-13-0 4 0 56
Ype Feykes 2 geen bedrijf, bestaet wel 017-04-0 1 0 26
Ype Heeres 7 turfdraeger geringh cu. 015-01-0 3 0 120
Ype Meynderts 4 gealimenteerd cu. -- 2 0 68
Ype Zijes 1 baantjersknegt, mr. 018-01-0 2 0 14
Ype Durks 2 matroos cu. 015-05-0 4 0 21
Ype Willems 7 sleeper gering 011-13-0 5 0 129
Ype Ysbrands 4 ijsersmid maetigh cu. 012-13-0 2 0 79
Ysa Fokkes 1 wever cu. 011-13-0 4 1 4
Ysa van Ruth 8 casteleyn in Leeuwenburgh bestaet maetigh cu. 060-00-0 5 4 137
Ysaak Roosen 2 ferwer maetigh cu. 050-08-0 3 2 25
Ysbrand Thomas 1 suikerbakkersknegt cu. 013-01-0 2 1 16
Ysbrand Cornelis 1 matroos cu. 011-13-0 4 1 5
Ysbrand Jocchums 4 matroos seer gering cu. 011-13-0 2 2 59
Ysbrand Ypes 4 smidsknegt gering cu. 011-13-0 2 2 67
Ysbrand Harmens 4 weeversknegt geringh cu. 015-06-0 2 1 63
Ysbrand Felten(s) 6 oud en arm cu. 006-16-0 2 0 109
wed. Ysbrand Cornelis 5 winkeltje, klein 009-16-0 2 0 96
Yske Klaeses 7 scheeps- en huistimmerman maetigh bestaen 018-19-0 1 0 128
wed. Ytske Wybrens 1 wort gealimenteerd -- 1 0 18
Yttje Sikkes 1 nayster gering 006-12-0 1 0 6
wed. Yttje Ulbes 6 gering 006-16-0 2 0 106
Yttje Sikkes 5 bestaet soober 006-12-0 1 0 95
Yttje Hessels 7 winkelierse maetigh 022-11-0 2 0 120
Yttje Beerns 4 wort gealimenteerd -- 1 2 68
wed. Yttje Luytjens 8 waschter gering 006-16-0 3 0 140
Yve Heeres 4 gealimenteerdt cu. -- 2 3 75
Zalomon Cohen 7 craemer maetigh cu. 011-09-0 2 0 118
Zalomon Hoytes 7 matroos seer gering cu. 011-13-0 2 2 132
Zeeger Theunis 1 pannebackersknegt cu. 008-09-0 2 0 11
Zeelis Sijl 1 rentenier welgesteld 018-19-0 1 0 17
wed. Zytje Douwes 4 gealimenteerdt -- 6 3 68