Harlingen, quotisatie 1749 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 646)

Belastingen heffen en betalen is niets nieuws. Het bestuur van een land, provincie of stad moest toch op de een of andere manier aan geld komen om haar werk te kunnen doen. Zoals nu op bijv. benzine, alcohol en rookwaren accijns wordt geheven, werd dat vroeger op de toenmalige luxe-artikelen gedaan. Soms ook was er acute geldnood, bijvoorbeeld als er een oorlog werd gevoerd, en dan werd er een nieuwe belasting bedacht.

Zo werd in 1606, ten tijde van de Verenigde Nederlanden, "alomme binnen de Geunieerde Provintien, de Quartieren, Steden, Casteelen, Forten ende platte Landen, onder der selver ghehoorsaamheydt wesende, het Haertsteden- ofte Schoorsteen-geldt, tot onderstant van de Oorloge" [...] "onfangen ende geheven". In de loop der eeuwen is op een dergelijke manier ook belasting geheven op o.a. zout, trouwen en begraven, het malen van o.a. graan (het "gemaal"), huishuur (reëelkohieren), en op het hebben van dienstboden, wagens, paarden, ramen enz.

Rond 1748 ziet de burgerij door de bomen het bos niet meer en er breken rellen uit, gericht tegen de belastingpachters: het Pachtersoproer. De belastingpachters werden er sterk van verdacht nogal wat in eigen zakken te steken. Er wordt besloten om iets anders te proberen: één belasting waarin alles verwerkt is; de personele quotisatie. In 1749 wordt de belasting op die manier geheven en gaat men iedere woning langs om vast te leggen hoeveel personen van boven en onder de 12 jaar er wonen, wat het beroep van de hoofdbewoner is, en het belangrijkste: wat het inkomen van die hoofdbewoner is. Volgens een vastgestelde schaal wordt de belasting ge├»nd. Het vastleggen van de gegevens gebeurde in de zogenoemde quotisatie-kohieren.

Het volk is tegen de verwachtingen in met deze belasting zo mogelijk nog ontevredener dan met de vroegere belastingen, en in 1750 is de quotisatie dan ook alweer afgeschaft.

In de lijst staat "kw" voor kwartier, de wijk waar men woonachtig was. De stad was in deze tijd verdeeld in 8 kwartieren en de zgn. "Buytenbuirt" (hier kwartier 0).
In de kolom "beroep" staat nooit "burgemeester" of "vroedsman" omdat dat geen beroepen waren.
In de kolom "omschrijving" komt vaak "cu." voor, dat betekent "cum uxore", met echtgeno(o)t(e).
In de kolom "aanslag" staat het bedrag van de quotisatie vermeld in caroliguldens-stuivers-penningen. Een caroligulden (£) was 20 stuivers en een stuiver was 16 penningen.
In de kolommen "volw." en "kind." staan het aantal personen van boven resp. onder de 12 jaar.
De kolom "fol." staat voor folio, de pagina waarop in het originele boek de betreffende inschrijving is gedaan.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2015-04-16 03:27:25.A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  voorn patr familienaam kw beroep omschrijving aanslag volw kind folio
Feddrik A. Mahui 1 wel begoedight 126-01-0 2 0 3
Gerrit Aarents 5 weever bestaet gemeen cu. 020-17-0 2 4 91
Joris Aarts 3 gortmaeker, mr. reedelijk cu. 029-09-0 3 0 54
Hylkjen Abbes 5 nayster reedelijk 014-15-0 1 0 85
Antje Abbes 4 nayster bestaet maetigh 014-15-0 1 0 58
wed. Fokke Abbes 7 spoelster seer gering 006-12-0 1 0 119
Rinse Abbes 7 vaerend persoon nae Oost Indi?n cu. 011-09-0 2 0 123
Pieter Abels 3 bovenmeyd in de keet dochter 007-16-0 1 0 43
Minne Abes 1 geringh 011-01-0 1 2 10
Hyltje Abes 6 kooltjer bestaet wel cu. 028-16-0 2 1 110
Hans Abrahams 5 turfdraeger sober cu. 011-13-0 2 5 83
Stittert Adams 6 galliootschipper cu. 037-09-0 3 2 108
wed. Hendrik Adams 4 weeverinne gering 007-17-0 1 0 65
Frans Adams 4 weever gering cu. 015-06-0 2 1 65
Heere Adams 5 sjouwer geringh cu. 011-09-0 2 0 92
Beernt Adams 7 sjouwer gealimenteerdt cu. -- 3 2 119
Allert Adriaans 3 weever bestaet geringh cu. 011-13-0 2 0 48
wed. Frans Adriaens 4 gealimenteerdt -- 2 1 61
Sipke Aedes 4 weever gering cu. 015-16-0 2 0 65
Wopke Aedsgers 5 matroos op 't admiraliteytsjagt bestaet gemeen cu. 021-05-0 2 2 87
Bernardus Aedsgers 5 helpbakkersknegt cu. 011-09-0 2 0 83
Minne Ages 3 schipper, Sneeker gering cu. 011-13-0 4 0 41
Wiltje Ages 0 arbeyder gemeen cu. 020-00-0 2 3 155
Willem Ages 7 winkelier maetigh cu. 032-15-0 2 0 120
wed. Lolkjen Ages 7 gealimenteerdt -- 3 0 126
Doede Alberts 8 sjouwer gering cu. 011-09-0 2 0 146
Wyger Alberts 6 scheepstimmermansknegt cu. 021-05-0 2 2 104
Harmen Alberts 2 kooltjers cu. 015-05-0 2 3 25
Hendrik Alberts 4 weever gemeen cu. 019-08-0 3 0 64
Hendrik Alberts 1 wever gealimenteerdt cu. -- 2 0 7
wed. Johanna Alberts 8 gealimenteerdt -- 2 3 148
Age Alberts 7 schoenmaeker, mr. 036-00-0 3 1 131
Gerlof Alberts 4 blauferwer, mr. reedelijk cu. 030-00-0 2 0 58
Theunis Alberts 4 weever gemeen 010-17-0 1 0 72
Claas Alberts 8 weever geringh cu. 015-06-0 2 1 151
Trijntje Alberts 4 nayster seer sober 006-12-0 1 0 59
Hendrik Alberts 3 weever bestaet qeringh cu. 016-09-0 2 5 40
Hinke Alberts 8 nayster bestaet geringh 006-12-0 1 0 142
Douwe Alberts 1 wort gealimenteerd cu. -- 2 0 18
Pytter Alberts 6 sleefmaeker gemeen cu. 022-11-0 2 0 104
Steeven Alberts 3 weever seer geringh cu. 014-13-0 2 2 41
Jan Alberts 8 matroos op 't admiraliteytsjagt maetigh cu. 018-00-0 4 2 135
Jan Alberts 1 matroos cu. 011-09-0 2 0 8
Frans Alberts 4 weever arm cu. 011-13-0 2 2 61
Schelte Alberts 0 bleeker, mr. maetigh cu. 036-00-0 3 2 155
Jan Alberts 3 weever bestaet geringh cu. 015-16-0 2 4 39
Gerrit Alberts 7 glaesemaeker, mr. maetigh 023-15-0 3 0 132
Dirk Alberts 5 weever bestaet geringh cu. 018-05-0 3 2 86
Douwe Alefs 8 houdtstaepeler maetigh cu. 015-06-0 2 1 139
Pieter Alefs 1 schuitschipper gemeen cu. 025-00-0 3 0 9
Maertjen Alefs 6 wort gealimenteerdt -- 1 0 110
Jan Allerts 2 sackmaeker cu. 011-09-0 2 0 34
wed. Antje Allerts 2 gealimenteerdt -- 2 0 26
Fedrik Allerts 8 kooldraeger gering 019-08-0 3 0 145
wed. Claaske Alles 2 gealimenteerdt -- 1 0 36
Jelle Alles 7 matroos geringh bestaen cu. 011-09-0 2 0 122
Lieuwe Alles 1 wolkammersknegt cu. 011-13-0 2 2 13
Beernt Alpherts 3 weever reedelijk cu. 030-00-0 4 2 45
Cornelia Ameels 4 nayster bestaet gering 006-16-0 1 1 77
Lammert Andeles 2 scheepstimmerman cu. 016-13-0 3 1 31
Anskjen Andles 5 bestaet reedelijk 011-12-0 1 0 97
wed. Pier Andries 2 soober bestaen 006-12-0 1 0 23
Jan Andries 2 timmerman, mr. gemeen 028-00-0 2 1 35
Sjoerd Andries 7 bestaet wel cu. 039-19-0 2 0 128
Sara Andries 5 nayster bestaet wel 014-15-0 1 0 97
Pieter Andries 7 coopman bestaet wel cu. 066-13-0 3 0 127
Sytse Andries 3 turfdraeger reedelijk cu. 015-06-0 2 1 50
Johannes Andrys 4 molenmaeker maetigh cu. 033-11-0 4 2 71
Johannes Andrys 8 weever bestaet maetigh cu. 017-08-0 2 1 140
wed. Tjerk Andrys 8 winkeltje geringh 017-06-0 3 0 134
Sybe Andrys 7 vaerenspersoon maetigh cu. 024-14-0 3 2 125
Doitse Anis 4 scheepstimmerman cu. 017-05-0 4 1 78
Sjoerd Annes 5 matroos cu. 011-09-0 2 0 92
wed. Dirk Annes 1 costerinne van de doopsgesinde gemeente 019-08-0 3 0 16
Sander Annes 8 setschipper maetigh cu. 028-05-0 4 1 142
Jacob Annes 4 arbeyder gering cu. 011-09-0 2 0 63
Sytse Annes 5 scheepstimmerbaes cu. 040-00-0 4 0 99
Jan Annes 4 turfdraeger geringh cu. 018-03-0 2 1 66
Rintjen Annes 6 stuirman maetigh cu. 023-13-0 2 2 109
Cornelis Annes 5 weever bestaet reedelijk cu. 021-01-0 3 0 89
wed. Hendrik Annes 1 gealimenteerd -- 4 3 4
wed. Elske Annes 6 oud en arm 006-16-0 2 0 111
Uilke Anskes 2 metselaar, mr. redelijk cu. 023-15-0 2 0 20
Arent Anthoni 8 herbergier geringh cu. 036-00-0 4 0 135
Christiaan Anthoni 3 gealimenteerdt cu. -- 4 2 46
Willem Anthoni 5 weever bestaet geringh cu. 018-16-0 2 0 85
Johannes Arents 8 gleybakkersknegt geringh cu. 011-13-0 2 3 151
Jan Arents 3 weever bestaet geringh cu. 020-00-0 2 3 43
Wouter Arents 7 wagtgeldophaelder 028-07-0 2 0 118
Jan Arents 3 weever bestaet reedelijk cu. 017-13-0 2 2 47
vrouw Pieter Arents 2 bestaet geringh 006-12-0 1 0 28
Harmen Arents 2 weever cu. 020-17-0 5 1 26
Hendrik Arents 4 weever gering 010-13-0 1 1 74
Pieter Aris 7 stoeldrayersknegt cu. 011-13-0 3 2 132
Arjen Aris 1 weewer bestaet gering cu. 011-09-0 2 0 15
Claas Arjens 3 matroos cu. 011-13-0 4 2 53
Jaerig Arjens 2 brouwersknegt cu. 011-09-0 2 0 28
Rodmer Arjens 8 matroos bestaet geringh cu. 011-13-0 3 0 146
Douwe Arjens 1 scheepstimmermansknegt cu. 020-17-0 5 1 6
Schelte Arjens 2 Breemer vaerder cu. 035-05-0 4 4 34
Sjoerd Arjens 8 metselaer, mr. maetigh 018-00-0 2 0 138
Hendrik Arjens 8 brouwersknegt geringh cu. 011-13-0 5 2 143
wed. Sipke Arjens 2 van gering bestaen 006-16-0 3 0 19
Arjen Arjens 8 matroos op 't Princejagt cu. 017-08-0 2 1 147
Theunis Arjens 2 visafdraeger geringh 007-17-0 1 0 19
Tjietske Arjens 8 nayster geringh 006-12-0 1 0 138
wed. Feyte Arjens 6 gealimenteerdt -- 3 0 111
wed. Symon Arjens 5 arbeydster geringh 006-16-0 3 0 85
Karst Arjens 3 matroos cu. 011-13-0 2 1 39
Robijn Arjens 4 rentenier bestaet wel cu. 114-01-0 3 0 74
Freerk Ates 3 weever reedelijk cu. 028-09-0 2 2 39
Gerben Ates 6 bestaet reedelijk wel cu. 033-04-0 3 0 115
Tjeerd Ates 2 matroos seer gering cu. 011-09-0 2 1 35
Pieter Aukes 7 metselaer, mr. geringh cu. 015-06-0 2 1 122
Auke Aukes 2 gleybakkersknegt 011-09-0 2 0 31
wed. Gerben Aukes 5 van gemeen bestaen 018-13-0 4 0 97
Otte Aukes 1 beurtschipper, old 017-00-0 1 0 11
Dieuke Aukes 3 winkeltje, klein en Romke Aukes 006-12-0 2 0 44
wed. Sybe Aukes 1 visafdraegster 006-12-0 1 0 3
wed. Uiltje Aukes 7 geringh bestaen 011-09-0 2 0 129
Pytter Baernt van Wijdenbrugh 4 ontvanger-generael ter admiraliteyt 374-15-0 8 0 74
Joris Baernts 3 gealimenteerd cu. -- 3 1 50
Willem Baernts 5 beurtschipper en coopman cu. 031-09-0 2 2 94
Folkert Baernts 8 bakker, mr. maetigh 036-00-0 3 0 136
wed. Engbert Baernts 3 bestaet geringh 006-16-0 3 4 48
Johannes Baltus 5 ruilbuiter gemeen cu. 025-03-0 2 2 83
Haantje Baltus 6 pannebakkersknegt cu. 011-13-0 2 2 111
Hendrik Baltus 8 matroos bestaet geringh cu. 017-06-0 3 0 149
Wybren Bartels 5 uirwerkmaeker gemeen 009-01-0 1 0 94
wed. Werp Bastiaens 6 van gemeen bestaen 010-17-0 1 0 113
Andrys Bastiaens 8 herbergier geringh cu. 050-00-0 3 2 136
wed. Jilt Baukes 3 turfmeetster seer gering 006-12-0 1 0 39
Jacob Baukes 6 timmermansknegt gemeen cu. 014-09-0 2 0 109
wed. Sara Baukes 8 winkeliersche geringh 011-13-0 1 0 136
Broer Baukes 2 coopman en rentenier cu. 063-16-0 3 0 37
wed. Aukjen Baukes 6 arbeydster gemeen 020-03-0 3 0 106
Engbert Beerns 4 weeversknegt geringh 007-17-0 1 0 61
Claas Beerns 8 weever bestaet geringh cu. 011-09-0 2 0 151
Harmen Beerns 6 baerdscheerder geringh cu. 026-00-0 5 0 111
wed. Grytje Beerns 7 gealimenteerdt -- 2 0 129
Yttje Beerns 4 wort gealimenteerd -- 1 2 68
Antje Beerns 6 arbeydster gemeen 006-12-0 1 0 105
wed. Hendrik Beernts 7 gealimenteerdt -- 2 2 119
Jan Beernts 2 matroos cu. 011-13-0 4 1 31
wed. Jan Beernts 3 gealimenteerdt cu. -- 4 2 46
Bente Beernts 4 weever gealimenteerd cu. -- 2 1 75
Lubbert Beernts 4 arbeyder gering cu. 011-13-0 3 0 73
Jan Beernts 3 weever bestaet maetigh cu. 018-03-0 2 1 45
Lolke Beernts 1 matroos cu. 011-13-0 4 1 6
Coenraad Beernts 3 weever bestaet gemeen cu. 017-05-0 4 1 48
wed. Marten Beernts 3 gealimenteerdt -- 2 0 52
Marten Beernts 4 weeversknegt soober 007-17-0 1 0 64
wed. Douwe Beernts 1 wort gealimenteerd -- 1 0 6
Jan Beernts 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 62
Jan Beernts 4 weever bestaet geringh cu. 015-16-0 2 0 66
Hendrik Beernts 3 weever maetigh cu. 015-06-0 2 1 48
Willem Beernts 4 weever gering cu. 010-17-0 1 0 72
Jan Beernts 8 weever bestaet geringh cu.. 017-13-0 2 2 143
Dirk Beernts 5 korfmaeker, mr. gemeen cu. 024-16-0 3 0 81
wed. Hendrik Beernts 7 arbeydster gering, gealimenteerdt -- 1 2 130
vrouw Pier Beernts 1 pauper 006-12-0 1 0 10
Hendrik Beernts 3 weever cu. 022-17-0 6 4 40
Hendrik Beernts 3 weever reedelijk cu. 017-13-0 2 2 50
Goslingh Beernts 6 matroos geringh cu. 011-13-0 3 2 107
wed. Anne Beernts 7 nayster seer gering 006-12-0 1 0 119
Jan Beernts 4 wever bestaet maetigh 010-17-0 1 0 76
Beernt Beernts Loman 4 weever reedelijk cu. 021-01-0 3 0 62
wed. Gerryt Beernts 3 gealimenteerd -- 1 0 48
Beernt Beernts 2 weever, mr. cu. 019-01-0 2 1 22
Frans Beernts 2 weever 017-00-0 2 0 26
Pytter Beernts 2 stoelwinder seer geringh cu. 011-13-0 5 0 31
wed. Jan Beernts 3 winkeltje, klein gealimenteerd -- 2 1 48
Beernt Beernts 4 weever seer gering cu. 013-05-0 2 3 72
Harmen Beernts 4 weever gering cu. 017-13-0 2 2 67
wed. Jan Beernts 3 wort gealimenteerd -- 1 0 44
Harmen Beernts 4 weever gering cu. 020-10-0 3 2 64
Beernt Beernts 5 weever bestaet geringh cu. 015-01-0 2 0 89
Harmen Beernts 3 weeversknegt seer gering 011-13-0 1 2 42
Beernt Beernts 2 weever cu. 020-03-0 3 0 27
Frans Beernts 3 weever bestaet gemeen cu. 018-05-0 3 2 45
wed. Albert Beeuwes 6 winkeltje geringh 006-16-0 1 1 105
Maeyke Bentes 2 nayster taemelijk 009-12-0 1 0 23
Eelke Bernhardus 8 gealimenteerd cu. -- 3 4 137
Jan Boelen 5 door vrinden onderhouden 007-17-0 1 0 86
Haye Boeles 5 weever geringh cu. 016-17-0 3 3 92
wed. Geertje Bokkes 6 gering 006-16-0 2 0 106
Pals Bokkes 4 scheepstimmerman 011-01-0 1 2 76
Pieter Bokkes 5 arbeyder sober cu. 017-06-0 3 0 86
Andle Bonnes 8 stuirman bestaet matigh cu. 020-09-0 4 3 148
Trijntje Boontes 2 gealimenteerdt -- 1 0 33
Freerk Bootes 6 weever gering cu. 014-13-0 2 2 111
Okke Bootes 5 weeversknegt gemeen cu. 011-09-0 2 1 97
Attje Bottes 6 nayster bestaet geringh 006-12-0 1 0 108
Arjen Bottes 2 arbeider cu. 011-09-0 2 0 37
Keimpe Bouwes 3 knegt in de Leuwerder trekschippers peerdestal 011-09-0 2 0 41
Jan Bouwes 5 coopman en trekschipper cu. 043-17-0 4 0 85
Cornelis Bouwes 8 zeylmaeker maetigh cu. 036-00-0 2 3 135
Okke Bouwes 7 bakker, mr. maetigh cu. 027-13-0 3 0 123
Keimpe Bouwes 5 coordewerker gemeen 013-05-0 1 0 81
Arjen Boykes 8 portier bestaet maetigh cu. 025-00-0 3 0 137
Ype Broers 4 sakkedraeger maetigh cu. 018-13-0 4 0 56
Jan Broers 4 sackedraeger maetigh cu. 018-01-0 2 0 68
wed. Sara Broers 8 winkeltje, een maetigh 025-00-0 1 1 145
wed. Fijke Broers 1 turfmeetster geringh 010-04-0 2 0 12
Hoyte Broers 6 koekebacker, mr. cu. 050-15-0 3 0 103
Ybeltje Broers 4 winkelierse bestaet wel 024-15-0 1 0 58
Frans Bruins 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 62
Schelte Bruyns 4 arbeyder gering cu. 011-13-0 2 2 62
Fokke Carsten 8 matroos bestaet maetigh cu. 011-09-0 2 0 151
Pals Carsten 6 gleybackersknegt gering cu. 011-13-0 2 2 111
Pieter Carsten 1 arbeider sijnde alleen 009-01-0 1 0 2
Jurjen Carsten 4 wagenaer en herbergier cu. 060-01-0 4 0 79
Casper Caspers 4 weever gering cu. 015-08-0 2 0 64
Johannes Caspers 7 stookersknegt maetigh cu. 011-13-0 3 0 125
Jan Caspers 2 weever cu. 017-08-0 2 1 29
Jan Christ. Pootenbergh 1 galjootschipper cu. 030-00-0 2 0 8
wed. Gerrit Christiaans 2 groenteverkoopster 006-12-0 1 0 23
wed. Jacob Christiaans 3 bestaet geringh 006-12-0 1 0 42
Jurjen Christiaans 1 baentjersknegt cu. 011-13-0 4 1 15
Christoffel Christiaens 5 weever bestaet geringh cu. 017-17-0 3 1 91
wed. Claas Christiaens 7 bestaet geringh 006-12-0 1 0 122
Caspar Christiaens 3 weever bestaet geringh cu. 011-13-0 4 1 47
Dirk Christiaens 6 gleybackersknegt gemeen cu. 011-09-0 2 0 111
wed. Feyte Christiaens 5 van geringh bestaen 006-12-0 1 0 95
Dani Christoffels 5 van gemeen bestaen 009-09-0 1 1 99
wed. Rinske Claases 7 gealimenteerd -- 1 0 122
Oepke Claases 7 briefbesteller geringh 015-01-0 3 0 126
Dirk Claesen 3 weever bestaet geringh cu. 017-13-0 3 1 46
Jacob Claesen 4 gealimenteerd cu. -- 2 5 75
Pieter Claesen 2 weever cu. 018-09-0 3 4 20
Jacob Claesen 1 matroos cu. 011-13-0 2 3 1
Jan Claesen 1 weever cu. 020-00-0 2 3 15
Marten Claesen 5 weever gering cu. 011-13-0 2 1 85
Jan Claesen 8 gealimenteerdt cu. -- 5 3 154
Claes Claesen 4 matroos bestaet geringh cu. 011-13-0 2 3 70
Claes Claesen 7 gealimenteerdt cu. -- 3 0 123
Homme Claesen 8 sleefmaeker maetig cu. 025-00-0 2 0 151
Harmen Claesen 2 wever geringh bestaan cu. 015-06-0 2 1 22
Pieter Claesen 4 weever gering cu. 017-08-0 2 1 65
Lourens Claesen 7 vleeshouwer, mr. gering cu. 017-08-0 2 1 130
Jan Claesen 2 wever cu. 012-13-0 2 0 20
Willem Claesen 5 winkelier gemeen cu. 019-08-0 3 0 93
Jan Claesen 5 metselaer reedelijk 023-15-0 2 0 86
Jan Claesen Kool 2 rogmeeter geringh cu. 011-13-0 2 2 21
Jan Claesen 5 vaerendspersoon cu. 011-09-0 2 0 83
Arjen Claesen 4 weever bestaet geringh cu. 012-13-0 2 0 70
Fedde Claesen 5 weever bestaet soober cu. 012-13-0 2 0 91
Antje Claeses 5 winkeltje maetig 013-05-0 1 0 99
wed. Antje Claeses 8 arbeydster gering 006-16-0 2 0 140
Pieter Claeses 3 turffdraeger en weever cu. 011-13-0 2 2 40
Folkert Claeses 7 metselaer bestaet maetig 017-00-0 2 0 131
Lijsbert Claeses 5 nayster gering 006-12-0 1 0 98
Wybe Claeses 4 scheepstimmermansknegt cu. 015-06-0 2 1 60
Claeske Claeses 8 arbeydster gering 006-12-0 1 0 150
wed. Haytse Claeses 2 gealimenteerd -- 1 0 25
Claes Claeses 6 matroos bestaet geringh cu. 011-13-0 2 1 105
wed. Haringh Claeses 8 sonder bedrijff maetigh 021-01-0 3 0 138
Ane Claeses 4 oud, kan niets winnen cu. 012-13-0 2 0 64
Foeke Claeses 1 vaerendspersoon en timmerman cu. 018-00-0 2 0 8
Douwe Claeses 5 arbeyder gering cu. 011-13-0 2 2 94
wed. Antje Claeses 5 seer geringh bestaen 006-16-0 2 1 94
Jurjen Claeses 1 makelaer oud en alleen 011-12-0 1 0 1
Aeghjen Claeses 2 meyd van Broer Baukes -- 0 0 37
Jan Claeses 5 winkelier en schoenmaker cu. 022-11-0 2 0 86
Gerrit Claeses 5 scheepstimmerman cu. 017-08-0 2 1 83
Dirk Claeses 1 matroos cu. 011-13-0 2 1 3
Lijsbeth Claeses 1 spinster seer gering 006-12-0 1 0 14
Age Claeses 8 matroos bestaet geringh cu. 011-09-0 2 0 151
Hille Claeses 5 turfdraeger gemeen cu. 021-09-0 4 1 81
wed. Jan Claeses 1 wort gealimenteerdt -- 2 0 12
Grytje Claeses 5 en man, gealimenteerdt -- 3 0 81
Auke Claeses 4 bierdraeger geringh cu. 021-01-0 3 0 57
Aefke Claeses 8 arbeydster geringh 006-12-0 1 0 150
Simon Claeses 5 stuirman, vaerend als cu. 015-06-0 2 1 81
wed. Christiaen Claeses 7 sleepersche geringh 008-09-0 2 0 118
wed. Hendrik Claeses 4 gealimenteerdt -- 3 0 65
Christiaen Claeses 7 nihil vermits door militairen wort bewoont -- 0 0 118
wed. Sytske Claeses 5 gealimenteerd -- 1 0 98
wed. Tjeerd Claeses 1 seer geringh bestaen 006-12-0 1 1 12
Bouwe Claeses 2 timmermansknegt cu. 017-09-0 2 3 29
Jeltje Claeses 6 gealimenteerd door goede vrinden 006-12-0 1 0 113
Meyndert Cobus 3 weever maetigh cu. 024-16-0 3 0 39
Jan Coenraeds 7 matroos gering cu. 011-13-0 4 0 129
Jan Coenraeds 3 weever geringh cu. 011-13-0 2 3 41
wed. Johannes Corneelis 8 arbeydster seer gering 006-16-0 2 0 144
Minne Cornelis 5 gealimenteerd -- 3 0 90
Bauke Cornelis 6 scheepstimmerman cu. 030-14-0 2 0 112
Cornelis Cornelis 8 timmerman maetigh cu. 013-01-0 2 0 139
Cornelis Cornelis 3 gealimenteerd cu. -- 2 0 53
wed. Sytske Cornelis 8 arbeydster gering 006-12-0 1 0 136
Jocchum Cornelis 7 stadstimmerknegt gering cu. 011-13-0 5 1 130
Robijn Cornelis 5 sleefmaeker, mr. redelijk cu. 018-01-0 2 0 93
Sipke Cornelis 6 boomwagter geringh cu. 019-08-0 3 0 101
Uilkjen Cornelis 3 met haer broeder, bestaen geringh 011-13-0 2 0 51
Ulbe Cornelis 6 metselaersknegt gering cu. 011-13-0 2 3 108
Taeke Cornelis 7 korfmaeker gering cu. 017-05-0 4 1 118
Jocchum Cornelis 1 gealimenteerdt -- 2 0 16
Betze Cornelis 1 coopman reedelijk 036-12-0 2 0 11
Cornelis Cornelis 4 arbeyder gering 007-17-0 1 0 73
Yetske Cornelis 1 vlegster geringh bestaen 006-12-0 1 0 7
Sjoerd Cornelis 3 arbeyder geringh cu. 011-13-0 3 1 51
Henningh Cornelis 2 seer geringh bestaen cu. 011-13-0 3 0 23
Pieter Cornelis 5 wort gealimenteerdt -- 2 2 97
Ysbrand Cornelis 1 matroos cu. 011-13-0 4 1 5
wed. Sytske Cornelis 7 gealimenteerd -- 1 0 119
Hendrik Cornelis 8 timmerman, mr. cu. 020-17-0 5 1 148
Jacob Cornelis 1 matroos cu. 011-13-0 2 2 1
wed. Antje Cornelis 1 arbeydster 008-04-0 1 1 10
Dirk Cornelis 7 timmerman, mr. maetigh cu. 030-00-0 2 2 123
Jacob Cornelis 3 blikslager, mr. maetigh cu. 013-01-0 2 1 44
Hendrik Cornelis 2 rentenier reedelijk cu. 022-11-0 2 0 20
Jacob Cornelis 1 arbeyder cu. 011-13-0 3 0 7
Grytje Cornelis 4 gealimenteert -- 2 1 59
Age Cornelis 2 turf- en sakkedraeger cu. 015-13-0 4 0 30
wed. Ysbrand Cornelis 5 winkeltje, klein 009-16-0 2 0 96
Dirk Cornelis 3 sleefmaeker, mr. reedelijk cu. 031-09-0 2 2 49
Tjeerd Cornelis 5 timmerman gemeen cu. 017-00-0 2 0 81
wed. Symon Cornelis 8 blokmaekerse geringh 025-00-0 3 0 135
wed. Tjeerd Cornelis 2 winkeltje 009-00-0 1 0 32
Sierk Cornelis 6 schoenmaeker, mr. 017-00-0 1 0 111
Wyger Cornelus 2 blauwferversknegt cu. 014-13-0 2 3 27
Janke Cornelus 2 gealimenteerd -- 1 0 32
Bauke Cornelus 2 trekschipper cu. 015-16-0 2 0 27
Wytse Cornelus 5 pottebacker gemeen cu. 022-11-0 2 0 98
Tobias Cornelus 3 pannebakkersknegt cu. 011-13-0 3 0 44
Pieter Daams 8 setschipper gemeen cu. 035-11-0 3 0 144
Pieter Dani?ls 8 gleybakkersknegt cu. 011-13-0 5 4 149
wed. Lamkjen Dani?ls 2 arbeydster 006-16-0 2 0 33
Pieter Dani?ls 5 winkelier en paruikmaker cu. 015-01-0 2 0 99
Grietje Dani?ls 3 arbeydster reedelijk 006-12-0 1 0 52
wed. Hendrikjen Dani?ls 3 gealimenteerd -- 3 1 52
Hendrik Dani?ls 5 turfdrager geringh cu. 017-09-0 2 3 91
Goslingh Danyels 6 matroos gering cu. 011-13-0 3 0 115
Marijke Davids 5 arbeydster gemeen 006-12-0 1 0 83
Hendrik Dirks 7 matroos bestaet geringh cu. 011-13-0 3 0 118
Gerrit Dirks 1 gealimenteerdt cu. -- 3 4 14
Pieter Dirks 1 schoenmaeker, mr. gemeen cu. 017-13-0 2 2 17
Abel Dirks 5 schoenmaeker, mr. 018-16-0 2 0 84
wed. Gorrit Dirks 2 waschter oud, geringh 006-12-0 1 0 27
Lieuwe Dirks 3 gealimenteerdt cu. -- 5 2 40
wed. Lieuwe Dirks 4 arbeydster seer gering 006-16-0 1 1 63
Lammert Dirks 4 schoenmaekersknegt cu. 011-09-0 2 0 57
wed. Foppe Dirks 8 winkeltje geringh 009-09-0 1 1 150
Albert Dirks 3 weever bestaet reedelijk cu. 012-13-0 2 0 52
Cornelis Dirks 1 matroos cu. 011-13-0 4 0 13
Jan Dirks 2 weeversknegt 007-17-0 1 0 27
Poulus Dirks 4 timmerman, mr. maetig cu. 027-15-0 2 1 60
Cornelis Dirks 2 matroos cu. 011-13-0 2 1 32
Pyke Dirks 8 matroos geringh cu. 011-09-0 2 0 151
Marten Dirks 4 setschipper geringh 024-03-0 3 1 57
Jan Dirks 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 73
Foppe Dirks 6 winkeltje geringh cu. 018-00-0 2 0 112
Wyger Dirks 8 stuirman maetig cu. 018-01-0 2 0 145
wed. Trijntje Dirks 3 spoelster geringh 006-12-0 1 0 50
Jetse Dirks 3 schoenmaeker geringh 011-13-0 3 3 43
Jentje Dirks 2 gealimenteerd cu. -- 4 0 24
Ymke Dirks 5 matroos gealimenteerd met turf cu. -- 5 2 92
wed. Heere Dirks 6 zie Jan Heeres -- 0 0 111
Hendrik Dirks 5 scheepstimmerman, vaerd voor maetigh cu. 015-06-0 2 1 96
Taede Dirks 4 weever bestaet geringh cu. 014-09-0 2 0 63
Ruird Dirks 8 matroos bestaet geringh cu. 011-09-0 2 0 147
Tjalling Dirks 4 seer geringh bestaen cu. 011-13-0 3 3 66
Claas Dirks 8 weever bestaet geringh cu. 015-06-0 2 1 139
Sipke Dirks 7 winkelier maetigh cu. 054-11-0 3 5 118
Jacob Dirks 5 maekelaer reedelijk 013-05-0 1 0 88
wed. Trijntje Dirks 1 pauper 006-12-0 1 0 18
Joseph Dirks 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 64
Jacob Dirks 1 wort gealimenteerd cu. -- 5 3 12
Caspar Dirks 5 weeversknegt gemeen cu. 011-09-0 2 0 90
Christiaen Dirks 7 mesmaeker reedelijk cu. 023-15-0 3 0 122
Dirk Dirks 4 weever geringh bestaen cu. 018-01-0 2 0 73
Sipke Dirks 5 arbeyder gering cu. 011-09-0 2 0 82
Hillebrand Dirks 8 coster en doodbidder cu. 040-00-0 5 0 141
Hendrik Dirks 4 ijsersmid, mr. reedelijk cu. 020-09-0 2 0 77
Theunis Dirks 5 verkenslaeger gemeen cu. 020-09-0 2 0 97
Beernt Dirks 5 korfdraeger, mr. cu. 015-16-0 2 0 83
Wybe Dirks 1 backer, mr. gemeen cu. 022-00-0 2 1 9
Hinke Dirks 7 bestaet maetigh wel 014-15-0 1 0 118
Harmen Dirks 6 gealimenteerdt cu. -- 2 0 106
Harmen Dirks 4 weever bestaet maetigh cu. 015-16-0 2 0 66
Wepke Doedes 7 wolkammer, mr. maetig cu. 032-15-0 2 0 128
Claes Doedes 5 schoenmaeker, mr. en turfdrager gemeen cu. 029-09-0 3 0 82
wed. Engeltje Doedes 2 nayster seer sober 006-12-0 2 0 26
Albert Doedes 2 scheepstimmerman cu. 014-09-0 2 0 20
Okke Doedes 1 turfdraeger cu. 016-13-0 3 1 6
Andries Doedes 7 coopman bestaet wel cu. 046-11-0 3 0 128
wed. Antje Doekes 1 geringh bestaen 007-04-0 2 0 10
Pytter Doekes 8 bootsgesel geringh cu. 011-13-0 2 2 143
Jan Doekes 1 scheepstimmerman gemeen 018-00-0 1 0 10
Janke Doekes 5 gladmangelster gering 006-12-0 1 0 89
Hessel Doekles 5 schipper, old bestaet wel cu. 028-07-0 2 0 98
Wybe Doekles 5 schuitschipper gemeen cu. 017-00-0 2 0 96
Folkert Doekles 3 weever bestaet maetigh cu. 015-13-0 4 0 50
wed. Jelle Douwes 6 van geringh bestaen 006-12-0 1 0 109
Gerrit Douwes 7 gleybakkersknegt gealimenteerd cu. -- 3 0 122
wed. Melle Douwes 6 gealimenteerdt -- 1 2 107
wed. Gerrit Douwes 1 seer geringh bestaen 006-12-0 1 0 2
Pieter Douwes 4 gleybackersknegt cu. 014-09-0 2 0 60
Johannes Douwes 3 uitdraeger geringh 011-09-0 1 1 44
wed. Jan Douwes 1 zeylmaekerse gemeen 044-08-0 3 0 2
Marten Douwes 6 weeversknegt gering cu. 011-09-0 2 0 114
wed. Tettje Douwes 1 genietende alimentatie -- 1 0 3
Gerben Douwes 1 setschipper op een smack cu. 026-01-0 2 4 7
Tjebbe Douwes 8 turfdraeger geringh cu. 014-17-0 2 4 138
Jelte Douwes 5 wieldrayer gemeen cu. 023-16-0 2 1 81
Bonne Douwes 4 schoenmaeker, mr. cu. 028-05-0 2 3 67
wed. Jocchum Douwes 8 van geringh bestaen 011-09-0 3 0 147
wed. Antje Douwes 4 nayster geringh 006-12-0 1 0 60
Hiltje Douwes 5 nayster bestaet sober 006-12-0 1 0 82
Jouke Douwes 6 schoenmaeker, mr. geringh cu. 017-00-0 2 0 103
wed. Claas Douwes 7 bestaet maetigh wel 036-07-0 3 0 126
Antje Douwes 4 winkeltje geringh bestaen 006-12-0 2 2 79
Douwe Douwes 4 riedmaeker maetigh cu. 027-09-0 2 1 67
Trijntje Douwes 4 nayster bestaet geringh 006-12-0 1 0 59
wed. Hendrik Jan Douwes 3 nayster bestaet geringh 006-16-0 3 0 51
wed. Sybout Douwes 2 winkeltje, klein geringh 006-16-0 1 2 27
Wybren Douwes 4 bakker, mr. maetigh cu. 011-13-0 2 1 79
Symon Douwes 2 matroos op 't Princejagt 017-00-0 1 2 32
Carst Douwes 0 houtmolenaersknegt 007-17-0 1 0 155
Keympe Douwes 7 beurtschipper bestaet wel cu. 075-19-0 3 3 132
wed. Zytje Douwes 4 gealimenteerdt -- 6 3 68
Rinse Douwes 2 gleybakkersknegt cu. 011-09-0 2 0 34
Hinke Dreyer 2 renteniersche taemelijk 017-14-0 1 0 24
Wybe Durks 2 turfdraeger cu. 011-13-0 2 1 24
Ype Durks 2 matroos cu. 015-05-0 4 0 21
Jacob Ebbes 2 pannebackersknegt cu. 011-13-0 2 4 19
Cornelis Edsges 8 schoolmeester geringh cu. 012-13-0 2 0 145
Trijntie Edsges 8 winkeltje bestaet geringh 018-01-0 2 0 134
wed. Johannes Eelkes 8 arbeydster gering 006-16-0 2 0 142
Pieter Eelkes 4 timmermansknegt sober cu. 017-08-0 2 1 60
Jocchum Eelkes 2 van geringh bestaen cu. 011-09-0 2 0 24
Pier Eelkes 7 bakker, mr. bestaet wel 042-19-0 2 0 131
Anne Eelkes Bakker 1 kalkbrander, mr. gemeen 035-04-0 5 2 15
Jan Eellerts 8 timmermansknegt geringh cu. 013-05-0 2 3 145
Jelle Eeltjes 5 wolkammersknegt cu. 014-05-0 2 1 86
Jan Eerks Jongma 6 coopman bestaet wel cu. 046-00-0 3 3 115
Jan Eerks 2 schildener en ferwer cu. 011-13-0 2 1 32
Harrit Eeuwes 5 turfdraeger maetigh cu. 019-13-0 3 1 91
wed. Eeke Eeverts 7 gealimenteerdt -- 1 0 122
Jan Egberts 1 pannebackersknegt, mr. 019-13-0 3 1 3
Hendrik Eijberts 5 weever bestaet gemeen cu. 015-16-0 2 0 92
Anthoni Eises 2 sakkedraeger cu. 011-13-0 3 0 28
Steffen Elias 1 matroos cu. 011-13-0 2 2 7
Jelger Elias 1 worden gealimenteerdt cu. -- 2 0 14
Eelke Emriks 7 matroos bestaet maetigh cu. 011-09-0 2 0 124
Sikke Ennes 7 potverkooper geringh 012-01-0 3 0 119
Jan Everts 2 weever cu. 020-00-0 2 3 37
Aefke Everts 8 stijfsters en Tjietske Everts, geringh bestaen 006-16-0 2 0 151
Lieuwe Everts 5 cooperslaeger, mr. gering cu. 017-00-0 2 0 81
Harmen Everts 3 bestaet taemelijk cu. 015-16-0 2 0 41
Jan Everts 6 leerkooper, mr. cu. 046-11-0 3 0 107
Jurjen Everts 4 pannebakkersknegt cu. 020-09-0 4 3 71
Marten Everts 5 schoenmaekersknegt 007-17-0 1 0 83
Hendrik Everts 2 panneboeter maetigh cu. 025-00-0 2 0 29
Olphert Everts 4 bakker, mr. sober cu. 024-03-0 2 3 69
Hendrik Everts 3 metselaersknegt, mr. 011-13-0 2 1 41
wed. Mayke Ewouds 4 seer geringh 006-16-0 2 0 75
Jan Eyberts 7 gealimenteerdt cu. -- 3 2 119
Jacob Eyberts 1 trekschipper en winkelier cu. 028-07-0 2 0 15
Sybrand F. Camsma 5 bestaet wel cu. 088-17-0 5 0 95
Pieter Faeses 7 compasmaeker en winkelier cu. 035-09-0 2 3 121
Albert Feckes 4 arbeyder gering cu. 011-13-0 3 4 75
Minne Feddes 2 arbeyder cu. 017-05-0 2 1 34
Foeke Feddes 0 koemelker maetigh cu. 021-13-0 4 0 155
Antje Feddes 5 van een goed bestaen 014-15-0 1 0 98
Ysbrand Felten(s) 6 oud en arm cu. 006-16-0 2 0 109
Ype Feykes 2 geen bedrijf, bestaet wel 017-04-0 1 0 26
Jan Feykes 8 matroos bestaet geringh cu. 011-13-0 2 5 135
Jan Feykes 8 scheepstimmerman cu. 025-03-0 2 2 146
Thomas Feykes 8 stuirman maetig cu. 011-13-0 4 2 149
Yie Feykes 2 vrijgezel sober bestaen 007-17-0 1 0 26
Trijntje Feykes 5 arbeydster gemeen 006-12-0 1 0 83
Teuntje Feykes 6 renteniersche 022-05-0 1 0 104
Rein Feytes 3 weever bestaet gemeen cu. 015-06-0 2 1 50
Saake Floris 8 keeskooper geringh cu. 011-13-0 3 2 146
Claas Foekes 1 setschipper op een galjoot 025-00-0 2 0 9
Uilke Foekes 5 schoenlapper gemeen cu. 011-09-0 2 0 87
Aeffke Foekes 6 wort gealimenteerdt -- 1 0 109
Ysa Fokkes 1 wever cu. 011-13-0 4 1 4
Jan Fokkes 2 gealimenteerd cu. -- 3 0 21
Oene Fokkes 2 weever cu. 020-03-0 3 0 29
wed. Symon Fokkes 8 sonder bedrijff maetigh 020-00-0 1 0 134
wed. Swaentje Fokkes 4 vroedvrouw maetigh 015-01-0 2 0 70
wed. Trijntje Fokkes 4 bestaet seer geringh 006-16-0 1 1 76
Symon Fokkes Bakker 7 kooperslaeger, mr. 050-15-0 3 0 119
Marten Fokkes 7 timmermansknegt geringh 006-12-0 1 0 119
Grytje Folkerts 8 nayster gering 006-12-0 1 0 146
Antje Folkerts 7 scheersters, twee en Claeske Folkerts, geringh 011-09-0 2 0 122
Sytse Folkerts 8 sonder bedrijff geringh 007-17-0 1 0 146
wed. Sierk Folkerts 1 winkelneeringe gemeen 018-01-0 2 0 10
Saeke Folkerts 8 blokmaeker maetigh cu. 025-00-0 2 1 135
Jacob Folkerts 7 slotmaeker, mr. maetigh cu. 017-08-0 2 1 118
Jacob Folkerts 7 turfdraeger maetigh cu. 028-07-0 2 0 121
Ate Folkerts 0 scheepstimmermansknegt cu. 011-13-0 2 1 155
Broer Fongers 7 scheepstimmermansknegt cu. 011-13-0 4 1 131
Wybe Fongers 1 arbeyder gering 011-13-0 3 0 16
Jurjen Fongers 4 scheepstimmerman cu. 015-16-0 2 0 67
Hylkjen Fongers 1 wort gealimenteerdt -- 1 0 5
Jan Fopkes Swart 8 gealimenteerdt cu. -- 2 0 153
wed. Styntje Foppes 8 bestaet seer geringh 006-12-0 1 0 140
Hendrik Fransen 3 timmerman, mr. maetigh cu. 021-15-0 2 1 39
Cobus Fransen 3 weever gealimenteerdt cu. -- 4 4 53
wed. Frans Fransen 7 spoelster seer gering 006-16-0 1 1 123
wed. Feyke Fransen 2 gealimenteerd -- 2 0 22
wed. Trijntje Fransen 3 gealimenteerd -- 3 0 42
Cornelis Fransen 3 weever maetigh cu. 015-05-0 3 2 53
wed. Douwe Fransen 8 melkverkoopster geringh 006-16-0 2 0 151
Jentje Fransen 3 arbeyder en sjouwer 007-17-0 1 0 53
Aefke Fransen 6 van goede vrinden onder houden 006-12-0 1 0 115
Johansen Fransen 7 oud en seer geringh 011-13-0 3 0 130
Jarigh Fransen 1 arbeider 012-13-0 2 0 1
Johannes Freedriks 3 setschipper reedelijk cu. 025-00-0 3 1 55
Urk Freedriks 2 schoen- en leestmaeker cu. 014-09-0 2 0 28
Hendrik Freedriks 6 suikerbakkersknegt cu. 011-13-0 2 3 112
wed. Grytje Freerks 2 gering, pauper 006-16-0 3 0 21
Heyn Freerks 5 timmerman reedelijk cu. 022-11-0 2 0 86
wed. Trijntje Freerks 8 nayster gering 006-16-0 1 2 140
Johannes Freerks 8 scheepstimmermansknegt cu. 020-00-0 2 3 137
Hibbe Gabbes 7 scheepstimmerman cu. 018-00-0 2 0 124
Douwe Gabbes 2 timmerman, mr. en winkelier cu. 022-03-0 2 2 37
Minke Gabbes 1 nayster geringh 007-16-0 1 0 2
Harke Gaeles 6 scheepstimmermansknegt cu. 011-13-0 4 1 109
wed. Pytter Gaeles 8 seer geringh 006-16-0 2 0 141
Harke Geerts 6 matroos gering 011-09-0 2 0 105
Gerrit Geerts 5 scheepstimmerman cu. 022-00-0 2 3 93
Sjouke Geerts 6 kooltjer bestaet gemeen cu. 020-01-0 2 2 112
Pieter Geerts 6 heeft sijn vrouw verlaeten cu. 006-16-0 2 1 110
Wessel Geerts 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 61
Goytjen Geerts 4 gealimenteerd -- 2 2 75
Geert Geerts 2 pannebakkersknegt 007-17-0 1 0 27
Allert Geerts 4 molenaer, mr. maetigh cu. 028-12-0 3 2 72
Tjalling Geerts 2 gealimenteerd cu. -- 2 0 36
Cornelis Geerts 8 stokersknegt gemeen cu. 011-09-0 2 0 150
Pieter Gerardus 1 metselaar, mr. en een klein winkeltje cu. 019-14-0 2 0 1
Pytter Gerbens 2 coopman en winkelier cu. 033-14-0 2 0 30
Claas Gerbens 1 wever gealimenteerdt -- 3 0 13
Willem Gerbens 2 bootsgesel cu. 011-09-0 2 0 32
Auke Gerbens 8 coopman, old maetigh 028-07-0 2 0 150
Styntje Gerbens 5 arbeydster geringh 006-12-0 0 0 84
Jelmer Gerbens 6 trekschipper gerinh cu. 017-00-0 2 0 113
Heere Gerbens 2 stalman cu. 022-00-0 3 0 29
wed. Janke Gerbens 1 gealimenteerdt -- 2 1 1
wed. Grytje Gerbens 2 wort gealimenteerdt -- 1 0 21
Jan Gerbens 5 sjouwer gering cu. 011-13-0 3 3 90
wed. Jan Gerbens 3 wort gealimenteerd -- 3 0 51
wed. Dirk Gerbens 8 seer arm 006-16-0 1 1 148
Boote Gerbens 5 turfvoerder reedelijk cu. 017-00-0 2 0 93
wed. Hendrik Gerbens 5 gealimenteerdt -- 1 4 91
wed. Tettje Gerbens 5 nayster bestaet geringh 006-12-0 1 0 98
Pytter Gerbens 8 pannebackersknegt cu. 011-13-0 2 2 134
Haye Gerkes 2 wolkammer, mr. cu. 051-11-0 4 2 25
Wypk Gerkes 3 ondermeyd in keet 006-12-0 1 0 43
wed. Pieter Gerlofs 4 wel begoedight 106-11-0 3 0 77
Tjallingh Gerlofs 8 matroos geringh cu. 011-09-0 2 0 151
Jan Gerlofs Builart 1 bakker, mr. bestaet wel cu. 065-00-0 5 2 15
Rein Gerlofs 1 wever cu. 015-00-0 2 1 6
Salomon Gerlofs 8 bakker, mr. bestaet wel 055-00-0 3 0 144
Steffen Gerrits 3 weever bestaet gemeen cu. 015-06-0 2 1 48
Sytse Gerrits 2 onderbaes op een panwerk 019-01-0 2 1 19
Baernt Gerrits 3 weever bestaet maetigh cu. 017-17-0 2 4 50
wed. Jacob Gerrits 3 gealimenteerdt -- 2 0 47
Harmen Gerrits 2 weever cu. 020-03-0 3 0 30
Harmen Gerrits 5 weever bestaet gemeen cu. 019-08-0 3 0 89
Harmen Gerrits 3 weever bestaet gemeen cu. 017-00-0 2 0 49
Christiaen Gerrits 3 weever seer geringh cu. 018-09-0 3 4 44
Harmen Gerrits 3 weever bestaet gemeen 014-09-0 2 0 49
wed. Janke Gerrits 4 arm 006-12-0 1 0 76
wed. Dirk Gerrits 2 nayster seer geringh 006-12-0 2 0 31
Tjeerd Gerrits 3 sleepersknegt geringh cu. 012-13-0 2 0 43
Aukjen Gerrits 8 nayster bestaet geringh 006-12-0 1 0 148
Hendrik Gerrits 3 weever bestaet maetigh cu. 017-13-0 2 2 49
Engel Gerrits 8 matroos geringh cu. 011-13-0 2 2 147
Hendrik Gerrits 3 weever reedelijk cu. 015-16-0 2 0 50
wed. Arjen Gerrits 7 seer geringh bestaen 011-05-0 1 4 123
Sijke Gerrits 7 groenteverkoopster 006-12-0 1 0 126
Tjebbe Gerrits 1 schuitschipper cu. 030-00-0 4 2 8
wed. Bartel Gerrits 1 gealimenteerd -- 2 0 5
Claas Gerrits 8 gealimenteerdt cu. -- 2 3 144
Theodorus Gerrits 4 tamboer onder Leewe -- 0 0 66
Huge Gerrits 6 coopman bestaet wel cu. 050-00-0 3 0 101
Antje Gerrits 3 spoelster bestaet geringh 006-12-0 1 0 40
Wessel Gerrits 3 weever bestaet gemeen cu. 022-14-0 2 3 41
Jan Gerrits 5 matroos geringh cu. 011-13-0 2 4 89
Jan Gerrits 3 weever reedelijk cu. 017-13-0 2 2 45
Willem Gerrits 5 brouwersknegt gemeen 018-05-0 3 2 94
Jan Gerrits 5 weeversknegt 007-17-0 1 0 89
Jan Gerrits 2 en suster, gemeen bestaen 012-13-0 2 0 30
Jan Gerrits 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 65
Gerryt Gerrits 1 schoenmaeker, mr. gemeen cu. 020-01-0 2 2 10
wed. Jan Gerrits 6 bestaet gering 011-13-0 4 0 114
Jan Gerrits 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 63
Jan Gerrits 4 weever gering cu. 021-01-0 3 0 62
Jan Gerrits 3 weever, mr. gemeen 020-01-0 2 2 39
Albert Gerrits 3 weever bestaet reedelijk cu. 015-16-0 2 0 46
wed. Cornelis Gerrits 3 weeverinne soober 006-16-0 4 0 50
wed. Albert Gerrits 5 gealimenteerdt -- 1 0 86
Geert Gerrits 7 coopman maetigh cu. 021-15-0 2 1 118
wed. Lodewijk Gerrits 3 arbeydster gealimenteerdt -- 1 2 51
Gijsbert Gerrits 4 trekschipper geringh cu. 015-01-0 3 0 66
Jan Gerrits 3 weever maetigh cu. 019-01-0 2 1 40
Felten Gerrits 6 kuiper, mr. reedelijk cu. 015-16-0 2 0 108
Aeltje Gerrits 5 nayster gering 006-12-0 1 0 92
Antje Gerrits 6 man nae Indi gering 006-16-0 3 1 115
wed. Gerrit Gerrits 5 winkeliersche gemeen 041-09-0 5 0 82
Gerrit Gerrits 2 turfdraeger cu. 011-13-0 2 2 33
Gerrit Gerrits 2 weever cu. 017-06-0 3 0 29
Gerrit Gerrits 4 weever gering cu. 019-01-0 2 4 61
Gerrit Gerrits 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 63
Gerrit Gerrits 3 weever bestaet geringh cu. 015-06-0 2 1 47
wed. Gerrit Gerrits 8 van geringh bestaen 011-09-0 2 0 143
Gerryt Gerryts 6 matroos bestaet geringh cu. 011-13-0 3 0 115
Hendrik Gerryts 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 62
Pytter Gerryts 4 schoenmaeker maetigh cu. 015-17-0 2 2 77
wed. Rinske Gerryts 1 arbeydster notoir arm -- 1 0 10
Gerben Gerryts 4 waegenmaeker maetigh cu. 018-16-0 2 0 70
Rinske Gerryts 4 groenteverkoopster 006-12-0 1 0 68
Bouwe Gerryts 3 weever bestaet reedelijk 010-17-0 1 0 40
Jan Gerryts 3 weever redelijk cu. 017-13-0 2 3 46
Jurjen Gerryts 4 weeversknegt geringh cu. 011-09-0 2 0 68
Jan Gerryts 6 kleermaeker, mr. geringh 012-13-0 2 0 108
Jan Gerryts 3 weever reedelijk cu. 015-06-0 2 1 47
Claas Gerryts 4 sjouwer bestaet geringh cu. 011-09-0 2 0 77
Bente Gerryts 6 bakker bestaet geringh cu. 024-01-0 3 3 116
Jelle Gerryts 8 weever bestaet gemeen cu. 017-09-0 2 3 136
Johannes Gerryts 4 pannebackerskneght, mr. cu. 019-13-0 3 1 72
Oeds Gijsbert 6 weever bestaet wel cu. 018-00-0 2 0 104
Rein Gijsberts 3 weeversknegt gering cu. 011-09-0 2 0 54
Johannes Gijsberts 2 matroos cu. 012-13-0 2 0 24
wed. Saara Gilles 8 bestaet gering 007-17-0 1 0 134
Frans Goitjens 1 grofsmid geringh cu. 015-01-0 3 0 2
Janke Gorrits 2 nayster gemeen bestaen 008-17-0 1 0 20
Evert Goslings 6 wieldrayersknegt geringh cu. 011-13-0 4 1 107
Adam Goslings 3 metselaersknegt gemeen cu. 015-13-0 4 0 52
Rutger Goslings 6 metselaer, mr. bestaet wel cu. 040-00-0 4 4 106
Tjebbe Gosses 4 timmerman, mr. maetigh cu. 024-16-0 3 0 71
wed. Pieter Gosses 6 renteniersche gemeen 018-19-0 1 0 109
Oeble Gosses 0 houtkooper maetigh cu. 045-00-0 2 1 155
wed. Douwe Gosses 2 winkeltje, klein geringh 012-13-0 1 3 30
Neeltje Greolds 7 stadsvroedvrouw maetigh 017-00-0 1 0 129
vroedsman Meye H. Meyer 1 schipper 048-07-0 2 0 11
wed. Berber Haentjes 4 gering bestaen 017-06-0 3 0 64
wed. Johannes Haentjes 4 gering bestaen 012-01-0 3 0 77
Claes Haerings 5 vaerenspersoon maetigh cu. 011-09-0 2 0 85
Fedde Haerings 3 trekschipper geringh cu. 011-09-0 0 0 54
wed. Saetske Hansen 1 arbeydster 006-12-0 1 0 10
wed. Marten Hansen 3 winkeltje gering 013-06-0 1 2 43
Carst Hansen 4 matroos cu. 011-13-0 2 2 76
Sybe Hansen 7 baentjersknegt geringh cu. 011-13-0 2 2 130
Meyndert Hansen 4 vaerendspersoon gering cu. 011-13-0 3 0 73
wed. Jetske Hansen 6 gealimenteerdt -- 2 1 110
Jan Hansen 3 gering, wonende in de keet van dr. Tjallingii c.s. 011-13-0 3 0 38
Hendrik Hansen 8 weever bestaet gemeen cu. 014-09-0 2 0 147
Casper Hansen 7 weeversknegt gealimenteerdt -- 1 1 131
Jan Hansen 1 matroos cu. 011-09-0 2 0 1
Femme Hansen 5 arbeyder gealimenteerd cu. -- 2 4 94
Rienk Hansen 3 herbergier reedelijk cu. 054-07-0 3 0 43
Pytter Hansen 1 arbeyder geringh cu. 011-13-0 2 1 18
Jan Hansen 5 trekschipper maetig cu. 023-15-0 3 0 88
Hans Hansen 2 matroos cu. 011-13-0 2 2 31
wed. Lijsbert Hansen 7 gealimenteerdt -- 2 3 122
Wopke Hanses 2 matroos 011-13-0 2 2 26
Aeltje Hanses 8 wijnkooperse maetigh 040-00-0 2 1 134
Heyn Harings 4 arbeyder gering cu. 011-13-0 2 1 78
Johannes Harings 8 trompetter op 't admiraliteytsjagt bestaet van sijn bedieninge 018-00-0 1 0 149
wed. Sytse Harkes 6 gealimenteert -- 2 2 103
Pier Harkes 2 wever, mr. cu. 024-00-0 4 1 22
Geertje Harkes 8 arbeydster gering 006-12-0 1 0 148
wed. Jan Harmens 2 arbeydster soober 006-16-0 1 1 22
Jan Harmens 3 blauverwersknegt cu. 015-01-0 3 0 53
Jan Harmens Speltje 1 beurtschipper reedelijk cu. 035-00-0 2 2 17
Hylke Harmens 5 gealimenteerdt cu. -- 3 4 88
Jan Harmens 5 weever geringh cu. 021-17-0 4 2 92
Jacob Harmens 1 baentjersknegt cu. 013-01-0 2 1 14
Jan Harmens 5 schoolmeester maetigh 021-04-0 2 0 96
Antje Harmens 8 sonder bedrijff maetigh 014-15-0 1 0 150
Sjoerd Harmens 1 schoenmaeker, mr. cu. 020-09-0 2 0 1
Jan Harmens 6 weever bestaet wel 011-12-0 1 0 112
Jan Harmens 5 kuiper reedelijk cu. 017-08-0 2 1 96
Harmen Harmens 1 weever cu. 016-00-0 2 1 12
Heere Harmens 4 weever geringh cu. 015-06-0 2 1 72
Harmen Harmens 5 weever gering cu. 017-13-0 2 2 90
wed. Gerrit Harmens 3 weverinne met knegt 013-01-0 2 1 49
Gerrit Harmens 4 weever soober cu. 017-13-0 2 2 60
Dirk Harmens 1 matroos gealimenteerd cu. -- 2 3 2
Harmen Harmens 5 matroos bestaet geringh cu. 011-09-0 2 0 84
wed. Aeltje Harmens 6 en Hendrik Hendriks, van suinigh bestaen 022-01-0 2 4 105
Gerrit Harmens 8 weever bestaet geringh cu. 017-13-0 2 2 145
Hendrik Harmens 2 setschipper cu. 017-13-0 2 2 31
Gerrit Harmens 4 weever bestaet geringh cu. 017-06-0 3 0 66
Harmen Harmens 2 weever cu. 015-06-0 2 1 23
Jan Harmens 4 blauferver, mr. maetig cu. 020-08-0 2 1 70
Gerryt Harmens 3 bestaet maetigh cu. 017-06-0 3 0 45
wed. Janneke Harmens 4 seer gering 006-16-0 1 1 74
Rintje Harmens 6 weeversknegt geringh cu. 011-09-0 2 0 108
wed. Roelof Harmens 5 weverinne geringh 006-12-0 1 1 89
Augustinus Harmens 3 weever bestaet reedelijk cu. 015-17-0 2 2 52
Ysbrand Harmens 4 weeversknegt geringh cu. 015-06-0 2 1 63
Geert Harmens 4 weever geringh cu. 017-05-0 4 1 76
Geert Harmens 3 weever seer geringh cu. 011-13-0 5 0 45
Trijntje Harmens 4 stijffster gering 006-12-0 1 0 70
wed. Hendrik Harmens 5 bestaet seer gemeen 015-13-0 1 0 80
wed. Hendrik Harmens 4 weeverinne gering 006-16-0 1 1 63
Hendrik Harmens 6 matroos gering cu. 011-09-0 2 1 105
Wybe Harmens 3 gealimenteerdt cu. -- 2 1 45
Beernt Harmens 3 gealimenteerdt cu. -- 3 3 53
Beernt Harmens 4 weever seer gering cu. 017-13-0 2 2 65
Claas Harmens 4 weever gering cu. 015-17-0 2 2 65
Beernt Harmens 3 weever bestaet taemelijk cu. 015-06-0 2 0 48
wed. Claas Harmens 4 gealimenteerd -- 3 3 75
Beernt Harmens 4 weever bestaet geringh cu. 015-16-0 2 0 61
Arent Harmens 8 weever geringh 015-16-0 2 0 152
Claas Harmens 2 weever 019-01-0 2 1 27
Jacob Harmens 6 rentenier 018-19-0 1 0 101
wed. Rijk Harmens 8 bestaet seer geringh 006-12-0 1 0 141
Hartman Hartmans 1 metseleersknegt cu. 011-13-0 2 2 10
Hessel Hayes 5 coordewerker gemeen cu. 023-15-0 3 0 86
Jelle Hayes 8 schoenmaeker, mr. cu. 017-06-0 3 0 143
Syble Hayes 8 stuirman, vaert voor cu. 020-00-0 4 1 141
Walte Hayes 1 vaerendspersoon cu. 022-17-0 6 0 8
Pieter Hayes 5 weever geringh bestaen cu. 014-09-0 2 0 88
Susanna Hayes 6 vlegtster seer gering 006-12-0 1 0 103
Tjerk Heeres 8 matroos bestaet soober cu. 012-01-0 3 0 149
Ype Heeres 7 turfdraeger geringh cu. 015-01-0 3 0 120
Antje Heeres 2 arbeydster geringh 006-12-0 1 0 31
Jan Heeres 5 wolkammer redelijk 050-15-0 5 0 84
Yve Heeres 4 gealimenteerdt cu. -- 2 3 75
Gerben Heeres 2 weever cu. 011-13-0 2 1 23
Pyttje Heeres 6 stijffster geringh 006-12-0 2 0 102
Heere Heeres 1 metselaar, mr. reedelijk cu. 018-01-0 2 0 14
Tjebbe Heerkes 3 kuiper, mr. gemeen cu. 019-01-0 2 1 54
Hendrik Heermans 2 bestaen reedelijk cu. 022-00-0 2 1 28
Jan Heins 6 winkelier en schoolmeester cu. 040-00-0 2 0 104
wed. Beernt Hemmes 8 nayster gering 007-16-0 1 0 142
Evert Hendriks 3 gealimenteerdt cu. -- 2 3 46
Jan Hendriks 4 weeversknegt geringh 007-17-0 1 0 60
Grytje Hendriks 1 spoelster pauper 006-12-0 1 0 16
Harmen Hendriks 4 soldaet gealimenteerdt cu. -- 3 2 58
Jacob Hendriks 1 wevers en Feyke Hendriks 011-13-0 2 2 14
wed. Jan Hendriks 8 nayster reedelijk bestaen 012-16-0 1 0 135
Jan Hendriks 2 matroos cu. 011-13-0 2 3 31
Rients Hendriks 3 weever gealimenteerd cu. -- 4 1 46
wed. Jan Hendriks 2 bestaet seer geringh 017-06-0 3 0 36
wed. Jan Hendriks 2 gealimenteerd -- 1 3 32
Hendrik Hendriks 4 weever gering cu. 011-09-0 2 0 65
Samuel Hendriks 1 grofsmid gering bestaen 015-16-0 2 0 10
Warner Hendriks 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 62
Hendrik Hendriks 2 wever geringh cu. 011-13-0 2 6 21
Jan Hendriks Poth 7 coopman maetigh cu. 029-09-0 3 0 131
Jan Hendriks Boekholt 3 weever bestaet maetigh cu. 018-03-0 2 1 41
Jan Hendriks 1 weever cu. 011-13-0 2 2 4
Jan Hendriks 2 smid, mr. en sleeper 010-17-0 1 0 37
Jan Hendriks 3 weever reedelijk cu. 015-01-0 2 0 47
Jan Hendriks 4 sjouwer seer geringh cu. 011-09-0 2 0 57
wed. Antje Hendriks 5 turfmeetster geringh 006-16-0 2 0 84
Poppe Hendriks 8 schuitschipper maetigh cu. 050-00-0 3 1 135
Feyke Hendriks 1 zie Jacob Hendriks -- 0 0 14
Freerk Hendriks 2 weever en coopman in taback cu. 033-04-0 3 0 36
Freerk Hendriks 1 schoolkinders, houdt cu. 011-09-0 2 0 9
Coenraad Hendriks 7 bakker, mr. geringh cu. 011-13-0 3 0 131
Pieter Hendriks 3 weever reedelijk wel cu. 015-17-0 2 2 50
Pieter Hendriks 5 coopman in papier cu. 035-00-0 2 0 83
wed. Pieter Hendriks 3 gealimenteerd -- 3 1 53
Cornelis Hendriks 4 ijsersmid, mr. maetigh cu. 022-14-0 2 3 75
Harmen Hendriks 3 weever bestaet taemelijk cu. 021-05-0 2 2 49
Harmen Hendriks 2 weever cu. 018-16-0 2 0 27
Jan Hendriks 4 weever gering cu. 017-08-0 2 1 60
Jan Hendriks 4 weever gering cu. 017-13-0 2 2 67
Jan Hendriks 4 weever gering cu. 017-13-0 2 2 71
Jan Hendriks 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 72
Jan Hendriks 5 weeversknegt 007-17-0 1 0 85
Jan Hendriks 6 chirurgijn, mr. gemeen cu. 019-01-0 2 1 106
Jan Hendriks 6 coopman bestaet wel cu. 046-00-0 4 2 111
Jan Hendriks 4 brouwer, mr. cu. 065-02-0 9 1 58
Harmen Hendriks 4 brouwersknegt geringh 007-17-0 1 0 71
Harmen Hendriks 2 weeversknegt 007-17-0 1 0 29
Cornelis Hendriks 8 matroos geringh cu. 011-13-0 3 1 138
Sjoerd Hendriks 2 schipper en coopman cu. 050-00-0 3 0 36
Beernt Hendriks 3 weever bestaet reedelijk cu. 019-08-0 3 0 49
Beernt Hendriks 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 65
Beernt Hendriks 5 weever bestaet maetigh cu. 020-09-0 2 0 88
wed. Baernt Hendriks 5 gealimenteerdt -- 3 0 84
Wiltetus Hendriks 7 slaeger, mr. maetig cu. 046-11-0 3 0 128
Willem Hendriks 8 matroos geringh cu. 011-13-0 2 2 140
Jurre Hendriks 8 schipper maetigh cu. 030-00-0 2 1 149
Steeven Hendriks 3 weever bestaet geringh cu. 015-06-0 2 1 46
Nanningh Hendriks 2 schuitschipper reedelijk cu. 029-04-0 5 0 23
wed. Carst Hendriks 8 nayster bestaet geringh 006-12-0 1 1 144
Hendrik Hendriks 8 weever gering cu. 018-17-0 4 2 138
Minne Hendriks 2 gealimenteerdt cu. -- 2 3 29
wed. Gerryt Hendriks 3 gealimenteerdt -- 1 0 48
Deeltje Hendriks 6 renteniersche gemeen 014-15-0 1 0 114
Dirk Hendriks 2 weever cu. 017-00-0 2 0 32
Hendrina Hendriks 1 nayster 006-12-0 1 0 14
Dirk Hendriks 5 bakker, mr. reedelijk cu. 037-11-0 3 3 80
wed. Dirk Hendriks 5 van gemeen bestaen 013-05-0 1 0 83
Gerryt Hendriks 6 uitdraeger bestaet wel cu. 025-00-0 2 0 101
Johannes Hendriks 1 stokersknegt cu. 019-05-0 5 0 6
Gerrit Hendriks 3 weever bestaet geringh 015-06-0 2 3 48
Gerrit Hendriks 4 weeversknegt geringh 007-17-0 1 0 60
Gerrit Hendriks 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 71
Sybren Hendriks 6 timmerman, mr. cu. 044-01-0 6 2 107
Caspar Hendriks 5 matroos bestaet geringh cu. 011-09-0 2 0 89
Douwe Hendriks 8 weeversknegt maetigh cu. 017-08-0 2 1 137
Hendrik Hendriks 4 weever geringh cu. 017-13-0 2 2 74
Obbe Hendriks 7 winkelier maetigh cu. 039-19-0 2 0 127
Hendrik Hendriks 2 weever cu. 015-16-0 2 0 19
Tijs Hendriks 5 scheepstimmerknegt cu. 024-01-0 4 0 97
Tytte Hendriks 3 zoutkeet, werken in cu. 018-17-0 4 2 53
Hendrik Hendriks 6 galliootschipper gemeen cu. 036-00-0 4 0 114
Joost Hendrix 1 weever bestaet wel 022-00-0 1 1 14
Harmen Hendryks 7 bakker, mr. reedelijk cu. 040-00-0 3 3 130
Sipke Hennes 7 bakker, mr. geringh 010-17-0 1 0 118
Lolke Henninghs 8 scheepstimmerman cu. 011-09-0 2 0 153
Wouter Hessel 1 metselaer geringh cu. 018-06-0 2 1 7
wed. Marten Hessels 2 gealimenteerdt -- 3 0 28
Jan Hessels Swart 5 schipper, geweesen cu. 030-14-0 2 0 98
Sytse Hessels 7 vleeshouwer, mr. geringh cu. 018-01-0 2 0 120
wed. Aart Hessels 6 gealimenteerdt -- 1 2 112
Ruird Hessels 1 gealimenteerdt cu. -- 3 1 14
Okke Hessels 8 vaerendpersoon geringh cu. 018-00-0 3 1 150
Wybren Hessels 1 pannebackersknegt, mr. cu. 018-00-0 2 1 4
Jelger Hessels 3 koemelker gemeen cu. 015-06-0 2 1 52
Jan Hessels 1 arbeyder in hout 007-17-0 1 0 18
Yttje Hessels 7 winkelierse maetigh 022-11-0 2 0 120
Dirk Hessels 4 kooperslaeger gering cu. 022-03-0 2 2 58
Sybrigjen Hessels 2 keetmaegdt 006-12-0 1 0 37
Frans Hessels 4 schipper, Bolswerder cu. 015-06-0 2 1 69
Harmen Hessels 5 boekebinder, mr. reedelijk cu. 022-11-0 2 0 82
Gryttje Hessels 8 nayster bestaet geringh 006-12-0 1 0 143
Otte Hettes 4 weever geringh cu. 014-13-0 2 2 78
Jacob Hettes 2 bakker, mr. reedelijk 030-00-0 2 0 28
Wytse Heyns 7 matroos geringh cu. 011-09-0 2 0 122
Pier Heyns 5 brouwer, mr. bestaet wel 066-13-0 3 0 93
Pytter Heyns 6 kleermaker, mr. reedelijk 028-07-0 2 0 102
Jan Heyns 0 arbeyder gering cu. 011-09-0 2 0 155
Ellert Heyns 6 matroos bestaet geringh cu. 011-09-0 2 0 115
Taeke Heyns 7 turfdraeger maetigh 014-05-0 2 1 120
wed. Rienk Heyns 8 nayster bestaet maetigh 006-16-0 1 2 142
Lolle Heyns 4 blauferversknegt maetigh cu. 020-09-0 2 0 69
Gabbe Hibbes 7 seer arm cu. 011-09-0 2 0 128
Lieuwe Hiddes 7 vleeshouwer, mr. maetigh cu. 066-13-0 3 4 127
Thomas Hiddes 8 matroos bestaet geringh cu. 011-13-0 5 0 146
wed. Sybrigjen Hiddes 6 melkverkoopster gering 006-16-0 2 0 102
Albert Hiddes 8 houtstaepelaer maetigh 010-17-0 1 0 139
wed. Symon Hiddes 8 nayster geringh bestaen 011-09-0 2 0 149
wed. Trijntje Hiddes 5 soutkeet, werkt in de 006-16-0 1 2 92
Ruurd Hillebrandts 1 zeylmaekersknegt cu. 011-13-0 6 1 14
Hauke Hilles 4 schipper, Bolswarder 014-15-0 1 0 69
wed. Claaske Hobbes 3 waster bestaet geringh 006-16-0 4 0 51
Jan Holkes 8 scheepstimmerman cu. 022-00-0 2 1 138
wed. Pyke Hommes 8 seer geringh bestaen 006-12-0 1 0 143
Eeltje Hotses 2 pannebackersknegt cu. 015-05-0 2 4 24
Ruird Hotses 4 bootsgesel gering cu. 011-13-0 3 0 57
Romke Hotses 7 Deeventervaerder en coopman bestaet wel cu. 063-16-0 5 0 126
Trijntje Hoytes 6 bakkerinne 030-00-0 1 0 113
Heere Hoytes 5 turfvoerder gemeen cu. 021-09-0 4 1 87
Feyte Hoytes 2 turfdraeger cu. 011-13-0 3 2 26
Rein Hoytes Brouwer 6 waegmeester bestaet wel cu. swaeger en dogter 072-01-0 4 0 104
Zalomon Hoytes 7 matroos seer gering cu. 011-13-0 2 2 132
wed. Lieuwe Huberts 6 turfmeetster goed bestaen 018-01-0 2 0 105
wed. Elske Huberts 6 winkeliersche maetigh 014-15-0 1 0 109
Pytter Huberts 5 gealimenteerd cu. -- 2 2 91
wed. Yffke Huberts 1 bestaet geringh 006-16-0 2 0 7
Janke Huberts 3 ondermaegd seer geringh 006-12-0 1 0 38
Remmert Huberts 2 bestaet geringh 011-12-0 1 0 22
wed. Dirk Hugens 7 winkeliersche maetigh 022-05-0 1 0 119
Tjallingh Hylkes 5 weever bestaet gemeen cu. 012-13-0 2 0 83
Pytter Hylkes 8 timmerman maetigh cu. 019-01-0 2 1 150
Harmen Hylkes 6 oud en seer geringh cu. 011-13-0 4 0 110
Auke Hylkes 1 alimenteerd cu. -- 2 2 5
Johannes Hyltjes 8 schipper bestaet maetig cu. 036-12-0 2 0 142
Anne Hyltjes 8 schipper maetig cu. 036-12-0 2 0 142
Cornelis IJsbrands 6 scheepstimmerman, waert voor bestaet gemeen 007-17-0 1 0 109
Jacob J. van der Ley 8 winkelier gemeen cu. 037-04-0 6 1 152
Auke J. Bakker 1 coopman begoedigt cu. 150-00-0 3 1 4
Oene Jacobs 1 arbeyder cu. 011-13-0 2 2 1
Tymon Jacobs 8 matroos op 't admiraliteyts jagt maetigh cu. 020-09-0 2 0 146
Piebe Jacobs 3 gealimenteerdt cu. -- 2 4 43
wed. Mayke Jacobs 2 nayster geringh 006-16-0 1 1 21
Johannes Jacobs 7 bakker, mr. bestaet wel cu. 060-01-0 4 0 119
wed. Janneke Jacobs 6 gealimenteerdt -- 2 0 113
wed. Symon Jacobs 3 rentenierske geeft godsdienst onderwijs 014-09-0 2 0 53
wed. Styntje Jacobs 2 gealimenteerd door goede vrinden -- 1 0 36
wed. Jarigh Jacobs 2 olislaegerse in compagnie 160-00-0 7 0 35
Taewis Jacobs 2 bakkersknegt cu. 020-00-0 2 0 28
Sieuke Jacobs 5 zie Jan Hansen -- 0 0 88
Johannes Jacobs 8 gealimenteerd cu. -- 2 5 148
Saeke Jacobs 6 loodsman gering bestaen cu. 012-13-0 2 0 106
Jan Jacobs 5 kooltjer geringh cu. 011-13-0 2 2 87
Pytter Jacobs 5 sakkedraeger gemeen cu. 011-09-0 2 0 90
Pieter Jacobs 1 weever cu. 021-13-0 4 0 10
wed. Pieter Jacobs 5 bestaet gemeen 006-12-0 1 0 87
Claas Jacobs 1 beurtschipper gemeen cu. 030-05-0 3 2 4
Claas Jacobs 1 turfdraeger cu. 020-00-0 4 1 7
Tjeerd Jacobs 5 matroos gemeen cu. 011-09-0 2 0 90
Lieuwe Jacobs 3 weeversknegt gering 007-17-0 1 0 42
Romkjen Jacobs 6 nayster bestaet gemeen 006-12-0 1 0 107
Pybe Jacobs 8 schoenmaekersknegt cu. 011-13-0 2 2 141
Warner Jacobs 6 vaerendspersoon geringh cu. 011-13-0 2 3 104
Wattje Jacobs 7 scheepstimmerman, nae Indi seer gering cu. 011-13-0 2 2 131
Lolke Jacobs 5 setschipper gemeen cu. 028-05-0 2 3 99
wed. Jan Jacobs 2 smidswinkel, houdende een 020-09-0 4 3 32
Jan Jacobs 5 gealimenteerdt cu. -- 2 1 95
Jan Jacobs 3 portier bestaet wel cu. 033-05-0 2 2 43
wed. Liefke Jacobs 3 arbeydster geringh 006-12-0 1 0 51
wed. Abe Jacobs 4 bestaet geringh 006-12-0 1 0 78
wed. Gerrit Jacobs 2 gealimenteerd -- 1 0 30
Albert Jacobs 2 schuytschipper cu. 016-17-0 2 3 24
Hendrik Jacobs 1 turfdraeger en winkelier cu. 017-08-0 2 1 12
Gerrit Jacobs 5 turfdraeger maetigh cu. 020-00-0 2 1 94
Hessel Jacobs 5 gealimenteerd met turf cu. -- 3 0 92
Dirk Jacobs 1 kladschilder cu. 020-09-0 4 3 2
Albert Jacobs 4 bontreeder maetigh cu. 042-09-0 3 2 69
Jacob Jacobs 5 matroos bestaet geringh cu. 011-13-0 2 1 90
Eelkjen Jacobs 8 arbeydster gering 006-12-0 1 0 147
Geertje Jacobs 1 winkeltje, gering sober 006-12-0 1 0 10
Folkert Jacobs 5 slotmaeker, mr. gemeen cu. 026-00-0 5 0 86
Dirk Jacobs 8 arbeyder gering cu. 011-13-0 3 0 149
Haentje Jacobs 5 matroos gering cu. 011-13-0 3 0 92
Age Jacobs 4 winkelier maetigh cu. 021-01-0 3 0 58
Gerrit Jacobs 3 smid, mr. seer geringh cu. 011-13-0 2 2 39
Hessel Jacobs 0 gealimenteerdt cu. -- 6 0 155
Alle Jacobs 2 ijsersmid, mr. cu. 020-17-0 5 1 30
Dirk Jacobs 5 sleefmaeker, mr. reedelijk cu. 018-16-0 2 0 95
Hans Jacobs 3 schoenlapper gering cu. 011-13-0 5 2 42
Douwe Jacobs 6 rentenier gemeen 020-12-0 1 0 104
Eelkjen Jacobs 6 spoelster gering, door vrinden onderhouden 006-12-0 1 0 112
Cornelis Jacobus 5 turfdraeger reedelijk cu. 027-03-0 3 1 80
wed. Elske Jaenes 7 winkeliersche maetigh 041-08-0 4 1 124
Age Jaenus 1 wever bestaet gering 007-17-0 1 0 14
Antje Jakles 6 wort gealimenteerdt -- 1 0 108
Jetske Jans 2 gealimenteerd -- 1 0 27
Aukjen Jans 8 arbeydster gering 006-12-0 1 0 140
wed. Auke Jans 4 seer arme vrouw 006-16-0 1 3 66
Tytte Jans 6 stuirman, vaerd voor cu. 019-13-0 3 1 113
wed. Jurre Jans 2 gealimenteerdt -- 1 0 25
wed. Rinske Jans 6 bestaet reedelijk wel 022-05-0 1 0 108
Bauke Jans 3 matroos redelijk cu. 017-00-0 2 0 54
Eeke Jans Menalda 4 bakker, mr. bestaet wel cu. 058-01-0 3 1 59
wed. Sybrigjen Jans 8 gealimenteerdt -- 2 0 140
wed. Geeske Jans 4 winkeltje, klein maetigh 012-13-0 2 0 69
Jetske Jans 5 nayster geringh bestaen 006-12-0 1 0 88
Doeke Jans 6 bestaet reedelijk wel 012-04-0 1 0 114
wed. Trijntje Jans 6 gealimenteerd -- 2 2 112
wed. Trijntje Jans 2 blauferfster taemelijk 016-00-0 1 0 31
wed. Trijntje Jans 4 arme vrouw 006-12-0 1 0 68
wed. Ruurd Jans 1 wort gealimenteerd -- 3 0 13
Ulbe Jans Menalda 2 trekschipper goed bestaen cu. 032-15-0 2 0 25
Harmen Jans 3 weever geringh bestaen cu. 015-06-0 2 2 46
Harmen Jans 4 weeversknegt geringh 007-17-0 1 0 61
Uike Jans 6 sakkemaeker gemeen 007-17-0 1 0 116
Cornelis Jans 6 matroos gering cu. 011-09-0 2 0 113
Tjerk Jans 1 steenvoerder gemeen cu. 022-03-0 2 2 5
Hendrikjen Jans Claver 5 gemeen bestaen 006-12-0 1 0 99
Antje Jans 6 gladmangelster gemeen 006-12-0 1 0 108
wed. Gepke Jans 4 bestaet wel 057-13-0 3 0 70
Wopke Jans 8 matroos geringh bestaen cu. 011-13-0 2 1 146
Janneke Jans 1 arbeydster geringh 006-12-0 1 0 8
Gryttje Jans 1 redelijk in staat 012-00-0 1 0 17
Grytje Jans 5 gealimenteerdt -- 1 0 87
wed. Grytje Jans 1 wort gealimenteerd -- 1 0 14
Ybeltje Jans 1 waster seer geringh 006-12-0 1 0 16
Marten Jans 5 matroos gering cu. 011-09-0 2 0 82
wed. Loiter Jans 3 weeversche geringh 014-09-0 2 0 46
Wypke Jans 4 beurtschipperskneght cu. 016-17-0 3 3 78
Jurjen Jans 2 matroos cu. 011-13-0 2 1 24
Fredrik Jans 3 soldaet vrouw winkeltje 006-12-0 1 0 43
Jacob Jans 7 matroos bestaet geringh cu. 011-13-0 2 1 124
wed. Pyttje Jans 6 renteniersche 022-05-0 1 0 104
Freerk Jans 5 pannebakkersknegt gealimenteerd cu. -- 2 4 97
wed. Gosse Jans 4 van geringh bestaen 007-17-0 1 0 60
wed. Gooitjen Jans 3 gealimenteerdt -- 2 0 52
Aeltje Jans 6 nayster geringh 006-12-0 1 0 103
Aeltje Jans 4 molenaersche maetigh 031-14-0 3 2 79
wed. Folkert Jans 3 gealimenteerdt -- 1 3 47
Keimpe Jans 8 winkeltje maetigh cu. 014-09-0 2 0 140
Sytske Jans 2 arbeydster gering 006-12-0 1 0 31
Lourens Jans 7 matroos is arm, geringh cu. 011-13-0 2 3 127
Symon Jans 8 matroos geringh cu. 011-13-0 4 4 139
Geertje Jans 6 waschter geringh 006-12-0 1 0 109
Wouter Jans 4 weever gemeen 010-17-0 1 0 64
vrouw Reinder Jans 6 matroos seer gering 006-12-0 2 0 104
Quintje Jans 2 bestaet seer geringh en wort gealimenteerd -- 1 0 25
wed. Berber Jans 5 wed. Simon Stinstra, wel begoedight 150-00-0 4 0 82
wed. Hiltje Jans 5 gealimenteerd -- 1 0 90
Pieter Jansen 3 timmermansknegt cu. 011-13-0 3 4 41
Christiaen Jansen 5 kleermaeker, mr. geringh cu. 025-01-0 4 4 86
Sybren Jansen 6 galliootschipper gemeen cu. 034-17-0 3 3 105
Dirk Jansen 8 coopman bestaet wel cu. 040-00-0 2 0 144
Pieter Jansen 2 gealimenteerdt cu. -- 2 5 28
Frans Jansen 5 coopman reedelijk cu. 036-07-0 3 0 94
Dirk Jansen 6 metselaer, geweesen cu. 015-16-0 2 0 107
Hessel Jansen 6 gealimenteerdt cu. -- 2 3 109
Pieter Jansen 3 welgestelde burger cu. 025-14-0 2 0 52
Frans Jansen 6 knegt van de burgemeester Nollides weduwe cu. 011-13-0 4 1 115
Jurjen Jansen 3 geringh bestaen cu. 019-01-0 2 1 40
Dirk Jansen 1 wever cu. 016-00-0 2 1 12
Sikke Jansen 1 wort gealimenteerdt cu. -- 4 1 12
Dirk Jansen 6 ijsersmid, mr. gemeen 010-17-0 1 0 112
Pytter Jansen 3 gealimenteerdt cu. -- 2 0 44
Pieter Jansen 1 wever cu. 015-00-0 2 1 6
wed. Dirk Jansen 8 gealimenteerdt -- 3 0 140
Sipke Jansen 6 winkelier bestaet wel cu. 030-00-0 2 0 112
Hendrik Jansen 3 soutdraeger maetigh cu. 015-05-0 3 2 51
Harmen Jansen Braemers 4 weever gering 018-01-0 1 3 72
Fedde Jansen 4 arbeyder arm cu. 011-13-0 5 0 60
Harmen Jansen 4 weever gering cu. 019-17-0 3 3 62
wed. Reynder Jansen 5 winkeltje en Fokke Martens, bestaet wel 029-03-0 4 0 93
wed. Reynder Jansen 8 bontreedersche 050-00-0 2 0 139
Reyn Jansen 6 leerloyersknegt gemeen 017-00-0 2 0 114
Reynder Jansen 3 weever maetigh cu. 018-03-0 2 1 41
Reynder Jansen 6 metselaer maetigh 020-08-0 2 1 110
Harmen Jansen 4 weever gering cu. 020-00-0 2 3 72
Evert Jansen 3 weever maetigh cu. 020-05-0 4 1 45
Evert Jansen 4 ijsersmid gering cu. 019-01-0 2 4 63
Feyke Jansen 8 oud en arm cu. 011-09-0 2 0 135
Heyn Jansen 8 glaesemaeker gemeen cu. 011-09-0 2 0 144
Keimpe Jansen 1 glaesenmaeker, mr. cu. 014-09-0 2 0 1
Hendrik Jansen 2 weever cu. 011-13-0 2 1 27
Hendrik Jansen 3 weever geringh bestaen cu. 015-16-0 2 4 39
Hendrik Jansen 4 weever gealimenteerd -- 1 2 78
Hendrik Jansen 3 gleybakkersknegt gemeen cu. 014-05-0 2 1 53
Jurjen Jansen 7 turfdraeger maetigh cu. 017-08-0 2 1 119
Hendrik Jansen 2 wever cu. 015-06-0 2 1 21
Hendrik Jansen 8 sjouwer bestaet maetigh cu. 018-01-0 2 0 136
Hendrik Jansen 3 weever bestaet maetigh cu. 018-03-0 2 1 45
Hendrik Jansen 4 weever geringh cu. 015-16-0 2 0 67
Hendrik Jansen 3 gealimenteerdt -- 1 1 39
wed. Hendrik Jansen 4 bestaet gemeen -- 3 0 68
wed. Harmen Jansen 3 bestaet geringh 006-16-0 1 2 44
Johannes Jansen 4 kuiper gering cu. 017-09-0 2 3 58
Claes Jansen 4 sjouwer gealimenteerdt cu. -- 3 0 70
Jocchum Jansen 2 pottebackersknegt cu. 011-13-0 2 2 26
Claas Jansen 3 kan just sijn kost winnen cu. 017-08-0 2 1 40
Hendrik Jansen 3 weever reedelijk cu. 015-16-0 2 0 49
Douwe Jansen 8 matroos gealimenteerdt cu. -- 2 2 144
wed. Douwe Jansen 6 bakkerinne, mr. 036-07-0 3 0 102
wed. Douwe Jansen 5 winkeliersche 027-09-0 2 1 87
Jilles Jansen 1 matroos cu. 011-13-0 2 1 8
Claas Jansen 7 matroos bestaet gemeen cu. 011-09-0 2 0 127
wed. Claas Jansen 2 spoelster wint niets 006-12-0 1 0 29
Harmen Jansen 3 weever gering bestaen cu. 017-17-0 2 4 39
Sander Jansen 1 pannebackersknegt cu. 011-13-0 4 2 4
Ruird Jansen 4 weever bestaet maetigh cu. 018-01-0 2 0 78
Claes Jansen 1 pannebackersknegt cu. 011-13-0 2 2 13
Johannes Jansen 1 bierdraeger cu. 020-09-0 2 0 16
Johan Jansen 2 matroos maetigh cu. 015-06-0 2 1 19
Johannes Jansen 6 matroos gering cu. 011-09-0 2 0 114
wed. Rients Jansen 1 arbeydster reedelijk 011-04-0 1 1 17
Harmen Jansen 2 bontwever bestaet sober cu. 018-17-0 4 2 21
Ellert Jansen 6 timmerman, mr. maetigh cu. 020-09-0 2 0 116
Enghbert Jansen 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 65
Eerk Jansen 6 blauferwersknegt cu. 021-13-0 4 0 111
Claes Jansen 3 gleybakkersknegt 012-04-0 1 0 55
Roelof Jansen 5 bestaet wel cu. 030-14-0 2 0 82
Romke Jansen 5 kleermaeker, mr. gemeen cu. 026-16-0 3 2 97
Ernst Jansen 1 weever cu. 015-06-0 2 1 4
Dirk Jansen 2 ticchelaersknegt cu. 011-13-0 2 2 34
Jan Jansen 2 weever bestaet wel 024-16-0 3 0 32
Jan Jansen 3 weever reedelijk cu. 022-01-0 3 1 47
Jan Jansen 6 weever gering cu. 011-13-0 2 0 110
Jan Jansen 3 bestaet reedelijk cu. 015-06-0 2 1 44
Jan Jansen 6 matroos gering cu. 011-09-0 2 0 110
Jan Jansen 7 schoenmaeker, mr. cu. 018-01-0 2 0 118
Jan Jansen 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 62
Jan Jansen 4 gealimenteerdt cu. -- 3 4 78
Andries Jansen 2 turfvaarder cu. 018-00-0 2 0 28
Dries Jansen 1 beurtschipper bestaet wel 055-09-0 4 0 3
Andries Jansen 2 matroos gealimenteerd cu. -- 3 3 21
Jan Jansen 5 zeefmaeker, mr. maetigh cu. 035-19-0 2 2 82
Jan Jansen 5 glijbakkersknegt cu. 014-13-0 2 2 94
Leendert Jansen 2 weever cu. 019-13-0 3 1 24
Gerrit Jansen 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 67
Gerrit Jansen 8 scheepstimmerman cu. 011-13-0 2 1 153
Gerryt Jansen 3 weever bestaet geringh cu. 016-05-0 2 3 41
Jan Jansen de Wit 7 sjouwer bestaet geringh cu. 011-13-0 3 0 120
Jan Jansen Keyser 8 gealimenteerdt cu. -- 4 1 143
Jan Jansen Kalf 2 bestaet maetigh cu. 023-15-0 3 0 22
Jan Jansen van Haarlem 5 weever, mr. reedelijk cu. 029-09-0 3 0 91
Jan Jansen de Groot 2 paruikmaekersknegt 011-13-0 2 1 30
Jan Jansen Damast 1 weever bestaet reedelijk cu. 025-00-0 4 0 18
Jan Jansen de Boer 3 soutdraeger gemeen 015-01-0 3 0 54
Meyndert Jansen 7 matroos gering 011-09-0 2 0 132
Gerrit Jansen 4 weever bestaet maetigh cu. 019-08-0 3 0 75
Gerrit Jansen 3 weever reedelijk cu. 015-06-0 2 1 47
Lieuwe Jansen 1 metselaersknegt cu. 011-09-0 2 0 11
Marten Jansen 1 setschipper op een schuite cu. 012-13-0 2 0 2
Marten Jansen 5 gealimenteerd cu. -- 2 1 90
wed. Marten Jansen 5 gealimenteerdt -- 1 0 96
Gerrit Jansen 3 weever reedelijk cu. 015-17-0 2 2 49
Abbe Jansen 7 turfdraeger en winkelier cu. 030-00-0 3 1 124
Willem Jansen 5 weever gemeen cu. 019-17-0 4 0 89
wed. Willem Jansen 3 gealimenteerd -- 1 1 42
Gerrit Jansen 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 62
Wopke Jansen 1 pottebackersknegt cu. 018-17-0 4 2 13
Jacob Jansen 5 gealimenteerd cu. -- 2 2 92
wed. Jacob Jansen 4 winkeltje geringh 006-16-0 2 0 77
Gerrit Jansen 2 weever cu. 017-00-0 2 0 23
Wybe Jansen 6 turfdraeger geringh cu. 011-13-0 4 1 102
Gerrit Jansen 2 wever cu. 015-01-0 2 0 23
Albert Jansen Kalkman 3 rentenier gemeen 022-11-0 2 0 51
Albert Jansen 3 soldaet -- 0 0 42
Albert Jansen 7 gealimenteerdt cu. -- 2 1 130
Albert Jansen 4 matroos gering cu. 011-13-0 3 0 67
Gerryt Jansen 3 weever gemeen cu. 015-06-0 2 2 48
wed. Jacob Jansen 8 bestaet geringh 006-12-0 1 0 147
Jacob Jansen 5 weever bestaet gemeen cu. 017-13-0 2 2 96
Jacob Jansen 4 winkelier bestaet wel cu. 036-12-0 2 0 62
Jan Jansen Amlander 1 smalschipper reedelijk cu. 030-00-0 2 1 18
Lammert Jansen 3 soldaat, militaire cu. 011-13-0 3 0 39
Kornelus Jansen 3 weever maetig bestaen cu. 011-09-0 2 0 39
Beernt Jansen 3 weever, mr. maetigh 020-01-0 1 5 38
Hans Jansen 4 matroos gering cu. 011-13-0 2 4 57
Beernt Jansen 2 gleybakkersknegt cu. 011-13-0 2 1 25
Beernt Jansen 2 wever bestaet maetigh cu. 020-01-0 2 2 29
Arent Jansen 3 weever bestaet maetigh cu. 011-13-0 4 1 45
wed. Beernt Jansen 4 arme vrouw 006-16-0 3 0 65
Tjalling Jansen 1 schoenlapper cu. 020-00-0 2 0 3
Coert Jansen 1 blauwferwersknegt cu. 030-00-0 6 0 7
Bartel Jansen 2 weever cu. 011-13-0 2 1 22
wed. Tytte Jansen 7 gealimenteerdt -- 1 1 122
Theunis Jansen 4 koemelker maetigh cu. 023-13-0 2 2 59
Poulus Jansen 8 stookersknegt geringh cu. 012-01-0 3 0 145
Theunis Jansen 3 gealimenteerd cu. -- 2 2 52
Poulus Jansen 1 gealimenteerd cu. -- 2 0 5
Beernt Jansen 5 weever bestaet gemeen cu. 017-06-0 3 0 91
wed. Tabe Jansen 7 geringh bestaen 006-12-0 1 0 121
Uilke Jansen 3 kuiper bestaet gering cu. 011-13-0 4 1 53
Lammert Jansen 2 sakkedraeger 007-17-0 1 0 31
Gerlof Jansen 3 aschkarreman en sakkedraeger gemeen cu. 011-13-0 2 0 53
Rein Jansen 1 matroos cu. 011-13-0 2 2 14
Frans Jansen 4 weever gering cu. 015-16-0 2 0 62
Yme Jansen 8 scheepstimmerman cu. 030-00-0 5 2 149
Harmen Jansen 4 weever gering cu. 011-13-0 2 2 63
Beernt Jansen 3 weever maetigh cu. 017-00-0 2 0 49
Beernt Jansen 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 63
Beernt Jansen 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 64
Gerben Jansen 3 bakker, mr. bestaet wel cu. 046-15-0 5 2 54
wed. Hans Jansen 3 nayster bestaet geringh 006-12-0 1 0 51
Hans Jansen 6 gleybakkersknegt gemeen 018-01-0 2 0 114
Beernt Jansen 4 weever maetigh bestaen cu. 017-00-0 2 0 72
Beernt Jansen 5 gealimenteerd cu. -- 3 3 84
Poulus Jansen 3 matroos cu. 017-06-0 3 0 52
vrouw Dirk Jansens 8 gealimenteerd -- 2 2 147
Albert Janus 3 weever bestaet geringh cu. 015-13-0 4 0 41
Hendrik Janus 3 matroos cu. 011-13-0 2 2 51
Okke Jarighs 1 schuitschipper gemeen cu. 025-00-0 2 0 8
Johannes Jarighs 8 weever gering cu. 014-09-0 2 0 148
Jacob Jarigs 4 weever bestaet gemeen cu. 017-00-0 2 0 67
Hendrik Jarigs 1 leerloyersknegt cu. 011-13-0 2 2 5
Hyke Jarigs 5 post gering 006-12-0 0 0 81
Wyger Jarigs 5 weever bestaet geringh cu. 018-17-0 4 2 81
Jacob Jaspers 2 matroos cu. 011-09-0 2 0 33
Eelke Jelles 2 timmerman, mr. reedelijk 022-11-0 2 0 20
Jetse Jelles 7 winkelier en glaesemaker cu. 039-17-0 2 2 129
wed. Sikke Jelles 3 weeverinne gemeen 006-16-0 3 1 50
wed. Janneke Jelles 1 gealimenteerdt -- 1 0 18
Jacob Jelles 3 slotmaeker, mr. maetigh cu. 020-01-0 2 2 93
Antje Jelles 1 wort gealimenteerd -- 1 0 18
wed. Douwe Jelles 7 winkeliersche maetigh 023-15-0 2 0 124
Hessel Jelles 2 matroos cu. 011-13-0 2 2 33
wed. Theunis Jelles 2 potwinkeltje, klein 012-13-0 2 0 33
Albert Jelles 2 renten, leeft van gemeen 010-02-0 1 0 21
Jan Jelles 5 matroos bestaet geringh cu. 011-13-0 6 0 91
wed. Aeltje Jelles 2 bestaet geringh 006-12-0 1 0 30
wed. Jolte Jelles 3 gealimenteerdt -- 1 3 48
Taeke Jelles 4 weever geringh cu. 019-08-0 3 0 73
Jelte Jeltes 1 matroos cu. 011-13-0 2 1 11
Frans Jeltes 8 matroos bestaet geringh cu. 011-13-0 4 1 149
Ruird Jeltes 2 bontreeder en coopman 039-19-0 2 0 33
Fedde Jentjes 6 kooltjer bestaet gemeen cu. 024-01-0 3 3 105
Cornelis Jentjes 7 coopman bestaet wel cu. 082-05-0 5 0 125
Antje Jentjes 4 arbeydster seer geringh 006-16-0 2 0 58
wed. Trijntje Jentjes 1 arbeydster 006-12-0 1 0 11
Jacob Jerimias 5 stoeldrayer, mr. maetigh cu. 025-14-0 2 0 84
wed. Gerben Jetses 1 gealimenteerdt -- 2 1 16
wed. Hans Jetses 3 backerinne just haer cost 019-15-0 1 2 48
wed. Pieter Jetses 7 arbeydster gering 006-16-0 2 0 118
Pieter Jetses 6 matroos op 't Princejagt cu. 040-00-0 3 0 115
Pytter Jetses 4 weeversknegt gering cu. 011-09-0 2 0 65
Tymon Jetses 8 matroos gering cu. 011-13-0 4 0 151
Hubert Jetses 1 matroos met vrouw 011-09-0 2 0 1
Jan Jetses 5 gealimenteerdt cu. -- 2 0 87
Jelle Jetses 5 rentenier cu. 036-00-0 2 0 98
Aeffke Jetses 6 breydster gering 006-12-0 1 0 113
Jacob Jetses 8 timmerman geringh cu. 011-13-0 2 2 143
Hendrik Jielles 4 pannebakkersknegt cu. 011-09-0 2 0 60
Harmen Jilles 7 wieldrayersknegt gering cu. 011-09-0 2 0 121
wed. Marten Jilles 7 bestaet seer geringh 006-12-0 1 0 128
Bauke Jilts 2 winkelier en weever cu. 021-00-0 2 1 29
Sybe Jilts 8 metselaer geringh cu. 015-01-0 2 0 140
wed. Ynskjen Jilts 2 spoelster geringh 006-16-0 1 2 30
Theunis Jilts 1 matroos cu. 011-09-0 2 0 13
Sybren Jocchums 3 soutdraeger maetig cu. 025-00-0 2 3 54
Pieter Jocchums 5 vaerendspersoon gemeen cu. 022-11-0 2 0 85
Jan Jocchums 4 arbeyder gering cu. 022-09-0 5 2 60
Hendrik Jocchums 2 leerloyer cu. 024-16-0 3 0 37
Jelle Jocchums 2 scheepstimmerman cu. 020-09-0 4 3 24
Ysbrand Jocchums 4 matroos seer gering cu. 011-13-0 2 2 59
Bauke Jocchums 3 matroos cu. 011-13-0 4 0 40
Pieter Joekes 3 uytdraeger vrijgesel 011-12-0 1 0 43
Albert Joekkes 5 turfdraeger gealimenteerd cu. -- 3 4 80
Sybren Joghums 8 gealimenteerd cu. -- 2 3 153
Sjoerd Johannes 5 timmerman, mr. cu. 032-00-0 3 0 97
Johan Johannes 3 weever cu. 020-03-0 3 0 42
Robijn Johannes 4 weever geringh bestaen 009-01-0 1 0 70
Jacob Johannes 6 waeterhaelder geringh cu. 013-05-0 2 3 111
Sipkjen Johannes 8 nayster geringh 006-12-0 1 0 142
Cornelis Johannes 3 matroos cu. 011-13-0 3 2 43
Claas Johannes 8 vaerendpersoon gemeen cu. 011-13-0 2 1 143
Janneke Johannes 1 arbeydster bejaerde vrijster 006-12-0 1 0 2
Hans Johannes 2 wagenmaeker, mr. maetigh 024-00-0 3 0 29
wed. Otte Johannes 3 winkeltje bestaet wel 017-00-0 1 0 55
Gerben Johannes 6 coopmansknegt gemeen 014-09-0 2 0 109
Andries Johannes 8 zeylmaeker, mr. gemeen cu. 028-00-0 2 1 136
Keympe Johannes 1 vaerendpersoon cu. 013-05-0 2 3 11
Frans Johannes 4 weever geringh bestaen 009-01-0 1 0 70
wed. Jouke Johannes 1 gering bestaan 006-12-0 1 0 8
Jan Johannes 6 matroos gemeen bestaen cu. 011-13-0 2 2 114
Jacob Johannes 4 ytigmeester geringh cu. 029-04-0 4 2 74
Gijsbert Johannes 1 leertouwer reedelijk cu. 019-08-0 3 0 14
Hendrik Johannes 7 arbeyder gering cu. 011-13-0 2 1 126
Wopke Johannes 3 turfdraeger, trekschipper en winkelier maetigh cu. 029-09-0 3 0 39
Foeke Johannes 5 gleybakkersknegt cu. 015-06-0 2 1 98
Freerk Johannes 5 matroos gemeen bestaen cu. 018-03-0 2 1 93
Willem Johannes 4 weever gering doch diverse getouwen cu. 026-01-0 4 2 73
wed. Pieter Johannes 1 arbeydster gering 010-04-0 2 0 18
Emke Johannes 5 stijffster bestaet 011-12-0 1 0 97
Gerrit Johannes 1 weever seer geringh cu. 011-13-0 2 3 13
Pytter Johannes 3 ruilbuiter geringh 017-13-0 2 2 38
wed. Jan Johannes 2 gealimenteerd -- 2 0 22
Gerben Johannes 7 schoenmaeker en winkelier cu. 036-07-0 3 0 125
Jan Johannes 1 matroos cu. 011-09-0 2 0 9
wed. Joost Johannes 2 nayster geringh bestaen 006-16-0 4 0 20
Jouke Jolles 7 oud en arm cu. 011-13-0 4 0 121
Fekke Joosten 4 weever bestaet maetigh cu. 015-16-0 2 0 77
Jacob Joosten 6 pannebakkersknegt cu. 011-09-0 2 0 109
Jacob Joosten 5 kleermaeker sober cu. 011-09-0 2 1 85
Pieter Joosten 3 turfdraeger cu. 012-13-0 2 0 50
Maartje Joosten 8 nayster gering 006-12-0 1 0 140
wed. Lijsbert Joosten 8 gealimenteerd -- 1 2 137
Klaas Joosten 2 en suster, bestaen redelijk 030-07-0 3 0 30
Martje Joosten 7 gealimenteerdt -- 1 0 123
erven Hyltje Joris 8 sonder bedrijff maetig 036-07-0 3 0 142
Pytter Joris 3 gortmaekersknegt gering cu. 012-13-0 2 0 52
Otte Joris 8 schipper maetig cu. 036-07-0 3 0 142
Joseph Josephs 3 bollebuisjebakker cu. 011-13-0 5 0 46
Willem Josephs 1 weever cu. 016-00-0 2 2 12
wed. Sjoerd Joukes 1 nayster geringh 006-12-0 1 0 8
Jacob Joukes 4 vaerendspersoon als scheepstimmerman gering cu. 011-13-0 2 0 71
Hein Joukes 1 schipper op een galjoot cu. 040-09-0 2 3 3
Jan Joukes 8 matroos bestaet maetigh cu. 025-12-0 2 1 135
wed. Albert Joukes 8 winkeltje maetigh 018-09-0 1 1 137
Tjeerd Joukes 1 setschipper cu. 030-00-0 2 3 8
Jan Jurjens 6 knegt secretaris Braem cu. 011-13-0 2 2 106
wed. Hiltje Jurjens 4 arbeydster bestaet gering 006-16-0 2 0 64
Harmen Jurjens 8 weever bestaet geringh 025-00-0 2 2 138
Eylart Jurjens 1 matroos cu. 011-13-0 2 2 7
wed. Evert Jurjens 7 gealimenteerdt -- 1 5 131
Tjerk Jurjens 2 metselaer, mr. en winkelier 026-15-0 3 0 32
Evert Jurjens 3 pannebackersknegt cu. 011-13-0 2 2 49
Hendrik Jurjens 8 matroos geringh cu. 011-13-0 2 1 150
Jacob Jurjens 8 matroos bestaet geringh cu. 011-13-0 2 3 142
Beernt Jurjens 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 71
Gerryt Jurjens 3 bestaet maetigh cu. 018-16-0 2 0 40
Jacob Jurres 8 vaerendpersoon maetig cu. 011-13-0 2 1 152
Gerrit Keimpes 6 matroos gering cu. 011-13-0 2 2 104
wed. Hiltje Keimpes 4 gealimentteerdt -- 1 0 71
Pytter Keimpes 4 coopman de jonge, bestaet wel 054-07-0 3 0 77
Haye Keympes 5 bierdraeger gemeen cu. 018-16-0 2 0 91
Dirk Klaesen 8 gealimenteerd cu. -- 2 0 137
Yske Klaeses 7 scheeps- en huistimmerman maetigh bestaen 018-19-0 1 0 128
Pieter Laeses 1 wort gealimenteerdt cu. -- 4 3 4
Johannes Lambertus 4 weeversknegt geringh cu. 011-13-0 2 2 70
Willem Lammerts 1 matroos cu. 011-13-0 3 4 6
wed. Baukjen Lammerts 4 gealimenteerdt -- 1 0 63
Thomas Lammerts 2 weever reedelijk cu. 026-15-0 3 0 20
Jan Lammerts 5 doghters, gealimenteerdt met turf -- 2 0 80
Jan Lammerts 2 gealimenteerd cu. -- 2 0 28
wed. Marten Lammerts 1 stijfster gering bestaen 006-16-0 1 2 11
Beernt Lammerts 3 bestaet reedelijk 019-08-0 3 0 47
wed. Sjoerd Lammerts 3 winkeltje, klein gering 006-16-0 1 2 42
Tjeerd Lammerts 6 weeversknegt seer gering 007-17-0 1 0 105
wed. Jan Lammerts 4 winkeltje, klein maetig 010-17-0 1 0 56
Hessel Lammerts 8 weever bestaet geringh cu. 011-09-0 2 0 147
Jan Lammerts 5 schoenlapper geringh cu. 011-13-0 4 0 99
wed. Hendrik Leenderts 6 nayster bestaet geringh 006-16-0 2 0 114
Antje Lenses 1 viswijff pauper 006-16-0 2 2 7
Abe Lenses 2 ruilerbuiter cu. 018-17-0 2 4 26
Lourens Lents 3 soldaet ten oorlogh, als cu. 011-13-0 2 1 43
Binjamin Levi 5 hoedschoenmaeker cu. 022-01-0 2 4 80
Philippus Levi 7 hoedschoonmaeker cu. 011-13-0 2 2 132
Lieuwe Lieuwes 2 metselaersknegt cu. 011-13-0 2 1 32
Lieuwe Lieuwes 1 matroos cu. 011-09-0 2 0 12
Meyndert Lieuwes 5 wolkammersknegt gering cu. 011-13-0 4 0 96
Douwe Lieuwes 7 wagenmaeker en stads aschkarreman cu. 022-14-0 2 3 123
wed. Hendrik Lieuwes 3 gealimenteerdt -- 3 0 44
Fedde Lieuwes 1 weever gealimenteerd cu. -- 0 0 14
Trijntje Lieuwes 5 nayster reedelijk 006-12-0 1 0 97
Pyttje Lieuwes 8 nayster geringh 006-12-0 1 0 145
wed. Trijntje Lieuwes 6 seer arm 006-16-0 2 0 106
Sybe Lieuwes 4 arbeyder gering cu. 017-06-0 3 0 78
Claas Lodewijks 3 gealimenteerdt cu. -- 5 1 45
Klaes Lodewijks 2 weever cu. 011-13-0 4 0 22
Sible Lodewijks 2 wever cu. 020-09-0 2 0 36
Johannes Lodewijks 4 gealimenteerd cu. -- 3 1 67
wed. Klaeske Lolkes 2 bestaet seer geringh 006-16-0 1 0 21
Freerk Lolkes 1 gealimenteerd cu. -- 2 0 16
Fokke Lolkes 2 matroos cu. 011-09-0 2 0 37
Tjerk Lolkes 3 sakkedraeger reedelijk 018-01-0 2 0 55
Oeds Lolkes 1 pauper, gealimenteerd cu. -- 4 0 5
wed. Jacob Lolles 5 leerloyersche bestaet wel 053-09-0 3 1 95
wed. Gerben Lolles 2 arbeydster geringh 006-12-0 1 0 24
wed. Lijsbert Lolles 5 gealimenteerd -- 1 0 90
wed. Tjietske Lolles 5 seer geringh bestaen 006-12-0 2 0 94
Jacob Lourens 1 winkelier geringh cu. 019-05-0 5 0 17
Cornelius Lourens 2 waeterhaelder voor zoutkeeten en winkelier cu. 027-13-0 3 3 24
Trijntje Lourens 6 nayster bestaet gemeen 006-12-0 1 0 113
Dirk Lourens 2 koopmanskneght cu. 019-13-0 3 1 33
Klaas Louwrens 2 rogverschieter cu. 011-13-0 3 1 36
Pytter Louws 8 weever bestaet geringh cu. 018-00-0 2 4 137
Jan Louws 1 matroos cu. 011-13-0 2 1 12
Hendrik Lucas 4 weeversknegt geringh 007-17-0 1 0 61
Harmen Lucas 5 weeversknegt 007-17-0 1 0 93
Freerk Lucas 5 weever reedelijk cu. 017-13-0 2 2 89
Pytter Luikas 8 ijsersmid geringh cu. 020-00-0 2 3 141
wed. Rimmert Luitjens 3 bestaet reedelijk 009-01-0 1 0 46
wed. Douwe Luitjens 2 bestaet suinigh 006-16-0 2 2 20
Trijntje Luitjens 8 nayster maetigh 009-01-0 1 0 135
Jan Luitjens 4 vaerend persoon gering cu. 011-13-0 2 2 75
Leendert Luitjens 8 ijsersmid geringh cu. 020-00-0 4 0 135
wed. Yttje Luytjens 8 waschter gering 006-16-0 3 0 140
Tjepke Lykles 8 compasmaeker, mr. 036-00-0 2 0 136
Jelle Lykles 5 doodgraever reedelijk cu. 033-04-0 3 0 89
Meyer Markus 1 vleeshouwer geringh cu. 024-14-0 3 2 17
Lammert Martens 1 wint niets 009-13-0 1 0 11
Sjouke Martens 4 schipslaeper maetigh cu. 026-12-0 2 3 71
Jan Martens 7 matroos geringh cu. 011-09-0 2 0 125
wed. Pytter Martens 0 koemelkerse maetigh 023-15-0 3 0 155
wed. Fokke Martens 5 zie Reynder Jansen -- 0 0 93
Aene Martens 7 vaerend persoon gering cu. 011-09-0 2 0 132
Marten Martens 5 weever gemeen cu. 017-13-0 2 2 92
wed. Douwe Martens 5 arbeydster geringh 006-12-0 1 0 93
Bauke Martens 6 schoenmaeker, mr. 022-11-0 2 0 113
wed. Cornelus Martens 4 arbeydster gering 006-12-0 1 0 66
Heere Martens 4 baentjersknegt gealimenteerd -- 0 0 76
Jilles Martens 7 bestaet seer armptlijk cu. 011-13-0 2 3 129
Tettje Martens 7 nayster bestaet geringh 006-12-0 1 0 128
wed. Hendrik Martens 5 turfmeetster soober 006-16-0 5 1 98
Hendrik Martens 4 matroos bestaet gering cu. 011-13-0 3 0 78
Dieuke Martens 1 gealimenteerd -- 1 0 14
Frans Mathijssen 4 weever bestaet geringh cu. 018-17-0 4 2 75
wed. Claas Mattheus 5 spoelster bestaet geringh 006-16-0 3 0 90
Pytter Matthijssen 8 setschipper maetigh cu. 028-05-0 2 3 138
Uilke Meelis 4 waegenaer geringh cu. 020-00-0 2 3 59
Hendrik Melcherts 6 gealimenteerdt cu. -- 4 1 107
wed. Akke Melles 7 seer geringh bestaen 006-12-0 1 0 122
wed. Gerben Menses 5 turfmeetster geringh 006-16-0 2 0 95
Hans Mensis 3 cooltjer bestaet geringh cu. 017-05-0 4 1 54
wed. Cornelis Mensis 4 gealimenteert -- 2 0 68
Jocchum Meyes 5 gealimenteerdt cu. -- 6 0 90
Heere Meyles 2 blauwferwersknegt cu. 018-00-0 2 0 28
Simon Meyles 2 molenaar, mr. maetigh cu. 020-00-0 2 3 22
Hans Meynderts 5 matroos geringh bestaen cu. 011-09-0 2 1 80
Ype Meynderts 4 gealimenteerd cu. -- 2 0 68
Roelof Meynderts 1 matroos cu. 011-13-0 2 2 1
Monse Meynderts 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 64
Jan Micchiels 2 binnenvaeder in 't Mennonyte weeshuys cu. 011-12-0 2 0 37
Mindel Mindels 6 militaire chergiant onder Leeve -- 0 0 111
Fedde Minnes 7 graenkooper maetig cu. 067-04-0 3 4 121
wed. Trijntje Minnes 8 bestaet geringh 006-16-0 3 0 140
Abe Minnes 1 wort gealimenteerdt -- 2 2 10
Claas Minnes Block 8 bontreeder, mr. 080-00-0 3 0 136
Jan Minnes 7 matroos geringh cu. 011-13-0 2 1 130
Hendrik Minnes 8 blokmaeker, mr. maetigh 033-00-0 3 0 135
wed. Meyndert Monses 7 gealimenteerdt -- 4 0 126
wed. Pybe Monses 4 arbeydster geringh wert gealimenteerdt -- 2 0 70
Wybe Nammes 6 matroos gemeen cu. 013-01-0 2 1 105
Thijs Nanninghs 5 vaerendspersoon gemeen cu. 020-00-0 2 3 95
wed. Aefke Nanninghs 5 capmaekster gemeen 012-13-0 2 0 93
Willem Nannings 3 weeversbaas bestaet wel cu. 015-06-0 2 1 47
wed. Reinouke Obbes 8 gealimenteerdt -- 3 1 136
wed. Geertje Obbes 8 geringh 012-13-0 2 0 137
Jan Oebles 6 weever gering cu. 011-13-0 2 0 108
Boote Oebles 6 oud, geringh bestaen cu. 011-09-0 2 0 102
Tjeerd Oebles 3 weever redelijk cu. 021-13-0 4 0 47
Bartel Oedses 6 hovenier gering bestaen cu. 023-01-0 4 2 103
Sjieuke Oeges 7 geringhe vrouw 006-12-0 1 0 118
Ritske Oenes 7 kuiper gering cu. 015-17-0 2 2 124
Jan Oenes 2 gealimenteerd cu. -- 3 2 20
Anne Oenes 8 adsistend aen 't collegie van de admiraliteyt cu. 030-00-0 4 2 151
Jurjen Okkes 6 metselaer gering bestaen cu. 013-01-0 2 1 105
Boote Okkes 3 gealimenteerd cu. -- 3 0 53
Andries Olpherts 5 matroos geringh 011-09-0 2 1 94
wed. Sjoerd Olpherts 3 uitdraegster seer geringh 006-16-0 3 4 44
Hylke Orks 2 schoenmaekersknegt cu. 011-13-0 2 3 34
Joris Ottes 4 matroos geringh bestaen cu. 015-06-0 2 1 67
Claas Ottes 1 geringh bestaen cu. 018-01-0 2 0 11
Auke Ottes 7 matroos op 't admiraliteytsjagt gemeen cu. 017-13-0 2 2 130
Jacob Ottes 8 stuirman bestaet maetigh cu. 011-13-0 2 3 153
Jetse Ottes 4 vaerendspersoon als scheepstimmerman 015-08-0 1 2 70
Jan Ottes 4 weever maetig 022-00-0 2 0 62
Jelle Ottes 1 matroos cu. 011-13-0 2 2 5
Carst Palsen 8 arbeyder gering cu. 011-09-0 2 0 147
Laas Piers 1 bestaet seer gering 007-17-0 1 0 6
wed. Lieuwe Piers 5 winkeliersche burgerlijk 032-15-0 2 0 80
Wybe Piers 1 matroos cu. 011-09-0 2 0 9
Eelkjen Pieter 8 herbergiersche maetigh 040-00-0 2 0 135
Jilles Pieters 3 weever bestaet geringh cu. 014-09-0 2 0 45
wed. Dirk Pieters 2 bestaet maetigh wel 013-07-0 1 0 33
Hendrik Pieters 1 matroos cu. 011-13-0 2 3 12
Jan Pieters Oldaan 1 coopman begoedight cu. 106-11-0 3 0 4
Jan Pieters Oldaen 1 voor de suikerrafineerderije, voor knegt en meyd 019-04-0 2 0 9
Hans Pieters 7 winkelier maetigh cu. 032-15-0 2 0 119
Wybe Pieters 2 ticchellaersknegt vrijgesel 007-17-0 1 0 31
Julianus Pieters 3 weever reedelijk cu. 015-16-0 2 0 45
Eeltje Pieters 8 stuirman maetigh cu. 018-01-0 2 0 154
Freerk Pieters 4 matroos geringh cu. 011-13-0 2 3 58
wed. Carst Pieters 1 bestaet seer geringh 006-12-0 1 0 1
Dieuke Pieters 1 nayster geringh bestaen 006-12-0 1 0 5
wed. Antje Pieters 8 gealimenteerd -- 1 0 148
Jan Pieters 3 winkelier gemeen cu. 018-13-0 4 0 54
Willem Pieters Mouter 1 wel begoedigt 141-13-0 4 0 4
Gerryt Pieters 4 matroos geringh cu. 011-09-0 2 0 69
Albert Pieters 2 bakker, mr. gemeen cu. 036-00-0 3 0 34
Douwe Pieters 5 trekschipper en schoenmaker cu. 026-00-0 5 0 80
Reynder Pieters 1 coopman en winkelier cu. 066-16-0 4 1 10
Sybren Pieters 3 matroos cu. 011-09-0 2 0 54
Floris Pieters 5 weever bestaet gemeen cu. 016-05-0 2 3 88
wed. Jan Pieters 2 arbeydster gering 006-16-0 2 2 31
Cornelis Pieters 3 weever bestaet geringh cu. 015-16-0 2 0 39
Cornelis Pieters 5 schoenmaeker, mr. gemeen 010-17-0 1 0 88
Hubert Pieters 4 weever maetigh 009-13-0 1 0 65
Watse Pieters Meetje 8 smackschipper maetig cu. 027-13-0 6 3 153
wed. Tjeerdtje Pieters 1 gealimenteerd -- 1 0 1
Ymkjen Pieters 1 arbeydster gering 006-12-0 1 0 6
Claas Pieters 1 gealimenteerdt cu. -- 2 3 16
Johannes Pieters 4 matroos gering cu. 011-13-0 2 3 68
Jan Poppes 3 weever bestaet gemeen cu. 015-06-0 2 1 48
Jacob Poppes 2 turfvoerder cu. 020-03-0 3 0 30
wed. Jan Poppes 8 nayster bestaet armelijk 006-12-0 1 1 138
Jan Poppes 6 schipper bestaet wel cu. 056-19-0 5 2 105
Pieter Poulus 0 bleeker, mr. maetigh cu. 040-00-0 5 0 155
Hessel Poulus 7 baentjersknegt geringh cu. 011-13-0 2 2 130
Hendrik Poulus 5 hovenier gemeen 029-09-0 3 0 88
Evert Poulus 5 riedmaeker bestaet wel cu. 020-09-0 2 0 89
Hendrik Poulus 5 arbeyder gering cu. 011-09-0 2 0 99
Hylkjen Pybes 8 arbeydster gering 006-16-0 1 1 144
wed. Pytter Pyters 4 spoelster gering 019-05-0 5 0 67
Jacobus Pytters 4 molenmaekersknegt cu. 018-17-0 4 2 77
Claas Pytters 3 gealimenteerdt cu. -- 2 0 41
Wiltje Pytters 3 hoedemaekersknegt cu. 011-13-0 2 0 51
Johan Pytters 3 keet, in Ferwerda's geringh 011-09-0 2 0 38
Heere Pytters 8 sleefmaeker geringh cu. 018-00-0 3 1 150
Doeke Pytters 6 schoenmaeker, mr. gemeen cu. 028-16-0 3 4 106
Jacob Pytters 4 beurtschipper maetigh cu. 033-14-0 4 1 68
wed. Reynder Pytters 5 arbeydster gering 006-12-0 1 0 81
Floris Pytters 6 gleybakkersknegt gering cu. 011-09-0 2 0 116
Taeke Pytters 2 weever cu. 011-09-0 2 0 27
Gosse Pytters 6 com.ris op de Wadlegger cu. 036-12-0 2 0 109
Johannes Pytters 8 coopman in kalk en steen cu. 036-00-0 2 0 139
Pytter Pytters 6 matroos op 't Princejagt cu. 017-13-0 2 2 116
Gerrit Pytters 1 gleijbakkersknegt gemeen cu. 020-00-0 4 0 5
wed. Sybren Pytters 1 wort gealimenteerdt -- 2 0 13
Tymon Pytters 5 gleybakkersknegt gering cu. 011-13-0 2 2 87
Stoffel Pytters 7 sjouwer bestaet geringh 011-13-0 1 2 126
Rinse Pytters 4 scheepstimmerman cu. 018-16-0 2 0 77
Luitjen Pytters 8 ijsersmid geringh cu. 019-01-0 2 1 141
wed. Engeltje Pytters 8 bestaet seer geringh 011-09-0 2 0 137
wed. Hendrik Pytters 6 bestaet wel 036-00-0 3 0 114
wed. Sybe Pytters 3 nayster reedelijk 015-01-0 2 0 51
Sipke Pytters 6 stuirman op 't Princejagt 025-09-0 2 0 114
Gerlof Pytters 4 dogter, bestaet wel 063-01-0 2 0 74
Trijntje Pytters 4 breydster seer geringh 006-12-0 1 0 58
Minne Pytters 3 waeterhaelder gering cu. 011-13-0 3 3 43
Antje Pytters 8 turfmeetster geringh 006-12-0 1 0 151
wed. Uilke Pytters 8 wort gealimenteerdt -- 1 2 141
Lijsbert Pytters 5 gealimenteerd -- 1 0 84
Frans Pytters 6 turfdraeger maetigh cu. 017-00-0 2 0 115
wed. Jan Pytters 8 nayster seer gering 011-09-0 2 0 139
wed. Lijsbert Pytters 7 gering 006-16-0 2 0 123
Antje Pytters 5 spoelster geringh bestaen 006-12-0 1 0 91
Freerk Pytters 6 matroos gemeen cu. 011-13-0 4 2 113
Yde Pytters 2 schipper, old en coopman in kalk en steen cu. 031-07-0 2 0 34
Oede Pytters 1 vaerendspersoon gemeen cu. 025-00-0 3 0 6
Jaepjen Pytters 5 turfmeetster geringh 006-16-0 1 1 96
Yde Pytters 6 helpbakker geringh cu. 011-09-0 2 0 102
Dirk Pytters 5 trekschipper gemeen cu. 018-01-0 2 0 86
Gerben Pytters 4 bestaet maetigh wel cu. 022-11-0 2 0 57
Jelle Pytters 5 schoenmoekersknegt 007-17-0 1 0 99
Ruird Pytters 3 keetwerker reedelijk cu. 015-17-0 2 2 51
Douwe Pytters 8 setschipper maetig cu. 030-14-0 2 0 144
Folkert Pytters 4 coopman wel begoedigt cu. 195-17-0 4 5 76
Dieuke Pytters 7 winkeliersche maetigh 015-01-0 2 0 133
Foppe Pytters 2 blauwferwersknegt cu. 015-05-0 2 3 23
Cornelis Pytters 2 waegenmaekersknegt cu. 011-13-0 2 1 37
Pieter R. van Arum 1 coopmansschrijver cu. 022-11-0 2 0 2
Claas R. Mahui 2 begoedight en vermogend 180-00-0 2 0 35
Jan Reffkes 5 soldaat, de man gealimenteerdt met turf cu. -- 3 0 94
Bauke Reinders 2 modderleyker cu. 020-00-0 3 0 34
Govert Reinders 2 koemelker gering cu. 015-05-0 4 3 24
wed. Fedde Reins 5 weeverinne gering 015-01-0 3 0 90
wed. Pytter Reins 7 winkeltje, klein geringh 006-16-0 1 2 131
Douwe Reins de Veth 4 bakker, mr., coopman en distillateur bestaet wel 056-09-0 4 0 58
Geertje Reins 6 gering 006-12-0 1 0 112
Hendrik Reints 4 weever gering 010-02-0 1 0 61
Theunis Remmerts 1 matroos cu. 017-06-0 3 0 17
wed. Lijsbert Remmerts 3 seer geringh bestaen 006-16-0 2 0 55
wed. Rommert Remmerts 0 bestaet geringh 011-09-0 2 0 155
Pier Reydses 7 en suster, bestaet seer geringh 011-09-0 2 0 123
wed. Hans Reynders 1 nayster suinigh 006-12-0 1 0 1
wed. Pieter Reynders 8 nayster bestaet geringh 020-17-0 5 1 152
Pytter Reynders 5 timmerman gemeen cu. 021-15-0 2 1 82
Lykle Reytses 5 ferwer, mr. gemeen cu. 015-06-0 2 1 84
Dirk Riemers 2 schoolkinders, houdt gering cu. 011-09-0 2 0 19
Taeaetske Rienks 6 houd slaepers geringh 006-12-0 1 0 116
Miechiel Rienks 7 bierdraeger geringh cu. 019-17-0 3 3 121
Jan Rients 4 weever bestaet geringh cu. 017-00-0 2 0 64
Jan Rients 5 arbeyder gering cu. 011-13-0 2 1 86
Jan Rijkerts 8 setschipper geringh cu. 011-13-0 2 0 137
Jan Rijks 3 sleefmaeker maetigh 011-13-0 1 1 40
Heere Rinkes 2 bontreeder begoedight cu. 080-00-0 3 0 36
Lolkjen Rinkes 7 renteniersche 057-04-0 2 0 128
Styntje Rinnerts 5 nayster reedelijk 007-17-0 1 0 99
wed. Jetske Rinses 7 gealimenteerd -- 1 0 122
wed. Abbe Rinses 3 winkeltje, klein geringh 015-06-0 2 1 54
Goitse Rinses 3 hoveniersknegt gemeen cu. 011-13-0 2 3 51
Eeltje Rinses 1 hovenier gemeen cu. 030-07-0 4 0 14
Ruird Rintjes 4 gealimenteerdt cu. -- 3 3 73
wed. Claas Rintjes 7 viswijff met Jan Hendriks, van gering bestaen 011-13-0 3 1 130
wed. Jacob Ripperts 6 gealimenteerd -- 3 0 107
wed. Minke Ritskes 1 gealimenteerdt -- 1 0 16
Tjeerdtje Ritskes 1 nayster 006-12-0 1 0 14
Ruird Robijns 8 sonder bedrijff gering cu. 022-08-0 3 0 142
wed. Tjietske Robijns 3 gealimenteerd -- 1 2 42
Gerrit Roelofs 5 matroos bestaet geringh cu. 011-13-0 2 2 84
Jan Roelofs 4 weever bestaet geringh cu. 017-13-0 2 2 66
Roelof Roelofs 2 matroos cu. 011-09-0 2 1 31
Jan Roelofs 8 matroos geringh cu. 011-13-0 4 0 146
Dirk Roelofs 1 matroos cu. 011-13-0 2 2 5
Jan Roelofs 5 wever gealimenteerdt cu. -- 4 0 92
Dirk Roelofs 1 bootsgesel cu. 011-13-0 2 2 6
Trijntje Romkes 8 arbeydster redelijk 006-12-0 1 0 134
Micchiel Romkes 4 arbeyder sober cu. 011-13-0 3 4 64
Rinske Romkes 8 arbeydster reedelijk 006-12-0 1 0 134
Rimmert Rommerts 2 gealimenteerdt cu. -- 2 4 25
Klaas Rommerts 2 gleybakkersknegt cu. 014-17-0 2 4 20
Sjoerd Rommerts 4 pannebackersknegt, mr. cu. 019-08-0 3 0 72
wed. Trijntje Roukes 3 gealimenteerdt -- 3 2 52
Jilderen Ruirds 8 bestaet geringh cu. 007-17-0 1 0 142
Freerk Ruirds 4 bakkersknegt gering cu. 011-13-0 2 2 73
Jan Ruirds 6 metselaersknegt geringh cu. 011-09-0 2 1 105
wed. Meyle Ruirds 7 bakkerinne, mr. 048-12-0 3 0 121
Swerus Ruirds 3 gealimenteerdt cu. -- 2 1 41
Willem Ruirds 5 potwinkel gemeen 010-17-0 1 0 88
Tytte Ruirds 2 stalman reedelijk cu. 045-00-0 3 4 25
wed. Tjerk Rutgers 3 gealimenteerdt -- 1 0 49
Heere Ruurds 8 scheepstimmerman cu. 020-00-0 5 0 137
wed. Sytske Ruurds 2 gealimenteerd -- 1 0 34
Minne Ruurds 1 blauwferwersknegt cu. 011-13-0 4 1 5
Pier Ruurds 8 matroos bestaet geringh cu. 011-13-0 2 2 145
Meye Saakes 5 matroos geringh cu. 011-09-0 2 1 95
Sipke Saekes 2 matroos maetigh cu. 011-13-0 4 1 20
wed. Aeltje Saekes 6 nayster gering 006-12-0 1 0 113
Keympe Saekes 1 bootsgesel cu. 011-13-0 3 4 6
wed. Folkert Saekes 8 gealimenteerdt -- 2 2 137
wed. Stoffel Saekes 4 bestaet geringh 006-12-0 2 0 77
Pieter Saekes 3 brouwer, mr. maetigh 037-09-0 3 2 38
wed. Jilles Saekes 8 arbeydster geringh 011-09-0 2 0 138
Jacob Saekes 7 matroos geringh cu. 011-13-0 2 2 123
Sjoerdtje Saekles 1 arbeydster seer gering 006-12-0 1 0 6
Claas Scheltes 5 huistimmermansknegt cu. 015-13-0 4 0 87
Antje Scheltes 8 sonder bedrijff geringh 006-12-0 1 0 150
wed. Trijntje Scheltes 1 lijnslaeger wed. Yke Goverts, bestaet wel 045-00-0 3 0 3
Tytte Scheltes 8 schipper maetigh cu. 025-00-0 2 0 153
Jan Scheltes 8 pottebakker geringh cu. 036-00-0 7 2 152
wed. Jacob Scheltes 6 backerinne, mr. 055-09-0 4 0 112
Harke Seerps 7 matroos seer gering cu. 011-09-0 2 0 132
wed. Albert Seerps 4 arbeydster gering 006-16-0 2 0 64
Tjeerd Seerps 0 scheepstimmerman 040-00-0 4 2 155
Doede Sierks 2 boode van 't smal schippersgild cu. 016-11-0 2 0 34
Gerritje Sierks 5 gealimenteerd -- 1 2 89
Wybren Sierks 2 rentenier gemeen 011-12-0 1 0 34
Sybout Sierks 2 beurtschipper cu. 031-02-0 2 3 34
Tjamke Sierks 3 oppermaegd in keet van burgemeester Ripma wed. 012-04-0 1 0 38
Zeelis Sijl 1 rentenier welgesteld 018-19-0 1 0 17
Warner Sikkes 8 gleybakkersknegt cu. 011-13-0 2 1 149
wed. Grytje Sikkes 8 winkeliersche maetigh 046-11-0 3 0 136
wed. Jan Sikkes 7 wort gealimenteerdt -- 2 0 124
wed. Ymke Sikkes 6 nayster seer gering 006-16-0 1 2 110
Jan Sikkes 5 sakkedraeger gering 007-17-0 1 0 84
Yttje Sikkes 5 bestaet soober 006-12-0 1 0 95
wed. Doede Sikkes 5 bestaet gemeen 011-12-0 1 0 94
Taeke Sikkes 1 gealimenteerd cu. -- 2 2 5
Yttje Sikkes 1 nayster gering 006-12-0 1 0 6
Willem Simons 1 alimenteerdt cu. -- 4 2 4
Jan Simons 2 kuipersknegt geringh cu. 011-13-0 3 1 26
Jan Simons 2 bakker, mr. cu. 036-12-0 4 1 25
Gyke Simons 2 gealimenteerdt cu. -- 2 4 27
Sybe Simons 1 matroos cu. 017-13-0 2 2 7
Jacob Simons 1 beurtschipper, old cu. 068-01-0 5 2 17
Mayke Simons 6 nayster gemeen 006-12-0 1 0 114
Alle Simons 6 scheepstimmerman cu. 027-13-0 4 0 115
Claas Simons 8 bakker, mr. maetigh cu. 048-00-0 4 1 134
Douwe Simons 1 schipper varende een galjoot 035-09-0 2 3 1
wed. Tyttje Simons 1 arbeydster gering 010-04-0 2 0 5
wed. Ruird Simons 4 backerinne reedelijk 041-15-0 3 0 57
Fokke Simons 4 timmerman, mr. maetig cu. 036-07-0 3 0 73
wed. Dieuke Sipkes 5 van gemeen bestaen 012-01-0 3 0 99
Gerrit Sipkes 5 silversmidsknegt gemeen 007-17-0 1 0 99
Harmen Sipkes 6 gealimenteerdt cu. -- 2 4 107
Hidde Sipkes 1 pannebackersknegt cu. 014-13-0 4 1 15
Schelte Sipkes 5 timmerman geringh cu. 016-09-0 2 5 97
wed. Jildert Sipkes 5 gealimenteerd -- 2 0 81
Jacob Sipkes 1 matroos cu. 011-13-0 2 1 7
Henne Sipkes 4 schoenlapper geringh cu. 012-13-0 2 0 75
Jan Sipkes Buma 3 winkeltje geringh 011-13-0 2 1 48
wed. Reinskjen Sipkes 8 gealimenteerd -- 2 4 136
Sybren Sipkes 2 wever geringh 018-16-0 2 0 22
Haering Sipkes 7 kaersmaeker soober cu. 011-13-0 4 2 126
wed. Cornelis Sipkes 2 gealimenteert -- 2 0 33
wed. Trijntje Sipkes 5 van sober bestaen 006-16-0 2 2 94
Lieve Siverds de Bruin 7 coopman bestaet wel cu. 072-01-0 4 0 131
Johantje Sjoerds 2 nayster gering bestaen 006-12-0 1 0 29
Eeke Sjoerds 3 turfdraeger en geleybackersknegt reedelijk 017-00-0 1 0 55
Yisk Sjoerds 3 bovenmaegd in de keet van de Heer Fontein 007-16-0 1 0 42
Jan Sjoerds 2 alimenteerd cu. -- 2 3 26
Pieter Sjoerds 2 bontweever bestaet wel cu. 039-03-0 2 4 22
wed. Anjus Sjoerds 8 nayster geringh 012-01-0 3 0 152
Eeltje Sjoerds 5 arbeyder gering cu. 011-09-0 2 0 96
Enogh Sjoerds 6 schipper, old reedelijk cu. 030-00-0 2 0 105
Feyke Sjoerds 3 scheepstimmerman, klein winkeltje cu. 017-13-0 2 2 40
Baernt Sjoerds 2 gealimenteerdt cu. -- 2 2 26
Frans Sjoerds 1 arbeyder geringh bestaen cu. 011-09-0 2 0 2
wed. Lijsbert Sjoerds 8 bestaet seer geringh 006-12-0 1 0 143
Simon Sjoerds 4 scheepstimmerman gering cu. 019-01-0 2 1 74
Ocke Sjoerds 8 matroos geringh cu. 011-13-0 3 0 153
wed. Jan Sjoukes 8 winkeliersche geringh 006-16-0 2 3 149
wed. Sjouke Sjoukes 7 winkeliersche 042-19-0 2 0 132
Rein Sjoukes 5 gleybakkersknegt cu. 029-09-0 3 0 87
Ulbe Sjoukes 4 waegenaer geringh cu. 024-13-0 4 3 63
Beernt Steevens 4 weeversknegt geringh 007-17-0 1 0 61
Lubbert Steevens 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 64
Arent Steevens 2 bontweever, mr. cu. 017-13-0 2 2 21
Jacobus Steevens 7 bestaet maetigh wel cu. 036-12-0 2 0 120
Johannes Steffens 2 matroos cu. 011-13-0 4 5 26
Gerrit Steffens 4 weever geringh cu. 015-16-0 2 0 61
Jelle Steffens 8 matroos geringh cu. 011-13-0 4 1 145
Sybe Stoffels 7 arbeyder gering cu. 011-09-0 2 0 121
Claas Swerus 8 boekbinder maetigh 018-00-0 1 0 134
Lieuwe Sybes 4 bestaet maetigh cu. 015-16-0 2 0 78
Jan Sybes 2 trekschipper 022-11-0 2 0 32
Jacob Sybes 8 sjouwer bestaet geringh cu. 011-09-0 2 0 151
Jacob Sybes 5 timmerman gemeen cu. 018-01-0 2 0 88
Douwe Sybes 3 schoenlapper seer geringh 007-17-0 1 0 54
Anske Sybes 1 metselaar, mr. reedelijk cu. 025-14-0 2 0 15
Otte Sybes 7 wolkammer, mr. cu. 084-00-0 4 1 119
Beytske Sybes 5 nayster bestaet wel 006-12-0 1 0 85
Aeghjen Sybes 5 gealimenteert -- 2 0 97
wed. Auke Sybes 8 bestaet geringh 006-16-0 1 1 148
Gijsbert Sybes 6 rentenier bestaet wel 052-17-0 2 0 108
Tjebbe Sybrens 1 zeijlmaekersknegt 009-01-0 1 0 2
Hendrik Sybrens 6 timmermansknegt geringh cu. 011-09-0 2 0 107
Jan Sybrens 4 matroos cu. 011-09-0 2 0 66
Gouke Sybrens Hingst 5 laekenkooper bestaet wel cu. 056-01-0 2 2 80
Rink Sybrens 3 ondermaegd in keet Heer Fontein geringh 006-12-0 1 0 42
Ynte Sybrens 7 winkeltje, klein geringh 017-13-0 2 2 128
Barent Sybrens 1 matroos cu. 011-13-0 3 1 15
Wybren Sybrens 4 matroos gering bestaen cu. 011-13-0 3 2 74
Lammert Sybrens 5 scheepstimmerknegt cu. 020-05-0 4 1 98
Sipke Sybrens 1 weever cu. 018-00-0 2 2 13
Jan Sybrens 7 schoenmaeker, mr. maetigh cu. 022-01-0 2 4 120
wed. Evert Sybrens 2 bestaet seer gering 006-12-0 1 0 31
Freerk Sybrens 6 schipper, old reedelijk cu. 040-19-0 6 1 106
Jan Sybrens 6 adsistent bestaet geringh cu. 019-17-0 4 0 103
Lolke Sybrens 6 winkelier gemeen cu. 026-15-0 3 0 114
Klaas Sybrens 1 suikerbackersknegt cu. 017-05-0 4 1 13
Simon Sybrens 2 trekschipper op Leeuwarden et vice versa cu. 014-09-0 2 0 20
Aukjen Sybrens 8 melktapster gering 006-12-0 1 0 142
Hessel Sybrens Hingst 1 weever seer geringh 007-17-0 1 0 15
Marijke Sydses 4 006-12-0 1 0 60
Rinske Symons 2 gealimenteerd -- 3 0 26
Jan Symons 1 metselaer maetig cu. 022-03-0 2 2 15
Doeke Symons 2 timmerman, mr. en pannebakker cu. 031-14-0 3 2 23
Regt Symons 4 vaerendspersoon geringh cu. 020-09-0 4 3 68
Willem Symons 1 houtsjouwer geringh 007-17-0 1 0 18
Foppe Symons 7 baentjersknegt geringh cu. 011-13-0 2 2 126
Sybren Symons 1 schipper, old gering 010-17-0 1 0 11
Lolke Sytses 6 trekschipper reedelijk 012-04-0 1 0 109
Pytter Sytses 5 bestaet seer sober cu. 011-13-0 2 4 95
wed. Hessel Sytses 4 bestaet seer geringh 006-16-0 3 1 74
Anne Sytses 8 scheepstimmerbaas cu. 040-00-0 2 1 154
wed. Jan Tabes 8 bestaet geringh 015-00-0 1 0 146
Jan Tabes 7 trekschipper geringh cu. 012-13-0 2 0 121
Louw Taeaekes 3 weever geringh cu. 011-13-0 3 3 49
Symon Taeaekles 8 matroos gering cu. 011-13-0 2 1 143
Wybe Taekes 8 matroos op 't Princejagt cu. 017-08-0 2 1 142
Sybrand Taekes 8 schipper maetigh cu. 022-08-0 3 0 140
wed. Hinke Taekes 1 gealimenteerdt -- 1 0 18
Reinder Taekes 8 matroos geringh cu. 011-13-0 2 2 140
Lammert Teyes 5 coopman bestaet wel cu. 036-07-0 3 0 91
Zeeger Theunis 1 pannebackersknegt cu. 008-09-0 2 0 11
Jan Theunis 6 gealimenteerdt cu. -- 2 4 110
Remmert Theunis 1 scheepstimmerman, vaert voor cu. 018-00-0 2 1 10
Maertje Theunis 2 spoelster 006-12-0 1 0 30
wed. Saepe Theunis 3 spoelster bestaet geringh 006-12-0 1 0 52
Bonne Theunis 5 matroos bestaet geringh cu. 017-13-0 2 2 93
Gijsbert Thijssen 8 matroos seer geringh cu. 011-13-0 6 1 145
wed. Pieter Thomas 1 wort gealimenteerd -- 2 0 13
wed. Cornelis Thomas 7 turfmeetster gering 006-16-0 1 2 123
Willem Thomas 4 weeversknegt gering cu. 011-13-0 2 2 65
Claes Thomas IJsenbeecq 6 bontreeder bestaet wel 099-19-0 6 0 115
Grytje Thomas 8 winkeltje geringh 006-12-0 1 0 143
Pieter Thomas 3 arbeyder seer geringh cu. 011-13-0 4 4 43
Hendrik Thomas Tromp 6 opsigter op de maet van de turfkorven reedelijk 023-15-0 2 0 110
wed. Jan Thomas IJsenbeecq 6 laekenkooperse reedelijk 040-00-0 2 1 102
Emmetje Thomas 2 renteniersche taemelijk 011-12-0 1 0 35
Ysbrand Thomas 1 suikerbakkersknegt cu. 013-01-0 2 1 16
wed. Leentje Tijssen 3 gealimenteerdt -- 2 0 46
Jan Tijssen 3 weever seer geringh cu. 011-13-0 2 2 47
Tymon Tijssen 7 sakkedraeger geringh cu. 011-13-0 4 1 130
wed. Antje Tijssen 4 gealimenteerdt -- 1 0 68
Hendrik Tijssen 1 gealimenteerdt cu. -- 3 1 8
Hendrik Tijssen 1 scheepstimmerman cu. 017-00-0 2 0 15
wed. Roelof Tijssens 3 gealimenteerdt -- 3 0 49
Gatse Tjallings 3 koordewerker gemeen cu. 017-00-0 2 0 42
Jaye Tjallings 5 wolkammersknegt en schoenmaekersknegt met sijn broeder 017-00-0 2 0 83
wed. Lijsbert Tjallings 5 bestaet seer geringh 006-12-0 1 0 85
Tjalling Tjallings 2 trekschipper cu. 023-13-0 2 2 37
Eeltje Tjallings 1 houtsjouwer gering cu. 011-13-0 2 2 18
Jacob Tjallings 4 timmerman gemeen cu. 023-12-0 2 2 73
wed. Geertje Tjallings 1 gealimenteerdt -- 1 2 16
Gerrit Tjallings 8 gortmaeker, mr. 060-00-0 3 0 146
Sjoerd Tjebbes 1 matroos 011-09-0 2 0 5
Broertje Tjebbes 7 nayster bestaet gemeen 009-01-0 1 0 120
Johannes Tjebbes 7 gortmaeker, mr. 009-01-0 1 0 120
Gosse Tjebbes 4 huistimmerman cu. 033-04-0 3 0 67
Antje Tjeerds 2 bestaet taemelijk wel 009-00-0 1 0 32
Dirk Tjeerds 4 vaerendpersoon geringh cu. 011-13-0 2 4 79
Freerk Tjeerds 5 sakkedraeger geringh cu. 011-13-0 4 1 91
Doitse Tjeerds 4 matroos geringh cu. 011-13-0 2 1 71
Keimpe Tjeerds 5 sleefmaeker, mr. cu. 041-15-0 3 0 88
Fokke Tjeerds 4 houtkooper maetigh cu. 071-17-0 4 1 74
Pieter Tjeerds 2 sleefmaeker, mr. redelijk cu. 029-09-0 3 0 33
wed. Maeyke Tjeerds 1 seer gering 010-04-0 2 0 2
Tjeerd Tjeerds 5 bakker, mr. bestaet wel cu. 043-17-0 4 0 83
wed. Sjiouke Tjeerds 6 spoelster geringh 006-12-0 1 3 110
Broer Tjeerds 3 sakkedraeger reedelijk 016-01-0 1 1 53
Jan Tjeerds 3 weever taemelijk cu. 012-13-0 2 0 49
Yde Tjeerds 8 pannebakkersknegt cu. 011-13-0 2 1 144
wed. Jan Tjeerds 5 stoelsetster gemeen 009-12-0 1 0 85
Remkjen Tjepkes 6 nayster maetigh 006-12-0 1 0 106
Rinse Tjepkes 5 stalknegt van Vosma cu. 018-16-0 2 0 84
Wopke Tjepkes 6 weever bestaet maetigh 013-05-0 1 0 106
Cornelis Tjerks 7 pannebakkersknegt gealimenteerd cu. -- 2 4 122
Andrys Tjerks 6 scheepstimmerman cu. 028-00-0 2 1 108
Roelof Tjerks 2 turfdraeger cu. 014-09-0 2 0 28
Jacob Tjerks 1 soutdraeger cu. 020-08-0 2 1 15
Rutger Tjerks 3 matroos cu. 011-13-0 3 3 48
Lieuwe Tjerks 4 slaegersknegt geringh cu. 011-13-0 2 2 57
Grytjeen Tjieskjen Wassenaer 8 nayster bestaen maetigh 017-00-0 2 0 152
Feyte Tjommes 3 scheepstimmerman cu. 017-05-0 4 1 54
wed. Akke Tobias 6 seer geringh bestaen 006-12-0 1 0 106
Benne Tomas 4 matroos bestaet maetigh cu. 011-13-0 3 0 77
Douwe Tomas 8 sjouwer gering cu. 011-13-0 3 2 139
Edsger Tyttes 2 gleybakkersknegt cu. 011-13-0 2 1 31
Dirk Tyttes 6 gealimenteert cu. -- 2 1 107
wed. Schelte Tyttes 4 winkeliersche geringh 008-09-0 2 0 78
wed. Neeltje Tyttes 8 wort gealimenteerdt -- 1 0 140
Gerben Tzjommes 6 chirurgijn, mr. burgerlijk 043-17-0 4 0 116
wed. Dieuke Uilkes 5 gealimenteerd -- 1 0 94
wed. Geertje Uilkes 1 gealimenteerdt -- 2 0 15
wed. Dirk Uilkes 5 spoelster bestaet geringh 015-13-0 4 0 81
Hans Uilkes 5 matroos gealimenteerdt cu. -- 5 0 86
wed. Jan Uilkes 5 gealimenteerd -- 1 0 84
Wybren Ulbes 1 pauper, gealimenteerd -- 1 0 8
Thijs Ulbes 1 modderleyker cu. 017-06-0 3 0 11
Pytter Ulbes 8 man nae Indi geringh cu. 011-13-0 2 2 136
wed. Yttje Ulbes 6 gering 006-16-0 2 0 106
Pieter Ulbes 5 nettebreyder gemeen 007-17-0 1 0 89
Trijntje Ulbes 6 nayster en suster, bestaet maetigh 018-01-0 2 0 115
Meyndert Urks 3 arbeyder geringh cu. 011-09-0 2 0 42
Hendrik Warners 3 gealimenteerdt cu. -- 3 1 47
wed. Harmke Warners 1 pauper 007-04-0 2 0 9
wed. Pyttje Warners 1 wed. Jan Theunis, geringh 006-12-0 2 0 13
Hans Warners 3 spinbaes op de stadspinsolder reedelijk cu. 023-15-0 3 0 44
Harmen Warners 1 wever cu. 011-09-0 2 0 8
Sjoerd Wessels 1 matroos cu. 011-13-0 4 1 3
Yge Wiegers 6 weever en soon Pieter Yges, bestaet matigh 032-15-0 2 0 116
Gerben Wigles 5 matroos bestaet gemeen cu. 011-09-0 2 0 95
Hendrik Willems 6 weever reedelijk 019-13-0 3 1 112
Willem Willems 3 weever bestaet gemeen cu. 015-06-0 2 1 47
wed. Willem Willems 2 wort gealimenteerdt -- 2 0 21
wed. Gerrit Willems 5 bestaet geringh 006-12-0 1 0 94
Jacob Willems 7 castmaeker maetigh 022-05-0 1 0 127
Simon Willems 7 herbergier soober cu. 034-16-0 4 4 125
wed. Yffke Willems 5 turfmeetster geringh 006-12-0 1 0 86
Jacob Willems 5 trekschipper reedelijk cu. 036-03-0 4 1 93
Dirk Willems 7 boode van de armekaemer cu. 011-13-0 5 3 129
Geert Willems 6 matroos geringh cu. 011-13-0 2 0 110
Haye Willems 1 sakkedraeger cu. 011-13-0 4 0 16
Beernt Willems 3 matroos op 't Princejagt cu. 015-13-0 4 0 50
Meyndert Willems 3 matroos cu. 011-13-0 2 0 42
Marten Willems 6 matroos gemeen cu. 014-13-0 2 1 111
Gryttje Willems 1 wort gealimenteerdt -- 2 2 12
Lieuwe Willems 2 trekschipper cu. 024-15-0 2 1 37
Jan Willems 1 scheepstimmerman 018-00-0 1 0 12
Albert Willems 6 gealimenteerd cu. -- 2 1 113
Albertje Willems 6 turfmeetster gemeen 006-12-0 1 0 110
Jan Willems 3 weever bestaet maetigh cu. 015-01-0 3 0 45
wed. Maeyke Willems 3 arbeydster armtlijk 006-16-0 2 0 55
Ype Willems 7 sleeper gering 011-13-0 5 0 129
Ettie Willems 4 gealimenteerd -- 1 0 57
wed. Beytske Willems 2 wort gealimenteerd -- 2 0 21
Pieter Willems 8 herbergier redelijk cu. 050-00-0 3 3 134
wed. Harmen Willems 8 bestaet seer geringh 006-12-0 1 0 153
wed. Klaas Willems 2 scheerster 006-16-0 2 0 28
Claas Willems Hoogstraeten 6 laekenkooper 125-00-0 6 0 101
Feyke Willems 8 metselaersknegt geringh cu. 011-13-0 3 2 136
Tyttje Willems 7 arbeydster gering 006-12-0 1 0 124
Haentje Willems 2 baantjersknegt redelijk 016-01-0 1 1 22
wed. Aukjen Willems 2 haerv(l)egster 006-16-0 1 0 30
wed. Tjietske Willems 6 gealimenteerdt -- 1 0 113
Ewert Willems 3 weever bestaet geringh cu. 017-13-0 2 3 46
Frans Willems 2 weever, mr. cu. 023-13-0 2 2 29
Coene Willems 8 metselaer, mr. en winkelier 036-00-0 3 1 138
Hendrik Wolles 3 pannebakkersknegt cu. 011-13-0 3 0 44
Hans Wopkes 7 gealimenteerdt cu. -- 4 1 130
Weltje Wopkes 1 vistehuisbringster 006-12-0 1 0 1
wed. Claas Wopkes 2 spoelster gering 006-12-0 2 0 27
Theunis Wouters 4 turfdraeger geringh 019-05-0 1 2 62
Jan Wouters 3 gealimenteerdt cu. -- 3 2 52
Jan Wouters 4 weever geringh cu. 019-08-0 3 0 60
Pier Wouters 4 schuitschipper 046-11-0 3 0 59
wed. Claes Wouters 2 melktapster 006-16-0 1 1 33
Jetse Wouters 4 schipper bestaet maetigh cu. 030-00-0 2 1 79
Haytse Wouters 3 weever reedelijk cu. 015-13-0 4 0 49
Jacob Wouters 1 timmerman, mr. 014-15-0 1 0 9
Alef Wybes 3 weever geringh cu. 011-13-0 2 2 45
Doekle Wybes 5 schuitschipper reedelijk cu. 039-07-0 6 0 93
wed. Hidde Wybes 2 nayster sittende met kinders 012-04-0 1 0 33
wed. Mayke Wybes 6 gealimenteerdt -- 3 0 111
wed. Aeltje Wybes 1 arbeydster 006-12-0 1 0 11
wed. Janke Wybes 1 winkeltje, klein 022-17-0 6 2 11
wed. Wybe Wybes 2 gealimenteerdt -- 2 2 31
wed. Douwe Wybes 1 viswijff 006-12-0 3 1 8
Wybren Wybes 1 baentjersknegt cu. 011-13-0 2 3 13
Age Wybes 4 arbeyder geringh cu. 011-13-0 4 0 63
Jan Wybes Hop 7 visman bestaet maetigh cu. 024-16-0 2 3 129
wed. Tjieskjen Wybes 6 sonder bedrijff, geringh 029-03-0 4 0 106
Anne Wybes 3 arbeyder bestaet suinigh cu. 011-09-0 2 0 45
Jan Wybes 8 stuurman op 't admiraliteytsjagt cu. 029-05-0 6 4 139
Freerk Wybes 6 seepsiedersknegt geringh cu. 011-09-0 5 2 116
Freerk Wybrens 4 weever bestaet geringh cu. 019-00-0 2 0 76
Trijntje Wybrens 1 wort gealimenteerd -- 1 2 18
Broer Wybrens 4 timmermansknegt geringh cu. 017-13-0 2 2 67
Jan Wybrens 5 kleermaeker, mr. 018-04-0 1 0 98
wed. Jan Wybrens 5 spoelster gering 006-12-0 1 0 90
wed. Ytske Wybrens 1 wort gealimenteerd -- 1 0 18
Haytse Wybrens 4 wever bestaet geringh cu. 019-17-0 4 0 66
Doeke Wybrens 7 glaesemaeker maetigh cu. 033-02-0 3 2 124
Heere Wybrens 2 waterhaelder voor een zoutkeet cu. 020-01-0 2 2 37
Wybe Wybrens 8 gleybakkersknegt cu. 017-13-0 2 0 152
Jacob Wybrens 2 arbeyder cu. 020-03-0 3 0 22
wed. Sjoerd Wybrens 5 van goed bestaen 048-15-0 2 1 98
Heere Wybrens 1 metselaar bestaet gemeen cu. 025-00-0 2 3 7
Jentje Wybrens 8 matroos geringh cu. 011-09-0 2 0 142
Gerlof Wygers 7 wolkammersknegt 020-12-0 1 0 130
wed. Grytje Wygers 0 bleekersche geringh 022-17-0 6 0 155
Jacob Wygers 7 cooperslaeger, mr. cu. 036-12-0 2 0 128
wed. Antje Wygers 8 gealimenteerdt -- 1 0 143
wed. Andrys Wytses 7 gealimenteerdt -- 2 4 120
Hein Wytses 4 weeversknegt cu. 014-09-0 2 0 61
Aeltje Wytses 8 zie Andle Bonnes -- 0 0 148
Pytter Wytzes 7 kladferwersknegt gemeen cu. 017-08-0 2 1 130
wed. Jacob Ydes 3 winkeltje, klein geringh 006-16-0 2 2 41
Arnoldus Ydes 5 sakkedraeger gemeen cu. 011-13-0 2 1 86
Claes Ydes 5 matroos bestaet gemeen 007-17-0 1 0 96
Yde Ydes 4 matroos cu. 015-17-0 2 2 57
Jan Ydes de Groot 2 beurtschipper cu. 028-11-0 2 0 23
Claes Ydes Wijngaerden 5 schoolmeester gemeen cu. 019-13-0 3 1 84
Saeke Ydes 4 matroos geringh cu. 011-13-0 2 4 73
Floris Ydes 8 stadstimmerknegt cu. 017-05-0 4 1 145
Hartman Yges 7 bakkersknegt maetigh 007-17-0 1 0 123
Claas Yges 3 arbeyder bestaet soober 011-13-0 2 2 41
Sytske Yges 8 arbeydster gering 006-12-0 1 0 139
Gerlof Ymes 3 seer gering, door vrinden onderhouden cu. 011-13-0 3 0 54
Melle Ynses 2 coopman en winkelier cu. 050-09-0 4 0 37
wed. Taeke Yntes 4 bestaet seer geringh 006-12-0 1 0 57
wed. Johannes Ypes 2 winkeliersche 018-00-0 1 0 28
Claas Ypes 7 vaerendpersoon gering cu. 011-09-0 2 0 127
Jacob Ypes 2 scheepstimmerman cu. 015-13-0 2 0 33
Jan Ypes 8 matroos bestaet maetigh cu. 011-13-0 2 1 149
Cornelis Ypes 8 matroos geringh cu. 011-13-0 2 1 138
Eybert Ypes 4 weever geringh 012-13-0 2 0 66
Ulbe Ypes 4 matroos geringh cu. 011-09-0 2 0 74
Sent Ypes 4 haerweever, mr. maetigh cu. 020-09-0 2 0 64
Ysbrand Ypes 4 smidsknegt gering cu. 011-13-0 2 2 67
Dirk Ypes 8 weeversknegt gemeen cu. 011-13-0 2 1 149
Obbe Ypes 6 hoedemaeker, mr. 015-05-0 3 2 105
Trijntje Ypkes 2 nayster taemelijk 009-12-0 1 0 23
Dirk Ypkes 1 schuitschipper suinigh cu. 011-13-0 3 0 5
Sikke Ypkes 1 molenaer, mr. bestaet wel cu. 030-00-0 2 1 6
Douwe Ypkes 2 pannebackersknegt cu. 015-16-0 2 0 19
Barent Ysaaks 7 craemer joodsch, gering cu. 016-13-0 3 1 124
Philippus Ysaaks 7 coopman bestaet geringh cu. 017-09-0 2 3 121
Ype Ysbrands 4 ijsersmid maetigh cu. 012-13-0 2 0 79
Wytse Ysbrands 6 kleermaekersknegt cu. 011-13-0 2 3 108
wed. Harmen Ysraels 4 weverinne geringh 007-17-0 1 0 60
Abraham Ysraels 7 coopman joodsch cu. 038-03-0 3 6 120
Hendrik Zacharias 6 weever gemeen cu. 017-00-0 2 0 111
Jan Zacharias 4 schoolmeester geringh cu. 018-09-0 3 4 65
Jocchum Zacharias 7 hoedemaeker geringh 018-01-0 2 0 129
Pieke Zacharias 3 rogmeeter geringh cu. 011-13-0 3 0 39
Hendrik Zeegers 1 matroos cu. 011-09-0 2 0 16
Theunis Ziegers 2 gealimenteerd cu. -- 3 0 32
Ype Zijes 1 baantjersknegt, mr. 018-01-0 2 0 14
Klaes Zytses 1 bontreeder, mr. 050-15-0 3 0 17