Harlingen, quotisatie 1749 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 646)

Belastingen heffen en betalen is niets nieuws. Het bestuur van een land, provincie of stad moest toch op de een of andere manier aan geld komen om haar werk te kunnen doen. Zoals nu op bijv. benzine, alcohol en rookwaren accijns wordt geheven, werd dat vroeger op de toenmalige luxe-artikelen gedaan. Soms ook was er acute geldnood, bijvoorbeeld als er een oorlog werd gevoerd, en dan werd er een nieuwe belasting bedacht.

Zo werd in 1606, ten tijde van de Verenigde Nederlanden, "alomme binnen de Geunieerde Provintien, de Quartieren, Steden, Casteelen, Forten ende platte Landen, onder der selver ghehoorsaamheydt wesende, het Haertsteden- ofte Schoorsteen-geldt, tot onderstant van de Oorloge" [...] "onfangen ende geheven". In de loop der eeuwen is op een dergelijke manier ook belasting geheven op o.a. zout, trouwen en begraven, het malen van o.a. graan (het "gemaal"), huishuur (reëelkohieren), en op het hebben van dienstboden, wagens, paarden, ramen enz.

Rond 1748 ziet de burgerij door de bomen het bos niet meer en er breken rellen uit, gericht tegen de belastingpachters: het Pachtersoproer. De belastingpachters werden er sterk van verdacht nogal wat in eigen zakken te steken. Er wordt besloten om iets anders te proberen: één belasting waarin alles verwerkt is; de personele quotisatie. In 1749 wordt de belasting op die manier geheven en gaat men iedere woning langs om vast te leggen hoeveel personen van boven en onder de 12 jaar er wonen, wat het beroep van de hoofdbewoner is, en het belangrijkste: wat het inkomen van die hoofdbewoner is. Volgens een vastgestelde schaal wordt de belasting ge├»nd. Het vastleggen van de gegevens gebeurde in de zogenoemde quotisatie-kohieren.

Het volk is tegen de verwachtingen in met deze belasting zo mogelijk nog ontevredener dan met de vroegere belastingen, en in 1750 is de quotisatie dan ook alweer afgeschaft.

In de lijst staat "kw" voor kwartier, de wijk waar men woonachtig was. De stad was in deze tijd verdeeld in 8 kwartieren en de zgn. "Buytenbuirt" (hier kwartier 0).
In de kolom "beroep" staat nooit "burgemeester" of "vroedsman" omdat dat geen beroepen waren.
In de kolom "omschrijving" komt vaak "cu." voor, dat betekent "cum uxore", met echtgeno(o)t(e).
In de kolom "aanslag" staat het bedrag van de quotisatie vermeld in caroliguldens-stuivers-penningen. Een caroligulden (£) was 20 stuivers en een stuiver was 16 penningen.
In de kolommen "volw." en "kind." staan het aantal personen van boven resp. onder de 12 jaar.
De kolom "fol." staat voor folio, de pagina waarop in het originele boek de betreffende inschrijving is gedaan.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-05-20 17:03:41.A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  voorn patr familienaam kw beroep omschrijving aanslag verhoging volw kind folio
Feddrik A. Mahui 1 wel begoedight £ 126-01-0 £ 21 2 0 3
Gerrit Aarents 5 weever bestaet gemeen cu. £ 020-17-0 £ 4 2 4 91
Joris Aarts 3 gortmaeker, mr. reedelijk cu. £ 029-09-0 £ 5 3 0 54
Rinse Abbes 7 vaerend persoon nae Oost Indiën cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 123
wed. Fokke Abbes 7 spoelster seer gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 119
Hylkjen Abbes 5 nayster reedelijk £ 014-15-0 £ 2 1 0 85
Antje Abbes 4 nayster bestaet maetigh £ 014-15-0 £ 2 1 0 58
Pieter Abels 3 bovenmeyd in de keet dochter £ 007-16-0 £ 1 1 0 43
Minne Abes 1 geringh £ 011-01-0 £ 2 1 2 10
Hyltje Abes 6 kooltjer bestaet wel cu. £ 028-16-0 £ 5 2 1 110
Hans Abrahams 5 turfdraeger sober cu. £ 011-13-0 £ 2 2 5 83
Beernt Adams 7 sjouwer gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 2 119
Heere Adams 5 sjouwer geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 92
Frans Adams 4 weever gering cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 65
Stittert Adams 6 galliootschipper cu. £ 037-09-0 £ 6 3 2 108
wed. Hendrik Adams 4 weeverinne gering £ 007-17-0 £ 1 1 0 65
Allert Adriaans 3 weever bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 0 48
wed. Frans Adriaens 4 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 1 61
Sipke Aedes 4 weever gering cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 65
Bernardus Aedsgers 5 helpbakkersknegt cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 83
Wopke Aedsgers 5 matroos op 't admiraliteytsjagt bestaet gemeen cu. £ 021-05-0 £ 4 2 2 87
wed. Lolkjen Ages 7 gealimenteerdt £ -- £ 0 3 0 126
Wiltje Ages 0 arbeyder gemeen cu. £ 020-00-0 £ 3 2 3 155
Willem Ages 7 winkelier maetigh cu. £ 032-15-0 £ 5 2 0 120
Minne Ages 3 schipper, Sneeker gering cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 41
Harmen Alberts 2 kooltjers cu. £ 015-05-0 £ 3 2 3 25
Theunis Alberts 4 weever gemeen £ 010-17-0 £ 2 1 0 72
Doede Alberts 8 sjouwer gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 146
Hinke Alberts 8 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 142
Jan Alberts 1 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 8
Hendrik Alberts 3 weever bestaet qeringh cu. £ 016-09-0 £ 3 2 5 40
wed. Johanna Alberts 8 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 3 148
Hendrik Alberts 4 weever gemeen cu. £ 019-08-0 £ 3 3 0 64
Gerlof Alberts 4 blauferwer, mr. reedelijk cu. £ 030-00-0 £ 5 2 0 58
Trijntje Alberts 4 nayster seer sober £ 006-12-0 £ 1 1 0 59
Douwe Alberts 1 wort gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 0 18
Dirk Alberts 5 weever bestaet geringh cu. £ 018-05-0 £ 3 3 2 86
Hendrik Alberts 1 wever gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 0 7
Frans Alberts 4 weever arm cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 61
Jan Alberts 8 matroos op 't admiraliteytsjagt maetigh cu. £ 018-00-0 £ 3 4 2 135
Claas Alberts 8 weever geringh cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 151
Pytter Alberts 6 sleefmaeker gemeen cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 104
Schelte Alberts 0 bleeker, mr. maetigh cu. £ 036-00-0 £ 6 3 2 155
Age Alberts 7 schoenmaeker, mr. £ 036-00-0 £ 6 3 1 131
Jan Alberts 3 weever bestaet geringh cu. £ 015-16-0 £ 3 2 4 39
Gerrit Alberts 7 glaesemaeker, mr. maetigh £ 023-15-0 £ 4 3 0 132
Wyger Alberts 6 scheepstimmermansknegt cu. £ 021-05-0 £ 4 2 2 104
Steeven Alberts 3 weever seer geringh cu. £ 014-13-0 £ 2 2 2 41
Douwe Alefs 8 houdtstaepeler maetigh cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 139
Pieter Alefs 1 schuitschipper gemeen cu. £ 025-00-0 £ 4 3 0 9
Maertjen Alefs 6 wort gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 110
Fedrik Allerts 8 kooldraeger gering £ 019-08-0 £ 3 3 0 145
Jan Allerts 2 sackmaeker cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 34
wed. Antje Allerts 2 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 26
wed. Claaske Alles 2 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 36
Jelle Alles 7 matroos geringh bestaen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 122
Lieuwe Alles 1 wolkammersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 13
Beernt Alpherts 3 weever reedelijk cu. £ 030-00-0 £ 5 4 2 45
Cornelia Ameels 4 nayster bestaet gering £ 006-16-0 £ 1 1 1 77
Lammert Andeles 2 scheepstimmerman cu. £ 016-13-0 £ 3 3 1 31
Anskjen Andles 5 bestaet reedelijk £ 011-12-0 £ 2 1 0 97
wed. Pier Andries 2 soober bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 23
Pieter Andries 7 coopman bestaet wel cu. £ 066-13-0 £ 11 3 0 127
Sara Andries 5 nayster bestaet wel £ 014-15-0 £ 2 1 0 97
Jan Andries 2 timmerman, mr. gemeen £ 028-00-0 £ 5 2 1 35
Sjoerd Andries 7 bestaet wel cu. £ 039-19-0 £ 7 2 0 128
Sytse Andries 3 turfdraeger reedelijk cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 50
Johannes Andrys 8 weever bestaet maetigh cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 140
Sybe Andrys 7 vaerenspersoon maetigh cu. £ 024-14-0 £ 4 3 2 125
Johannes Andrys 4 molenmaeker maetigh cu. £ 033-11-0 £ 6 4 2 71
wed. Tjerk Andrys 8 winkeltje geringh £ 017-06-0 £ 3 3 0 134
Doitse Anis 4 scheepstimmerman cu. £ 017-05-0 £ 3 4 1 78
Jan Annes 4 turfdraeger geringh cu. £ 018-03-0 £ 3 2 1 66
Sytse Annes 5 scheepstimmerbaes cu. £ 040-00-0 £ 7 4 0 99
wed. Elske Annes 6 oud en arm £ 006-16-0 £ 1 2 0 111
Sander Annes 8 setschipper maetigh cu. £ 028-05-0 £ 5 4 1 142
Sjoerd Annes 5 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 92
Rintjen Annes 6 stuirman maetigh cu. £ 023-13-0 £ 4 2 2 109
wed. Dirk Annes 1 costerinne van de doopsgesinde gemeente £ 019-08-0 £ 3 3 0 16
Jacob Annes 4 arbeyder gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 63
wed. Hendrik Annes 1 gealimenteerd £ -- £ 0 4 3 4
Cornelis Annes 5 weever bestaet reedelijk cu. £ 021-01-0 £ 4 3 0 89
Uilke Anskes 2 metselaar, mr. redelijk cu. £ 023-15-0 £ 4 2 0 20
Arent Anthoni 8 herbergier geringh cu. £ 036-00-0 £ 6 4 0 135
Christiaan Anthoni 3 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 4 2 46
Willem Anthoni 5 weever bestaet geringh cu. £ 018-16-0 £ 3 2 0 85
Jan Arents 3 weever bestaet geringh cu. £ 020-00-0 £ 3 2 3 43
Jan Arents 3 weever bestaet reedelijk cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 47
Wouter Arents 7 wagtgeldophaelder £ 028-07-0 £ 5 2 0 118
Harmen Arents 2 weever cu. £ 020-17-0 £ 4 5 1 26
vrouw Pieter Arents 2 bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 28
Hendrik Arents 4 weever gering £ 010-13-0 £ 2 1 1 74
Johannes Arents 8 gleybakkersknegt geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 151
Pieter Aris 7 stoeldrayersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 3 2 132
Arjen Aris 1 weewer bestaet gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 15
Arjen Arjens 8 matroos op 't Princejagt cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 147
Claas Arjens 3 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 4 2 53
wed. Symon Arjens 5 arbeydster geringh £ 006-16-0 £ 1 3 0 85
Rodmer Arjens 8 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 146
Douwe Arjens 1 scheepstimmermansknegt cu. £ 020-17-0 £ 3 5 1 6
Robijn Arjens 4 rentenier bestaet wel cu. £ 114-01-0 £ 19 3 0 74
Theunis Arjens 2 visafdraeger geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 19
Schelte Arjens 2 Breemer vaerder cu. £ 035-05-0 £ 6 4 4 34
Hendrik Arjens 8 brouwersknegt geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 5 2 143
Tjietske Arjens 8 nayster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 138
Karst Arjens 3 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 39
wed. Feyte Arjens 6 gealimenteerdt £ -- £ 0 3 0 111
Jaerig Arjens 2 brouwersknegt cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 28
wed. Sipke Arjens 2 van gering bestaen £ 006-16-0 £ 1 3 0 19
Sjoerd Arjens 8 metselaer, mr. maetigh £ 018-00-0 £ 3 2 0 138
Tjeerd Ates 2 matroos seer gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 1 35
Gerben Ates 6 bestaet reedelijk wel cu. £ 033-04-0 £ 6 3 0 115
Freerk Ates 3 weever reedelijk cu. £ 028-09-0 £ 5 2 2 39
wed. Sybe Aukes 1 visafdraegster £ 006-12-0 £ 1 1 0 3
Dieuke Aukes 3 winkeltje, klein en Romke Aukes £ 006-12-0 £ 1 2 0 44
Pieter Aukes 7 metselaer, mr. geringh cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 122
wed. Uiltje Aukes 7 geringh bestaen £ 011-09-0 £ 2 2 0 129
Auke Aukes 2 gleybakkersknegt £ 011-09-0 £ 2 2 0 31
Otte Aukes 1 beurtschipper, old £ 017-00-0 £ 3 1 0 11
wed. Gerben Aukes 5 van gemeen bestaen £ 018-13-0 £ 3 4 0 97
wed. Engbert Baernts 3 bestaet geringh £ 006-16-0 £ 1 3 4 48
Willem Baernts 5 beurtschipper en coopman cu. £ 031-09-0 £ 5 2 2 94
Joris Baernts 3 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 3 1 50
Folkert Baernts 8 bakker, mr. maetigh £ 036-00-0 £ 6 3 0 136
Haantje Baltus 6 pannebakkersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 111
Johannes Baltus 5 ruilbuiter gemeen cu. £ 025-03-0 £ 4 2 2 83
Hendrik Baltus 8 matroos bestaet geringh cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 149
Wybren Bartels 5 uirwerkmaeker gemeen £ 009-01-0 £ 2 1 0 94
Andrys Bastiaens 8 herbergier geringh cu. £ 050-00-0 £ 8 3 2 136
wed. Werp Bastiaens 6 van gemeen bestaen £ 010-17-0 £ 2 1 0 113
wed. Jilt Baukes 3 turfmeetster seer gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 39
Jacob Baukes 6 timmermansknegt gemeen cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 109
wed. Aukjen Baukes 6 arbeydster gemeen £ 020-03-0 £ 3 3 0 106
Broer Baukes 2 coopman en rentenier cu. £ 063-16-0 £ 11 3 0 37
wed. Sara Baukes 8 winkeliersche geringh £ 011-13-0 £ 2 1 0 136
Harmen Beerns 6 baerdscheerder geringh cu. £ 026-00-0 £ 4 5 0 111
wed. Grytje Beerns 7 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 129
Engbert Beerns 4 weeversknegt geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 61
Antje Beerns 6 arbeydster gemeen £ 006-12-0 £ 1 1 0 105
Claas Beerns 8 weever bestaet geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 151
Yttje Beerns 4 wort gealimenteerd £ -- £ 0 1 2 68
Beernt Beernts 2 weever, mr. cu. £ 019-01-0 £ 3 2 1 22
Hendrik Beernts 3 weever reedelijk cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 50
Hendrik Beernts 3 weever maetigh cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 48
Jan Beernts 4 wever bestaet maetigh £ 010-17-0 £ 2 1 0 76
wed. Hendrik Beernts 7 arbeydster gering, gealimenteerdt £ -- £ 0 1 2 130
wed. Jan Beernts 3 winkeltje, klein gealimenteerd £ -- £ 0 2 1 48
Jan Beernts 3 weever bestaet maetigh cu. £ 018-03-0 £ 3 2 1 45
wed. Hendrik Beernts 7 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 2 119
Jan Beernts 2 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 31
Bente Beernts 4 weever gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 1 75
Harmen Beernts 3 weeversknegt seer gering £ 011-13-0 £ 2 1 2 42
Willem Beernts 4 weever gering cu. £ 010-17-0 £ 2 1 0 72
wed. Marten Beernts 3 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 52
Lubbert Beernts 4 arbeyder gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 73
Hendrik Beernts 3 weever cu. £ 022-17-0 £ 4 6 4 40
Jan Beernts 8 weever bestaet geringh cu.. £ 017-13-0 £ 3 2 2 143
Frans Beernts 3 weever bestaet gemeen cu. £ 018-05-0 £ 3 3 2 45
Harmen Beernts 4 weever gering cu. £ 020-10-0 £ 3 3 2 64
Coenraad Beernts 3 weever bestaet gemeen cu. £ 017-05-0 £ 3 4 1 48
Pytter Beernts 2 stoelwinder seer geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 5 0 31
wed. Douwe Beernts 1 wort gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 6
Dirk Beernts 5 korfmaeker, mr. gemeen cu. £ 024-16-0 £ 4 3 0 81
Goslingh Beernts 6 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 2 107
wed. Gerryt Beernts 3 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 48
vrouw Pier Beernts 1 pauper £ 006-12-0 £ 1 1 0 10
wed. Jan Beernts 3 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 4 2 46
Beernt Beernts Loman 4 weever reedelijk cu. £ 021-01-0 £ 4 3 0 62
wed. Anne Beernts 7 nayster seer gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 119
Jan Beernts 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 62
wed. Jan Beernts 3 wort gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 44
Beernt Beernts 4 weever seer gering cu. £ 013-05-0 £ 2 2 3 72
Marten Beernts 4 weeversknegt soober £ 007-17-0 £ 1 1 0 64
Frans Beernts 2 weever £ 017-00-0 £ 3 2 0 26
Jan Beernts 4 weever bestaet geringh cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 66
Beernt Beernts 2 weever cu. £ 020-03-0 £ 3 3 0 27
Beernt Beernts 5 weever bestaet geringh cu. £ 015-01-0 £ 3 2 0 89
Lolke Beernts 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 6
Harmen Beernts 4 weever gering cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 67
wed. Albert Beeuwes 6 winkeltje geringh £ 006-16-0 £ 1 1 1 105
Maeyke Bentes 2 nayster taemelijk £ 009-12-0 £ 2 1 0 23
Eelke Bernhardus 8 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 3 4 137
Jan Boelen 5 door vrinden onderhouden £ 007-17-0 £ 1 1 0 86
Haye Boeles 5 weever geringh cu. £ 016-17-0 £ 3 3 3 92
Pals Bokkes 4 scheepstimmerman £ 011-01-0 £ 2 1 2 76
Pieter Bokkes 5 arbeyder sober cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 86
wed. Geertje Bokkes 6 gering £ 006-16-0 £ 1 2 0 106
Andle Bonnes 8 stuirman bestaet matigh cu. £ 020-09-0 £ 3 4 3 148
Trijntje Boontes 2 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 33
Okke Bootes 5 weeversknegt gemeen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 1 97
Freerk Bootes 6 weever gering cu. £ 014-13-0 £ 2 2 2 111
Arjen Bottes 2 arbeider cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 37
Attje Bottes 6 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 108
Cornelis Bouwes 8 zeylmaeker maetigh cu. £ 036-00-0 £ 6 2 3 135
Jan Bouwes 5 coopman en trekschipper cu. £ 043-17-0 £ 7 4 0 85
Okke Bouwes 7 bakker, mr. maetigh cu. £ 027-13-0 £ 5 3 0 123
Keimpe Bouwes 5 coordewerker gemeen £ 013-05-0 £ 2 1 0 81
Keimpe Bouwes 3 knegt in de Leuwerder trekschippers peerdestal £ 011-09-0 £ 2 2 0 41
Arjen Boykes 8 portier bestaet maetigh cu. £ 025-00-0 £ 4 3 0 137
Ybeltje Broers 4 winkelierse bestaet wel £ 024-15-0 £ 4 1 0 58
Ype Broers 4 sakkedraeger maetigh cu. £ 018-13-0 £ 3 4 0 56
Hoyte Broers 6 koekebacker, mr. cu. £ 050-15-0 £ 8 3 0 103
Jan Broers 4 sackedraeger maetigh cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 68
wed. Fijke Broers 1 turfmeetster geringh £ 010-04-0 £ 2 2 0 12
wed. Sara Broers 8 winkeltje, een maetigh £ 025-00-0 £ 4 1 1 145
Frans Bruins 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 62
Schelte Bruyns 4 arbeyder gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 62
Pals Carsten 6 gleybackersknegt gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 111
Jurjen Carsten 4 wagenaer en herbergier cu. £ 060-01-0 £ 10 4 0 79
Fokke Carsten 8 matroos bestaet maetigh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 151
Pieter Carsten 1 arbeider sijnde alleen £ 009-01-0 £ 2 1 0 2
Johannes Caspers 7 stookersknegt maetigh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 125
Casper Caspers 4 weever gering cu. £ 015-08-0 £ 3 2 0 64
Jan Caspers 2 weever cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 29
Jan Christ. Pootenbergh 1 galjootschipper cu. £ 030-00-0 £ 5 2 0 8
wed. Jacob Christiaans 3 bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 42
Jurjen Christiaans 1 baentjersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 15
wed. Gerrit Christiaans 2 groenteverkoopster £ 006-12-0 £ 1 1 0 23
Caspar Christiaens 3 weever bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 47
wed. Claas Christiaens 7 bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 122
Dirk Christiaens 6 gleybackersknegt gemeen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 111
Christoffel Christiaens 5 weever bestaet geringh cu. £ 017-17-0 £ 9 3 1 91
wed. Feyte Christiaens 5 van geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 95
Daniël Christoffels 5 van gemeen bestaen £ 009-09-0 £ 2 1 1 99
Oepke Claases 7 briefbesteller geringh £ 015-01-0 £ 3 3 0 126
wed. Rinske Claases 7 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 122
Jacob Claesen 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 1
Claes Claesen 4 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 70
Jan Claesen 1 weever cu. £ 020-00-0 £ 3 2 3 15
Willem Claesen 5 winkelier gemeen cu. £ 019-08-0 £ 3 3 0 93
Arjen Claesen 4 weever bestaet geringh cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 70
Jan Claesen 5 metselaer reedelijk £ 023-15-0 £ 4 2 0 86
Dirk Claesen 3 weever bestaet geringh cu. £ 017-13-0 £ 3 3 1 46
Fedde Claesen 5 weever bestaet soober cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 91
Harmen Claesen 2 wever geringh bestaan cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 22
Lourens Claesen 7 vleeshouwer, mr. gering cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 130
Pieter Claesen 2 weever cu. £ 018-09-0 £ 3 3 4 20
Jan Claesen 8 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 5 3 154
Jacob Claesen 4 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 5 75
Jan Claesen 5 vaerendspersoon cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 83
Jan Claesen 2 wever cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 20
Claes Claesen 7 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 0 123
Pieter Claesen 4 weever gering cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 65
Jan Claesen Kool 2 rogmeeter geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 21
Homme Claesen 8 sleefmaeker maetig cu. £ 025-00-0 £ 4 2 0 151
Marten Claesen 5 weever gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 85
wed. Haytse Claeses 2 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 25
Aeghjen Claeses 2 meyd van Broer Baukes £ -- £ 0 0 0 37
Bouwe Claeses 2 timmermansknegt cu. £ 017-09-0 £ 3 2 3 29
Jeltje Claeses 6 gealimenteerd door goede vrinden £ 006-12-0 £ 1 1 0 113
Pieter Claeses 3 turffdraeger en weever cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 40
Folkert Claeses 7 metselaer bestaet maetig £ 017-00-0 £ 3 2 0 131
wed. Christiaen Claeses 7 sleepersche geringh £ 008-09-0 £ 1 2 0 118
Grytje Claeses 5 en man, gealimenteerdt £ -- £ 0 3 0 81
Jan Claeses 5 winkelier en schoenmaker cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 86
wed. Antje Claeses 8 arbeydster gering £ 006-16-0 £ 1 2 0 140
Lijsbeth Claeses 1 spinster seer gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 14
Auke Claeses 4 bierdraeger geringh cu. £ 021-01-0 £ 4 3 0 57
wed. Tjeerd Claeses 1 seer geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 1 12
Christiaen Claeses 7 nihil vermits door militairen wort bewoont £ -- £ 0 0 0 118
Age Claeses 8 matroos bestaet geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 151
Foeke Claeses 1 vaerendspersoon en timmerman cu. £ 018-00-0 £ 3 2 0 8
Antje Claeses 5 winkeltje maetig £ 013-05-0 £ 2 1 0 99
Ane Claeses 4 oud, kan niets winnen cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 64
wed. Antje Claeses 5 seer geringh bestaen £ 006-16-0 £ 1 2 1 94
Wybe Claeses 4 scheepstimmermansknegt cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 60
wed. Sytske Claeses 5 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 98
Aefke Claeses 8 arbeydster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 150
Lijsbert Claeses 5 nayster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 98
Hille Claeses 5 turfdraeger gemeen cu. £ 021-09-0 £ 4 4 1 81
Jurjen Claeses 1 makelaer oud en alleen £ 011-12-0 £ 2 1 0 1
Simon Claeses 5 stuirman, vaerend als cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 81
wed. Hendrik Claeses 4 gealimenteerdt £ -- £ 0 3 0 65
Gerrit Claeses 5 scheepstimmerman cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 83
Dirk Claeses 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 3
wed. Jan Claeses 1 wort gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 12
Claes Claeses 6 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 105
wed. Haringh Claeses 8 sonder bedrijff maetigh £ 021-01-0 £ 4 3 0 138
Douwe Claeses 5 arbeyder gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 94
Claeske Claeses 8 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 150
Meyndert Cobus 3 weever maetigh cu. £ 024-16-0 £ 4 3 0 39
Jan Coenraeds 7 matroos gering cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 129
Jan Coenraeds 3 weever geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 41
wed. Johannes Corneelis 8 arbeydster seer gering £ 006-16-0 £ 1 2 0 144
Robijn Cornelis 5 sleefmaeker, mr. redelijk cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 93
Grytje Cornelis 4 gealimenteert £ -- £ 0 2 1 59
Sierk Cornelis 6 schoenmaeker, mr. £ 017-00-0 £ 3 1 0 111
Betze Cornelis 1 coopman reedelijk £ 036-12-0 £ 6 2 0 11
Henningh Cornelis 2 seer geringh bestaen cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 23
Bauke Cornelis 6 scheepstimmerman cu. £ 030-14-0 £ 5 2 0 112
wed. Antje Cornelis 1 arbeydster £ 008-04-0 £ 1 1 1 10
Age Cornelis 2 turf- en sakkedraeger cu. £ 015-13-0 £ 3 4 0 30
wed. Sytske Cornelis 7 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 119
Cornelis Cornelis 4 arbeyder gering £ 007-17-0 £ 1 1 0 73
wed. Tjeerd Cornelis 2 winkeltje £ 009-00-0 £ 2 1 0 32
IJsbrand Cornelis 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 5
Taeke Cornelis 7 korfmaeker gering cu. £ 017-05-0 £ 3 4 1 118
Hendrik Cornelis 8 timmerman, mr. cu. £ 020-17-0 £ 3 5 1 148
Jacob Cornelis 1 arbeyder cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 7
Yetske Cornelis 1 vlegster geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 7
Dirk Cornelis 7 timmerman, mr. maetigh cu. £ 030-00-0 £ 5 2 2 123
Minne Cornelis 5 gealimenteerd £ -- £ 0 3 0 90
Tjeerd Cornelis 5 timmerman gemeen cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 81
Pieter Cornelis 5 wort gealimenteerdt £ -- £ 0 2 2 97
Ulbe Cornelis 6 metselaersknegt gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 108
Jacob Cornelis 3 blikslager, mr. maetigh cu. £ 013-01-0 £ 2 2 1 44
Dirk Cornelis 3 sleefmaeker, mr. reedelijk cu. £ 031-09-0 £ 5 2 2 49
Sipke Cornelis 6 boomwagter geringh cu. £ 019-08-0 £ 3 3 0 101
Uilkjen Cornelis 3 met haer broeder, bestaen geringh £ 011-13-0 £ 2 2 0 51
Sjoerd Cornelis 3 arbeyder geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 1 51
Hendrik Cornelis 2 rentenier reedelijk cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 20
wed. Ysbrand Cornelis 5 winkeltje, klein £ 009-16-0 £ 2 2 0 96
Cornelis Cornelis 8 timmerman maetigh cu. £ 013-01-0 £ 2 2 0 139
Cornelis Cornelis 3 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 0 53
wed. Sytske Cornelis 8 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 0 1 0 136
wed. Symon Cornelis 8 blokmaekerse geringh £ 025-00-0 £ 4 3 0 135
Jocchum Cornelis 7 stadstimmerknegt gering cu. £ 011-13-0 £ 2 5 1 130
Jacob Cornelis 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 1
Jocchum Cornelis 1 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 16
Bauke Cornelus 2 trekschipper cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 27
Wyger Cornelus 2 blauwferversknegt cu. £ 014-13-0 £ 2 2 3 27
Wytse Cornelus 5 pottebacker gemeen cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 98
Janke Cornelus 2 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 32
Tobias Cornelus 3 pannebakkersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 44
Pieter Daams 8 setschipper gemeen cu. £ 035-11-0 £ 6 3 0 144
Pieter Daniëls 8 gleybakkersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 5 4 149
wed. Lamkjen Daniëls 2 arbeydster £ 006-16-0 £ 1 2 0 33
Hendrik Daniëls 5 turfdrager geringh cu. £ 017-09-0 £ 3 2 3 91
wed. Hendrikjen Daniëls 3 gealimenteerd £ -- £ 0 3 1 52
Grietje Daniëls 3 arbeydster reedelijk £ 006-12-0 £ 1 1 0 52
Pieter Daniëls 5 winkelier en paruikmaker cu. £ 015-01-0 £ 3 2 0 99
Goslingh Danyels 6 matroos gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 115
Marijke Davids 5 arbeydster gemeen £ 006-12-0 £ 1 1 0 83
Claas Dirks 8 weever bestaet geringh cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 139
Sipke Dirks 7 winkelier maetigh cu. £ 054-11-0 £ 9 3 5 118
Pyke Dirks 8 matroos geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 151
wed. Foppe Dirks 8 winkeltje geringh £ 009-09-0 £ 2 1 1 150
Jetse Dirks 3 schoenmaeker geringh £ 011-13-0 £ 2 3 3 43
Ymke Dirks 5 matroos gealimenteerd met turf cu. £ -- £ 0 5 2 92
wed. Gorrit Dirks 2 waschter oud, geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 27
Dirk Dirks 4 weever geringh bestaen cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 73
Beernt Dirks 5 korfdraeger, mr. cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 83
Sipke Dirks 5 arbeyder gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 82
Harmen Dirks 6 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 0 106
Cornelis Dirks 2 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 32
Jan Dirks 2 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 27
Jan Dirks 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 73
Pieter Dirks 1 schoenmaeker, mr. gemeen cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 17
Christiaen Dirks 7 mesmaeker reedelijk cu. £ 023-15-0 £ 4 3 0 122
Hendrik Dirks 4 ijsersmid, mr. reedelijk cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 77
Abel Dirks 5 schoenmaeker, mr. £ 018-16-0 £ 3 2 0 84
Jacob Dirks 5 maekelaer reedelijk £ 013-05-0 £ 2 1 0 88
Jentje Dirks 2 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 4 0 24
Marten Dirks 4 setschipper geringh £ 024-03-0 £ 4 3 1 57
Wybe Dirks 1 backer, mr. gemeen cu. £ 022-00-0 £ 4 2 1 9
wed. Trijntje Dirks 1 pauper £ 006-12-0 £ 1 1 0 18
Hillebrand Dirks 8 coster en doodbidder cu. £ 040-00-0 £ 7 5 0 141
Poulus Dirks 4 timmerman, mr. maetig cu. £ 027-15-0 £ 5 2 1 60
Theunis Dirks 5 verkenslaeger gemeen cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 97
Cornelis Dirks 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 13
Foppe Dirks 6 winkeltje geringh cu. £ 018-00-0 £ 3 2 0 112
Hendrik Dirks 5 scheepstimmerman, vaerd voor maetigh cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 96
Lieuwe Dirks 3 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 5 2 40
wed. Heere Dirks 6 zie Jan Heeres £ -- £ 0 0 0 111
Jacob Dirks 1 wort gealimenteerd cu. £ -- £ 0 5 3 12
Wyger Dirks 8 stuirman maetig cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 145
wed. Lieuwe Dirks 4 arbeydster seer gering £ 006-16-0 £ 1 1 1 63
Lammert Dirks 4 schoenmaekersknegt cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 57
wed. Trijntje Dirks 3 spoelster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 50
Tjalling Dirks 4 seer geringh bestaen cu. £ 011-13-0 £ 2 3 3 66
Harmen Dirks 4 weever bestaet maetigh cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 66
Albert Dirks 3 weever bestaet reedelijk cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 52
Ruird Dirks 8 matroos bestaet geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 147
Hinke Dirks 7 bestaet maetigh wel £ 014-15-0 £ 2 1 0 118
Caspar Dirks 5 weeversknegt gemeen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 90
Gerrit Dirks 1 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 4 14
Joseph Dirks 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 64
Taede Dirks 4 weever bestaet geringh cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 63
Hendrik Dirks 7 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 118
Okke Doedes 1 turfdraeger cu. £ 016-13-0 £ 3 3 1 6
wed. Engeltje Doedes 2 nayster seer sober £ 006-12-0 £ 1 2 0 26
Wepke Doedes 7 wolkammer, mr. maetig cu. £ 032-15-0 £ 5 2 0 128
Claes Doedes 5 schoenmaeker, mr. en turfdrager gemeen cu. £ 029-09-0 £ 5 3 0 82
Andries Doedes 7 coopman bestaet wel cu. £ 046-11-0 £ 8 3 0 128
Albert Doedes 2 scheepstimmerman cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 20
Jan Doekes 1 scheepstimmerman gemeen £ 018-00-0 £ 3 1 0 10
Janke Doekes 5 gladmangelster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 89
Pytter Doekes 8 bootsgesel geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 143
wed. Antje Doekes 1 geringh bestaen £ 007-04-0 £ 1 2 0 10
Wybe Doekles 5 schuitschipper gemeen cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 96
Hessel Doekles 5 schipper, old bestaet wel cu. £ 028-07-0 £ 5 2 0 98
Folkert Doekles 3 weever bestaet maetigh cu. £ 015-13-0 £ 3 4 0 50
Douwe Douwes 4 riedmaeker maetigh cu. £ 027-09-0 £ 5 2 1 67
Trijntje Douwes 4 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 59
Gerben Douwes 1 setschipper op een smack cu. £ 026-01-0 £ 4 2 4 7
Marten Douwes 6 weeversknegt gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 114
wed. Jocchum Douwes 8 van geringh bestaen £ 011-09-0 £ 2 3 0 147
wed. Claas Douwes 7 bestaet maetigh wel £ 036-07-0 £ 6 3 0 126
Hiltje Douwes 5 nayster bestaet sober £ 006-12-0 £ 1 1 0 82
wed. Antje Douwes 4 nayster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 60
wed. Zytje Douwes 4 gealimenteerdt £ -- £ 0 6 3 68
wed. Jan Douwes 1 zeylmaekerse gemeen £ 044-08-0 £ 7 3 0 2
Symon Douwes 2 matroos op 't Princejagt £ 017-00-0 £ 3 1 2 32
wed. Sybout Douwes 2 winkeltje, klein geringh £ 006-16-0 £ 1 1 2 27
wed. Melle Douwes 6 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 2 107
wed. Gerrit Douwes 1 seer geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 2
Pieter Douwes 4 gleybackersknegt cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 60
Johannes Douwes 3 uitdraeger geringh £ 011-09-0 £ 2 1 1 44
Wybren Douwes 4 bakker, mr. maetigh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 79
wed. Tettje Douwes 1 genietende alimentatie £ -- £ 0 1 0 3
Bonne Douwes 4 schoenmaeker, mr. cu. £ 028-05-0 £ 5 2 3 67
Gerrit Douwes 7 gleybakkersknegt gealimenteerd cu. £ -- £ 0 3 0 122
Rinse Douwes 2 gleybakkersknegt cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 34
wed. Jelle Douwes 6 van geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 109
Tjebbe Douwes 8 turfdraeger geringh cu. £ 014-17-0 £ 2 2 4 138
Antje Douwes 4 winkeltje geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 2 2 79
wed. Hendrik Jan Douwes 3 nayster bestaet geringh £ 006-16-0 £ 1 3 0 51
Keympe Douwes 7 beurtschipper bestaet wel cu. £ 075-19-0 £ 13 3 3 132
Jelte Douwes 5 wieldrayer gemeen cu. £ 023-16-0 £ 4 2 1 81
Jouke Douwes 6 schoenmaeker, mr. geringh cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 103
Carst Douwes 0 houtmolenaersknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 155
Ype Durks 2 matroos cu. £ 015-05-0 £ 3 4 0 21
Wybe Durks 2 turfdraeger cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 24
Jacob Ebbes 2 pannebackersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 4 19
Cornelis Edsges 8 schoolmeester geringh cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 145
Trijntie Edsges 8 winkeltje bestaet geringh £ 018-01-0 £ 3 2 0 134
Pieter Eelkes 4 timmermansknegt sober cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 60
Jocchum Eelkes 2 van geringh bestaen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 24
Pier Eelkes 7 bakker, mr. bestaet wel £ 042-19-0 £ 7 2 0 131
Anne Eelkes Bakker 1 kalkbrander, mr. gemeen £ 035-04-0 £ 6 5 2 15
wed. Johannes Eelkes 8 arbeydster gering £ 006-16-0 £ 1 2 0 142
Jan Eellerts 8 timmermansknegt geringh cu. £ 013-05-0 £ 2 2 3 145
Jelle Eeltjes 5 wolkammersknegt cu. £ 014-05-0 £ 2 2 1 86
Jan Eerks Jongma 6 coopman bestaet wel cu. £ 046-00-0 £ 8 3 3 115
Jan Eerks 2 schildener en ferwer cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 32
Harrit Eeuwes 5 turfdraeger maetigh cu. £ 019-13-0 £ 3 3 1 91
wed. Eeke Eeverts 7 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 122
Jan Egberts 1 pannebackersknegt, mr. £ 019-13-0 £ 3 3 1 3
Hendrik Eijberts 5 weever bestaet gemeen cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 92
Anthoni Eises 2 sakkedraeger cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 28
Steffen Elias 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 7
Jelger Elias 1 worden gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 0 14
Eelke Emriks 7 matroos bestaet maetigh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 124
Sikke Ennes 7 potverkooper geringh £ 012-01-0 £ 2 3 0 119
Jurjen Everts 4 pannebakkersknegt cu. £ 020-09-0 £ 3 4 3 71
Hendrik Everts 3 metselaersknegt, mr. £ 011-13-0 £ 2 2 1 41
Hendrik Everts 2 panneboeter maetigh cu. £ 025-00-0 £ 4 2 0 29
Harmen Everts 3 bestaet taemelijk cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 41
Olphert Everts 4 bakker, mr. sober cu. £ 024-03-0 £ 4 2 3 69
Lieuwe Everts 5 cooperslaeger, mr. gering cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 81
Jan Everts 6 leerkooper, mr. cu. £ 046-11-0 £ 8 3 0 107
Aefke Everts 8 stijfsters en Tjietske Everts, geringh bestaen £ 006-16-0 £ 1 2 0 151
Marten Everts 5 schoenmaekersknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 83
Jan Everts 2 weever cu. £ 020-00-0 £ 3 2 3 37
wed. Mayke Ewouds 4 seer geringh £ 006-16-0 £ 1 2 0 75
Jacob Eyberts 1 trekschipper en winkelier cu. £ 028-07-0 £ 5 2 0 15
Jan Eyberts 7 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 2 119
Sybrand F. Camsma 5 bestaet wel cu. £ 088-17-0 £ 15 5 0 95
Pieter Faeses 7 compasmaeker en winkelier cu. £ 035-09-0 £ 6 2 3 121
Albert Feckes 4 arbeyder gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 4 75
Foeke Feddes 0 koemelker maetigh cu. £ 021-13-0 £ 3 4 0 155
Minne Feddes 2 arbeyder cu. £ 017-05-0 £ 3 2 1 34
Antje Feddes 5 van een goed bestaen £ 014-15-0 £ 2 1 0 98
Ysbrand Felten(s) 6 oud en arm cu. £ 006-16-0 £ 1 2 0 109
Jan Feykes 8 scheepstimmerman cu. £ 025-03-0 £ 4 2 2 146
Trijntje Feykes 5 arbeydster gemeen £ 006-12-0 £ 1 1 0 83
Thomas Feykes 8 stuirman maetig cu. £ 011-13-0 £ 2 4 2 149
Teuntje Feykes 6 renteniersche £ 022-05-0 £ 4 1 0 104
Jan Feykes 8 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 5 135
Ype Feykes 2 geen bedrijf, bestaet wel £ 017-04-0 £ 3 1 0 26
Yie Feykes 2 vrijgezel sober bestaen £ 007-17-0 £ 1 1 0 26
Rein Feytes 3 weever bestaet gemeen cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 50
Saake Floris 8 keeskooper geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 2 146
Claas Foekes 1 setschipper op een galjoot £ 025-00-0 £ 4 2 0 9
Aeffke Foekes 6 wort gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 109
Uilke Foekes 5 schoenlapper gemeen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 87
Marten Fokkes 7 timmermansknegt geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 119
wed. Symon Fokkes 8 sonder bedrijff maetigh £ 020-00-0 £ 3 1 0 134
wed. Trijntje Fokkes 4 bestaet seer geringh £ 006-16-0 £ 1 1 1 76
Ysaäk Fokkes 1 wever cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 4
Symon Fokkes Bakker 7 kooperslaeger, mr. £ 050-15-0 £ 8 3 0 119
Oene Fokkes 2 weever cu. £ 020-03-0 £ 3 3 0 29
wed. Swaentje Fokkes 4 vroedvrouw maetigh £ 015-01-0 £ 3 2 0 70
Jan Fokkes 2 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 3 0 21
Jacob Folkerts 7 slotmaeker, mr. maetigh cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 118
Grytje Folkerts 8 nayster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 146
wed. Sierk Folkerts 1 winkelneeringe gemeen £ 018-01-0 £ 3 2 0 10
Jacob Folkerts 7 turfdraeger maetigh cu. £ 028-07-0 £ 5 2 0 121
Sytse Folkerts 8 sonder bedrijff geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 146
Antje Folkerts 7 scheersters, twee en Claeske Folkerts, geringh £ 011-09-0 £ 2 2 0 122
Ate Folkerts 0 scheepstimmermansknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 155
Saeke Folkerts 8 blokmaeker maetigh cu. £ 025-00-0 £ 4 2 1 135
Jurjen Fongers 4 scheepstimmerman cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 67
Hylkjen Fongers 1 wort gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 5
Broer Fongers 7 scheepstimmermansknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 131
Wybe Fongers 1 arbeyder gering £ 011-13-0 £ 2 3 0 16
Jan Fopkes Swart 8 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 0 153
wed. Styntje Foppes 8 bestaet seer geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 140
Cornelis Fransen 3 weever maetigh cu. £ 015-05-0 £ 3 3 2 53
wed. Frans Fransen 7 spoelster seer gering £ 006-16-0 £ 1 1 1 123
wed. Feyke Fransen 2 gealimenteerd £ -- £ 0 2 0 22
Jentje Fransen 3 arbeyder en sjouwer £ 007-17-0 £ 1 1 0 53
Cobus Fransen 3 weever gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 4 4 53
Hendrik Fransen 3 timmerman, mr. maetigh cu. £ 021-15-0 £ 4 2 1 39
wed. Douwe Fransen 8 melkverkoopster geringh £ 006-16-0 £ 1 2 0 151
Johansen Fransen 7 oud en seer geringh £ 011-13-0 £ 2 3 0 130
wed. Trijntje Fransen 3 gealimenteerd £ -- £ 0 3 0 42
Aefke Fransen 6 van goede vrinden onder houden £ 006-12-0 £ 1 1 0 115
Jarigh Fransen 1 arbeider £ 012-13-0 £ 2 2 0 1
Hendrik Freedriks 6 suikerbakkersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 112
Johannes Freedriks 3 setschipper reedelijk cu. £ 025-00-0 £ 4 3 1 55
Urk Freedriks 2 schoen- en leestmaeker cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 28
wed. Grytje Freerks 2 gering, pauper £ 006-16-0 £ 1 3 0 21
Johannes Freerks 8 scheepstimmermansknegt cu. £ 020-00-0 £ 3 2 3 137
wed. Trijntje Freerks 8 nayster gering £ 006-16-0 £ 1 1 2 140
Heyn Freerks 5 timmerman reedelijk cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 86
Minke Gabbes 1 nayster geringh £ 007-16-0 £ 1 1 0 2
Douwe Gabbes 2 timmerman, mr. en winkelier cu. £ 022-03-0 £ 4 2 2 37
Hibbe Gabbes 7 scheepstimmerman cu. £ 018-00-0 £ 3 2 0 124
Harke Gaeles 6 scheepstimmermansknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 109
wed. Pytter Gaeles 8 seer geringh £ 006-16-0 £ 1 2 0 141
Pieter Geerts 6 heeft sijn vrouw verlaeten cu. £ 006-16-0 £ 1 2 1 110
Sjouke Geerts 6 kooltjer bestaet gemeen cu. £ 020-01-0 £ 4 2 2 112
Wessel Geerts 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 61
Gerrit Geerts 5 scheepstimmerman cu. £ 022-00-0 £ 4 2 3 93
Geert Geerts 2 pannebakkersknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 27
Harke Geerts 6 matroos gering £ 011-09-0 £ 2 2 0 105
Allert Geerts 4 molenaer, mr. maetigh cu. £ 028-12-0 £ 5 3 2 72
Tjalling Geerts 2 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 0 36
Cornelis Geerts 8 stokersknegt gemeen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 150
Goytjen Geerts 4 gealimenteerd £ -- £ 0 2 2 75
Pieter Gerardus 1 metselaar, mr. en een klein winkeltje cu. £ 019-14-0 £ 3 2 0 1
Jan Gerbens 5 sjouwer gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 3 90
wed. Janke Gerbens 1 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 1 1
Jelmer Gerbens 6 trekschipper gerinh cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 113
Pytter Gerbens 2 coopman en winkelier cu. £ 033-14-0 £ 6 2 0 30
Auke Gerbens 8 coopman, old maetigh £ 028-07-0 £ 5 2 0 150
Willem Gerbens 2 bootsgesel cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 32
Claas Gerbens 1 wever gealimenteerdt £ -- £ 0 3 0 13
wed. Tettje Gerbens 5 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 98
Boote Gerbens 5 turfvoerder reedelijk cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 93
wed. Jan Gerbens 3 wort gealimenteerd £ -- £ 0 3 0 51
Heere Gerbens 2 stalman cu. £ 022-00-0 £ 4 3 0 29
wed. Grytje Gerbens 2 wort gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 21
Pytter Gerbens 8 pannebackersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 134
wed. Dirk Gerbens 8 seer arm £ 006-16-0 £ 1 1 1 148
Styntje Gerbens 5 arbeydster geringh £ 006-12-0 £ 1 0 0 84
wed. Hendrik Gerbens 5 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 4 91
Wypk Gerkes 3 ondermeyd in keet £ 006-12-0 £ 1 1 0 43
Haye Gerkes 2 wolkammer, mr. cu. £ 051-11-0 £ 9 4 2 25
Jan Gerlofs Builart 1 bakker, mr. bestaet wel cu. £ 065-00-0 £ 11 5 2 15
Tjallingh Gerlofs 8 matroos geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 151
Rein Gerlofs 1 wever cu. £ 015-00-0 £ 3 2 1 6
wed. Pieter Gerlofs 4 wel begoedight £ 106-11-0 £ 18 3 0 77
Salomon Gerlofs 8 bakker, mr. bestaet wel £ 055-00-0 £ 9 3 0 144
wed. Jacob Gerrits 3 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 47
Willem Gerrits 5 brouwersknegt gemeen £ 018-05-0 £ 3 3 2 94
wed. Gerrit Gerrits 8 van geringh bestaen £ 011-09-0 £ 2 2 0 143
Huge Gerrits 6 coopman bestaet wel cu. £ 050-00-0 £ 8 3 0 101
Gerryt Gerrits 1 schoenmaeker, mr. gemeen cu. £ 020-01-0 £ 3 2 2 10
Steffen Gerrits 3 weever bestaet gemeen cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 48
Christiaen Gerrits 3 weever seer geringh cu. £ 018-09-0 £ 3 3 4 44
Harmen Gerrits 3 weever bestaet gemeen cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 49
Albert Gerrits 3 weever bestaet reedelijk cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 46
Tjeerd Gerrits 3 sleepersknegt geringh cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 43
Hendrik Gerrits 3 weever bestaet maetigh cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 49
Jan Gerrits 3 weever reedelijk cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 45
Harmen Gerrits 3 weever bestaet gemeen £ 014-09-0 £ 2 2 0 49
Claas Gerrits 8 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 3 144
Felten Gerrits 6 kuiper, mr. reedelijk cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 108
Aeltje Gerrits 5 nayster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 92
Gerrit Gerrits 3 weever bestaet geringh cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 47
Hendrik Gerrits 3 weever reedelijk cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 50
Jan Gerrits 4 weever gering cu. £ 021-01-0 £ 4 3 0 62
Sytse Gerrits 2 onderbaes op een panwerk £ 019-01-0 £ 3 2 1 19
Baernt Gerrits 3 weever bestaet maetigh cu. £ 017-17-0 £ 3 2 4 50
Gerrit Gerrits 4 weever gering cu. £ 019-01-0 £ 3 2 4 61
Gerrit Gerrits 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 63
wed. Cornelis Gerrits 3 weeverinne soober £ 006-16-0 £ 1 4 0 50
Aukjen Gerrits 8 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 148
wed. Jan Gerrits 6 bestaet gering £ 011-13-0 £ 2 4 0 114
Wessel Gerrits 3 weever bestaet gemeen cu. £ 022-14-0 £ 4 2 3 41
Jan Gerrits 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 65
Jan Gerrits 5 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 4 89
wed. Dirk Gerrits 2 nayster seer geringh £ 006-12-0 £ 1 2 0 31
Harmen Gerrits 2 weever cu. £ 020-03-0 £ 3 3 0 30
Jan Gerrits 2 en suster, gemeen bestaen £ 012-13-0 £ 2 2 0 30
Gijsbert Gerrits 4 trekschipper geringh cu. £ 015-01-0 £ 3 3 0 66
wed. Lodewijk Gerrits 3 arbeydster gealimenteerdt £ -- £ 0 1 2 51
Jan Gerrits 5 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 89
Theodorus Gerrits 4 tamboer onder Leewe £ -- £ 0 0 0 66
Jan Gerrits 3 weever, mr. gemeen £ 020-01-0 £ 3 2 2 39
Jan Gerrits 3 weever maetigh cu. £ 019-01-0 £ 3 2 1 40
wed. Albert Gerrits 5 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 86
Gerrit Gerrits 2 turfdraeger cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 33
Geert Gerrits 7 coopman maetigh cu. £ 021-15-0 £ 4 2 1 118
Antje Gerrits 3 spoelster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 40
Sijke Gerrits 7 groenteverkoopster £ 006-12-0 £ 1 1 0 126
Harmen Gerrits 5 weever bestaet gemeen cu. £ 019-08-0 £ 3 3 0 89
wed. Gerrit Gerrits 5 winkeliersche gemeen £ 041-09-0 £ 7 5 0 82
Jan Gerrits 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 63
Tjebbe Gerrits 1 schuitschipper cu. £ 030-00-0 £ 5 4 2 8
Antje Gerrits 6 man nae Indiën gering £ 006-16-0 £ 1 3 1 115
wed. Janke Gerrits 4 arm £ 006-12-0 £ 1 1 0 76
Gerrit Gerrits 2 weever cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 29
Engel Gerrits 8 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 147
wed. Bartel Gerrits 1 gealimenteerd £ -- £ 0 2 0 5
wed. Arjen Gerrits 7 seer geringh bestaen £ 011-05-0 £ 2 1 4 123
Gerben Gerryts 4 waegenmaeker maetigh cu. £ 018-16-0 £ 3 2 0 70
Claas Gerryts 4 sjouwer bestaet geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 77
Bente Gerryts 6 bakker bestaet geringh cu. £ 024-01-0 £ 4 3 3 116
Gerryt Gerryts 6 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 115
Jan Gerryts 3 weever redelijk cu. £ 017-13-0 £ 3 2 3 46
Johannes Gerryts 4 pannebackerskneght, mr. cu. £ 019-13-0 £ 3 3 1 72
Jan Gerryts 3 weever reedelijk cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 47
Jelle Gerryts 8 weever bestaet gemeen cu. £ 017-09-0 £ 3 2 3 136
Rinske Gerryts 4 groenteverkoopster £ 006-12-0 £ 1 1 0 68
Jurjen Gerryts 4 weeversknegt geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 68
wed. Rinske Gerryts 1 arbeydster notoir arm £ -- £ 0 1 0 10
Pytter Gerryts 4 schoenmaeker maetigh cu. £ 015-17-0 £ 3 2 2 77
Hendrik Gerryts 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 62
Jan Gerryts 6 kleermaeker, mr. geringh £ 012-13-0 £ 2 2 0 108
Bouwe Gerryts 3 weever bestaet reedelijk £ 010-17-0 £ 2 1 0 40
Oeds Gijsbert 6 weever bestaet wel cu. £ 018-00-0 £ 3 2 0 104
Johannes Gijsberts 2 matroos cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 24
Rein Gijsberts 3 weeversknegt gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 54
wed. Saara Gilles 8 bestaet gering £ 007-17-0 £ 1 1 0 134
Frans Goitjens 1 grofsmid, geringh cu. £ 015-01-0 £ 3 3 0 2
Janke Gorrits 2 nayster gemeen bestaen £ 008-17-0 £ 1 1 0 20
Rutger Goslings 6 metselaer, mr. bestaet wel cu. £ 040-00-0 £ 7 4 4 106
Evert Goslings 6 wieldrayersknegt geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 107
Adam Goslings 3 metselaersknegt gemeen cu. £ 015-13-0 £ 3 4 0 52
Tjebbe Gosses 4 timmerman, mr. maetigh cu. £ 024-16-0 £ 4 3 0 71
Oeble Gosses 0 houtkooper maetigh cu. £ 045-00-0 £ 8 2 1 155
wed. Douwe Gosses 2 winkeltje, klein geringh £ 012-13-0 £ 2 1 3 30
wed. Pieter Gosses 6 renteniersche gemeen £ 018-19-0 £ 3 1 0 109
Neeltje Greolds 7 stadsvroedvrouw maetigh £ 017-00-0 £ 3 1 0 129
vroedsman Meye H. Meyer 1 schipper £ 048-07-0 £ 8 2 0 11
wed. Johannes Haentjes 4 gering bestaen £ 012-01-0 £ 2 3 0 77
wed. Berber Haentjes 4 gering bestaen £ 017-06-0 £ 3 3 0 64
Claes Haerings 5 vaerenspersoon maetigh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 85
Fedde Haerings 3 trekschipper geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 0 0 54
Hendrik Hansen 8 weever bestaet gemeen cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 147
Pytter Hansen 1 arbeyder geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 18
wed. Marten Hansen 3 winkeltje gering £ 013-06-0 £ 2 1 2 43
Rienk Hansen 3 herbergier reedelijk cu. £ 054-07-0 £ 9 3 0 43
wed. Lijsbert Hansen 7 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 3 122
Sybe Hansen 7 baentjersknegt geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 130
Jan Hansen 3 gering, wonende in de keet van dr. Tjallingii c.s. £ 011-13-0 £ 2 3 0 38
Jan Hansen 5 trekschipper maetig cu. £ 023-15-0 £ 4 3 0 88
Femme Hansen 5 arbeyder gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 4 94
Meyndert Hansen 4 vaerendspersoon gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 73
Casper Hansen 7 weeversknegt gealimenteerdt £ -- £ 0 1 1 131
wed. Jetske Hansen 6 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 1 110
Carst Hansen 4 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 76
Jan Hansen 1 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 1
Hans Hansen 2 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 31
wed. Saetske Hansen 1 arbeydster £ 006-12-0 £ 0 1 0 10
Wopke Hanses 2 matroos £ 011-13-0 £ 2 2 2 26
Aeltje Hanses 8 wijnkooperse maetigh £ 040-00-0 £ 7 2 1 134
Heyn Harings 4 arbeyder gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 78
Johannes Harings 8 trompetter op 't admiraliteytsjagt bestaet van sijn bedieninge £ 018-00-0 £ 3 1 0 149
Geertje Harkes 8 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 148
Pier Harkes 2 wever, mr. cu. £ 024-00-0 £ 4 4 1 22
wed. Sytse Harkes 6 gealimenteert £ -- £ 0 2 2 103
Beernt Harmens 4 weever seer gering cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 65
wed. Hendrik Harmens 4 weeverinne gering £ 006-16-0 £ 1 1 1 63
Trijntje Harmens 4 stijffster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 70
Gerrit Harmens 4 weever bestaet geringh cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 66
wed. Roelof Harmens 5 weverinne geringh £ 006-12-0 £ 1 1 1 89
Claas Harmens 4 weever gering cu. £ 015-17-0 £ 3 2 2 65
Beernt Harmens 3 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 3 53
Harmen Harmens 5 weever gering cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 90
Ysbrand Harmens 4 weeversknegt geringh cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 63
Heere Harmens 4 weever geringh cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 72
Jacob Harmens 6 rentenier £ 018-19-0 £ 3 1 0 101
wed. Hendrik Harmens 5 bestaet seer gemeen £ 015-13-0 £ 3 1 0 80
Jacob Harmens 1 baentjersknegt cu. £ 013-01-0 £ 2 2 1 14
Augustinus Harmens 3 weever bestaet reedelijk cu. £ 015-17-0 £ 3 2 2 52
Arent Harmens 8 weever geringh £ 015-16-0 £ 3 2 0 152
Jan Harmens 5 weever geringh cu. £ 021-17-0 £ 4 4 2 92
Gerrit Harmens 8 weever bestaet geringh cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 145
wed. Rijk Harmens 8 bestaet seer geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 141
wed. Janneke Harmens 4 seer gering £ 006-16-0 £ 1 1 1 74
Jan Harmens 5 kuiper reedelijk cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 96
wed. Claas Harmens 4 gealimenteerd £ -- £ 0 3 3 75
Geert Harmens 4 weever geringh cu. £ 017-05-0 £ 3 4 1 76
Jan Harmens 5 schoolmeester maetigh £ 021-04-0 £ 4 2 0 96
Harmen Harmens 5 matroos bestaet geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 84
Harmen Harmens 1 weever cu. £ 016-00-0 £ 3 2 1 12
Gerrit Harmens 4 weever soober cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 60
Sjoerd Harmens 1 schoenmaeker, mr. cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 1
Antje Harmens 8 sonder bedrijff maetigh £ 014-15-0 £ 2 1 0 150
Jan Harmens 4 blauferver, mr. maetig cu. £ 020-08-0 £ 3 2 1 70
Jan Harmens 3 blauverwersknegt cu. £ 015-01-0 £ 3 3 0 53
Beernt Harmens 4 weever bestaet geringh cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 61
Hylke Harmens 5 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 4 88
Dirk Harmens 1 matroos gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 3 2
Claas Harmens 2 weever £ 019-01-0 £ 3 2 1 27
Beernt Harmens 3 weever bestaet taemelijk cu. £ 015-06-0 £ 3 2 0 48
Hendrik Harmens 6 matroos gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 1 105
wed. Aeltje Harmens 6 en Hendrik Hendriks, van suinigh bestaen £ 022-01-0 £ 4 2 4 105
Jan Harmens Speltje 1 beurtschipper reedelijk cu. £ 035-00-0 £ 6 2 2 17
Rintje Harmens 6 weeversknegt geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 108
Jan Harmens 6 weever bestaet wel £ 011-12-0 £ 2 1 0 112
Hendrik Harmens 2 setschipper cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 31
Harmen Harmens 2 weever cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 23
Wybe Harmens 3 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 1 45
wed. Jan Harmens 2 arbeydster soober £ 006-16-0 £ 1 1 1 22
Gerryt Harmens 3 bestaet maetigh cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 45
Geert Harmens 3 weever seer geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 5 0 45
wed. Gerrit Harmens 3 weverinne met knegt £ 013-01-0 £ 2 2 1 49
Hartman Hartmans 1 metseleersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 10
Syble Hayes 8 stuirman, vaert voor cu. £ 020-00-0 £ 3 4 1 141
Susanna Hayes 6 vlegtster seer gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 103
Jelle Hayes 8 schoenmaeker, mr. cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 143
Hessel Hayes 5 coordewerker gemeen cu. £ 023-15-0 £ 4 3 0 86
Pieter Hayes 5 weever geringh bestaen cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 88
Walte Hayes 1 vaerendspersoon cu. £ 022-17-0 £ 4 6 0 8
Yve Heeres 4 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 3 75
Gerben Heeres 2 weever cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 23
Jan Heeres 5 wolkammer redelijk £ 050-15-0 £ 8 5 0 84
Tjerk Heeres 8 matroos bestaet soober cu. £ 012-01-0 £ 2 3 0 149
Antje Heeres 2 arbeydster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 31
Ype Heeres 7 turfdraeger geringh cu. £ 015-01-0 £ 3 3 0 120
Heere Heeres 1 metselaar, mr. reedelijk cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 14
Pyttje Heeres 6 stijffster geringh £ 006-12-0 £ 8 2 0 102
Tjebbe Heerkes 3 kuiper, mr. gemeen cu. £ 019-01-0 £ 3 2 1 54
Hendrik Heermans 2 bestaen reedelijk cu. £ 022-00-0 £ 4 2 1 28
Jan Heins 6 winkelier en schoolmeester cu. £ 040-00-0 £ 7 2 0 104
wed. Beernt Hemmes 8 nayster gering £ 007-16-0 £ 1 1 0 142
Steeven Hendriks 3 weever bestaet geringh cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 46
Jan Hendriks 6 chirurgijn, mr. gemeen cu. £ 019-01-0 £ 3 2 1 106
Jan Hendriks 4 weever gering cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 60
Jan Hendriks 4 weeversknegt geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 60
Jan Hendriks 4 weever gering cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 67
Nanningh Hendriks 2 schuitschipper reedelijk cu. £ 029-04-0 £ 5 5 0 23
Jan Hendriks 6 coopman bestaet wel cu. £ 046-00-0 £ 8 4 2 111
Beernt Hendriks 5 weever bestaet maetigh cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 88
Jurre Hendriks 8 schipper maetigh cu. £ 030-00-0 £ 5 2 1 149
Jan Hendriks 3 weever reedelijk cu. £ 015-01-0 £ 3 2 0 47
Harmen Hendriks 4 brouwersknegt geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 71
Gerrit Hendriks 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 71
Hendrik Hendriks 6 galliootschipper gemeen cu. £ 036-00-0 £ 6 4 0 114
Jan Hendriks 4 brouwer, mr. cu. £ 065-02-0 £ 11 9 1 58
Douwe Hendriks 8 weeversknegt maetigh cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 137
Jan Hendriks 2 smid, mr. en sleeper £ 010-17-0 £ 2 1 0 37
Deeltje Hendriks 6 renteniersche gemeen £ 014-15-0 £ 2 1 0 114
Obbe Hendriks 7 winkelier maetigh cu. £ 039-19-0 £ 7 2 0 127
wed. Carst Hendriks 8 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 1 144
Harmen Hendriks 4 soldaet gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 2 58
Rients Hendriks 3 weever gealimenteerd cu. £ -- £ 0 4 1 46
Samuel Hendriks 1 grofsmid gering bestaen £ 015-16-0 £ 3 2 0 10
Sybren Hendriks 6 timmerman, mr. cu. £ 044-01-0 £ 7 6 2 107
Hendrik Hendriks 2 wever geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 6 21
Harmen Hendriks 2 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 29
Jan Hendriks Poth 7 coopman maetigh cu. £ 029-09-0 £ 5 3 0 131
Coenraad Hendriks 7 bakker, mr. geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 131
Beernt Hendriks 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 65
Dirk Hendriks 5 bakker, mr. reedelijk cu. £ 037-11-0 £ 6 3 3 80
Hendrik Hendriks 2 weever cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 19
Caspar Hendriks 5 matroos bestaet geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 89
Jan Hendriks Boekholt 3 weever bestaet maetigh cu. £ 018-03-0 £ 3 2 1 41
Minne Hendriks 2 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 3 29
Wiltetus Hendriks 7 slaeger, mr. maetig cu. £ 046-11-0 £ 8 3 0 128
Warner Hendriks 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 62
Johannes Hendriks 1 stokersknegt cu. £ 019-05-0 £ 3 5 0 6
Evert Hendriks 3 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 3 46
Poppe Hendriks 8 schuitschipper maetigh cu. £ 050-00-0 £ 8 3 1 135
Jacob Hendriks 1 wevers en Feyke Hendriks £ 011-13-0 £ 2 2 2 14
wed. Jan Hendriks 8 nayster reedelijk bestaen £ 012-16-0 £ 2 1 0 135
Jan Hendriks 5 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 85
Freerk Hendriks 1 schoolkinders, houdt cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 9
Hendrik Hendriks 8 weever gering cu. £ 018-17-0 £ 3 4 2 138
Dirk Hendriks 2 weever cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 32
Jan Hendriks 2 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 31
Hendrik Hendriks 4 weever geringh cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 74
Pieter Hendriks 5 coopman in papier cu. £ 035-00-0 £ 6 2 0 83
wed. Antje Hendriks 5 turfmeetster geringh £ 006-16-0 £ 1 2 0 84
wed. Baernt Hendriks 5 gealimenteerdt £ -- £ 0 3 0 84
Beernt Hendriks 3 weever bestaet reedelijk cu. £ 019-08-0 £ 3 3 0 49
Feyke Hendriks 1 zie Jacob Hendriks £ -- £ 0 0 0 14
Cornelis Hendriks 8 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 1 138
Grytje Hendriks 1 spoelster pauper £ 006-12-0 £ 1 1 0 16
Hendrik Hendriks 4 weever gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 65
Pieter Hendriks 3 weever reedelijk wel cu. £ 015-17-0 £ 3 2 2 50
Willem Hendriks 8 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 140
wed. Pieter Hendriks 3 gealimenteerd £ -- £ 0 3 1 53
wed. Jan Hendriks 2 gealimenteerd £ -- £ 0 1 3 32
Tytte Hendriks 3 zoutkeet, werken in cu. £ 018-17-0 £ 3 4 2 53
Tijs Hendriks 5 scheepstimmerknegt cu. £ 024-01-0 £ 4 4 0 97
Harmen Hendriks 2 weever cu. £ 018-16-0 £ 3 2 0 27
wed. Dirk Hendriks 5 van gemeen bestaen £ 013-05-0 £ 2 1 0 83
Harmen Hendriks 3 weever bestaet taemelijk cu. £ 021-05-0 £ 4 2 2 49
Jan Hendriks 1 weever cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 4
Freerk Hendriks 2 weever en coopman in taback cu. £ 033-04-0 £ 6 3 0 36
Jan Hendriks 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 72
Hendrina Hendriks 1 nayster £ 006-12-0 £ 1 1 0 14
Gerrit Hendriks 3 weever bestaet geringh £ 015-06-0 £ 3 2 3 48
wed. Jan Hendriks 2 bestaet seer geringh £ 017-06-0 £ 3 3 0 36
Jan Hendriks 4 sjouwer seer geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 57
Gerrit Hendriks 4 weeversknegt geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 60
Cornelis Hendriks 4 ijsersmid, mr. maetigh cu. £ 022-14-0 £ 4 2 3 75
Sjoerd Hendriks 2 schipper en coopman cu. £ 050-00-0 £ 9 3 0 36
Jan Hendriks 4 weever gering cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 71
wed. Gerryt Hendriks 3 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 48
Gerryt Hendriks 6 uitdraeger bestaet wel cu. £ 025-00-0 £ 4 2 0 101
Joost Hendrix 1 weever bestaet wel £ 022-00-0 £ 4 1 1 14
Harmen Hendryks 7 bakker, mr. reedelijk cu. £ 040-00-0 £ 7 3 3 130
Sipke Hennes 7 bakker, mr. geringh £ 010-17-0 £ 2 1 0 118
Lolke Henninghs 8 scheepstimmerman cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 153
Wouter Hessel 1 metselaer geringh cu. £ 018-06-0 £ 3 2 1 7
Okke Hessels 8 vaerendpersoon geringh cu. £ 018-00-0 £ 3 3 1 150
Ruird Hessels 1 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 1 14
Sybrigjen Hessels 2 keetmaegdt £ 006-12-0 £ 1 1 0 37
Jelger Hessels 3 koemelker gemeen cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 52
wed. Marten Hessels 2 gealimenteerdt £ -- £ 0 3 0 28
Jan Hessels 1 arbeyder in hout £ 007-17-0 £ 1 1 0 18
Sytse Hessels 7 vleeshouwer, mr. geringh cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 120
Gryttje Hessels 8 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 143
Jan Hessels Swart 5 schipper, geweesen cu. £ 030-14-0 £ 5 2 0 98
Wybren Hessels 1 pannebackersknegt, mr. cu. £ 018-00-0 £ 3 2 1 4
Dirk Hessels 4 kooperslaeger gering cu. £ 022-03-0 £ 4 2 2 58
Harmen Hessels 5 boekebinder, mr. reedelijk cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 82
wed. Aart Hessels 6 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 2 112
Frans Hessels 4 schipper, Bolswerder cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 69
Yttje Hessels 7 winkelierse maetigh £ 022-11-0 £ 4 2 0 120
Jacob Hettes 2 bakker, mr. reedelijk £ 030-00-0 £ 5 2 0 28
Otte Hettes 4 weever geringh cu. £ 014-13-0 £ 2 2 2 78
Ellert Heyns 6 matroos bestaet geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 115
Pytter Heyns 6 kleermaker, mr. reedelijk £ 028-07-0 £ 5 2 0 102
Wytse Heyns 7 matroos geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 122
Jan Heyns 0 arbeyder gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 155
Taeke Heyns 7 turfdraeger maetigh £ 014-05-0 £ 2 2 1 120
Lolle Heyns 4 blauferversknegt maetigh cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 69
wed. Rienk Heyns 8 nayster bestaet maetigh £ 006-16-0 £ 1 1 2 142
Pier Heyns 5 brouwer, mr. bestaet wel £ 066-13-0 £ 11 3 0 93
Gabbe Hibbes 7 seer arm cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 128
wed. Sybrigjen Hiddes 6 melkverkoopster gering £ 006-16-0 £ 1 2 0 102
wed. Trijntje Hiddes 5 soutkeet, werkt in de £ 006-16-0 £ 1 1 2 92
Lieuwe Hiddes 7 vleeshouwer, mr. maetigh cu. £ 066-13-0 £ 11 3 4 127
Thomas Hiddes 8 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 5 0 146
Albert Hiddes 8 houtstaepelaer maetigh £ 010-17-0 £ 2 1 0 139
wed. Symon Hiddes 8 nayster geringh bestaen £ 011-09-0 £ 2 2 0 149
Ruurd Hillebrandts 1 zeylmaekersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 6 1 14
Hauke Hilles 4 schipper, Bolswarder £ 014-15-0 £ 2 1 0 69
wed. Claaske Hobbes 3 waster bestaet geringh £ 006-16-0 £ 1 4 0 51
Jan Holkes 8 scheepstimmerman cu. £ 022-00-0 £ 4 2 1 138
wed. Pyke Hommes 8 seer geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 143
Romke Hotses 7 Deeventervaerder en coopman bestaet wel cu. £ 063-16-0 £ 11 5 0 126
Ruird Hotses 4 bootsgesel gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 57
Eeltje Hotses 2 pannebackersknegt cu. £ 015-05-0 £ 3 2 4 24
Feyte Hoytes 2 turfdraeger cu. £ 011-13-0 £ 2 3 2 26
Trijntje Hoytes 6 bakkerinne £ 030-00-0 £ 5 1 0 113
Heere Hoytes 5 turfvoerder gemeen cu. £ 021-09-0 £ 4 4 1 87
Zalomon Hoytes 7 matroos seer gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 132
Rein Hoytes Brouwer 6 waegmeester bestaet wel cu. swaeger en dogter £ 072-01-0 £ 12 4 0 104
wed. Lieuwe Huberts 6 turfmeetster goed bestaen £ 018-01-0 £ 3 2 0 105
Janke Huberts 3 ondermaegd seer geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 38
Remmert Huberts 2 bestaet geringh £ 011-12-0 £ 2 1 0 22
wed. Yffke Huberts 1 bestaet geringh £ 006-16-0 £ 1 2 0 7
wed. Elske Huberts 6 winkeliersche maetigh £ 014-15-0 £ 2 1 0 109
Pytter Huberts 5 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 2 91
wed. Dirk Hugens 7 winkeliersche maetigh £ 022-05-0 £ 4 1 0 119
Tjallingh Hylkes 5 weever bestaet gemeen cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 83
Pytter Hylkes 8 timmerman maetigh cu. £ 019-01-0 £ 3 2 1 150
Harmen Hylkes 6 oud en seer geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 110
Auke Hylkes 1 alimenteerd cu. £ -- £ 0 2 2 5
Anne Hyltjes 8 schipper maetig cu. £ 036-12-0 £ 6 2 0 142
Johannes Hyltjes 8 schipper bestaet maetig cu. £ 036-12-0 £ 6 2 0 142
Cornelis IJsbrands 6 scheepstimmerman, waert voor bestaet gemeen £ 007-17-0 £ 1 1 0 109
Auke J. Bakker 1 coopman begoedigt cu. £ 150-00-0 £ 25 3 1 4
Jacob J. van der Ley 8 winkelier gemeen cu. £ 037-04-0 £ 6 6 1 152
wed. Pieter Jacobs 5 bestaet gemeen £ 006-12-0 £ 1 1 0 87
Saeke Jacobs 6 loodsman gering bestaen cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 106
Albert Jacobs 2 schuytschipper cu. £ 016-17-0 £ 3 2 3 24
Gerrit Jacobs 5 turfdraeger maetigh cu. £ 020-00-0 £ 3 2 1 94
Johannes Jacobs 7 bakker, mr. bestaet wel cu. £ 060-01-0 £ 10 4 0 119
Claas Jacobs 1 beurtschipper gemeen cu. £ 030-05-0 £ 5 3 2 4
Pybe Jacobs 8 schoenmaekersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 141
Jan Jacobs 5 kooltjer geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 87
Jan Jacobs 5 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 1 95
Hendrik Jacobs 1 turfdraeger en winkelier cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 12
Folkert Jacobs 5 slotmaeker, mr. gemeen cu. £ 026-00-0 £ 4 5 0 86
Warner Jacobs 6 vaerendspersoon geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 104
Tymon Jacobs 8 matroos op 't admiraliteyts jagt maetigh cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 146
Dirk Jacobs 5 sleefmaeker, mr. reedelijk cu. £ 018-16-0 £ 3 2 0 95
wed. Jarigh Jacobs 2 olislaegerse in compagnie £ 160-00-0 £ 27 7 0 35
Age Jacobs 4 winkelier maetigh cu. £ 021-01-0 £ 4 3 0 58
Albert Jacobs 4 bontreeder maetigh cu. £ 042-09-0 £ 7 3 2 69
wed. Janneke Jacobs 6 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 113
Gerrit Jacobs 3 smid, mr. seer geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 39
wed. Styntje Jacobs 2 gealimenteerd door goede vrinden £ -- £ 0 1 0 36
Dirk Jacobs 8 arbeyder gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 149
Dirk Jacobs 1 kladschilder cu. £ 020-09-0 £ 3 4 3 2
wed. Jan Jacobs 2 smidswinkel, houdende een £ 020-09-0 £ 3 4 3 32
Geertje Jacobs 1 winkeltje, gering sober £ 006-12-0 £ 1 1 0 10
Hans Jacobs 3 schoenlapper gering cu. £ 011-13-0 £ 2 5 2 42
Haentje Jacobs 5 matroos gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 92
Tjeerd Jacobs 5 matroos gemeen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 90
Pytter Jacobs 5 sakkedraeger gemeen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 90
Alle Jacobs 2 ijsersmid, mr. cu. £ 020-17-0 £ 3 5 1 30
Hessel Jacobs 0 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 6 0 155
Lolke Jacobs 5 setschipper gemeen cu. £ 028-05-0 £ 5 2 3 99
Eelkjen Jacobs 8 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 147
Claas Jacobs 1 turfdraeger cu. £ 020-00-0 £ 3 4 1 7
wed. Gerrit Jacobs 2 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 30
Wattje Jacobs 7 scheepstimmerman, nae Indiën seer gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 131
Taewis Jacobs 2 bakkersknegt cu. £ 020-00-0 £ 3 2 0 28
Oene Jacobs 1 arbeyder cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 1
Lieuwe Jacobs 3 weeversknegt gering £ 007-17-0 £ 1 1 0 42
Jacob Jacobs 5 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 90
wed. Abe Jacobs 4 bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 78
Hessel Jacobs 5 gealimenteerd met turf cu. £ -- £ 0 3 0 92
wed. Mayke Jacobs 2 nayster geringh £ 006-16-0 £ 1 1 1 21
Sieuke Jacobs 5 zie Jan Hansen £ -- £ 0 0 0 88
wed. Symon Jacobs 3 rentenierske geeft godsdienst onderwijs £ 014-09-0 £ 2 2 0 53
Johannes Jacobs 8 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 5 148
Eelkjen Jacobs 6 spoelster gering, door vrinden onderhouden £ 006-12-0 £ 1 1 0 112
Romkjen Jacobs 6 nayster bestaet gemeen £ 006-12-0 £ 1 1 0 107
Piebe Jacobs 3 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 4 43
Pieter Jacobs 1 weever cu. £ 021-13-0 £ 4 4 0 10
Douwe Jacobs 6 rentenier gemeen £ 020-12-0 £ 3 1 0 104
Jan Jacobs 3 portier bestaet wel cu. £ 033-05-0 £ 6 2 2 43
wed. Liefke Jacobs 3 arbeydster geringh £ 006-12-0 £ 0 1 0 51
Cornelis Jacobus 5 turfdraeger reedelijk cu. £ 027-03-0 £ 5 3 1 80
wed. Elske Jaenes 7 winkeliersche maetigh £ 041-08-0 £ 7 4 1 124
Age Jaenus 1 wever bestaet gering £ 007-17-0 £ 1 1 0 14
Antje Jakles 6 wort gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 108
Aeltje Jans 6 nayster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 103
wed. Jurre Jans 2 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 25
Aeltje Jans 4 molenaersche maetigh £ 031-14-0 £ 5 3 2 79
Wypke Jans 4 beurtschipperskneght cu. £ 016-17-0 £ 3 3 3 78
wed. Gooitjen Jans 3 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 52
Quintje Jans 2 bestaet seer geringh en wort gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 25
Jetske Jans 2 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 27
wed. Trijntje Jans 2 blauferfster taemelijk £ 016-00-0 £ 3 1 0 31
Sytske Jans 2 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 31
Bauke Jans 3 matroos redelijk cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 54
wed. Pyttje Jans 6 renteniersche £ 022-05-0 £ 4 1 0 104
vrouw Reinder Jans 6 matroos seer gering £ 006-12-0 £ 1 2 0 104
Jacob Jans 7 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 124
Aukjen Jans 8 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 140
Ulbe Jans Menalda 2 trekschipper goed bestaen cu. £ 032-15-0 £ 5 2 0 25
wed. Sybrigjen Jans 8 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 140
Symon Jans 8 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 4 139
wed. Ruurd Jans 1 wort gealimenteerd £ -- £ 0 3 0 13
Uike Jans 6 sakkemaeker gemeen £ 007-17-0 £ 1 1 0 116
Keimpe Jans 8 winkeltje maetigh cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 140
wed. Berber Jans 5 wed. Simon Stinstra, wel begoedight £ 150-00-0 £ 25 4 0 82
wed. Grytje Jans 1 wort gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 14
Marten Jans 5 matroos gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 82
Harmen Jans 4 weeversknegt geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 61
Wopke Jans 8 matroos geringh bestaen cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 146
wed. Gepke Jans 4 bestaet wel £ 057-13-0 £ 10 3 0 70
Cornelis Jans 6 matroos gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 113
wed. Geeske Jans 4 winkeltje, klein maetigh £ 012-13-0 £ 2 2 0 69
Tjerk Jans 1 steenvoerder gemeen cu. £ 022-03-0 £ 4 2 2 5
wed. Trijntje Jans 4 arme vrouw £ 006-12-0 £ 1 1 0 68
Wouter Jans 4 weever gemeen £ 010-17-0 £ 2 1 0 64
wed. Trijntje Jans 6 gealimenteerd £ -- £ 0 2 2 112
Freerk Jans 5 pannebakkersknegt gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 4 97
Grytje Jans 5 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 87
Gryttje Jans 1 redelijk in staat £ 012-00-0 £ 2 1 0 17
wed. Gosse Jans 4 van geringh bestaen £ 007-17-0 £ 1 1 0 60
wed. Hiltje Jans 5 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 90
Antje Jans 6 gladmangelster gemeen £ 006-12-0 £ 1 1 0 108
Jetske Jans 5 nayster geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 88
wed. Loiter Jans 3 weeversche geringh £ 014-09-0 £ 2 2 0 46
Harmen Jans 3 weever geringh bestaen cu. £ 015-06-0 £ 3 2 2 46
Janneke Jans 1 arbeydster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 8
Ybeltje Jans 1 waster seer geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 16
Geertje Jans 6 waschter geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 109
wed. Auke Jans 4 seer arme vrouw £ 006-16-0 £ 1 1 3 66
Jurjen Jans 2 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 24
Lourens Jans 7 matroos is arm, geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 127
wed. Folkert Jans 3 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 3 47
wed. Rinske Jans 6 bestaet reedelijk wel £ 022-05-0 £ 4 1 0 108
Hendrikjen Jans Claver 5 gemeen bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 99
Eeke Jans Menalda 4 bakker, mr. bestaet wel cu. £ 058-01-0 £ 10 3 1 59
Tytte Jans 6 stuirman, vaerd voor cu. £ 019-13-0 £ 3 3 1 113
Fredrik Jans 3 soldaet vrouw winkeltje £ 006-12-0 £ 1 1 0 43
Doeke Jans 6 bestaet reedelijk wel £ 012-04-0 £ 2 1 0 114
Eerk Jansen 6 blauferwersknegt cu. £ 021-13-0 £ 4 4 0 111
Reynder Jansen 6 metselaer maetigh £ 020-08-0 £ 3 2 1 110
Jan Jansen de Wit 7 sjouwer bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 120
wed. Jacob Jansen 8 bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 147
Willem Jansen 5 weever gemeen cu. £ 019-17-0 £ 3 4 0 89
wed. Douwe Jansen 6 bakkerinne, mr. £ 036-07-0 £ 6 3 0 102
Feyke Jansen 8 oud en arm cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 135
Reyn Jansen 6 leerloyersknegt gemeen £ 017-00-0 £ 3 2 0 114
Beernt Jansen 5 weever bestaet gemeen cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 91
Jan Jansen 6 weever gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 0 110
Marten Jansen 5 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 1 90
Meyndert Jansen 7 matroos gering £ 011-09-0 £ 2 2 0 132
wed. Tabe Jansen 7 geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 121
Jan Jansen van Haarlem 5 weever, mr. reedelijk cu. £ 029-09-0 £ 5 3 0 91
Jan Jansen 6 matroos gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 110
wed. Dirk Jansen 8 gealimenteerdt £ -- £ 0 3 0 140
Wybe Jansen 6 turfdraeger geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 102
Hessel Jansen 6 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 3 109
Poulus Jansen 8 stookersknegt geringh cu. £ 012-01-0 £ 2 3 0 145
wed. Tytte Jansen 7 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 1 122
Jan Jansen 5 glijbakkersknegt cu. £ 014-13-0 £ 2 2 2 94
Jan Jansen 5 zeefmaeker, mr. maetigh cu. £ 035-19-0 £ 6 2 2 82
Jacob Jansen 5 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 2 92
Frans Jansen 5 coopman reedelijk cu. £ 036-07-0 £ 6 3 0 94
Jan Jansen Keyser 8 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 4 1 143
Douwe Jansen 8 matroos gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 2 144
Ellert Jansen 6 timmerman, mr. maetigh cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 116
Romke Jansen 5 kleermaeker, mr. gemeen cu. £ 026-16-0 £ 4 3 2 97
Hans Jansen 6 gleybakkersknegt gemeen £ 018-01-0 £ 3 2 0 114
Frans Jansen 6 knegt van de burgemeester Nollides weduwe cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 115
Dirk Jansen 8 coopman bestaet wel cu. £ 040-00-0 £ 7 2 0 144
Claas Jansen 7 matroos bestaet gemeen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 127
wed. Douwe Jansen 5 winkeliersche £ 027-09-0 £ 5 2 1 87
Christiaen Jansen 5 kleermaeker, mr. geringh cu. £ 025-01-0 £ 4 4 4 86
Johannes Jansen 6 matroos gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 114
wed. Marten Jansen 5 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 96
Heyn Jansen 8 glaesemaeker gemeen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 144
Jan Jansen 7 schoenmaeker, mr. cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 118
Albert Jansen 7 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 1 130
Jurjen Jansen 7 turfdraeger maetigh cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 119
Dirk Jansen 6 ijsersmid, mr. gemeen £ 010-17-0 £ 2 1 0 112
Dirk Jansen 6 metselaer, geweesen cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 107
Roelof Jansen 5 bestaet wel cu. £ 030-14-0 £ 5 2 0 82
Beernt Jansen 5 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 3 3 84
wed. Reynder Jansen 5 winkeltje en Fokke Martens, bestaet wel £ 029-03-0 £ 5 4 0 93
wed. Reynder Jansen 8 bontreedersche £ 050-00-0 £ 8 2 0 139
Hendrik Jansen 8 sjouwer bestaet maetigh cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 136
Abbe Jansen 7 turfdraeger en winkelier cu. £ 030-00-0 £ 5 3 1 124
Yme Jansen 8 scheepstimmerman cu. £ 030-00-0 £ 5 5 2 149
Gerrit Jansen 8 scheepstimmerman cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 153
Sybren Jansen 6 galliootschipper gemeen cu. £ 034-17-0 £ 6 3 3 105
Jacob Jansen 5 weever bestaet gemeen cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 96
Beernt Jansen 2 gleybakkersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 25
Hendrik Jansen 3 weever reedelijk cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 49
Beernt Jansen 3 weever, mr. maetigh £ 020-01-0 £ 3 1 5 38
Jan Jansen Damast 1 weever bestaet reedelijk cu. £ 025-00-0 £ 4 4 0 18
Hans Jansen 4 matroos gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 4 57
Jan Jansen Amlander 1 smalschipper reedelijk cu. £ 030-00-0 £ 5 2 1 18
Hendrik Jansen 2 weever cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 27
Albert Jansen Kalkman 3 rentenier gemeen £ 022-11-0 £ 4 2 0 51
wed. Hans Jansen 3 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 51
Sikke Jansen 1 wort gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 4 1 12
Claes Jansen 4 sjouwer gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 0 70
Hendrik Jansen 3 soutdraeger maetigh cu. £ 015-05-0 £ 3 3 2 51
Andries Jansen 2 turfvaarder cu. £ 018-00-0 £ 3 2 0 28
Beernt Jansen 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 64
Jocchum Jansen 2 pottebackersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 26
Harmen Jansen 3 weever gering bestaen cu. £ 017-17-0 £ 3 2 4 39
Beernt Jansen 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 63
Lieuwe Jansen 1 metselaersknegt cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 11
Sipke Jansen 6 winkelier bestaet wel cu. £ 030-00-0 £ 5 2 0 112
Evert Jansen 4 ijsersmid gering cu. £ 019-01-0 £ 3 2 4 63
Beernt Jansen 3 weever maetigh cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 49
Gerrit Jansen 3 weever reedelijk cu. £ 015-17-0 £ 3 2 2 49
Harmen Jansen Braemers 4 weever gering £ 018-01-0 £ 3 1 3 72
Harmen Jansen 4 weever gering cu. £ 020-00-0 £ 3 2 3 72
Harmen Jansen 4 weever gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 63
Beernt Jansen 4 weever maetigh bestaen cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 72
Dirk Jansen 1 wever cu. £ 016-00-0 £ 3 2 1 12
Dirk Jansen 2 ticchelaersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 34
Pieter Jansen 2 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 5 28
Jan Jansen 2 weever bestaet wel £ 024-16-0 £ 4 3 0 32
Lammert Jansen 2 sakkedraeger £ 007-17-0 £ 1 1 0 31
Jan Jansen de Groot 2 paruikmaekersknegt £ 011-13-0 £ 2 2 1 30
Gerlof Jansen 3 aschkarreman en sakkedraeger gemeen cu. £ 011-13-0 £ 2 2 0 53
Rein Jansen 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 14
Hendrik Jansen 4 weever geringh cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 67
Hendrik Jansen 3 gleybakkersknegt gemeen cu. £ 014-05-0 £ 2 2 1 53
Uilke Jansen 3 kuiper bestaet gering cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 53
Jan Jansen de Boer 3 soutdraeger gemeen £ 015-01-0 £ 3 3 0 54
Gerrit Jansen 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 67
Johannes Jansen 1 bierdraeger cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 16
Gerben Jansen 3 bakker, mr. bestaet wel cu. £ 046-15-0 £ 8 5 2 54
wed. Claas Jansen 2 spoelster wint niets £ 006-12-0 £ 1 1 0 29
Arent Jansen 3 weever bestaet maetigh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 45
Claes Jansen 3 gleybakkersknegt £ 012-04-0 £ 2 1 0 55
Claes Jansen 1 pannebackersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 13
wed. Beernt Jansen 4 arme vrouw £ 006-16-0 £ 1 3 0 65
Enghbert Jansen 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 65
Poulus Jansen 3 matroos cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 52
Pieter Jansen 3 welgestelde burger cu. £ 025-14-0 £ 4 2 0 52
wed. Hendrik Jansen 4 bestaet gemeen £ -- £ 0 3 0 68
wed. Rients Jansen 1 arbeydster reedelijk £ 011-04-0 £ 2 1 1 17
Harmen Jansen 2 bontwever bestaet sober cu. £ 018-17-0 £ 3 4 2 21
Wopke Jansen 1 pottebackersknegt cu. £ 018-17-0 £ 3 4 2 13
Beernt Jansen 2 wever bestaet maetigh cu. £ 020-01-0 £ 3 2 2 29
Theunis Jansen 3 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 2 52
Albert Jansen 4 matroos gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 67
Johan Jansen 2 matroos maetigh cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 19
Evert Jansen 3 weever maetigh cu. £ 020-05-0 £ 3 4 1 45
Andries Jansen 2 matroos gealimenteerd cu. £ -- £ 0 3 3 21
Jan Jansen 4 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 4 78
wed. Willem Jansen 3 gealimenteerd £ -- £ 0 1 1 42
Gerrit Jansen 2 weever cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 23
Tjalling Jansen 1 schoenlapper cu. £ 020-00-0 £ 3 2 0 3
Jan Jansen 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 62
Ernst Jansen 1 weever cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 4
Albert Jansen 3 soldaet £ -- £ 0 0 0 42
Gerrit Jansen 3 weever reedelijk cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 47
wed. Jacob Jansen 4 winkeltje geringh £ 006-16-0 £ 1 2 0 77
Reynder Jansen 3 weever maetigh cu. £ 018-03-0 £ 3 2 1 41
Dries Jansen 1 beurtschipper bestaet wel £ 055-09-0 £ 9 4 0 3
Ruird Jansen 4 weever bestaet maetigh cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 78
Sander Jansen 1 pannebackersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 4 2 4
Pytter Jansen 3 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 0 44
Jan Jansen Kalf 2 bestaet maetigh cu. £ 023-15-0 £ 4 3 0 22
Keimpe Jansen 1 glaesenmaeker, mr. cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 1
Hendrik Jansen 3 weever bestaet maetigh cu. £ 018-03-0 £ 3 2 1 45
Jan Jansen 3 bestaet reedelijk cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 44
wed. Harmen Jansen 3 bestaet geringh £ 006-16-0 £ 1 1 2 44
Bartel Jansen 2 weever cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 22
Fedde Jansen 4 arbeyder arm cu. £ 011-13-0 £ 2 5 0 60
Theunis Jansen 4 koemelker maetigh cu. £ 023-13-0 £ 4 2 2 59
Marten Jansen 1 setschipper op een schuite cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 2
Hendrik Jansen 2 wever cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 21
Pieter Jansen 3 timmermansknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 3 4 41
Frans Jansen 4 weever gering cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 62
Pieter Jansen 1 wever cu. £ 015-00-0 £ 3 2 1 6
Johannes Jansen 4 kuiper gering cu. £ 017-09-0 £ 3 2 3 58
Kornelus Jansen 3 weever maetig bestaen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 39
Gerrit Jansen 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 62
Harmen Jansen 4 weever gering cu. £ 019-17-0 £ 3 3 3 62
Coert Jansen 1 blauwferwersknegt cu. £ 030-00-0 £ 5 6 0 7
Lammert Jansen 3 soldaat, militaire cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 39
Jilles Jansen 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 8
Jacob Jansen 4 winkelier bestaet wel cu. £ 036-12-0 £ 6 2 0 62
Hendrik Jansen 3 weever geringh bestaen cu. £ 015-16-0 £ 3 2 4 39
Gerrit Jansen 2 wever cu. £ 015-01-0 £ 3 2 0 23
Gerryt Jansen 3 weever gemeen cu. £ 015-06-0 £ 3 2 2 48
Jan Jansen 3 weever reedelijk cu. £ 022-01-0 £ 4 3 1 47
Hendrik Jansen 3 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 1 39
Gerryt Jansen 3 weever bestaet geringh cu. £ 016-05-0 £ 3 2 3 41
Hendrik Jansen 4 weever gealimenteerd £ -- £ 0 1 2 78
Poulus Jansen 1 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 0 5
Gerrit Jansen 4 weever bestaet maetigh cu. £ 019-08-0 £ 3 3 0 75
Claas Jansen 3 kan just sijn kost winnen cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 40
Leendert Jansen 2 weever cu. £ 019-13-0 £ 3 3 1 24
Jurjen Jansen 3 geringh bestaen cu. £ 019-01-0 £ 3 2 1 40
vrouw Dirk Jansens 8 gealimenteerd £ -- £ 0 2 2 147
Hendrik Janus 3 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 51
Albert Janus 3 weever bestaet geringh cu. £ 015-13-0 £ 3 4 0 41
Okke Jarighs 1 schuitschipper gemeen cu. £ 025-00-0 £ 4 2 0 8
Johannes Jarighs 8 weever gering cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 148
Jacob Jarigs 4 weever bestaet gemeen cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 67
Hendrik Jarigs 1 leerloyersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 5
Wyger Jarigs 5 weever bestaet geringh cu. £ 018-17-0 £ 3 4 2 81
Hyke Jarigs 5 post gering £ 006-12-0 £ 1 0 0 81
Jacob Jaspers 2 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 33
Jacob Jelles 3 slotmaeker, mr. maetigh cu. £ 020-01-0 £ 3 2 2 93
Taeke Jelles 4 weever geringh cu. £ 019-08-0 £ 3 3 0 73
Jan Jelles 5 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 6 0 91
Antje Jelles 1 wort gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 18
wed. Theunis Jelles 2 potwinkeltje, klein £ 012-13-0 £ 2 2 0 33
wed. Jolte Jelles 3 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 3 48
wed. Sikke Jelles 3 weeverinne gemeen £ 006-16-0 £ 1 3 1 50
wed. Douwe Jelles 7 winkeliersche maetigh £ 023-15-0 £ 4 2 0 124
Hessel Jelles 2 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 33
wed. Janneke Jelles 1 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 18
Eelke Jelles 2 timmerman, mr. reedelijk £ 022-11-0 £ 4 2 0 20
wed. Aeltje Jelles 2 bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 30
Albert Jelles 2 renten, leeft van gemeen £ 010-02-0 £ 2 1 0 21
Jetse Jelles 7 winkelier en glaesemaker cu. £ 039-17-0 £ 7 2 2 129
Ruird Jeltes 2 bontreeder en coopman £ 039-19-0 £ 7 2 0 33
Frans Jeltes 8 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 149
Jelte Jeltes 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 11
Fedde Jentjes 6 kooltjer bestaet gemeen cu. £ 024-01-0 £ 4 3 3 105
Antje Jentjes 4 arbeydster seer geringh £ 006-16-0 £ 1 2 0 58
Cornelis Jentjes 7 coopman bestaet wel cu. £ 082-05-0 £ 14 5 0 125
wed. Trijntje Jentjes 1 arbeydster £ 006-12-0 £ 0 1 0 11
Jacob Jerimias 5 stoeldrayer, mr. maetigh cu. £ 025-14-0 £ 4 2 0 84
Hubert Jetses 1 matroos met vrouw £ 011-09-0 £ 2 2 0 1
Tymon Jetses 8 matroos gering cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 151
wed. Pieter Jetses 7 arbeydster gering £ 006-16-0 £ 1 2 0 118
Aeffke Jetses 6 breydster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 113
wed. Hans Jetses 3 backerinne just haer cost £ 019-15-0 £ 3 1 2 48
wed. Gerben Jetses 1 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 1 16
Jan Jetses 5 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 0 87
Pieter Jetses 6 matroos op 't Princejagt cu. £ 040-00-0 £ 7 3 0 115
Pytter Jetses 4 weeversknegt gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 65
Jelle Jetses 5 rentenier cu. £ 036-00-0 £ 6 2 0 98
Jacob Jetses 8 timmerman geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 143
Hendrik Jielles 4 pannebakkersknegt cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 60
wed. Marten Jilles 7 bestaet seer geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 128
Harmen Jilles 7 wieldrayersknegt gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 121
wed. Ynskjen Jilts 3 spoelster geringh £ 006-16-0 £ 1 1 2 30
Sybe Jilts 8 metselaer geringh cu. £ 015-01-0 £ 3 2 0 140
Bauke Jilts 2 winkelier en weever cu. £ 021-00-0 £ 4 2 1 29
Theunis Jilts 1 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 13
Pieter Jocchums 5 vaerendspersoon gemeen cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 85
Ysbrand Jocchums 4 matroos seer gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 59
Jan Jocchums 4 arbeyder gering cu. £ 022-09-0 £ 4 5 2 60
Sybren Jocchums 3 soutdraeger maetig cu. £ 025-00-0 £ 4 2 3 54
Bauke Jocchums 3 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 40
Jelle Jocchums 2 scheepstimmerman cu. £ 020-09-0 £ 3 4 3 24
Hendrik Jocchums 2 leerloyer cu. £ 024-16-0 £ 4 3 0 37
Pieter Joekes 3 uytdraeger vrijgesel £ 011-12-0 £ 2 1 0 43
Albert Joekkes 5 turfdraeger gealimenteerd cu. £ -- £ 0 3 4 80
Sybren Joghums 8 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 3 153
Pytter Johannes 3 ruilbuiter geringh £ 017-13-0 £ 3 2 2 38
Jan Johannes 6 matroos gemeen bestaen cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 114
wed. Jan Johannes 2 gealimenteerd £ -- £ 0 2 0 22
Gerben Johannes 6 coopmansknegt gemeen £ 014-09-0 £ 2 2 0 109
Wopke Johannes 3 turfdraeger, trekschipper en winkelier maetigh cu. £ 029-09-0 £ 5 3 0 39
Hendrik Johannes 7 arbeyder gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 126
Cornelis Johannes 3 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 3 2 43
wed. Otte Johannes 3 winkeltje bestaet wel £ 017-00-0 £ 3 1 0 55
Foeke Johannes 5 gleybakkersknegt cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 98
Emke Johannes 5 stijffster bestaet £ 011-12-0 £ 2 1 0 97
Johan Johannes 3 weever cu. £ 020-03-0 £ 3 3 0 42
Hans Johannes 2 wagenmaeker, mr. maetigh £ 024-00-0 £ 4 3 0 29
Sjoerd Johannes 5 timmerman, mr. cu. £ 032-00-0 £ 5 3 0 97
Jacob Johannes 6 waeterhaelder geringh cu. £ 013-05-0 £ 2 2 3 111
Gerrit Johannes 1 weever seer geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 13
Jacob Johannes 4 ytigmeester geringh cu. £ 029-04-0 £ 5 4 2 74
Claas Johannes 8 vaerendpersoon gemeen cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 143
Keympe Johannes 1 vaerendpersoon cu. £ 013-05-0 £ 2 2 3 11
Andries Johannes 8 zeylmaeker, mr. gemeen cu. £ 028-00-0 £ 5 2 1 136
wed. Joost Johannes 2 nayster geringh bestaen £ 006-16-0 £ 1 4 0 20
Jan Johannes 1 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 9
Willem Johannes 4 weever gering doch diverse getouwen cu. £ 026-01-0 £ 4 4 2 73
wed. Pieter Johannes 1 arbeydster gering £ 010-04-0 £ 2 2 0 18
Gerben Johannes 7 schoenmaeker en winkelier cu. £ 036-07-0 £ 6 3 0 125
wed. Jouke Johannes 1 gering bestaan £ 006-12-0 £ 1 1 0 8
Robijn Johannes 4 weever geringh bestaen £ 009-01-0 £ 2 1 0 70
Gijsbert Johannes 1 leertouwer reedelijk cu. £ 019-08-0 £ 3 3 0 14
Freerk Johannes 5 matroos gemeen bestaen cu. £ 018-03-0 £ 3 2 1 93
Sipkjen Johannes 8 nayster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 142
Frans Johannes 4 weever geringh bestaen £ 009-01-0 £ 2 1 0 70
Janneke Johannes 1 arbeydster bejaerde vrijster £ 006-12-0 £ 1 1 0 2
Jouke Jolles 7 oud en arm cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 121
Martje Joosten 7 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 123
Fekke Joosten 4 weever bestaet maetigh cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 77
Maartje Joosten 8 nayster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 140
Klaas Joosten 2 en suster, bestaen redelijk £ 030-07-0 £ 5 3 0 30
Jacob Joosten 6 pannebakkersknegt cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 109
Jacob Joosten 5 kleermaeker sober cu. £ 011-09-0 £ 2 2 1 85
wed. Lijsbert Joosten 8 gealimenteerd £ -- £ 0 1 2 137
Pieter Joosten 3 turfdraeger cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 50
Otte Joris 8 schipper maetig cu. £ 036-07-0 £ 6 3 0 142
erven Hyltje Joris 8 sonder bedrijff maetig £ 036-07-0 £ 6 3 0 142
Pytter Joris 3 gortmaekersknegt gering cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 52
Willem Josephs 1 weever cu. £ 016-00-0 £ 3 2 2 12
Joseph Josephs 3 bollebuisjebakker cu. £ 011-13-0 £ 2 5 0 46
Tjeerd Joukes 1 setschipper cu. £ 030-00-0 £ 5 2 3 8
Jan Joukes 8 matroos bestaet maetigh cu. £ 025-12-0 £ 4 2 1 135
wed. Albert Joukes 8 winkeltje maetigh £ 018-09-0 £ 3 1 1 137
Jacob Joukes 4 vaerendspersoon als scheepstimmerman gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 0 71
wed. Sjoerd Joukes 1 nayster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 8
Hein Joukes 1 schipper op een galjoot cu. £ 040-09-0 £ 7 2 3 3
Harmen Jurjens 8 weever bestaet geringh £ 025-00-0 £ 4 2 2 138
Eylart Jurjens 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 7
Tjerk Jurjens 2 metselaer, mr. en winkelier £ 026-15-0 £ 4 3 0 32
Beernt Jurjens 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 71
wed. Evert Jurjens 7 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 5 131
Jacob Jurjens 8 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 142
Evert Jurjens 3 pannebackersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 49
Jan Jurjens 6 knegt secretaris Braem cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 106
Gerryt Jurjens 3 bestaet maetigh cu. £ 018-16-0 £ 3 2 0 40
wed. Hiltje Jurjens 4 arbeydster bestaet gering £ 006-16-0 £ 1 2 0 64
Hendrik Jurjens 8 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 150
Jacob Jurres 8 vaerendpersoon maetig cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 152
Pytter Keimpes 4 coopman de jonge, bestaet wel £ 054-07-0 £ 9 3 0 77
Gerrit Keimpes 6 matroos gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 104
wed. Hiltje Keimpes 4 gealimentteerdt £ -- £ 0 1 0 71
Haye Keympes 5 bierdraeger gemeen cu. £ 018-16-0 £ 3 2 0 91
Dirk Klaesen 8 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 0 137
Yske Klaeses 7 scheeps- en huistimmerman maetigh bestaen £ 018-19-0 £ 3 1 0 128
Pieter Laeses 1 wort gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 4 3 4
Johannes Lambertus 4 weeversknegt geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 70
wed. Sjoerd Lammerts 3 winkeltje, klein gering £ 006-16-0 £ 1 1 2 42
Jan Lammerts 2 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 0 28
Thomas Lammerts 2 weever reedelijk cu. £ 026-15-0 £ 4 3 0 20
Jan Lammerts 5 doghters, gealimenteerdt met turf £ -- £ 0 2 0 80
Tjeerd Lammerts 6 weeversknegt seer gering £ 007-17-0 £ 1 1 0 105
Jan Lammerts 5 schoenlapper geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 99
Willem Lammerts 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 3 4 6
wed. Marten Lammerts 1 stijfster gering bestaen £ 006-16-0 £ 1 1 2 11
Hessel Lammerts 8 weever bestaet geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 147
wed. Jan Lammerts 4 winkeltje, klein maetig £ 010-17-0 £ 2 1 0 56
Beernt Lammerts 3 bestaet reedelijk £ 019-08-0 £ 3 3 0 47
wed. Baukjen Lammerts 4 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 63
wed. Hendrik Leenderts 6 nayster bestaet geringh £ 006-16-0 £ 1 2 0 114
Abe Lenses 2 ruilerbuiter cu. £ 018-17-0 £ 3 2 4 26
Antje Lenses 1 viswijff pauper £ 006-16-0 £ 1 2 2 7
Lourens Lents 3 soldaet ten oorlogh, als cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 43
Philippus Levi 7 hoedschoonmaeker cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 132
Binjamin Levi 5 hoedschoenmaeker cu. £ 022-01-0 £ 4 2 4 80
wed. Hendrik Lieuwes 3 gealimenteerdt £ -- £ 0 3 0 44
Sybe Lieuwes 4 arbeyder gering cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 78
wed. Trijntje Lieuwes 6 seer arm £ 006-16-0 £ 1 2 0 106
Pyttje Lieuwes 8 nayster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 145
Lieuwe Lieuwes 1 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 12
Fedde Lieuwes 1 weever gealimenteerd cu. £ -- £ 0 0 0 14
Meyndert Lieuwes 5 wolkammersknegt gering cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 96
Lieuwe Lieuwes 2 metselaersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 32
Douwe Lieuwes 7 wagenmaeker en stads aschkarreman cu. £ 022-14-0 £ 4 2 3 123
Trijntje Lieuwes 5 nayster reedelijk £ 006-12-0 £ 1 1 0 97
Claas Lodewijks 3 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 5 1 45
Johannes Lodewijks 4 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 3 1 67
Sible Lodewijks 2 wever cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 36
Klaes Lodewijks 2 weever cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 22
wed. Klaeske Lolkes 2 bestaet seer geringh £ 006-16-0 £ 1 1 0 21
Tjerk Lolkes 3 sakkedraeger reedelijk £ 018-01-0 £ 3 2 0 55
Oeds Lolkes 1 pauper, gealimenteerd cu. £ -- £ 0 4 0 5
Fokke Lolkes 2 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 37
Freerk Lolkes 1 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 0 16
wed. Jacob Lolles 5 leerloyersche bestaet wel £ 053-09-0 £ 9 3 1 95
wed. Tjietske Lolles 5 seer geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 2 0 94
wed. Gerben Lolles 2 arbeydster geringh £ 006-12-0 £ 0 1 0 24
wed. Lijsbert Lolles 5 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 90
Jacob Lourens 1 winkelier geringh cu. £ 019-05-0 £ 3 5 0 17
Cornelius Lourens 2 waeterhaelder voor zoutkeeten en winkelier cu. £ 027-13-0 £ 5 3 3 24
Dirk Lourens 2 koopmanskneght cu. £ 019-13-0 £ 3 3 1 33
Trijntje Lourens 6 nayster bestaet gemeen £ 006-12-0 £ 1 1 0 113
Klaas Louwrens 2 rogverschieter cu. £ 011-13-0 £ 2 3 1 36
Pytter Louws 8 weever bestaet geringh cu. £ 018-00-0 £ 3 2 4 137
Jan Louws 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 12
Freerk Lucas 5 weever reedelijk cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 89
Hendrik Lucas 4 weeversknegt geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 61
Harmen Lucas 5 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 93
Pytter Luikas 8 ijsersmid geringh cu. £ 020-00-0 £ 3 2 3 141
Leendert Luitjens 8 ijsersmid geringh cu. £ 020-00-0 £ 3 4 0 135
Trijntje Luitjens 8 nayster maetigh £ 009-01-0 £ 2 1 0 135
Jan Luitjens 4 vaerend persoon gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 75
wed. Douwe Luitjens 2 bestaet suinigh £ 006-16-0 £ 1 2 2 20
wed. Rimmert Luitjens 3 bestaet reedelijk £ 009-01-0 £ 2 1 0 46
wed. Yttje Luytjens 8 waschter gering £ 006-16-0 £ 1 3 0 140
Tjepke Lykles 8 compasmaeker, mr. £ 036-00-0 £ 6 2 0 136
Jelle Lykles 5 doodgraever reedelijk cu. £ 033-04-0 £ 6 3 0 89
Meyer Markus 1 vleeshouwer geringh cu. £ 024-14-0 £ 4 3 2 17
Heere Martens 4 baentjersknegt gealimenteerd £ -- £ 0 0 0 76
Jan Martens 7 matroos geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 125
Dieuke Martens 1 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 14
Aene Martens 7 vaerend persoon gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 132
wed. Douwe Martens 5 arbeydster geringh £ 006-12-0 £ 0 1 0 93
Tettje Martens 7 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 0 1 0 128
wed. Fokke Martens 5 zie Reynder Jansen £ -- £ 0 0 0 93
Jilles Martens 7 bestaet seer armptlijk cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 129
wed. Hendrik Martens 5 turfmeetster soober £ 006-16-0 £ 1 5 1 98
wed. Cornelus Martens 4 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 0 1 0 66
Sjouke Martens 4 schipslaeper maetigh cu. £ 026-12-0 £ 4 2 3 71
Bauke Martens 6 schoenmaeker, mr. £ 022-11-0 £ 5 2 0 113
Lammert Martens 1 wint niets £ 009-13-0 £ 2 1 0 11
Hendrik Martens 4 matroos bestaet gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 78
Marten Martens 5 weever gemeen cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 92
wed. Pytter Martens 0 koemelkerse maetigh £ 023-15-0 £ 4 3 0 155
Frans Mathijssen 4 weever bestaet geringh cu. £ 018-17-0 £ 3 4 2 75
wed. Claas Mattheus 5 spoelster bestaet geringh £ 006-16-0 £ 1 3 0 90
Pytter Matthijssen 8 setschipper maetigh cu. £ 028-05-0 £ 5 2 3 138
Uilke Meelis 4 waegenaer geringh cu. £ 020-00-0 £ 3 2 3 59
Hendrik Melcherts 6 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 4 1 107
wed. Akke Melles 7 seer geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 122
wed. Gerben Menses 5 turfmeetster geringh £ 006-16-0 £ 1 2 0 95
wed. Cornelis Mensis 4 gealimenteert £ -- £ 0 2 0 68
Hans Mensis 3 cooltjer bestaet geringh cu. £ 017-05-0 £ 3 4 1 54
Hendrik Merkus 2 weever cu. £ 019-05-0 £ 3 5 0 30
Jocchum Meyes 5 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 6 0 90
Simon Meyles 2 molenaar, mr. maetigh cu. £ 020-00-0 £ 3 2 3 22
Heere Meyles 2 blauwferwersknegt cu. £ 018-00-0 £ 3 2 0 28
Monse Meynderts 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 64
Ype Meynderts 4 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 0 68
Hans Meynderts 5 matroos geringh bestaen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 1 80
Roelof Meynderts 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 1
Jan Micchiels 2 binnenvaeder in 't Mennonyte weeshuys cu. £ 011-12-0 £ 2 2 0 37
Mindel Mindels 6 militaire chergiant onder Leeve £ -- £ 0 0 0 111
Claas Minnes Block 8 bontreeder, mr. £ 080-00-0 £ 13 3 0 136
Fedde Minnes 7 graenkooper maetig cu. £ 067-04-0 £ 11 3 4 121
wed. Trijntje Minnes 8 bestaet geringh £ 006-16-0 £ 1 3 0 140
Jan Minnes 7 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 130
Abe Minnes 1 wort gealimenteerdt £ -- £ 0 2 2 10
Hendrik Minnes 8 blokmaeker, mr. maetigh £ 033-00-0 £ 6 3 0 135
wed. Meyndert Monses 7 gealimenteerdt £ -- £ 0 4 0 126
wed. Pybe Monses 4 arbeydster geringh wert gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 70
Wybe Nammes 6 matroos gemeen cu. £ 013-01-0 £ 2 2 1 105
wed. Aefke Nanninghs 5 capmaekster gemeen £ 012-13-0 £ 2 2 0 93
Thijs Nanninghs 5 vaerendspersoon gemeen cu. £ 020-00-0 £ 3 2 3 95
Willem Nannings 3 weeversbaas bestaet wel cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 47
wed. Geertje Obbes 8 geringh £ 012-13-0 £ 2 2 0 137
wed. Reinouke Obbes 8 gealimenteerdt £ -- £ 0 3 1 136
Boote Oebles 6 oud, geringh bestaen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 102
Jan Oebles 6 weever gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 0 108
Tjeerd Oebles 3 weever redelijk cu. £ 021-13-0 £ 4 4 0 47
Bartel Oedses 6 hovenier gering bestaen cu. £ 023-01-0 £ 4 4 2 103
Sjieuke Oeges 7 geringhe vrouw £ 006-12-0 £ 1 1 0 118
Ritske Oenes 7 kuiper gering cu. £ 015-17-0 £ 3 2 2 124
Jan Oenes 2 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 3 2 20
Anne Oenes 8 adsistend aen 't collegie van de admiraliteyt cu. £ 030-00-0 £ 5 4 2 151
Boote Okkes 3 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 3 0 53
Jurjen Okkes 6 metselaer gering bestaen cu. £ 013-01-0 £ 2 2 1 105
wed. Sjoerd Olpherts 3 uitdraegster seer geringh £ 006-16-0 £ 1 3 4 44
Andries Olpherts 5 matroos geringh £ 011-09-0 £ 0 2 1 94
Hylke Orks 2 schoenmaekersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 34
Jelle Ottes 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 5
Joris Ottes 4 matroos geringh bestaen cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 67
Jetse Ottes 4 vaerendspersoon als scheepstimmerman £ 015-08-0 £ 3 1 2 70
Auke Ottes 7 matroos op 't admiraliteytsjagt gemeen cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 130
Jan Ottes 4 weever maetig £ 022-00-0 £ 4 2 0 62
Jacob Ottes 8 stuirman bestaet maetigh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 153
Claas Ottes 1 geringh bestaen cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 11
Carst Palsen 8 arbeyder gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 147
Wybe Piers 1 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 9
wed. Lieuwe Piers 5 winkeliersche burgerlijk £ 032-15-0 £ 5 2 0 80
Laas Piers 1 bestaet seer gering £ 007-17-0 £ 1 1 0 6
Eelkjen Pieter 8 herbergiersche maetigh £ 040-00-0 £ 7 2 0 135
wed. Antje Pieters 8 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 148
Jan Pieters Oldaen 1 voor de suikerrafineerderije, voor knegt en meyd £ 019-04-0 £ 3 2 0 9
Gerryt Pieters 4 matroos geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 69
Cornelis Pieters 3 weever bestaet geringh cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 39
Ymkjen Pieters 1 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 6
wed. Dirk Pieters 2 bestaet maetigh wel £ 013-07-0 £ 2 1 0 33
Reynder Pieters 1 coopman en winkelier cu. £ 066-16-0 £ 11 4 1 10
Albert Pieters 2 bakker, mr. gemeen cu. £ 036-00-0 £ 6 3 0 34
Hendrik Pieters 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 12
Johannes Pieters 4 matroos gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 68
Wybe Pieters 2 ticchellaersknegt vrijgesel £ 007-17-0 £ 1 1 0 31
wed. Jan Pieters 2 arbeydster gering £ 006-16-0 £ 1 2 2 31
Watse Pieters Meetje 8 smackschipper maetig cu. £ 027-13-0 £ 5 6 3 153
Hans Pieters 7 winkelier maetigh cu. £ 032-15-0 £ 5 2 0 119
Cornelis Pieters 5 schoenmaeker, mr. gemeen £ 010-17-0 £ 2 1 0 88
wed. Tjeerdtje Pieters 1 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 1
Hubert Pieters 4 weever maetigh £ 009-13-0 £ 2 1 0 65
Sybren Pieters 3 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 54
Jan Pieters 3 winkelier gemeen cu. £ 018-13-0 £ 3 4 0 54
Jan Pieters Oldaan 1 coopman begoedight cu. £ 106-11-0 £ 18 3 0 4
Claas Pieters 1 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 3 16
Willem Pieters Mouter 1 wel begoedigt £ 141-13-0 £ 24 4 0 4
Floris Pieters 5 weever bestaet gemeen cu. £ 016-05-0 £ 3 2 3 88
Freerk Pieters 4 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 58
Douwe Pieters 5 trekschipper en schoenmaker cu. £ 026-00-0 £ 4 5 0 80
wed. Carst Pieters 1 bestaet seer geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 1
Dieuke Pieters 1 nayster geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 5
Jilles Pieters 3 weever bestaet geringh cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 45
Julianus Pieters 3 weever reedelijk cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 45
Eeltje Pieters 8 stuirman maetigh cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 154
Jan Poppes 3 weever bestaet gemeen cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 48
Jacob Poppes 2 turfvoerder cu. £ 020-03-0 £ 3 3 0 30
Jan Poppes 6 schipper bestaet wel cu. £ 056-19-0 £ 10 5 2 105
wed. Jan Poppes 8 nayster bestaet armelijk £ 006-12-0 £ 1 1 1 138
Hendrik Poulus 5 arbeyder gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 99
Pieter Poulus 0 bleeker, mr. maetigh cu. £ 040-00-0 £ 7 5 0 155
Hendrik Poulus 5 hovenier gemeen £ 029-09-0 £ 5 3 0 88
Hessel Poulus 7 baentjersknegt geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 130
Evert Poulus 5 riedmaeker bestaet wel cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 89
Hylkjen Pybes 8 arbeydster gering £ 006-16-0 £ 1 1 1 144
wed. Pytter Pyters 4 spoelster gering £ 019-05-0 £ 3 5 0 67
Jacob Pytters 4 beurtschipper maetigh cu. £ 033-14-0 £ 6 4 1 68
Antje Pytters 8 turfmeetster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 151
Douwe Pytters 8 setschipper maetig cu. £ 030-14-0 £ 5 2 0 144
wed. Engeltje Pytters 8 bestaet seer geringh £ 011-09-0 £ 2 2 0 137
Jacobus Pytters 4 molenmaekersknegt cu. £ 018-17-0 £ 3 4 2 77
Rinse Pytters 4 scheepstimmerman cu. £ 018-16-0 £ 3 2 0 77
Pytter Pytters 6 matroos op 't Princejagt cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 116
Lijsbert Pytters 5 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 84
Foppe Pytters 2 blauwferwersknegt cu. £ 015-05-0 £ 3 2 3 23
wed. Reynder Pytters 5 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 0 1 0 81
Yde Pytters 6 helpbakker geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 102
Yde Pytters 2 schipper, old en coopman in kalk en steen cu. £ 031-07-0 £ 5 2 0 34
Antje Pytters 5 spoelster geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 91
Dirk Pytters 5 trekschipper gemeen cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 86
wed. Jan Pytters 8 nayster seer gering £ 011-09-0 £ 2 2 0 139
wed. Sybren Pytters 1 wort gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 13
Luitjen Pytters 8 ijsersmid geringh cu. £ 019-01-0 £ 3 2 1 141
Gerrit Pytters 1 gleijbakkersknegt gemeen cu. £ 020-00-0 £ 3 4 0 5
wed. Uilke Pytters 8 wort gealimenteerdt £ -- £ 0 1 2 141
Doeke Pytters 6 schoenmaeker, mr. gemeen cu. £ 028-16-0 £ 5 3 4 106
Wiltje Pytters 3 hoedemaekersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 0 51
Claas Pytters 3 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 0 41
Folkert Pytters 4 coopman wel begoedigt cu. £ 195-17-0 £ 33 4 5 76
Jelle Pytters 5 schoenmoekersknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 99
Heere Pytters 8 sleefmaeker geringh cu. £ 018-00-0 £ 3 3 1 150
Tymon Pytters 5 gleybakkersknegt gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 87
Johannes Pytters 8 coopman in kalk en steen cu. £ 036-00-0 £ 6 2 0 139
Oede Pytters 1 vaerendspersoon gemeen cu. £ 025-00-0 £ 4 3 0 6
Johan Pytters 3 keet, in Ferwerda's geringh £ 011-09-0 £ 2 2 0 38
Floris Pytters 6 gleybakkersknegt gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 116
Gosse Pytters 6 com.ris op de Wadlegger cu. £ 036-12-0 £ 6 2 0 109
Freerk Pytters 6 matroos gemeen cu. £ 011-13-0 £ 2 4 2 113
Gerben Pytters 4 bestaet maetigh wel cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 57
wed. Hendrik Pytters 6 bestaet wel £ 036-00-0 £ 6 3 0 114
Dieuke Pytters 7 winkeliersche maetigh £ 015-01-0 £ 3 2 0 133
Trijntje Pytters 4 breydster seer geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 58
Cornelis Pytters 2 waegenmaekersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 37
wed. Sybe Pytters 3 nayster reedelijk £ 015-01-0 £ 3 2 0 51
Stoffel Pytters 7 sjouwer bestaet geringh £ 011-13-0 £ 2 1 2 126
Gerlof Pytters 4 dogter, bestaet wel £ 063-01-0 £ 11 2 0 74
Ruird Pytters 3 keetwerker reedelijk cu. £ 015-17-0 £ 3 2 2 51
Sipke Pytters 6 stuirman op 't Princejagt £ 025-09-0 £ 4 2 0 114
wed. Lijsbert Pytters 7 gering £ 006-16-0 £ 1 2 0 123
Minne Pytters 3 waeterhaelder gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 3 43
Frans Pytters 6 turfdraeger maetigh cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 115
Taeke Pytters 2 weever cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 27
Jaepjen Pytters 5 turfmeetster geringh £ 006-16-0 £ 1 1 1 96
Claas R. Mahui 2 begoedight en vermogend £ 180-00-0 £ 30 2 0 35
Pieter R. van Arum 1 coopmansschrijver cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 2
Jan Reffkes 5 soldaat, de man gealimenteerdt met turf cu. £ -- £ 0 3 0 94
Govert Reinders 2 koemelker gering cu. £ 015-05-0 £ 3 4 3 24
Bauke Reinders 2 modderleyker cu. £ 020-00-0 £ 3 3 0 34
wed. Fedde Reins 5 weeverinne gering £ 015-01-0 £ 3 3 0 90
Douwe Reins de Veth 4 bakker, mr., coopman en distillateur bestaet wel £ 056-09-0 £ 9 4 0 58
wed. Pytter Reins 7 winkeltje, klein geringh £ 006-16-0 £ 1 1 2 131
Geertje Reins 6 gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 112
Hendrik Reints 4 weever gering £ 010-02-0 £ 2 1 0 61
Theunis Remmerts 1 matroos cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 17
wed. Rommert Remmerts 0 bestaet geringh £ 011-09-0 £ 2 2 0 155
wed. Lijsbert Remmerts 3 seer geringh bestaen £ 006-16-0 £ 1 2 0 55
Pier Reydses 7 en suster, bestaet seer geringh £ 011-09-0 £ 2 2 0 123
Pytter Reynders 5 timmerman gemeen cu. £ 021-15-0 £ 4 2 1 82
wed. Pieter Reynders 8 nayster bestaet geringh £ 020-17-0 £ 3 5 1 152
wed. Hans Reynders 1 nayster suinigh £ 006-12-0 £ 1 1 0 1
Lykle Reytses 5 ferwer, mr. gemeen cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 84
Dirk Riemers 2 schoolkinders, houdt gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 19
Miechiel Rienks 7 bierdraeger geringh cu. £ 019-17-0 £ 3 3 3 121
Taeaetske Rienks 6 houd slaepers geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 116
Jan Rients 4 weever bestaet geringh cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 64
Jan Rients 5 arbeyder gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 86
Jan Rijkerts 8 setschipper geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 0 137
Jan Rijks 3 sleefmaeker maetigh £ 011-13-0 £ 2 1 1 40
Heere Rinkes 2 bontreeder begoedight cu. £ 080-00-0 £ 13 3 0 36
Lolkjen Rinkes 7 renteniersche £ 057-04-0 £ 10 2 0 128
Styntje Rinnerts 5 nayster reedelijk £ 007-17-0 £ 1 1 0 99
wed. Jetske Rinses 7 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 122
wed. Abbe Rinses 3 winkeltje, klein geringh £ 015-06-0 £ 3 2 1 54
Eeltje Rinses 1 hovenier gemeen cu. £ 030-07-0 £ 5 4 0 14
Goitse Rinses 3 hoveniersknegt gemeen cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 51
wed. Claas Rintjes 7 viswijff met Jan Hendriks, van gering bestaen £ 011-13-0 £ 2 3 1 130
Ruird Rintjes 4 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 3 73
wed. Jacob Ripperts 6 gealimenteerd £ -- £ 0 3 0 107
Tjeerdtje Ritskes 1 nayster £ 006-12-0 £ 1 1 0 14
wed. Minke Ritskes 1 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 16
Ruird Robijns 8 sonder bedrijff gering cu. £ 022-08-0 £ 4 3 0 142
wed. Tjietske Robijns 3 gealimenteerd £ -- £ 0 1 2 42
Jan Roelofs 4 weever bestaet geringh cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 66
Jan Roelofs 5 wever gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 4 0 92
Jan Roelofs 8 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 146
Gerrit Roelofs 5 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 84
Dirk Roelofs 1 bootsgesel cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 6
Dirk Roelofs 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 5
Roelof Roelofs 2 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 1 31
Micchiel Romkes 4 arbeyder sober cu. £ 011-13-0 £ 2 3 4 64
Trijntje Romkes 8 arbeydster redelijk £ 006-12-0 £ 1 1 0 134
Rinske Romkes 8 arbeydster reedelijk £ 006-12-0 £ 1 1 0 134
Klaas Rommerts 2 gleybakkersknegt cu. £ 014-17-0 £ 2 2 4 20
Rimmert Rommerts 2 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 4 25
Sjoerd Rommerts 4 pannebackersknegt, mr. cu. £ 019-08-0 £ 3 3 0 72
wed. Trijntje Roukes 3 gealimenteerdt £ -- £ 0 3 2 52
Swerus Ruirds 3 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 1 41
Tytte Ruirds 2 stalman reedelijk cu. £ 045-00-0 £ 8 3 4 25
Jan Ruirds 6 metselaersknegt geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 1 105
wed. Meyle Ruirds 7 bakkerinne, mr. £ 048-12-0 £ 8 3 0 121
Willem Ruirds 5 potwinkel gemeen £ 010-17-0 £ 2 1 0 88
Jilderen Ruirds 8 bestaet geringh cu. £ 007-17-0 £ 1 1 0 142
Freerk Ruirds 4 bakkersknegt gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 73
wed. Tjerk Rutgers 3 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 49
Minne Ruurds 1 blauwferwersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 5
Pier Ruurds 8 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 145
wed. Sytske Ruurds 2 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 34
Heere Ruurds 8 scheepstimmerman cu. £ 020-00-0 £ 3 5 0 137
Meye Saakes 5 matroos geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 1 95
Keympe Saekes 1 bootsgesel cu. £ 011-13-0 £ 2 3 4 6
Jacob Saekes 7 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 123
wed. Folkert Saekes 8 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 2 137
Sipke Saekes 2 matroos maetigh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 20
wed. Jilles Saekes 8 arbeydster geringh £ 011-09-0 £ 2 2 0 138
Pieter Saekes 3 brouwer, mr. maetigh £ 037-09-0 £ 6 3 2 38
wed. Stoffel Saekes 4 bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 2 0 77
wed. Aeltje Saekes 6 nayster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 113
Sjoerdtje Saekles 1 arbeydster seer gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 6
Tytte Scheltes 8 schipper maetigh cu. £ 025-00-0 £ 4 2 0 153
Jan Scheltes 8 pottebakker geringh cu. £ 036-00-0 £ 6 7 2 152
wed. Jacob Scheltes 6 backerinne, mr. £ 055-09-0 £ 9 4 0 112
Antje Scheltes 8 sonder bedrijff geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 150
wed. Trijntje Scheltes 1 lijnslaeger wed. Yke Goverts, bestaet wel £ 045-00-0 £ 8 3 0 3
Claas Scheltes 5 huistimmermansknegt cu. £ 015-13-0 £ 3 4 0 87
Tjeerd Seerps 0 scheepstimmerman £ 040-00-0 £ 7 4 2 155
Harke Seerps 7 matroos seer gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 132
wed. Albert Seerps 4 arbeydster gering £ 006-16-0 £ 1 2 0 64
Wybren Sierks 2 rentenier gemeen £ 011-12-0 £ 2 1 0 34
Gerritje Sierks 5 gealimenteerd £ -- £ 0 1 2 89
Tjamke Sierks 3 oppermaegd in keet van burgemeester Ripma wed. £ 012-04-0 £ 2 1 0 38
Doede Sierks 2 boode van 't smal schippersgild cu. £ 016-11-0 £ 3 2 0 34
Sybout Sierks 2 beurtschipper cu. £ 031-02-0 £ 5 2 3 34
Zeelis Sijl 1 rentenier welgesteld £ 018-19-0 £ 3 1 0 17
Warner Sikkes 8 gleybakkersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 149
wed. Doede Sikkes 5 bestaet gemeen £ 011-12-0 £ 2 1 0 94
Taeke Sikkes 1 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 2 5
Jan Sikkes 5 sakkedraeger gering £ 007-17-0 £ 1 1 0 84
Yttje Sikkes 1 nayster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 6
wed. Ymke Sikkes 6 nayster seer gering £ 006-16-0 £ 1 1 2 110
wed. Jan Sikkes 7 wort gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 124
wed. Grytje Sikkes 8 winkeliersche maetigh £ 046-11-0 £ 8 3 0 136
Yttje Sikkes 5 bestaet soober £ 006-12-0 £ 1 1 0 95
wed. Ruird Simons 4 backerinne reedelijk £ 041-15-0 £ 7 3 0 57
Jan Simons 2 kuipersknegt geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 1 26
wed. Tyttje Simons 1 arbeydster gering £ 010-04-0 £ 2 2 0 5
Jacob Simons 1 beurtschipper, old cu. £ 068-01-0 £ 11 5 2 17
Alle Simons 6 scheepstimmerman cu. £ 027-13-0 £ 5 4 0 115
Jan Simons 2 bakker, mr. cu. £ 036-12-0 £ 7 4 1 25
Willem Simons 1 alimenteerdt cu. £ -- £ 0 4 2 4
Mayke Simons 6 nayster gemeen £ 006-12-0 £ 1 1 0 114
Fokke Simons 4 timmerman, mr. maetig cu. £ 036-07-0 £ 6 3 0 73
Sybe Simons 1 matroos cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 7
Gyke Simons 2 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 4 27
Claas Simons 8 bakker, mr. maetigh cu. £ 048-00-0 £ 8 4 1 134
Douwe Simons 1 schipper varende een galjoot £ 035-09-0 £ 6 2 3 1
Sybren Sipkes 2 wever geringh £ 018-16-0 £ 3 2 0 22
Hidde Sipkes 1 pannebackersknegt cu. £ 014-13-0 £ 2 4 1 15
Henne Sipkes 4 schoenlapper geringh cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 75
wed. Reinskjen Sipkes 8 gealimenteerd £ -- £ 0 2 4 136
wed. Jildert Sipkes 5 gealimenteerd £ -- £ 0 2 0 81
Jan Sipkes Buma 3 winkeltje geringh £ 011-13-0 £ 2 2 1 48
Jacob Sipkes 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 7
wed. Trijntje Sipkes 5 van sober bestaen £ 006-16-0 £ 1 2 2 94
Harmen Sipkes 6 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 4 107
Gerrit Sipkes 5 silversmidsknegt gemeen £ 007-17-0 £ 1 1 0 99
Haering Sipkes 7 kaersmaeker soober cu. £ 011-13-0 £ 2 4 2 126
wed. Cornelis Sipkes 2 gealimenteert £ -- £ 0 2 0 33
wed. Dieuke Sipkes 5 van gemeen bestaen £ 012-01-0 £ 2 3 0 99
Schelte Sipkes 5 timmerman geringh cu. £ 016-09-0 £ 3 2 5 97
Lieve Siverds de Bruin 7 coopman bestaet wel cu. £ 072-01-0 £ 12 4 0 131
Yisk Sjoerds 3 bovenmaegd in de keet van de Heer Fontein £ 007-16-0 £ 1 1 0 42
Baernt Sjoerds 2 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 2 26
Ocke Sjoerds 8 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 153
wed. Lijsbert Sjoerds 8 bestaet seer geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 143
Simon Sjoerds 4 scheepstimmerman gering cu. £ 019-01-0 £ 3 2 1 74
Eeke Sjoerds 3 turfdraeger en geleybackersknegt reedelijk £ 017-00-0 £ 3 1 0 55
Johantje Sjoerds 2 nayster gering bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 29
Jan Sjoerds 2 alimenteerd cu. £ -- £ 0 2 3 26
Feyke Sjoerds 3 scheepstimmerman, klein winkeltje cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 40
Enogh Sjoerds 6 schipper, old reedelijk cu. £ 030-00-0 £ 5 2 0 105
Pieter Sjoerds 2 bontweever bestaet wel cu. £ 039-03-0 £ 7 2 4 22
Eeltje Sjoerds 5 arbeyder gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 96
Frans Sjoerds 1 arbeyder geringh bestaen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 2
wed. Anjus Sjoerds 8 nayster geringh £ 012-01-0 £ 2 3 0 152
wed. Sjouke Sjoukes 7 winkeliersche £ 042-19-0 £ 7 2 0 132
Ulbe Sjoukes 4 waegenaer geringh cu. £ 024-13-0 £ 4 4 3 63
wed. Jan Sjoukes 8 winkeliersche geringh £ 006-16-0 £ 1 2 3 149
Rein Sjoukes 5 gleybakkersknegt cu. £ 029-09-0 £ 5 3 0 87
Beernt Steevens 4 weeversknegt geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 61
Arent Steevens 2 bontweever, mr. cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 21
Jacobus Steevens 7 bestaet maetigh wel cu. £ 036-12-0 £ 6 2 0 120
Lubbert Steevens 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 64
Johannes Steffens 2 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 4 5 26
Gerrit Steffens 4 weever geringh cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 61
Jelle Steffens 8 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 145
Sybe Stoffels 7 arbeyder gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 121
Claas Swerus 8 boekbinder maetigh £ 018-00-0 £ 3 1 0 134
Douwe Sybes 3 schoenlapper seer geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 54
wed. Auke Sybes 8 bestaet geringh £ 006-16-0 £ 1 1 1 148
Jacob Sybes 8 sjouwer bestaet geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 151
Lieuwe Sybes 4 bestaet maetigh cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 78
Aeghjen Sybes 5 gealimenteert £ -- £ 0 2 0 97
Anske Sybes 1 metselaar, mr. reedelijk cu. £ 025-14-0 £ 4 2 0 15
Jacob Sybes 5 timmerman gemeen cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 88
Beytske Sybes 5 nayster bestaet wel £ 006-12-0 £ 1 1 0 85
Gijsbert Sybes 6 rentenier bestaet wel £ 052-17-0 £ 9 2 0 108
Otte Sybes 7 wolkammer, mr. cu. £ 084-00-0 £ 14 4 1 119
Jan Sybes 2 trekschipper £ 022-11-0 £ 4 2 0 32
Klaas Sybrens 1 suikerbackersknegt cu. £ 017-05-0 £ 3 4 1 13
Lolke Sybrens 6 winkelier gemeen cu. £ 026-15-0 £ 4 3 0 114
Hessel Sybrens Hingst 1 weever seer geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 15
Gouke Sybrens Hingst 5 laekenkooper bestaet wel cu. £ 056-01-0 £ 9 2 2 80
Rink Sybrens 3 ondermaegd in keet Heer Fontein geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 42
Hendrik Sybrens 6 timmermansknegt geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 107
Ynte Sybrens 7 winkeltje, klein geringh £ 017-13-0 £ 3 2 2 128
Barent Sybrens 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 3 1 15
Jan Sybrens 6 adsistent bestaet geringh cu. £ 019-17-0 £ 3 4 0 103
Jan Sybrens 4 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 66
Freerk Sybrens 6 schipper, old reedelijk cu. £ 040-19-0 £ 7 6 1 106
Lammert Sybrens 5 scheepstimmerknegt cu. £ 020-05-0 £ 3 4 1 98
Jan Sybrens 7 schoenmaeker, mr. maetigh cu. £ 022-01-0 £ 4 2 4 120
Sipke Sybrens 1 weever cu. £ 018-00-0 £ 3 2 2 13
Tjebbe Sybrens 1 zeijlmaekersknegt £ 009-01-0 £ 2 1 0 2
wed. Evert Sybrens 2 bestaet seer gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 31
Simon Sybrens 2 trekschipper op Leeuwarden et vice versa cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 20
Wybren Sybrens 4 matroos gering bestaen cu. £ 011-13-0 £ 2 3 2 74
Aukjen Sybrens 8 melktapster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 142
Marijke Sydses 4 £ 006-12-0 £ 1 1 0 60
Foppe Symons 7 baentjersknegt geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 126
Rinske Symons 2 gealimenteerd £ -- £ 0 3 0 26
Jan Symons 1 metselaer maetig cu. £ 022-03-0 £ 4 2 2 15
Sybren Symons 1 schipper, old gering £ 010-17-0 £ 2 1 0 11
Regt Symons 4 vaerendspersoon geringh cu. £ 020-09-0 £ 3 4 3 68
Doeke Symons 2 timmerman, mr. en pannebakker cu. £ 031-14-0 £ 5 3 2 23
Willem Symons 1 houtsjouwer geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 18
wed. Hessel Sytses 4 bestaet seer geringh £ 006-16-0 £ 1 3 1 74
Lolke Sytses 6 trekschipper reedelijk £ 012-04-0 £ 2 1 0 109
Anne Sytses 8 scheepstimmerbaas cu. £ 040-00-0 £ 7 2 1 154
Pytter Sytses 5 bestaet seer sober cu. £ 011-13-0 £ 2 2 4 95
Jan Tabes 7 trekschipper geringh cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 121
wed. Jan Tabes 8 bestaet geringh £ 015-00-0 £ 3 1 0 146
Louw Taeaekes 3 weever geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 3 49
Symon Taeaekles 8 matroos gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 143
Sybrand Taekes 8 schipper maetigh cu. £ 022-08-0 £ 4 3 0 140
Wybe Taekes 8 matroos op 't Princejagt cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 142
Reinder Taekes 8 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 140
wed. Hinke Taekes 1 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 18
Lammert Teyes 5 coopman bestaet wel cu. £ 036-07-0 £ 6 3 0 91
Remmert Theunis 1 scheepstimmerman, vaert voor cu. £ 018-00-0 £ 3 2 1 10
Jan Theunis 6 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 4 110
Bonne Theunis 5 matroos bestaet geringh cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 93
wed. Saepe Theunis 3 spoelster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 52
Zeeger Theunis 1 pannebackersknegt cu. £ 008-09-0 £ 1 2 0 11
Maertje Theunis 2 spoelster £ 006-12-0 £ 1 1 0 30
Gijsbert Thijssen 8 matroos seer geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 6 1 145
Claes Thomas IJsenbeecq 6 bontreeder bestaet wel £ 099-19-0 £ 17 6 0 115
wed. Cornelis Thomas 7 turfmeetster gering £ 006-16-0 £ 1 1 2 123
wed. Pieter Thomas 1 wort gealimenteerd £ -- £ 0 2 0 13
Hendrik Thomas Tromp 6 opsigter op de maet van de turfkorven reedelijk £ 023-15-0 £ 4 2 0 110
Grytje Thomas 8 winkeltje geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 143
Emmetje Thomas 2 renteniersche taemelijk £ 011-12-0 £ 2 1 0 35
Pieter Thomas 3 arbeyder seer geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 4 43
wed. Jan Thomas IJsenbeecq 6 laekenkooperse reedelijk £ 040-00-0 £ 7 2 1 102
Willem Thomas 4 weeversknegt gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 65
IJsbrand Thomas 1 suikerbakkersknegt cu. £ 013-01-0 £ 2 2 1 16
Jan Tijssen 3 weever seer geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 47
wed. Leentje Tijssen 3 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 46
Tymon Tijssen 7 sakkedraeger geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 130
Hendrik Tijssen 1 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 1 8
wed. Antje Tijssen 4 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 68
Hendrik Tijssen 1 scheepstimmerman cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 15
wed. Roelof Tijssens 3 gealimenteerdt £ -- £ 0 3 0 49
Gerrit Tjallings 8 gortmaeker, mr. £ 060-00-0 £ 10 3 0 146
Gatse Tjallings 3 koordewerker gemeen cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 42
wed. Lijsbert Tjallings 5 bestaet seer geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 85
Eeltje Tjallings 1 houtsjouwer gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 18
Tjalling Tjallings 2 trekschipper cu. £ 023-13-0 £ 4 2 2 37
Jaye Tjallings 5 wolkammersknegt en schoenmaekersknegt met sijn broeder £ 017-00-0 £ 3 2 0 83
Jacob Tjallings 4 timmerman gemeen cu. £ 023-12-0 £ 4 2 2 73
wed. Geertje Tjallings 1 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 2 16
Sjoerd Tjebbes 1 matroos £ 011-09-0 £ 2 2 0 5
Gosse Tjebbes 4 huistimmerman cu. £ 033-04-0 £ 6 3 0 67
Johannes Tjebbes 7 gortmaeker, mr. £ 009-01-0 £ 2 1 0 120
Broertje Tjebbes 7 nayster bestaet gemeen £ 009-01-0 £ 2 1 0 120
Dirk Tjeerds 4 vaerendpersoon geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 4 79
Pieter Tjeerds 2 sleefmaeker, mr. redelijk cu. £ 029-09-0 £ 5 3 0 33
Fokke Tjeerds 4 houtkooper maetigh cu. £ 071-17-0 £ 12 4 1 74
wed. Jan Tjeerds 5 stoelsetster gemeen £ 009-12-0 £ 2 1 0 85
Tjeerd Tjeerds 5 bakker, mr. bestaet wel cu. £ 043-17-0 £ 8 4 0 83
Doitse Tjeerds 4 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 71
wed. Maeyke Tjeerds 1 seer gering £ 010-04-0 £ 2 2 0 2
Yde Tjeerds 8 pannebakkersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 144
Antje Tjeerds 2 bestaet taemelijk wel £ 009-00-0 £ 2 1 0 32
Freerk Tjeerds 5 sakkedraeger geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 91
wed. Sjiouke Tjeerds 6 spoelster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 3 110
Broer Tjeerds 3 sakkedraeger reedelijk £ 016-01-0 £ 3 1 1 53
Jan Tjeerds 3 weever taemelijk cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 49
Keimpe Tjeerds 5 sleefmaeker, mr. cu. £ 041-15-0 £ 7 3 0 88
Wopke Tjepkes 6 weever bestaet maetigh £ 013-05-0 £ 2 1 0 106
Remkjen Tjepkes 6 nayster maetigh £ 006-12-0 £ 1 1 0 106
Rinse Tjepkes 5 stalknegt van Vosma cu. £ 018-16-0 £ 3 2 0 84
Roelof Tjerks 2 turfdraeger cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 28
Lieuwe Tjerks 4 slaegersknegt geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 57
Jacob Tjerks 1 soutdraeger cu. £ 020-08-0 £ 3 2 1 15
Andrys Tjerks 6 scheepstimmerman cu. £ 028-00-0 £ 5 2 1 108
Rutger Tjerks 3 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 3 3 48
Cornelis Tjerks 7 pannebakkersknegt gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 4 122
Grytjeen Tjieskjen Wassenaer 8 nayster bestaen maetigh £ 017-00-0 £ 3 2 0 152
Feyte Tjommes 3 scheepstimmerman cu. £ 017-05-0 £ 3 4 1 54
wed. Akke Tobias 6 seer geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 106
Douwe Tomas 8 sjouwer gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 2 139
Benne Tomas 4 matroos bestaet maetigh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 77
wed. Schelte Tyttes 4 winkeliersche geringh £ 008-09-0 £ 1 2 0 78
Edsger Tyttes 2 gleybakkersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 31
Dirk Tyttes 6 gealimenteert cu. £ -- £ 0 2 1 107
wed. Neeltje Tyttes 8 wort gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 140
Gerben Tzjommes 6 chirurgijn, mr. burgerlijk £ 043-17-0 £ 7 4 0 116
wed. Jan Uilkes 5 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 84
wed. Dirk Uilkes 5 spoelster bestaet geringh £ 015-13-0 £ 3 4 0 81
Hans Uilkes 5 matroos gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 5 0 86
wed. Geertje Uilkes 1 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 15
wed. Dieuke Uilkes 5 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 94
Pytter Ulbes 8 man nae Indiën geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 136
Thijs Ulbes 1 modderleyker cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 11
Pieter Ulbes 5 nettebreyder gemeen £ 007-17-0 £ 1 1 0 89
Trijntje Ulbes 6 nayster en suster, bestaet maetigh £ 018-01-0 £ 3 2 0 115
Wybren Ulbes 1 pauper, gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 8
wed. Yttje Ulbes 6 gering £ 006-16-0 £ 1 2 0 106
Meyndert Urks 3 arbeyder geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 42
wed. Harmke Warners 1 pauper £ 007-04-0 £ 1 2 0 9
Harmen Warners 1 wever cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 8
Hendrik Warners 3 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 1 47
wed. Pyttje Warners 1 wed. Jan Theunis, geringh £ 006-12-0 £ 1 2 0 13
Hans Warners 3 spinbaes op de stadspinsolder reedelijk cu. £ 023-15-0 £ 4 3 0 44
Sjoerd Wessels 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 3
Yge Wiegers 6 weever en soon Pieter Yges, bestaet matigh £ 032-15-0 £ 5 2 0 116
Gerben Wigles 5 matroos bestaet gemeen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 95
Albertje Willems 6 turfmeetster gemeen £ 006-12-0 £ 1 1 0 110
Willem Willems 3 weever bestaet gemeen cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 47
Geert Willems 6 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 0 110
Albert Willems 6 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 1 113
Meyndert Willems 3 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 0 42
Hendrik Willems 6 weever reedelijk £ 019-13-0 £ 3 3 1 112
wed. Tjietske Willems 6 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 113
Lieuwe Willems 2 trekschipper cu. £ 024-15-0 £ 4 2 1 37
Marten Willems 6 matroos gemeen cu. £ 014-13-0 £ 2 2 1 111
wed. Harmen Willems 8 bestaet seer geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 153
Beernt Willems 3 matroos op 't Princejagt cu. £ 015-13-0 £ 3 4 0 50
Ewert Willems 3 weever bestaet geringh cu. £ 017-13-0 £ 3 2 3 46
Jan Willems 3 weever bestaet maetigh cu. £ 015-01-0 £ 3 3 0 45
wed. Gerrit Willems 5 bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 94
Ettie Willems 4 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 57
Feyke Willems 8 metselaersknegt geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 2 136
wed. Maeyke Willems 3 arbeydster armtlijk £ 006-16-0 £ 1 2 0 55
wed. Yffke Willems 5 turfmeetster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 86
Frans Willems 2 weever, mr. cu. £ 023-13-0 £ 4 2 2 29
wed. Aukjen Willems 2 haerv(l)egster £ 006-16-0 £ 1 1 0 30
Dirk Willems 7 boode van de armekaemer cu. £ 011-13-0 £ 2 5 3 129
Tyttje Willems 7 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 124
wed. Klaas Willems 2 scheerster £ 006-16-0 £ 1 2 0 28
Haye Willems 1 sakkedraeger cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 16
Pieter Willems 8 herbergier redelijk cu. £ 050-00-0 £ 8 3 3 134
Jan Willems 1 scheepstimmerman £ 018-00-0 £ 3 1 0 12
Simon Willems 7 herbergier soober cu. £ 034-16-0 £ 6 4 4 125
Jacob Willems 5 trekschipper reedelijk cu. £ 036-03-0 £ 6 4 1 93
Haentje Willems 2 baantjersknegt redelijk £ 016-01-0 £ 3 1 1 22
wed. Willem Willems 2 wort gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 21
wed. Beytske Willems 2 wort gealimenteerd £ -- £ 0 2 0 21
Claas Willems Hoogstraeten 6 laekenkooper £ 125-00-0 £ 21 6 0 101
Gryttje Willems 1 wort gealimenteerdt £ -- £ 0 2 2 12
Ype Willems 7 sleeper gering £ 011-13-0 £ 2 5 0 129
Jacob Willems 7 castmaeker maetigh £ 022-05-0 £ 4 1 0 127
Coene Willems 8 metselaer, mr. en winkelier £ 036-00-0 £ 6 3 1 138
Hendrik Wolles 3 pannebakkersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 44
wed. Claas Wopkes 2 spoelster gering £ 006-12-0 £ 1 2 0 27
Weltje Wopkes 1 vistehuisbringster £ 006-12-0 £ 1 1 0 1
Hans Wopkes 7 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 4 1 130
Pier Wouters 4 schuitschipper £ 046-11-0 £ 8 3 0 59
Jan Wouters 4 weever geringh cu. £ 019-08-0 £ 3 3 0 60
Theunis Wouters 4 turfdraeger geringh £ 019-05-0 £ 3 1 2 62
wed. Claes Wouters 2 melktapster £ 006-16-0 £ 1 1 1 33
Jetse Wouters 4 schipper bestaet maetigh cu. £ 030-00-0 £ 5 2 1 79
Haytse Wouters 3 weever reedelijk cu. £ 015-13-0 £ 3 4 0 49
Jan Wouters 3 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 2 52
Jacob Wouters 1 timmerman, mr. £ 014-15-0 £ 2 1 0 9
wed. Tjieskjen Wybes 6 sonder bedrijff, geringh £ 029-03-0 £ 5 4 0 106
wed. Wybe Wybes 2 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 2 31
Freerk Wybes 6 seepsiedersknegt geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 5 2 116
Doekle Wybes 5 schuitschipper reedelijk cu. £ 039-07-0 £ 7 6 0 93
Anne Wybes 3 arbeyder bestaet suinigh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 45
Jan Wybes 8 stuurman op 't admiraliteytsjagt cu. £ 029-05-0 £ 5 6 4 139
Age Wybes 4 arbeyder geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 63
wed. Mayke Wybes 6 gealimenteerdt £ -- £ 0 3 0 111
wed. Janke Wybes 1 winkeltje, klein £ 022-17-0 £ 4 6 2 11
wed. Douwe Wybes 1 viswijff £ 006-12-0 £ 1 3 1 8
wed. Hidde Wybes 2 nayster sittende met kinders £ 012-04-0 £ 2 1 0 33
Jan Wybes Hop 7 visman bestaet maetigh cu. £ 024-16-0 £ 4 2 3 129
Wybren Wybes 1 baentjersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 13
Alef Wybes 3 weever geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 45
wed. Aeltje Wybes 1 arbeydster £ 006-12-0 £ 1 1 0 11
Broer Wybrens 4 timmermansknegt geringh cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 67
Heere Wybrens 1 metselaar bestaet gemeen cu. £ 025-00-0 £ 4 2 3 7
Freerk Wybrens 4 weever bestaet geringh cu. £ 019-00-0 £ 3 2 0 76
Doeke Wybrens 7 glaesemaeker maetigh cu. £ 033-02-0 £ 6 3 2 124
Jentje Wybrens 8 matroos geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 142
Trijntje Wybrens 1 wort gealimenteerd £ -- £ 0 1 2 18
wed. Sjoerd Wybrens 5 van goed bestaen £ 048-15-0 £ 8 2 1 98
wed. Ytske Wybrens 1 wort gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 18
Haytse Wybrens 4 wever bestaet geringh cu. £ 019-17-0 £ 3 4 0 66
Wybe Wybrens 8 gleybakkersknegt cu. £ 017-13-0 £ 3 2 0 152
wed. Jan Wybrens 5 spoelster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 90
Jan Wybrens 5 kleermaeker, mr. £ 018-04-0 £ 3 1 0 98
Jacob Wybrens 2 arbeyder cu. £ 020-03-0 £ 3 3 0 22
Heere Wybrens 2 waterhaelder voor een zoutkeet cu. £ 020-01-0 £ 3 2 2 37
wed. Antje Wygers 8 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 143
wed. Grytje Wygers 0 bleekersche geringh £ 022-17-0 £ 4 6 0 155
Gerlof Wygers 7 wolkammersknegt £ 020-12-0 £ 3 1 0 130
Jacob Wygers 7 cooperslaeger, mr. cu. £ 036-12-0 £ 6 2 0 128
Hein Wytses 4 weeversknegt cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 61
wed. Andrys Wytses 7 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 4 120
Aeltje Wytses 8 zie Andle Bonnes £ -- £ 0 0 0 148
Pytter Wytzes 7 kladferwersknegt gemeen cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 130
Claes Ydes 5 matroos bestaet gemeen £ 007-17-0 £ 1 1 0 96
Arnoldus Ydes 5 sakkedraeger gemeen cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 86
Saeke Ydes 4 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 4 73
Jan Ydes de Groot 2 beurtschipper cu. £ 028-11-0 £ 5 2 0 23
Claes Ydes Wijngaerden 5 schoolmeester gemeen cu. £ 019-13-0 £ 3 3 1 84
wed. Jacob Ydes 3 winkeltje, klein geringh £ 006-16-0 £ 1 2 2 41
Yde Ydes 4 matroos cu. £ 015-17-0 £ 3 2 2 57
Floris Ydes 8 stadstimmerknegt cu. £ 017-05-0 £ 3 4 1 145
Sytske Yges 8 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 139
Hartman Yges 7 bakkersknegt maetigh £ 007-17-0 £ 1 1 0 123
Claas Yges 3 arbeyder bestaet soober £ 011-13-0 £ 2 2 2 41
Gerlof Ymes 3 seer gering, door vrinden onderhouden cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 54
Melle Ynses 2 coopman en winkelier cu. £ 050-09-0 £ 8 4 0 37
wed. Taeke Yntes 4 bestaet seer geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 57
Jacob Ypes 2 scheepstimmerman cu. £ 015-13-0 £ 3 2 0 33
Cornelis Ypes 8 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 138
Obbe Ypes 6 hoedemaeker, mr. £ 015-05-0 £ 3 3 2 105
Ysbrand Ypes 4 smidsknegt gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 67
Ulbe Ypes 4 matroos geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 74
Jan Ypes 8 matroos bestaet maetigh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 149
Eybert Ypes 4 weever geringh £ 012-13-0 £ 2 2 0 66
Dirk Ypes 8 weeversknegt gemeen cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 149
wed. Johannes Ypes 2 winkeliersche £ 018-00-0 £ 3 1 0 28
Sent Ypes 4 haerweever, mr. maetigh cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 64
Claas Ypes 7 vaerendpersoon gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 127
Douwe Ypkes 2 pannebackersknegt cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 19
Sikke Ypkes 1 molenaer, mr. bestaet wel cu. £ 030-00-0 £ 5 2 1 6
Dirk Ypkes 1 schuitschipper suinigh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 5
Trijntje Ypkes 2 nayster taemelijk £ 009-12-0 £ 2 1 0 23
Philippus Ysaaks 7 coopman bestaet geringh cu. £ 017-09-0 £ 3 2 3 121
Barent Ysaaks 7 craemer joodsch, gering cu. £ 016-13-0 £ 3 3 1 124
Ype Ysbrands 4 ijsersmid maetigh cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 79
Wytse Ysbrands 6 kleermaekersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 108
Abraham Ysraels 7 coopman joodsch cu. £ 038-03-0 £ 6 3 6 120
wed. Harmen Ysraels 4 weverinne geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 60
Hendrik Zacharias 6 weever gemeen cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 111
Jocchum Zacharias 7 hoedemaeker geringh £ 018-01-0 £ 3 2 0 129
Pieke Zacharias 3 rogmeeter geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 39
Jan Zacharias 4 schoolmeester geringh cu. £ 018-09-0 £ 3 3 4 65
Hendrik Zeegers 1 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 16
Theunis Ziegers 2 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 3 0 32
Ype Zijes 1 baantjersknegt, mr. £ 018-01-0 £ 3 2 0 14
Klaes Zytses 1 bontreeder, mr. £ 050-15-0 £ 8 3 0 17