Harlingen, quotisatie 1749 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 646)

Belastingen heffen en betalen is niets nieuws. Het bestuur van een land, provincie of stad moest toch op de een of andere manier aan geld komen om haar werk te kunnen doen. Zoals nu op bijv. benzine, alcohol en rookwaren accijns wordt geheven, werd dat vroeger op de toenmalige luxe-artikelen gedaan. Soms ook was er acute geldnood, bijvoorbeeld als er een oorlog werd gevoerd, en dan werd er een nieuwe belasting bedacht.

Zo werd in 1606, ten tijde van de Verenigde Nederlanden, "alomme binnen de Geunieerde Provintien, de Quartieren, Steden, Casteelen, Forten ende platte Landen, onder der selver ghehoorsaamheydt wesende, het Haertsteden- ofte Schoorsteen-geldt, tot onderstant van de Oorloge" [...] "onfangen ende geheven". In de loop der eeuwen is op een dergelijke manier ook belasting geheven op o.a. zout, trouwen en begraven, het malen van o.a. graan (het "gemaal"), huishuur (reëelkohieren), en op het hebben van dienstboden, wagens, paarden, ramen enz.

Rond 1748 ziet de burgerij door de bomen het bos niet meer en er breken rellen uit, gericht tegen de belastingpachters: het Pachtersoproer. De belastingpachters werden er sterk van verdacht nogal wat in eigen zakken te steken. Er wordt besloten om iets anders te proberen: één belasting waarin alles verwerkt is; de personele quotisatie. In 1749 wordt de belasting op die manier geheven en gaat men iedere woning langs om vast te leggen hoeveel personen van boven en onder de 12 jaar er wonen, wat het beroep van de hoofdbewoner is, en het belangrijkste: wat het inkomen van die hoofdbewoner is. Volgens een vastgestelde schaal wordt de belasting ge├»nd. Het vastleggen van de gegevens gebeurde in de zogenoemde quotisatie-kohieren.

Het volk is tegen de verwachtingen in met deze belasting zo mogelijk nog ontevredener dan met de vroegere belastingen, en in 1750 is de quotisatie dan ook alweer afgeschaft.

In de lijst staat "kw" voor kwartier, de wijk waar men woonachtig was. De stad was in deze tijd verdeeld in 8 kwartieren en de zgn. "Buytenbuirt" (hier kwartier 0).
In de kolom "beroep" staat nooit "burgemeester" of "vroedsman" omdat dat geen beroepen waren.
In de kolom "omschrijving" komt vaak "cu." voor, dat betekent "cum uxore", met echtgeno(o)t(e).
In de kolom "aanslag" staat het bedrag van de quotisatie vermeld in caroliguldens-stuivers-penningen. Een caroligulden (£) was 20 stuivers en een stuiver was 16 penningen.
In de kolommen "volw." en "kind." staan het aantal personen van boven resp. onder de 12 jaar.
De kolom "fol." staat voor folio, de pagina waarop in het originele boek de betreffende inschrijving is gedaan.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2015-04-16 03:27:25.A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  voorn patr familienaam kw beroep omschrijving aanslag volw kind folio
Magnus van Aarsen 8 bankier maetig cu. 079-11-0 4 3 141
Fedde Accronius 7 silversmid, mr. bestaet wel 064-08-0 4 0 124
Johannes Acoma 4 apothecarius maetigh cu. 025-00-0 2 0 58
Jarigh Adema 5 constaepel, winkelier en merkmeester 014-15-0 1 0 87
Jarigh Adema 8 adsistendt maetig cu. 028-14-0 5 0 144
Sjoerd Aerdenburgh 4 winkelier maetigh cu. 046-11-0 3 0 64
burgemeester Agema 8 bestaet wel cu. 063-01-0 2 0 147
old hopman Agema 5 bestaet wel cu. 050-15-0 3 0 87
wed. Dirk Agema 4 winkeliersche redelijk 027-13-0 3 0 58
Junius Alema 1 wel begoedigt cu. 133-05-0 4 0 3
Jan Alema 6 weever bestaet wel cu. 030-14-0 2 0 101
Jan Jansen Amlander 1 smalschipper reedelijk cu. 030-00-0 2 1 18
Pieter R. van Arum 1 coopmansschrijver cu. 022-11-0 2 0 2
Jan Baentjer 2 timmermansknegt gealimenteerdt cu. -- 4 5 23
wed. Pier Baentjer 5 bestaet seer geringh 006-16-0 4 1 81
Anne Eelkes Bakker 1 kalkbrander, mr. gemeen 035-04-0 5 2 15
Jan Bakker 8 setschipper maetigh cu. 036-03-0 4 1 141
Jan Bakker 7 sonder bedrijff gering cu. 018-01-0 2 0 131
Doede Bakker 7 rentenier wel begoedight cu. 120-19-0 3 0 120
wed. Wybe Bakker 6 renteniersche gemeen 014-15-0 1 0 113
Coenraad Bakker 8 bootsman van 't Collegie cu. 055-00-0 2 4 153
Symon Fokkes Bakker 7 kooperslaeger, mr. 050-15-0 3 0 119
Auke J. Bakker 1 coopman begoedigt cu. 150-00-0 3 1 4
Jilles Bakker 1 metselaar cu. 011-09-0 2 0 6
vroedsman Baksma 3 rentenier cu. 036-12-0 2 0 53
Dirk Bartlingh 4 varkenslaeger maetigh cu. 034-09-0 2 5 69
Cornelis van Beemen 4 nae opgetekend 011-09-0 2 0 75
Jacob van Beemen 7 silversmid maetigh cu. 028-07-0 2 0 126
Geertje van Beemen 8 jonge vrijster, gering 006-12-0 1 0 150
Hendrik van Beemen 7 paruikmaeker geringh cu. 017-13-0 2 2 128
Berber van Beemen 5 nayster bestaet gering 006-12-0 1 0 84
Dani Bennze 8 pruikemaeker, mr. cu. 040-00-0 4 1 136
Johannes Bensonides 5 bakker van de armekaemer bestaet gemeen cu. 014-09-0 2 0 96
Theodorus Bensonides 4 arbeider sober cu. 011-13-0 3 0 71
Christiaen Bessingh 7 kleermaeker maetigh cu. 018-01-0 2 0 125
dhr. commys generael Beuker 3 commys generael cu. 203-04-0 5 2 55
Jan Bierma 4 cantoorknegt gemeen cu. 022-13-0 3 4 77
Bastiaen Bikker 7 coopman bestaet wel cu. 078-05-0 3 2 131
Bisschop 7 faendrik onder Lewe -- 0 0 129
Jan Blauw 5 bestaet maetigh cu. 030-16-0 3 0 83
Jan van Blessum 4 timmermansknegt geringh cu. 018-01-0 2 6 69
Theunis Block 7 coopman gemeen cu. 017-08-0 2 1 131
Cornelis Block 1 glaesemaeker, mr. gering cu. 020-08-0 2 0 2
Claas Minnes Block 8 bontreeder, mr. 080-00-0 3 0 136
vroedsman S. Blom 7 blickslaeger, mr. maetigh cu. 038-17-0 5 1 125
Jan Blom 4 weever gering cu. 020-17-0 5 1 61
Harmen Blom 1 wever cu. 013-13-0 3 1 7
Jan Hendriks Boekholt 3 weever bestaet maetigh cu. 018-03-0 2 1 41
ds. Boelardt 6 praedicant, doopsgesinde 027-01-0 1 0 115
Jan Jansen de Boer 3 soutdraeger gemeen 015-01-0 3 0 54
burgemeester de Boer 8 coopman 048-07-0 2 0 141
Jan de Boer 3 turfdraeger redelijk 018-01-0 2 0 41
Douwe Bolta 1 matroos cu. 011-13-0 2 2 13
Dirk Bolta 1 schoenlapper cu. 011-09-0 2 0 13
Willem Boneta 5 gealimenteerd met turf cu. -- 4 2 92
wed. vroedsman Bontekoe 6 renteniersche 042-19-0 2 0 114
Philippus Bos 4 maetig bestaen cu. 022-11-0 2 0 72
Lucas Bos 5 gealimenteerdt cu. -- 3 4 97
Lysbeth Boskhak 1 gealimenteerd -- 2 0 4
burgemeester Bosscha 8 gortmaeker, mr. cu. 090-00-0 4 2 144
Bottigius 8 luitenant onder Leewe -- 0 0 152
Carel Bouman 4 arbeyder in een zoutkeet cu. 011-13-0 2 1 66
Abraham Bouman 4 soldaet, geappoincteerde 007-17-0 1 0 66
Froukjen Braam 6 wel begoedight 156-07-0 3 0 101
secretaris Braam 6 zie Barradeel -- 0 0 102
Harmen Jansen Braemers 4 weever gering 018-01-0 1 3 72
wed. burgemeester Bretton 6 040-00-0 2 0 104
Claes Bretton 6 rentenier cu. 036-12-0 2 0 113
Jan Bretton 1 rentenier wel bestaend cu. 086-17-0 4 1 17
burgemeester Brouwer 4 captein op 't Prince Jagt 070-00-0 2 0 59
Rein Hoytes Brouwer 6 waegmeester bestaet wel cu. swaeger en dogter 072-01-0 4 0 104
Meynte Brouwer 6 pannebakker, mr. geringh cu. 022-11-0 2 0 109
wed. Claes Brouwer 5 geringh bestaen 006-16-0 3 0 88
Cornelis Brouwer 6 bontreeder bestaet wel cu. 080-00-0 3 0 101
Beert Brouwer 4 winkelier gemeen 022-11-0 2 0 58
Hidde Brouwer 4 hofmeester op 't Princejagt cu. 036-12-0 2 0 59
burgemeester van der Brugh 4 bontreeder 086-17-0 4 1 59
Lieve Siverds de Bruin 7 coopman bestaet wel cu. 072-01-0 4 0 131
Jan Gerlofs Builart 1 bakker, mr. bestaet wel cu. 065-00-0 5 2 15
Sikke Builart 6 beurtschipper geringh cu. 022-14-0 2 3 107
Leendert Buisman 1 beurtschipper reedelijk cu. 035-00-0 3 0 15
old burgemeester Buma 4 cu. 088-17-0 5 0 71
Jan Sipkes Buma 3 winkeltje geringh 011-13-0 2 1 48
Sybout Buma 5 silversmid, mr. bestaet wel 048-07-0 2 0 96
Beernt Burgerts 4 weever gering cu. 023-13-0 4 5 72
Christiaen Burman 7 kock bestaet geringh cu. 029-12-0 3 3 127
Jacobus Buytenpost 7 rentenier wel begoedight cu. 124-17-0 4 0 124
Hugo van Calslaegen 8 coopman bestaet wel cu. 050-00-0 2 0 141
Sybrand F. Camsma 5 bestaet wel cu. 088-17-0 5 0 95
Willem van Cassel 4 blauferver reedelijk cu. 054-07-0 3 0 72
Hester Castelhorn 4 winkeltje, klein geringh 010-17-0 1 0 56
Charloo 7 luitenant onder Leewe -- 0 0 129
Hendrik Claever 3 winkeltje, klein cu. 019-08-0 3 0 54
Clant 7 luitenant onder Leewe -- 0 0 129
Hendrikjen Jans Claver 5 gemeen bestaen 006-12-0 1 0 99
Hendrik Coelman 2 weeversknegt 007-17-0 1 0 27
Coenders 6 cap(tn) onder Leewe -- 0 0 103
Zalomon Cohen 7 craemer maetigh cu. 011-09-0 2 0 118
Feyke Collinga 5 boendermaeker, mr. cu. 047-03-0 6 0 82
Dirk Craemer 4 winkelier maetigh cu. 033-04-0 3 0 64
wed. Dirk Cramer 8 herbergierse maetig 050-00-0 2 0 139
Jan Cramer 2 brouwer, mr. gemeen 025-00-0 3 2 28
wed. dr. Crijtenburgh 8 renteniersche bestaet wel 040-19-0 1 1 147
Crobinus 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 60
Hendrik Croesen 8 hofmeester op 't admiraliteyts jagt cu. 026-00-0 2 3 149
wed. Cromhausen 7 wort gealimenteerd -- 2 0 125
van Dalsen 5 contrarolleur cu. cu. 096-15-0 3 1 80
Jan Jansen Damast 1 weever bestaet reedelijk cu. 025-00-0 4 0 18
Deketh 8 ontfanger bestaet wel cu. 100-00-0 8 0 153
wed. Symon Dekker 3 gladmangelster geringh 006-16-0 1 2 44
Taeke Dijxma 5 kleermaeker, mr. cu. 036-00-0 2 0 97
wed. commissaris Doolwert 6 bakkerinne 036-00-0 2 1 113
Christiaen Door 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 64
wed. Jan Doorn 4 nayster bestaet geringh 006-12-0 1 0 75
wed. Jan van Dorsen 6 bestaet geringh 006-12-0 1 2 116
Tjebbe Dreyer 2 coopman en zoutsieder cu. 064-08-0 4 0 24
Bernardus Dreyer 7 procureur fiscael 033-01-0 1 0 128
Aris Dreyer 7 stoeldrayer maetig cu. 022-11-0 2 0 128
wed. Drogenham 5 baekenmeester gealimenteerdt -- 3 0 81
Jacobus Dronrijp 8 coffyschenker maetigh cu. 060-00-0 4 0 138
Hendrik Duman 2 suikerbakkersknegt cu. 018-03-0 2 1 30
Cornelus Ecoma 2 stadsschoolmeester cu. 060-00-0 2 3 37
wed. Trijntje Eerrema 8 bestaet geringh 006-12-0 1 0 147
Johannes Elgersma 1 beurtschipper gemeen 055-07-0 5 1 9
Antje Emmeriks 8 spoelster gering, met haer broeder matroos 011-09-0 2 0 145
de heer Engelbert 5 luitenant onder Leeve -- 0 0 83
ds. van Engelen 7 leeraer, doopsgesinde 027-01-0 1 0 132
Hendrik Faber 1 ijsersmid, mr. taemelijk cu. 026-16-0 3 2 16
Johannes Ferwerda 6 coopman en zoutsieder cu. 060-00-0 3 0 103
Pytter Ferwerda 6 coffyschenker redelijk cu. 060-00-0 3 0 102
Feytema 2 coopman; gleybakker cu. 140-00-0 3 1 35
wed. Obbe Finkelbosch 7 gealimenteerd -- 4 1 124
Fledderius 8 luitenant onder Leewe -- 0 0 152
Claas Fontein 1 woont tot Ried -- 0 0 9
Freerk Fontein 3 zoutsieder bestaet wel 152-07-0 4 2 54
old burgemeester J. van der Form 7 collecteur van 't re?el cu. 017-05-0 4 1 126
Ewout Franck 4 hovenier bestaet geringh cu. 019-13-0 3 1 68
Hendrik Frank 4 arbeyder gering cu. 015-00-0 2 1 78
Johannes Fransbergen 3 trekschipper reedelijk cu. 014-09-0 2 0 42
Coenraad Fredenburgh 4 soldaet onder Leewe -- 0 0 61
Pytter Frits 6 soldaat onder Leewe -- 0 0 107
van der Fuik 4 faendrik nihil nic -- 0 0 74
Beernt Geersma 7 coopman bestaet wel cu. 064-13-0 2 1 133
Geersma 8 luitenant onder Leewe -- 0 0 152
Harmen van der Geest 5 admiraliteytsboode, old 028-07-0 2 0 98
jr. Pieter Gelinda 6 coopman, geweesen cu. 024-01-0 5 3 108
Pieter Gelinda 4 bontreeder, mr. 071-15-0 3 0 59
Jarigh Gelinde 5 gleybacker cu. 050-00-0 2 0 98
Gennip 5 faendrik onder Leewe -- 0 0 98
Petrus van Gent 5 gortmaeker, mr. gemeen cu. 053-07-0 4 2 82
wed. Anthoni Gerardi 2 bestaet redelijk wel 020-00-0 2 0 33
Mattheus van Gerven 3 gealimenteerdt cu. -- 3 0 46
wed. Sierk Geytjebaan 7 breydster bestaet geringh 006-16-0 1 1 132
Jan Gleys 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 62
Joost Gonggrijp 7 bakker, mr. bestaet wel cu. 077-14-0 5 0 127
Augustynus de Graaf 7 bestaet geringh cu. 011-09-0 2 0 122
Jan de Graaf 7 saedelmaeker geringh cu. 012-13-0 2 0 122
Tjepke Gratema 2 133-17-0 0 0 36
Jan Jansen de Groot 2 paruikmaekersknegt 011-13-0 2 1 30
Yde de Groot 7 schuitschipper geringh cu. 018-01-0 2 0 128
Anthony Groot 4 pryster, roomsch 078-13-0 4 0 59
Jan Ydes de Groot 2 beurtschipper cu. 028-11-0 2 0 23
Bonnefacius van der Haar 4 raed fiscaal ter admiraliteyt in Frieslant cu. 281-13-0 6 2 74
wed. grietman D. van der Haar 8 bestaet wel 130-00-0 4 0 154
Jan Jansen van Haarlem 5 weever, mr. reedelijk cu. 029-09-0 3 0 91
wed. majoor de Haas 6 bestaet maetigh 034-03-0 3 2 114
Haekma 7 commys van de convoyen 052-17-0 2 0 133
wed. Wybe Haenekuik 2 renteniersche bestaet wel 057-04-0 2 0 35
Watze Haenstra 6 kooperslaeger, mr. cu. 040-00-0 3 2 103
Age de Haes 8 bakker, mr. majoor; cu. 040-00-0 4 1 134
hopman Haesenhoek 3 chirurgijn, mr. reedelijk 015-16-0 2 0 53
Mathijs Hagelberg 6 tamboer onder B. Leewe -- 0 0 112
Jacob Hanekuik 2 coopman en bontreeder cu. 080-00-0 3 2 35
Evert Hanekuik 1 bontreeder wel begoedigt cu. 102-09-0 3 1 3
Douwe Hanekuik 1 seepsieder wel begoedigt cu. 135-15-0 3 3 4
wed. Hylke Hanekuyk 3 welgesteld burgersche 096-07-0 5 0 54
Sjoerd Hannema 6 bontreeder bestaet wel cu. 152-07-0 4 2 101
ds. Harkenroth 4 bestaet wel cu. 110-00-0 6 0 59
vroedsman Haukema 7 coopman cu. 072-01-0 4 0 131
wed. Claas Haukema 1 winkelierse bestaet wel 018-19-0 1 0 9
Aukjen Heeremyt 8 winkeliersche maetigh 007-17-0 1 0 138
wed. Grytje Heeremyt 5 stijffster bestaet maetigh 016-12-0 1 0 95
Hendrik van Heesen 5 weeversknegt 007-17-0 1 0 90
Christoffel Hempel 8 herbergier en tinnegietersknegt maetigh cu. 036-00-0 3 0 134
Hempel 7 luitenant onder Leewe -- 0 0 127
Tjietske Heremyt 2 kraemwaerdster 006-16-0 1 1 34
Egbert Heydkamp 4 admiraliteytsboode cu. 043-17-0 4 0 73
vroedsman Heymans 7 verver, mr. en coopman bestaet wel cu. 066-13-0 2 1 127
ds. Heyneman 0 candid. theol. maetigh cu. 040-00-0 3 2 155
vroedsman Heyns 7 kleermaeker, mr. bestaet geringh cu. 011-13-0 2 1 129
Jacob Hibma 2 coopman en pannebakker cu. 090-00-0 3 3 35
burgemeester Hiddema 1 begoedigd 106-11-0 3 0 17
Hillebrandi 4 faendrik -- 0 0 76
vroedsman Hillema 1 tot Franequer aangegeeven -- 0 0 9
juffrouw Hilloma 5 van goed bestaen 032-15-0 2 0 89
Hessel Sybrens Hingst 1 weever seer geringh 007-17-0 1 0 15
Gouke Sybrens Hingst 5 laekenkooper bestaet wel cu. 056-01-0 2 2 80
wed. Elske van der Hoef 5 gladmangelster gemeen 006-12-0 1 0 91
Meyndert van Hoek 6 blikslaeger, mr. geringh cu. 011-13-0 5 3 116
Albert Holthuys 4 weeversknegt gering 007-17-0 1 0 60
burgemeester Hoogeboom 4 koekebakker, mr. cu. 039-19-0 2 0 69
Jan Hooghland 6 boekedrukker reedelijk cu. 033-09-0 3 1 102
Claas Willems Hoogstraeten 6 laekenkooper 125-00-0 6 0 101
Jan Wybes Hop 7 visman bestaet maetigh cu. 024-16-0 2 3 129
Sjoerd van der Hout 2 wort gealimenteerd -- 1 0 37
Freerk van der Hout 1 coopman bestaet wel cu. 146-03-0 10 1 3
Jacob Houtkooper 8 beurtschipper maetigh cu. 027-09-0 2 1 153
Hubert 4 luitenant -- 0 0 73
Jan Huiselaer 8 constapel op de legger cu. 017-16-0 3 0 147
Jan Huser 4 gealimenteerd cu. -- 3 0 63
wed. Jan Huydekooper 7 leerloyerse redelijk wel 104-16-0 8 1 121
Johannes HyIkama 6 brouwer, mr. bestaet wel cu. 060-00-0 3 0 112
Petronella van Idsinga 4 met zoon secretaris Beima, bestaet wel 203-12-0 6 0 74
secretaris c.s. van Idsinga 8 secretaris bestaet wel 120-00-0 6 0 139
Bente IJsenbeeck 1 brouwer, mr. gemeen cu. 036-09-0 3 4 3
Dirk IJsenbeecq 6 kalk- en steenverkooper cu. 040-00-0 4 2 106
Claes Thomas IJsenbeecq 6 bontreeder bestaet wel 099-19-0 6 0 115
wed. Jan Thomas IJsenbeecq 6 laekenkooperse reedelijk 040-00-0 2 1 102
Tjerk IJsenbeek 4 timmerman gemeen cu. 018-01-0 2 0 56
Wybrandus van Itsma 6 wel begoedigt cu. 150-00-0 4 0 103
wed. burgemeester dr. Jelgersma 7 met soon, bestaet wel 100-00-0 4 0 128
Salomon Jongma 4 bontreeder bestaen wel 042-19-0 2 0 76
Jan Eerks Jongma 6 coopman bestaet wel cu. 046-00-0 3 3 115
Hendrik Jongma 4 houtkooper bestaet wel 076-05-0 2 3 76
Jan Jansen Kalf 2 bestaet maetigh cu. 023-15-0 3 0 22
Albert Jansen Kalkman 3 rentenier gemeen 022-11-0 2 0 51
Jan van Kampen 8 ontfanger van Almenum 070-00-0 2 0 153
Hendrik Kamphuys 4 gealimenteerd cu. -- 3 4 57
Wessel Keimpma 4 adsistent van het collegie ter admiraliteit cu. 025-00-0 2 1 70
Alexander Kemmer 7 boekverkooper geringh cu. 017-17-0 3 1 119
Keun 8 luitenant onder Leewe -- 0 0 146
Yde Keyser 1 soldaet gealimenteerd -- 5 3 7
Jan Jansen Keyser 8 gealimenteerdt cu. -- 4 1 143
wed. erven Kleyn 5 nihil -- 0 0 83
vroedsman Klinckhaemer 7 kalkverkooper cu. 019-05-0 5 0 123
Engelbertus Klinkert 1 chergier, gewesen cu. 014-09-0 2 0 7
Beernt Kock 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 62
Cornelis Koen 8 commissaris op den Abt cu. 110-00-0 4 3 153
Jan Claesen Kool 2 rogmeeter geringh cu. 011-13-0 2 2 21
Albartus Kost 7 boekebindersknegt 007-17-0 1 0 121
Allert Krol 5 ruilbuiter gemeen cu. 015-13-0 4 0 89
Kornelia Kuik 4 gering bestaen 010-17-0 1 0 57
wed. Helena Kuik 8 bestaet maetigh 020-12-0 1 0 150
Jan Kuik 5 bakker, mr. soober cu. 018-16-0 2 0 95
wed. burgemeester Lanting 2 renteniersche 039-19-0 2 0 35
Romke Lantingh 2 procureur gemeen 027-08-0 2 1 35
Kleys Lantingh 5 coopman reedelijk cu. 070-00-0 3 2 80
wed. burgemeester Laquart 5 bontreedersche reedelijk 085-00-0 4 0 80
Cornelis Lautenbach 6 schoenmaeker, mr. cu. 017-17-0 3 1 108
Jan Lenningh 3 rentenier cu. 052-17-0 2 0 50
Pieter Lensius 1 chirurgijn, mr. reedelijk cu. 030-00-0 2 1 16
Sjirk van der Ley 8 coopman off winkelier cu. 055-00-0 5 4 135
Jacob J. van der Ley 8 winkelier gemeen cu. 037-04-0 6 1 152
vroedsman Claes Leystra 3 winkelier cu. 045-00-0 3 0 43
Beernt Beernts Loman 4 weever reedelijk cu. 021-01-0 3 0 62
Beernt Lomans 4 weever maetigh 011-13-0 1 0 75
Gerardus Luppus 6 luitenant onder Leewe -- 0 0 102
Claas R. Mahui 2 begoedight en vermogend 180-00-0 2 0 35
Feddrik A. Mahui 1 wel begoedight 126-01-0 2 0 3
Marnstra 7 procureur; oud cu. 011-09-0 2 0 129
Minne Marnstra 7 chirurgijn vaerende op Oost-Indi 014-15-0 1 0 126
Rinske Marnstra 7 winkeltje soober 007-17-0 1 0 126
Melle Martini 8 captain gewaldige van de admiraliteyt bestaet wel 080-00-0 5 2 151
wed. Jan Matroosje 2 gealimenteerd -- 1 3 21
Watse Pieters Meetje 8 smackschipper maetig cu. 027-13-0 6 3 153
Pieter Meetje 4 schipper bestaet wel cu. 077-01-0 5 2 77
Eeke Jans Menalda 4 bakker, mr. bestaet wel cu. 058-01-0 3 1 59
wed. burgemeester Menalda 2 soutsiedersche 055-00-0 2 0 35
Ulbe Jans Menalda 2 trekschipper goed bestaen cu. 032-15-0 2 0 25
Hendrik Merkus 2 weever cu. 019-05-0 5 0 30
Alef van der Meulen 2 apothecarius bestaet wel cu. 084-13-0 4 0 36
vroedsman Meye H. Meyer 1 schipper 048-07-0 2 0 11
Thomas Meyer 4 winkelier maetigh cu. 043-17-0 4 0 59
ds. Meyer 2 praedicant, lutersche cu. 036-07-0 3 0 24
vroedsman Moccama 8 bakker, mr. cu. 036-00-0 2 0 146
Antje Mooy 3 geringe oude vrouw 006-12-0 1 0 55
Hinke Mosch 2 gealimenteerd -- 1 0 32
Willem Pieters Mouter 1 wel begoedigt 141-13-0 4 0 4
wed. burgemeester Munter 2 080-00-0 2 0 33
Beernt Naegel 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 65
Claas Nauta 6 distillateur, mr. cu. 080-00-0 3 3 102
S. Nauta 4 faendrik; strandmeester cu. 052-19-0 3 4 77
E. Nieuwenhuis 4 captein bestaet wel 077-11-0 3 4 69
wed. burgemeester Nollides 6 205-08-0 5 0 116
Joseph van Norden 6 winkelier geringh cu. 040-00-0 3 0 104
Hendrik Norel 8 binnenvaeder in 't gereformeerde weeshuis cu. 011-12-0 2 0 139
Jacob Norel 2 loodegieter, mr. 030-00-0 3 1 36
Weine Norel 7 nayster bestaet geringh 006-12-0 1 0 123
Claas Norel 2 timmerman, mr. geringh cu. 020-01-0 2 2 25
Obmeyer 4 captein luitenant -- 0 0 76
Gerrit Offringa 2 bakker, mr. cu. 037-09-0 3 2 37
Jan Pieters Oldaan 1 coopman begoedight cu. 106-11-0 3 0 4
Cornelis Oldaan 8 rentenier bestaet wel 030-00-0 1 0 139
Jan Pieters Oldaen 1 voor de suikerrafineerderije, voor knegt en meyd 019-04-0 2 0 9
Cornelis Olderman 5 brouwersknegt gemeen cu. 011-09-0 2 0 88
vroedsman Olivier 6 schoolmeester 040-00-0 2 0 108
wed. Ollema 7 renteniersche zie Dani?l Tausain -- 1 0 125
wed. ds. Oneides 8 renteniersche bestaet wel 075-00-0 5 0 152
Oorbel 8 cherjant onder Leewe -- 0 0 148
Claas Oosterbaan 1 wel begoedight 122-17-0 3 1 9
Evert Oosterbaan 4 coopman bestaet wel 089-03-0 3 0 76
Trijntje Oosterbaan 1 vrijster gemeen bestaen 013-10-0 1 0 2
Ossebroek 7 luitenant cavallerye Van Eck -- 0 0 127
wed. Oudkerk 8 oude vrouw; geringh 006-12-0 1 0 138
vroedsman Overzee 6 brouwer, mr. 080-00-0 7 0 115
Johannes Peaus 8 paruikemaeker, mr. 036-00-0 2 0 136
Jan Peima 5 gerechtsboode reedelijk 022-11-0 2 0 94
Hendrik Pesma 7 notaris publicus 070-01-0 3 1 128
ds. Piekenbroek 4 bestaet van sijn beroep 066-13-0 3 0 67
wed. Piekenbroek 8 captein 012-09-0 1 1 145
ds. Pierson 1 wel begoedigt cu. 177-01-0 6 0 9
Jan Pispot 7 gealimenteerdt cu. -- 3 2 129
Jan van der Plaats 7 coopman bestaet wel cu. 080-00-0 3 1 132
Folkert van der Plaets 7 boekhandelaer cu. 060-16-0 3 0 124
Pytter Plas 3 soldaet -- 0 0 42
Sytse Poelstra 1 peerdepiceur gemeen cu. 011-13-0 3 2 8
Pieter Pool 2 weeversknegt 007-17-0 1 0 25
wed. Poort 3 hopman; sonder bedrijff 025-00-0 1 1 55
Jan Christ. Pootenbergh 1 galjootschipper cu. 030-00-0 2 0 8
wed. Joost Popta 5 nayster gering 006-12-0 1 0 93
Douwe Portier 4 zeylmaekersknegt geringh cu. 011-13-0 2 6 79
Harmen Portier 4 coopman bestaet wel 078-19-0 3 0 61
Hendrik Postma 8 schipslaeper geringh 011-09-0 2 0 152
Jan Hendriks Poth 7 coopman maetigh cu. 029-09-0 3 0 131
Poulus 8 faandrik onder Leewe -- 0 0 152
Livius Prigge 8 zie Midlum -- 0 0 139
wed. Willem Prins 4 gealimenteerdt -- 4 1 62
Tjeerd Radsma 6 horlogiemaeker, mr. 032-15-0 2 0 104
Jacob Radsma 6 horlogiemaeker, mr. cu. 023-15-0 2 0 101
vroedsman Radsma 6 horlogiemaeker, mr. bestaet wel cu. 045-00-0 3 2 103
Dirk Raeven 1 007-05-0 0 0 9
Albertus Rasschen 8 caemerboode aen't collegie ter admiraliteyt cu. 085-00-0 5 3 153
Jacobus Reeman 4 trompetter Princejagt 022-11-0 2 0 79
Hendrik Reidhorst 4 bestaet maetigh cu. 022-09-0 5 2 57
Rengers 6 majoor onder Leewe -- 0 0 102
Anthoni Reukens 6 weever gemeen 017-13-0 4 2 110
Jan de Reus 8 chirurgijn, mr. cu. 080-00-0 4 2 134
Antje Reydsma 5 zie Jacobus Steevens -- 0 0 92
Keympe Reydsma 5 bakker, mr. bestaet wel cu. 050-00-0 5 1 96
Bocke Rienstra 7 stadsboumeester en winkelier cu. 043-17-0 4 0 132
Geert Rijnje 8 matroos maetigh cu. 017-06-0 3 0 141
wed. burgemeester Rijpema 6 zoutsiederse waeronder de zoon geweesen praedicant 150-00-0 6 0 103
Jetse Roorda 1 wel begoedight cu. 168-00-0 4 1 17
Jan Roorda 2 schrijver wel begoedigt 168-10-0 2 0 34
Dirk Rooseboom 3 weever geringh cu. 015-01-0 3 0 50
old burgemeester Roosen 5 039-19-0 2 0 93
Ysaak Roosen 2 ferwer maetigh cu. 050-08-0 3 2 25
Theunis Roosendaal 3 weever bestaet reedelijk 010-17-0 1 0 42
Andries Rosee 7 winkelier geringh cu. 023-15-0 3 0 124
Rosinge 7 luitenant onder Leewe -- 0 0 127
Wyntjen Rost 4 sjouwer gering cu. 011-09-0 2 0 78
Ysa van Ruth 8 casteleyn in Leeuwenburgh bestaet maetigh cu. 060-00-0 5 4 137
Geert Ruyter 4 soldaet onder Leewe -- 0 0 59
wed. Andrys Sandstra 7 nayster gering 007-17-0 1 0 123
Tjeerd Sandstra 2 turfdraeger cu. 017-00-0 2 0 30
Jan Sandstra 1 metselaersknegt cu. 011-09-0 2 0 17
Dirk Sandstra 7 setschipper maetigh cu. 035-00-0 2 4 123
burgemeester Schaaf 7 winkelier en schoonmoeder cu. 170-00-0 8 0 127
Johannes Schaaf 5 matroos reedelijk cu. 011-09-0 2 0 96
old hopman Schaaf 7 winkelier cu. 080-00-0 3 1 130
wed. erven Syds Schaef 6 wegens de dienstmaegt 006-12-0 1 0 116
Pieter Scheltema 8 coopman bestaet wel cu. 060-16-0 3 0 145
Pieter Scheltema 4 weeversbaes geringh 022-03-0 2 2 71
wed. Jan Scheltema 6 renteniersche 022-01-0 1 0 103
Dirk Scheltinga 4 vendumeester en eerste clerq aen't collegie ter admiraliteyt bestaet wel 106-11-0 3 0 75
wed. Freerk Scheltinga 2 lijnslaegersche reedelijk 070-00-0 6 0 35
wed. Jan Schonebeecq 5 bestaet reedelijk 022-11-0 2 0 85
Jan Schoonebeecq 3 chirurgijn, mr. reedelijk cu. 025-00-0 2 1 55
Harmen Schoppen 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 73
Banier Schotineus 8 adsistent collegie der admiraliteyt cu. 011-13-0 2 1 152
Freedrik Schotsman 6 boekedrukker bestaet wel 028-07-0 2 0 102
wed. vroedsman Schrik 8 renteniersche bestaet wel 054-07-0 3 0 144
wed. burgemeester Schrik 4 is overleden -- 0 0 59
ds. Schuiler 7 bestaet maetigh 024-15-0 1 0 120
Arent Schuiman 4 arbeyder gering cu. 011-13-0 2 1 66
Schulse 4 conrector maetigh 036-12-0 2 0 56
Jan Schut 7 coffyschenker matigh cu. 050-00-0 3 0 126
Horatius van Seyst 8 weever bestaet geringh cu. 019-05-0 5 0 153
Bernhardus Siccama 2 kooperslaagersknegt 009-01-0 1 0 19
vroedsman Siccama 6 tinnegieter, mr. cu. 055-09-0 4 0 103
wed. vroedsman Siderius 4 bestaet wel 041-15-0 3 0 69
wed. Sikke Siderius 4 geringh bestaen 008-09-0 2 0 69
Cornelis Siverda 8 advocaat bestaet wel 071-09-0 2 0 134
Sjobma 7 luitenant onder Leewe -- 0 0 121
Harmanus Sladoo 7 castmaeker gemeen cu. 017-09-0 2 3 125
Caye Slaepkool 6 herbergier en kock cu. 080-00-0 4 0 101
wed. Pieter Sleef 2 wort gealimenteerd -- 1 0 24
wed. burgemeester van Sloten 5 018-19-0 1 0 84
wed. Jaene van Sloten 4 winkeliersche bestaet wel 044-06-0 3 0 56
Sloterdijk 2 convoymeester cu. 176-09-0 5 0 36
Tjeerd van der Sluis 6 coopman bestaet wel 130-11-0 5 0 101
dr. Smith 7 onder 't regiment Leewe -- 0 0 131
Tjallingh Sopingius 3 coster bestaet maetigh cu. 129-09-0 3 0 44
Laas Spannenburgh 7 kladferver maetigh cu. 041-15-0 3 0 120
Tjebbe Spannenburgh 4 tinnegieter maetig cu. 025-00-0 2 0 58
Jan Harmens Speltje 1 beurtschipper reedelijk cu. 035-00-0 2 2 17
wed. captain Stapert 6 reedelijk 037-03-0 2 1 116
Jurrien Stapert 8 lidsetter, mr. maetig 045-00-0 2 0 152
Taede Steensma 2 bestaet seer geringh cu. 011-13-0 4 0 34
Geert Steenveld 8 admiraliteytsboode cu. 040-00-0 2 1 152
wed. Jocchum Stellingwerf 8 bestaet geringh 017-08-0 2 1 150
vroedsman Stephanus 1 wijnkooper cu. 070-16-0 4 4 2
Augustijn Sticker 2 weeversknegt 007-17-0 1 0 29
Jelle Stijl 5 bontreeder, mr. 071-09-0 2 0 80
Symon Stijl 2 bontreeder bestaet wel cu. 098-03-0 3 0 36
Stinstra 2 medicine dr. bestaet wel cu. 120-00-0 4 4 25
Hendrik Stiphout 2 weever cu. 018-03-0 2 1 22
wed. Gerard Suringar 6 zoutsiedersche 120-17-0 2 2 101
Rein Swael 8 schipper op 't admiraliteytsjagt bestaet wel cu. 055-00-0 3 1 139
Jan Fopkes Swart 8 gealimenteerdt cu. -- 2 0 153
R. Swart 7 clercq ter secretarye 018-16-0 2 0 125
Philippus Swart 5 voorsanger van Groote Kerk bestaet wel 039-19-0 2 0 87
Jan Hessels Swart 5 schipper, geweesen cu. 030-14-0 2 0 98
Adriaenus Swart 5 matroos bestaet gemeen 017-13-0 2 2 85
Wyger Swerms 8 zie Jan de Reus -- 0 0 134
wed. vroedsman Sybeda 7 gleybackerse 060-08-0 2 2 121
Gabe Sybesma 6 visafslaeger bestaet wel cu. 044-11-0 2 1 116
Jetske van Taeaeken 5 winkeltje geringh 011-12-0 1 0 80
Hendrik Taek 6 suikerbackersknegt cu. 012-13-0 2 0 112
Sjoerd Talma 6 coopman wel begoedigt 160-00-0 4 1 101
Pybe Talma 7 vrijgesel bestaet wel 028-00-0 1 0 132
Grytje Talma 4 vrijster bestaet maetigh 029-03-0 1 0 56
Daniël Tautsain 7 organist en coopman cu. 163-03-0 4 2 125
Christiaen Temmer 5 paruikemaeker, mr. cu. 018-01-0 2 0 95
Tinckinck 4 equipagemeester 141-01-0 5 0 74
dr. Tjallingii 4 advocaat bestaet maetigh cu. 051-07-0 3 3 70
Tjalling Tjallingii 7 apothecarius maetigh wel cu. 073-01-0 3 4 125
burgemeester Tobes 2 020-12-0 1 0 35
Sierk Tolsma 1 wel begoedight cu. 137-01-0 3 2 4
Trocks 5 chergiant onder Leewe -- 0 0 96
Hendrik Thomas Tromp 6 opsigter op de maet van de turfkorven reedelijk 023-15-0 2 0 110
Jan Trompetter 2 beurtschipper de jonge, redelijk 013-05-0 1 0 20
Jan Trompetter 2 beurtschipper, old geringh cu. 011-09-0 2 0 20
Tuimelaer 2 sergiant -- 0 0 25
old hopman Tuininga 7 procureur postulateur bestaet wel 053-09-0 3 1 123
Age Uilenburg 7 verwersknegt maetigh wel 007-17-0 1 0 123
Harmen ten Veen 2 weversknegt 007-17-0 1 0 29
old burgemeester Veersma 2 winkelier gering cu. 029-04-0 4 2 36
Cornelius van Velsen 4 weever bestaet geringh cu. 015-16-0 2 0 56
Claas van Velsen 1 bakker, mr. gemeen cu. 023-13-0 2 2 12
Harmen Velthuys 2 weeversknegt 007-17-0 1 0 27
juffer Vermeersch 6 wel begoedight 141-01-0 5 0 103
Douwe Reins de Veth 4 bakker, mr., coopman en distillateur bestaet wel 056-09-0 4 0 58
Wytse Vettevoogel 6 wolkammer, mr. 050-00-0 4 2 105
Harmanus Viedelius 7 stadsrentemeester 039-19-0 2 0 119
Antoni Vink 4 schipslaeper maetig cu. 031-04-0 2 1 68
Coene Visscher 1 soldaet -- 0 0 3
Harmen Visser 8 weever bestaet matigh cu. 017-06-0 3 0 148
Harmen van Vlie 1 glaesemaeker, mr. gemeen 017-05-0 4 1 9
Coenraad Vonck 8 kock op de legger cu. 017-13-0 3 1 147
Rintje Vos 5 van gering bestaen cu. 013-01-0 2 1 84
burgemeester Doede Vosma 7 rentenier cu. 297-01-0 4 0 120
Dominicus de Vries 7 saedelmaeker gering 011-13-0 2 1 123
Albert de Vries 1 schuitschipper gemeen cu. 014-08-0 4 0 15
Wigle de Vries 1 strandmeester binnendijx cu. 044-14-0 2 4 11
Johannes de Waart 4 kock op 't admiraliteyts Jagt van maetigh bestaen 033-04-0 4 3 69
Pieter Waeterman 2 galliootschipper cu. 032-00-0 3 0 23
Matthijs Waller 6 rustmeester onder Leewe -- 0 0 107
Walrich 6 notaris; 2de clerq van de admiraliteyt 070-00-0 2 0 102
Hendrik Wassenaar 7 coopman bestaet wel 066-13-0 3 0 127
Wytse Wassenaar 1 veerschippers gildeboode 013-05-0 1 0 3
Romke Wassenaar 1 glaesemaeker, mr. gemeen 028-07-0 3 1 3
Grytjeen Tjieskjen Wassenaer 8 nayster bestaen maetigh 017-00-0 2 0 152
Arjen Wassenaer 5 coopman en winkelier cu. 064-01-0 4 3 82
wed. Pieter Wassenaer 6 geringh bestaen 015-13-0 4 0 106
Thomas Waterbeecq 3 arbeyder bestaet gering cu. 011-13-0 2 3 51
Jan Wax 7 bakker, mr. gemeen cu. 017-08-0 2 1 131
Dirk van Weerd 3 weeversknegt cu. 011-09-0 2 0 47
wed. burgemeester Weima 2 ticchellaerske begoedigdt 078-19-0 3 0 35
Theunis Weslingh 4 bontreeder, mr. en winkelier cu. 050-00-0 5 1 63
Harmen Wessum 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 67
Allardus Westendorp 8 bakker, mr. maetigh wel cu. 046-15-0 3 2 144
Willem Westerhof 5 laekenkooper maetigh 040-00-0 2 0 80
Jarigh Westra 5 laekenkooper 092-07-0 3 2 82
J. Wetsens 7 secretaris van de vijfdeels dijken bestaet wel cu. 107-03-0 6 0 127
wed. Roelof Wetsens 4 spoelster zijnde arm 006-16-0 1 2 71
Everardus Wiaerda 2 silversmid, mr. 030-00-0 2 1 26
wed. Jacob Wiersma 8 bakkerinne geringh 020-00-0 3 0 135
Jan Wiglinghuisen 4 wijnsteekersknegt cu. 020-00-0 2 3 69
Pytter Baernt van Wijdenbrugh 4 ontvanger-generael ter admiraliteyt 374-15-0 8 0 74
vroedsman Wijngaarden 6 keurslijfmaeker, mr. bestaet gemeen cu. 028-07-0 2 0 107
Claes Ydes Wijngaerden 5 schoolmeester gemeen cu. 019-13-0 3 1 84
Jan Wijngaerden 5 kleermaeker, mr. maetigh cu. 020-09-0 2 0 95
Abraham Wijngaerden 5 knoopmaeker, mr. cu. 029-09-0 3 0 97
Minne Wilda 2 bakker, mr. 026-15-0 3 0 32
de Wilde 8 luitenant onder Leewe -- 0 0 148
Janke Wildschut 5 vlegster bestaet gemeen 006-12-0 1 0 87
Seerp Wildschut 7 coopman welbegoedight 106-11-0 3 0 125
Eelke Wildschut 6 coopman begoedigt cu. 100-00-0 3 0 101
Gijsbert Wildschut 5 bontreeder, mr. cu. 150-00-0 5 2 82
Wiltens 8 sergiant onder Leewe -- 0 0 150
vroedsman Dirk Winia 6 rentenier cu. 042-19-0 2 0 102
Jan Jansen de Wit 7 sjouwer bestaet geringh cu. 011-13-0 3 0 120
wed. mr. Jan de Wit 3 weeversche gering 011-01-0 1 2 40
Hendrik de Wit 4 weever bestaet geringh cu. 018-09-0 3 4 65
Jan Withuys 3 weever gering cu. 017-13-0 2 2 40
Barent Wolf 7 soldaet onder Leewe -- 0 0 118
ds. Th. Wopkens 8 leeraer van de doopsgesinde gemeente, old 050-00-0 2 0 153
van der Woude 8 commys bestaet wel cu. 070-00-0 3 2 137
Wuist 5 chergiant onder Lewe -- 0 0 85
Andries Wybinga 7 coopman bestaet wel cu. 064-13-0 2 1 125
wed. Frans Zeeman 4 sonder bedrijf 020-09-0 2 0 76
Joost Zeeman 2 geregtsboode cu. 033-02-0 3 2 35
Douwe Zeilmaeker 6 setschipper gering cu. 031-09-0 2 2 104
Jan Zeylmaeker 7 commandeur op een Groenlandsvaerder cu. 040-00-0 3 4 118
Johannes van Zeyst 5 toornblaeser gemeen cu. 018-17-0 4 2 84