Harlingen, quotisatie 1749 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 646)

Belastingen heffen en betalen is niets nieuws. Het bestuur van een land, provincie of stad moest toch op de een of andere manier aan geld komen om haar werk te kunnen doen. Zoals nu op bijv. benzine, alcohol en rookwaren accijns wordt geheven, werd dat vroeger op de toenmalige luxe-artikelen gedaan. Soms ook was er acute geldnood, bijvoorbeeld als er een oorlog werd gevoerd, en dan werd er een nieuwe belasting bedacht.

Zo werd in 1606, ten tijde van de Verenigde Nederlanden, "alomme binnen de Geunieerde Provintien, de Quartieren, Steden, Casteelen, Forten ende platte Landen, onder der selver ghehoorsaamheydt wesende, het Haertsteden- ofte Schoorsteen-geldt, tot onderstant van de Oorloge" [...] "onfangen ende geheven". In de loop der eeuwen is op een dergelijke manier ook belasting geheven op o.a. zout, trouwen en begraven, het malen van o.a. graan (het "gemaal"), huishuur (reëelkohieren), en op het hebben van dienstboden, wagens, paarden, ramen enz.

Rond 1748 ziet de burgerij door de bomen het bos niet meer en er breken rellen uit, gericht tegen de belastingpachters: het Pachtersoproer. De belastingpachters werden er sterk van verdacht nogal wat in eigen zakken te steken. Er wordt besloten om iets anders te proberen: één belasting waarin alles verwerkt is; de personele quotisatie. In 1749 wordt de belasting op die manier geheven en gaat men iedere woning langs om vast te leggen hoeveel personen van boven en onder de 12 jaar er wonen, wat het beroep van de hoofdbewoner is, en het belangrijkste: wat het inkomen van die hoofdbewoner is. Volgens een vastgestelde schaal wordt de belasting ge├»nd. Het vastleggen van de gegevens gebeurde in de zogenoemde quotisatie-kohieren.

Het volk is tegen de verwachtingen in met deze belasting zo mogelijk nog ontevredener dan met de vroegere belastingen, en in 1750 is de quotisatie dan ook alweer afgeschaft.

In de lijst staat "kw" voor kwartier, de wijk waar men woonachtig was. De stad was in deze tijd verdeeld in 8 kwartieren en de zgn. "Buytenbuirt" (hier kwartier 0).
In de kolom "beroep" staat nooit "burgemeester" of "vroedsman" omdat dat geen beroepen waren.
In de kolom "omschrijving" komt vaak "cu." voor, dat betekent "cum uxore", met echtgeno(o)t(e).
In de kolom "aanslag" staat het bedrag van de quotisatie vermeld in caroliguldens-stuivers-penningen. Een caroligulden (£) was 20 stuivers en een stuiver was 16 penningen.
In de kolommen "volw." en "kind." staan het aantal personen van boven resp. onder de 12 jaar.
De kolom "fol." staat voor folio, de pagina waarop in het originele boek de betreffende inschrijving is gedaan.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2015-04-16 03:27:25.A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  voorn patr familienaam kw beroep omschrijving aanslag volw kind folio
Egbert Heydkamp 4 admiraliteytsboode cu. 043-17-0 4 0 73
Geert Steenveld 8 admiraliteytsboode cu. 040-00-0 2 1 152
Harmen van der Geest 5 admiraliteytsboode, old 028-07-0 2 0 98
Anne Oenes 8 adsistend aen 't collegie van de admiraliteyt cu. 030-00-0 4 2 151
Jarigh Adema 8 adsistendt maetig cu. 028-14-0 5 0 144
Jan Sybrens 6 adsistent bestaet geringh cu. 019-17-0 4 0 103
Banier Schotineus 8 adsistent collegie der admiraliteyt cu. 011-13-0 2 1 152
Wessel Keimpma 4 adsistent van het collegie ter admiraliteit cu. 025-00-0 2 1 70
Cornelis Siverda 8 advocaat bestaet wel 071-09-0 2 0 134
dr. Tjallingii 4 advocaat bestaet maetigh cu. 051-07-0 3 3 70
Tjalling Tjallingii 7 apothecarius maetigh wel cu. 073-01-0 3 4 125
Alef van der Meulen 2 apothecarius bestaet wel cu. 084-13-0 4 0 36
Johannes Acoma 4 apothecarius maetigh cu. 025-00-0 2 0 58
Pieter Carsten 1 arbeider sijnde alleen 009-01-0 1 0 2
Theodorus Bensonides 4 arbeider sober cu. 011-13-0 3 0 71
Arjen Bottes 2 arbeider cu. 011-09-0 2 0 37
Jarigh Fransen 1 arbeider 012-13-0 2 0 1
Sybe Lieuwes 4 arbeyder gering cu. 017-06-0 3 0 78
Cornelis Cornelis 4 arbeyder gering 007-17-0 1 0 73
Fedde Jansen 4 arbeyder arm cu. 011-13-0 5 0 60
Heyn Harings 4 arbeyder gering cu. 011-13-0 2 1 78
Lubbert Beernts 4 arbeyder gering cu. 011-13-0 3 0 73
Pieter Thomas 3 arbeyder seer geringh cu. 011-13-0 4 4 43
Femme Hansen 5 arbeyder gealimenteerd cu. -- 2 4 94
Wiltje Ages 0 arbeyder gemeen cu. 020-00-0 2 3 155
Wybe Fongers 1 arbeyder gering 011-13-0 3 0 16
Arent Schuiman 4 arbeyder gering cu. 011-13-0 2 1 66
Albert Feckes 4 arbeyder gering cu. 011-13-0 3 4 75
Claas Yges 3 arbeyder bestaet soober 011-13-0 2 2 41
Douwe Claeses 5 arbeyder gering cu. 011-13-0 2 2 94
Jacob Cornelis 1 arbeyder cu. 011-13-0 3 0 7
Dirk Jacobs 8 arbeyder gering cu. 011-13-0 3 0 149
Eeltje Sjoerds 5 arbeyder gering cu. 011-09-0 2 0 96
Jan Heyns 0 arbeyder gering cu. 011-09-0 2 0 155
Schelte Bruyns 4 arbeyder gering cu. 011-13-0 2 2 62
Jan Rients 5 arbeyder gering cu. 011-13-0 2 1 86
Jan Jocchums 4 arbeyder gering cu. 022-09-0 5 2 60
Jacob Annes 4 arbeyder gering cu. 011-09-0 2 0 63
Anne Wybes 3 arbeyder bestaet suinigh cu. 011-09-0 2 0 45
Age Wybes 4 arbeyder geringh cu. 011-13-0 4 0 63
Pytter Hansen 1 arbeyder geringh cu. 011-13-0 2 1 18
Micchiel Romkes 4 arbeyder sober cu. 011-13-0 3 4 64
Sjoerd Cornelis 3 arbeyder geringh cu. 011-13-0 3 1 51
Hendrik Frank 4 arbeyder gering cu. 015-00-0 2 1 78
Hendrik Johannes 7 arbeyder gering cu. 011-13-0 2 1 126
Frans Sjoerds 1 arbeyder geringh bestaen cu. 011-09-0 2 0 2
Sipke Dirks 5 arbeyder gering cu. 011-09-0 2 0 82
Jacob Wybrens 2 arbeyder cu. 020-03-0 3 0 22
Pieter Bokkes 5 arbeyder sober cu. 017-06-0 3 0 86
Oene Jacobs 1 arbeyder cu. 011-13-0 2 2 1
Thomas Waterbeecq 3 arbeyder bestaet gering cu. 011-13-0 2 3 51
Sybe Stoffels 7 arbeyder gering cu. 011-09-0 2 0 121
Meyndert Urks 3 arbeyder geringh cu. 011-09-0 2 0 42
Hendrik Poulus 5 arbeyder gering cu. 011-09-0 2 0 99
Carst Palsen 8 arbeyder gering cu. 011-09-0 2 0 147
Minne Feddes 2 arbeyder cu. 017-05-0 2 1 34
Jentje Fransen 3 arbeyder en sjouwer 007-17-0 1 0 53
Carel Bouman 4 arbeyder in een zoutkeet cu. 011-13-0 2 1 66
Jan Hessels 1 arbeyder in hout 007-17-0 1 0 18
Rinske Romkes 8 arbeydster reedelijk 006-12-0 1 0 134
Eelkjen Jacobs 8 arbeydster gering 006-12-0 1 0 147
wed. Trijntje Jentjes 1 arbeydster 006-12-0 1 0 11
Styntje Gerbens 5 arbeydster geringh 006-12-0 0 0 84
Ymkjen Pieters 1 arbeydster gering 006-12-0 1 0 6
wed. Rinske Gerryts 1 arbeydster notoir arm -- 1 0 10
Claeske Claeses 8 arbeydster gering 006-12-0 1 0 150
Aefke Claeses 8 arbeydster geringh 006-12-0 1 0 150
wed. Hendrik Beernts 7 arbeydster gering, gealimenteerdt -- 1 2 130
Sjoerdtje Saekles 1 arbeydster seer gering 006-12-0 1 0 6
Geertje Harkes 8 arbeydster gering 006-12-0 1 0 148
wed. Pybe Monses 4 arbeydster geringh wert gealimenteerdt -- 2 0 70
wed. Douwe Martens 5 arbeydster geringh 006-12-0 1 0 93
wed. Gerben Lolles 2 arbeydster geringh 006-12-0 1 0 24
wed. Jan Pieters 2 arbeydster gering 006-16-0 2 2 31
Trijntje Romkes 8 arbeydster redelijk 006-12-0 1 0 134
wed. Reynder Pytters 5 arbeydster gering 006-12-0 1 0 81
wed. Johannes Eelkes 8 arbeydster gering 006-16-0 2 0 142
wed. Aeltje Wybes 1 arbeydster 006-12-0 1 0 11
wed. Albert Seerps 4 arbeydster gering 006-16-0 2 0 64
wed. Cornelus Martens 4 arbeydster gering 006-12-0 1 0 66
wed. Lamkjen Dani?ls 2 arbeydster 006-16-0 2 0 33
wed. Johannes Corneelis 8 arbeydster seer gering 006-16-0 2 0 144
Aukjen Jans 8 arbeydster gering 006-12-0 1 0 140
wed. Aukjen Baukes 6 arbeydster gemeen 020-03-0 3 0 106
wed. Antje Claeses 8 arbeydster gering 006-16-0 2 0 140
wed. Jilles Saekes 8 arbeydster geringh 011-09-0 2 0 138
wed. Lodewijk Gerrits 3 arbeydster gealimenteerdt -- 1 2 51
wed. Antje Cornelis 1 arbeydster 008-04-0 1 1 10
wed. Sytske Cornelis 8 arbeydster gering 006-12-0 1 0 136
wed. Pieter Jetses 7 arbeydster gering 006-16-0 2 0 118
wed. Pieter Johannes 1 arbeydster gering 010-04-0 2 0 18
wed. Saetske Hansen 1 arbeydster 006-12-0 1 0 10
wed. Maeyke Willems 3 arbeydster armtlijk 006-16-0 2 0 55
Sytske 6 arbeydster gering 006-12-0 1 0 103
Sytske Yges 8 arbeydster gering 006-12-0 1 0 139
Sytske Jans 2 arbeydster gering 006-12-0 1 0 31
Marijke Davids 5 arbeydster gemeen 006-12-0 1 0 83
Tyttje Willems 7 arbeydster gering 006-12-0 1 0 124
Antje Jentjes 4 arbeydster seer geringh 006-16-0 2 0 58
Antje Heeres 2 arbeydster geringh 006-12-0 1 0 31
Hylkjen Pybes 8 arbeydster gering 006-16-0 1 1 144
Righstje 8 arbeydster vrijster 006-12-0 1 0 144
wed. Tyttje Simons 1 arbeydster gering 010-04-0 2 0 5
Trijntje Feykes 5 arbeydster gemeen 006-12-0 1 0 83
wed. Rients Jansen 1 arbeydster reedelijk 011-04-0 1 1 17
Janneke Jans 1 arbeydster geringh 006-12-0 1 0 8
Janneke Johannes 1 arbeydster bejaerde vrijster 006-12-0 1 0 2
wed. Liefke Jacobs 3 arbeydster geringh 006-12-0 1 0 51
Antje Beerns 6 arbeydster gemeen 006-12-0 1 0 105
Grietje Dani?ls 3 arbeydster reedelijk 006-12-0 1 0 52
wed. Jan Harmens 2 arbeydster soober 006-16-0 1 1 22
wed. Symon Arjens 5 arbeydster geringh 006-16-0 3 0 85
wed. Hiltje Jurjens 4 arbeydster bestaet gering 006-16-0 2 0 64
wed. Lieuwe Dirks 4 arbeydster seer gering 006-16-0 1 1 63
Gerlof Jansen 3 aschkarreman en sakkedraeger gemeen cu. 011-13-0 2 0 53
Haentje Willems 2 baantjersknegt redelijk 016-01-0 1 1 22
Ype Zijes 1 baantjersknegt, mr. 018-01-0 2 0 14
Wybe Dirks 1 backer, mr. gemeen cu. 022-00-0 2 1 9
wed. Ruird Simons 4 backerinne reedelijk 041-15-0 3 0 57
wed. Hans Jetses 3 backerinne just haer cost 019-15-0 1 2 48
wed. Jacob Scheltes 6 backerinne, mr. 055-09-0 4 0 112
wed. Drogenham 5 baekenmeester gealimenteerdt -- 3 0 81
Heere Martens 4 baentjersknegt gealimenteerd -- 0 0 76
Foppe Symons 7 baentjersknegt geringh cu. 011-13-0 2 2 126
Sybe Hansen 7 baentjersknegt geringh cu. 011-13-0 2 2 130
Jacob Harmens 1 baentjersknegt cu. 013-01-0 2 1 14
Jurjen Christiaans 1 baentjersknegt cu. 011-13-0 4 1 15
Hessel Poulus 7 baentjersknegt geringh cu. 011-13-0 2 2 130
Wybren Wybes 1 baentjersknegt cu. 011-13-0 2 3 13
Harmen Beerns 6 baerdscheerder geringh cu. 026-00-0 5 0 111
Bente Gerryts 6 bakker bestaet geringh cu. 024-01-0 3 3 116
Johannes Bensonides 5 bakker van de armekaemer bestaet gemeen cu. 014-09-0 2 0 96
Jan Simons 2 bakker, mr. cu. 036-12-0 4 1 25
Sipke Hennes 7 bakker, mr. geringh 010-17-0 1 0 118
Allardus Westendorp 8 bakker, mr. maetigh wel cu. 046-15-0 3 2 144
Minne Wilda 2 bakker, mr. 026-15-0 3 0 32
Olphert Everts 4 bakker, mr. sober cu. 024-03-0 2 3 69
Okke Bouwes 7 bakker, mr. maetigh cu. 027-13-0 3 0 123
Claas Simons 8 bakker, mr. maetigh cu. 048-00-0 4 1 134
vroedsman Moccama 8 bakker, mr. cu. 036-00-0 2 0 146
Jan Gerlofs Builart 1 bakker, mr. bestaet wel cu. 065-00-0 5 2 15
Harmen Hendryks 7 bakker, mr. reedelijk cu. 040-00-0 3 3 130
Dirk Hendriks 5 bakker, mr. reedelijk cu. 037-11-0 3 3 80
Folkert Baernts 8 bakker, mr. maetigh 036-00-0 3 0 136
Tjeerd Tjeerds 5 bakker, mr. bestaet wel cu. 043-17-0 4 0 83
Jan Kuik 5 bakker, mr. soober cu. 018-16-0 2 0 95
Eeke Jans Menalda 4 bakker, mr. bestaet wel cu. 058-01-0 3 1 59
Joost Gonggrijp 7 bakker, mr. bestaet wel cu. 077-14-0 5 0 127
Gerben Jansen 3 bakker, mr. bestaet wel cu. 046-15-0 5 2 54
Johannes Jacobs 7 bakker, mr. bestaet wel cu. 060-01-0 4 0 119
Age de Haes 8 bakker, mr. majoor; cu. 040-00-0 4 1 134
Claas van Velsen 1 bakker, mr. gemeen cu. 023-13-0 2 2 12
Salomon Gerlofs 8 bakker, mr. bestaet wel 055-00-0 3 0 144
Jan Wax 7 bakker, mr. gemeen cu. 017-08-0 2 1 131
Pier Eelkes 7 bakker, mr. bestaet wel 042-19-0 2 0 131
Wybren Douwes 4 bakker, mr. maetigh cu. 011-13-0 2 1 79
Coenraad Hendriks 7 bakker, mr. geringh cu. 011-13-0 3 0 131
Keympe Reydsma 5 bakker, mr. bestaet wel cu. 050-00-0 5 1 96
Jacob Hettes 2 bakker, mr. reedelijk 030-00-0 2 0 28
Albert Pieters 2 bakker, mr. gemeen cu. 036-00-0 3 0 34
Gerrit Offringa 2 bakker, mr. cu. 037-09-0 3 2 37
Douwe Reins de Veth 4 bakker, mr., coopman en distillateur bestaet wel 056-09-0 4 0 58
wed. Jacob Wiersma 8 bakkerinne geringh 020-00-0 3 0 135
Trijntje Hoytes 6 bakkerinne 030-00-0 1 0 113
wed. commissaris Doolwert 6 bakkerinne 036-00-0 2 1 113
wed. Meyle Ruirds 7 bakkerinne, mr. 048-12-0 3 0 121
wed. Douwe Jansen 6 bakkerinne, mr. 036-07-0 3 0 102
Freerk Ruirds 4 bakkersknegt gering cu. 011-13-0 2 2 73
Hartman Yges 7 bakkersknegt maetigh 007-17-0 1 0 123
Taewis Jacobs 2 bakkersknegt cu. 020-00-0 2 0 28
Magnus van Aarsen 8 bankier maetig cu. 079-11-0 4 3 141
Jan Trompetter 2 beurtschipper de jonge, redelijk 013-05-0 1 0 20
Keympe Douwes 7 beurtschipper bestaet wel cu. 075-19-0 3 3 132
Sikke Builart 6 beurtschipper geringh cu. 022-14-0 2 3 107
Jacob Houtkooper 8 beurtschipper maetigh cu. 027-09-0 2 1 153
Johannes Elgersma 1 beurtschipper gemeen 055-07-0 5 1 9
Claas Jacobs 1 beurtschipper gemeen cu. 030-05-0 3 2 4
Leendert Buisman 1 beurtschipper reedelijk cu. 035-00-0 3 0 15
Jacob Pytters 4 beurtschipper maetigh cu. 033-14-0 4 1 68
Jan Harmens Speltje 1 beurtschipper reedelijk cu. 035-00-0 2 2 17
Jan Ydes de Groot 2 beurtschipper cu. 028-11-0 2 0 23
Dries Jansen 1 beurtschipper bestaet wel 055-09-0 4 0 3
Sybout Sierks 2 beurtschipper cu. 031-02-0 2 3 34
Willem Baernts 5 beurtschipper en coopman cu. 031-09-0 2 2 94
Otte Aukes 1 beurtschipper, old 017-00-0 1 0 11
Jan Trompetter 2 beurtschipper, old geringh cu. 011-09-0 2 0 20
Jacob Simons 1 beurtschipper, old cu. 068-01-0 5 2 17
Wypke Jans 4 beurtschipperskneght cu. 016-17-0 3 3 78
Haye Keympes 5 bierdraeger gemeen cu. 018-16-0 2 0 91
Auke Claeses 4 bierdraeger geringh cu. 021-01-0 3 0 57
Miechiel Rienks 7 bierdraeger geringh cu. 019-17-0 3 3 121
Johannes Jansen 1 bierdraeger cu. 020-09-0 2 0 16
Hendrik Norel 8 binnenvaeder in 't gereformeerde weeshuis cu. 011-12-0 2 0 139
Jan Micchiels 2 binnenvaeder in 't Mennonyte weeshuys cu. 011-12-0 2 0 37
wed. Trijntje Jans 2 blauferfster taemelijk 016-00-0 1 0 31
Willem van Cassel 4 blauferver reedelijk cu. 054-07-0 3 0 72
Jan Harmens 4 blauferver, mr. maetig cu. 020-08-0 2 1 70
Lolle Heyns 4 blauferversknegt maetigh cu. 020-09-0 2 0 69
Gerlof Alberts 4 blauferwer, mr. reedelijk cu. 030-00-0 2 0 58
Eerk Jansen 6 blauferwersknegt cu. 021-13-0 4 0 111
Jan Harmens 3 blauverwersknegt cu. 015-01-0 3 0 53
Wyger Cornelus 2 blauwferversknegt cu. 014-13-0 2 3 27
Heere Meyles 2 blauwferwersknegt cu. 018-00-0 2 0 28
Minne Ruurds 1 blauwferwersknegt cu. 011-13-0 4 1 5
Foppe Pytters 2 blauwferwersknegt cu. 015-05-0 2 3 23
Coert Jansen 1 blauwferwersknegt cu. 030-00-0 6 0 7
Pieter Poulus 0 bleeker, mr. maetigh cu. 040-00-0 5 0 155
Schelte Alberts 0 bleeker, mr. maetigh cu. 036-00-0 3 2 155
wed. Grytje Wygers 0 bleekersche geringh 022-17-0 6 0 155
vroedsman S. Blom 7 blickslaeger, mr. maetigh cu. 038-17-0 5 1 125
Meyndert van Hoek 6 blikslaeger, mr. geringh cu. 011-13-0 5 3 116
Jacob Cornelis 3 blikslager, mr. maetigh cu. 013-01-0 2 1 44
Saeke Folkerts 8 blokmaeker maetigh cu. 025-00-0 2 1 135
Hendrik Minnes 8 blokmaeker, mr. maetigh 033-00-0 3 0 135
wed. Symon Cornelis 8 blokmaekerse geringh 025-00-0 3 0 135
Claas Swerus 8 boekbinder maetigh 018-00-0 1 0 134
Harmen Hessels 5 boekebinder, mr. reedelijk cu. 022-11-0 2 0 82
Albartus Kost 7 boekebindersknegt 007-17-0 1 0 121
Freedrik Schotsman 6 boekedrukker bestaet wel 028-07-0 2 0 102
Jan Hooghland 6 boekedrukker reedelijk cu. 033-09-0 3 1 102
Folkert van der Plaets 7 boekhandelaer cu. 060-16-0 3 0 124
Alexander Kemmer 7 boekverkooper geringh cu. 017-17-0 3 1 119
Feyke Collinga 5 boendermaeker, mr. cu. 047-03-0 6 0 82
Joseph Josephs 3 bollebuisjebakker cu. 011-13-0 5 0 46
burgemeester van der Brugh 4 bontreeder 086-17-0 4 1 59
Salomon Jongma 4 bontreeder bestaen wel 042-19-0 2 0 76
Evert Hanekuik 1 bontreeder wel begoedigt cu. 102-09-0 3 1 3
Claes Thomas IJsenbeecq 6 bontreeder bestaet wel 099-19-0 6 0 115
Albert Jacobs 4 bontreeder maetigh cu. 042-09-0 3 2 69
Symon Stijl 2 bontreeder bestaet wel cu. 098-03-0 3 0 36
Cornelis Brouwer 6 bontreeder bestaet wel cu. 080-00-0 3 0 101
Heere Rinkes 2 bontreeder begoedight cu. 080-00-0 3 0 36
Sjoerd Hannema 6 bontreeder bestaet wel cu. 152-07-0 4 2 101
Ruird Jeltes 2 bontreeder en coopman 039-19-0 2 0 33
Pieter Gelinda 4 bontreeder, mr. 071-15-0 3 0 59
Klaes Zytses 1 bontreeder, mr. 050-15-0 3 0 17
Claas Minnes Block 8 bontreeder, mr. 080-00-0 3 0 136
Jelle Stijl 5 bontreeder, mr. 071-09-0 2 0 80
Gijsbert Wildschut 5 bontreeder, mr. cu. 150-00-0 5 2 82
Theunis Weslingh 4 bontreeder, mr. en winkelier cu. 050-00-0 5 1 63
wed. Reynder Jansen 8 bontreedersche 050-00-0 2 0 139
wed. burgemeester Laquart 5 bontreedersche reedelijk 085-00-0 4 0 80
Pieter Sjoerds 2 bontweever bestaet wel cu. 039-03-0 2 4 22
Arent Steevens 2 bontweever, mr. cu. 017-13-0 2 2 21
Harmen Jansen 2 bontwever bestaet sober cu. 018-17-0 4 2 21
Doede Sierks 2 boode van 't smal schippersgild cu. 016-11-0 2 0 34
Dirk Willems 7 boode van de armekaemer cu. 011-13-0 5 3 129
Sipke Cornelis 6 boomwagter geringh cu. 019-08-0 3 0 101
Dirk Roelofs 1 bootsgesel cu. 011-13-0 2 2 6
Pytter Doekes 8 bootsgesel geringh cu. 011-13-0 2 2 143
Keympe Saekes 1 bootsgesel cu. 011-13-0 3 4 6
Willem Gerbens 2 bootsgesel cu. 011-09-0 2 0 32
Ruird Hotses 4 bootsgesel gering cu. 011-13-0 3 0 57
Coenraad Bakker 8 bootsman van 't Collegie cu. 055-00-0 2 4 153
Yisk Sjoerds 3 bovenmaegd in de keet van de Heer Fontein 007-16-0 1 0 42
Pieter Abels 3 bovenmeyd in de keet dochter 007-16-0 1 0 43
Schelte Arjens 2 Breemer vaerder cu. 035-05-0 4 4 34
wed. Sierk Geytjebaan 7 breydster bestaet geringh 006-16-0 1 1 132
Trijntje Pytters 4 breydster seer geringh 006-12-0 1 0 58
Aeffke Jetses 6 breydster gering 006-12-0 1 0 113
Oepke Claases 7 briefbesteller geringh 015-01-0 3 0 126
vroedsman Overzee 6 brouwer, mr. 080-00-0 7 0 115
Pieter Saekes 3 brouwer, mr. maetigh 037-09-0 3 2 38
Johannes HyIkama 6 brouwer, mr. bestaet wel cu. 060-00-0 3 0 112
Bente IJsenbeeck 1 brouwer, mr. gemeen cu. 036-09-0 3 4 3
Pier Heyns 5 brouwer, mr. bestaet wel 066-13-0 3 0 93
Jan Cramer 2 brouwer, mr. gemeen 025-00-0 3 2 28
Jan Hendriks 4 brouwer, mr. cu. 065-02-0 9 1 58
Cornelis Olderman 5 brouwersknegt gemeen cu. 011-09-0 2 0 88
Harmen Hendriks 4 brouwersknegt geringh 007-17-0 1 0 71
Willem Gerrits 5 brouwersknegt gemeen 018-05-0 3 2 94
Jaerig Arjens 2 brouwersknegt cu. 011-09-0 2 0 28
Hendrik Arjens 8 brouwersknegt geringh cu. 011-13-0 5 2 143
Albertus Rasschen 8 caemerboode aen't collegie ter admiraliteyt cu. 085-00-0 5 3 153
ds. Heyneman 0 candid. theol. maetigh cu. 040-00-0 3 2 155
Jan Bierma 4 cantoorknegt gemeen cu. 022-13-0 3 4 77
Coenders 6 cap(tn) onder Leewe -- 0 0 103
wed. Aefke Nanninghs 5 capmaekster gemeen 012-13-0 2 0 93
Melle Martini 8 captain gewaldige van de admiraliteyt bestaet wel 080-00-0 5 2 151
wed. Piekenbroek 8 captein 012-09-0 1 1 145
E. Nieuwenhuis 4 captein bestaet wel 077-11-0 3 4 69
Obmeyer 4 captein luitenant -- 0 0 76
burgemeester Brouwer 4 captein op 't Prince Jagt 070-00-0 2 0 59
Ysa van Ruth 8 casteleyn in Leeuwenburgh bestaet maetigh cu. 060-00-0 5 4 137
Jacob Willems 7 castmaeker maetigh 022-05-0 1 0 127
Harmanus Sladoo 7 castmaeker gemeen cu. 017-09-0 2 3 125
Trocks 5 chergiant onder Leewe -- 0 0 96
Wuist 5 chergiant onder Lewe -- 0 0 85
Engelbertus Klinkert 1 chergier, gewesen cu. 014-09-0 2 0 7
Oorbel 8 cherjant onder Leewe -- 0 0 148
Minne Marnstra 7 chirurgijn vaerende op Oost-Indi 014-15-0 1 0 126
hopman Haesenhoek 3 chirurgijn, mr. reedelijk 015-16-0 2 0 53
Jan Hendriks 6 chirurgijn, mr. gemeen cu. 019-01-0 2 1 106
Pieter Lensius 1 chirurgijn, mr. reedelijk cu. 030-00-0 2 1 16
Jan de Reus 8 chirurgijn, mr. cu. 080-00-0 4 2 134
Gerben Tzjommes 6 chirurgijn, mr. burgerlijk 043-17-0 4 0 116
Jan Schoonebeecq 3 chirurgijn, mr. reedelijk cu. 025-00-0 2 1 55
R. Swart 7 clercq ter secretarye 018-16-0 2 0 125
Jacobus Dronrijp 8 coffyschenker maetigh cu. 060-00-0 4 0 138
Jan Schut 7 coffyschenker matigh cu. 050-00-0 3 0 126
Pytter Ferwerda 6 coffyschenker redelijk cu. 060-00-0 3 0 102
old burgemeester J. van der Form 7 collecteur van 't re?el cu. 017-05-0 4 1 126
Gosse Pytters 6 com.ris op de Wadlegger cu. 036-12-0 2 0 109
Jan Zeylmaeker 7 commandeur op een Groenlandsvaerder cu. 040-00-0 3 4 118
Cornelis Koen 8 commissaris op den Abt cu. 110-00-0 4 3 153
van der Woude 8 commys bestaet wel cu. 070-00-0 3 2 137
dhr. commys generael Beuker 3 commys generael cu. 203-04-0 5 2 55
Haekma 7 commys van de convoyen 052-17-0 2 0 133
Pieter Faeses 7 compasmaeker en winkelier cu. 035-09-0 2 3 121
Tjepke Lykles 8 compasmaeker, mr. 036-00-0 2 0 136
Schulse 4 conrector maetigh 036-12-0 2 0 56
Jarigh Adema 5 constaepel, winkelier en merkmeester 014-15-0 1 0 87
Jan Huiselaer 8 constapel op de legger cu. 017-16-0 3 0 147
van Dalsen 5 contrarolleur cu. cu. 096-15-0 3 1 80
Sloterdijk 2 convoymeester cu. 176-09-0 5 0 36
Hans Mensis 3 cooltjer bestaet geringh cu. 017-05-0 4 1 54
Jacob Wygers 7 cooperslaeger, mr. cu. 036-12-0 2 0 128
Lieuwe Everts 5 cooperslaeger, mr. gering cu. 017-00-0 2 0 81
Seerp Wildschut 7 coopman welbegoedight 106-11-0 3 0 125
Evert Oosterbaan 4 coopman bestaet wel 089-03-0 3 0 76
Kleys Lantingh 5 coopman reedelijk cu. 070-00-0 3 2 80
Lammert Teyes 5 coopman bestaet wel cu. 036-07-0 3 0 91
Freerk van der Hout 1 coopman bestaet wel cu. 146-03-0 10 1 3
Dirk Jansen 8 coopman bestaet wel cu. 040-00-0 2 0 144
Jan Pieters Oldaan 1 coopman begoedight cu. 106-11-0 3 0 4
Cornelis Jentjes 7 coopman bestaet wel cu. 082-05-0 5 0 125
Abraham Ysraels 7 coopman joodsch cu. 038-03-0 3 6 120
Harmen Portier 4 coopman bestaet wel 078-19-0 3 0 61
Philippus Ysaaks 7 coopman bestaet geringh cu. 017-09-0 2 3 121
Jan Hendriks Poth 7 coopman maetigh cu. 029-09-0 3 0 131
Eelke Wildschut 6 coopman begoedigt cu. 100-00-0 3 0 101
Auke J. Bakker 1 coopman begoedigt cu. 150-00-0 3 1 4
Pytter Keimpes 4 coopman de jonge, bestaet wel 054-07-0 3 0 77
Jan Hendriks 6 coopman bestaet wel cu. 046-00-0 4 2 111
Folkert Pytters 4 coopman wel begoedigt cu. 195-17-0 4 5 76
Beernt Geersma 7 coopman bestaet wel cu. 064-13-0 2 1 133
Lieve Siverds de Bruin 7 coopman bestaet wel cu. 072-01-0 4 0 131
Jan Eerks Jongma 6 coopman bestaet wel cu. 046-00-0 3 3 115
Jan van der Plaats 7 coopman bestaet wel cu. 080-00-0 3 1 132
Sjoerd Talma 6 coopman wel begoedigt 160-00-0 4 1 101
Hendrik Wassenaar 7 coopman bestaet wel 066-13-0 3 0 127
Frans Jansen 5 coopman reedelijk cu. 036-07-0 3 0 94
Bastiaen Bikker 7 coopman bestaet wel cu. 078-05-0 3 2 131
Geert Gerrits 7 coopman maetigh cu. 021-15-0 2 1 118
Hugo van Calslaegen 8 coopman bestaet wel cu. 050-00-0 2 0 141
Pieter Andries 7 coopman bestaet wel cu. 066-13-0 3 0 127
Huge Gerrits 6 coopman bestaet wel cu. 050-00-0 3 0 101
burgemeester de Boer 8 coopman 048-07-0 2 0 141
vroedsman Haukema 7 coopman cu. 072-01-0 4 0 131
Tjeerd van der Sluis 6 coopman bestaet wel 130-11-0 5 0 101
Pieter Scheltema 8 coopman bestaet wel cu. 060-16-0 3 0 145
Theunis Block 7 coopman gemeen cu. 017-08-0 2 1 131
Andries Doedes 7 coopman bestaet wel cu. 046-11-0 3 0 128
Betze Cornelis 1 coopman reedelijk 036-12-0 2 0 11
Andries Wybinga 7 coopman bestaet wel cu. 064-13-0 2 1 125
Jacob Hanekuik 2 coopman en bontreeder cu. 080-00-0 3 2 35
Jacob Hibma 2 coopman en pannebakker cu. 090-00-0 3 3 35
Broer Baukes 2 coopman en rentenier cu. 063-16-0 3 0 37
Jan Bouwes 5 coopman en trekschipper cu. 043-17-0 4 0 85
Arjen Wassenaer 5 coopman en winkelier cu. 064-01-0 4 3 82
Melle Ynses 2 coopman en winkelier cu. 050-09-0 4 0 37
Reynder Pieters 1 coopman en winkelier cu. 066-16-0 4 1 10
Pytter Gerbens 2 coopman en winkelier cu. 033-14-0 2 0 30
Johannes Ferwerda 6 coopman en zoutsieder cu. 060-00-0 3 0 103
Tjebbe Dreyer 2 coopman en zoutsieder cu. 064-08-0 4 0 24
Johannes Pytters 8 coopman in kalk en steen cu. 036-00-0 2 0 139
Pieter Hendriks 5 coopman in papier cu. 035-00-0 2 0 83
Sjirk van der Ley 8 coopman off winkelier cu. 055-00-0 5 4 135
jr. Pieter Gelinda 6 coopman, geweesen cu. 024-01-0 5 3 108
Auke Gerbens 8 coopman, old maetigh 028-07-0 2 0 150
Feytema 2 coopman; gleybakker cu. 140-00-0 3 1 35
Gerben Johannes 6 coopmansknegt gemeen 014-09-0 2 0 109
Pieter R. van Arum 1 coopmansschrijver cu. 022-11-0 2 0 2
Hessel Hayes 5 coordewerker gemeen cu. 023-15-0 3 0 86
Keimpe Bouwes 5 coordewerker gemeen 013-05-0 1 0 81
Tjallingh Sopingius 3 coster bestaet maetigh cu. 129-09-0 3 0 44
Hillebrand Dirks 8 coster en doodbidder cu. 040-00-0 5 0 141
wed. Dirk Annes 1 costerinne van de doopsgesinde gemeente 019-08-0 3 0 16
Barent Ysaaks 7 craemer joodsch, gering cu. 016-13-0 3 1 124
Zalomon Cohen 7 craemer maetigh cu. 011-09-0 2 0 118
Romke Hotses 7 Deeventervaerder en coopman bestaet wel cu. 063-16-0 5 0 126
Klaeske 3 dienstmaegd (bij) weduwe Menalda geringh -- 1 0 42
Antje 3 dienstmaegd in de keet 006-12-0 1 0 38
Claas Nauta 6 distillateur, mr. cu. 080-00-0 3 3 102
Jelle Lykles 5 doodgraever reedelijk cu. 033-04-0 3 0 89
Jan Boelen 5 door vrinden onderhouden 007-17-0 1 0 86
Tinckinck 4 equipagemeester 141-01-0 5 0 74
Poulus 8 faandrik onder Leewe -- 0 0 152
Hillebrandi 4 faendrik -- 0 0 76
van der Fuik 4 faendrik nihil nic -- 0 0 74
Gennip 5 faendrik onder Leewe -- 0 0 98
Bisschop 7 faendrik onder Lewe -- 0 0 129
S. Nauta 4 faendrik; strandmeester cu. 052-19-0 3 4 77
Ysaak Roosen 2 ferwer maetigh cu. 050-08-0 3 2 25
Lykle Reytses 5 ferwer, mr. gemeen cu. 015-06-0 2 1 84
Jan Christ. Pootenbergh 1 galjootschipper cu. 030-00-0 2 0 8
Sybren Jansen 6 galliootschipper gemeen cu. 034-17-0 3 3 105
Stittert Adams 6 galliootschipper cu. 037-09-0 3 2 108
Hendrik Hendriks 6 galliootschipper gemeen cu. 036-00-0 4 0 114
Pieter Waeterman 2 galliootschipper cu. 032-00-0 3 0 23
Jan Peima 5 gerechtsboode reedelijk 022-11-0 2 0 94
Joost Zeeman 2 geregtsboode cu. 033-02-0 3 2 35
wed. Symon Dekker 3 gladmangelster geringh 006-16-0 1 2 44
wed. Elske van der Hoef 5 gladmangelster gemeen 006-12-0 1 0 91
Antje Jans 6 gladmangelster gemeen 006-12-0 1 0 108
Janke Doekes 5 gladmangelster gering 006-12-0 1 0 89
Heyn Jansen 8 glaesemaeker gemeen cu. 011-09-0 2 0 144
Doeke Wybrens 7 glaesemaeker maetigh cu. 033-02-0 3 2 124
Cornelis Block 1 glaesemaeker, mr. gering cu. 020-08-0 2 0 2
Gerrit Alberts 7 glaesemaeker, mr. maetigh 023-15-0 3 0 132
Harmen van Vlie 1 glaesemaeker, mr. gemeen 017-05-0 4 1 9
Romke Wassenaar 1 glaesemaeker, mr. gemeen 028-07-0 3 1 3
Keimpe Jansen 1 glaesenmaeker, mr. cu. 014-09-0 2 0 1
Gerrit Pytters 1 gleijbakkersknegt gemeen cu. 020-00-0 4 0 5
Jarigh Gelinde 5 gleybacker cu. 050-00-0 2 0 98
wed. vroedsman Sybeda 7 gleybackerse 060-08-0 2 2 121
Dirk Christiaens 6 gleybackersknegt gemeen cu. 011-09-0 2 0 111
Pieter Douwes 4 gleybackersknegt cu. 014-09-0 2 0 60
Pals Carsten 6 gleybackersknegt gering cu. 011-13-0 2 2 111
Pieter Dani?ls 8 gleybakkersknegt cu. 011-13-0 5 4 149
Gerrit Douwes 7 gleybakkersknegt gealimenteerd cu. -- 3 0 122
Floris Pytters 6 gleybakkersknegt gering cu. 011-09-0 2 0 116
Rein Sjoukes 5 gleybakkersknegt cu. 029-09-0 3 0 87
Hendrik Jansen 3 gleybakkersknegt gemeen cu. 014-05-0 2 1 53
Edsger Tyttes 2 gleybakkersknegt cu. 011-13-0 2 1 31
Hans Jansen 6 gleybakkersknegt gemeen 018-01-0 2 0 114
Tymon Pytters 5 gleybakkersknegt gering cu. 011-13-0 2 2 87
Foeke Johannes 5 gleybakkersknegt cu. 015-06-0 2 1 98
Rinse Douwes 2 gleybakkersknegt cu. 011-09-0 2 0 34
Claes Jansen 3 gleybakkersknegt 012-04-0 1 0 55
Johannes Arents 8 gleybakkersknegt geringh cu. 011-13-0 2 3 151
Wybe Wybrens 8 gleybakkersknegt cu. 017-13-0 2 0 152
Klaas Rommerts 2 gleybakkersknegt cu. 014-17-0 2 4 20
Warner Sikkes 8 gleybakkersknegt cu. 011-13-0 2 1 149
Beernt Jansen 2 gleybakkersknegt cu. 011-13-0 2 1 25
Auke Aukes 2 gleybakkersknegt 011-09-0 2 0 31
Jan Jansen 5 glijbakkersknegt cu. 014-13-0 2 2 94
Johannes Tjebbes 7 gortmaeker, mr. 009-01-0 1 0 120
Joris Aarts 3 gortmaeker, mr. reedelijk cu. 029-09-0 3 0 54
Petrus van Gent 5 gortmaeker, mr. gemeen cu. 053-07-0 4 2 82
burgemeester Bosscha 8 gortmaeker, mr. cu. 090-00-0 4 2 144
Gerrit Tjallings 8 gortmaeker, mr. 060-00-0 3 0 146
Pytter Joris 3 gortmaekersknegt gering cu. 012-13-0 2 0 52
Fedde Minnes 7 graenkooper maetig cu. 067-04-0 3 4 121
wed. Gerrit Christiaans 2 groenteverkoopster 006-12-0 1 0 23
Sijke Gerrits 7 groenteverkoopster 006-12-0 1 0 126
Rinske Gerryts 4 groenteverkoopster 006-12-0 1 0 68
Samuel Hendriks 1 grofsmid gering bestaen 015-16-0 2 0 10
Frans Goitjens 1 grofsmid geringh cu. 015-01-0 3 0 2
wed. Aukjen Willems 2 haerv(l)egster 006-16-0 1 0 30
Sent Ypes 4 haerweever, mr. maetigh cu. 020-09-0 2 0 64
Yde Pytters 6 helpbakker geringh cu. 011-09-0 2 0 102
Bernardus Aedsgers 5 helpbakkersknegt cu. 011-09-0 2 0 83
Pieter Willems 8 herbergier redelijk cu. 050-00-0 3 3 134
Arent Anthoni 8 herbergier geringh cu. 036-00-0 4 0 135
Simon Willems 7 herbergier soober cu. 034-16-0 4 4 125
Rienk Hansen 3 herbergier reedelijk cu. 054-07-0 3 0 43
Andrys Bastiaens 8 herbergier geringh cu. 050-00-0 3 2 136
Caye Slaepkool 6 herbergier en kock cu. 080-00-0 4 0 101
Christoffel Hempel 8 herbergier en tinnegietersknegt maetigh cu. 036-00-0 3 0 134
Eelkjen Pieter 8 herbergiersche maetigh 040-00-0 2 0 135
wed. Dirk Cramer 8 herbergierse maetig 050-00-0 2 0 139
Jocchum Zacharias 7 hoedemaeker geringh 018-01-0 2 0 129
Obbe Ypes 6 hoedemaeker, mr. 015-05-0 3 2 105
Wiltje Pytters 3 hoedemaekersknegt cu. 011-13-0 2 0 51
Binjamin Levi 5 hoedschoenmaeker cu. 022-01-0 2 4 80
Philippus Levi 7 hoedschoonmaeker cu. 011-13-0 2 2 132
Hendrik Croesen 8 hofmeester op 't admiraliteyts jagt cu. 026-00-0 2 3 149
Hidde Brouwer 4 hofmeester op 't Princejagt cu. 036-12-0 2 0 59
wed. Poort 3 hopman; sonder bedrijff 025-00-0 1 1 55
Jacob Radsma 6 horlogiemaeker, mr. cu. 023-15-0 2 0 101
vroedsman Radsma 6 horlogiemaeker, mr. bestaet wel cu. 045-00-0 3 2 103
Tjeerd Radsma 6 horlogiemaeker, mr. 032-15-0 2 0 104
Taeaetske Rienks 6 houd slaepers geringh 006-12-0 1 0 116
Douwe Alefs 8 houdtstaepeler maetigh cu. 015-06-0 2 1 139
Hendrik Jongma 4 houtkooper bestaet wel 076-05-0 2 3 76
Oeble Gosses 0 houtkooper maetigh cu. 045-00-0 2 1 155
Fokke Tjeerds 4 houtkooper maetigh cu. 071-17-0 4 1 74
Carst Douwes 0 houtmolenaersknegt 007-17-0 1 0 155
Eeltje Tjallings 1 houtsjouwer gering cu. 011-13-0 2 2 18
Willem Symons 1 houtsjouwer geringh 007-17-0 1 0 18
Albert Hiddes 8 houtstaepelaer maetigh 010-17-0 1 0 139
Hendrik Poulus 5 hovenier gemeen 029-09-0 3 0 88
Ewout Franck 4 hovenier bestaet geringh cu. 019-13-0 3 1 68
Eeltje Rinses 1 hovenier gemeen cu. 030-07-0 4 0 14
Bartel Oedses 6 hovenier gering bestaen cu. 023-01-0 4 2 103
Goitse Rinses 3 hoveniersknegt gemeen cu. 011-13-0 2 3 51
Gosse Tjebbes 4 huistimmerman cu. 033-04-0 3 0 67
Claas Scheltes 5 huistimmermansknegt cu. 015-13-0 4 0 87
Ype Ysbrands 4 ijsersmid maetigh cu. 012-13-0 2 0 79
Evert Jansen 4 ijsersmid gering cu. 019-01-0 2 4 63
Leendert Luitjens 8 ijsersmid geringh cu. 020-00-0 4 0 135
Pytter Luikas 8 ijsersmid geringh cu. 020-00-0 2 3 141
Luitjen Pytters 8 ijsersmid geringh cu. 019-01-0 2 1 141
Cornelis Hendriks 4 ijsersmid, mr. maetigh cu. 022-14-0 2 3 75
Hendrik Faber 1 ijsersmid, mr. taemelijk cu. 026-16-0 3 2 16
Dirk Jansen 6 ijsersmid, mr. gemeen 010-17-0 1 0 112
Hendrik Dirks 4 ijsersmid, mr. reedelijk cu. 020-09-0 2 0 77
Alle Jacobs 2 ijsersmid, mr. cu. 020-17-0 5 1 30
Haering Sipkes 7 kaersmaeker soober cu. 011-13-0 4 2 126
Dirk IJsenbeecq 6 kalk- en steenverkooper cu. 040-00-0 4 2 106
Anne Eelkes Bakker 1 kalkbrander, mr. gemeen 035-04-0 5 2 15
vroedsman Klinckhaemer 7 kalkverkooper cu. 019-05-0 5 0 123
Saake Floris 8 keeskooper geringh cu. 011-13-0 3 2 146
Johan Pytters 3 keet, in Ferwerda's geringh 011-09-0 2 0 38
Sybrigjen Hessels 2 keetmaegdt 006-12-0 1 0 37
Ruird Pytters 3 keetwerker reedelijk cu. 015-17-0 2 2 51
vroedsman Wijngaarden 6 keurslijfmaeker, mr. bestaet gemeen cu. 028-07-0 2 0 107
Laas Spannenburgh 7 kladferver maetigh cu. 041-15-0 3 0 120
Pytter Wytzes 7 kladferwersknegt gemeen cu. 017-08-0 2 1 130
Dirk Jacobs 1 kladschilder cu. 020-09-0 4 3 2
Christiaen Bessingh 7 kleermaeker maetigh cu. 018-01-0 2 0 125
Jacob Joosten 5 kleermaeker sober cu. 011-09-0 2 1 85
Romke Jansen 5 kleermaeker, mr. gemeen cu. 026-16-0 3 2 97
Jan Wybrens 5 kleermaeker, mr. 018-04-0 1 0 98
Jan Wijngaerden 5 kleermaeker, mr. maetigh cu. 020-09-0 2 0 95
Taeke Dijxma 5 kleermaeker, mr. cu. 036-00-0 2 0 97
vroedsman Heyns 7 kleermaeker, mr. bestaet geringh cu. 011-13-0 2 1 129
Christiaen Jansen 5 kleermaeker, mr. geringh cu. 025-01-0 4 4 86
Jan Gerryts 6 kleermaeker, mr. geringh 012-13-0 2 0 108
Wytse Ysbrands 6 kleermaekersknegt cu. 011-13-0 2 3 108
Pytter Heyns 6 kleermaker, mr. reedelijk 028-07-0 2 0 102
Keimpe Bouwes 3 knegt in de Leuwerder trekschippers peerdestal 011-09-0 2 0 41
Jan Jurjens 6 knegt secretaris Braem cu. 011-13-0 2 2 106
Frans Jansen 6 knegt van de burgemeester Nollides weduwe cu. 011-13-0 4 1 115
Abraham Wijngaerden 5 knoopmaeker, mr. cu. 029-09-0 3 0 97
Christiaen Burman 7 kock bestaet geringh cu. 029-12-0 3 3 127
Johannes de Waart 4 kock op 't admiraliteyts Jagt van maetigh bestaen 033-04-0 4 3 69
Coenraad Vonck 8 kock op de legger cu. 017-13-0 3 1 147
Hoyte Broers 6 koekebacker, mr. cu. 050-15-0 3 0 103
burgemeester Hoogeboom 4 koekebakker, mr. cu. 039-19-0 2 0 69
Jelger Hessels 3 koemelker gemeen cu. 015-06-0 2 1 52
Foeke Feddes 0 koemelker maetigh cu. 021-13-0 4 0 155
Theunis Jansen 4 koemelker maetigh cu. 023-13-0 2 2 59
Govert Reinders 2 koemelker gering cu. 015-05-0 4 3 24
wed. Pytter Martens 0 koemelkerse maetigh 023-15-0 3 0 155
Fedrik Allerts 8 kooldraeger gering 019-08-0 3 0 145
Sjouke Geerts 6 kooltjer bestaet gemeen cu. 020-01-0 2 2 112
Jan Jacobs 5 kooltjer geringh cu. 011-13-0 2 2 87
Fedde Jentjes 6 kooltjer bestaet gemeen cu. 024-01-0 3 3 105
Hyltje Abes 6 kooltjer bestaet wel cu. 028-16-0 2 1 110
Harmen Alberts 2 kooltjers cu. 015-05-0 2 3 25
Bernhardus Siccama 2 kooperslaagersknegt 009-01-0 1 0 19
Dirk Hessels 4 kooperslaeger gering cu. 022-03-0 2 2 58
Watze Haenstra 6 kooperslaeger, mr. cu. 040-00-0 3 2 103
Symon Fokkes Bakker 7 kooperslaeger, mr. 050-15-0 3 0 119
Dirk Lourens 2 koopmanskneght cu. 019-13-0 3 1 33
Gatse Tjallings 3 koordewerker gemeen cu. 017-00-0 2 0 42
Beernt Dirks 5 korfdraeger, mr. cu. 015-16-0 2 0 83
Taeke Cornelis 7 korfmaeker gering cu. 017-05-0 4 1 118
Dirk Beernts 5 korfmaeker, mr. gemeen cu. 024-16-0 3 0 81
Tjietske Heremyt 2 kraemwaerdster 006-16-0 1 1 34
Uilke Jansen 3 kuiper bestaet gering cu. 011-13-0 4 1 53
Jan Harmens 5 kuiper reedelijk cu. 017-08-0 2 1 96
Ritske Oenes 7 kuiper gering cu. 015-17-0 2 2 124
Johannes Jansen 4 kuiper gering cu. 017-09-0 2 3 58
Felten Gerrits 6 kuiper, mr. reedelijk cu. 015-16-0 2 0 108
Tjebbe Heerkes 3 kuiper, mr. gemeen cu. 019-01-0 2 1 54
Jan Simons 2 kuipersknegt geringh cu. 011-13-0 3 1 26
Claas Willems Hoogstraeten 6 laekenkooper 125-00-0 6 0 101
Willem Westerhof 5 laekenkooper maetigh 040-00-0 2 0 80
Jarigh Westra 5 laekenkooper 092-07-0 3 2 82
Gouke Sybrens Hingst 5 laekenkooper bestaet wel cu. 056-01-0 2 2 80
wed. Jan Thomas IJsenbeecq 6 laekenkooperse reedelijk 040-00-0 2 1 102
ds. Th. Wopkens 8 leeraer van de doopsgesinde gemeente, old 050-00-0 2 0 153
ds. van Engelen 7 leeraer, doopsgesinde 027-01-0 1 0 132
Jan Everts 6 leerkooper, mr. cu. 046-11-0 3 0 107
Hendrik Jocchums 2 leerloyer cu. 024-16-0 3 0 37
wed. Jacob Lolles 5 leerloyersche bestaet wel 053-09-0 3 1 95
wed. Jan Huydekooper 7 leerloyerse redelijk wel 104-16-0 8 1 121
Hendrik Jarigs 1 leerloyersknegt cu. 011-13-0 2 2 5
Reyn Jansen 6 leerloyersknegt gemeen 017-00-0 2 0 114
Gijsbert Johannes 1 leertouwer reedelijk cu. 019-08-0 3 0 14
Jurrien Stapert 8 lidsetter, mr. maetig 045-00-0 2 0 152
wed. Trijntje Scheltes 1 lijnslaeger wed. Yke Goverts, bestaet wel 045-00-0 3 0 3
wed. Freerk Scheltinga 2 lijnslaegersche reedelijk 070-00-0 6 0 35
Jacob Norel 2 loodegieter, mr. 030-00-0 3 1 36
Saeke Jacobs 6 loodsman gering bestaen cu. 012-13-0 2 0 106
Hubert 4 luitenant -- 0 0 73
Ossebroek 7 luitenant cavallerye Van Eck -- 0 0 127
de heer Engelbert 5 luitenant onder Leeve -- 0 0 83
Rosinge 7 luitenant onder Leewe -- 0 0 127
Keun 8 luitenant onder Leewe -- 0 0 146
Bottigius 8 luitenant onder Leewe -- 0 0 152
Hempel 7 luitenant onder Leewe -- 0 0 127
de Wilde 8 luitenant onder Leewe -- 0 0 148
Geersma 8 luitenant onder Leewe -- 0 0 152
Gerardus Luppus 6 luitenant onder Leewe -- 0 0 102
Charloo 7 luitenant onder Leewe -- 0 0 129
Clant 7 luitenant onder Leewe -- 0 0 129
Fledderius 8 luitenant onder Leewe -- 0 0 152
Sjobma 7 luitenant onder Leewe -- 0 0 121
Jacob Dirks 5 maekelaer reedelijk 013-05-0 1 0 88
Rengers 6 majoor onder Leewe -- 0 0 102
Jurjen Claeses 1 makelaer oud en alleen 011-12-0 1 0 1
Antje Gerrits 6 man nae Indi gering 006-16-0 3 1 115
Pytter Ulbes 8 man nae Indi geringh cu. 011-13-0 2 2 136
Jan Jelles 5 matroos bestaet geringh cu. 011-13-0 6 0 91
Hendrik Dirks 7 matroos bestaet geringh cu. 011-13-0 3 0 118
Sjoerd Wessels 1 matroos cu. 011-13-0 4 1 3
Claes Ydes 5 matroos bestaet gemeen 007-17-0 1 0 96
Jacob Jans 7 matroos bestaet geringh cu. 011-13-0 2 1 124
Symon Jans 8 matroos geringh cu. 011-13-0 4 4 139
Jan Johannes 1 matroos cu. 011-09-0 2 0 9
Joris Ottes 4 matroos geringh bestaen cu. 015-06-0 2 1 67
Johannes Pieters 4 matroos gering cu. 011-13-0 2 3 68
Steffen Elias 1 matroos cu. 011-13-0 2 2 7
Jacob Jaspers 2 matroos cu. 011-09-0 2 0 33
Jacob Cornelis 1 matroos cu. 011-13-0 2 2 1
Wybren Sybrens 4 matroos gering bestaen cu. 011-13-0 3 2 74
Claas Arjens 3 matroos cu. 011-13-0 4 2 53
Jan Ypes 8 matroos bestaet maetigh cu. 011-13-0 2 1 149
Barent Sybrens 1 matroos cu. 011-13-0 3 1 15
Caspar Hendriks 5 matroos bestaet geringh cu. 011-09-0 2 0 89
Bonne Theunis 5 matroos bestaet geringh cu. 017-13-0 2 2 93
Sjoerd Annes 5 matroos cu. 011-09-0 2 0 92
Jan Hendriks 2 matroos cu. 011-13-0 2 3 31
Tjeerd Ates 2 matroos seer gering cu. 011-09-0 2 1 35
Jacob Jacobs 5 matroos bestaet geringh cu. 011-13-0 2 1 90
Benne Tomas 4 matroos bestaet maetigh cu. 011-13-0 3 0 77
Carst Hansen 4 matroos cu. 011-13-0 2 2 76
Karst Arjens 3 matroos cu. 011-13-0 2 1 39
Jacob Jurjens 8 matroos bestaet geringh cu. 011-13-0 2 3 142
Jan Jansen 6 matroos gering cu. 011-09-0 2 0 110
Hendrik Baltus 8 matroos bestaet geringh cu. 017-06-0 3 0 149
Sjoerd Tjebbes 1 matroos 011-09-0 2 0 5
Symon Taeaekles 8 matroos gering cu. 011-13-0 2 1 143
Sipke Saekes 2 matroos maetigh cu. 011-13-0 4 1 20
Andries Jansen 2 matroos gealimenteerd cu. -- 3 3 21
Jelle Ottes 1 matroos cu. 011-13-0 2 2 5
Hessel Jelles 2 matroos cu. 011-13-0 2 2 33
Jelle Steffens 8 matroos geringh cu. 011-13-0 4 1 145
Jelte Jeltes 1 matroos cu. 011-13-0 2 1 11
Ymke Dirks 5 matroos gealimenteerd met turf cu. -- 5 2 92
Tjallingh Gerlofs 8 matroos geringh cu. 011-09-0 2 0 151
Jentje Wybrens 8 matroos geringh cu. 011-09-0 2 0 142
Adriaenus Swart 5 matroos bestaet gemeen 017-13-0 2 2 85
Jilles Jansen 1 matroos cu. 011-13-0 2 1 8
Jan Minnes 7 matroos geringh cu. 011-13-0 2 1 130
Albert Jansen 4 matroos gering cu. 011-13-0 3 0 67
Tjeerd Jacobs 5 matroos gemeen cu. 011-09-0 2 0 90
Ysbrand Cornelis 1 matroos cu. 011-13-0 4 1 5
Yde Ydes 4 matroos cu. 015-17-0 2 2 57
Andries Olpherts 5 matroos geringh 011-09-0 2 1 94
Jurjen Jans 2 matroos cu. 011-13-0 2 1 24
Hubert Jetses 1 matroos met vrouw 011-09-0 2 0 1
Jan Sybrens 4 matroos cu. 011-09-0 2 0 66
Ype Durks 2 matroos cu. 015-05-0 4 0 21
Tjerk Heeres 8 matroos bestaet soober cu. 012-01-0 3 0 149
Jelle Alles 7 matroos geringh bestaen cu. 011-09-0 2 0 122
Jan Roelofs 8 matroos geringh cu. 011-13-0 4 0 146
Ysbrand Jocchums 4 matroos seer gering cu. 011-13-0 2 2 59
Tymon Jetses 8 matroos gering cu. 011-13-0 4 0 151
Ulbe Ypes 4 matroos geringh cu. 011-09-0 2 0 74
Thomas Hiddes 8 matroos bestaet geringh cu. 011-13-0 5 0 146
Theunis Jilts 1 matroos cu. 011-09-0 2 0 13
Jan Coenraeds 7 matroos gering cu. 011-13-0 4 0 129
Johannes Gijsberts 2 matroos cu. 012-13-0 2 0 24
Johannes Jansen 6 matroos gering cu. 011-09-0 2 0 114
Johan Jansen 2 matroos maetigh cu. 015-06-0 2 1 19
Wybe Piers 1 matroos cu. 011-09-0 2 0 9
Jan Alberts 1 matroos cu. 011-09-0 2 0 8
Johannes Steffens 2 matroos cu. 011-13-0 4 5 26
Jan Joukes 8 matroos bestaet maetigh cu. 025-12-0 2 1 135
Jan Johannes 6 matroos gemeen bestaen cu. 011-13-0 2 2 114
Hendrik Janus 3 matroos cu. 011-13-0 2 2 51
Jan Martens 7 matroos geringh cu. 011-09-0 2 0 125
Wybe Nammes 6 matroos gemeen cu. 013-01-0 2 1 105
Hendrik Zeegers 1 matroos cu. 011-09-0 2 0 16
Jan Louws 1 matroos cu. 011-13-0 2 1 12
Hendrik Pieters 1 matroos cu. 011-13-0 2 3 12
Theunis Remmerts 1 matroos cu. 017-06-0 3 0 17
Hendrik Martens 4 matroos bestaet gering cu. 011-13-0 3 0 78
Johannes Schaaf 5 matroos reedelijk cu. 011-09-0 2 0 96
Age Claeses 8 matroos bestaet geringh cu. 011-09-0 2 0 151
Bauke Jans 3 matroos redelijk cu. 017-00-0 2 0 54
Hendrik Jurjens 8 matroos geringh cu. 011-13-0 2 1 150
Bauke Jocchums 3 matroos cu. 011-13-0 4 0 40
Hendrik Harmens 6 matroos gering cu. 011-09-0 2 1 105
Rutger Tjerks 3 matroos cu. 011-13-0 3 3 48
Hans Uilkes 5 matroos gealimenteerdt cu. -- 5 0 86
Jan Hansen 1 matroos cu. 011-09-0 2 0 1
Cornelis Johannes 3 matroos cu. 011-13-0 3 2 43
Hans Meynderts 5 matroos geringh bestaen cu. 011-09-0 2 1 80
Roelof Roelofs 2 matroos cu. 011-09-0 2 1 31
Roelof Meynderts 1 matroos cu. 011-13-0 2 2 1
Wopke Jans 8 matroos geringh bestaen cu. 011-13-0 2 1 146
Hans Jansen 4 matroos gering cu. 011-13-0 2 4 57
Douwe Jansen 8 matroos gealimenteerdt cu. -- 2 2 144
Willem Hendriks 8 matroos geringh cu. 011-13-0 2 2 140
Haentje Jacobs 5 matroos gering cu. 011-13-0 3 0 92
Cornelis Hendriks 8 matroos geringh cu. 011-13-0 3 1 138
Harke Seerps 7 matroos seer gering cu. 011-09-0 2 0 132
Harke Geerts 6 matroos gering 011-09-0 2 0 105
Cornelis Ypes 8 matroos geringh cu. 011-13-0 2 1 138
Marten Jans 5 matroos gering cu. 011-09-0 2 0 82
Eylart Jurjens 1 matroos cu. 011-13-0 2 2 7
Cornelis Jans 6 matroos gering cu. 011-09-0 2 0 113
Jacob Sipkes 1 matroos cu. 011-13-0 2 1 7
Lourens Jans 7 matroos is arm, geringh cu. 011-13-0 2 3 127
Rodmer Arjens 8 matroos bestaet geringh cu. 011-13-0 3 0 146
Reinder Taekes 8 matroos geringh cu. 011-13-0 2 2 140
Gijsbert Thijssen 8 matroos seer geringh cu. 011-13-0 6 1 145
Gerrit Roelofs 5 matroos bestaet geringh cu. 011-13-0 2 2 84
Rein Jansen 1 matroos cu. 011-13-0 2 2 14
vrouw Reinder Jans 6 matroos seer gering 006-12-0 2 0 104
Goslingh Danyels 6 matroos gering cu. 011-13-0 3 0 115
Goslingh Beernts 6 matroos geringh cu. 011-13-0 3 2 107
Jacob Claesen 1 matroos cu. 011-13-0 2 3 1
Jan Beernts 2 matroos cu. 011-13-0 4 1 31
Engel Gerrits 8 matroos geringh cu. 011-13-0 2 2 147
Gerryt Pieters 4 matroos geringh cu. 011-09-0 2 0 69
Willem Lammerts 1 matroos cu. 011-13-0 3 4 6
Hans Hansen 2 matroos cu. 011-13-0 2 2 31
Jan Gerrits 5 matroos geringh cu. 011-13-0 2 4 89
Jan Feykes 8 matroos bestaet geringh cu. 011-13-0 2 5 135
Eelke Emriks 7 matroos bestaet maetigh cu. 011-09-0 2 0 124
Gerrit Keimpes 6 matroos gering cu. 011-13-0 2 2 104
Lolke Beernts 1 matroos cu. 011-13-0 4 1 6
Ellert Heyns 6 matroos bestaet geringh cu. 011-09-0 2 0 115
Lieuwe Lieuwes 1 matroos cu. 011-09-0 2 0 12
Claas Jansen 7 matroos bestaet gemeen cu. 011-09-0 2 0 127
Freerk Pieters 4 matroos geringh cu. 011-13-0 2 3 58
Wopke Hanses 2 matroos 011-13-0 2 2 26
Harmen Harmens 5 matroos bestaet geringh cu. 011-09-0 2 0 84
Freerk Pytters 6 matroos gemeen cu. 011-13-0 4 2 113
Pier Ruurds 8 matroos bestaet geringh cu. 011-13-0 2 2 145
Gerben Wigles 5 matroos bestaet gemeen cu. 011-09-0 2 0 95
Sybe Simons 1 matroos cu. 017-13-0 2 2 7
Geert Rijnje 8 matroos maetigh cu. 017-06-0 3 0 141
Dirk Harmens 1 matroos gealimenteerd cu. -- 2 3 2
Pyke Dirks 8 matroos geringh cu. 011-09-0 2 0 151
Sybren Pieters 3 matroos cu. 011-09-0 2 0 54
Geert Willems 6 matroos geringh cu. 011-13-0 2 0 110
Poulus Jansen 3 matroos cu. 017-06-0 3 0 52
Wytse Heyns 7 matroos geringh cu. 011-09-0 2 0 122
Claes Claesen 4 matroos bestaet geringh cu. 011-13-0 2 3 70
Ocke Sjoerds 8 matroos geringh cu. 011-13-0 3 0 153
Claes Claeses 6 matroos bestaet geringh cu. 011-13-0 2 1 105
Freerk Johannes 5 matroos gemeen bestaen cu. 018-03-0 2 1 93
Dirk Claeses 1 matroos cu. 011-13-0 2 1 3
Doitse Tjeerds 4 matroos geringh cu. 011-13-0 2 1 71
Douwe Bolta 1 matroos cu. 011-13-0 2 2 13
Cornelis Dirks 1 matroos cu. 011-13-0 4 0 13
Fokke Lolkes 2 matroos cu. 011-09-0 2 0 37
Cornelis Dirks 2 matroos cu. 011-13-0 2 1 32
Meyndert Jansen 7 matroos gering 011-09-0 2 0 132
Fokke Carsten 8 matroos bestaet maetigh cu. 011-09-0 2 0 151
Ruird Dirks 8 matroos bestaet geringh cu. 011-09-0 2 0 147
Meye Saakes 5 matroos geringh cu. 011-09-0 2 1 95
Marten Willems 6 matroos gemeen cu. 014-13-0 2 1 111
Meyndert Willems 3 matroos cu. 011-13-0 2 0 42
Saeke Ydes 4 matroos geringh cu. 011-13-0 2 4 73
Gerryt Gerryts 6 matroos bestaet geringh cu. 011-13-0 3 0 115
Jacob Saekes 7 matroos geringh cu. 011-13-0 2 2 123
Zalomon Hoytes 7 matroos seer gering cu. 011-13-0 2 2 132
Dirk Roelofs 1 matroos cu. 011-13-0 2 2 5
Frans Jeltes 8 matroos bestaet geringh cu. 011-13-0 4 1 149
Tymon Jacobs 8 matroos op 't admiraliteyts jagt maetigh cu. 020-09-0 2 0 146
Jan Alberts 8 matroos op 't admiraliteytsjagt maetigh cu. 018-00-0 4 2 135
Auke Ottes 7 matroos op 't admiraliteytsjagt gemeen cu. 017-13-0 2 2 130
Wopke Aedsgers 5 matroos op 't admiraliteytsjagt bestaet gemeen cu. 021-05-0 2 2 87
Wybe Taekes 8 matroos op 't Princejagt cu. 017-08-0 2 1 142
Arjen Arjens 8 matroos op 't Princejagt cu. 017-08-0 2 1 147
Beernt Willems 3 matroos op 't Princejagt cu. 015-13-0 4 0 50
Pytter Pytters 6 matroos op 't Princejagt cu. 017-13-0 2 2 116
Symon Douwes 2 matroos op 't Princejagt 017-00-0 1 2 32
Pieter Jetses 6 matroos op 't Princejagt cu. 040-00-0 3 0 115
Stinstra 2 medicine dr. bestaet wel cu. 120-00-0 4 4 25
wed. Claes Wouters 2 melktapster 006-16-0 1 1 33
Aukjen Sybrens 8 melktapster gering 006-12-0 1 0 142
wed. Douwe Fransen 8 melkverkoopster geringh 006-16-0 2 0 151
wed. Sybrigjen Hiddes 6 melkverkoopster gering 006-16-0 2 0 102
Christiaen Dirks 7 mesmaeker reedelijk cu. 023-15-0 3 0 122
Heere Wybrens 1 metselaar bestaet gemeen cu. 025-00-0 2 3 7
Jilles Bakker 1 metselaar cu. 011-09-0 2 0 6
Anske Sybes 1 metselaar, mr. reedelijk cu. 025-14-0 2 0 15
Uilke Anskes 2 metselaar, mr. redelijk cu. 023-15-0 2 0 20
Heere Heeres 1 metselaar, mr. reedelijk cu. 018-01-0 2 0 14
Pieter Gerardus 1 metselaar, mr. en een klein winkeltje cu. 019-14-0 2 0 1
Reynder Jansen 6 metselaer maetigh 020-08-0 2 1 110
Sybe Jilts 8 metselaer geringh cu. 015-01-0 2 0 140
Jurjen Okkes 6 metselaer gering bestaen cu. 013-01-0 2 1 105
Jan Claesen 5 metselaer reedelijk 023-15-0 2 0 86
Wouter Hessel 1 metselaer geringh cu. 018-06-0 2 1 7
Folkert Claeses 7 metselaer bestaet maetig 017-00-0 2 0 131
Jan Symons 1 metselaer maetig cu. 022-03-0 2 2 15
Dirk Jansen 6 metselaer, geweesen cu. 015-16-0 2 0 107
Rutger Goslings 6 metselaer, mr. bestaet wel cu. 040-00-0 4 4 106
Sjoerd Arjens 8 metselaer, mr. maetigh 018-00-0 2 0 138
Pieter Aukes 7 metselaer, mr. geringh cu. 015-06-0 2 1 122
Tjerk Jurjens 2 metselaer, mr. en winkelier 026-15-0 3 0 32
Coene Willems 8 metselaer, mr. en winkelier 036-00-0 3 1 138
Jan Sandstra 1 metselaersknegt cu. 011-09-0 2 0 17
Lieuwe Lieuwes 2 metselaersknegt cu. 011-13-0 2 1 32
Lieuwe Jansen 1 metselaersknegt cu. 011-09-0 2 0 11
Jan Ruirds 6 metselaersknegt geringh cu. 011-09-0 2 1 105
Adam Goslings 3 metselaersknegt gemeen cu. 015-13-0 4 0 52
Feyke Willems 8 metselaersknegt geringh cu. 011-13-0 3 2 136
Ulbe Cornelis 6 metselaersknegt gering cu. 011-13-0 2 3 108
Hendrik Everts 3 metselaersknegt, mr. 011-13-0 2 1 41
Hartman Hartmans 1 metseleersknegt cu. 011-13-0 2 2 10
Aeghjen Claeses 2 meyd van Broer Baukes -- 0 0 37
Mindel Mindels 6 militaire chergiant onder Leeve -- 0 0 111
Bauke Reinders 2 modderleyker cu. 020-00-0 3 0 34
Thijs Ulbes 1 modderleyker cu. 017-06-0 3 0 11
Simon Meyles 2 molenaar, mr. maetigh cu. 020-00-0 2 3 22
Allert Geerts 4 molenaer, mr. maetigh cu. 028-12-0 3 2 72
Sikke Ypkes 1 molenaer, mr. bestaet wel cu. 030-00-0 2 1 6
Aeltje Jans 4 molenaersche maetigh 031-14-0 3 2 79
Jan 2 molenaersknegt 007-17-0 1 0 22
Johannes Andrys 4 molenmaeker maetigh cu. 033-11-0 4 2 71
Jacobus Pytters 4 molenmaekersknegt cu. 018-17-0 4 2 77
Cornelis van Beemen 4 nae opgetekend 011-09-0 2 0 75
wed. Jan Hendriks 8 nayster reedelijk bestaen 012-16-0 1 0 135
wed. Ymke Sikkes 6 nayster seer gering 006-16-0 1 2 110
wed. Andrys Sandstra 7 nayster gering 007-17-0 1 0 123
wed. Trijntje Freerks 8 nayster gering 006-16-0 1 2 140
Pyttje Lieuwes 8 nayster geringh 006-12-0 1 0 145
Trijntje Ypkes 2 nayster taemelijk 009-12-0 1 0 23
Aeltje Gerrits 5 nayster gering 006-12-0 1 0 92
Yttje Sikkes 1 nayster gering 006-12-0 1 0 6
Trijntje Ulbes 6 nayster en suster, bestaet maetigh 018-01-0 2 0 115
Attje Bottes 6 nayster bestaet geringh 006-12-0 1 0 108
wed. Aeltje Saekes 6 nayster gering 006-12-0 1 0 113
Aeltje Jans 6 nayster geringh 006-12-0 1 0 103
wed. Jan Poppes 8 nayster bestaet armelijk 006-12-0 1 1 138
wed. Jan Pytters 8 nayster seer gering 011-09-0 2 0 139
Trijntje Luitjens 8 nayster maetigh 009-01-0 1 0 135
Trijntje Lourens 6 nayster bestaet gemeen 006-12-0 1 0 113
Trijntje Lieuwes 5 nayster reedelijk 006-12-0 1 0 97
wed. Jan Doorn 4 nayster bestaet geringh 006-12-0 1 0 75
Minke Gabbes 1 nayster geringh 007-16-0 1 0 2
wed. Symon Hiddes 8 nayster geringh bestaen 011-09-0 2 0 149
Dieuke Pieters 1 nayster geringh bestaen 006-12-0 1 0 5
Broertje Tjebbes 7 nayster bestaet gemeen 009-01-0 1 0 120
Sipkjen Johannes 8 nayster geringh 006-12-0 1 0 142
wed. Carst Hendriks 8 nayster bestaet geringh 006-12-0 1 1 144
wed. Sjoerd Joukes 1 nayster geringh 006-12-0 1 0 8
wed. Beernt Hemmes 8 nayster gering 007-16-0 1 0 142
Styntje Rinnerts 5 nayster reedelijk 007-17-0 1 0 99
wed. Joost Johannes 2 nayster geringh bestaen 006-16-0 4 0 20
wed. Joost Popta 5 nayster gering 006-12-0 1 0 93
Johantje Sjoerds 2 nayster gering bestaen 006-12-0 1 0 29
wed. Tettje Gerbens 5 nayster bestaet geringh 006-12-0 1 0 98
Tettje Martens 7 nayster bestaet geringh 006-12-0 1 0 128
Berber van Beemen 5 nayster bestaet gering 006-12-0 1 0 84
wed. Hendrik Jan Douwes 3 nayster bestaet geringh 006-16-0 3 0 51
Weine Norel 7 nayster bestaet geringh 006-12-0 1 0 123
wed. Dirk Gerrits 2 nayster seer geringh 006-12-0 2 0 31
wed. Sybe Pytters 3 nayster reedelijk 015-01-0 2 0 51
Sara Andries 5 nayster bestaet wel 014-15-0 1 0 97
Maartje Joosten 8 nayster gering 006-12-0 1 0 140
wed. Pieter Reynders 8 nayster bestaet geringh 020-17-0 5 1 152
Mayke Simons 6 nayster gemeen 006-12-0 1 0 114
wed. Mayke Jacobs 2 nayster geringh 006-16-0 1 1 21
Maeyke Bentes 2 nayster taemelijk 009-12-0 1 0 23
wed. Engeltje Doedes 2 nayster seer sober 006-12-0 2 0 26
Lijsbert Claeses 5 nayster gering 006-12-0 1 0 98
Grytje Folkerts 8 nayster gering 006-12-0 1 0 146
Gryttje Hessels 8 nayster bestaet geringh 006-12-0 1 0 143
Remkjen Tjepkes 6 nayster maetigh 006-12-0 1 0 106
wed. Rienk Heyns 8 nayster bestaet maetigh 006-16-0 1 2 142
Grytjeen Tjieskjen Wassenaer 8 nayster bestaen maetigh 017-00-0 2 0 152
Cornelia Ameels 4 nayster bestaet gering 006-16-0 1 1 77
wed. Hans Jansen 3 nayster bestaet geringh 006-12-0 1 0 51
wed. Hans Reynders 1 nayster suinigh 006-12-0 1 0 1
Romkjen Jacobs 6 nayster bestaet gemeen 006-12-0 1 0 107
Beytske Sybes 5 nayster bestaet wel 006-12-0 1 0 85
Hendrina Hendriks 1 nayster 006-12-0 1 0 14
Jetske Jans 5 nayster geringh bestaen 006-12-0 1 0 88
Hiltje Douwes 5 nayster bestaet sober 006-12-0 1 0 82
Hylkjen Abbes 5 nayster reedelijk 014-15-0 1 0 85
wed. Antje Douwes 4 nayster geringh 006-12-0 1 0 60
Hinke Alberts 8 nayster bestaet geringh 006-12-0 1 0 142
wed. Hidde Wybes 2 nayster sittende met kinders 012-04-0 1 0 33
Antje Abbes 4 nayster bestaet maetigh 014-15-0 1 0 58
wed. Anjus Sjoerds 8 nayster geringh 012-01-0 3 0 152
Tjietske Arjens 8 nayster geringh 006-12-0 1 0 138
Tjeerdtje Ritskes 1 nayster 006-12-0 1 0 14
Janke Gorrits 2 nayster gemeen bestaen 008-17-0 1 0 20
wed. Hendrik Leenderts 6 nayster bestaet geringh 006-16-0 2 0 114
Trijntje Douwes 4 nayster bestaet geringh 006-12-0 1 0 59
Trijntje Alberts 4 nayster seer sober 006-12-0 1 0 59
wed. Anne Beernts 7 nayster seer gering 006-12-0 1 0 119
Aukjen Gerrits 8 nayster bestaet geringh 006-12-0 1 0 148
Pieter Ulbes 5 nettebreyder gemeen 007-17-0 1 0 89
Hendrik Pesma 7 notaris publicus 070-01-0 3 1 128
Walrich 6 notaris; 2de clerq van de admiraliteyt 070-00-0 2 0 102
wed. Jarigh Jacobs 2 olislaegerse in compagnie 160-00-0 7 0 35
dr. Smith 7 onder 't regiment Leewe -- 0 0 131
Sytse Gerrits 2 onderbaes op een panwerk 019-01-0 2 1 19
Janke Huberts 3 ondermaegd seer geringh 006-12-0 1 0 38
Rink Sybrens 3 ondermaegd in keet Heer Fontein geringh 006-12-0 1 0 42
Wypk Gerkes 3 ondermeyd in keet 006-12-0 1 0 43
Deketh 8 ontfanger bestaet wel cu. 100-00-0 8 0 153
Jan van Kampen 8 ontfanger van Almenum 070-00-0 2 0 153
Pytter Baernt van Wijdenbrugh 4 ontvanger-generael ter admiraliteyt 374-15-0 8 0 74
Tjamke Sierks 3 oppermaegd in keet van burgemeester Ripma wed. 012-04-0 1 0 38
Hendrik Thomas Tromp 6 opsigter op de maet van de turfkorven reedelijk 023-15-0 2 0 110
Daniël Tautsain 7 organist en coopman cu. 163-03-0 4 2 125
Johannes Gerryts 4 pannebackerskneght, mr. cu. 019-13-0 3 1 72
Sander Jansen 1 pannebackersknegt cu. 011-13-0 4 2 4
Douwe Ypkes 2 pannebackersknegt cu. 015-16-0 2 0 19
Pytter Gerbens 8 pannebackersknegt cu. 011-13-0 2 2 134
Jacob Ebbes 2 pannebackersknegt cu. 011-13-0 2 4 19
Eeltje Hotses 2 pannebackersknegt cu. 015-05-0 2 4 24
Evert Jurjens 3 pannebackersknegt cu. 011-13-0 2 2 49
Zeeger Theunis 1 pannebackersknegt cu. 008-09-0 2 0 11
Claes Jansen 1 pannebackersknegt cu. 011-13-0 2 2 13
Hidde Sipkes 1 pannebackersknegt cu. 014-13-0 4 1 15
Wybren Hessels 1 pannebackersknegt, mr. cu. 018-00-0 2 1 4
Sjoerd Rommerts 4 pannebackersknegt, mr. cu. 019-08-0 3 0 72
Jan Egberts 1 pannebackersknegt, mr. 019-13-0 3 1 3
Meynte Brouwer 6 pannebakker, mr. geringh cu. 022-11-0 2 0 109
Hendrik Jielles 4 pannebakkersknegt cu. 011-09-0 2 0 60
Haantje Baltus 6 pannebakkersknegt cu. 011-13-0 2 2 111
Jurjen Everts 4 pannebakkersknegt cu. 020-09-0 4 3 71
Yde Tjeerds 8 pannebakkersknegt cu. 011-13-0 2 1 144
Freerk Jans 5 pannebakkersknegt gealimenteerd cu. -- 2 4 97
Jacob Joosten 6 pannebakkersknegt cu. 011-09-0 2 0 109
Hendrik Wolles 3 pannebakkersknegt cu. 011-13-0 3 0 44
Cornelis Tjerks 7 pannebakkersknegt gealimenteerd cu. -- 2 4 122
Tobias Cornelus 3 pannebakkersknegt cu. 011-13-0 3 0 44
Geert Geerts 2 pannebakkersknegt 007-17-0 1 0 27
Hendrik Everts 2 panneboeter maetigh cu. 025-00-0 2 0 29
Johannes Peaus 8 paruikemaeker, mr. 036-00-0 2 0 136
Christiaen Temmer 5 paruikemaeker, mr. cu. 018-01-0 2 0 95
Hendrik van Beemen 7 paruikmaeker geringh cu. 017-13-0 2 2 128
Jan Jansen de Groot 2 paruikmaekersknegt 011-13-0 2 1 30
Sytse Poelstra 1 peerdepiceur gemeen cu. 011-13-0 3 2 8
Jan Jacobs 3 portier bestaet wel cu. 033-05-0 2 2 43
Arjen Boykes 8 portier bestaet maetigh cu. 025-00-0 3 0 137
Hyke Jarigs 5 post gering 006-12-0 0 0 81
Wytse Cornelus 5 pottebacker gemeen cu. 022-11-0 2 0 98
Wopke Jansen 1 pottebackersknegt cu. 018-17-0 4 2 13
Jocchum Jansen 2 pottebackersknegt cu. 011-13-0 2 2 26
Jan Scheltes 8 pottebakker geringh cu. 036-00-0 7 2 152
Sikke Ennes 7 potverkooper geringh 012-01-0 3 0 119
Willem Ruirds 5 potwinkel gemeen 010-17-0 1 0 88
wed. Theunis Jelles 2 potwinkeltje, klein 012-13-0 2 0 33
ds. Boelardt 6 praedicant, doopsgesinde 027-01-0 1 0 115
ds. Meyer 2 praedicant, lutersche cu. 036-07-0 3 0 24
Romke Lantingh 2 procureur gemeen 027-08-0 2 1 35
Bernardus Dreyer 7 procureur fiscael 033-01-0 1 0 128
old hopman Tuininga 7 procureur postulateur bestaet wel 053-09-0 3 1 123
Marnstra 7 procureur; oud cu. 011-09-0 2 0 129
Dani Bennze 8 pruikemaeker, mr. cu. 040-00-0 4 1 136
Anthony Groot 4 pryster, roomsch 078-13-0 4 0 59
Bonnefacius van der Haar 4 raed fiscaal ter admiraliteyt in Frieslant cu. 281-13-0 6 2 74
Albert Jelles 2 renten, leeft van gemeen 010-02-0 1 0 21
Robijn Arjens 4 rentenier bestaet wel cu. 114-01-0 3 0 74
Claes Bretton 6 rentenier cu. 036-12-0 2 0 113
Cornelis Oldaan 8 rentenier bestaet wel 030-00-0 1 0 139
vroedsman Baksma 3 rentenier cu. 036-12-0 2 0 53
Zeelis Sijl 1 rentenier welgesteld 018-19-0 1 0 17
Wybren Sierks 2 rentenier gemeen 011-12-0 1 0 34
Jelle Jetses 5 rentenier cu. 036-00-0 2 0 98
Doede Bakker 7 rentenier wel begoedight cu. 120-19-0 3 0 120
vroedsman Dirk Winia 6 rentenier cu. 042-19-0 2 0 102
Jan Bretton 1 rentenier wel bestaend cu. 086-17-0 4 1 17
Jacobus Buytenpost 7 rentenier wel begoedight cu. 124-17-0 4 0 124
burgemeester Doede Vosma 7 rentenier cu. 297-01-0 4 0 120
Gijsbert Sybes 6 rentenier bestaet wel 052-17-0 2 0 108
Jacob Harmens 6 rentenier 018-19-0 1 0 101
Jan Lenningh 3 rentenier cu. 052-17-0 2 0 50
Douwe Jacobs 6 rentenier gemeen 020-12-0 1 0 104
Albert Jansen Kalkman 3 rentenier gemeen 022-11-0 2 0 51
Hendrik Cornelis 2 rentenier reedelijk cu. 022-11-0 2 0 20
wed. vroedsman Schrik 8 renteniersche bestaet wel 054-07-0 3 0 144
Hinke Dreyer 2 renteniersche taemelijk 017-14-0 1 0 24
Deeltje Hendriks 6 renteniersche gemeen 014-15-0 1 0 114
wed. Jan Scheltema 6 renteniersche 022-01-0 1 0 103
wed. Pieter Gosses 6 renteniersche gemeen 018-19-0 1 0 109
Teuntje Feykes 6 renteniersche 022-05-0 1 0 104
wed. ds. Oneides 8 renteniersche bestaet wel 075-00-0 5 0 152
wed. Ollema 7 renteniersche zie Dani?l Tausain -- 1 0 125
wed. vroedsman Bontekoe 6 renteniersche 042-19-0 2 0 114
wed. dr. Crijtenburgh 8 renteniersche bestaet wel 040-19-0 1 1 147
wed. burgemeester Lanting 2 renteniersche 039-19-0 2 0 35
Emmetje Thomas 2 renteniersche taemelijk 011-12-0 1 0 35
Lolkjen Rinkes 7 renteniersche 057-04-0 2 0 128
wed. Wybe Bakker 6 renteniersche gemeen 014-15-0 1 0 113
wed. Wybe Haenekuik 2 renteniersche bestaet wel 057-04-0 2 0 35
wed. Pyttje Jans 6 renteniersche 022-05-0 1 0 104
wed. Symon Jacobs 3 rentenierske geeft godsdienst onderwijs 014-09-0 2 0 53
Douwe Douwes 4 riedmaeker maetigh cu. 027-09-0 2 1 67
Evert Poulus 5 riedmaeker bestaet wel cu. 020-09-0 2 0 89
Pieke Zacharias 3 rogmeeter geringh cu. 011-13-0 3 0 39
Jan Claesen Kool 2 rogmeeter geringh cu. 011-13-0 2 2 21
Klaas Louwrens 2 rogverschieter cu. 011-13-0 3 1 36
Pytter Johannes 3 ruilbuiter geringh 017-13-0 2 2 38
Johannes Baltus 5 ruilbuiter gemeen cu. 025-03-0 2 2 83
Allert Krol 5 ruilbuiter gemeen cu. 015-13-0 4 0 89
Abe Lenses 2 ruilerbuiter cu. 018-17-0 2 4 26
Matthijs Waller 6 rustmeester onder Leewe -- 0 0 107
Jan Broers 4 sackedraeger maetigh cu. 018-01-0 2 0 68
Jan Allerts 2 sackmaeker cu. 011-09-0 2 0 34
Dominicus de Vries 7 saedelmaeker gering 011-13-0 2 1 123
Jan de Graaf 7 saedelmaeker geringh cu. 012-13-0 2 0 122
Haye Willems 1 sakkedraeger cu. 011-13-0 4 0 16
Lammert Jansen 2 sakkedraeger 007-17-0 1 0 31
Arnoldus Ydes 5 sakkedraeger gemeen cu. 011-13-0 2 1 86
Pytter Jacobs 5 sakkedraeger gemeen cu. 011-09-0 2 0 90
Tymon Tijssen 7 sakkedraeger geringh cu. 011-13-0 4 1 130
Jan Sikkes 5 sakkedraeger gering 007-17-0 1 0 84
Freerk Tjeerds 5 sakkedraeger geringh cu. 011-13-0 4 1 91
Broer Tjeerds 3 sakkedraeger reedelijk 016-01-0 1 1 53
Ype Broers 4 sakkedraeger maetigh cu. 018-13-0 4 0 56
Tjerk Lolkes 3 sakkedraeger reedelijk 018-01-0 2 0 55
Anthoni Eises 2 sakkedraeger cu. 011-13-0 3 0 28
Uike Jans 6 sakkemaeker gemeen 007-17-0 1 0 116
Yske Klaeses 7 scheeps- en huistimmerman maetigh bestaen 018-19-0 1 0 128
Anne Sytses 8 scheepstimmerbaas cu. 040-00-0 2 1 154
Sytse Annes 5 scheepstimmerbaes cu. 040-00-0 4 0 99
Lammert Sybrens 5 scheepstimmerknegt cu. 020-05-0 4 1 98
Tijs Hendriks 5 scheepstimmerknegt cu. 024-01-0 4 0 97
Pals Bokkes 4 scheepstimmerman 011-01-0 1 2 76
Lammert Andeles 2 scheepstimmerman cu. 016-13-0 3 1 31
Jurjen Fongers 4 scheepstimmerman cu. 015-16-0 2 0 67
Gerrit Jansen 8 scheepstimmerman cu. 011-13-0 2 1 153
Heere Ruurds 8 scheepstimmerman cu. 020-00-0 5 0 137
Andrys Tjerks 6 scheepstimmerman cu. 028-00-0 2 1 108
Jacob Ypes 2 scheepstimmerman cu. 015-13-0 2 0 33
Doitse Anis 4 scheepstimmerman cu. 017-05-0 4 1 78
Alle Simons 6 scheepstimmerman cu. 027-13-0 4 0 115
Rinse Pytters 4 scheepstimmerman cu. 018-16-0 2 0 77
Tjeerd Seerps 0 scheepstimmerman 040-00-0 4 2 155
Gerrit Geerts 5 scheepstimmerman cu. 022-00-0 2 3 93
Simon Sjoerds 4 scheepstimmerman gering cu. 019-01-0 2 1 74
Bauke Cornelis 6 scheepstimmerman cu. 030-14-0 2 0 112
Jan Willems 1 scheepstimmerman 018-00-0 1 0 12
Jelle Jocchums 2 scheepstimmerman cu. 020-09-0 4 3 24
Yme Jansen 8 scheepstimmerman cu. 030-00-0 5 2 149
Hibbe Gabbes 7 scheepstimmerman cu. 018-00-0 2 0 124
Gerrit Claeses 5 scheepstimmerman cu. 017-08-0 2 1 83
Lolke Henninghs 8 scheepstimmerman cu. 011-09-0 2 0 153
Hendrik Tijssen 1 scheepstimmerman cu. 017-00-0 2 0 15
Feyte Tjommes 3 scheepstimmerman cu. 017-05-0 4 1 54
Jan Holkes 8 scheepstimmerman cu. 022-00-0 2 1 138
Albert Doedes 2 scheepstimmerman cu. 014-09-0 2 0 20
Jan Doekes 1 scheepstimmerman gemeen 018-00-0 1 0 10
Jan Feykes 8 scheepstimmerman cu. 025-03-0 2 2 146
Feyke Sjoerds 3 scheepstimmerman, klein winkeltje cu. 017-13-0 2 2 40
Wattje Jacobs 7 scheepstimmerman, nae Indi seer gering cu. 011-13-0 2 2 131
Hendrik Dirks 5 scheepstimmerman, vaerd voor maetigh cu. 015-06-0 2 1 96
Remmert Theunis 1 scheepstimmerman, vaert voor cu. 018-00-0 2 1 10
Cornelis IJsbrands 6 scheepstimmerman, waert voor bestaet gemeen 007-17-0 1 0 109
Harke Gaeles 6 scheepstimmermansknegt cu. 011-13-0 4 1 109
Douwe Arjens 1 scheepstimmermansknegt cu. 020-17-0 5 1 6
Wybe Claeses 4 scheepstimmermansknegt cu. 015-06-0 2 1 60
Ate Folkerts 0 scheepstimmermansknegt cu. 011-13-0 2 1 155
Wyger Alberts 6 scheepstimmermansknegt cu. 021-05-0 2 2 104
Johannes Freerks 8 scheepstimmermansknegt cu. 020-00-0 2 3 137
Broer Fongers 7 scheepstimmermansknegt cu. 011-13-0 4 1 131
wed. Klaas Willems 2 scheerster 006-16-0 2 0 28
Theuntje 8 scheerster geringh 006-12-0 1 0 140
Engeltje 8 scheerster geringh 006-12-0 1 0 141
Sjoerdtje 8 scheerster geringh 006-12-0 1 0 140
Antje Folkerts 7 scheersters, twee en Claeske Folkerts, geringh 011-09-0 2 0 122
Jan Eerks 2 schildener en ferwer cu. 011-13-0 2 1 32
Otte Joris 8 schipper maetig cu. 036-07-0 3 0 142
Douwe Simons 1 schipper varende een galjoot 035-09-0 2 3 1
Sybrand Taekes 8 schipper maetigh cu. 022-08-0 3 0 140
Johannes Hyltjes 8 schipper bestaet maetig cu. 036-12-0 2 0 142
Jan Poppes 6 schipper bestaet wel cu. 056-19-0 5 2 105
Jetse Wouters 4 schipper bestaet maetigh cu. 030-00-0 2 1 79
Tytte Scheltes 8 schipper maetigh cu. 025-00-0 2 0 153
Jurre Hendriks 8 schipper maetigh cu. 030-00-0 2 1 149
vroedsman Meye H. Meyer 1 schipper 048-07-0 2 0 11
Pieter Meetje 4 schipper bestaet wel cu. 077-01-0 5 2 77
Anne Hyltjes 8 schipper maetig cu. 036-12-0 2 0 142
Sjoerd Hendriks 2 schipper en coopman cu. 050-00-0 3 0 36
Rein Swael 8 schipper op 't admiraliteytsjagt bestaet wel cu. 055-00-0 3 1 139
Hein Joukes 1 schipper op een galjoot cu. 040-09-0 2 3 3
Hauke Hilles 4 schipper, Bolswarder 014-15-0 1 0 69
Frans Hessels 4 schipper, Bolswerder cu. 015-06-0 2 1 69
Jan Hessels Swart 5 schipper, geweesen cu. 030-14-0 2 0 98
Enogh Sjoerds 6 schipper, old reedelijk cu. 030-00-0 2 0 105
Hessel Doekles 5 schipper, old bestaet wel cu. 028-07-0 2 0 98
Sybren Symons 1 schipper, old gering 010-17-0 1 0 11
Freerk Sybrens 6 schipper, old reedelijk cu. 040-19-0 6 1 106
Yde Pytters 2 schipper, old en coopman in kalk en steen cu. 031-07-0 2 0 34
Minne Ages 3 schipper, Sneeker gering cu. 011-13-0 4 0 41
Antoni Vink 4 schipslaeper maetig cu. 031-04-0 2 1 68
Sjouke Martens 4 schipslaeper maetigh cu. 026-12-0 2 3 71
Hendrik Postma 8 schipslaeper geringh 011-09-0 2 0 152
Urk Freedriks 2 schoen- en leestmaeker cu. 014-09-0 2 0 28
Henne Sipkes 4 schoenlapper geringh cu. 012-13-0 2 0 75
Tjalling Jansen 1 schoenlapper cu. 020-00-0 2 0 3
Jan Lammerts 5 schoenlapper geringh cu. 011-13-0 4 0 99
Dirk Bolta 1 schoenlapper cu. 011-09-0 2 0 13
Hans Jacobs 3 schoenlapper gering cu. 011-13-0 5 2 42
Douwe Sybes 3 schoenlapper seer geringh 007-17-0 1 0 54
Uilke Foekes 5 schoenlapper gemeen cu. 011-09-0 2 0 87
Jetse Dirks 3 schoenmaeker geringh 011-13-0 3 3 43
Pytter Gerryts 4 schoenmaeker maetigh cu. 015-17-0 2 2 77
Gerben Johannes 7 schoenmaeker en winkelier cu. 036-07-0 3 0 125
Jelle Hayes 8 schoenmaeker, mr. cu. 017-06-0 3 0 143
Pieter Dirks 1 schoenmaeker, mr. gemeen cu. 017-13-0 2 2 17
Jan Sybrens 7 schoenmaeker, mr. maetigh cu. 022-01-0 2 4 120
Bauke Martens 6 schoenmaeker, mr. 022-11-0 2 0 113
Sjoerd Harmens 1 schoenmaeker, mr. cu. 020-09-0 2 0 1
Cornelis Lautenbach 6 schoenmaeker, mr. cu. 017-17-0 3 1 108
Doeke Pytters 6 schoenmaeker, mr. gemeen cu. 028-16-0 3 4 106
Jan Jansen 7 schoenmaeker, mr. cu. 018-01-0 2 0 118
Gerryt Gerrits 1 schoenmaeker, mr. gemeen cu. 020-01-0 2 2 10
Jouke Douwes 6 schoenmaeker, mr. geringh cu. 017-00-0 2 0 103
Sierk Cornelis 6 schoenmaeker, mr. 017-00-0 1 0 111
Abel Dirks 5 schoenmaeker, mr. 018-16-0 2 0 84
Bonne Douwes 4 schoenmaeker, mr. cu. 028-05-0 2 3 67
Age Alberts 7 schoenmaeker, mr. 036-00-0 3 1 131
Cornelis Pieters 5 schoenmaeker, mr. gemeen 010-17-0 1 0 88
Claes Doedes 5 schoenmaeker, mr. en turfdrager gemeen cu. 029-09-0 3 0 82
Lammert Dirks 4 schoenmaekersknegt cu. 011-09-0 2 0 57
Pybe Jacobs 8 schoenmaekersknegt cu. 011-13-0 2 2 141
Hylke Orks 2 schoenmaekersknegt cu. 011-13-0 2 3 34
Marten Everts 5 schoenmaekersknegt 007-17-0 1 0 83
Jelle Pytters 5 schoenmoekersknegt 007-17-0 1 0 99
Freerk Hendriks 1 schoolkinders, houdt cu. 011-09-0 2 0 9
Dirk Riemers 2 schoolkinders, houdt gering cu. 011-09-0 2 0 19
Jan Harmens 5 schoolmeester maetigh 021-04-0 2 0 96
Cornelis Edsges 8 schoolmeester geringh cu. 012-13-0 2 0 145
Jan Zacharias 4 schoolmeester geringh cu. 018-09-0 3 4 65
vroedsman Olivier 6 schoolmeester 040-00-0 2 0 108
Claes Ydes Wijngaerden 5 schoolmeester gemeen cu. 019-13-0 3 1 84
Jan Roorda 2 schrijver wel begoedigt 168-10-0 2 0 34
Albert de Vries 1 schuitschipper gemeen cu. 014-08-0 4 0 15
Doekle Wybes 5 schuitschipper reedelijk cu. 039-07-0 6 0 93
Tjebbe Gerrits 1 schuitschipper cu. 030-00-0 4 2 8
Wybe Doekles 5 schuitschipper gemeen cu. 017-00-0 2 0 96
Yde de Groot 7 schuitschipper geringh cu. 018-01-0 2 0 128
Nanningh Hendriks 2 schuitschipper reedelijk cu. 029-04-0 5 0 23
Pieter Alefs 1 schuitschipper gemeen cu. 025-00-0 3 0 9
Poppe Hendriks 8 schuitschipper maetigh cu. 050-00-0 3 1 135
Okke Jarighs 1 schuitschipper gemeen cu. 025-00-0 2 0 8
Pier Wouters 4 schuitschipper 046-11-0 3 0 59
Dirk Ypkes 1 schuitschipper suinigh cu. 011-13-0 3 0 5
Albert Jacobs 2 schuytschipper cu. 016-17-0 2 3 24
secretaris c.s. van Idsinga 8 secretaris bestaet wel 120-00-0 6 0 139
J. Wetsens 7 secretaris van de vijfdeels dijken bestaet wel cu. 107-03-0 6 0 127
Douwe Hanekuik 1 seepsieder wel begoedigt cu. 135-15-0 3 3 4
Freerk Wybes 6 seepsiedersknegt geringh cu. 011-09-0 5 2 116
Tuimelaer 2 sergiant -- 0 0 25
Wiltens 8 sergiant onder Leewe -- 0 0 150
Douwe Pytters 8 setschipper maetig cu. 030-14-0 2 0 144
Douwe Zeilmaeker 6 setschipper gering cu. 031-09-0 2 2 104
Jan Rijkerts 8 setschipper geringh cu. 011-13-0 2 0 137
Jan Bakker 8 setschipper maetigh cu. 036-03-0 4 1 141
Johannes Freedriks 3 setschipper reedelijk cu. 025-00-0 3 1 55
Tjeerd Joukes 1 setschipper cu. 030-00-0 2 3 8
Pieter Daams 8 setschipper gemeen cu. 035-11-0 3 0 144
Sander Annes 8 setschipper maetigh cu. 028-05-0 4 1 142
Dirk Sandstra 7 setschipper maetigh cu. 035-00-0 2 4 123
Pytter Matthijssen 8 setschipper maetigh cu. 028-05-0 2 3 138
Marten Dirks 4 setschipper geringh 024-03-0 3 1 57
Lolke Jacobs 5 setschipper gemeen cu. 028-05-0 2 3 99
Hendrik Harmens 2 setschipper cu. 017-13-0 2 2 31
Claas Foekes 1 setschipper op een galjoot 025-00-0 2 0 9
Marten Jansen 1 setschipper op een schuite cu. 012-13-0 2 0 2
Gerben Douwes 1 setschipper op een smack cu. 026-01-0 2 4 7
Jacob van Beemen 7 silversmid maetigh cu. 028-07-0 2 0 126
Everardus Wiaerda 2 silversmid, mr. 030-00-0 2 1 26
Fedde Accronius 7 silversmid, mr. bestaet wel 064-08-0 4 0 124
Sybout Buma 5 silversmid, mr. bestaet wel 048-07-0 2 0 96
Gerrit Sipkes 5 silversmidsknegt gemeen 007-17-0 1 0 99
Wyntjen Rost 4 sjouwer gering cu. 011-09-0 2 0 78
Jan Gerbens 5 sjouwer gering cu. 011-13-0 3 3 90
Jacob Sybes 8 sjouwer bestaet geringh cu. 011-09-0 2 0 151
Beernt Adams 7 sjouwer gealimenteerdt cu. -- 3 2 119
Doede Alberts 8 sjouwer gering cu. 011-09-0 2 0 146
Jan Jansen de Wit 7 sjouwer bestaet geringh cu. 011-13-0 3 0 120
Claes Jansen 4 sjouwer gealimenteerdt cu. -- 3 0 70
Claas Gerryts 4 sjouwer bestaet geringh cu. 011-09-0 2 0 77
Douwe Tomas 8 sjouwer gering cu. 011-13-0 3 2 139
Hendrik Jansen 8 sjouwer bestaet maetigh cu. 018-01-0 2 0 136
Jan Hendriks 4 sjouwer seer geringh cu. 011-09-0 2 0 57
Heere Adams 5 sjouwer geringh cu. 011-09-0 2 0 92
Stoffel Pytters 7 sjouwer bestaet geringh 011-13-0 1 2 126
Wiltetus Hendriks 7 slaeger, mr. maetig cu. 046-11-0 3 0 128
Lieuwe Tjerks 4 slaegersknegt geringh cu. 011-13-0 2 2 57
Jan Rijks 3 sleefmaeker maetigh 011-13-0 1 1 40
Homme Claesen 8 sleefmaeker maetig cu. 025-00-0 2 0 151
Pytter Alberts 6 sleefmaeker gemeen cu. 022-11-0 2 0 104
Heere Pytters 8 sleefmaeker geringh cu. 018-00-0 3 1 150
Dirk Jacobs 5 sleefmaeker, mr. reedelijk cu. 018-16-0 2 0 95
Pieter Tjeerds 2 sleefmaeker, mr. redelijk cu. 029-09-0 3 0 33
Dirk Cornelis 3 sleefmaeker, mr. reedelijk cu. 031-09-0 2 2 49
Keimpe Tjeerds 5 sleefmaeker, mr. cu. 041-15-0 3 0 88
Robijn Cornelis 5 sleefmaeker, mr. redelijk cu. 018-01-0 2 0 93
Ype Willems 7 sleeper gering 011-13-0 5 0 129
wed. Christiaen Claeses 7 sleepersche geringh 008-09-0 2 0 118
Tjeerd Gerrits 3 sleepersknegt geringh cu. 012-13-0 2 0 43
Folkert Jacobs 5 slotmaeker, mr. gemeen cu. 026-00-0 5 0 86
Jacob Jelles 3 slotmaeker, mr. maetigh cu. 020-01-0 2 2 93
Jacob Folkerts 7 slotmaeker, mr. maetigh cu. 017-08-0 2 1 118
Watse Pieters Meetje 8 smackschipper maetig cu. 027-13-0 6 3 153
Jan Jansen Amlander 1 smalschipper reedelijk cu. 030-00-0 2 1 18
Gerrit Jacobs 3 smid, mr. seer geringh cu. 011-13-0 2 2 39
Jan Hendriks 2 smid, mr. en sleeper 010-17-0 1 0 37
Ysbrand Ypes 4 smidsknegt gering cu. 011-13-0 2 2 67
wed. Jan Jacobs 2 smidswinkel, houdende een 020-09-0 4 3 32
Pytter Frits 6 soldaat onder Leewe -- 0 0 107
Jan Reffkes 5 soldaat, de man gealimenteerdt met turf cu. -- 3 0 94
Lammert Jansen 3 soldaat, militaire cu. 011-13-0 3 0 39
Harmen Hendriks 4 soldaet gealimenteerdt cu. -- 3 2 58
Coene Visscher 1 soldaet -- 0 0 3
Albert Jansen 3 soldaet -- 0 0 42
Pytter Plas 3 soldaet -- 0 0 42
Wessel 3 soldaet -- 0 0 45
Fredrik Jans 3 soldaet vrouw winkeltje 006-12-0 1 0 43
Yde Keyser 1 soldaet gealimenteerd -- 5 3 7
Geert Ruyter 4 soldaet onder Leewe -- 0 0 59
Coenraad Fredenburgh 4 soldaet onder Leewe -- 0 0 61
Barent Wolf 7 soldaet onder Leewe -- 0 0 118
Lourens Lents 3 soldaet ten oorlogh, als cu. 011-13-0 2 1 43
Abraham Bouman 4 soldaet, geappoincteerde 007-17-0 1 0 66
wed. Frans Zeeman 4 sonder bedrijf 020-09-0 2 0 76
Jan Bakker 7 sonder bedrijff gering cu. 018-01-0 2 0 131
wed. Symon Fokkes 8 sonder bedrijff maetigh 020-00-0 1 0 134
Sytse Folkerts 8 sonder bedrijff geringh 007-17-0 1 0 146
erven Hyltje Joris 8 sonder bedrijff maetig 036-07-0 3 0 142
Antje Harmens 8 sonder bedrijff maetigh 014-15-0 1 0 150
Ruird Robijns 8 sonder bedrijff gering cu. 022-08-0 3 0 142
wed. Haringh Claeses 8 sonder bedrijff maetigh 021-01-0 3 0 138
Antje Scheltes 8 sonder bedrijff geringh 006-12-0 1 0 150
Jan Jansen de Boer 3 soutdraeger gemeen 015-01-0 3 0 54
Hendrik Jansen 3 soutdraeger maetigh cu. 015-05-0 3 2 51
Sybren Jocchums 3 soutdraeger maetig cu. 025-00-0 2 3 54
Jacob Tjerks 1 soutdraeger cu. 020-08-0 2 1 15
wed. Trijntje Hiddes 5 soutkeet, werkt in de 006-16-0 1 2 92
wed. burgemeester Menalda 2 soutsiedersche 055-00-0 2 0 35
Hans Warners 3 spinbaes op de stadspinsolder reedelijk cu. 023-15-0 3 0 44
Lijsbeth Claeses 1 spinster seer gering 006-12-0 1 0 14
Grytje Hendriks 1 spoelster pauper 006-12-0 1 0 16
Maertje Theunis 2 spoelster 006-12-0 1 0 30
wed. Claas Mattheus 5 spoelster bestaet geringh 006-16-0 3 0 90
wed. Trijntje Dirks 3 spoelster geringh 006-12-0 1 0 50
wed. Claas Jansen 2 spoelster wint niets 006-12-0 1 0 29
Eelkjen Jacobs 6 spoelster gering, door vrinden onderhouden 006-12-0 1 0 112
wed. Jan Wybrens 5 spoelster gering 006-12-0 1 0 90
wed. Roelof Wetsens 4 spoelster zijnde arm 006-16-0 1 2 71
wed. Sjiouke Tjeerds 6 spoelster geringh 006-12-0 1 3 110
wed. Ynskjen Jilts 2 spoelster geringh 006-16-0 1 2 30
Antje Emmeriks 8 spoelster gering, met haer broeder matroos 011-09-0 2 0 145
wed. Claas Wopkes 2 spoelster gering 006-12-0 2 0 27
wed. Pytter Pyters 4 spoelster gering 019-05-0 5 0 67
Antje Gerrits 3 spoelster bestaet geringh 006-12-0 1 0 40
Antje Pytters 5 spoelster geringh bestaen 006-12-0 1 0 91
wed. Dirk Uilkes 5 spoelster bestaet geringh 015-13-0 4 0 81
wed. Saepe Theunis 3 spoelster bestaet geringh 006-12-0 1 0 52
wed. Fokke Abbes 7 spoelster seer gering 006-12-0 1 0 119
wed. Frans Fransen 7 spoelster seer gering 006-16-0 1 1 123
Bocke Rienstra 7 stadsboumeester en winkelier cu. 043-17-0 4 0 132
Harmanus Viedelius 7 stadsrentemeester 039-19-0 2 0 119
Cornelus Ecoma 2 stadsschoolmeester cu. 060-00-0 2 3 37
Floris Ydes 8 stadstimmerknegt cu. 017-05-0 4 1 145
Jocchum Cornelis 7 stadstimmerknegt gering cu. 011-13-0 5 1 130
Neeltje Greolds 7 stadsvroedvrouw maetigh 017-00-0 1 0 129
Rinse Tjepkes 5 stalknegt van Vosma cu. 018-16-0 2 0 84
Tytte Ruirds 2 stalman reedelijk cu. 045-00-0 3 4 25
Heere Gerbens 2 stalman cu. 022-00-0 3 0 29
Tjerk Jans 1 steenvoerder gemeen cu. 022-03-0 2 2 5
Trijntje Harmens 4 stijffster gering 006-12-0 1 0 70
wed. Grytje Heeremyt 5 stijffster bestaet maetigh 016-12-0 1 0 95
Emke Johannes 5 stijffster bestaet 011-12-0 1 0 97
Pyttje Heeres 6 stijffster geringh 006-12-0 2 0 102
wed. Marten Lammerts 1 stijfster gering bestaen 006-16-0 1 2 11
Aefke Everts 8 stijfsters en Tjietske Everts, geringh bestaen 006-16-0 2 0 151
Aris Dreyer 7 stoeldrayer maetig cu. 022-11-0 2 0 128
Jacob Jerimias 5 stoeldrayer, mr. maetigh cu. 025-14-0 2 0 84
Pieter Aris 7 stoeldrayersknegt cu. 011-13-0 3 2 132
wed. Jan Tjeerds 5 stoelsetster gemeen 009-12-0 1 0 85
Pytter Beernts 2 stoelwinder seer geringh cu. 011-13-0 5 0 31
Johannes Hendriks 1 stokersknegt cu. 019-05-0 5 0 6
Cornelis Geerts 8 stokersknegt gemeen cu. 011-09-0 2 0 150
Johannes Caspers 7 stookersknegt maetigh cu. 011-13-0 3 0 125
Poulus Jansen 8 stookersknegt geringh cu. 012-01-0 3 0 145
Wigle de Vries 1 strandmeester binnendijx cu. 044-14-0 2 4 11
Thomas Feykes 8 stuirman maetig cu. 011-13-0 4 2 149
Jacob Ottes 8 stuirman bestaet maetigh cu. 011-13-0 2 3 153
Andle Bonnes 8 stuirman bestaet matigh cu. 020-09-0 4 3 148
Wyger Dirks 8 stuirman maetig cu. 018-01-0 2 0 145
Rintjen Annes 6 stuirman maetigh cu. 023-13-0 2 2 109
Eeltje Pieters 8 stuirman maetigh cu. 018-01-0 2 0 154
Sipke Pytters 6 stuirman op 't Princejagt 025-09-0 2 0 114
Tytte Jans 6 stuirman, vaerd voor cu. 019-13-0 3 1 113
Simon Claeses 5 stuirman, vaerend als cu. 015-06-0 2 1 81
Syble Hayes 8 stuirman, vaert voor cu. 020-00-0 4 1 141
Jan Wybes 8 stuurman op 't admiraliteytsjagt cu. 029-05-0 6 4 139
Hendrik Taek 6 suikerbackersknegt cu. 012-13-0 2 0 112
Klaas Sybrens 1 suikerbackersknegt cu. 017-05-0 4 1 13
Ysbrand Thomas 1 suikerbakkersknegt cu. 013-01-0 2 1 16
Hendrik Freedriks 6 suikerbakkersknegt cu. 011-13-0 2 3 112
Hendrik Duman 2 suikerbakkersknegt cu. 018-03-0 2 1 30
Mathijs Hagelberg 6 tamboer onder B. Leewe -- 0 0 112
Theodorus Gerrits 4 tamboer onder Leewe -- 0 0 66
Dirk Jansen 2 ticchelaersknegt cu. 011-13-0 2 2 34
wed. burgemeester Weima 2 ticchellaerske begoedigdt 078-19-0 3 0 35
Wybe Pieters 2 ticchellaersknegt vrijgesel 007-17-0 1 0 31
Jacob Sybes 5 timmerman gemeen cu. 018-01-0 2 0 88
Tjeerd Cornelis 5 timmerman gemeen cu. 017-00-0 2 0 81
Jacob Jetses 8 timmerman geringh cu. 011-13-0 2 2 143
Schelte Sipkes 5 timmerman geringh cu. 016-09-0 2 5 97
Heyn Freerks 5 timmerman reedelijk cu. 022-11-0 2 0 86
Cornelis Cornelis 8 timmerman maetigh cu. 013-01-0 2 0 139
Pytter Hylkes 8 timmerman maetigh cu. 019-01-0 2 1 150
Jacob Tjallings 4 timmerman gemeen cu. 023-12-0 2 2 73
Tjerk IJsenbeek 4 timmerman gemeen cu. 018-01-0 2 0 56
Pytter Reynders 5 timmerman gemeen cu. 021-15-0 2 1 82
Jacob Wouters 1 timmerman, mr. 014-15-0 1 0 9
Sjoerd Johannes 5 timmerman, mr. cu. 032-00-0 3 0 97
Eelke Jelles 2 timmerman, mr. reedelijk 022-11-0 2 0 20
Jan Andries 2 timmerman, mr. gemeen 028-00-0 2 1 35
Hendrik Cornelis 8 timmerman, mr. cu. 020-17-0 5 1 148
Poulus Dirks 4 timmerman, mr. maetig cu. 027-15-0 2 1 60
Tjebbe Gosses 4 timmerman, mr. maetigh cu. 024-16-0 3 0 71
Hendrik Fransen 3 timmerman, mr. maetigh cu. 021-15-0 2 1 39
Claas Norel 2 timmerman, mr. geringh cu. 020-01-0 2 2 25
Dirk Cornelis 7 timmerman, mr. maetigh cu. 030-00-0 2 2 123
Ellert Jansen 6 timmerman, mr. maetigh cu. 020-09-0 2 0 116
Fokke Simons 4 timmerman, mr. maetig cu. 036-07-0 3 0 73
Sybren Hendriks 6 timmerman, mr. cu. 044-01-0 6 2 107
Doeke Symons 2 timmerman, mr. en pannebakker cu. 031-14-0 3 2 23
Douwe Gabbes 2 timmerman, mr. en winkelier cu. 022-03-0 2 2 37
Jan Baentjer 2 timmermansknegt gealimenteerdt cu. -- 4 5 23
Jan van Blessum 4 timmermansknegt geringh cu. 018-01-0 2 6 69
Hendrik Sybrens 6 timmermansknegt geringh cu. 011-09-0 2 0 107
Bouwe Claeses 2 timmermansknegt cu. 017-09-0 2 3 29
Broer Wybrens 4 timmermansknegt geringh cu. 017-13-0 2 2 67
Jacob Baukes 6 timmermansknegt gemeen cu. 014-09-0 2 0 109
Pieter Eelkes 4 timmermansknegt sober cu. 017-08-0 2 1 60
Jan Eellerts 8 timmermansknegt geringh cu. 013-05-0 2 3 145
Marten Fokkes 7 timmermansknegt geringh 006-12-0 1 0 119
Pieter Jansen 3 timmermansknegt cu. 011-13-0 3 4 41
Tjebbe Spannenburgh 4 tinnegieter maetig cu. 025-00-0 2 0 58
vroedsman Siccama 6 tinnegieter, mr. cu. 055-09-0 4 0 103
Johannes van Zeyst 5 toornblaeser gemeen cu. 018-17-0 4 2 84
Lolke Sytses 6 trekschipper reedelijk 012-04-0 1 0 109
Jan Tabes 7 trekschipper geringh cu. 012-13-0 2 0 121
Jan Sybes 2 trekschipper 022-11-0 2 0 32
Ulbe Jans Menalda 2 trekschipper goed bestaen cu. 032-15-0 2 0 25
Lieuwe Willems 2 trekschipper cu. 024-15-0 2 1 37
Jan Hansen 5 trekschipper maetig cu. 023-15-0 3 0 88
Jelmer Gerbens 6 trekschipper gerinh cu. 017-00-0 2 0 113
Dirk Pytters 5 trekschipper gemeen cu. 018-01-0 2 0 86
Johannes Fransbergen 3 trekschipper reedelijk cu. 014-09-0 2 0 42
Tjalling Tjallings 2 trekschipper cu. 023-13-0 2 2 37
Jacob Willems 5 trekschipper reedelijk cu. 036-03-0 4 1 93
Gijsbert Gerrits 4 trekschipper geringh cu. 015-01-0 3 0 66
Fedde Haerings 3 trekschipper geringh cu. 011-09-0 0 0 54
Bauke Cornelus 2 trekschipper cu. 015-16-0 2 0 27
Douwe Pieters 5 trekschipper en schoenmaker cu. 026-00-0 5 0 80
Jacob Eyberts 1 trekschipper en winkelier cu. 028-07-0 2 0 15
Simon Sybrens 2 trekschipper op Leeuwarden et vice versa cu. 014-09-0 2 0 20
Johannes Harings 8 trompetter op 't admiraliteytsjagt bestaet van sijn bedieninge 018-00-0 1 0 149
Jacobus Reeman 4 trompetter Princejagt 022-11-0 2 0 79
Age Cornelis 2 turf- en sakkedraeger cu. 015-13-0 4 0 30
Albert Joekkes 5 turfdraeger gealimenteerd cu. -- 3 4 80
Taeke Heyns 7 turfdraeger maetigh 014-05-0 2 1 120
Ype Heeres 7 turfdraeger geringh cu. 015-01-0 3 0 120
Harrit Eeuwes 5 turfdraeger maetigh cu. 019-13-0 3 1 91
Gerrit Jacobs 5 turfdraeger maetigh cu. 020-00-0 2 1 94
Claas Jacobs 1 turfdraeger cu. 020-00-0 4 1 7
Jurjen Jansen 7 turfdraeger maetigh cu. 017-08-0 2 1 119
Okke Doedes 1 turfdraeger cu. 016-13-0 3 1 6
Roelof Tjerks 2 turfdraeger cu. 014-09-0 2 0 28
Sytse Andries 3 turfdraeger reedelijk cu. 015-06-0 2 1 50
Theunis Wouters 4 turfdraeger geringh 019-05-0 1 2 62
Wybe Jansen 6 turfdraeger geringh cu. 011-13-0 4 1 102
Wybe Durks 2 turfdraeger cu. 011-13-0 2 1 24
Gerrit Gerrits 2 turfdraeger cu. 011-13-0 2 2 33
Hille Claeses 5 turfdraeger gemeen cu. 021-09-0 4 1 81
Jan Annes 4 turfdraeger geringh cu. 018-03-0 2 1 66
Cornelis Jacobus 5 turfdraeger reedelijk cu. 027-03-0 3 1 80
Frans Pytters 6 turfdraeger maetigh cu. 017-00-0 2 0 115
Tjeerd Sandstra 2 turfdraeger cu. 017-00-0 2 0 30
Hans Abrahams 5 turfdraeger sober cu. 011-13-0 2 5 83
Jacob Folkerts 7 turfdraeger maetigh cu. 028-07-0 2 0 121
Pieter Joosten 3 turfdraeger cu. 012-13-0 2 0 50
Feyte Hoytes 2 turfdraeger cu. 011-13-0 3 2 26
Jan de Boer 3 turfdraeger redelijk 018-01-0 2 0 41
Tjebbe Douwes 8 turfdraeger geringh cu. 014-17-0 2 4 138
Eeke Sjoerds 3 turfdraeger en geleybackersknegt reedelijk 017-00-0 1 0 55
Abbe Jansen 7 turfdraeger en winkelier cu. 030-00-0 3 1 124
Hendrik Jacobs 1 turfdraeger en winkelier cu. 017-08-0 2 1 12
Wopke Johannes 3 turfdraeger, trekschipper en winkelier maetigh cu. 029-09-0 3 0 39
Hendrik Dani?ls 5 turfdrager geringh cu. 017-09-0 2 3 91
Pieter Claeses 3 turffdraeger en weever cu. 011-13-0 2 2 40
wed. Fijke Broers 1 turfmeetster geringh 010-04-0 2 0 12
wed. Yffke Willems 5 turfmeetster geringh 006-12-0 1 0 86
Antje Pytters 8 turfmeetster geringh 006-12-0 1 0 151
wed. Antje Hendriks 5 turfmeetster geringh 006-16-0 2 0 84
wed. Jilt Baukes 3 turfmeetster seer gering 006-12-0 1 0 39
Albertje Willems 6 turfmeetster gemeen 006-12-0 1 0 110
wed. Lieuwe Huberts 6 turfmeetster goed bestaen 018-01-0 2 0 105
wed. Hendrik Martens 5 turfmeetster soober 006-16-0 5 1 98
wed. Cornelis Thomas 7 turfmeetster gering 006-16-0 1 2 123
Jaepjen Pytters 5 turfmeetster geringh 006-16-0 1 1 96
wed. Gerben Menses 5 turfmeetster geringh 006-16-0 2 0 95
Andries Jansen 2 turfvaarder cu. 018-00-0 2 0 28
Jacob Poppes 2 turfvoerder cu. 020-03-0 3 0 30
Heere Hoytes 5 turfvoerder gemeen cu. 021-09-0 4 1 87
Boote Gerbens 5 turfvoerder reedelijk cu. 017-00-0 2 0 93
Wybren Bartels 5 uirwerkmaeker gemeen 009-01-0 1 0 94
Johannes Douwes 3 uitdraeger geringh 011-09-0 1 1 44
Gerryt Hendriks 6 uitdraeger bestaet wel cu. 025-00-0 2 0 101
wed. Sjoerd Olpherts 3 uitdraegster seer geringh 006-16-0 3 4 44
Pieter Joekes 3 uytdraeger vrijgesel 011-12-0 1 0 43
Aene Martens 7 vaerend persoon gering cu. 011-09-0 2 0 132
Rinse Abbes 7 vaerend persoon nae Oost Indi?n cu. 011-09-0 2 0 123
Jan Luitjens 4 vaerend persoon gering cu. 011-13-0 2 2 75
Okke Hessels 8 vaerendpersoon geringh cu. 018-00-0 3 1 150
Keympe Johannes 1 vaerendpersoon cu. 013-05-0 2 3 11
Jacob Jurres 8 vaerendpersoon maetig cu. 011-13-0 2 1 152
Claas Johannes 8 vaerendpersoon gemeen cu. 011-13-0 2 1 143
Dirk Tjeerds 4 vaerendpersoon geringh cu. 011-13-0 2 4 79
Claas Ypes 7 vaerendpersoon gering cu. 011-09-0 2 0 127
Regt Symons 4 vaerendspersoon geringh cu. 020-09-0 4 3 68
Warner Jacobs 6 vaerendspersoon geringh cu. 011-13-0 2 3 104
Walte Hayes 1 vaerendspersoon cu. 022-17-0 6 0 8
Meyndert Hansen 4 vaerendspersoon gering cu. 011-13-0 3 0 73
Thijs Nanninghs 5 vaerendspersoon gemeen cu. 020-00-0 2 3 95
Pieter Jocchums 5 vaerendspersoon gemeen cu. 022-11-0 2 0 85
Oede Pytters 1 vaerendspersoon gemeen cu. 025-00-0 3 0 6
Jacob Joukes 4 vaerendspersoon als scheepstimmerman gering cu. 011-13-0 2 0 71
Jetse Ottes 4 vaerendspersoon als scheepstimmerman 015-08-0 1 2 70
Jan Claesen 5 vaerendspersoon cu. 011-09-0 2 0 83
Foeke Claeses 1 vaerendspersoon en timmerman cu. 018-00-0 2 0 8
Claes Haerings 5 vaerenspersoon maetigh cu. 011-09-0 2 0 85
Sybe Andrys 7 vaerenspersoon maetigh cu. 024-14-0 3 2 125
Dirk Bartlingh 4 varkenslaeger maetigh cu. 034-09-0 2 5 69
Wytse Wassenaar 1 veerschippers gildeboode 013-05-0 1 0 3
Dirk Scheltinga 4 vendumeester en eerste clerq aen't collegie ter admiraliteyt bestaet wel 106-11-0 3 0 75
Theunis Dirks 5 verkenslaeger gemeen cu. 020-09-0 2 0 97
vroedsman Heymans 7 verver, mr. en coopman bestaet wel cu. 066-13-0 2 1 127
Age Uilenburg 7 verwersknegt maetigh wel 007-17-0 1 0 123
Theunis Arjens 2 visafdraeger geringh 007-17-0 1 0 19
wed. Sybe Aukes 1 visafdraegster 006-12-0 1 0 3
Gabe Sybesma 6 visafslaeger bestaet wel cu. 044-11-0 2 1 116
Jan Wybes Hop 7 visman bestaet maetigh cu. 024-16-0 2 3 129
Weltje Wopkes 1 vistehuisbringster 006-12-0 1 0 1
wed. Douwe Wybes 1 viswijff 006-12-0 3 1 8
wed. Claas Rintjes 7 viswijff met Jan Hendriks, van gering bestaen 011-13-0 3 1 130
Antje Lenses 1 viswijff pauper 006-16-0 2 2 7
Meyer Markus 1 vleeshouwer geringh cu. 024-14-0 3 2 17
Lieuwe Hiddes 7 vleeshouwer, mr. maetigh cu. 066-13-0 3 4 127
Sytse Hessels 7 vleeshouwer, mr. geringh cu. 018-01-0 2 0 120
Lourens Claesen 7 vleeshouwer, mr. gering cu. 017-08-0 2 1 130
Janke Wildschut 5 vlegster bestaet gemeen 006-12-0 1 0 87
Yetske Cornelis 1 vlegster geringh bestaen 006-12-0 1 0 7
Susanna Hayes 6 vlegtster seer gering 006-12-0 1 0 103
Philippus Swart 5 voorsanger van Groote Kerk bestaet wel 039-19-0 2 0 87
Pybe Talma 7 vrijgesel bestaet wel 028-00-0 1 0 132
Yie Feykes 2 vrijgezel sober bestaen 007-17-0 1 0 26
Trijntje Oosterbaan 1 vrijster gemeen bestaen 013-10-0 1 0 2
Grytje Talma 4 vrijster bestaet maetigh 029-03-0 1 0 56
wed. Swaentje Fokkes 4 vroedvrouw maetigh 015-01-0 2 0 70
Uilke Meelis 4 waegenaer geringh cu. 020-00-0 2 3 59
Ulbe Sjoukes 4 waegenaer geringh cu. 024-13-0 4 3 63
Gerben Gerryts 4 waegenmaeker maetigh cu. 018-16-0 2 0 70
Cornelis Pytters 2 waegenmaekersknegt cu. 011-13-0 2 1 37
Rein Hoytes Brouwer 6 waegmeester bestaet wel cu. swaeger en dogter 072-01-0 4 0 104
Minne Pytters 3 waeterhaelder gering cu. 011-13-0 3 3 43
Jacob Johannes 6 waeterhaelder geringh cu. 013-05-0 2 3 111
Cornelius Lourens 2 waeterhaelder voor zoutkeeten en winkelier cu. 027-13-0 3 3 24
Jurjen Carsten 4 wagenaer en herbergier cu. 060-01-0 4 0 79
Douwe Lieuwes 7 wagenmaeker en stads aschkarreman cu. 022-14-0 2 3 123
Hans Johannes 2 wagenmaeker, mr. maetigh 024-00-0 3 0 29
Wouter Arents 7 wagtgeldophaelder 028-07-0 2 0 118
Geertje Jans 6 waschter geringh 006-12-0 1 0 109
wed. Gorrit Dirks 2 waschter oud, geringh 006-12-0 1 0 27
wed. Yttje Luytjens 8 waschter gering 006-16-0 3 0 140
wed. Claaske Hobbes 3 waster bestaet geringh 006-16-0 4 0 51
Ybeltje Jans 1 waster seer geringh 006-12-0 1 0 16
Heere Wybrens 2 waterhaelder voor een zoutkeet cu. 020-01-0 2 2 37
Bouwe Gerryts 3 weever bestaet reedelijk 010-17-0 1 0 40
Hendrik Willems 6 weever reedelijk 019-13-0 3 1 112
Hendrik Reints 4 weever gering 010-02-0 1 0 61
Steeven Alberts 3 weever seer geringh cu. 014-13-0 2 2 41
Hendrik Zacharias 6 weever gemeen cu. 017-00-0 2 0 111
Beernt Burgerts 4 weever gering cu. 023-13-0 4 5 72
Steffen Gerrits 3 weever bestaet gemeen cu. 015-06-0 2 1 48
Baernt Gerrits 3 weever bestaet maetigh cu. 017-17-0 2 4 50
Beernt Jansen 5 weever bestaet gemeen cu. 017-06-0 3 0 91
Heere Harmens 4 weever geringh cu. 015-06-0 2 1 72
Bente Beernts 4 weever gealimenteerd cu. -- 2 1 75
Beernt Jansen 4 weever maetigh bestaen cu. 017-00-0 2 0 72
Sipke Sybrens 1 weever cu. 018-00-0 2 2 13
Beernt Hendriks 5 weever bestaet maetigh cu. 020-09-0 2 0 88
Jilles Pieters 3 weever bestaet geringh cu. 014-09-0 2 0 45
Beernt Jansen 3 weever maetigh cu. 017-00-0 2 0 49
Sipke Aedes 4 weever gering cu. 015-16-0 2 0 65
Beernt Harmens 3 weever bestaet taemelijk cu. 015-06-0 2 0 48
Beernt Harmens 4 weever bestaet geringh cu. 015-16-0 2 0 61
Beernt Hendriks 3 weever bestaet reedelijk cu. 019-08-0 3 0 49
Beernt Harmens 4 weever seer gering cu. 017-13-0 2 2 65
Beernt Alpherts 3 weever reedelijk cu. 030-00-0 4 2 45
Johannes Andrys 8 weever bestaet maetigh cu. 017-08-0 2 1 140
Hendrik Hansen 8 weever bestaet gemeen cu. 014-09-0 2 0 147
Hendrik Gerrits 3 weever reedelijk cu. 015-16-0 2 0 50
Joost Hendrix 1 weever bestaet wel 022-00-0 1 1 14
Hendrik Gerrits 3 weever bestaet maetigh cu. 017-13-0 2 2 49
Hendrik Arents 4 weever gering 010-13-0 1 1 74
Dirk Claesen 3 weever bestaet geringh cu. 017-13-0 3 1 46
Julianus Pieters 3 weever reedelijk cu. 015-16-0 2 0 45
Hendrik Eijberts 5 weever bestaet gemeen cu. 015-16-0 2 0 92
Hendrik Beernts 3 weever maetigh cu. 015-06-0 2 1 48
Hendrik Beernts 3 weever cu. 022-17-0 6 4 40
Hendrik Beernts 3 weever reedelijk cu. 017-13-0 2 2 50
Hendrik Alberts 3 weever bestaet qeringh cu. 016-09-0 2 5 40
Hendrik Alberts 4 weever gemeen cu. 019-08-0 3 0 64
Hendrik de Wit 4 weever bestaet geringh cu. 018-09-0 3 4 65
Caspar Christiaens 3 weever bestaet geringh cu. 011-13-0 4 1 47
Hendrik Stiphout 2 weever cu. 018-03-0 2 1 22
Casper Caspers 4 weever gering cu. 015-08-0 2 0 64
Dirk Hendriks 2 weever cu. 017-00-0 2 0 32
Hendrik Hendriks 4 weever gering cu. 011-09-0 2 0 65
Hendrik Jansen 4 weever gealimenteerd -- 1 2 78
Hendrik Jansen 3 weever geringh bestaen cu. 015-16-0 2 4 39
Oeds Gijsbert 6 weever bestaet wel cu. 018-00-0 2 0 104
Hendrik Jansen 2 weever cu. 011-13-0 2 1 27
Christiaen Gerrits 3 weever seer geringh cu. 018-09-0 3 4 44
Hendrik Jansen 3 weever reedelijk cu. 015-16-0 2 0 49
Christoffel Christiaens 5 weever bestaet geringh cu. 017-17-0 3 1 91
Hendrik Jansen 3 weever bestaet maetigh cu. 018-03-0 2 1 45
Hendrik Jansen 4 weever geringh cu. 015-16-0 2 0 67
Johannes Jarighs 8 weever gering cu. 014-09-0 2 0 148
Johan Johannes 3 weever cu. 020-03-0 3 0 42
Dirk Dirks 4 weever geringh bestaen cu. 018-01-0 2 0 73
Hendrik Hendriks 4 weever geringh cu. 017-13-0 2 2 74
Dirk Rooseboom 3 weever geringh cu. 015-01-0 3 0 50
Hendrik Hendriks 8 weever gering cu. 018-17-0 4 2 138
Hendrik Hendriks 2 weever cu. 015-16-0 2 0 19
Dirk Alberts 5 weever bestaet geringh cu. 018-05-0 3 2 86
Hendrik Merkus 2 weever cu. 019-05-0 5 0 30
Jan Jansen 6 weever gering cu. 011-13-0 2 0 110
Jan Hendriks 4 weever gering cu. 017-08-0 2 1 60
Albert Dirks 3 weever bestaet reedelijk cu. 012-13-0 2 0 52
Jan Hendriks 4 weever gering cu. 017-13-0 2 2 67
Jan Hendriks 4 weever gering cu. 017-13-0 2 2 71
Wouter Jans 4 weever gemeen 010-17-0 1 0 64
Wessel Gerrits 3 weever bestaet gemeen cu. 022-14-0 2 3 41
Jan Harmens 6 weever bestaet wel 011-12-0 1 0 112
Jan Harmens 5 weever geringh cu. 021-17-0 4 2 92
Jan Hendriks 3 weever reedelijk cu. 015-01-0 2 0 47
Jan Gerryts 3 weever reedelijk cu. 015-06-0 2 1 47
Allert Adriaans 3 weever bestaet geringh cu. 011-13-0 2 0 48
Jacob Jansen 5 weever bestaet gemeen cu. 017-13-0 2 2 96
Alef Wybes 3 weever geringh cu. 011-13-0 2 2 45
Jacob Jarigs 4 weever bestaet gemeen cu. 017-00-0 2 0 67
Jan Hendriks Boekholt 3 weever bestaet maetigh cu. 018-03-0 2 1 41
Albert Janus 3 weever bestaet geringh cu. 015-13-0 4 0 41
Jan Hendriks 1 weever cu. 011-13-0 2 2 4
Albert Gerrits 3 weever bestaet reedelijk cu. 015-16-0 2 0 46
Jan Gerrits 3 weever reedelijk cu. 017-13-0 2 2 45
Jan Gerrits 4 weever gering cu. 021-01-0 3 0 62
Jan Gerryts 3 weever redelijk cu. 017-13-0 2 3 46
Willem Josephs 1 weever cu. 016-00-0 2 2 12
Jan Beernts 3 weever bestaet maetigh cu. 018-03-0 2 1 45
Jan Beernts 4 weever bestaet geringh cu. 015-16-0 2 0 66
Willem Willems 3 weever bestaet gemeen cu. 015-06-0 2 1 47
Jan Arents 3 weever bestaet geringh cu. 020-00-0 2 3 43
Jan Arents 3 weever bestaet reedelijk cu. 017-13-0 2 2 47
Jan Alberts 3 weever bestaet geringh cu. 015-16-0 2 4 39
Jan Withuys 3 weever gering cu. 017-13-0 2 2 40
Willem Johannes 4 weever gering doch diverse getouwen cu. 026-01-0 4 2 73
Willem Jansen 5 weever gemeen cu. 019-17-0 4 0 89
Jan Gerrits 3 weever maetigh cu. 019-01-0 2 1 40
Wyger Jarigs 5 weever bestaet geringh cu. 018-17-0 4 2 81
Jan Alema 6 weever bestaet wel cu. 030-14-0 2 0 101
Jan Everts 2 weever cu. 020-00-0 2 3 37
Jan Blom 4 weever gering cu. 020-17-0 5 1 61
Willem Anthoni 5 weever bestaet geringh cu. 018-16-0 2 0 85
Willem Beernts 4 weever gering cu. 010-17-0 1 0 72
Jan Beernts 8 weever bestaet geringh cu.. 017-13-0 2 2 143
Wopke Tjepkes 6 weever bestaet maetigh 013-05-0 1 0 106
Steeven Hendriks 3 weever bestaet geringh cu. 015-06-0 2 1 46
Theunis Roosendaal 3 weever bestaet reedelijk 010-17-0 1 0 42
Theunis Alberts 4 weever gemeen 010-17-0 1 0 72
Horatius van Seyst 8 weever bestaet geringh cu. 019-05-0 5 0 153
Hubert Pieters 4 weever maetigh 009-13-0 1 0 65
Bartel Jansen 2 weever cu. 011-13-0 2 1 22
Yge Wiegers 6 weever en soon Pieter Yges, bestaet matigh 032-15-0 2 0 116
Augustinus Harmens 3 weever bestaet reedelijk cu. 015-17-0 2 2 52
Thomas Lammerts 2 weever reedelijk cu. 026-15-0 3 0 20
Beernt Lomans 4 weever maetigh 011-13-0 1 0 75
Taeke Pytters 2 weever cu. 011-09-0 2 0 27
Beernt Beernts 4 weever seer gering cu. 013-05-0 2 3 72
Beernt Beernts 5 weever bestaet geringh cu. 015-01-0 2 0 89
Hessel Lammerts 8 weever bestaet geringh cu. 011-09-0 2 0 147
Taede Dirks 4 weever bestaet geringh cu. 014-09-0 2 0 63
Beernt Beernts 2 weever cu. 020-03-0 3 0 27
Hessel Sybrens Hingst 1 weever seer geringh 007-17-0 1 0 15
Taeke Jelles 4 weever geringh cu. 019-08-0 3 0 73
Jelle Gerryts 8 weever bestaet gemeen cu. 017-09-0 2 3 136
Jan Wouters 4 weever geringh cu. 019-08-0 3 0 60
Jan Willems 3 weever bestaet maetigh cu. 015-01-0 3 0 45
Arjen Claesen 4 weever bestaet geringh cu. 012-13-0 2 0 70
Jan Oebles 6 weever gering cu. 011-13-0 2 0 108
Tjeerd Oebles 3 weever redelijk cu. 021-13-0 4 0 47
Jan Coenraeds 3 weever geringh cu. 011-13-0 2 3 41
Jan Claesen 1 weever cu. 020-00-0 2 3 15
Jan Caspers 2 weever cu. 017-08-0 2 1 29
Cobus Fransen 3 weever gealimenteerdt cu. -- 4 4 53
Jan Jansen Damast 1 weever bestaet reedelijk cu. 025-00-0 4 0 18
Jan Jansen 2 weever bestaet wel 024-16-0 3 0 32
Jan Ottes 4 weever maetig 022-00-0 2 0 62
Jan Poppes 3 weever bestaet gemeen cu. 015-06-0 2 1 48
Jan Tjeerds 3 weever taemelijk cu. 012-13-0 2 0 49
Jan Tijssen 3 weever seer geringh cu. 011-13-0 2 2 47
Arent Jansen 3 weever bestaet maetigh cu. 011-13-0 4 1 45
Arent Harmens 8 weever geringh 015-16-0 2 0 152
Jan Roelofs 4 weever bestaet geringh cu. 017-13-0 2 2 66
Tjallingh Hylkes 5 weever bestaet gemeen cu. 012-13-0 2 0 83
Jan Rients 4 weever bestaet geringh cu. 017-00-0 2 0 64
Anthoni Reukens 6 weever gemeen 017-13-0 4 2 110
Jan Jansen 3 weever reedelijk cu. 022-01-0 3 1 47
Ruird Jansen 4 weever bestaet maetigh cu. 018-01-0 2 0 78
Gerben Heeres 2 weever cu. 011-13-0 2 1 23
Leendert Jansen 2 weever cu. 019-13-0 3 1 24
Fedde Lieuwes 1 weever gealimenteerd cu. -- 0 0 14
Haye Boeles 5 weever geringh cu. 016-17-0 3 3 92
Haytse Wouters 3 weever reedelijk cu. 015-13-0 4 0 49
Freerk Lucas 5 weever reedelijk cu. 017-13-0 2 2 89
Harmen Jansen 4 weever gering cu. 011-13-0 2 2 63
Cornelis Pieters 3 weever bestaet geringh cu. 015-16-0 2 0 39
Harmen Hendriks 2 weever cu. 018-16-0 2 0 27
Fekke Joosten 4 weever bestaet maetigh cu. 015-16-0 2 0 77
Harmen Hendriks 3 weever bestaet taemelijk cu. 021-05-0 2 2 49
Harmen Harmens 2 weever cu. 015-06-0 2 1 23
Freerk Bootes 6 weever gering cu. 014-13-0 2 2 111
Freerk Ates 3 weever reedelijk cu. 028-09-0 2 2 39
Fedde Claesen 5 weever bestaet soober cu. 012-13-0 2 0 91
Freerk Wybrens 4 weever bestaet geringh cu. 019-00-0 2 0 76
Evert Jansen 3 weever maetigh cu. 020-05-0 4 1 45
Harmen Jansen 4 weever gering cu. 019-17-0 3 3 62
Reynder Jansen 3 weever maetigh cu. 018-03-0 2 1 41
Gerrit Steffens 4 weever geringh cu. 015-16-0 2 0 61
Ewert Willems 3 weever bestaet geringh cu. 017-13-0 2 3 46
Harmen Jansen 4 weever gering cu. 020-00-0 2 3 72
Otte Hettes 4 weever geringh cu. 014-13-0 2 2 78
Geert Harmens 4 weever geringh cu. 017-05-0 4 1 76
Rein Feytes 3 weever bestaet gemeen cu. 015-06-0 2 1 50
Geert Harmens 3 weever seer geringh cu. 011-13-0 5 0 45
Klaes Lodewijks 2 weever cu. 011-13-0 4 0 22
Harmen Jans 3 weever geringh bestaen cu. 015-06-0 2 2 46
Marten Martens 5 weever gemeen cu. 017-13-0 2 2 92
Kornelus Jansen 3 weever maetig bestaen cu. 011-09-0 2 0 39
Harmen Harmens 5 weever gering cu. 017-13-0 2 2 90
Frans Johannes 4 weever geringh bestaen 009-01-0 1 0 70
Frans Jansen 4 weever gering cu. 015-16-0 2 0 62
Pieter Jacobs 1 weever cu. 021-13-0 4 0 10
Harmen Beernts 4 weever gering cu. 017-13-0 2 2 67
Cornelis Annes 5 weever bestaet reedelijk cu. 021-01-0 3 0 89
Harmen Arents 2 weever cu. 020-17-0 5 1 26
Frans Beernts 2 weever 017-00-0 2 0 26
Frans Beernts 3 weever bestaet gemeen cu. 018-05-0 3 2 45
Pieter Hendriks 3 weever reedelijk wel cu. 015-17-0 2 2 50
Cornelius van Velsen 4 weever bestaet geringh cu. 015-16-0 2 0 56
Harmen Visser 8 weever bestaet matigh cu. 017-06-0 3 0 148
Frans Adams 4 weever gering cu. 015-06-0 2 1 65
Frans Alberts 4 weever arm cu. 011-13-0 2 2 61
Harmen Beernts 4 weever gering cu. 020-10-0 3 2 64
Harmen Dirks 4 weever bestaet maetigh cu. 015-16-0 2 0 66
Harmen Harmens 1 weever cu. 016-00-0 2 1 12
Floris Pieters 5 weever bestaet gemeen cu. 016-05-0 2 3 88
Pytter Louws 8 weever bestaet geringh cu. 018-00-0 2 4 137
Pieter Claesen 4 weever gering cu. 017-08-0 2 1 65
Harmen Gerrits 2 weever cu. 020-03-0 3 0 30
Pieter Claesen 2 weever cu. 018-09-0 3 4 20
Frans Mathijssen 4 weever bestaet geringh cu. 018-17-0 4 2 75
Harmen Gerrits 5 weever bestaet gemeen cu. 019-08-0 3 0 89
Cornelis Fransen 3 weever maetigh cu. 015-05-0 3 2 53
Coenraad Beernts 3 weever bestaet gemeen cu. 017-05-0 4 1 48
Folkert Doekles 3 weever bestaet maetigh cu. 015-13-0 4 0 50
Harmen Gerrits 3 weever bestaet gemeen cu. 017-00-0 2 0 49
Harmen Gerrits 3 weever bestaet gemeen 014-09-0 2 0 49
Pieter Hayes 5 weever geringh bestaen cu. 014-09-0 2 0 88
Gerrit Johannes 1 weever seer geringh cu. 011-13-0 2 3 13
Marten Claesen 5 weever gering cu. 011-13-0 2 1 85
Gerrit Harmens 4 weever bestaet geringh cu. 017-06-0 3 0 66
Eybert Ypes 4 weever geringh 012-13-0 2 0 66
Claas Beerns 8 weever bestaet geringh cu. 011-09-0 2 0 151
Gerrit Harmens 8 weever bestaet geringh cu. 017-13-0 2 2 145
Claas Dirks 8 weever bestaet geringh cu. 015-06-0 2 1 139
Gerrit Aarents 5 weever bestaet gemeen cu. 020-17-0 2 4 91
Robijn Johannes 4 weever geringh bestaen 009-01-0 1 0 70
Gerrit Jansen 3 weever reedelijk cu. 015-06-0 2 1 47
Gerrit Gerrits 4 weever gering cu. 019-01-0 2 4 61
Gerrit Jansen 2 weever cu. 017-00-0 2 0 23
Gerrit Gerrits 3 weever bestaet geringh cu. 015-06-0 2 1 47
Gerrit Gerrits 2 weever cu. 017-06-0 3 0 29
Claas Harmens 4 weever gering cu. 015-17-0 2 2 65
Gerryt Jansen 3 weever gemeen cu. 015-06-0 2 2 48
Claas Alberts 8 weever geringh cu. 015-06-0 2 1 151
Gerrit Jansen 3 weever reedelijk cu. 015-17-0 2 2 49
Rients Hendriks 3 weever gealimenteerd cu. -- 4 1 46
Gerryt Jansen 3 weever bestaet geringh cu. 016-05-0 2 3 41
Gerrit Hendriks 3 weever bestaet geringh 015-06-0 2 3 48
Ernst Jansen 1 weever cu. 015-06-0 2 1 4
Beernt Beernts Loman 4 weever reedelijk cu. 021-01-0 3 0 62
Harmen Jansen Braemers 4 weever gering 018-01-0 1 3 72
Meyndert Cobus 3 weever maetigh cu. 024-16-0 3 0 39
Harmen Jansen 3 weever gering bestaen cu. 017-17-0 2 4 39
Claas Harmens 2 weever 019-01-0 2 1 27
Harmen Jurjens 8 weever bestaet geringh 025-00-0 2 2 138
Louw Taeaekes 3 weever geringh cu. 011-13-0 3 3 49
Gerrit Harmens 4 weever soober cu. 017-13-0 2 2 60
Gerrit Jansen 4 weever bestaet maetigh cu. 019-08-0 3 0 75
Oene Fokkes 2 weever cu. 020-03-0 3 0 29
Freerk Hendriks 2 weever en coopman in taback cu. 033-04-0 3 0 36
Jan Gerrits 3 weever, mr. gemeen 020-01-0 2 2 39
Frans Willems 2 weever, mr. cu. 023-13-0 2 2 29
Beernt Beernts 2 weever, mr. cu. 019-01-0 2 1 22
Beernt Jansen 3 weever, mr. maetigh 020-01-0 1 5 38
Jan Jansen van Haarlem 5 weever, mr. reedelijk cu. 029-09-0 3 0 91
wed. Cornelis Gerrits 3 weeverinne soober 006-16-0 4 0 50
wed. Hendrik Adams 4 weeverinne gering 007-17-0 1 0 65
wed. Hendrik Harmens 4 weeverinne gering 006-16-0 1 1 63
wed. Sikke Jelles 3 weeverinne gemeen 006-16-0 3 1 50
wed. Fedde Reins 5 weeverinne gering 015-01-0 3 0 90
Willem Nannings 3 weeversbaas bestaet wel cu. 015-06-0 2 1 47
Pieter Scheltema 4 weeversbaes geringh 022-03-0 2 2 71
wed. mr. Jan de Wit 3 weeversche gering 011-01-0 1 2 40
wed. Loiter Jans 3 weeversche geringh 014-09-0 2 0 46
Harmen Velthuys 2 weeversknegt 007-17-0 1 0 27
Warner Hendriks 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 62
Hendrik van Heesen 5 weeversknegt 007-17-0 1 0 90
Augustijn Sticker 2 weeversknegt 007-17-0 1 0 29
Willem Thomas 4 weeversknegt gering cu. 011-13-0 2 2 65
Gerrit Hendriks 4 weeversknegt geringh 007-17-0 1 0 60
Gerrit Hendriks 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 71
Jan Hendriks 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 72
Frans Bruins 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 62
Jan Gleys 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 62
Okke Bootes 5 weeversknegt gemeen cu. 011-09-0 2 1 97
Marten Beernts 4 weeversknegt soober 007-17-0 1 0 64
Marten Douwes 6 weeversknegt gering cu. 011-09-0 2 0 114
Crobinus 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 60
Gerrit Jansen 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 67
Jan Beernts 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 62
Albert Holthuys 4 weeversknegt gering 007-17-0 1 0 60
Jan Hendriks 5 weeversknegt 007-17-0 1 0 85
Wessel Geerts 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 61
Rein Gijsberts 3 weeversknegt gering cu. 011-09-0 2 0 54
Tjeerd Lammerts 6 weeversknegt seer gering 007-17-0 1 0 105
Gerrit Gerrits 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 63
Jan Gerrits 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 65
Jan Dirks 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 73
Harmen Schoppen 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 73
Jan Dirks 2 weeversknegt 007-17-0 1 0 27
Jan 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 72
Jan Gerrits 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 63
Jan Gerrits 5 weeversknegt 007-17-0 1 0 89
Ysbrand Harmens 4 weeversknegt geringh cu. 015-06-0 2 1 63
Monse Meynderts 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 64
Jan Jansen 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 62
Jan Hendriks 4 weeversknegt geringh 007-17-0 1 0 60
Gerrit Jansen 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 62
Lieuwe Jacobs 3 weeversknegt gering 007-17-0 1 0 42
Lubbert Steevens 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 64
Pieter Pool 2 weeversknegt 007-17-0 1 0 25
Beernt Jurjens 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 71
Hendrik Gerryts 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 62
Dirk Ypes 8 weeversknegt gemeen cu. 011-13-0 2 1 149
Harmen Lucas 5 weeversknegt 007-17-0 1 0 93
Engbert Beerns 4 weeversknegt geringh 007-17-0 1 0 61
Beernt Hendriks 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 65
Enghbert Jansen 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 65
Dirk van Weerd 3 weeversknegt cu. 011-09-0 2 0 47
Johannes Lambertus 4 weeversknegt geringh cu. 011-13-0 2 2 70
Christiaen Door 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 64
Hendrik Lucas 4 weeversknegt geringh 007-17-0 1 0 61
Harmen Jans 4 weeversknegt geringh 007-17-0 1 0 61
Harmen Hendriks 2 weeversknegt 007-17-0 1 0 29
Beernt Jansen 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 64
Johannes 8 weeversknegt gering 007-17-0 1 0 145
Beernt Jansen 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 63
Beernt Steevens 4 weeversknegt geringh 007-17-0 1 0 61
Rintje Harmens 6 weeversknegt geringh cu. 011-09-0 2 0 108
Hein Wytses 4 weeversknegt cu. 014-09-0 2 0 61
Beernt Naegel 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 65
Joseph Dirks 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 64
Pytter Jetses 4 weeversknegt gering cu. 011-09-0 2 0 65
Jurjen Gerryts 4 weeversknegt geringh cu. 011-09-0 2 0 68
Beernt Kock 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 62
Hendrik Coelman 2 weeversknegt 007-17-0 1 0 27
Douwe Hendriks 8 weeversknegt maetigh cu. 017-08-0 2 1 137
Caspar Dirks 5 weeversknegt gemeen cu. 011-09-0 2 0 90
Casper Hansen 7 weeversknegt gealimenteerdt -- 1 1 131
Harmen Wessum 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 67
Harmen Beernts 3 weeversknegt seer gering 011-13-0 1 2 42
Arjen Aris 1 weewer bestaet gering cu. 011-09-0 2 0 15
Harmen Claesen 2 wever geringh bestaan cu. 015-06-0 2 1 22
Haytse Wybrens 4 wever bestaet geringh cu. 019-17-0 4 0 66
Rein Gerlofs 1 wever cu. 015-00-0 2 1 6
Hendrik Alberts 1 wever gealimenteerdt cu. -- 2 0 7
Gerrit Jansen 2 wever cu. 015-01-0 2 0 23
Dirk Jansen 1 wever cu. 016-00-0 2 1 12
Jan Claesen 2 wever cu. 012-13-0 2 0 20
Sible Lodewijks 2 wever cu. 020-09-0 2 0 36
Claas Gerbens 1 wever gealimenteerdt -- 3 0 13
Harmen Warners 1 wever cu. 011-09-0 2 0 8
Ysa Fokkes 1 wever cu. 011-13-0 4 1 4
Beernt Jansen 2 wever bestaet maetigh cu. 020-01-0 2 2 29
Jan Roelofs 5 wever gealimenteerdt cu. -- 4 0 92
Sybren Sipkes 2 wever geringh 018-16-0 2 0 22
Jan Beernts 4 wever bestaet maetigh 010-17-0 1 0 76
Age Jaenus 1 wever bestaet gering 007-17-0 1 0 14
Pieter Jansen 1 wever cu. 015-00-0 2 1 6
Harmen Blom 1 wever cu. 013-13-0 3 1 7
Hendrik Jansen 2 wever cu. 015-06-0 2 1 21
Hendrik Hendriks 2 wever geringh cu. 011-13-0 2 6 21
Pier Harkes 2 wever, mr. cu. 024-00-0 4 1 22
wed. Roelof Harmens 5 weverinne geringh 006-12-0 1 1 89
wed. Harmen Ysraels 4 weverinne geringh 007-17-0 1 0 60
wed. Gerrit Harmens 3 weverinne met knegt 013-01-0 2 1 49
Jacob Hendriks 1 wevers en Feyke Hendriks 011-13-0 2 2 14
Harmen ten Veen 2 weversknegt 007-17-0 1 0 29
Jelte Douwes 5 wieldrayer gemeen cu. 023-16-0 2 1 81
Harmen Jilles 7 wieldrayersknegt gering cu. 011-09-0 2 0 121
Evert Goslings 6 wieldrayersknegt geringh cu. 011-13-0 4 1 107
vroedsman Stephanus 1 wijnkooper cu. 070-16-0 4 4 2
Aeltje Hanses 8 wijnkooperse maetigh 040-00-0 2 1 134
Jan Wiglinghuisen 4 wijnsteekersknegt cu. 020-00-0 2 3 69
Jacob Jansen 4 winkelier bestaet wel cu. 036-12-0 2 0 62
Thomas Meyer 4 winkelier maetigh cu. 043-17-0 4 0 59
Willem Ages 7 winkelier maetigh cu. 032-15-0 2 0 120
old hopman Schaaf 7 winkelier cu. 080-00-0 3 1 130
old burgemeester Veersma 2 winkelier gering cu. 029-04-0 4 2 36
Joseph van Norden 6 winkelier geringh cu. 040-00-0 3 0 104
Obbe Hendriks 7 winkelier maetigh cu. 039-19-0 2 0 127
Lolke Sybrens 6 winkelier gemeen cu. 026-15-0 3 0 114
Hans Pieters 7 winkelier maetigh cu. 032-15-0 2 0 119
Jan Pieters 3 winkelier gemeen cu. 018-13-0 4 0 54
Age Jacobs 4 winkelier maetigh cu. 021-01-0 3 0 58
Jacob Lourens 1 winkelier geringh cu. 019-05-0 5 0 17
burgemeester Schaaf 7 winkelier en schoonmoeder cu. 170-00-0 8 0 127
Beert Brouwer 4 winkelier gemeen 022-11-0 2 0 58
Jacob J. van der Ley 8 winkelier gemeen cu. 037-04-0 6 1 152
Sipke Jansen 6 winkelier bestaet wel cu. 030-00-0 2 0 112
Andries Rosee 7 winkelier geringh cu. 023-15-0 3 0 124
Willem Claesen 5 winkelier gemeen cu. 019-08-0 3 0 93
Sipke Dirks 7 winkelier maetigh cu. 054-11-0 3 5 118
Dirk Craemer 4 winkelier maetigh cu. 033-04-0 3 0 64
Sjoerd Aerdenburgh 4 winkelier maetigh cu. 046-11-0 3 0 64
vroedsman Claes Leystra 3 winkelier cu. 045-00-0 3 0 43
Jetse Jelles 7 winkelier en glaesemaker cu. 039-17-0 2 2 129
Pieter Dani?ls 5 winkelier en paruikmaker cu. 015-01-0 2 0 99
Jan Claeses 5 winkelier en schoenmaker cu. 022-11-0 2 0 86
Jan Heins 6 winkelier en schoolmeester cu. 040-00-0 2 0 104
Bauke Jilts 2 winkelier en weever cu. 021-00-0 2 1 29
wed. Lieuwe Piers 5 winkeliersche burgerlijk 032-15-0 2 0 80
Aukjen Heeremyt 8 winkeliersche maetigh 007-17-0 1 0 138
wed. Schelte Tyttes 4 winkeliersche geringh 008-09-0 2 0 78
wed. Elske Huberts 6 winkeliersche maetigh 014-15-0 1 0 109
wed. Douwe Jelles 7 winkeliersche maetigh 023-15-0 2 0 124
wed. Gerrit Gerrits 5 winkeliersche gemeen 041-09-0 5 0 82
wed. Jaene van Sloten 4 winkeliersche bestaet wel 044-06-0 3 0 56
wed. Sara Baukes 8 winkeliersche geringh 011-13-0 1 0 136
wed. Dirk Hugens 7 winkeliersche maetigh 022-05-0 1 0 119
wed. Douwe Jansen 5 winkeliersche 027-09-0 2 1 87
wed. Sjouke Sjoukes 7 winkeliersche 042-19-0 2 0 132
wed. Jan Sjoukes 8 winkeliersche geringh 006-16-0 2 3 149
wed. Elske Jaenes 7 winkeliersche maetigh 041-08-0 4 1 124
wed. Johannes Ypes 2 winkeliersche 018-00-0 1 0 28
wed. Dirk Agema 4 winkeliersche redelijk 027-13-0 3 0 58
Dieuke Pytters 7 winkeliersche maetigh 015-01-0 2 0 133
wed. Grytje Sikkes 8 winkeliersche maetigh 046-11-0 3 0 136
wed. Claas Haukema 1 winkelierse bestaet wel 018-19-0 1 0 9
Ybeltje Broers 4 winkelierse bestaet wel 024-15-0 1 0 58
Yttje Hessels 7 winkelierse maetigh 022-11-0 2 0 120
wed. Sierk Folkerts 1 winkelneeringe gemeen 018-01-0 2 0 10
Trijntie Edsges 8 winkeltje bestaet geringh 018-01-0 2 0 134
Antje Claeses 5 winkeltje maetig 013-05-0 1 0 99
wed. Reynder Jansen 5 winkeltje en Fokke Martens, bestaet wel 029-03-0 4 0 93
wed. Foppe Dirks 8 winkeltje geringh 009-09-0 1 1 150
Rinske Marnstra 7 winkeltje soober 007-17-0 1 0 126
wed. Jacob Jansen 4 winkeltje geringh 006-16-0 2 0 77
wed. Albert Joukes 8 winkeltje maetigh 018-09-0 1 1 137
Antje Douwes 4 winkeltje geringh bestaen 006-12-0 2 2 79
Jan Sipkes Buma 3 winkeltje geringh 011-13-0 2 1 48
Grytje Thomas 8 winkeltje geringh 006-12-0 1 0 143
Keimpe Jans 8 winkeltje maetigh cu. 014-09-0 2 0 140
wed. Otte Johannes 3 winkeltje bestaet wel 017-00-0 1 0 55
Jetske van Taeaeken 5 winkeltje geringh 011-12-0 1 0 80
wed. Marten Hansen 3 winkeltje gering 013-06-0 1 2 43
Foppe Dirks 6 winkeltje geringh cu. 018-00-0 2 0 112
wed. Albert Beeuwes 6 winkeltje geringh 006-16-0 1 1 105
wed. Tjerk Andrys 8 winkeltje geringh 017-06-0 3 0 134
wed. Tjeerd Cornelis 2 winkeltje 009-00-0 1 0 32
wed. Sara Broers 8 winkeltje, een maetigh 025-00-0 1 1 145
Geertje Jacobs 1 winkeltje, gering sober 006-12-0 1 0 10
wed. Jacob Ydes 3 winkeltje, klein geringh 006-16-0 2 2 41
Hendrik Claever 3 winkeltje, klein cu. 019-08-0 3 0 54
wed. Jan Lammerts 4 winkeltje, klein maetig 010-17-0 1 0 56
wed. Douwe Gosses 2 winkeltje, klein geringh 012-13-0 1 3 30
wed. Janke Wybes 1 winkeltje, klein 022-17-0 6 2 11
wed. Jan Beernts 3 winkeltje, klein gealimenteerd -- 2 1 48
Dieuke Aukes 3 winkeltje, klein en Romke Aukes 006-12-0 2 0 44
wed. Ysbrand Cornelis 5 winkeltje, klein 009-16-0 2 0 96
wed. Sjoerd Lammerts 3 winkeltje, klein gering 006-16-0 1 2 42
wed. Abbe Rinses 3 winkeltje, klein geringh 015-06-0 2 1 54
wed. Sybout Douwes 2 winkeltje, klein geringh 006-16-0 1 2 27
Ynte Sybrens 7 winkeltje, klein geringh 017-13-0 2 2 128
wed. Geeske Jans 4 winkeltje, klein maetigh 012-13-0 2 0 69
wed. Pytter Reins 7 winkeltje, klein geringh 006-16-0 1 2 131
Hester Castelhorn 4 winkeltje, klein geringh 010-17-0 1 0 56
Jan Heeres 5 wolkammer redelijk 050-15-0 5 0 84
Otte Sybes 7 wolkammer, mr. cu. 084-00-0 4 1 119
Wytse Vettevoogel 6 wolkammer, mr. 050-00-0 4 2 105
Haye Gerkes 2 wolkammer, mr. cu. 051-11-0 4 2 25
Wepke Doedes 7 wolkammer, mr. maetig cu. 032-15-0 2 0 128
Gerlof Wygers 7 wolkammersknegt 020-12-0 1 0 130
Lieuwe Alles 1 wolkammersknegt cu. 011-13-0 2 2 13
Meyndert Lieuwes 5 wolkammersknegt gering cu. 011-13-0 4 0 96
Jelle Eeltjes 5 wolkammersknegt cu. 014-05-0 2 1 86
Jaye Tjallings 5 wolkammersknegt en schoenmaekersknegt met sijn broeder 017-00-0 2 0 83
Jacob Johannes 4 ytigmeester geringh cu. 029-04-0 4 2 74
Jan Jansen 5 zeefmaeker, mr. maetigh cu. 035-19-0 2 2 82
Tjebbe Sybrens 1 zeijlmaekersknegt 009-01-0 1 0 2
Cornelis Bouwes 8 zeylmaeker maetigh cu. 036-00-0 2 3 135
Andries Johannes 8 zeylmaeker, mr. gemeen cu. 028-00-0 2 1 136
wed. Jan Douwes 1 zeylmaekerse gemeen 044-08-0 3 0 2
Ruurd Hillebrandts 1 zeylmaekersknegt cu. 011-13-0 6 1 14
Douwe Portier 4 zeylmaekersknegt geringh cu. 011-13-0 2 6 79
Livius Prigge 8 zie Midlum -- 0 0 139
Tytte Hendriks 3 zoutkeet, werken in cu. 018-17-0 4 2 53
Freerk Fontein 3 zoutsieder bestaet wel 152-07-0 4 2 54
wed. Gerard Suringar 6 zoutsiedersche 120-17-0 2 2 101
wed. burgemeester Rijpema 6 zoutsiederse waeronder de zoon geweesen praedicant 150-00-0 6 0 103