Harlingen, quotisatie 1749 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 646)

Belastingen heffen en betalen is niets nieuws. Het bestuur van een land, provincie of stad moest toch op de een of andere manier aan geld komen om haar werk te kunnen doen. Zoals nu op bijv. benzine, alcohol en rookwaren accijns wordt geheven, werd dat vroeger op de toenmalige luxe-artikelen gedaan. Soms ook was er acute geldnood, bijvoorbeeld als er een oorlog werd gevoerd, en dan werd er een nieuwe belasting bedacht.

Zo werd in 1606, ten tijde van de Verenigde Nederlanden, "alomme binnen de Geunieerde Provintien, de Quartieren, Steden, Casteelen, Forten ende platte Landen, onder der selver ghehoorsaamheydt wesende, het Haertsteden- ofte Schoorsteen-geldt, tot onderstant van de Oorloge" [...] "onfangen ende geheven". In de loop der eeuwen is op een dergelijke manier ook belasting geheven op o.a. zout, trouwen en begraven, het malen van o.a. graan (het "gemaal"), huishuur (reëelkohieren), en op het hebben van dienstboden, wagens, paarden, ramen enz.

Rond 1748 ziet de burgerij door de bomen het bos niet meer en er breken rellen uit, gericht tegen de belastingpachters: het Pachtersoproer. De belastingpachters werden er sterk van verdacht nogal wat in eigen zakken te steken. Er wordt besloten om iets anders te proberen: één belasting waarin alles verwerkt is; de personele quotisatie. In 1749 wordt de belasting op die manier geheven en gaat men iedere woning langs om vast te leggen hoeveel personen van boven en onder de 12 jaar er wonen, wat het beroep van de hoofdbewoner is, en het belangrijkste: wat het inkomen van die hoofdbewoner is. Volgens een vastgestelde schaal wordt de belasting ge├»nd. Het vastleggen van de gegevens gebeurde in de zogenoemde quotisatie-kohieren.

Het volk is tegen de verwachtingen in met deze belasting zo mogelijk nog ontevredener dan met de vroegere belastingen, en in 1750 is de quotisatie dan ook alweer afgeschaft.

In de lijst staat "kw" voor kwartier, de wijk waar men woonachtig was. De stad was in deze tijd verdeeld in 8 kwartieren en de zgn. "Buytenbuirt" (hier kwartier 0).
In de kolom "beroep" staat nooit "burgemeester" of "vroedsman" omdat dat geen beroepen waren.
In de kolom "omschrijving" komt vaak "cu." voor, dat betekent "cum uxore", met echtgeno(o)t(e).
In de kolom "aanslag" staat het bedrag van de quotisatie vermeld in caroliguldens-stuivers-penningen. Een caroligulden (£) was 20 stuivers en een stuiver was 16 penningen.
In de kolommen "volw." en "kind." staan het aantal personen van boven resp. onder de 12 jaar.
De kolom "fol." staat voor folio, de pagina waarop in het originele boek de betreffende inschrijving is gedaan.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-05-20 17:03:41.A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  voorn patr familienaam kw beroep omschrijving aanslag verhoging volw kind folio
Egbert Heydkamp 4 admiraliteytsboode cu. £ 043-17-0 £ 7 4 0 73
Geert Steenveld 8 admiraliteytsboode cu. £ 040-00-0 £ 7 2 1 152
Harmen van der Geest 5 admiraliteytsboode, old £ 028-07-0 £ 5 2 0 98
Anne Oenes 8 adsistend aen 't collegie van de admiraliteyt cu. £ 030-00-0 £ 5 4 2 151
Jarigh Adema 8 adsistendt maetig cu. £ 028-14-0 £ 5 5 0 144
Jan Sybrens 6 adsistent bestaet geringh cu. £ 019-17-0 £ 3 4 0 103
Banier Schotineus 8 adsistent collegie der admiraliteyt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 152
Wessel Keimpma 4 adsistent van het collegie ter admiraliteit cu. £ 025-00-0 £ 4 2 1 70
Cornelis Siverda 8 advocaat bestaet wel £ 071-09-0 £ 12 2 0 134
dr. Tjallingii 4 advocaat bestaet maetigh cu. £ 051-07-0 £ 9 3 3 70
Tjalling Tjallingii 7 apothecarius maetigh wel cu. £ 073-01-0 £ 12 3 4 125
Alef van der Meulen 2 apothecarius bestaet wel cu. £ 084-13-0 £ 14 4 0 36
Johannes Acoma 4 apothecarius maetigh cu. £ 025-00-0 £ 4 2 0 58
Pieter Carsten 1 arbeider sijnde alleen £ 009-01-0 £ 2 1 0 2
Arjen Bottes 2 arbeider cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 37
Theodorus Bensonides 4 arbeider sober cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 71
Jarigh Fransen 1 arbeider £ 012-13-0 £ 2 2 0 1
Fedde Jansen 4 arbeyder arm cu. £ 011-13-0 £ 2 5 0 60
Schelte Bruyns 4 arbeyder gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 62
Jan Heyns 0 arbeyder gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 155
Jacob Cornelis 1 arbeyder cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 7
Sjoerd Cornelis 3 arbeyder geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 1 51
Jan Rients 5 arbeyder gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 86
Thomas Waterbeecq 3 arbeyder bestaet gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 51
Pieter Bokkes 5 arbeyder sober cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 86
Jan Jocchums 4 arbeyder gering cu. £ 022-09-0 £ 4 5 2 60
Hendrik Johannes 7 arbeyder gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 126
Jacob Annes 4 arbeyder gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 63
Carst Palsen 8 arbeyder gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 147
Sybe Stoffels 7 arbeyder gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 121
Heyn Harings 4 arbeyder gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 78
Hendrik Frank 4 arbeyder gering cu. £ 015-00-0 £ 3 2 1 78
Lubbert Beernts 4 arbeyder gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 73
Cornelis Cornelis 4 arbeyder gering £ 007-17-0 £ 1 1 0 73
Sybe Lieuwes 4 arbeyder gering cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 78
Wiltje Ages 0 arbeyder gemeen cu. £ 020-00-0 £ 3 2 3 155
Wybe Fongers 1 arbeyder gering £ 011-13-0 £ 2 3 0 16
Pytter Hansen 1 arbeyder geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 18
Sipke Dirks 5 arbeyder gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 82
Arent Schuiman 4 arbeyder gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 66
Micchiel Romkes 4 arbeyder sober cu. £ 011-13-0 £ 2 3 4 64
Dirk Jacobs 8 arbeyder gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 149
Jacob Wybrens 2 arbeyder cu. £ 020-03-0 £ 3 3 0 22
Albert Feckes 4 arbeyder gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 4 75
Age Wybes 4 arbeyder geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 63
Frans Sjoerds 1 arbeyder geringh bestaen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 2
Minne Feddes 2 arbeyder cu. £ 017-05-0 £ 3 2 1 34
Anne Wybes 3 arbeyder bestaet suinigh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 45
Hendrik Poulus 5 arbeyder gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 99
Eeltje Sjoerds 5 arbeyder gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 96
Femme Hansen 5 arbeyder gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 4 94
Pieter Thomas 3 arbeyder seer geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 4 43
Meyndert Urks 3 arbeyder geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 42
Claas Yges 3 arbeyder bestaet soober £ 011-13-0 £ 2 2 2 41
Douwe Claeses 5 arbeyder gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 94
Oene Jacobs 1 arbeyder cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 1
Jentje Fransen 3 arbeyder en sjouwer £ 007-17-0 £ 1 1 0 53
Carel Bouman 4 arbeyder in een zoutkeet cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 66
Jan Hessels 1 arbeyder in hout £ 007-17-0 £ 1 1 0 18
Rinske Romkes 8 arbeydster reedelijk £ 006-12-0 £ 1 1 0 134
wed. Aukjen Baukes 6 arbeydster gemeen £ 020-03-0 £ 3 3 0 106
Trijntje Romkes 8 arbeydster redelijk £ 006-12-0 £ 1 1 0 134
Marijke Davids 5 arbeydster gemeen £ 006-12-0 £ 1 1 0 83
Janneke Johannes 1 arbeydster bejaerde vrijster £ 006-12-0 £ 1 1 0 2
Trijntje Feykes 5 arbeydster gemeen £ 006-12-0 £ 1 1 0 83
Geertje Harkes 8 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 148
wed. Symon Arjens 5 arbeydster geringh £ 006-16-0 £ 1 3 0 85
Styntje Gerbens 5 arbeydster geringh £ 006-12-0 £ 1 0 0 84
Janneke Jans 1 arbeydster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 8
wed. Jan Harmens 2 arbeydster soober £ 006-16-0 £ 1 1 1 22
wed. Hiltje Jurjens 4 arbeydster bestaet gering £ 006-16-0 £ 1 2 0 64
wed. Albert Seerps 4 arbeydster gering £ 006-16-0 £ 1 2 0 64
wed. Pieter Jetses 7 arbeydster gering £ 006-16-0 £ 1 2 0 118
wed. Cornelus Martens 4 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 0 1 0 66
wed. Jilles Saekes 8 arbeydster geringh £ 011-09-0 £ 2 2 0 138
wed. Trijntje Jentjes 1 arbeydster £ 006-12-0 £ 0 1 0 11
wed. Sytske Cornelis 8 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 0 1 0 136
Claeske Claeses 8 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 150
wed. Pybe Monses 4 arbeydster geringh wert gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 70
Aefke Claeses 8 arbeydster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 150
wed. Saetske Hansen 1 arbeydster £ 006-12-0 £ 0 1 0 10
wed. Rinske Gerryts 1 arbeydster notoir arm £ -- £ 0 1 0 10
wed. Rients Jansen 1 arbeydster reedelijk £ 011-04-0 £ 2 1 1 17
Sytske Yges 8 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 139
wed. Reynder Pytters 5 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 0 1 0 81
wed. Pieter Johannes 1 arbeydster gering £ 010-04-0 £ 2 2 0 18
wed. Antje Cornelis 1 arbeydster £ 008-04-0 £ 1 1 1 10
wed. Aeltje Wybes 1 arbeydster £ 006-12-0 £ 1 1 0 11
Aukjen Jans 8 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 140
Eelkjen Jacobs 8 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 147
Ymkjen Pieters 1 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 6
Antje Heeres 2 arbeydster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 31
Sjoerdtje Saekles 1 arbeydster seer gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 6
wed. Antje Claeses 8 arbeydster gering £ 006-16-0 £ 1 2 0 140
wed. Hendrik Beernts 7 arbeydster gering, gealimenteerdt £ -- £ 0 1 2 130
wed. Maeyke Willems 3 arbeydster armtlijk £ 006-16-0 £ 1 2 0 55
wed. Johannes Corneelis 8 arbeydster seer gering £ 006-16-0 £ 1 2 0 144
Sytske 6 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 103
Hylkjen Pybes 8 arbeydster gering £ 006-16-0 £ 1 1 1 144
Antje Jentjes 4 arbeydster seer geringh £ 006-16-0 £ 1 2 0 58
wed. Johannes Eelkes 8 arbeydster gering £ 006-16-0 £ 1 2 0 142
wed. Tyttje Simons 1 arbeydster gering £ 010-04-0 £ 2 2 0 5
Righstje 8 arbeydster vrijster £ 006-12-0 £ 1 1 0 144
Antje Beerns 6 arbeydster gemeen £ 006-12-0 £ 1 1 0 105
wed. Douwe Martens 5 arbeydster geringh £ 006-12-0 £ 0 1 0 93
Grietje Daniëls 3 arbeydster reedelijk £ 006-12-0 £ 1 1 0 52
wed. Liefke Jacobs 3 arbeydster geringh £ 006-12-0 £ 0 1 0 51
wed. Lodewijk Gerrits 3 arbeydster gealimenteerdt £ -- £ 0 1 2 51
Sytske Jans 2 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 31
wed. Jan Pieters 2 arbeydster gering £ 006-16-0 £ 1 2 2 31
wed. Lamkjen Daniëls 2 arbeydster £ 006-16-0 £ 1 2 0 33
wed. Gerben Lolles 2 arbeydster geringh £ 006-12-0 £ 0 1 0 24
wed. Lieuwe Dirks 4 arbeydster seer gering £ 006-16-0 £ 1 1 1 63
Tyttje Willems 7 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 124
Gerlof Jansen 3 aschkarreman en sakkedraeger gemeen cu. £ 011-13-0 £ 2 2 0 53
Haentje Willems 2 baantjersknegt redelijk £ 016-01-0 £ 3 1 1 22
Ype Zijes 1 baantjersknegt, mr. £ 018-01-0 £ 3 2 0 14
Wybe Dirks 1 backer, mr. gemeen cu. £ 022-00-0 £ 4 2 1 9
wed. Ruird Simons 4 backerinne reedelijk £ 041-15-0 £ 7 3 0 57
wed. Hans Jetses 3 backerinne just haer cost £ 019-15-0 £ 3 1 2 48
wed. Jacob Scheltes 6 backerinne, mr. £ 055-09-0 £ 9 4 0 112
wed. Drogenham 5 baekenmeester gealimenteerdt £ -- £ 0 3 0 81
Jurjen Christiaans 1 baentjersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 15
Heere Martens 4 baentjersknegt gealimenteerd £ -- £ 0 0 0 76
Wybren Wybes 1 baentjersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 13
Hessel Poulus 7 baentjersknegt geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 130
Jacob Harmens 1 baentjersknegt cu. £ 013-01-0 £ 2 2 1 14
Sybe Hansen 7 baentjersknegt geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 130
Foppe Symons 7 baentjersknegt geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 126
Harmen Beerns 6 baerdscheerder geringh cu. £ 026-00-0 £ 4 5 0 111
Bente Gerryts 6 bakker bestaet geringh cu. £ 024-01-0 £ 4 3 3 116
Johannes Bensonides 5 bakker van de armekaemer bestaet gemeen cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 96
Age de Haes 8 bakker, mr. majoor; cu. £ 040-00-0 £ 7 4 1 134
Coenraad Hendriks 7 bakker, mr. geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 131
Jan Wax 7 bakker, mr. gemeen cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 131
Claas Simons 8 bakker, mr. maetigh cu. £ 048-00-0 £ 8 4 1 134
Okke Bouwes 7 bakker, mr. maetigh cu. £ 027-13-0 £ 5 3 0 123
Minne Wilda 2 bakker, mr. £ 026-15-0 £ 4 3 0 32
Pier Eelkes 7 bakker, mr. bestaet wel £ 042-19-0 £ 7 2 0 131
Albert Pieters 2 bakker, mr. gemeen cu. £ 036-00-0 £ 6 3 0 34
Johannes Jacobs 7 bakker, mr. bestaet wel cu. £ 060-01-0 £ 10 4 0 119
Jan Simons 2 bakker, mr. cu. £ 036-12-0 £ 7 4 1 25
Jacob Hettes 2 bakker, mr. reedelijk £ 030-00-0 £ 5 2 0 28
Joost Gonggrijp 7 bakker, mr. bestaet wel cu. £ 077-14-0 £ 13 5 0 127
Salomon Gerlofs 8 bakker, mr. bestaet wel £ 055-00-0 £ 9 3 0 144
Harmen Hendryks 7 bakker, mr. reedelijk cu. £ 040-00-0 £ 7 3 3 130
Folkert Baernts 8 bakker, mr. maetigh £ 036-00-0 £ 6 3 0 136
Gerrit Offringa 2 bakker, mr. cu. £ 037-09-0 £ 6 3 2 37
vroedsman Moccama 8 bakker, mr. cu. £ 036-00-0 £ 6 2 0 146
Eeke Jans Menalda 4 bakker, mr. bestaet wel cu. £ 058-01-0 £ 10 3 1 59
Sipke Hennes 7 bakker, mr. geringh £ 010-17-0 £ 2 1 0 118
Allardus Westendorp 8 bakker, mr. maetigh wel cu. £ 046-15-0 £ 8 3 2 144
Olphert Everts 4 bakker, mr. sober cu. £ 024-03-0 £ 4 2 3 69
Jan Gerlofs Builart 1 bakker, mr. bestaet wel cu. £ 065-00-0 £ 11 5 2 15
Claas van Velsen 1 bakker, mr. gemeen cu. £ 023-13-0 £ 4 2 2 12
Jan Kuik 5 bakker, mr. soober cu. £ 018-16-0 £ 3 2 0 95
Tjeerd Tjeerds 5 bakker, mr. bestaet wel cu. £ 043-17-0 £ 8 4 0 83
Gerben Jansen 3 bakker, mr. bestaet wel cu. £ 046-15-0 £ 8 5 2 54
Dirk Hendriks 5 bakker, mr. reedelijk cu. £ 037-11-0 £ 6 3 3 80
Wybren Douwes 4 bakker, mr. maetigh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 79
Keympe Reydsma 5 bakker, mr. bestaet wel cu. £ 050-00-0 £ 8 5 1 96
Douwe Reins de Veth 4 bakker, mr., coopman en distillateur bestaet wel £ 056-09-0 £ 9 4 0 58
wed. commissaris Doolwert 6 bakkerinne £ 036-00-0 £ 6 2 1 113
wed. Jacob Wiersma 8 bakkerinne geringh £ 020-00-0 £ 3 3 0 135
Trijntje Hoytes 6 bakkerinne £ 030-00-0 £ 5 1 0 113
wed. Douwe Jansen 6 bakkerinne, mr. £ 036-07-0 £ 6 3 0 102
wed. Meyle Ruirds 7 bakkerinne, mr. £ 048-12-0 £ 8 3 0 121
Taewis Jacobs 2 bakkersknegt cu. £ 020-00-0 £ 3 2 0 28
Freerk Ruirds 4 bakkersknegt gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 73
Hartman Yges 7 bakkersknegt maetigh £ 007-17-0 £ 1 1 0 123
Magnus van Aarsen 8 bankier maetig cu. £ 079-11-0 £ 13 4 3 141
Jacob Pytters 4 beurtschipper maetigh cu. £ 033-14-0 £ 6 4 1 68
Keympe Douwes 7 beurtschipper bestaet wel cu. £ 075-19-0 £ 13 3 3 132
Jan Trompetter 2 beurtschipper de jonge, redelijk £ 013-05-0 £ 2 1 0 20
Leendert Buisman 1 beurtschipper reedelijk cu. £ 035-00-0 £ 6 3 0 15
Claas Jacobs 1 beurtschipper gemeen cu. £ 030-05-0 £ 5 3 2 4
Sybout Sierks 2 beurtschipper cu. £ 031-02-0 £ 5 2 3 34
Jan Harmens Speltje 1 beurtschipper reedelijk cu. £ 035-00-0 £ 6 2 2 17
Dries Jansen 1 beurtschipper bestaet wel £ 055-09-0 £ 9 4 0 3
Johannes Elgersma 1 beurtschipper gemeen £ 055-07-0 £ 9 5 1 9
Jan Ydes de Groot 2 beurtschipper cu. £ 028-11-0 £ 5 2 0 23
Jacob Houtkooper 8 beurtschipper maetigh cu. £ 027-09-0 £ 5 2 1 153
Sikke Builart 6 beurtschipper geringh cu. £ 022-14-0 £ 4 2 3 107
Willem Baernts 5 beurtschipper en coopman cu. £ 031-09-0 £ 5 2 2 94
Jacob Simons 1 beurtschipper, old cu. £ 068-01-0 £ 11 5 2 17
Jan Trompetter 2 beurtschipper, old geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 20
Otte Aukes 1 beurtschipper, old £ 017-00-0 £ 3 1 0 11
Wypke Jans 4 beurtschipperskneght cu. £ 016-17-0 £ 3 3 3 78
Johannes Jansen 1 bierdraeger cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 16
Miechiel Rienks 7 bierdraeger geringh cu. £ 019-17-0 £ 3 3 3 121
Haye Keympes 5 bierdraeger gemeen cu. £ 018-16-0 £ 3 2 0 91
Auke Claeses 4 bierdraeger geringh cu. £ 021-01-0 £ 4 3 0 57
Hendrik Norel 8 binnenvaeder in 't gereformeerde weeshuis cu. £ 011-12-0 £ 2 2 0 139
Jan Micchiels 2 binnenvaeder in 't Mennonyte weeshuys cu. £ 011-12-0 £ 2 2 0 37
wed. Trijntje Jans 2 blauferfster taemelijk £ 016-00-0 £ 3 1 0 31
Willem Cassel 4 blauferver reedelijk cu. £ 054-07-0 £ 9 3 0 72
Jan Harmens 4 blauferver, mr. maetig cu. £ 020-08-0 £ 3 2 1 70
Lolle Heyns 4 blauferversknegt maetigh cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 69
Gerlof Alberts 4 blauferwer, mr. reedelijk cu. £ 030-00-0 £ 5 2 0 58
Eerk Jansen 6 blauferwersknegt cu. £ 021-13-0 £ 4 4 0 111
Jan Harmens 3 blauverwersknegt cu. £ 015-01-0 £ 3 3 0 53
Wyger Cornelus 2 blauwferversknegt cu. £ 014-13-0 £ 2 2 3 27
Foppe Pytters 2 blauwferwersknegt cu. £ 015-05-0 £ 3 2 3 23
Coert Jansen 1 blauwferwersknegt cu. £ 030-00-0 £ 5 6 0 7
Heere Meyles 2 blauwferwersknegt cu. £ 018-00-0 £ 3 2 0 28
Minne Ruurds 1 blauwferwersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 5
Pieter Poulus 0 bleeker, mr. maetigh cu. £ 040-00-0 £ 7 5 0 155
Schelte Alberts 0 bleeker, mr. maetigh cu. £ 036-00-0 £ 6 3 2 155
wed. Grytje Wygers 0 bleekersche geringh £ 022-17-0 £ 4 6 0 155
vroedsman S. Blom 7 blickslaeger, mr. maetigh cu. £ 038-17-0 £ 6 5 1 125
Meyndert van Hoek 6 blikslaeger, mr. geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 5 3 116
Jacob Cornelis 3 blikslager, mr. maetigh cu. £ 013-01-0 £ 2 2 1 44
Saeke Folkerts 8 blokmaeker maetigh cu. £ 025-00-0 £ 4 2 1 135
Hendrik Minnes 8 blokmaeker, mr. maetigh £ 033-00-0 £ 6 3 0 135
wed. Symon Cornelis 8 blokmaekerse geringh £ 025-00-0 £ 4 3 0 135
Claas Swerus 8 boekbinder maetigh £ 018-00-0 £ 3 1 0 134
Harmen Hessels 5 boekebinder, mr. reedelijk cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 82
Albartus Kost 7 boekebindersknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 121
Jan Hooghland 6 boekedrukker reedelijk cu. £ 033-09-0 £ 6 3 1 102
Freedrik Schotsman 6 boekedrukker bestaet wel £ 028-07-0 £ 5 2 0 102
Folkert van der Plaets 7 boekhandelaer cu. £ 060-16-0 £ 10 3 0 124
Alexander Kemmer 7 boekverkooper geringh cu. £ 017-17-0 £ 3 3 1 119
Feyke Collinga 5 boendermaeker, mr. cu. £ 047-03-0 £ 8 6 0 82
Joseph Josephs 3 bollebuisjebakker cu. £ 011-13-0 £ 2 5 0 46
Claes Thomas IJsenbeecq 6 bontreeder bestaet wel £ 099-19-0 £ 17 6 0 115
Cornelis Brouwer 6 bontreeder bestaet wel cu. £ 080-00-0 £ 13 3 0 101
burgemeester van der Brugh 4 bontreeder £ 086-17-0 £ 14 4 1 59
Salomon Jongma 4 bontreeder bestaen wel £ 042-19-0 £ 7 2 0 76
Sjoerd Hannema 6 bontreeder bestaet wel cu. £ 152-07-0 £ 25 4 2 101
Heere Rinkes 2 bontreeder begoedight cu. £ 080-00-0 £ 13 3 0 36
Evert Hanekuik 1 bontreeder wel begoedigt cu. £ 102-09-0 £ 17 3 1 3
Albert Jacobs 4 bontreeder maetigh cu. £ 042-09-0 £ 7 3 2 69
Symon Stijl 2 bontreeder bestaet wel cu. £ 098-03-0 £ 16 3 0 36
Ruird Jeltes 2 bontreeder en coopman £ 039-19-0 £ 7 2 0 33
Claas Minnes Block 8 bontreeder, mr. £ 080-00-0 £ 13 3 0 136
Klaes Zytses 1 bontreeder, mr. £ 050-15-0 £ 8 3 0 17
Jelle Stijl 5 bontreeder, mr. £ 071-09-0 £ 12 2 0 80
Gijsbert Wildschut 5 bontreeder, mr. cu. £ 150-00-0 £ 25 5 2 82
Pieter Gelinda 4 bontreeder, mr. £ 071-15-0 £ 12 3 0 59
Theunis Weslingh 4 bontreeder, mr. en winkelier cu. £ 050-00-0 £ 8 5 1 63
wed. burgemeester Laquart 5 bontreedersche reedelijk £ 085-00-0 £ 14 4 0 80
wed. Reynder Jansen 8 bontreedersche £ 050-00-0 £ 8 2 0 139
Pieter Sjoerds 2 bontweever bestaet wel cu. £ 039-03-0 £ 7 2 4 22
Arent Steevens 2 bontweever, mr. cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 21
Harmen Jansen 2 bontwever bestaet sober cu. £ 018-17-0 £ 3 4 2 21
Doede Sierks 2 boode van 't smal schippersgild cu. £ 016-11-0 £ 3 2 0 34
Dirk Willems 7 boode van de armekaemer cu. £ 011-13-0 £ 2 5 3 129
Sipke Cornelis 6 boomwagter geringh cu. £ 019-08-0 £ 3 3 0 101
Keympe Saekes 1 bootsgesel cu. £ 011-13-0 £ 2 3 4 6
Willem Gerbens 2 bootsgesel cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 32
Ruird Hotses 4 bootsgesel gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 57
Dirk Roelofs 1 bootsgesel cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 6
Pytter Doekes 8 bootsgesel geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 143
Coenraad Bakker 8 bootsman van 't Collegie cu. £ 055-00-0 £ 9 2 4 153
Yisk Sjoerds 3 bovenmaegd in de keet van de Heer Fontein £ 007-16-0 £ 1 1 0 42
Pieter Abels 3 bovenmeyd in de keet dochter £ 007-16-0 £ 1 1 0 43
Schelte Arjens 2 Breemer vaerder cu. £ 035-05-0 £ 6 4 4 34
Trijntje Pytters 4 breydster seer geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 58
Aeffke Jetses 6 breydster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 113
wed. Sierk Geytjebaan 7 breydster bestaet geringh £ 006-16-0 £ 1 1 1 132
Oepke Claases 7 briefbesteller geringh £ 015-01-0 £ 3 3 0 126
Jan Hendriks 4 brouwer, mr. cu. £ 065-02-0 £ 11 9 1 58
Johannes HyIkama 6 brouwer, mr. bestaet wel cu. £ 060-00-0 £ 10 3 0 112
vroedsman Overzee 6 brouwer, mr. £ 080-00-0 £ 13 7 0 115
Bente IJsenbeeck 1 brouwer, mr. gemeen cu. £ 036-09-0 £ 6 3 4 3
Pier Heyns 5 brouwer, mr. bestaet wel £ 066-13-0 £ 11 3 0 93
Pieter Saekes 3 brouwer, mr. maetigh £ 037-09-0 £ 6 3 2 38
Jan Cramer 2 brouwer, mr. gemeen £ 025-00-0 £ 4 3 2 28
Cornelis Olderman 5 brouwersknegt gemeen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 88
Jaerig Arjens 2 brouwersknegt cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 28
Harmen Hendriks 4 brouwersknegt geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 71
Willem Gerrits 5 brouwersknegt gemeen £ 018-05-0 £ 3 3 2 94
Hendrik Arjens 8 brouwersknegt geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 5 2 143
Albertus Rasschen 8 caemerboode aen't collegie ter admiraliteyt cu. £ 085-00-0 £ 14 5 3 153
ds. Heyneman 0 candid. theol. maetigh cu. £ 040-00-0 £ 7 3 2 155
Jan Bierma 4 cantoorknegt gemeen cu. £ 022-13-0 £ 4 3 4 77
Coenders 6 cap(tn) onder Leewe £ -- £ 0 0 0 103
wed. Aefke Nanninghs 5 capmaekster gemeen £ 012-13-0 £ 2 2 0 93
Melle Martini 8 captain gewaldige van de admiraliteyt bestaet wel £ 080-00-0 £ 13 5 2 151
E. Nieuwenhuis 4 captein bestaet wel £ 077-11-0 £ 13 3 4 69
wed. Piekenbroek 8 captein £ 012-09-0 £ 2 1 1 145
Obmeyer 4 captein luitenant £ -- £ 0 0 0 76
burgemeester Brouwer 4 captein op 't Prince Jagt £ 070-00-0 £ 12 2 0 59
Ysaäk van Ruth 8 casteleyn in Leeuwenburgh bestaet maetigh cu. £ 060-00-0 £ 10 5 4 137
Harmanus Sladoo 7 castmaeker gemeen cu. £ 017-09-0 £ 3 2 3 125
Jacob Willems 7 castmaeker maetigh £ 022-05-0 £ 4 1 0 127
Trocks 5 chergiant onder Leewe £ -- £ 0 0 0 96
Wuist 5 chergiant onder Lewe £ -- £ 0 0 0 85
Engelbertus Klinkert 1 chergier, gewesen cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 7
Oorbel 8 cherjant onder Leewe £ -- £ 0 0 0 148
Minne Marnstra 7 chirurgijn vaerende op Oost-Indiën £ 014-15-0 £ 2 1 0 126
Jan Schoonebeecq 3 chirurgijn, mr. reedelijk cu. £ 025-00-0 £ 4 2 1 55
Jan Hendriks 6 chirurgijn, mr. gemeen cu. £ 019-01-0 £ 3 2 1 106
Jan de Reus 8 chirurgijn, mr. cu. £ 080-00-0 £ 13 4 2 134
Pieter Lensius 1 chirurgijn, mr. reedelijk cu. £ 030-00-0 £ 5 2 1 16
Gerben Tzjommes 6 chirurgijn, mr. burgerlijk £ 043-17-0 £ 7 4 0 116
hopman Haesenhoek 3 chirurgijn, mr. reedelijk £ 015-16-0 £ 3 2 0 53
R. Swart 7 clercq ter secretarye £ 018-16-0 £ 3 2 0 125
Pytter Ferwerda 6 coffyschenker redelijk cu. £ 060-00-0 £ 10 3 0 102
Jacobus Dronrijp 8 coffyschenker maetigh cu. £ 060-00-0 £ 10 4 0 138
Jan Schut 7 coffyschenker matigh cu. £ 050-00-0 £ 8 3 0 126
old burgemeester J. Form 7 collecteur van 't reëel cu. £ 017-05-0 £ 3 4 1 126
Gosse Pytters 6 com.ris op de Wadlegger cu. £ 036-12-0 £ 6 2 0 109
Jan Zeylmaeker 7 commandeur op een Groenlandsvaerder cu. £ 040-00-0 £ 7 3 4 118
Cornelis Koen 8 commissaris op den Abt cu. £ 110-00-0 £ 18 4 3 153
van der Woude 8 commys bestaet wel cu. £ 070-00-0 £ 12 3 2 137
dhr. commys generael Beuker 3 commys generael cu. £ 203-04-0 £ 34 5 2 55
Haekma 7 commys van de convoyen £ 052-17-0 £ 9 2 0 133
Pieter Faeses 7 compasmaeker en winkelier cu. £ 035-09-0 £ 6 2 3 121
Tjepke Lykles 8 compasmaeker, mr. £ 036-00-0 £ 6 2 0 136
Schulse 4 conrector maetigh £ 036-12-0 £ 6 2 0 56
Jarigh Adema 5 constaepel, winkelier en merkmeester £ 014-15-0 £ 2 1 0 87
Jan Huiselaer 8 constapel op de legger cu. £ 017-16-0 £ 3 3 0 147
van Dalsen 5 contrarolleur cu. cu. £ 096-15-0 £ 16 3 1 80
Sloterdijk 2 convoymeester cu. £ 176-09-0 £ 29 5 0 36
Hans Mensis 3 cooltjer bestaet geringh cu. £ 017-05-0 £ 3 4 1 54
Lieuwe Everts 5 cooperslaeger, mr. gering cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 81
Jacob Wygers 7 cooperslaeger, mr. cu. £ 036-12-0 £ 6 2 0 128
Evert Oosterbaan 4 coopman bestaet wel £ 089-03-0 £ 15 3 0 76
Theunis Block 7 coopman gemeen cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 131
Pieter Andries 7 coopman bestaet wel cu. £ 066-13-0 £ 11 3 0 127
Freerk van der Hout 1 coopman bestaet wel cu. £ 146-03-0 £ 24 10 1 3
Andries Doedes 7 coopman bestaet wel cu. £ 046-11-0 £ 8 3 0 128
Jan Hendriks 6 coopman bestaet wel cu. £ 046-00-0 £ 8 4 2 111
Pytter Keimpes 4 coopman de jonge, bestaet wel £ 054-07-0 £ 9 3 0 77
Dirk Jansen 8 coopman bestaet wel cu. £ 040-00-0 £ 7 2 0 144
Geert Gerrits 7 coopman maetigh cu. £ 021-15-0 £ 4 2 1 118
Hugo van Calslaegen 8 coopman bestaet wel cu. £ 050-00-0 £ 8 2 0 141
Kleys Lantingh 5 coopman reedelijk cu. £ 070-00-0 £ 12 3 2 80
Jan van der Plaats 7 coopman bestaet wel cu. £ 080-00-0 £ 13 3 1 132
Sjoerd Talma 6 coopman wel begoedigt £ 160-00-0 £ 27 4 1 101
Folkert Pytters 4 coopman wel begoedigt cu. £ 195-17-0 £ 33 4 5 76
Lieve Siverds de Bruin 7 coopman bestaet wel cu. £ 072-01-0 £ 12 4 0 131
Jan Hendriks Poth 7 coopman maetigh cu. £ 029-09-0 £ 5 3 0 131
Tjeerd van der Sluis 6 coopman bestaet wel £ 130-11-0 £ 22 5 0 101
Bastiaen Bikker 7 coopman bestaet wel cu. £ 078-05-0 £ 13 3 2 131
vroedsman Haukema 7 coopman cu. £ 072-01-0 £ 12 4 0 131
Beernt Geersma 7 coopman bestaet wel cu. £ 064-13-0 £ 11 2 1 133
burgemeester de Boer 8 coopman £ 048-07-0 £ 8 2 0 141
Betze Cornelis 1 coopman reedelijk £ 036-12-0 £ 6 2 0 11
Frans Jansen 5 coopman reedelijk cu. £ 036-07-0 £ 6 3 0 94
Auke J. Bakker 1 coopman begoedigt cu. £ 150-00-0 £ 25 3 1 4
Jan Eerks Jongma 6 coopman bestaet wel cu. £ 046-00-0 £ 8 3 3 115
Jan Pieters Oldaan 1 coopman begoedight cu. £ 106-11-0 £ 18 3 0 4
Hendrik Wassenaar 7 coopman bestaet wel £ 066-13-0 £ 11 3 0 127
Seerp Wildschut 7 coopman welbegoedight £ 106-11-0 £ 18 3 0 125
Huge Gerrits 6 coopman bestaet wel cu. £ 050-00-0 £ 8 3 0 101
Philippus Ysaaks 7 coopman bestaet geringh cu. £ 017-09-0 £ 3 2 3 121
Pieter Scheltema 8 coopman bestaet wel cu. £ 060-16-0 £ 10 3 0 145
Cornelis Jentjes 7 coopman bestaet wel cu. £ 082-05-0 £ 14 5 0 125
Harmen Portier 4 coopman bestaet wel £ 078-19-0 £ 14 3 0 61
Abraham Ysraels 7 coopman joodsch cu. £ 038-03-0 £ 6 3 6 120
Lammert Teyes 5 coopman bestaet wel cu. £ 036-07-0 £ 6 3 0 91
Andries Wybinga 7 coopman bestaet wel cu. £ 064-13-0 £ 11 2 1 125
Eelke Wildschut 6 coopman begoedigt cu. £ 100-00-0 £ 17 3 0 101
Jacob Hanekuik 2 coopman en bontreeder cu. £ 080-00-0 £ 13 3 2 35
Jacob Hibma 2 coopman en pannebakker cu. £ 090-00-0 £ 15 3 3 35
Broer Baukes 2 coopman en rentenier cu. £ 063-16-0 £ 11 3 0 37
Jan Bouwes 5 coopman en trekschipper cu. £ 043-17-0 £ 7 4 0 85
Arjen Wassenaer 5 coopman en winkelier cu. £ 064-01-0 £ 11 4 3 82
Reynder Pieters 1 coopman en winkelier cu. £ 066-16-0 £ 11 4 1 10
Melle Ynses 2 coopman en winkelier cu. £ 050-09-0 £ 8 4 0 37
Pytter Gerbens 2 coopman en winkelier cu. £ 033-14-0 £ 6 2 0 30
Tjebbe Dreyer 2 coopman en zoutsieder cu. £ 064-08-0 £ 11 4 0 24
Johannes Ferwerda 6 coopman en zoutsieder cu. £ 060-00-0 £ 10 3 0 103
Johannes Pytters 8 coopman in kalk en steen cu. £ 036-00-0 £ 6 2 0 139
Pieter Hendriks 5 coopman in papier cu. £ 035-00-0 £ 6 2 0 83
Sjirk van der Ley 8 coopman off winkelier cu. £ 055-00-0 £ 9 5 4 135
jr. Pieter Gelinda 6 coopman, geweesen cu. £ 024-01-0 £ 4 5 3 108
Auke Gerbens 8 coopman, old maetigh £ 028-07-0 £ 5 2 0 150
Feytema 2 coopman; gleybakker cu. £ 140-00-0 £ 23 3 1 35
Gerben Johannes 6 coopmansknegt gemeen £ 014-09-0 £ 2 2 0 109
Pieter R. van Arum 1 coopmansschrijver cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 2
Hessel Hayes 5 coordewerker gemeen cu. £ 023-15-0 £ 4 3 0 86
Keimpe Bouwes 5 coordewerker gemeen £ 013-05-0 £ 2 1 0 81
Tjallingh Sopingius 3 coster bestaet maetigh cu. £ 129-09-0 £ 5 3 0 44
Hillebrand Dirks 8 coster en doodbidder cu. £ 040-00-0 £ 7 5 0 141
wed. Dirk Annes 1 costerinne van de doopsgesinde gemeente £ 019-08-0 £ 3 3 0 16
Barent Ysaaks 7 craemer joodsch, gering cu. £ 016-13-0 £ 3 3 1 124
Zalomon Cohen 7 craemer maetigh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 118
Romke Hotses 7 Deeventervaerder en coopman bestaet wel cu. £ 063-16-0 £ 11 5 0 126
Klaeske 3 dienstmaegd (bij) weduwe Menalda geringh £ -- £ 0 1 0 42
Antje 3 dienstmaegd in de keet £ 006-12-0 £ 1 1 0 38
Claas Nauta 6 distillateur, mr. cu. £ 080-00-0 £ 13 3 3 102
Jelle Lykles 5 doodgraever reedelijk cu. £ 033-04-0 £ 6 3 0 89
Jan Boelen 5 door vrinden onderhouden £ 007-17-0 £ 1 1 0 86
Tinckinck 4 equipagemeester £ 141-01-0 £ 24 5 0 74
Poulus 8 faandrik onder Leewe £ -- £ 0 0 0 152
van der Fuik 4 faendrik nihil nic £ -- £ 0 0 0 74
Hillebrandi 4 faendrik £ -- £ 0 0 0 76
Gennip 5 faendrik onder Leewe £ -- £ 0 0 0 98
Bisschop 7 faendrik onder Lewe £ -- £ 0 0 0 129
S. Nauta 4 faendrik; strandmeester cu. £ 052-19-0 £ 9 3 4 77
Ysaak Roosen 2 ferwer maetigh cu. £ 050-08-0 £ 8 3 2 25
Lykle Reytses 5 ferwer, mr. gemeen cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 84
Jan Christ. Pootenbergh 1 galjootschipper cu. £ 030-00-0 £ 5 2 0 8
Stittert Adams 6 galliootschipper cu. £ 037-09-0 £ 6 3 2 108
Pieter Waeterman 2 galliootschipper cu. £ 032-00-0 £ 5 3 0 23
Hendrik Hendriks 6 galliootschipper gemeen cu. £ 036-00-0 £ 6 4 0 114
Sybren Jansen 6 galliootschipper gemeen cu. £ 034-17-0 £ 6 3 3 105
Jan Peima 5 gerechtsboode reedelijk £ 022-11-0 £ 4 2 0 94
Joost Zeeman 2 geregtsboode cu. £ 033-02-0 £ 6 3 2 35
wed. Symon Dekker 3 gladmangelster geringh £ 006-16-0 £ 1 1 2 44
Antje Jans 6 gladmangelster gemeen £ 006-12-0 £ 1 1 0 108
wed. Elske Hoef 5 gladmangelster gemeen £ 006-12-0 £ 1 1 0 91
Janke Doekes 5 gladmangelster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 89
Heyn Jansen 8 glaesemaeker gemeen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 144
Doeke Wybrens 7 glaesemaeker maetigh cu. £ 033-02-0 £ 6 3 2 124
Cornelis Block 1 glaesemaeker, mr. gering cu. £ 020-08-0 £ 3 2 0 2
Romke Wassenaar 1 glaesemaeker, mr. gemeen £ 028-07-0 £ 5 3 1 3
Harmen van Vlie 1 glaesemaeker, mr. gemeen £ 017-05-0 £ 3 4 1 9
Gerrit Alberts 7 glaesemaeker, mr. maetigh £ 023-15-0 £ 4 3 0 132
Keimpe Jansen 1 glaesenmaeker, mr. cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 1
Gerrit Pytters 1 gleijbakkersknegt gemeen cu. £ 020-00-0 £ 3 4 0 5
Jarigh Gelinde 5 gleybacker cu. £ 050-00-0 £ 8 2 0 98
wed. vroedsman Sybeda 7 gleybackerse £ 060-08-0 £ 10 2 2 121
Dirk Christiaens 6 gleybackersknegt gemeen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 111
Pieter Douwes 4 gleybackersknegt cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 60
Pals Carsten 6 gleybackersknegt gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 111
Beernt Jansen 2 gleybakkersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 25
Hans Jansen 6 gleybakkersknegt gemeen £ 018-01-0 £ 3 2 0 114
Johannes Arents 8 gleybakkersknegt geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 151
Claes Jansen 3 gleybakkersknegt £ 012-04-0 £ 2 1 0 55
Klaas Rommerts 2 gleybakkersknegt cu. £ 014-17-0 £ 2 2 4 20
Hendrik Jansen 3 gleybakkersknegt gemeen cu. £ 014-05-0 £ 2 2 1 53
Auke Aukes 2 gleybakkersknegt £ 011-09-0 £ 2 2 0 31
Wybe Wybrens 8 gleybakkersknegt cu. £ 017-13-0 £ 3 2 0 152
Gerrit Douwes 7 gleybakkersknegt gealimenteerd cu. £ -- £ 0 3 0 122
Foeke Johannes 5 gleybakkersknegt cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 98
Warner Sikkes 8 gleybakkersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 149
Tymon Pytters 5 gleybakkersknegt gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 87
Rein Sjoukes 5 gleybakkersknegt cu. £ 029-09-0 £ 5 3 0 87
Rinse Douwes 2 gleybakkersknegt cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 34
Floris Pytters 6 gleybakkersknegt gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 116
Edsger Tyttes 2 gleybakkersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 31
Pieter Daniëls 8 gleybakkersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 5 4 149
Jan Jansen 5 glijbakkersknegt cu. £ 014-13-0 £ 2 2 2 94
Joris Aarts 3 gortmaeker, mr. reedelijk cu. £ 029-09-0 £ 5 3 0 54
Johannes Tjebbes 7 gortmaeker, mr. £ 009-01-0 £ 2 1 0 120
burgemeester Bosscha 8 gortmaeker, mr. cu. £ 090-00-0 £ 15 4 2 144
Petrus van Gent 5 gortmaeker, mr. gemeen cu. £ 053-07-0 £ 9 4 2 82
Gerrit Tjallings 8 gortmaeker, mr. £ 060-00-0 £ 10 3 0 146
Pytter Joris 3 gortmaekersknegt gering cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 52
Fedde Minnes 7 graenkooper maetig cu. £ 067-04-0 £ 11 3 4 121
wed. Gerrit Christiaans 2 groenteverkoopster £ 006-12-0 £ 1 1 0 23
Sijke Gerrits 7 groenteverkoopster £ 006-12-0 £ 1 1 0 126
Rinske Gerryts 4 groenteverkoopster £ 006-12-0 £ 1 1 0 68
Samuel Hendriks 1 grofsmid gering bestaen £ 015-16-0 £ 3 2 0 10
Frans Goitjens 1 grofsmid, geringh cu. £ 015-01-0 £ 3 3 0 2
wed. Aukjen Willems 2 haerv(l)egster £ 006-16-0 £ 1 1 0 30
Sent Ypes 4 haerweever, mr. maetigh cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 64
Yde Pytters 6 helpbakker geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 102
Bernardus Aedsgers 5 helpbakkersknegt cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 83
Simon Willems 7 herbergier soober cu. £ 034-16-0 £ 6 4 4 125
Rienk Hansen 3 herbergier reedelijk cu. £ 054-07-0 £ 9 3 0 43
Andrys Bastiaens 8 herbergier geringh cu. £ 050-00-0 £ 8 3 2 136
Arent Anthoni 8 herbergier geringh cu. £ 036-00-0 £ 6 4 0 135
Pieter Willems 8 herbergier redelijk cu. £ 050-00-0 £ 8 3 3 134
Caye Slaepkool 6 herbergier en kock cu. £ 080-00-0 £ 13 4 0 101
Christoffel Hempel 8 herbergier en tinnegietersknegt maetigh cu. £ 036-00-0 £ 6 3 0 134
Eelkjen Pieter 8 herbergiersche maetigh £ 040-00-0 £ 7 2 0 135
wed. Dirk Cramer 8 herbergierse maetig £ 050-00-0 £ 8 2 0 139
Jocchum Zacharias 7 hoedemaeker geringh £ 018-01-0 £ 3 2 0 129
Obbe Ypes 6 hoedemaeker, mr. £ 015-05-0 £ 3 3 2 105
Wiltje Pytters 3 hoedemaekersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 0 51
Binjamin Levi 5 hoedschoenmaeker cu. £ 022-01-0 £ 4 2 4 80
Philippus Levi 7 hoedschoonmaeker cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 132
Hendrik Croesen 8 hofmeester op 't admiraliteyts jagt cu. £ 026-00-0 £ 4 2 3 149
Hidde Brouwer 4 hofmeester op 't Princejagt cu. £ 036-12-0 £ 6 2 0 59
wed. Poort 3 hopman; sonder bedrijff £ 025-00-0 £ 4 1 1 55
vroedsman Radsma 6 horlogiemaeker, mr. bestaet wel cu. £ 045-00-0 £ 8 3 2 103
Tjeerd Radsma 6 horlogiemaeker, mr. £ 032-15-0 £ 5 2 0 104
Jacob Radsma 6 horlogiemaeker, mr. cu. £ 023-15-0 £ 4 2 0 101
Taeaetske Rienks 6 houd slaepers geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 116
Douwe Alefs 8 houdtstaepeler maetigh cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 139
Fokke Tjeerds 4 houtkooper maetigh cu. £ 071-17-0 £ 12 4 1 74
Hendrik Jongma 4 houtkooper bestaet wel £ 076-05-0 £ 13 2 3 76
Oeble Gosses 0 houtkooper maetigh cu. £ 045-00-0 £ 8 2 1 155
Carst Douwes 0 houtmolenaersknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 155
Willem Symons 1 houtsjouwer geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 18
Eeltje Tjallings 1 houtsjouwer gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 18
Albert Hiddes 8 houtstaepelaer maetigh £ 010-17-0 £ 2 1 0 139
Bartel Oedses 6 hovenier gering bestaen cu. £ 023-01-0 £ 4 4 2 103
Ewout Franck 4 hovenier bestaet geringh cu. £ 019-13-0 £ 3 3 1 68
Hendrik Poulus 5 hovenier gemeen £ 029-09-0 £ 5 3 0 88
Eeltje Rinses 1 hovenier gemeen cu. £ 030-07-0 £ 5 4 0 14
Goitse Rinses 3 hoveniersknegt gemeen cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 51
Gosse Tjebbes 4 huistimmerman cu. £ 033-04-0 £ 6 3 0 67
Claas Scheltes 5 huistimmermansknegt cu. £ 015-13-0 £ 3 4 0 87
Evert Jansen 4 ijsersmid gering cu. £ 019-01-0 £ 3 2 4 63
Leendert Luitjens 8 ijsersmid geringh cu. £ 020-00-0 £ 3 4 0 135
Ype Ysbrands 4 ijsersmid maetigh cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 79
Luitjen Pytters 8 ijsersmid geringh cu. £ 019-01-0 £ 3 2 1 141
Pytter Luikas 8 ijsersmid geringh cu. £ 020-00-0 £ 3 2 3 141
Hendrik Dirks 4 ijsersmid, mr. reedelijk cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 77
Alle Jacobs 2 ijsersmid, mr. cu. £ 020-17-0 £ 3 5 1 30
Hendrik Faber 1 ijsersmid, mr. taemelijk cu. £ 026-16-0 £ 4 3 2 16
Cornelis Hendriks 4 ijsersmid, mr. maetigh cu. £ 022-14-0 £ 4 2 3 75
Dirk Jansen 6 ijsersmid, mr. gemeen £ 010-17-0 £ 2 1 0 112
Haering Sipkes 7 kaersmaeker soober cu. £ 011-13-0 £ 2 4 2 126
Dirk IJsenbeecq 6 kalk- en steenverkooper cu. £ 040-00-0 £ 7 4 2 106
Anne Eelkes Bakker 1 kalkbrander, mr. gemeen £ 035-04-0 £ 6 5 2 15
vroedsman Klinckhaemer 7 kalkverkooper cu. £ 019-05-0 £ 3 5 0 123
Saake Floris 8 keeskooper geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 2 146
Johan Pytters 3 keet, in Ferwerda's geringh £ 011-09-0 £ 2 2 0 38
Sybrigjen Hessels 2 keetmaegdt £ 006-12-0 £ 1 1 0 37
Ruird Pytters 3 keetwerker reedelijk cu. £ 015-17-0 £ 3 2 2 51
vroedsman Wijngaarden 6 keurslijfmaeker, mr. bestaet gemeen cu. £ 028-07-0 £ 5 2 0 107
Laas Spannenburgh 7 kladferver maetigh cu. £ 041-15-0 £ 7 3 0 120
Pytter Wytzes 7 kladferwersknegt gemeen cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 130
Dirk Jacobs 1 kladschilder cu. £ 020-09-0 £ 3 4 3 2
Christiaen Bessingh 7 kleermaeker maetigh cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 125
Jacob Joosten 5 kleermaeker sober cu. £ 011-09-0 £ 2 2 1 85
Romke Jansen 5 kleermaeker, mr. gemeen cu. £ 026-16-0 £ 4 3 2 97
Jan Wijngaerden 5 kleermaeker, mr. maetigh cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 95
Jan Wybrens 5 kleermaeker, mr. £ 018-04-0 £ 3 1 0 98
Christiaen Jansen 5 kleermaeker, mr. geringh cu. £ 025-01-0 £ 4 4 4 86
Jan Gerryts 6 kleermaeker, mr. geringh £ 012-13-0 £ 2 2 0 108
vroedsman Heyns 7 kleermaeker, mr. bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 129
Taeke Dijxma 5 kleermaeker, mr. cu. £ 036-00-0 £ 6 2 0 97
Wytse Ysbrands 6 kleermaekersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 108
Pytter Heyns 6 kleermaker, mr. reedelijk £ 028-07-0 £ 5 2 0 102
Keimpe Bouwes 3 knegt in de Leuwerder trekschippers peerdestal £ 011-09-0 £ 2 2 0 41
Jan Jurjens 6 knegt secretaris Braem cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 106
Frans Jansen 6 knegt van de burgemeester Nollides weduwe cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 115
Abraham Wijngaerden 5 knoopmaeker, mr. cu. £ 029-09-0 £ 5 3 0 97
Christiaen Burman 7 kock bestaet geringh cu. £ 029-12-0 £ 5 3 3 127
Johannes de Waart 4 kock op 't admiraliteyts Jagt van maetigh bestaen £ 033-04-0 £ 6 4 3 69
Coenraad Vonck 8 kock op de legger cu. £ 017-13-0 £ 3 3 1 147
Hoyte Broers 6 koekebacker, mr. cu. £ 050-15-0 £ 8 3 0 103
burgemeester Hoogeboom 4 koekebakker, mr. cu. £ 039-19-0 £ 7 2 0 69
Foeke Feddes 0 koemelker maetigh cu. £ 021-13-0 £ 3 4 0 155
Jelger Hessels 3 koemelker gemeen cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 52
Govert Reinders 2 koemelker gering cu. £ 015-05-0 £ 3 4 3 24
Theunis Jansen 4 koemelker maetigh cu. £ 023-13-0 £ 4 2 2 59
wed. Pytter Martens 0 koemelkerse maetigh £ 023-15-0 £ 4 3 0 155
Fedrik Allerts 8 kooldraeger gering £ 019-08-0 £ 3 3 0 145
Hyltje Abes 6 kooltjer bestaet wel cu. £ 028-16-0 £ 5 2 1 110
Jan Jacobs 5 kooltjer geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 87
Fedde Jentjes 6 kooltjer bestaet gemeen cu. £ 024-01-0 £ 4 3 3 105
Sjouke Geerts 6 kooltjer bestaet gemeen cu. £ 020-01-0 £ 4 2 2 112
Harmen Alberts 2 kooltjers cu. £ 015-05-0 £ 3 2 3 25
Bernhardus Siccama 2 kooperslaagersknegt £ 009-01-0 £ 2 1 0 19
Dirk Hessels 4 kooperslaeger gering cu. £ 022-03-0 £ 4 2 2 58
Watze Haenstra 6 kooperslaeger, mr. cu. £ 040-00-0 £ 7 3 2 103
Symon Fokkes Bakker 7 kooperslaeger, mr. £ 050-15-0 £ 8 3 0 119
Dirk Lourens 2 koopmanskneght cu. £ 019-13-0 £ 3 3 1 33
Gatse Tjallings 3 koordewerker gemeen cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 42
Beernt Dirks 5 korfdraeger, mr. cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 83
Taeke Cornelis 7 korfmaeker gering cu. £ 017-05-0 £ 3 4 1 118
Dirk Beernts 5 korfmaeker, mr. gemeen cu. £ 024-16-0 £ 4 3 0 81
Tjietske Heremyt 2 kraemwaerdster £ 006-16-0 £ 1 1 1 34
Ritske Oenes 7 kuiper gering cu. £ 015-17-0 £ 3 2 2 124
Jan Harmens 5 kuiper reedelijk cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 96
Johannes Jansen 4 kuiper gering cu. £ 017-09-0 £ 3 2 3 58
Uilke Jansen 3 kuiper bestaet gering cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 53
Felten Gerrits 6 kuiper, mr. reedelijk cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 108
Tjebbe Heerkes 3 kuiper, mr. gemeen cu. £ 019-01-0 £ 3 2 1 54
Jan Simons 2 kuipersknegt geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 1 26
Gouke Sybrens Hingst 5 laekenkooper bestaet wel cu. £ 056-01-0 £ 9 2 2 80
Claas Willems Hoogstraeten 6 laekenkooper £ 125-00-0 £ 21 6 0 101
Jarigh Westra 5 laekenkooper £ 092-07-0 £ 15 3 2 82
Willem Westerhof 5 laekenkooper maetigh £ 040-00-0 £ 7 2 0 80
wed. Jan Thomas IJsenbeecq 6 laekenkooperse reedelijk £ 040-00-0 £ 7 2 1 102
ds. Th. Wopkens 8 leeraer van de doopsgesinde gemeente, old £ 050-00-0 £ 8 2 0 153
ds. van Engelen 7 leeraer, doopsgesinde £ 027-01-0 £ 5 1 0 132
Jan Everts 6 leerkooper, mr. cu. £ 046-11-0 £ 8 3 0 107
Hendrik Jocchums 2 leerloyer cu. £ 024-16-0 £ 4 3 0 37
wed. Jacob Lolles 5 leerloyersche bestaet wel £ 053-09-0 £ 9 3 1 95
wed. Jan Huydekooper 7 leerloyerse redelijk wel £ 104-16-0 £ 18 8 1 121
Hendrik Jarigs 1 leerloyersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 5
Reyn Jansen 6 leerloyersknegt gemeen £ 017-00-0 £ 3 2 0 114
Gijsbert Johannes 1 leertouwer reedelijk cu. £ 019-08-0 £ 3 3 0 14
Jurrien Stapert 8 lidsetter, mr. maetig £ 045-00-0 £ 8 2 0 152
wed. Trijntje Scheltes 1 lijnslaeger wed. Yke Goverts, bestaet wel £ 045-00-0 £ 8 3 0 3
wed. Freerk Scheltinga 2 lijnslaegersche reedelijk £ 070-00-0 £ 12 6 0 35
Jacob Norel 2 loodegieter, mr. £ 030-00-0 £ 5 3 1 36
Saeke Jacobs 6 loodsman gering bestaen cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 106
Hubert 4 luitenant £ -- £ 0 0 0 73
Ossebroek 7 luitenant cavallerye Van Eck £ -- £ 0 0 0 127
de heer Engelbert 5 luitenant onder Leeve £ -- £ 0 0 0 83
Keun 8 luitenant onder Leewe £ -- £ 0 0 0 146
Hempel 7 luitenant onder Leewe £ -- £ 0 0 0 127
de Wilde 8 luitenant onder Leewe £ -- £ 0 0 0 148
Clant 7 luitenant onder Leewe £ -- £ 0 0 0 129
Bottigius 8 luitenant onder Leewe £ -- £ 0 0 0 152
Rosinge 7 luitenant onder Leewe £ -- £ 0 0 0 127
Geersma 8 luitenant onder Leewe £ -- £ 0 0 0 152
Fledderius 8 luitenant onder Leewe £ -- £ 0 0 0 152
Gerardus Luppus 6 luitenant onder Leewe £ -- £ 0 0 0 102
Sjobma 7 luitenant onder Leewe £ -- £ 0 0 0 121
Charloo 7 luitenant onder Leewe £ -- £ 0 0 0 129
Jacob Dirks 5 maekelaer reedelijk £ 013-05-0 £ 2 1 0 88
Rengers 6 majoor onder Leewe £ -- £ 0 0 0 102
Jurjen Claeses 1 makelaer oud en alleen £ 011-12-0 £ 2 1 0 1
Antje Gerrits 6 man nae Indiën gering £ 006-16-0 £ 1 3 1 115
Pytter Ulbes 8 man nae Indiën geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 136
Claes Ydes 5 matroos bestaet gemeen £ 007-17-0 £ 1 1 0 96
Yde Ydes 4 matroos cu. £ 015-17-0 £ 3 2 2 57
Hans Jansen 4 matroos gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 4 57
Steffen Elias 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 7
Hans Uilkes 5 matroos gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 5 0 86
Thomas Hiddes 8 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 5 0 146
Jan Martens 7 matroos geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 125
Wybe Nammes 6 matroos gemeen cu. £ 013-01-0 £ 2 2 1 105
Sybe Simons 1 matroos cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 7
Harmen Harmens 5 matroos bestaet geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 84
Jilles Jansen 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 8
Gerrit Roelofs 5 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 84
Jan Alberts 1 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 8
Wopke Hanses 2 matroos £ 011-13-0 £ 2 2 2 26
Adriaenus Swart 5 matroos bestaet gemeen £ 017-13-0 £ 3 2 2 85
Goslingh Beernts 6 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 2 107
Rodmer Arjens 8 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 146
Johannes Steffens 2 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 4 5 26
Jan Roelofs 8 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 146
Pier Ruurds 8 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 145
Jelle Steffens 8 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 145
Freerk Pieters 4 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 58
Ysbrand Jocchums 4 matroos seer gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 59
Gijsbert Thijssen 8 matroos seer geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 6 1 145
Ocke Sjoerds 8 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 153
Wopke Jans 8 matroos geringh bestaen cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 146
Fokke Carsten 8 matroos bestaet maetigh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 151
Claes Claesen 4 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 70
Cornelis Dirks 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 13
Gerryt Gerryts 6 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 115
Pyke Dirks 8 matroos geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 151
Goslingh Danyels 6 matroos gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 115
Carst Hansen 4 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 76
Douwe Bolta 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 13
Benne Tomas 4 matroos bestaet maetigh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 77
Gerryt Pieters 4 matroos geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 69
Theunis Remmerts 1 matroos cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 17
Jan Jansen 6 matroos gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 110
Johannes Pieters 4 matroos gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 68
Lieuwe Lieuwes 1 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 12
Theunis Jilts 1 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 13
Ellert Heyns 6 matroos bestaet geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 115
Rein Jansen 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 14
Saeke Ydes 4 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 4 73
Age Claeses 8 matroos bestaet geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 151
Barent Sybrens 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 3 1 15
Ulbe Ypes 4 matroos geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 74
Wybren Sybrens 4 matroos gering bestaen cu. £ 011-13-0 £ 2 3 2 74
Freerk Pytters 6 matroos gemeen cu. £ 011-13-0 £ 2 4 2 113
Cornelis Jans 6 matroos gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 113
Marten Willems 6 matroos gemeen cu. £ 014-13-0 £ 2 2 1 111
Hendrik Jurjens 8 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 150
Jan Johannes 6 matroos gemeen bestaen cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 114
Johannes Jansen 6 matroos gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 114
Hendrik Zeegers 1 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 16
Tjerk Heeres 8 matroos bestaet soober cu. £ 012-01-0 £ 2 3 0 149
Jan Louws 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 12
Joris Ottes 4 matroos geringh bestaen cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 67
Frans Jeltes 8 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 149
Ype Durks 2 matroos cu. £ 015-05-0 £ 3 4 0 21
Ruird Dirks 8 matroos bestaet geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 147
Jelle Alles 7 matroos geringh bestaen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 122
Engel Gerrits 8 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 147
Wytse Heyns 7 matroos geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 122
Wybe Piers 1 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 9
Jacob Saekes 7 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 123
Eelke Emriks 7 matroos bestaet maetigh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 124
Marten Jans 5 matroos gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 82
Jacob Jans 7 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 124
Jan Johannes 1 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 9
Johannes Gijsberts 2 matroos cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 24
Andries Jansen 2 matroos gealimenteerd cu. £ -- £ 0 3 3 21
Jelte Jeltes 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 11
Hendrik Martens 4 matroos bestaet gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 78
Johan Jansen 2 matroos maetigh cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 19
Hendrik Dirks 7 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 118
Geert Willems 6 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 0 110
Albert Jansen 4 matroos gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 67
Hendrik Pieters 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 12
Jan Sybrens 4 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 66
Jan Ypes 8 matroos bestaet maetigh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 149
Hendrik Baltus 8 matroos bestaet geringh cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 149
Sipke Saekes 2 matroos maetigh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 20
Tjallingh Gerlofs 8 matroos geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 151
Hans Meynderts 5 matroos geringh bestaen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 1 80
Doitse Tjeerds 4 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 71
Jurjen Jans 2 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 24
Claas Jansen 7 matroos bestaet gemeen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 127
Jan Beernts 2 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 31
Jan Hansen 1 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 1
Jan Minnes 7 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 130
Cornelis Hendriks 8 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 1 138
Cornelis Dirks 2 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 32
Roelof Meynderts 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 1
Johannes Schaaf 5 matroos reedelijk cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 96
Meyndert Willems 3 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 0 42
Meyndert Jansen 7 matroos gering £ 011-09-0 £ 2 2 0 132
Jan Jelles 5 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 6 0 91
Jelle Ottes 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 5
Dirk Claeses 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 3
Jentje Wybrens 8 matroos geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 142
Jan Hendriks 2 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 31
Gerrit Keimpes 6 matroos gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 104
Jacob Jurjens 8 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 142
Hendrik Janus 3 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 51
Jacob Jacobs 5 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 90
Lolke Beernts 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 6
Cornelis Ypes 8 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 138
Roelof Roelofs 2 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 1 31
Tjeerd Jacobs 5 matroos gemeen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 90
Jan Coenraeds 7 matroos gering cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 129
Dirk Harmens 1 matroos gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 3 2
Meye Saakes 5 matroos geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 1 95
Rutger Tjerks 3 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 3 3 48
Dirk Roelofs 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 5
Sjoerd Annes 5 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 92
Sjoerd Tjebbes 1 matroos £ 011-09-0 £ 2 2 0 5
Gerben Wigles 5 matroos bestaet gemeen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 95
Fokke Lolkes 2 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 37
Bonne Theunis 5 matroos bestaet geringh cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 93
Freerk Johannes 5 matroos gemeen bestaen cu. £ 018-03-0 £ 3 2 1 93
Sjoerd Wessels 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 3
Andries Olpherts 5 matroos geringh £ 011-09-0 £ 0 2 1 94
Tjeerd Ates 2 matroos seer gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 1 35
Ymke Dirks 5 matroos gealimenteerd met turf cu. £ -- £ 0 5 2 92
Zalomon Hoytes 7 matroos seer gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 132
Hessel Jelles 2 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 33
IJsbrand Cornelis 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 5
Karst Arjens 3 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 39
Jan Joukes 8 matroos bestaet maetigh cu. £ 025-12-0 £ 4 2 1 135
Cornelis Johannes 3 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 3 2 43
Willem Hendriks 8 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 140
Haentje Jacobs 5 matroos gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 92
Jacob Jaspers 2 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 33
Harke Seerps 7 matroos seer gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 132
Geert Rijnje 8 matroos maetigh cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 141
Jan Feykes 8 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 5 135
Caspar Hendriks 5 matroos bestaet geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 89
vrouw Reinder Jans 6 matroos seer gering £ 006-12-0 £ 1 2 0 104
Symon Taeaekles 8 matroos gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 143
Bauke Jocchums 3 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 40
Sybren Pieters 3 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 54
Willem Lammerts 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 3 4 6
Jacob Claesen 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 1
Eylart Jurjens 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 7
Jacob Cornelis 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 1
Jan Gerrits 5 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 4 89
Harke Geerts 6 matroos gering £ 011-09-0 £ 2 2 0 105
Reinder Taekes 8 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 140
Bauke Jans 3 matroos redelijk cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 54
Claes Claeses 6 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 105
Lourens Jans 7 matroos is arm, geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 127
Tymon Jetses 8 matroos gering cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 151
Symon Jans 8 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 4 139
Hubert Jetses 1 matroos met vrouw £ 011-09-0 £ 2 2 0 1
Claas Arjens 3 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 4 2 53
Jacob Sipkes 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 7
Douwe Jansen 8 matroos gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 2 144
Poulus Jansen 3 matroos cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 52
Hans Hansen 2 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 31
Hendrik Harmens 6 matroos gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 1 105
Tymon Jacobs 8 matroos op 't admiraliteyts jagt maetigh cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 146
Jan Alberts 8 matroos op 't admiraliteytsjagt maetigh cu. £ 018-00-0 £ 3 4 2 135
Wopke Aedsgers 5 matroos op 't admiraliteytsjagt bestaet gemeen cu. £ 021-05-0 £ 4 2 2 87
Auke Ottes 7 matroos op 't admiraliteytsjagt gemeen cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 130
Pieter Jetses 6 matroos op 't Princejagt cu. £ 040-00-0 £ 7 3 0 115
Pytter Pytters 6 matroos op 't Princejagt cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 116
Symon Douwes 2 matroos op 't Princejagt £ 017-00-0 £ 3 1 2 32
Beernt Willems 3 matroos op 't Princejagt cu. £ 015-13-0 £ 3 4 0 50
Wybe Taekes 8 matroos op 't Princejagt cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 142
Arjen Arjens 8 matroos op 't Princejagt cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 147
Stinstra 2 medicine dr. bestaet wel cu. £ 120-00-0 £ 20 4 4 25
Aukjen Sybrens 8 melktapster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 142
wed. Claes Wouters 2 melktapster £ 006-16-0 £ 1 1 1 33
wed. Douwe Fransen 8 melkverkoopster geringh £ 006-16-0 £ 1 2 0 151
wed. Sybrigjen Hiddes 6 melkverkoopster gering £ 006-16-0 £ 1 2 0 102
Christiaen Dirks 7 mesmaeker reedelijk cu. £ 023-15-0 £ 4 3 0 122
Jilles Bakker 1 metselaar cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 6
Heere Wybrens 1 metselaar bestaet gemeen cu. £ 025-00-0 £ 4 2 3 7
Heere Heeres 1 metselaar, mr. reedelijk cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 14
Anske Sybes 1 metselaar, mr. reedelijk cu. £ 025-14-0 £ 4 2 0 15
Uilke Anskes 2 metselaar, mr. redelijk cu. £ 023-15-0 £ 4 2 0 20
Pieter Gerardus 1 metselaar, mr. en een klein winkeltje cu. £ 019-14-0 £ 3 2 0 1
Reynder Jansen 6 metselaer maetigh £ 020-08-0 £ 3 2 1 110
Wouter Hessel 1 metselaer geringh cu. £ 018-06-0 £ 3 2 1 7
Sybe Jilts 8 metselaer geringh cu. £ 015-01-0 £ 3 2 0 140
Jurjen Okkes 6 metselaer gering bestaen cu. £ 013-01-0 £ 2 2 1 105
Jan Symons 1 metselaer maetig cu. £ 022-03-0 £ 4 2 2 15
Folkert Claeses 7 metselaer bestaet maetig £ 017-00-0 £ 3 2 0 131
Jan Claesen 5 metselaer reedelijk £ 023-15-0 £ 4 2 0 86
Dirk Jansen 6 metselaer, geweesen cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 107
Pieter Aukes 7 metselaer, mr. geringh cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 122
Rutger Goslings 6 metselaer, mr. bestaet wel cu. £ 040-00-0 £ 7 4 4 106
Sjoerd Arjens 8 metselaer, mr. maetigh £ 018-00-0 £ 3 2 0 138
Tjerk Jurjens 2 metselaer, mr. en winkelier £ 026-15-0 £ 4 3 0 32
Coene Willems 8 metselaer, mr. en winkelier £ 036-00-0 £ 6 3 1 138
Jan Ruirds 6 metselaersknegt geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 1 105
Lieuwe Jansen 1 metselaersknegt cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 11
Feyke Willems 8 metselaersknegt geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 2 136
Adam Goslings 3 metselaersknegt gemeen cu. £ 015-13-0 £ 3 4 0 52
Ulbe Cornelis 6 metselaersknegt gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 108
Jan Sandstra 1 metselaersknegt cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 17
Lieuwe Lieuwes 2 metselaersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 32
Hendrik Everts 3 metselaersknegt, mr. £ 011-13-0 £ 2 2 1 41
Hartman Hartmans 1 metseleersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 10
Aeghjen Claeses 2 meyd van Broer Baukes £ -- £ 0 0 0 37
Mindel Mindels 6 militaire chergiant onder Leeve £ -- £ 0 0 0 111
Bauke Reinders 2 modderleyker cu. £ 020-00-0 £ 3 3 0 34
Thijs Ulbes 1 modderleyker cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 11
Simon Meyles 2 molenaar, mr. maetigh cu. £ 020-00-0 £ 3 2 3 22
Allert Geerts 4 molenaer, mr. maetigh cu. £ 028-12-0 £ 5 3 2 72
Sikke Ypkes 1 molenaer, mr. bestaet wel cu. £ 030-00-0 £ 5 2 1 6
Aeltje Jans 4 molenaersche maetigh £ 031-14-0 £ 5 3 2 79
Jan 2 molenaersknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 22
Johannes Andrys 4 molenmaeker maetigh cu. £ 033-11-0 £ 6 4 2 71
Jacobus Pytters 4 molenmaekersknegt cu. £ 018-17-0 £ 3 4 2 77
Cornelis van Beemen 4 nae opgetekend £ 011-09-0 £ 2 2 0 75
wed. Ymke Sikkes 6 nayster seer gering £ 006-16-0 £ 1 1 2 110
Trijntje Ulbes 6 nayster en suster, bestaet maetigh £ 018-01-0 £ 3 2 0 115
Trijntje Luitjens 8 nayster maetigh £ 009-01-0 £ 2 1 0 135
wed. Jan Doorn 4 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 75
Tjietske Arjens 8 nayster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 138
Cornelia Ameels 4 nayster bestaet gering £ 006-16-0 £ 1 1 1 77
wed. Tettje Gerbens 5 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 98
Trijntje Lieuwes 5 nayster reedelijk £ 006-12-0 £ 1 1 0 97
Maartje Joosten 8 nayster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 140
wed. Aeltje Saekes 6 nayster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 113
wed. Trijntje Freerks 8 nayster gering £ 006-16-0 £ 1 1 2 140
wed. Hendrik Leenderts 6 nayster bestaet geringh £ 006-16-0 £ 1 2 0 114
wed. Jan Poppes 8 nayster bestaet armelijk £ 006-12-0 £ 1 1 1 138
Minke Gabbes 1 nayster geringh £ 007-16-0 £ 1 1 0 2
Hendrina Hendriks 1 nayster £ 006-12-0 £ 1 1 0 14
Mayke Simons 6 nayster gemeen £ 006-12-0 £ 1 1 0 114
Trijntje Lourens 6 nayster bestaet gemeen £ 006-12-0 £ 1 1 0 113
Sara Andries 5 nayster bestaet wel £ 014-15-0 £ 2 1 0 97
Lijsbert Claeses 5 nayster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 98
Styntje Rinnerts 5 nayster reedelijk £ 007-17-0 £ 1 1 0 99
wed. Hans Reynders 1 nayster suinigh £ 006-12-0 £ 1 1 0 1
Tjeerdtje Ritskes 1 nayster £ 006-12-0 £ 1 1 0 14
wed. Jan Pytters 8 nayster seer gering £ 011-09-0 £ 2 2 0 139
wed. Carst Hendriks 8 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 1 144
Berber van Beemen 5 nayster bestaet gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 84
wed. Sjoerd Joukes 1 nayster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 8
Romkjen Jacobs 6 nayster bestaet gemeen £ 006-12-0 £ 1 1 0 107
Yttje Sikkes 1 nayster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 6
wed. Pieter Reynders 8 nayster bestaet geringh £ 020-17-0 £ 3 5 1 152
Hinke Alberts 8 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 142
Aeltje Jans 6 nayster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 103
Weine Norel 7 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 123
Attje Bottes 6 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 108
Hiltje Douwes 5 nayster bestaet sober £ 006-12-0 £ 1 1 0 82
Trijntje Ypkes 2 nayster taemelijk £ 009-12-0 £ 2 1 0 23
wed. Andrys Sandstra 7 nayster gering £ 007-17-0 £ 1 1 0 123
Maeyke Bentes 2 nayster taemelijk £ 009-12-0 £ 2 1 0 23
wed. Hans Jansen 3 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 51
wed. Sybe Pytters 3 nayster reedelijk £ 015-01-0 £ 3 2 0 51
wed. Engeltje Doedes 2 nayster seer sober £ 006-12-0 £ 1 2 0 26
wed. Antje Douwes 4 nayster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 60
Johantje Sjoerds 2 nayster gering bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 29
Remkjen Tjepkes 6 nayster maetigh £ 006-12-0 £ 1 1 0 106
Antje Abbes 4 nayster bestaet maetigh £ 014-15-0 £ 2 1 0 58
Gryttje Hessels 8 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 143
Beytske Sybes 5 nayster bestaet wel £ 006-12-0 £ 1 1 0 85
Pyttje Lieuwes 8 nayster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 145
Sipkjen Johannes 8 nayster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 142
Tettje Martens 7 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 0 1 0 128
Jetske Jans 5 nayster geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 88
wed. Rienk Heyns 8 nayster bestaet maetigh £ 006-16-0 £ 1 1 2 142
wed. Dirk Gerrits 2 nayster seer geringh £ 006-12-0 £ 1 2 0 31
Trijntje Alberts 4 nayster seer sober £ 006-12-0 £ 1 1 0 59
Trijntje Douwes 4 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 59
Grytje Folkerts 8 nayster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 146
Aeltje Gerrits 5 nayster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 92
wed. Jan Hendriks 8 nayster reedelijk bestaen £ 012-16-0 £ 2 1 0 135
wed. Symon Hiddes 8 nayster geringh bestaen £ 011-09-0 £ 2 2 0 149
wed. Hendrik Jan Douwes 3 nayster bestaet geringh £ 006-16-0 £ 1 3 0 51
Broertje Tjebbes 7 nayster bestaet gemeen £ 009-01-0 £ 2 1 0 120
Dieuke Pieters 1 nayster geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 5
wed. Anjus Sjoerds 8 nayster geringh £ 012-01-0 £ 2 3 0 152
Janke Gorrits 2 nayster gemeen bestaen £ 008-17-0 £ 1 1 0 20
wed. Joost Johannes 2 nayster geringh bestaen £ 006-16-0 £ 1 4 0 20
wed. Anne Beernts 7 nayster seer gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 119
wed. Joost Popta 5 nayster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 93
Hylkjen Abbes 5 nayster reedelijk £ 014-15-0 £ 2 1 0 85
wed. Beernt Hemmes 8 nayster gering £ 007-16-0 £ 1 1 0 142
Aukjen Gerrits 8 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 148
Grytjeen Tjieskjen Wassenaer 8 nayster bestaen maetigh £ 017-00-0 £ 3 2 0 152
wed. Hidde Wybes 2 nayster sittende met kinders £ 012-04-0 £ 2 1 0 33
wed. Mayke Jacobs 2 nayster geringh £ 006-16-0 £ 1 1 1 21
Pieter Ulbes 5 nettebreyder gemeen £ 007-17-0 £ 1 1 0 89
Hendrik Pesma 7 notaris publicus £ 070-01-0 £ 12 3 1 128
Walrich 6 notaris; 2de clerq van de admiraliteyt £ 070-00-0 £ 12 2 0 102
wed. Jarigh Jacobs 2 olislaegerse in compagnie £ 160-00-0 £ 27 7 0 35
dr. Smith 7 onder 't regiment Leewe £ -- £ 0 0 0 131
Sytse Gerrits 2 onderbaes op een panwerk £ 019-01-0 £ 3 2 1 19
Janke Huberts 3 ondermaegd seer geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 38
Rink Sybrens 3 ondermaegd in keet Heer Fontein geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 42
Wypk Gerkes 3 ondermeyd in keet £ 006-12-0 £ 1 1 0 43
Deketh 8 ontfanger bestaet wel cu. £ 100-00-0 £ 16 8 0 153
Jan van Kampen 8 ontfanger van Almenum £ 070-00-0 £ 12 2 0 153
Pytter Wijdenburgh 4 ontvanger-generael ter Baernt van admiraliteyt £ 374-15-0 £ 62 8 0 74
Tjamke Sierks 3 oppermaegd in keet van burgemeester Ripma wed. £ 012-04-0 £ 2 1 0 38
Hendrik Thomas Tromp 6 opsigter op de maet van de turfkorven reedelijk £ 023-15-0 £ 4 2 0 110
Daniël Tautsain 7 organist en coopman cu. £ 163-03-0 £ 27 4 2 125
Johannes Gerryts 4 pannebackerskneght, mr. cu. £ 019-13-0 £ 3 3 1 72
Claes Jansen 1 pannebackersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 13
Eeltje Hotses 2 pannebackersknegt cu. £ 015-05-0 £ 3 2 4 24
Jacob Ebbes 2 pannebackersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 4 19
Sander Jansen 1 pannebackersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 4 2 4
Hidde Sipkes 1 pannebackersknegt cu. £ 014-13-0 £ 2 4 1 15
Zeeger Theunis 1 pannebackersknegt cu. £ 008-09-0 £ 1 2 0 11
Evert Jurjens 3 pannebackersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 49
Douwe Ypkes 2 pannebackersknegt cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 19
Pytter Gerbens 8 pannebackersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 134
Sjoerd Rommerts 4 pannebackersknegt, mr. cu. £ 019-08-0 £ 3 3 0 72
Jan Egberts 1 pannebackersknegt, mr. £ 019-13-0 £ 3 3 1 3
Wybren Hessels 1 pannebackersknegt, mr. cu. £ 018-00-0 £ 3 2 1 4
Meynte Brouwer 6 pannebakker, mr. geringh cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 109
Haantje Baltus 6 pannebakkersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 111
Jacob Joosten 6 pannebakkersknegt cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 109
Yde Tjeerds 8 pannebakkersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 144
Geert Geerts 2 pannebakkersknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 27
Hendrik Wolles 3 pannebakkersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 44
Hendrik Jielles 4 pannebakkersknegt cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 60
Freerk Jans 5 pannebakkersknegt gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 4 97
Cornelis Tjerks 7 pannebakkersknegt gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 4 122
Jurjen Everts 4 pannebakkersknegt cu. £ 020-09-0 £ 3 4 3 71
Tobias Cornelus 3 pannebakkersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 44
Hendrik Everts 2 panneboeter maetigh cu. £ 025-00-0 £ 4 2 0 29
Christiaen Temmer 5 paruikemaeker, mr. cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 95
Johannes Peaus 8 paruikemaeker, mr. £ 036-00-0 £ 6 2 0 136
Hendrik van Beemen 7 paruikmaeker geringh cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 128
Jan Jansen de Groot 2 paruikmaekersknegt £ 011-13-0 £ 2 2 1 30
Sytse Poelstra 1 peerdepiceur gemeen cu. £ 011-13-0 £ 2 3 2 8
Jan Jacobs 3 portier bestaet wel cu. £ 033-05-0 £ 6 2 2 43
Arjen Boykes 8 portier bestaet maetigh cu. £ 025-00-0 £ 4 3 0 137
Hyke Jarigs 5 post gering £ 006-12-0 £ 1 0 0 81
Wytse Cornelus 5 pottebacker gemeen cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 98
Jocchum Jansen 2 pottebackersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 26
Wopke Jansen 1 pottebackersknegt cu. £ 018-17-0 £ 3 4 2 13
Jan Scheltes 8 pottebakker geringh cu. £ 036-00-0 £ 6 7 2 152
Sikke Ennes 7 potverkooper geringh £ 012-01-0 £ 2 3 0 119
Willem Ruirds 5 potwinkel gemeen £ 010-17-0 £ 2 1 0 88
wed. Theunis Jelles 2 potwinkeltje, klein £ 012-13-0 £ 2 2 0 33
ds. Boelardt 6 praedicant, doopsgesinde £ 027-01-0 £ 5 1 0 115
ds. Meyer 2 praedicant, lutersche cu. £ 036-07-0 £ 6 3 0 24
Romke Lantingh 2 procureur gemeen £ 027-08-0 £ 5 2 1 35
Bernardus Dreyer 7 procureur fiscael £ 033-01-0 £ 6 1 0 128
old hopman Tuininga 7 procureur postulateur bestaet wel £ 053-09-0 £ 9 3 1 123
Marnstra 7 procureur; oud cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 129
Daniël Bennze 8 pruikemaeker, mr. cu. £ 040-00-0 £ 7 4 1 136
Anthony Groot 4 pryster, roomsch £ 078-13-0 £ 13 4 0 59
Bonnefacius Haar 4 raed fiscaal ter admiraliteyt in Frieslant cu. £ 281-13-0 £ 47 6 2 74
Albert Jelles 2 renten, leeft van gemeen £ 010-02-0 £ 2 1 0 21
Hendrik Cornelis 2 rentenier reedelijk cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 20
Gijsbert Sybes 6 rentenier bestaet wel £ 052-17-0 £ 9 2 0 108
Jacobus Buytenpost 7 rentenier wel begoedight cu. £ 124-17-0 £ 21 4 0 124
Doede Bakker 7 rentenier wel begoedight cu. £ 120-19-0 £ 20 3 0 120
burgemeester Vosma 7 rentenier cu. £ 297-01-0 £ 50 4 0 120
Wybren Sierks 2 rentenier gemeen £ 011-12-0 £ 2 1 0 34
Zeelis Sijl 1 rentenier welgesteld £ 018-19-0 £ 3 1 0 17
vroedsman Baksma 3 rentenier cu. £ 036-12-0 £ 7 2 0 53
vroedsman Dirk Winia 6 rentenier cu. £ 042-19-0 £ 7 2 0 102
Claes Bretton 6 rentenier cu. £ 036-12-0 £ 6 2 0 113
Jacob Harmens 6 rentenier £ 018-19-0 £ 3 1 0 101
Jan Lenningh 3 rentenier cu. £ 052-17-0 £ 9 2 0 50
Robijn Arjens 4 rentenier bestaet wel cu. £ 114-01-0 £ 19 3 0 74
Albert Jansen Kalkman 3 rentenier gemeen £ 022-11-0 £ 4 2 0 51
Cornelis Oldaan 8 rentenier bestaet wel £ 030-00-0 £ 5 1 0 139
Jan Bretton 1 rentenier wel bestaend cu. £ 086-17-0 £ 14 4 1 17
Douwe Jacobs 6 rentenier gemeen £ 020-12-0 £ 3 1 0 104
Jelle Jetses 5 rentenier cu. £ 036-00-0 £ 6 2 0 98
wed. dr. Crijtenburgh 8 renteniersche bestaet wel £ 040-19-0 £ 7 1 1 147
wed. Ollema 7 renteniersche zie Daniël Tausain £ -- £ 0 1 0 125
Deeltje Hendriks 6 renteniersche gemeen £ 014-15-0 £ 2 1 0 114
Hinke Dreyer 2 renteniersche taemelijk £ 017-14-0 £ 3 1 0 24
wed. vroedsman Bontekoe 6 renteniersche £ 042-19-0 £ 7 2 0 114
wed. Wybe Bakker 6 renteniersche gemeen £ 014-15-0 £ 2 1 0 113
wed. Pieter Gosses 6 renteniersche gemeen £ 018-19-0 £ 3 1 0 109
wed. Pyttje Jans 6 renteniersche £ 022-05-0 £ 4 1 0 104
wed. Wybe Haenekuik 2 renteniersche bestaet wel £ 057-04-0 £ 10 2 0 35
wed. ds. Oneides 8 renteniersche bestaet wel £ 075-00-0 £ 13 5 0 152
Teuntje Feykes 6 renteniersche £ 022-05-0 £ 4 1 0 104
wed. Jan Scheltema 6 renteniersche £ 022-01-0 £ 4 1 0 103
Lolkjen Rinkes 7 renteniersche £ 057-04-0 £ 10 2 0 128
wed. burgemeester Lanting 2 renteniersche £ 039-19-0 £ 7 2 0 35
wed. vroedsman Schrik 8 renteniersche bestaet wel £ 054-07-0 £ 9 3 0 144
Emmetje Thomas 2 renteniersche taemelijk £ 011-12-0 £ 2 1 0 35
wed. Symon Jacobs 3 rentenierske geeft godsdienst onderwijs £ 014-09-0 £ 2 2 0 53
Evert Poulus 5 riedmaeker bestaet wel cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 89
Douwe Douwes 4 riedmaeker maetigh cu. £ 027-09-0 £ 5 2 1 67
Jan Claesen Kool 2 rogmeeter geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 21
Pieke Zacharias 3 rogmeeter geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 39
Klaas Louwrens 2 rogverschieter cu. £ 011-13-0 £ 2 3 1 36
Allert Krol 5 ruilbuiter gemeen cu. £ 015-13-0 £ 3 4 0 89
Pytter Johannes 3 ruilbuiter geringh £ 017-13-0 £ 3 2 2 38
Johannes Baltus 5 ruilbuiter gemeen cu. £ 025-03-0 £ 4 2 2 83
Abe Lenses 2 ruilerbuiter cu. £ 018-17-0 £ 3 2 4 26
Matthijs Waller 6 rustmeester onder Leewe £ -- £ 0 0 0 107
Jan Broers 4 sackedraeger maetigh cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 68
Jan Allerts 2 sackmaeker cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 34
Dominicus de Vries 7 saedelmaeker gering £ 011-13-0 £ 2 2 1 123
Jan de Graaf 7 saedelmaeker geringh cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 122
Broer Tjeerds 3 sakkedraeger reedelijk £ 016-01-0 £ 3 1 1 53
Tjerk Lolkes 3 sakkedraeger reedelijk £ 018-01-0 £ 3 2 0 55
Jan Sikkes 5 sakkedraeger gering £ 007-17-0 £ 1 1 0 84
Freerk Tjeerds 5 sakkedraeger geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 91
Pytter Jacobs 5 sakkedraeger gemeen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 90
Tymon Tijssen 7 sakkedraeger geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 130
Lammert Jansen 2 sakkedraeger £ 007-17-0 £ 1 1 0 31
Anthoni Eises 2 sakkedraeger cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 28
Ype Broers 4 sakkedraeger maetigh cu. £ 018-13-0 £ 3 4 0 56
Haye Willems 1 sakkedraeger cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 16
Arnoldus Ydes 5 sakkedraeger gemeen cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 86
Uike Jans 6 sakkemaeker gemeen £ 007-17-0 £ 1 1 0 116
Yske Klaeses 7 scheeps- en huistimmerman maetigh bestaen £ 018-19-0 £ 3 1 0 128
Anne Sytses 8 scheepstimmerbaas cu. £ 040-00-0 £ 7 2 1 154
Sytse Annes 5 scheepstimmerbaes cu. £ 040-00-0 £ 7 4 0 99
Tijs Hendriks 5 scheepstimmerknegt cu. £ 024-01-0 £ 4 4 0 97
Lammert Sybrens 5 scheepstimmerknegt cu. £ 020-05-0 £ 3 4 1 98
Simon Sjoerds 4 scheepstimmerman gering cu. £ 019-01-0 £ 3 2 1 74
Alle Simons 6 scheepstimmerman cu. £ 027-13-0 £ 5 4 0 115
Lolke Henninghs 8 scheepstimmerman cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 153
Feyte Tjommes 3 scheepstimmerman cu. £ 017-05-0 £ 3 4 1 54
Gerrit Claeses 5 scheepstimmerman cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 83
Lammert Andeles 2 scheepstimmerman cu. £ 016-13-0 £ 3 3 1 31
Jurjen Fongers 4 scheepstimmerman cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 67
Jan Willems 1 scheepstimmerman £ 018-00-0 £ 3 1 0 12
Tjeerd Seerps 0 scheepstimmerman £ 040-00-0 £ 7 4 2 155
Jacob Ypes 2 scheepstimmerman cu. £ 015-13-0 £ 3 2 0 33
Rinse Pytters 4 scheepstimmerman cu. £ 018-16-0 £ 3 2 0 77
Doitse Anis 4 scheepstimmerman cu. £ 017-05-0 £ 3 4 1 78
Jan Feykes 8 scheepstimmerman cu. £ 025-03-0 £ 4 2 2 146
Hibbe Gabbes 7 scheepstimmerman cu. £ 018-00-0 £ 3 2 0 124
Pals Bokkes 4 scheepstimmerman £ 011-01-0 £ 2 1 2 76
Gerrit Jansen 8 scheepstimmerman cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 153
Jelle Jocchums 2 scheepstimmerman cu. £ 020-09-0 £ 3 4 3 24
Gerrit Geerts 5 scheepstimmerman cu. £ 022-00-0 £ 4 2 3 93
Yme Jansen 8 scheepstimmerman cu. £ 030-00-0 £ 5 5 2 149
Jan Doekes 1 scheepstimmerman gemeen £ 018-00-0 £ 3 1 0 10
Jan Holkes 8 scheepstimmerman cu. £ 022-00-0 £ 4 2 1 138
Albert Doedes 2 scheepstimmerman cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 20
Andrys Tjerks 6 scheepstimmerman cu. £ 028-00-0 £ 5 2 1 108
Hendrik Tijssen 1 scheepstimmerman cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 15
Bauke Cornelis 6 scheepstimmerman cu. £ 030-14-0 £ 5 2 0 112
Heere Ruurds 8 scheepstimmerman cu. £ 020-00-0 £ 3 5 0 137
Feyke Sjoerds 3 scheepstimmerman, klein winkeltje cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 40
Wattje Jacobs 7 scheepstimmerman, nae Indiën seer gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 131
Hendrik Dirks 5 scheepstimmerman, vaerd voor maetigh cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 96
Remmert Theunis 1 scheepstimmerman, vaert voor cu. £ 018-00-0 £ 3 2 1 10
Cornelis IJsbrands 6 scheepstimmerman, waert voor bestaet gemeen £ 007-17-0 £ 1 1 0 109
Johannes Freerks 8 scheepstimmermansknegt cu. £ 020-00-0 £ 3 2 3 137
Ate Folkerts 0 scheepstimmermansknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 155
Wybe Claeses 4 scheepstimmermansknegt cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 60
Douwe Arjens 1 scheepstimmermansknegt cu. £ 020-17-0 £ 3 5 1 6
Harke Gaeles 6 scheepstimmermansknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 109
Broer Fongers 7 scheepstimmermansknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 131
Wyger Alberts 6 scheepstimmermansknegt cu. £ 021-05-0 £ 4 2 2 104
Theuntje 8 scheerster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 140
wed. Klaas Willems 2 scheerster £ 006-16-0 £ 1 2 0 28
Engeltje 8 scheerster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 141
Sjoerdtje 8 scheerster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 140
Antje Folkerts 7 scheersters, twee en Claeske Folkerts, geringh £ 011-09-0 £ 2 2 0 122
Jan Eerks 2 schildener en ferwer cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 32
Otte Joris 8 schipper maetig cu. £ 036-07-0 £ 6 3 0 142
vroedsman Meye H. Meyer 1 schipper £ 048-07-0 £ 8 2 0 11
Jurre Hendriks 8 schipper maetigh cu. £ 030-00-0 £ 5 2 1 149
Jetse Wouters 4 schipper bestaet maetigh cu. £ 030-00-0 £ 5 2 1 79
Jan Poppes 6 schipper bestaet wel cu. £ 056-19-0 £ 10 5 2 105
Pieter Meetje 4 schipper bestaet wel cu. £ 077-01-0 £ 13 5 2 77
Johannes Hyltjes 8 schipper bestaet maetig cu. £ 036-12-0 £ 6 2 0 142
Anne Hyltjes 8 schipper maetig cu. £ 036-12-0 £ 6 2 0 142
Tytte Scheltes 8 schipper maetigh cu. £ 025-00-0 £ 4 2 0 153
Sybrand Taekes 8 schipper maetigh cu. £ 022-08-0 £ 4 3 0 140
Douwe Simons 1 schipper varende een galjoot £ 035-09-0 £ 6 2 3 1
Sjoerd Hendriks 2 schipper en coopman cu. £ 050-00-0 £ 9 3 0 36
Rein Swael 8 schipper op 't admiraliteytsjagt bestaet wel cu. £ 055-00-0 £ 9 3 1 139
Hein Joukes 1 schipper op een galjoot cu. £ 040-09-0 £ 7 2 3 3
Hauke Hilles 4 schipper, Bolswarder £ 014-15-0 £ 2 1 0 69
Frans Hessels 4 schipper, Bolswerder cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 69
Jan Hessels Swart 5 schipper, geweesen cu. £ 030-14-0 £ 5 2 0 98
Sybren Symons 1 schipper, old gering £ 010-17-0 £ 2 1 0 11
Enogh Sjoerds 6 schipper, old reedelijk cu. £ 030-00-0 £ 5 2 0 105
Hessel Doekles 5 schipper, old bestaet wel cu. £ 028-07-0 £ 5 2 0 98
Freerk Sybrens 6 schipper, old reedelijk cu. £ 040-19-0 £ 7 6 1 106
Yde Pytters 2 schipper, old en coopman in kalk en steen cu. £ 031-07-0 £ 5 2 0 34
Minne Ages 3 schipper, Sneeker gering cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 41
Hendrik Postma 8 schipslaeper geringh £ 011-09-0 £ 2 2 0 152
Sjouke Martens 4 schipslaeper maetigh cu. £ 026-12-0 £ 4 2 3 71
Antoni Vink 4 schipslaeper maetig cu. £ 031-04-0 £ 5 2 1 68
Urk Freedriks 2 schoen- en leestmaeker cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 28
Douwe Sybes 3 schoenlapper seer geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 54
Uilke Foekes 5 schoenlapper gemeen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 87
Dirk Bolta 1 schoenlapper cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 13
Hans Jacobs 3 schoenlapper gering cu. £ 011-13-0 £ 2 5 2 42
Tjalling Jansen 1 schoenlapper cu. £ 020-00-0 £ 3 2 0 3
Jan Lammerts 5 schoenlapper geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 99
Henne Sipkes 4 schoenlapper geringh cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 75
Jetse Dirks 3 schoenmaeker geringh £ 011-13-0 £ 2 3 3 43
Pytter Gerryts 4 schoenmaeker maetigh cu. £ 015-17-0 £ 3 2 2 77
Gerben Johannes 7 schoenmaeker en winkelier cu. £ 036-07-0 £ 6 3 0 125
Sjoerd Harmens 1 schoenmaeker, mr. cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 1
Bauke Martens 6 schoenmaeker, mr. £ 022-11-0 £ 5 2 0 113
Cornelis Pieters 5 schoenmaeker, mr. gemeen £ 010-17-0 £ 2 1 0 88
Pieter Dirks 1 schoenmaeker, mr. gemeen cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 17
Jouke Douwes 6 schoenmaeker, mr. geringh cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 103
Abel Dirks 5 schoenmaeker, mr. £ 018-16-0 £ 3 2 0 84
Cornelis Lautenbach 6 schoenmaeker, mr. cu. £ 017-17-0 £ 3 3 1 108
Doeke Pytters 6 schoenmaeker, mr. gemeen cu. £ 028-16-0 £ 5 3 4 106
Sierk Cornelis 6 schoenmaeker, mr. £ 017-00-0 £ 3 1 0 111
Jelle Hayes 8 schoenmaeker, mr. cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 143
Age Alberts 7 schoenmaeker, mr. £ 036-00-0 £ 6 3 1 131
Gerryt Gerrits 1 schoenmaeker, mr. gemeen cu. £ 020-01-0 £ 3 2 2 10
Jan Jansen 7 schoenmaeker, mr. cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 118
Jan Sybrens 7 schoenmaeker, mr. maetigh cu. £ 022-01-0 £ 4 2 4 120
Bonne Douwes 4 schoenmaeker, mr. cu. £ 028-05-0 £ 5 2 3 67
Claes Doedes 5 schoenmaeker, mr. en turfdrager gemeen cu. £ 029-09-0 £ 5 3 0 82
Marten Everts 5 schoenmaekersknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 83
Hylke Orks 2 schoenmaekersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 34
Lammert Dirks 4 schoenmaekersknegt cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 57
Pybe Jacobs 8 schoenmaekersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 141
Jelle Pytters 5 schoenmoekersknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 99
Dirk Riemers 2 schoolkinders, houdt gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 19
Freerk Hendriks 1 schoolkinders, houdt cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 9
Jan Zacharias 4 schoolmeester geringh cu. £ 018-09-0 £ 3 3 4 65
Jan Harmens 5 schoolmeester maetigh £ 021-04-0 £ 4 2 0 96
Cornelis Edsges 8 schoolmeester geringh cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 145
vroedsman Olivier 6 schoolmeester £ 040-00-0 £ 7 2 0 108
Claes Ydes Wijngaerden 5 schoolmeester gemeen cu. £ 019-13-0 £ 3 3 1 84
Jan Roorda 2 schrijver wel begoedigt £ 168-10-0 £ 28 2 0 34
Poppe Hendriks 8 schuitschipper maetigh cu. £ 050-00-0 £ 8 3 1 135
Wybe Doekles 5 schuitschipper gemeen cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 96
Yde de Groot 7 schuitschipper geringh cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 128
Albert de Vries 1 schuitschipper gemeen cu. £ 014-08-0 £ 2 4 0 15
Nanningh Hendriks 2 schuitschipper reedelijk cu. £ 029-04-0 £ 5 5 0 23
Pieter Alefs 1 schuitschipper gemeen cu. £ 025-00-0 £ 4 3 0 9
Doekle Wybes 5 schuitschipper reedelijk cu. £ 039-07-0 £ 7 6 0 93
Okke Jarighs 1 schuitschipper gemeen cu. £ 025-00-0 £ 4 2 0 8
Tjebbe Gerrits 1 schuitschipper cu. £ 030-00-0 £ 5 4 2 8
Pier Wouters 4 schuitschipper £ 046-11-0 £ 8 3 0 59
Dirk Ypkes 1 schuitschipper suinigh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 5
Albert Jacobs 2 schuytschipper cu. £ 016-17-0 £ 3 2 3 24
secretaris c.s. van Idsinga 8 secretaris bestaet wel £ 120-00-0 £ 20 6 0 139
secretaris Braam 6 secretaris zie Barradeel £ -- £ 0 0 0 102
J. Wetsens 7 secretaris van de vijfdeels dijken bestaet wel cu. £ 107-03-0 £ 18 6 0 127
Douwe Hanekuik 1 seepsieder wel begoedigt cu. £ 135-15-0 £ 23 3 3 4
Freerk Wybes 6 seepsiedersknegt geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 5 2 116
Tuimelaer 2 sergiant £ -- £ 0 0 0 25
Wiltens 8 sergiant onder Leewe £ -- £ 0 0 0 150
Tjeerd Joukes 1 setschipper cu. £ 030-00-0 £ 5 2 3 8
Lolke Jacobs 5 setschipper gemeen cu. £ 028-05-0 £ 5 2 3 99
Jan Bakker 8 setschipper maetigh cu. £ 036-03-0 £ 6 4 1 141
Marten Dirks 4 setschipper geringh £ 024-03-0 £ 4 3 1 57
Pytter Matthijssen 8 setschipper maetigh cu. £ 028-05-0 £ 5 2 3 138
Pieter Daams 8 setschipper gemeen cu. £ 035-11-0 £ 6 3 0 144
Douwe Pytters 8 setschipper maetig cu. £ 030-14-0 £ 5 2 0 144
Jan Rijkerts 8 setschipper geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 0 137
Sander Annes 8 setschipper maetigh cu. £ 028-05-0 £ 5 4 1 142
Johannes Freedriks 3 setschipper reedelijk cu. £ 025-00-0 £ 4 3 1 55
Douwe Zeilmaeker 6 setschipper gering cu. £ 031-09-0 £ 5 2 2 104
Dirk Sandstra 7 setschipper maetigh cu. £ 035-00-0 £ 6 2 4 123
Hendrik Harmens 2 setschipper cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 31
Claas Foekes 1 setschipper op een galjoot £ 025-00-0 £ 4 2 0 9
Marten Jansen 1 setschipper op een schuite cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 2
Gerben Douwes 1 setschipper op een smack cu. £ 026-01-0 £ 4 2 4 7
Jacob van Beemen 7 silversmid maetigh cu. £ 028-07-0 £ 5 2 0 126
Sybout Buma 5 silversmid, mr. bestaet wel £ 048-07-0 £ 8 2 0 96
Fedde Accronius 7 silversmid, mr. bestaet wel £ 064-08-0 £ 11 4 0 124
Everardus Wiaerda 2 silversmid, mr. £ 030-00-0 £ 5 2 1 26
Gerrit Sipkes 5 silversmidsknegt gemeen £ 007-17-0 £ 1 1 0 99
Hendrik Jansen 8 sjouwer bestaet maetigh cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 136
Douwe Tomas 8 sjouwer gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 2 139
Jan Hendriks 4 sjouwer seer geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 57
Claas Gerryts 4 sjouwer bestaet geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 77
Wyntjen Rost 4 sjouwer gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 78
Heere Adams 5 sjouwer geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 92
Jacob Sybes 8 sjouwer bestaet geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 151
Stoffel Pytters 7 sjouwer bestaet geringh £ 011-13-0 £ 2 1 2 126
Jan Gerbens 5 sjouwer gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 3 90
Claes Jansen 4 sjouwer gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 0 70
Jan Jansen de Wit 7 sjouwer bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 120
Beernt Adams 7 sjouwer gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 2 119
Doede Alberts 8 sjouwer gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 146
Wiltetus Hendriks 7 slaeger, mr. maetig cu. £ 046-11-0 £ 8 3 0 128
Lieuwe Tjerks 4 slaegersknegt geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 57
Pytter Alberts 6 sleefmaeker gemeen cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 104
Homme Claesen 8 sleefmaeker maetig cu. £ 025-00-0 £ 4 2 0 151
Jan Rijks 3 sleefmaeker maetigh £ 011-13-0 £ 2 1 1 40
Heere Pytters 8 sleefmaeker geringh cu. £ 018-00-0 £ 3 3 1 150
Robijn Cornelis 5 sleefmaeker, mr. redelijk cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 93
Pieter Tjeerds 2 sleefmaeker, mr. redelijk cu. £ 029-09-0 £ 5 3 0 33
Dirk Jacobs 5 sleefmaeker, mr. reedelijk cu. £ 018-16-0 £ 3 2 0 95
Keimpe Tjeerds 5 sleefmaeker, mr. cu. £ 041-15-0 £ 7 3 0 88
Dirk Cornelis 3 sleefmaeker, mr. reedelijk cu. £ 031-09-0 £ 5 2 2 49
Ype Willems 7 sleeper gering £ 011-13-0 £ 2 5 0 129
wed. Christiaen Claeses 7 sleepersche geringh £ 008-09-0 £ 1 2 0 118
Tjeerd Gerrits 3 sleepersknegt geringh cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 43
Jacob Folkerts 7 slotmaeker, mr. maetigh cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 118
Jacob Jelles 3 slotmaeker, mr. maetigh cu. £ 020-01-0 £ 3 2 2 93
Folkert Jacobs 5 slotmaeker, mr. gemeen cu. £ 026-00-0 £ 4 5 0 86
Watse Pieters Meetje 8 smackschipper maetig cu. £ 027-13-0 £ 5 6 3 153
Jan Jansen Amlander 1 smalschipper reedelijk cu. £ 030-00-0 £ 5 2 1 18
Gerrit Jacobs 3 smid, mr. seer geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 39
Jan Hendriks 2 smid, mr. en sleeper £ 010-17-0 £ 2 1 0 37
Ysbrand Ypes 4 smidsknegt gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 67
wed. Jan Jacobs 2 smidswinkel, houdende een £ 020-09-0 £ 3 4 3 32
Pytter Frits 6 soldaat onder Leewe £ -- £ 0 0 0 107
Jan Reffkes 5 soldaat, de man gealimenteerdt met turf cu. £ -- £ 0 3 0 94
Lammert Jansen 3 soldaat, militaire cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 39
Albert Jansen 3 soldaet £ -- £ 0 0 0 42
Yde Keyser 1 soldaet gealimenteerd £ -- £ 0 5 3 7
Pytter Plas 3 soldaet £ -- £ 0 0 0 42
Fredrik Jans 3 soldaet vrouw winkeltje £ 006-12-0 £ 1 1 0 43
Harmen Hendriks 4 soldaet gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 2 58
Wessel 3 soldaet £ -- £ 0 0 0 45
Coene Visscher 1 soldaet £ -- £ 0 0 0 3
Geert Ruyter 4 soldaet onder Leewe £ -- £ 0 0 0 59
Coenraad Fredenburgh 4 soldaet onder Leewe £ -- £ 0 0 0 61
Barent Wolf 7 soldaet onder Leewe £ -- £ 0 0 0 118
Lourens Lents 3 soldaet ten oorlogh, als cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 43
Abraham Bouman 4 soldaet, geappoincteerde £ 007-17-0 £ 1 1 0 66
wed. Frans Zeeman 4 sonder bedrijf £ 020-09-0 £ 3 2 0 76
Sytse Folkerts 8 sonder bedrijff geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 146
Antje Harmens 8 sonder bedrijff maetigh £ 014-15-0 £ 2 1 0 150
Antje Scheltes 8 sonder bedrijff geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 150
wed. Symon Fokkes 8 sonder bedrijff maetigh £ 020-00-0 £ 3 1 0 134
erven Hyltje Joris 8 sonder bedrijff maetig £ 036-07-0 £ 6 3 0 142
Ruird Robijns 8 sonder bedrijff gering cu. £ 022-08-0 £ 4 3 0 142
wed. Haringh Claeses 8 sonder bedrijff maetigh £ 021-01-0 £ 4 3 0 138
Jan Bakker 7 sonder bedrijff gering cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 131
Jacob Tjerks 1 soutdraeger cu. £ 020-08-0 £ 3 2 1 15
Hendrik Jansen 3 soutdraeger maetigh cu. £ 015-05-0 £ 3 3 2 51
Jan Jansen de Boer 3 soutdraeger gemeen £ 015-01-0 £ 3 3 0 54
Sybren Jocchums 3 soutdraeger maetig cu. £ 025-00-0 £ 4 2 3 54
wed. Trijntje Hiddes 5 soutkeet, werkt in de £ 006-16-0 £ 1 1 2 92
wed. burgemeester Menalda 2 soutsiedersche £ 055-00-0 £ 9 2 0 35
Hans Warners 3 spinbaes op de stadspinsolder reedelijk cu. £ 023-15-0 £ 4 3 0 44
Lijsbeth Claeses 1 spinster seer gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 14
wed. Fokke Abbes 7 spoelster seer gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 119
Eelkjen Jacobs 6 spoelster gering, door vrinden onderhouden £ 006-12-0 £ 1 1 0 112
wed. Sjiouke Tjeerds 6 spoelster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 3 110
Antje Emmeriks 8 spoelster gering, met haer broeder matroos £ 011-09-0 £ 2 2 0 145
wed. Frans Fransen 7 spoelster seer gering £ 006-16-0 £ 1 1 1 123
wed. Jan Wybrens 5 spoelster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 90
wed. Dirk Uilkes 5 spoelster bestaet geringh £ 015-13-0 £ 3 4 0 81
Grytje Hendriks 1 spoelster pauper £ 006-12-0 £ 1 1 0 16
wed. Claas Wopkes 2 spoelster gering £ 006-12-0 £ 1 2 0 27
wed. Claas Jansen 2 spoelster wint niets £ 006-12-0 £ 1 1 0 29
wed. Roelof Wetsens 4 spoelster zijnde arm £ 006-16-0 £ 1 1 2 71
wed. Ynskjen Jilts 3 spoelster geringh £ 006-16-0 £ 1 1 2 30
Maertje Theunis 2 spoelster £ 006-12-0 £ 1 1 0 30
wed. Saepe Theunis 3 spoelster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 52
wed. Pytter Pyters 4 spoelster gering £ 019-05-0 £ 3 5 0 67
Antje Gerrits 3 spoelster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 40
wed. Claas Mattheus 5 spoelster bestaet geringh £ 006-16-0 £ 1 3 0 90
wed. Trijntje Dirks 3 spoelster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 50
Antje Pytters 5 spoelster geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 91
Bocke Rienstra 7 stadsboumeester en winkelier cu. £ 043-17-0 £ 7 4 0 132
Harmanus Viedelius 7 stadsrentemeester £ 039-19-0 £ 7 2 0 119
Cornelus Ecoma 2 stadsschoolmeester cu. £ 060-00-0 £ 11 2 3 37
Floris Ydes 8 stadstimmerknegt cu. £ 017-05-0 £ 3 4 1 145
Jocchum Cornelis 7 stadstimmerknegt gering cu. £ 011-13-0 £ 2 5 1 130
Neeltje Greolds 7 stadsvroedvrouw maetigh £ 017-00-0 £ 3 1 0 129
Rinse Tjepkes 5 stalknegt van Vosma cu. £ 018-16-0 £ 3 2 0 84
Tytte Ruirds 2 stalman reedelijk cu. £ 045-00-0 £ 8 3 4 25
Heere Gerbens 2 stalman cu. £ 022-00-0 £ 4 3 0 29
Tjerk Jans 1 steenvoerder gemeen cu. £ 022-03-0 £ 4 2 2 5
Pyttje Heeres 6 stijffster geringh £ 006-12-0 £ 8 2 0 102
Trijntje Harmens 4 stijffster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 70
Emke Johannes 5 stijffster bestaet £ 011-12-0 £ 2 1 0 97
wed. Grytje Heeremyt 5 stijffster bestaet maetigh £ 016-12-0 £ 1 1 0 95
wed. Marten Lammerts 1 stijfster gering bestaen £ 006-16-0 £ 1 1 2 11
Aefke Everts 8 stijfsters en Tjietske Everts, geringh bestaen £ 006-16-0 £ 1 2 0 151
Aris Dreyer 7 stoeldrayer maetig cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 128
Jacob Jerimias 5 stoeldrayer, mr. maetigh cu. £ 025-14-0 £ 4 2 0 84
Pieter Aris 7 stoeldrayersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 3 2 132
wed. Jan Tjeerds 5 stoelsetster gemeen £ 009-12-0 £ 2 1 0 85
Pytter Beernts 2 stoelwinder seer geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 5 0 31
Cornelis Geerts 8 stokersknegt gemeen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 150
Johannes Hendriks 1 stokersknegt cu. £ 019-05-0 £ 3 5 0 6
Poulus Jansen 8 stookersknegt geringh cu. £ 012-01-0 £ 2 3 0 145
Johannes Caspers 7 stookersknegt maetigh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 125
Wigle de Vries 1 strandmeester binnendijx cu. £ 044-14-0 £ 7 2 4 11
Andle Bonnes 8 stuirman bestaet matigh cu. £ 020-09-0 £ 3 4 3 148
Thomas Feykes 8 stuirman maetig cu. £ 011-13-0 £ 2 4 2 149
Jacob Ottes 8 stuirman bestaet maetigh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 153
Wyger Dirks 8 stuirman maetig cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 145
Eeltje Pieters 8 stuirman maetigh cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 154
Rintjen Annes 6 stuirman maetigh cu. £ 023-13-0 £ 4 2 2 109
Sipke Pytters 6 stuirman op 't Princejagt £ 025-09-0 £ 4 2 0 114
Tytte Jans 6 stuirman, vaerd voor cu. £ 019-13-0 £ 3 3 1 113
Simon Claeses 5 stuirman, vaerend als cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 81
Syble Hayes 8 stuirman, vaert voor cu. £ 020-00-0 £ 3 4 1 141
Jan Wybes 8 stuurman op 't admiraliteytsjagt cu. £ 029-05-0 £ 5 6 4 139
Klaas Sybrens 1 suikerbackersknegt cu. £ 017-05-0 £ 3 4 1 13
Hendrik Taek 6 suikerbackersknegt cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 112
Hendrik Duman 2 suikerbakkersknegt cu. £ 018-03-0 £ 3 2 1 30
Hendrik Freedriks 6 suikerbakkersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 112
IJsbrand Thomas 1 suikerbakkersknegt cu. £ 013-01-0 £ 2 2 1 16
Mathijs Hagelberg 6 tamboer onder B. Leewe £ -- £ 0 0 0 112
Theodorus Gerrits 4 tamboer onder Leewe £ -- £ 0 0 0 66
Dirk Jansen 2 ticchelaersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 34
wed. burgemeester Weima 2 ticchellaerske begoedigdt £ 078-19-0 £ 13 3 0 35
Wybe Pieters 2 ticchellaersknegt vrijgesel £ 007-17-0 £ 1 1 0 31
Jacob Tjallings 4 timmerman gemeen cu. £ 023-12-0 £ 4 2 2 73
Tjerk IJsenbeek 4 timmerman gemeen cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 56
Schelte Sipkes 5 timmerman geringh cu. £ 016-09-0 £ 3 2 5 97
Pytter Reynders 5 timmerman gemeen cu. £ 021-15-0 £ 4 2 1 82
Pytter Hylkes 8 timmerman maetigh cu. £ 019-01-0 £ 3 2 1 150
Tjeerd Cornelis 5 timmerman gemeen cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 81
Heyn Freerks 5 timmerman reedelijk cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 86
Cornelis Cornelis 8 timmerman maetigh cu. £ 013-01-0 £ 2 2 0 139
Jacob Jetses 8 timmerman geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 143
Jacob Sybes 5 timmerman gemeen cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 88
Sjoerd Johannes 5 timmerman, mr. cu. £ 032-00-0 £ 5 3 0 97
Ellert Jansen 6 timmerman, mr. maetigh cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 116
Hendrik Fransen 3 timmerman, mr. maetigh cu. £ 021-15-0 £ 4 2 1 39
Jan Andries 2 timmerman, mr. gemeen £ 028-00-0 £ 5 2 1 35
Claas Norel 2 timmerman, mr. geringh cu. £ 020-01-0 £ 3 2 2 25
Eelke Jelles 2 timmerman, mr. reedelijk £ 022-11-0 £ 4 2 0 20
Sybren Hendriks 6 timmerman, mr. cu. £ 044-01-0 £ 7 6 2 107
Tjebbe Gosses 4 timmerman, mr. maetigh cu. £ 024-16-0 £ 4 3 0 71
Poulus Dirks 4 timmerman, mr. maetig cu. £ 027-15-0 £ 5 2 1 60
Hendrik Cornelis 8 timmerman, mr. cu. £ 020-17-0 £ 3 5 1 148
Dirk Cornelis 7 timmerman, mr. maetigh cu. £ 030-00-0 £ 5 2 2 123
Jacob Wouters 1 timmerman, mr. £ 014-15-0 £ 2 1 0 9
Fokke Simons 4 timmerman, mr. maetig cu. £ 036-07-0 £ 6 3 0 73
Doeke Symons 2 timmerman, mr. en pannebakker cu. £ 031-14-0 £ 5 3 2 23
Douwe Gabbes 2 timmerman, mr. en winkelier cu. £ 022-03-0 £ 4 2 2 37
Pieter Jansen 3 timmermansknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 3 4 41
Hendrik Sybrens 6 timmermansknegt geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 107
Broer Wybrens 4 timmermansknegt geringh cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 67
Jacob Baukes 6 timmermansknegt gemeen cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 109
Pieter Eelkes 4 timmermansknegt sober cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 60
Jan van Blessum 4 timmermansknegt geringh cu. £ 018-01-0 £ 3 2 6 69
Marten Fokkes 7 timmermansknegt geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 119
Jan Eellerts 8 timmermansknegt geringh cu. £ 013-05-0 £ 2 2 3 145
Bouwe Claeses 2 timmermansknegt cu. £ 017-09-0 £ 3 2 3 29
Jan Baentjer 2 timmermansknegt en gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 4 5 23
Tjebbe Spannenburgh 4 tinnegieter maetig cu. £ 025-00-0 £ 4 2 0 58
vroedsman Siccama 6 tinnegieter, mr. cu. £ 055-09-0 £ 9 4 0 103
Johannes van Zeyst 5 toornblaeser gemeen cu. £ 018-17-0 £ 3 4 2 84
Lieuwe Willems 2 trekschipper cu. £ 024-15-0 £ 4 2 1 37
Jan Tabes 7 trekschipper geringh cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 121
Ulbe Jans Menalda 2 trekschipper goed bestaen cu. £ 032-15-0 £ 5 2 0 25
Bauke Cornelus 2 trekschipper cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 27
Jelmer Gerbens 6 trekschipper gerinh cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 113
Jan Sybes 2 trekschipper £ 022-11-0 £ 4 2 0 32
Lolke Sytses 6 trekschipper reedelijk £ 012-04-0 £ 2 1 0 109
Fedde Haerings 3 trekschipper geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 0 0 54
Gijsbert Gerrits 4 trekschipper geringh cu. £ 015-01-0 £ 3 3 0 66
Tjalling Tjallings 2 trekschipper cu. £ 023-13-0 £ 4 2 2 37
Johannes Fransbergen 3 trekschipper reedelijk cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 42
Jacob Willems 5 trekschipper reedelijk cu. £ 036-03-0 £ 6 4 1 93
Jan Hansen 5 trekschipper maetig cu. £ 023-15-0 £ 4 3 0 88
Dirk Pytters 5 trekschipper gemeen cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 86
Douwe Pieters 5 trekschipper en schoenmaker cu. £ 026-00-0 £ 4 5 0 80
Jacob Eyberts 1 trekschipper en winkelier cu. £ 028-07-0 £ 5 2 0 15
Simon Sybrens 2 trekschipper op Leeuwarden et vice versa cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 20
Johannes Harings 8 trompetter op 't admiraliteytsjagt bestaet van sijn bedieninge £ 018-00-0 £ 3 1 0 149
Jacobus Reeman 4 trompetter Princejagt £ 022-11-0 £ 4 2 0 79
Age Cornelis 2 turf- en sakkedraeger cu. £ 015-13-0 £ 3 4 0 30
Wybe Durks 2 turfdraeger cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 24
Gerrit Gerrits 2 turfdraeger cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 33
Taeke Heyns 7 turfdraeger maetigh £ 014-05-0 £ 2 2 1 120
Feyte Hoytes 2 turfdraeger cu. £ 011-13-0 £ 2 3 2 26
Jurjen Jansen 7 turfdraeger maetigh cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 119
Tjeerd Sandstra 2 turfdraeger cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 30
Frans Pytters 6 turfdraeger maetigh cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 115
Okke Doedes 1 turfdraeger cu. £ 016-13-0 £ 3 3 1 6
Tjebbe Douwes 8 turfdraeger geringh cu. £ 014-17-0 £ 2 2 4 138
Roelof Tjerks 2 turfdraeger cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 28
Jan de Boer 3 turfdraeger redelijk £ 018-01-0 £ 3 2 0 41
Jacob Folkerts 7 turfdraeger maetigh cu. £ 028-07-0 £ 5 2 0 121
Gerrit Jacobs 5 turfdraeger maetigh cu. £ 020-00-0 £ 3 2 1 94
Harrit Eeuwes 5 turfdraeger maetigh cu. £ 019-13-0 £ 3 3 1 91
Jan Annes 4 turfdraeger geringh cu. £ 018-03-0 £ 3 2 1 66
Wybe Jansen 6 turfdraeger geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 102
Sytse Andries 3 turfdraeger reedelijk cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 50
Cornelis Jacobus 5 turfdraeger reedelijk cu. £ 027-03-0 £ 5 3 1 80
Ype Heeres 7 turfdraeger geringh cu. £ 015-01-0 £ 3 3 0 120
Theunis Wouters 4 turfdraeger geringh £ 019-05-0 £ 3 1 2 62
Claas Jacobs 1 turfdraeger cu. £ 020-00-0 £ 3 4 1 7
Albert Joekkes 5 turfdraeger gealimenteerd cu. £ -- £ 0 3 4 80
Hille Claeses 5 turfdraeger gemeen cu. £ 021-09-0 £ 4 4 1 81
Hans Abrahams 5 turfdraeger sober cu. £ 011-13-0 £ 2 2 5 83
Pieter Joosten 3 turfdraeger cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 50
Eeke Sjoerds 3 turfdraeger en geleybackersknegt reedelijk £ 017-00-0 £ 3 1 0 55
Hendrik Jacobs 1 turfdraeger en winkelier cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 12
Abbe Jansen 7 turfdraeger en winkelier cu. £ 030-00-0 £ 5 3 1 124
Wopke Johannes 3 turfdraeger, trekschipper en winkelier maetigh cu. £ 029-09-0 £ 5 3 0 39
Hendrik Daniëls 5 turfdrager geringh cu. £ 017-09-0 £ 3 2 3 91
Pieter Claeses 3 turffdraeger en weever cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 40
wed. Hendrik Martens 5 turfmeetster soober £ 006-16-0 £ 1 5 1 98
Antje Pytters 8 turfmeetster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 151
wed. Jilt Baukes 3 turfmeetster seer gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 39
wed. Yffke Willems 5 turfmeetster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 86
Albertje Willems 6 turfmeetster gemeen £ 006-12-0 £ 1 1 0 110
wed. Lieuwe Huberts 6 turfmeetster goed bestaen £ 018-01-0 £ 3 2 0 105
Jaepjen Pytters 5 turfmeetster geringh £ 006-16-0 £ 1 1 1 96
wed. Cornelis Thomas 7 turfmeetster gering £ 006-16-0 £ 1 1 2 123
wed. Fijke Broers 1 turfmeetster geringh £ 010-04-0 £ 2 2 0 12
wed. Antje Hendriks 5 turfmeetster geringh £ 006-16-0 £ 1 2 0 84
wed. Gerben Menses 5 turfmeetster geringh £ 006-16-0 £ 1 2 0 95
Andries Jansen 2 turfvaarder cu. £ 018-00-0 £ 3 2 0 28
Heere Hoytes 5 turfvoerder gemeen cu. £ 021-09-0 £ 4 4 1 87
Jacob Poppes 2 turfvoerder cu. £ 020-03-0 £ 3 3 0 30
Boote Gerbens 5 turfvoerder reedelijk cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 93
Wybren Bartels 5 uirwerkmaeker gemeen £ 009-01-0 £ 2 1 0 94
Johannes Douwes 3 uitdraeger geringh £ 011-09-0 £ 2 1 1 44
Gerryt Hendriks 6 uitdraeger bestaet wel cu. £ 025-00-0 £ 4 2 0 101
wed. Sjoerd Olpherts 3 uitdraegster seer geringh £ 006-16-0 £ 1 3 4 44
Pieter Joekes 3 uytdraeger vrijgesel £ 011-12-0 £ 2 1 0 43
Aene Martens 7 vaerend persoon gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 132
Jan Luitjens 4 vaerend persoon gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 75
Rinse Abbes 7 vaerend persoon nae Oost Indiën cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 123
Okke Hessels 8 vaerendpersoon geringh cu. £ 018-00-0 £ 3 3 1 150
Dirk Tjeerds 4 vaerendpersoon geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 4 79
Claas Ypes 7 vaerendpersoon gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 127
Jacob Jurres 8 vaerendpersoon maetig cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 152
Claas Johannes 8 vaerendpersoon gemeen cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 143
Keympe Johannes 1 vaerendpersoon cu. £ 013-05-0 £ 2 2 3 11
Pieter Jocchums 5 vaerendspersoon gemeen cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 85
Regt Symons 4 vaerendspersoon geringh cu. £ 020-09-0 £ 3 4 3 68
Warner Jacobs 6 vaerendspersoon geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 104
Meyndert Hansen 4 vaerendspersoon gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 73
Oede Pytters 1 vaerendspersoon gemeen cu. £ 025-00-0 £ 4 3 0 6
Thijs Nanninghs 5 vaerendspersoon gemeen cu. £ 020-00-0 £ 3 2 3 95
Walte Hayes 1 vaerendspersoon cu. £ 022-17-0 £ 4 6 0 8
Jacob Joukes 4 vaerendspersoon als scheepstimmerman gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 0 71
Jetse Ottes 4 vaerendspersoon als scheepstimmerman £ 015-08-0 £ 3 1 2 70
Jan Claesen 5 vaerendspersoon cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 83
Foeke Claeses 1 vaerendspersoon en timmerman cu. £ 018-00-0 £ 3 2 0 8
Sybe Andrys 7 vaerenspersoon maetigh cu. £ 024-14-0 £ 4 3 2 125
Claes Haerings 5 vaerenspersoon maetigh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 85
Dirk Bartlingh 4 varkenslaeger maetigh cu. £ 034-09-0 £ 6 2 5 69
Wytse Wassenaar 1 veerschippers gildeboode £ 013-05-0 £ 2 1 0 3
Dirk Scheltinga 4 vendumeester en eerste clerq aen't collegie ter admiraliteyt bestaet wel £ 106-11-0 £ 18 3 0 75
Theunis Dirks 5 verkenslaeger gemeen cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 97
vroedsman Heymans 7 verver, mr. en coopman bestaet wel cu. £ 066-13-0 £ 11 2 1 127
Age Uilenburg 7 verwersknegt maetigh wel £ 007-17-0 £ 1 1 0 123
Theunis Arjens 2 visafdraeger geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 19
wed. Sybe Aukes 1 visafdraegster £ 006-12-0 £ 1 1 0 3
Gabe Sybesma 6 visafslaeger bestaet wel cu. £ 044-11-0 £ 7 2 1 116
Jan Wybes Hop 7 visman bestaet maetigh cu. £ 024-16-0 £ 4 2 3 129
Weltje Wopkes 1 vistehuisbringster £ 006-12-0 £ 1 1 0 1
wed. Claas Rintjes 7 viswijff met Jan Hendriks, van gering bestaen £ 011-13-0 £ 2 3 1 130
wed. Douwe Wybes 1 viswijff £ 006-12-0 £ 1 3 1 8
Antje Lenses 1 viswijff pauper £ 006-16-0 £ 1 2 2 7
Meyer Markus 1 vleeshouwer geringh cu. £ 024-14-0 £ 4 3 2 17
Lourens Claesen 7 vleeshouwer, mr. gering cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 130
Sytse Hessels 7 vleeshouwer, mr. geringh cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 120
Lieuwe Hiddes 7 vleeshouwer, mr. maetigh cu. £ 066-13-0 £ 11 3 4 127
Janke Wildschut 5 vlegster bestaet gemeen £ 006-12-0 £ 1 1 0 87
Yetske Cornelis 1 vlegster geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 7
Susanna Hayes 6 vlegtster seer gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 103
Philippus Swart 5 voorsanger van Groote Kerk bestaet wel £ 039-19-0 £ 7 2 0 87
Pybe Talma 7 vrijgesel bestaet wel £ 028-00-0 £ 5 1 0 132
Yie Feykes 2 vrijgezel sober bestaen £ 007-17-0 £ 1 1 0 26
Grytje Talma 4 vrijster bestaet maetigh £ 029-03-0 £ 5 1 0 56
Trijntje Oosterbaan 1 vrijster gemeen bestaen £ 013-10-0 £ 2 1 0 2
Claes Leystra 3 vroedsman en winkelier cu. £ 045-00-0 £ 8 3 0 43
wed. Swaentje Fokkes 4 vroedvrouw maetigh £ 015-01-0 £ 3 2 0 70
Ulbe Sjoukes 4 waegenaer geringh cu. £ 024-13-0 £ 4 4 3 63
Uilke Meelis 4 waegenaer geringh cu. £ 020-00-0 £ 3 2 3 59
Gerben Gerryts 4 waegenmaeker maetigh cu. £ 018-16-0 £ 3 2 0 70
Cornelis Pytters 2 waegenmaekersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 37
Rein Hoytes Brouwer 6 waegmeester bestaet wel cu. swaeger en dogter £ 072-01-0 £ 12 4 0 104
Minne Pytters 3 waeterhaelder gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 3 43
Jacob Johannes 6 waeterhaelder geringh cu. £ 013-05-0 £ 2 2 3 111
Cornelius Lourens 2 waeterhaelder voor zoutkeeten en winkelier cu. £ 027-13-0 £ 5 3 3 24
Jurjen Carsten 4 wagenaer en herbergier cu. £ 060-01-0 £ 10 4 0 79
Douwe Lieuwes 7 wagenmaeker en stads aschkarreman cu. £ 022-14-0 £ 4 2 3 123
Hans Johannes 2 wagenmaeker, mr. maetigh £ 024-00-0 £ 4 3 0 29
Wouter Arents 7 wagtgeldophaelder £ 028-07-0 £ 5 2 0 118
wed. Gorrit Dirks 2 waschter oud, geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 27
Geertje Jans 6 waschter geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 109
wed. Yttje Luytjens 8 waschter gering £ 006-16-0 £ 1 3 0 140
Ybeltje Jans 1 waster seer geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 16
wed. Claaske Hobbes 3 waster bestaet geringh £ 006-16-0 £ 1 4 0 51
Heere Wybrens 2 waterhaelder voor een zoutkeet cu. £ 020-01-0 £ 3 2 2 37
Hendrik Jansen 3 weever reedelijk cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 49
Jan Willems 3 weever bestaet maetigh cu. £ 015-01-0 £ 3 3 0 45
Julianus Pieters 3 weever reedelijk cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 45
Albert Gerrits 3 weever bestaet reedelijk cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 46
Dirk Claesen 3 weever bestaet geringh cu. £ 017-13-0 £ 3 3 1 46
Ewert Willems 3 weever bestaet geringh cu. £ 017-13-0 £ 3 2 3 46
Jan Jansen 3 weever reedelijk cu. £ 022-01-0 £ 4 3 1 47
Harmen Jans 3 weever geringh bestaen cu. £ 015-06-0 £ 3 2 2 46
Jan Gerryts 3 weever redelijk cu. £ 017-13-0 £ 3 2 3 46
Jan Tjeerds 3 weever taemelijk cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 49
Louw Taeaekes 3 weever geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 3 49
Baernt Gerrits 3 weever bestaet maetigh cu. £ 017-17-0 £ 3 2 4 50
Geert Harmens 3 weever seer geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 5 0 45
Hendrik Jansen 3 weever bestaet maetigh cu. £ 018-03-0 £ 3 2 1 45
Pieter Hendriks 3 weever reedelijk wel cu. £ 015-17-0 £ 3 2 2 50
Hendrik Gerrits 3 weever reedelijk cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 50
Hendrik Beernts 3 weever reedelijk cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 50
Jan Beernts 3 weever bestaet maetigh cu. £ 018-03-0 £ 3 2 1 45
Folkert Doekles 3 weever bestaet maetigh cu. £ 015-13-0 £ 3 4 0 50
Jan Gerrits 3 weever reedelijk cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 45
Dirk Rooseboom 3 weever geringh cu. £ 015-01-0 £ 3 3 0 50
Frans Beernts 3 weever bestaet gemeen cu. £ 018-05-0 £ 3 3 2 45
Rients Hendriks 3 weever gealimenteerd cu. £ -- £ 0 4 1 46
Steeven Hendriks 3 weever bestaet geringh cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 46
Hendrik Gerrits 3 weever bestaet maetigh cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 49
Coenraad Beernts 3 weever bestaet gemeen cu. £ 017-05-0 £ 3 4 1 48
Jan Hendriks 1 weever cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 4
Hendrik Beernts 3 weever maetigh cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 48
Jan Tijssen 3 weever seer geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 47
Gerryt Jansen 3 weever gemeen cu. £ 015-06-0 £ 3 2 2 48
Caspar Christiaens 3 weever bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 47
Tjeerd Oebles 3 weever redelijk cu. £ 021-13-0 £ 4 4 0 47
Willem Willems 3 weever bestaet gemeen cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 47
Jan Poppes 3 weever bestaet gemeen cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 48
Gerrit Hendriks 3 weever bestaet geringh £ 015-06-0 £ 3 2 3 48
Allert Adriaans 3 weever bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 0 48
Steffen Gerrits 3 weever bestaet gemeen cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 48
Beernt Hendriks 3 weever bestaet reedelijk cu. £ 019-08-0 £ 3 3 0 49
Beernt Jansen 3 weever maetigh cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 49
Gerrit Gerrits 3 weever bestaet geringh cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 47
Gerrit Jansen 3 weever reedelijk cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 47
Harmen Hendriks 3 weever bestaet taemelijk cu. £ 021-05-0 £ 4 2 2 49
Harmen Gerrits 3 weever bestaet gemeen cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 49
Harmen Gerrits 3 weever bestaet gemeen £ 014-09-0 £ 2 2 0 49
Ernst Jansen 1 weever cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 4
Jan Arents 3 weever bestaet reedelijk cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 47
Haytse Wouters 3 weever reedelijk cu. £ 015-13-0 £ 3 4 0 49
Gerrit Jansen 3 weever reedelijk cu. £ 015-17-0 £ 3 2 2 49
Jan Gerryts 3 weever reedelijk cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 47
Jan Hendriks 3 weever reedelijk cu. £ 015-01-0 £ 3 2 0 47
Beernt Harmens 3 weever bestaet taemelijk cu. £ 015-06-0 £ 3 2 0 48
Evert Jansen 3 weever maetigh cu. £ 020-05-0 £ 3 4 1 45
Hendrik Stiphout 2 weever cu. £ 018-03-0 £ 3 2 1 22
Jan Claesen 1 weever cu. £ 020-00-0 £ 3 2 3 15
Taeke Pytters 2 weever cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 27
Hessel Sybrens Hingst 1 weever seer geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 15
Gerrit Gerrits 2 weever cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 29
Jan Caspers 2 weever cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 29
Harmen Visser 8 weever bestaet matigh cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 148
Oene Fokkes 2 weever cu. £ 020-03-0 £ 3 3 0 29
Jan Beernts 8 weever bestaet geringh cu.. £ 017-13-0 £ 3 2 2 143
Harmen Gerrits 2 weever cu. £ 020-03-0 £ 3 3 0 30
Joost Hendrix 1 weever bestaet wel £ 022-00-0 £ 4 1 1 14
Hendrik Merkus 2 weever cu. £ 019-05-0 £ 3 5 0 30
Fedde Lieuwes 1 weever gealimenteerd cu. £ -- £ 0 0 0 14
Sipke Sybrens 1 weever cu. £ 018-00-0 £ 3 2 2 13
Claas Alberts 8 weever geringh cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 151
Claas Beerns 8 weever bestaet geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 151
Gerrit Johannes 1 weever seer geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 13
Willem Josephs 1 weever cu. £ 016-00-0 £ 3 2 2 12
Claas Harmens 2 weever £ 019-01-0 £ 3 2 1 27
Gerrit Harmens 8 weever bestaet geringh cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 145
Klaes Lodewijks 2 weever cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 22
Johannes Jarighs 8 weever gering cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 148
Bartel Jansen 2 weever cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 22
Gerben Heeres 2 weever cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 23
Pieter Claesen 2 weever cu. £ 018-09-0 £ 3 3 4 20
Gerrit Jansen 2 weever cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 23
Hessel Lammerts 8 weever bestaet geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 147
Hendrik Hansen 8 weever bestaet gemeen cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 147
Harmen Harmens 2 weever cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 23
Leendert Jansen 2 weever cu. £ 019-13-0 £ 3 3 1 24
Frans Beernts 2 weever £ 017-00-0 £ 3 2 0 26
Harmen Arents 2 weever cu. £ 020-17-0 £ 4 5 1 26
Beernt Beernts 2 weever cu. £ 020-03-0 £ 3 3 0 27
Hendrik Hendriks 2 weever cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 19
Harmen Hendriks 2 weever cu. £ 018-16-0 £ 3 2 0 27
Jan Jansen Damast 1 weever bestaet reedelijk cu. £ 025-00-0 £ 4 4 0 18
Hendrik Jansen 2 weever cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 27
Dirk Hendriks 2 weever cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 32
Jan Jansen 2 weever bestaet wel £ 024-16-0 £ 4 3 0 32
Arent Harmens 8 weever geringh £ 015-16-0 £ 3 2 0 152
Albert Janus 3 weever bestaet geringh cu. £ 015-13-0 £ 3 4 0 41
Gerryt Jansen 3 weever bestaet geringh cu. £ 016-05-0 £ 3 2 3 41
Jan Hendriks Boekholt 3 weever bestaet maetigh cu. £ 018-03-0 £ 3 2 1 41
Jan Coenraeds 3 weever geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 41
Reynder Jansen 3 weever maetigh cu. £ 018-03-0 £ 3 2 1 41
Steeven Alberts 3 weever seer geringh cu. £ 014-13-0 £ 2 2 2 41
Wessel Gerrits 3 weever bestaet gemeen cu. £ 022-14-0 £ 4 2 3 41
Hendrik Hendriks 8 weever gering cu. £ 018-17-0 £ 3 4 2 138
Harmen Jurjens 8 weever bestaet geringh £ 025-00-0 £ 4 2 2 138
Johan Johannes 3 weever cu. £ 020-03-0 £ 3 3 0 42
Pytter Louws 8 weever bestaet geringh cu. £ 018-00-0 £ 3 2 4 137
Theunis Roosendaal 3 weever bestaet reedelijk £ 010-17-0 £ 2 1 0 42
Jan Arents 3 weever bestaet geringh cu. £ 020-00-0 £ 3 2 3 43
Christiaen Gerrits 3 weever seer geringh cu. £ 018-09-0 £ 3 3 4 44
Jelle Gerryts 8 weever bestaet gemeen cu. £ 017-09-0 £ 3 2 3 136
Alef Wybes 3 weever geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 45
Arent Jansen 3 weever bestaet maetigh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 45
Jan Gerrits 3 weever maetigh cu. £ 019-01-0 £ 3 2 1 40
Jan Withuys 3 weever gering cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 40
Pieter Jacobs 1 weever cu. £ 021-13-0 £ 4 4 0 10
Jan Everts 2 weever cu. £ 020-00-0 £ 3 2 3 37
Freerk Ates 3 weever reedelijk cu. £ 028-09-0 £ 5 2 2 39
Harmen Jansen 3 weever gering bestaen cu. £ 017-17-0 £ 3 2 4 39
Hendrik Jansen 3 weever geringh bestaen cu. £ 015-16-0 £ 3 2 4 39
Horatius van Seyst 8 weever bestaet geringh cu. £ 019-05-0 £ 3 5 0 153
Jan Alberts 3 weever bestaet geringh cu. £ 015-16-0 £ 3 2 4 39
Johannes Andrys 8 weever bestaet maetigh cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 140
Kornelus Jansen 3 weever maetig bestaen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 39
Cornelis Pieters 3 weever bestaet geringh cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 39
Meyndert Cobus 3 weever maetigh cu. £ 024-16-0 £ 4 3 0 39
Harmen Harmens 1 weever cu. £ 016-00-0 £ 3 2 1 12
Thomas Lammerts 2 weever reedelijk cu. £ 026-15-0 £ 4 3 0 20
Bouwe Gerryts 3 weever bestaet reedelijk £ 010-17-0 £ 2 1 0 40
Claas Dirks 8 weever bestaet geringh cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 139
Hendrik Alberts 3 weever bestaet qeringh cu. £ 016-09-0 £ 3 2 5 40
Hendrik Beernts 3 weever cu. £ 022-17-0 £ 4 6 4 40
Beernt Alpherts 3 weever reedelijk cu. £ 030-00-0 £ 5 4 2 45
Freerk Wybrens 4 weever bestaet geringh cu. £ 019-00-0 £ 3 2 0 76
Hendrik Willems 6 weever reedelijk £ 019-13-0 £ 3 3 1 112
Taeke Jelles 4 weever geringh cu. £ 019-08-0 £ 3 3 0 73
Jan Harmens 6 weever bestaet wel £ 011-12-0 £ 2 1 0 112
Dirk Dirks 4 weever geringh bestaen cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 73
Willem Beernts 4 weever gering cu. £ 010-17-0 £ 2 1 0 72
Theunis Alberts 4 weever gemeen £ 010-17-0 £ 2 1 0 72
Heere Harmens 4 weever geringh cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 72
Harmen Jansen 4 weever gering cu. £ 020-00-0 £ 3 2 3 72
Beernt Jansen 4 weever maetigh bestaen cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 72
Beernt Burgerts 4 weever gering cu. £ 023-13-0 £ 4 4 5 72
Beernt Beernts 4 weever seer gering cu. £ 013-05-0 £ 2 2 3 72
Harmen Jansen 4 weever gering cu. £ 019-17-0 £ 3 3 3 62
Willem Johannes 4 weever gering doch diverse getouwen cu. £ 026-01-0 £ 4 4 2 73
Frans Jansen 4 weever gering cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 62
Freerk Bootes 6 weever gering cu. £ 014-13-0 £ 2 2 2 111
Gerrit Jansen 4 weever bestaet maetigh cu. £ 019-08-0 £ 3 3 0 75
Hendrik Zacharias 6 weever gemeen cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 111
Hendrik Reints 4 weever gering £ 010-02-0 £ 2 1 0 61
Jan Blom 4 weever gering cu. £ 020-17-0 £ 3 5 1 61
Frans Mathijssen 4 weever bestaet geringh cu. £ 018-17-0 £ 3 4 2 75
Bente Beernts 4 weever gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 1 75
Beernt Beernts Loman 4 weever reedelijk cu. £ 021-01-0 £ 4 3 0 62
Beernt Lomans 4 weever maetigh £ 011-13-0 £ 2 1 0 75
Hendrik Hendriks 4 weever geringh cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 74
Hendrik Arents 4 weever gering £ 010-13-0 £ 2 1 1 74
Jan Ottes 4 weever maetig £ 022-00-0 £ 4 2 0 62
Jan Hendriks 4 weever gering cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 71
Robijn Johannes 4 weever geringh bestaen £ 009-01-0 £ 2 1 0 70
Harmen Beernts 4 weever gering cu. £ 020-10-0 £ 3 3 2 64
Hendrik Alberts 4 weever gemeen cu. £ 019-08-0 £ 3 3 0 64
Jan Rients 4 weever bestaet geringh cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 64
Pieter Claesen 4 weever gering cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 65
Casper Caspers 4 weever gering cu. £ 015-08-0 £ 3 2 0 64
Claas Harmens 4 weever gering cu. £ 015-17-0 £ 3 2 2 65
Hubert Pieters 4 weever maetigh £ 009-13-0 £ 2 1 0 65
Hendrik Hendriks 4 weever gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 65
Hendrik de Wit 4 weever bestaet geringh cu. £ 018-09-0 £ 3 3 4 65
Wouter Jans 4 weever gemeen £ 010-17-0 £ 2 1 0 64
Frans Adams 4 weever gering cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 65
Sipke Aedes 4 weever gering cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 65
Eybert Ypes 4 weever geringh £ 012-13-0 £ 2 2 0 66
Gerrit Harmens 4 weever bestaet geringh cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 66
Arjen Claesen 4 weever bestaet geringh cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 70
Yge Wiegers 6 weever en soon Pieter Yges, bestaet matigh £ 032-15-0 £ 5 2 0 116
Jan Hendriks 4 weever gering cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 67
Jacob Jarigs 4 weever bestaet gemeen cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 67
Hendrik Jansen 4 weever geringh cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 67
Harmen Jansen 4 weever gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 63
Harmen Beernts 4 weever gering cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 67
Jan Roelofs 4 weever bestaet geringh cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 66
Jan Beernts 4 weever bestaet geringh cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 66
Harmen Dirks 4 weever bestaet maetigh cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 66
Taede Dirks 4 weever bestaet geringh cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 63
Beernt Harmens 4 weever seer gering cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 65
Geert Harmens 4 weever geringh cu. £ 017-05-0 £ 3 4 1 76
Harmen Jansen Braemers 4 weever gering £ 018-01-0 £ 3 1 3 72
Gerrit Aarents 5 weever bestaet gemeen cu. £ 020-17-0 £ 4 2 4 91
Fedde Claesen 5 weever bestaet soober cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 91
Christoffel Christiaens 5 weever bestaet geringh cu. £ 017-17-0 £ 9 3 1 91
Beernt Jansen 5 weever bestaet gemeen cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 91
Harmen Harmens 5 weever gering cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 90
Willem Jansen 5 weever gemeen cu. £ 019-17-0 £ 3 4 0 89
Oeds Gijsbert 6 weever bestaet wel cu. £ 018-00-0 £ 3 2 0 104
Cornelis Annes 5 weever bestaet reedelijk cu. £ 021-01-0 £ 4 3 0 89
Cornelius van Velsen 4 weever bestaet geringh cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 56
Harmen Gerrits 5 weever bestaet gemeen cu. £ 019-08-0 £ 3 3 0 89
Freerk Lucas 5 weever reedelijk cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 89
Haye Boeles 5 weever geringh cu. £ 016-17-0 £ 3 3 3 92
Jilles Pieters 3 weever bestaet geringh cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 45
Jan Alema 6 weever bestaet wel cu. £ 030-14-0 £ 5 2 0 101
Rein Feytes 3 weever bestaet gemeen cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 50
Jan Gerrits 4 weever gering cu. £ 021-01-0 £ 4 3 0 62
Albert Dirks 3 weever bestaet reedelijk cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 52
Augustinus Harmens 3 weever bestaet reedelijk cu. £ 015-17-0 £ 3 2 2 52
Cobus Fransen 3 weever gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 4 4 53
Jacob Jansen 5 weever bestaet gemeen cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 96
Cornelis Fransen 3 weever maetigh cu. £ 015-05-0 £ 3 3 2 53
Marten Martens 5 weever gemeen cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 92
Jan Harmens 5 weever geringh cu. £ 021-17-0 £ 4 4 2 92
Hendrik Eijberts 5 weever bestaet gemeen cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 92
Beernt Beernts 5 weever bestaet geringh cu. £ 015-01-0 £ 3 2 0 89
Pieter Hayes 5 weever geringh bestaen cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 88
Jan Hendriks 4 weever gering cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 60
Jan Oebles 6 weever gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 0 108
Anthoni Reukens 6 weever gemeen £ 017-13-0 £ 3 4 2 110
Ruird Jansen 4 weever bestaet maetigh cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 78
Jan Wouters 4 weever geringh cu. £ 019-08-0 £ 3 3 0 60
Beernt Harmens 4 weever bestaet geringh cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 61
Otte Hettes 4 weever geringh cu. £ 014-13-0 £ 2 2 2 78
Hendrik Jansen 4 weever gealimenteerd £ -- £ 0 1 2 78
Frans Alberts 4 weever arm cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 61
Gerrit Gerrits 4 weever gering cu. £ 019-01-0 £ 3 2 4 61
Gerrit Steffens 4 weever geringh cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 61
Jan Jansen 6 weever gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 0 110
Fekke Joosten 4 weever bestaet maetigh cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 77
Frans Johannes 4 weever geringh bestaen £ 009-01-0 £ 2 1 0 70
Wyger Jarigs 5 weever bestaet geringh cu. £ 018-17-0 £ 3 4 2 81
Floris Pieters 5 weever bestaet gemeen cu. £ 016-05-0 £ 3 2 3 88
Beernt Hendriks 5 weever bestaet maetigh cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 88
Dirk Alberts 5 weever bestaet geringh cu. £ 018-05-0 £ 3 3 2 86
Willem Anthoni 5 weever bestaet geringh cu. £ 018-16-0 £ 3 2 0 85
Marten Claesen 5 weever gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 85
Wopke Tjepkes 6 weever bestaet maetigh £ 013-05-0 £ 2 1 0 106
Gerrit Harmens 4 weever soober cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 60
Tjallingh Hylkes 5 weever bestaet gemeen cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 83
Freerk Hendriks 2 weever en coopman in taback cu. £ 033-04-0 £ 6 3 0 36
Jan Gerrits 3 weever, mr. gemeen £ 020-01-0 £ 3 2 2 39
Jan Jansen van Haarlem 5 weever, mr. reedelijk cu. £ 029-09-0 £ 5 3 0 91
Beernt Jansen 3 weever, mr. maetigh £ 020-01-0 £ 3 1 5 38
Frans Willems 2 weever, mr. cu. £ 023-13-0 £ 4 2 2 29
Beernt Beernts 2 weever, mr. cu. £ 019-01-0 £ 3 2 1 22
wed. Cornelis Gerrits 3 weeverinne soober £ 006-16-0 £ 1 4 0 50
wed. Hendrik Adams 4 weeverinne gering £ 007-17-0 £ 1 1 0 65
wed. Sikke Jelles 3 weeverinne gemeen £ 006-16-0 £ 1 3 1 50
wed. Fedde Reins 5 weeverinne gering £ 015-01-0 £ 3 3 0 90
wed. Hendrik Harmens 4 weeverinne gering £ 006-16-0 £ 1 1 1 63
Willem Nannings 3 weeversbaas bestaet wel cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 47
Pieter Scheltema 4 weeversbaes geringh £ 022-03-0 £ 4 2 2 71
wed. mr. Jan de Wit 3 weeversche gering £ 011-01-0 £ 2 1 2 40
wed. Loiter Jans 3 weeversche geringh £ 014-09-0 £ 2 2 0 46
Jan 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 72
Jan Beernts 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 62
Jan Hendriks 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 72
Augustijn Sticker 2 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 29
Tjeerd Lammerts 6 weeversknegt seer gering £ 007-17-0 £ 1 1 0 105
Harmen Schoppen 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 73
Jan Dirks 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 73
Crobinus 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 60
Harmen Hendriks 2 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 29
Jan Gerrits 5 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 89
Jan Jansen 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 62
Warner Hendriks 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 62
Johannes Lambertus 4 weeversknegt geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 70
Hendrik van Heesen 5 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 90
Beernt Jurjens 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 71
Gerrit Hendriks 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 71
Marten Douwes 6 weeversknegt gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 114
Casper Hansen 7 weeversknegt gealimenteerdt £ -- £ 0 1 1 131
Jan Gleys 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 62
Engbert Beerns 4 weeversknegt geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 61
Jan Dirks 2 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 27
Wessel Geerts 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 61
Hendrik Lucas 4 weeversknegt geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 61
Hein Wytses 4 weeversknegt cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 61
Jan Hendriks 5 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 85
Harmen Jans 4 weeversknegt geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 61
Dirk van Weerd 3 weeversknegt cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 47
Beernt Steevens 4 weeversknegt geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 61
Jan Hendriks 4 weeversknegt geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 60
Beernt Kock 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 62
Dirk Ypes 8 weeversknegt gemeen cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 149
Frans Bruins 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 62
Albert Holthuys 4 weeversknegt gering £ 007-17-0 £ 1 1 0 60
Hendrik Gerryts 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 62
Johannes 8 weeversknegt gering £ 007-17-0 £ 1 1 0 145
Hendrik Coelman 2 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 27
Pieter Pool 2 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 25
Gerrit Jansen 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 62
Harmen Velthuys 2 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 27
Gerrit Hendriks 4 weeversknegt geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 60
Rintje Harmens 6 weeversknegt geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 108
Beernt Jansen 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 63
Monse Meynderts 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 64
Lieuwe Jacobs 3 weeversknegt gering £ 007-17-0 £ 1 1 0 42
Beernt Jansen 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 64
Ysbrand Harmens 4 weeversknegt geringh cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 63
Enghbert Jansen 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 65
Beernt Naegel 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 65
Okke Bootes 5 weeversknegt gemeen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 1 97
Pytter Jetses 4 weeversknegt gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 65
Jan Gerrits 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 63
Christiaen Door 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 64
Willem Thomas 4 weeversknegt gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 65
Harmen Lucas 5 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 93
Joseph Dirks 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 64
Lubbert Steevens 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 64
Jan Gerrits 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 65
Beernt Hendriks 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 65
Jurjen Gerryts 4 weeversknegt geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 68
Harmen Beernts 3 weeversknegt seer gering £ 011-13-0 £ 2 1 2 42
Douwe Hendriks 8 weeversknegt maetigh cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 137
Rein Gijsberts 3 weeversknegt gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 54
Gerrit Gerrits 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 63
Gerrit Jansen 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 67
Caspar Dirks 5 weeversknegt gemeen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 90
Marten Beernts 4 weeversknegt soober £ 007-17-0 £ 1 1 0 64
Harmen Wessum 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 67
Arjen Aris 1 weewer bestaet gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 15
Hendrik Alberts 1 wever gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 0 7
Rein Gerlofs 1 wever cu. £ 015-00-0 £ 3 2 1 6
Harmen Blom 1 wever cu. £ 013-13-0 £ 2 3 1 7
Jan Claesen 2 wever cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 20
Hendrik Jansen 2 wever cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 21
Dirk Jansen 1 wever cu. £ 016-00-0 £ 3 2 1 12
Hendrik Hendriks 2 wever geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 6 21
Pieter Jansen 1 wever cu. £ 015-00-0 £ 3 2 1 6
Jan Roelofs 5 wever gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 4 0 92
Harmen Claesen 2 wever geringh bestaan cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 22
Sybren Sipkes 2 wever geringh £ 018-16-0 £ 3 2 0 22
Gerrit Jansen 2 wever cu. £ 015-01-0 £ 3 2 0 23
Age Jaenus 1 wever bestaet gering £ 007-17-0 £ 1 1 0 14
Beernt Jansen 2 wever bestaet maetigh cu. £ 020-01-0 £ 3 2 2 29
Claas Gerbens 1 wever gealimenteerdt £ -- £ 0 3 0 13
Jan Beernts 4 wever bestaet maetigh £ 010-17-0 £ 2 1 0 76
Ysaäk Fokkes 1 wever cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 4
Harmen Warners 1 wever cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 8
Haytse Wybrens 4 wever bestaet geringh cu. £ 019-17-0 £ 3 4 0 66
Sible Lodewijks 2 wever cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 36
Pier Harkes 2 wever, mr. cu. £ 024-00-0 £ 4 4 1 22
wed. Gerrit Harmens 3 weverinne met knegt £ 013-01-0 £ 2 2 1 49
wed. Roelof Harmens 5 weverinne geringh £ 006-12-0 £ 1 1 1 89
wed. Harmen Ysraels 4 weverinne geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 60
Jacob Hendriks 1 wevers en Feyke Hendriks £ 011-13-0 £ 2 2 2 14
Harmen ten Veen 2 weversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 29
Jelte Douwes 5 wieldrayer gemeen cu. £ 023-16-0 £ 4 2 1 81
Harmen Jilles 7 wieldrayersknegt gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 121
Evert Goslings 6 wieldrayersknegt geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 107
vroedsman Stephanus 1 wijnkooper cu. £ 070-16-0 £ 12 4 4 2
Aeltje Hanses 8 wijnkooperse maetigh £ 040-00-0 £ 7 2 1 134
Jan Wiglinghuisen 4 wijnsteekersknegt cu. £ 020-00-0 £ 3 2 3 69
Jacob Lourens 1 winkelier geringh cu. £ 019-05-0 £ 3 5 0 17
Obbe Hendriks 7 winkelier maetigh cu. £ 039-19-0 £ 7 2 0 127
Jacob J. van der Ley 8 winkelier gemeen cu. £ 037-04-0 £ 6 6 1 152
Jan Pieters 3 winkelier gemeen cu. £ 018-13-0 £ 3 4 0 54
Age Jacobs 4 winkelier maetigh cu. £ 021-01-0 £ 4 3 0 58
Willem Claesen 5 winkelier gemeen cu. £ 019-08-0 £ 3 3 0 93
Sipke Dirks 7 winkelier maetigh cu. £ 054-11-0 £ 9 3 5 118
Joseph van Norden 6 winkelier geringh cu. £ 040-00-0 £ 7 3 0 104
Beert Brouwer 4 winkelier gemeen £ 022-11-0 £ 4 2 0 58
burgemeester Schaaf 7 winkelier en schoonmoeder cu. £ 170-00-0 £ 28 8 0 127
Willem Ages 7 winkelier maetigh cu. £ 032-15-0 £ 5 2 0 120
old burgemeester Veersma 2 winkelier gering cu. £ 029-04-0 £ 5 4 2 36
Dirk Craemer 4 winkelier maetigh cu. £ 033-04-0 £ 6 3 0 64
Hans Pieters 7 winkelier maetigh cu. £ 032-15-0 £ 5 2 0 119
Andries Rosee 7 winkelier geringh cu. £ 023-15-0 £ 4 3 0 124
Thomas Meyer 4 winkelier maetigh cu. £ 043-17-0 £ 7 4 0 59
Sipke Jansen 6 winkelier bestaet wel cu. £ 030-00-0 £ 5 2 0 112
Jacob Jansen 4 winkelier bestaet wel cu. £ 036-12-0 £ 6 2 0 62
old hopman Schaaf 7 winkelier cu. £ 080-00-0 £ 13 3 1 130
Lolke Sybrens 6 winkelier gemeen cu. £ 026-15-0 £ 4 3 0 114
Sjoerd Aerdenburgh 4 winkelier maetigh cu. £ 046-11-0 £ 8 3 0 64
Jetse Jelles 7 winkelier en glaesemaker cu. £ 039-17-0 £ 7 2 2 129
Pieter Daniëls 5 winkelier en paruikmaker cu. £ 015-01-0 £ 3 2 0 99
Jan Claeses 5 winkelier en schoenmaker cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 86
Jan Heins 6 winkelier en schoolmeester cu. £ 040-00-0 £ 7 2 0 104
Bauke Jilts 2 winkelier en weever cu. £ 021-00-0 £ 4 2 1 29
wed. Douwe Jansen 5 winkeliersche £ 027-09-0 £ 5 2 1 87
wed. Dirk Agema 4 winkeliersche redelijk £ 027-13-0 £ 5 3 0 58
wed. Grytje Sikkes 8 winkeliersche maetigh £ 046-11-0 £ 8 3 0 136
wed. Sara Baukes 8 winkeliersche geringh £ 011-13-0 £ 2 1 0 136
wed. Jaene van Sloten 4 winkeliersche bestaet wel £ 044-06-0 £ 7 3 0 56
wed. Johannes Ypes 2 winkeliersche £ 018-00-0 £ 3 1 0 28
wed. Douwe Jelles 7 winkeliersche maetigh £ 023-15-0 £ 4 2 0 124
wed. Elske Jaenes 7 winkeliersche maetigh £ 041-08-0 £ 7 4 1 124
wed. Elske Huberts 6 winkeliersche maetigh £ 014-15-0 £ 2 1 0 109
wed. Lieuwe Piers 5 winkeliersche burgerlijk £ 032-15-0 £ 5 2 0 80
Dieuke Pytters 7 winkeliersche maetigh £ 015-01-0 £ 3 2 0 133
wed. Schelte Tyttes 4 winkeliersche geringh £ 008-09-0 £ 1 2 0 78
wed. Sjouke Sjoukes 7 winkeliersche £ 042-19-0 £ 7 2 0 132
wed. Gerrit Gerrits 5 winkeliersche gemeen £ 041-09-0 £ 7 5 0 82
wed. Jan Sjoukes 8 winkeliersche geringh £ 006-16-0 £ 1 2 3 149
wed. Dirk Hugens 7 winkeliersche maetigh £ 022-05-0 £ 4 1 0 119
Aukjen Heeremyt 8 winkeliersche maetigh £ 007-17-0 £ 1 1 0 138
Ybeltje Broers 4 winkelierse bestaet wel £ 024-15-0 £ 4 1 0 58
Yttje Hessels 7 winkelierse maetigh £ 022-11-0 £ 4 2 0 120
wed. Claas Haukema 1 winkelierse bestaet wel £ 018-19-0 £ 3 1 0 9
wed. Sierk Folkerts 1 winkelneeringe gemeen £ 018-01-0 £ 3 2 0 10
wed. Otte Johannes 3 winkeltje bestaet wel £ 017-00-0 £ 3 1 0 55
wed. Albert Joukes 8 winkeltje maetigh £ 018-09-0 £ 3 1 1 137
wed. Tjeerd Cornelis 2 winkeltje £ 009-00-0 £ 2 1 0 32
wed. Marten Hansen 3 winkeltje gering £ 013-06-0 £ 2 1 2 43
wed. Jacob Jansen 4 winkeltje geringh £ 006-16-0 £ 1 2 0 77
Keimpe Jans 8 winkeltje maetigh cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 140
wed. Reynder Jansen 5 winkeltje en Fokke Martens, bestaet wel £ 029-03-0 £ 5 4 0 93
Grytje Thomas 8 winkeltje geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 143
Rinske Marnstra 7 winkeltje soober £ 007-17-0 £ 1 1 0 126
wed. Foppe Dirks 8 winkeltje geringh £ 009-09-0 £ 2 1 1 150
Foppe Dirks 6 winkeltje geringh cu. £ 018-00-0 £ 3 2 0 112
wed. Albert Beeuwes 6 winkeltje geringh £ 006-16-0 £ 1 1 1 105
Trijntie Edsges 8 winkeltje bestaet geringh £ 018-01-0 £ 3 2 0 134
wed. Tjerk Andrys 8 winkeltje geringh £ 017-06-0 £ 3 3 0 134
Antje Douwes 4 winkeltje geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 2 2 79
Antje Claeses 5 winkeltje maetig £ 013-05-0 £ 2 1 0 99
Jetske van Taeaeken 5 winkeltje geringh £ 011-12-0 £ 2 1 0 80
Jan Sipkes Buma 3 winkeltje geringh £ 011-13-0 £ 2 2 1 48
wed. Sara Broers 8 winkeltje, een maetigh £ 025-00-0 £ 4 1 1 145
Geertje Jacobs 1 winkeltje, gering sober £ 006-12-0 £ 1 1 0 10
wed. Sjoerd Lammerts 3 winkeltje, klein gering £ 006-16-0 £ 1 1 2 42
Hendrik Claever 3 winkeltje, klein cu. £ 019-08-0 £ 3 3 0 54
Ynte Sybrens 7 winkeltje, klein geringh £ 017-13-0 £ 3 2 2 128
wed. Abbe Rinses 3 winkeltje, klein geringh £ 015-06-0 £ 3 2 1 54
wed. Jacob Ydes 3 winkeltje, klein geringh £ 006-16-0 £ 1 2 2 41
wed. Ysbrand Cornelis 5 winkeltje, klein £ 009-16-0 £ 2 2 0 96
wed. Douwe Gosses 2 winkeltje, klein geringh £ 012-13-0 £ 2 1 3 30
wed. Jan Lammerts 4 winkeltje, klein maetig £ 010-17-0 £ 2 1 0 56
Hester Castelhorn 4 winkeltje, klein geringh £ 010-17-0 £ 2 1 0 56
wed. Pytter Reins 7 winkeltje, klein geringh £ 006-16-0 £ 1 1 2 131
wed. Jan Beernts 3 winkeltje, klein gealimenteerd £ -- £ 0 2 1 48
wed. Geeske Jans 4 winkeltje, klein maetigh £ 012-13-0 £ 2 2 0 69
Dieuke Aukes 3 winkeltje, klein en Romke Aukes £ 006-12-0 £ 1 2 0 44
wed. Janke Wybes 1 winkeltje, klein £ 022-17-0 £ 4 6 2 11
wed. Sybout Douwes 2 winkeltje, klein geringh £ 006-16-0 £ 1 1 2 27
Jan Heeres 5 wolkammer redelijk £ 050-15-0 £ 8 5 0 84
Haye Gerkes 2 wolkammer, mr. cu. £ 051-11-0 £ 9 4 2 25
Wepke Doedes 7 wolkammer, mr. maetig cu. £ 032-15-0 £ 5 2 0 128
Otte Sybes 7 wolkammer, mr. cu. £ 084-00-0 £ 14 4 1 119
Wytse Vettevoogel 6 wolkammer, mr. £ 050-00-0 £ 8 4 2 105
Jelle Eeltjes 5 wolkammersknegt cu. £ 014-05-0 £ 2 2 1 86
Meyndert Lieuwes 5 wolkammersknegt gering cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 96
Lieuwe Alles 1 wolkammersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 13
Gerlof Wygers 7 wolkammersknegt £ 020-12-0 £ 3 1 0 130
Jaye Tjallings 5 wolkammersknegt en schoenmaekersknegt met sijn broeder £ 017-00-0 £ 3 2 0 83
Jacob Johannes 4 ytigmeester geringh cu. £ 029-04-0 £ 5 4 2 74
Jan Jansen 5 zeefmaeker, mr. maetigh cu. £ 035-19-0 £ 6 2 2 82
Tjebbe Sybrens 1 zeijlmaekersknegt £ 009-01-0 £ 2 1 0 2
Cornelis Bouwes 8 zeylmaeker maetigh cu. £ 036-00-0 £ 6 2 3 135
Andries Johannes 8 zeylmaeker, mr. gemeen cu. £ 028-00-0 £ 5 2 1 136
wed. Jan Douwes 1 zeylmaekerse gemeen £ 044-08-0 £ 7 3 0 2
Ruurd Hillebrandts 1 zeylmaekersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 6 1 14
Douwe Portier 4 zeylmaekersknegt geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 6 79
Livius Prigge 8 zie Midlum £ -- £ 0 0 0 139
Tytte Hendriks 3 zoutkeet, werken in cu. £ 018-17-0 £ 3 4 2 53
Freerk Fontein 3 zoutsieder bestaet wel £ 152-07-0 £ 25 4 2 54
wed. Gerard Suringar 6 zoutsiedersche £ 120-17-0 £ 20 2 2 101
wed. burgemeester Rijpema 6 zoutsiederse waeronder de zoon geweesen praedicant £ 150-00-0 £ 30 6 0 103