Harlingen, quotisatie 1749 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 646)

Belastingen heffen en betalen is niets nieuws. Het bestuur van een land, provincie of stad moest toch op de een of andere manier aan geld komen om haar werk te kunnen doen. Zoals nu op bijv. benzine, alcohol en rookwaren accijns wordt geheven, werd dat vroeger op de toenmalige luxe-artikelen gedaan. Soms ook was er acute geldnood, bijvoorbeeld als er een oorlog werd gevoerd, en dan werd er een nieuwe belasting bedacht.

Zo werd in 1606, ten tijde van de Verenigde Nederlanden, "alomme binnen de Geunieerde Provintien, de Quartieren, Steden, Casteelen, Forten ende platte Landen, onder der selver ghehoorsaamheydt wesende, het Haertsteden- ofte Schoorsteen-geldt, tot onderstant van de Oorloge" [...] "onfangen ende geheven". In de loop der eeuwen is op een dergelijke manier ook belasting geheven op o.a. zout, trouwen en begraven, het malen van o.a. graan (het "gemaal"), huishuur (reëelkohieren), en op het hebben van dienstboden, wagens, paarden, ramen enz.

Rond 1748 ziet de burgerij door de bomen het bos niet meer en er breken rellen uit, gericht tegen de belastingpachters: het Pachtersoproer. De belastingpachters werden er sterk van verdacht nogal wat in eigen zakken te steken. Er wordt besloten om iets anders te proberen: één belasting waarin alles verwerkt is; de personele quotisatie. In 1749 wordt de belasting op die manier geheven en gaat men iedere woning langs om vast te leggen hoeveel personen van boven en onder de 12 jaar er wonen, wat het beroep van de hoofdbewoner is, en het belangrijkste: wat het inkomen van die hoofdbewoner is. Volgens een vastgestelde schaal wordt de belasting ge├»nd. Het vastleggen van de gegevens gebeurde in de zogenoemde quotisatie-kohieren.

Het volk is tegen de verwachtingen in met deze belasting zo mogelijk nog ontevredener dan met de vroegere belastingen, en in 1750 is de quotisatie dan ook alweer afgeschaft.

In de lijst staat "kw" voor kwartier, de wijk waar men woonachtig was. De stad was in deze tijd verdeeld in 8 kwartieren en de zgn. "Buytenbuirt" (hier kwartier 0).
In de kolom "beroep" staat nooit "burgemeester" of "vroedsman" omdat dat geen beroepen waren.
In de kolom "omschrijving" komt vaak "cu." voor, dat betekent "cum uxore", met echtgeno(o)t(e).
In de kolom "aanslag" staat het bedrag van de quotisatie vermeld in caroliguldens-stuivers-penningen. Een caroligulden (£) was 20 stuivers en een stuiver was 16 penningen.
In de kolommen "volw." en "kind." staan het aantal personen van boven resp. onder de 12 jaar.
De kolom "fol." staat voor folio, de pagina waarop in het originele boek de betreffende inschrijving is gedaan.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2015-04-16 03:27:25.nihil    Vanaf 6 gulden  12 gulden  18 gulden  24 gulden  30 gulden  60 gulden  90 gulden  120 guldenvoorn patr familienaam kw beroep omschrijving aanslag volw kind folio
Bisschop 7 faendrik onder Lewe -- 0 0 129
Bottigius 8 luitenant onder Leewe -- 0 0 152
secretaris Braam 6 zie Barradeel -- 0 0 102
Charloo 7 luitenant onder Leewe -- 0 0 129
Clant 7 luitenant onder Leewe -- 0 0 129
Coenders 6 cap(tn) onder Leewe -- 0 0 103
wed. Cromhausen 7 wort gealimenteerd -- 2 0 125
wed. Drogenham 5 baekenmeester gealimenteerdt -- 3 0 81
de heer Engelbert 5 luitenant onder Leeve -- 0 0 83
Fledderius 8 luitenant onder Leewe -- 0 0 152
van der Fuik 4 faendrik nihil nic -- 0 0 74
Geersma 8 luitenant onder Leewe -- 0 0 152
Gennip 5 faendrik onder Leewe -- 0 0 98
Hempel 7 luitenant onder Leewe -- 0 0 127
Hillebrandi 4 faendrik -- 0 0 76
vroedsman Hillema 1 tot Franequer aangegeeven -- 0 0 9
Hubert 4 luitenant -- 0 0 73
Keun 8 luitenant onder Leewe -- 0 0 146
wed. erven Kleyn 5 nihil -- 0 0 83
Obmeyer 4 captein luitenant -- 0 0 76
wed. Ollema 7 renteniersche zie Dani?l Tausain -- 1 0 125
Oorbel 8 cherjant onder Leewe -- 0 0 148
Ossebroek 7 luitenant cavallerye Van Eck -- 0 0 127
Poulus 8 faandrik onder Leewe -- 0 0 152
Rengers 6 majoor onder Leewe -- 0 0 102
Rosinge 7 luitenant onder Leewe -- 0 0 127
wed. burgemeester Schrik 4 is overleden -- 0 0 59
Sjobma 7 luitenant onder Leewe -- 0 0 121
dr. Smith 7 onder 't regiment Leewe -- 0 0 131
Trocks 5 chergiant onder Leewe -- 0 0 96
Tuimelaer 2 sergiant -- 0 0 25
de Wilde 8 luitenant onder Leewe -- 0 0 148
Wiltens 8 sergiant onder Leewe -- 0 0 150
Wuist 5 chergiant onder Lewe -- 0 0 85
Aeffke Foekes 6 wort gealimenteerdt -- 1 0 109
Aeghjen Claeses 2 meyd van Broer Baukes -- 0 0 37
Aeghjen Sybes 5 gealimenteert -- 2 0 97
Aeltje Wytses 8 zie Andle Bonnes -- 0 0 148
Abe Minnes 1 wort gealimenteerdt -- 2 2 10
wed. Albert Gerrits 5 gealimenteerdt -- 1 0 86
Albert Jansen 7 gealimenteerdt cu. -- 2 1 130
Albert Jansen 3 soldaet -- 0 0 42
Albert Joekkes 5 turfdraeger gealimenteerd cu. -- 3 4 80
Albert Willems 6 gealimenteerd cu. -- 2 1 113
Andries Jansen 2 matroos gealimenteerd cu. -- 3 3 21
wed. Andrys Wytses 7 gealimenteerdt -- 2 4 120
Antje Reydsma 5 zie Jacobus Steevens -- 0 0 92
wed. Antje Allerts 2 gealimenteerdt -- 2 0 26
Antje Jakles 6 wort gealimenteerdt -- 1 0 108
Antje Jelles 1 wort gealimenteerd -- 1 0 18
wed. Antje Pieters 8 gealimenteerd -- 1 0 148
wed. Antje Tijssen 4 gealimenteerdt -- 1 0 68
wed. Antje Wygers 8 gealimenteerdt -- 1 0 143
wed. Aart Hessels 6 gealimenteerdt -- 1 2 112
Auke Hylkes 1 alimenteerd cu. -- 2 2 5
wed. Bartel Gerrits 1 gealimenteerd -- 2 0 5
wed. Baukjen Lammerts 4 gealimenteerdt -- 1 0 63
wed. Beytske Willems 2 wort gealimenteerd -- 2 0 21
Barent Wolf 7 soldaet onder Leewe -- 0 0 118
Beernt Adams 7 sjouwer gealimenteerdt cu. -- 3 2 119
Beernt Harmens 3 gealimenteerdt cu. -- 3 3 53
wed. Baernt Hendriks 5 gealimenteerdt -- 3 0 84
Beernt Jansen 5 gealimenteerd cu. -- 3 3 84
Baernt Sjoerds 2 gealimenteerdt cu. -- 2 2 26
Bente Beernts 4 weever gealimenteerd cu. -- 2 1 75
Boote Okkes 3 gealimenteerd cu. -- 3 0 53
Christiaan Anthoni 3 gealimenteerdt cu. -- 4 2 46
Christiaen Claeses 7 nihil vermits door militairen wort bewoont -- 0 0 118
Dieuke Martens 1 gealimenteerd -- 1 0 14
wed. Dieuke Uilkes 5 gealimenteerd -- 1 0 94
Dirk Harmens 1 matroos gealimenteerd cu. -- 2 3 2
vrouw Dirk Jansens 8 gealimenteerd -- 2 2 147
wed. Dirk Jansen 8 gealimenteerdt -- 3 0 140
Dirk Klaesen 8 gealimenteerd cu. -- 2 0 137
Dirk Tyttes 6 gealimenteert cu. -- 2 1 107
wed. Jurre Jans 2 gealimenteerdt -- 1 0 25
Douwe Alberts 1 wort gealimenteerd cu. -- 2 0 18
wed. Douwe Beernts 1 wort gealimenteerd -- 1 0 6
Douwe Jansen 8 matroos gealimenteerdt cu. -- 2 2 144
Eelke Bernhardus 8 gealimenteerd cu. -- 3 4 137
wed. Eeke Eeverts 7 gealimenteerdt -- 1 0 122
Yve Heeres 4 gealimenteerdt cu. -- 2 3 75
Ettie Willems 4 gealimenteerd -- 1 0 57
Evert Hendriks 3 gealimenteerdt cu. -- 2 3 46
wed. Evert Jurjens 7 gealimenteerdt -- 1 5 131
Fedde Lieuwes 1 weever gealimenteerd cu. -- 0 0 14
wed. Feyke Fransen 2 gealimenteerd -- 2 0 22
Feyke Hendriks 1 zie Jacob Hendriks -- 0 0 14
wed. Feyte Arjens 6 gealimenteerdt -- 3 0 111
Femme Hansen 5 arbeyder gealimenteerd cu. -- 2 4 94
wed. Fokke Martens 5 zie Reynder Jansen -- 0 0 93
wed. Folkert Jans 3 gealimenteerdt -- 1 3 47
wed. Folkert Saekes 8 gealimenteerdt -- 2 2 137
wed. Frans Adriaens 4 gealimenteerdt -- 2 1 61
Freerk Jans 5 pannebakkersknegt gealimenteerd cu. -- 2 4 97
Freerk Lolkes 1 gealimenteerd cu. -- 2 0 16
Geert Ruyter 4 soldaet onder Leewe -- 0 0 59
wed. Geertje Tjallings 1 gealimenteerdt -- 1 2 16
wed. Geertje Uilkes 1 gealimenteerdt -- 2 0 15
Gerardus Luppus 6 luitenant onder Leewe -- 0 0 102
wed. Gerben Jetses 1 gealimenteerdt -- 2 1 16
wed. Gerryt Beernts 3 gealimenteerd -- 1 0 48
Gerrit Dirks 1 gealimenteerdt cu. -- 3 4 14
Gerrit Douwes 7 gleybakkersknegt gealimenteerd cu. -- 3 0 122
wed. Gerryt Hendriks 3 gealimenteerdt -- 1 0 48
wed. Gerrit Jacobs 2 gealimenteerd -- 1 0 30
Gerritje Sierks 5 gealimenteerd -- 1 2 89
Gyke Simons 2 gealimenteerdt cu. -- 2 4 27
Goytjen Geerts 4 gealimenteerd -- 2 2 75
wed. Gooitjen Jans 3 gealimenteerdt -- 2 0 52
wed. Grytje Beerns 7 gealimenteerdt -- 2 0 129
wed. Grytje Gerbens 2 wort gealimenteerdt -- 1 0 21
wed. Grytje Jans 1 wort gealimenteerd -- 1 0 14
Grytje Jans 5 gealimenteerdt -- 1 0 87
Grytje Claeses 5 en man, gealimenteerdt -- 3 0 81
Grytje Cornelis 4 gealimenteert -- 2 1 59
Gryttje Willems 1 wort gealimenteerdt -- 2 2 12
wed. Haytse Claeses 2 gealimenteerd -- 1 0 25
Hans Uilkes 5 matroos gealimenteerdt cu. -- 5 0 86
Hans Wopkes 7 gealimenteerdt cu. -- 4 1 130
Harmen Dirks 6 gealimenteerdt cu. -- 2 0 106
Harmen Hendriks 4 soldaet gealimenteerdt cu. -- 3 2 58
Harmen Sipkes 6 gealimenteerdt cu. -- 2 4 107
Hendrik Kamphuys 4 gealimenteerd cu. -- 3 4 57
Hendrik Alberts 1 wever gealimenteerdt cu. -- 2 0 7
wed. Hendrik Annes 1 gealimenteerd -- 4 3 4
wed. Hendrik Beernts 7 arbeydster gering, gealimenteerdt -- 1 2 130
wed. Hendrik Beernts 7 gealimenteerdt -- 2 2 119
wed. Hendrik Gerbens 5 gealimenteerdt -- 1 4 91
wed. Hendrik Jansen 4 bestaet gemeen -- 3 0 68
Hendrik Jansen 3 gealimenteerdt -- 1 1 39
Hendrik Jansen 4 weever gealimenteerd -- 1 2 78
wed. Hendrik Claeses 4 gealimenteerdt -- 3 0 65
wed. Hendrik Lieuwes 3 gealimenteerdt -- 3 0 44
Hendrik Melcherts 6 gealimenteerdt cu. -- 4 1 107
Hendrik Tijssen 1 gealimenteerdt cu. -- 3 1 8
Hendrik Warners 3 gealimenteerdt cu. -- 3 1 47
wed. Hendrikjen Dani?ls 3 gealimenteerd -- 3 1 52
wed. Heere Dirks 6 zie Jan Heeres -- 0 0 111
Heere Martens 4 baentjersknegt gealimenteerd -- 0 0 76
Hessel Jacobs 0 gealimenteerdt cu. -- 6 0 155
Hessel Jacobs 5 gealimenteerd met turf cu. -- 3 0 92
Hessel Jansen 6 gealimenteerdt cu. -- 2 3 109
Hylke Harmens 5 gealimenteerdt cu. -- 3 4 88
Hylkjen Fongers 1 wort gealimenteerdt -- 1 0 5
wed. Hiltje Jans 5 gealimenteerd -- 1 0 90
wed. Hiltje Keimpes 4 gealimentteerdt -- 1 0 71
Hinke Mosch 2 gealimenteerd -- 1 0 32
wed. Hinke Taekes 1 gealimenteerdt -- 1 0 18
Yde Keyser 1 soldaet gealimenteerd -- 5 3 7
Ymke Dirks 5 matroos gealimenteerd met turf cu. -- 5 2 92
Ype Meynderts 4 gealimenteerd cu. -- 2 0 68
Yttje Beerns 4 wort gealimenteerd -- 1 2 68
Jacob Dirks 1 wort gealimenteerd cu. -- 5 3 12
Cobus Fransen 3 weever gealimenteerdt cu. -- 4 4 53
wed. Jacob Gerrits 3 gealimenteerdt -- 2 0 47
Jacob Jansen 5 gealimenteerd cu. -- 2 2 92
Jacob Claesen 4 gealimenteerd cu. -- 2 5 75
wed. Jacob Ripperts 6 gealimenteerd -- 3 0 107
Jan Baentjer 2 timmermansknegt gealimenteerdt cu. -- 4 5 23
Jan Huser 4 gealimenteerd cu. -- 3 0 63
wed. Jan Matroosje 2 gealimenteerd -- 1 3 21
Jan Pispot 7 gealimenteerdt cu. -- 3 2 129
wed. Jan Beernts 3 gealimenteerdt cu. -- 4 2 46
wed. Jan Beernts 3 wort gealimenteerd -- 1 0 44
wed. Jan Beernts 3 winkeltje, klein gealimenteerd -- 2 1 48
Jan Eyberts 7 gealimenteerdt cu. -- 3 2 119
Jan Fokkes 2 gealimenteerd cu. -- 3 0 21
Jan Fopkes Swart 8 gealimenteerdt cu. -- 2 0 153
wed. Jan Gerbens 3 wort gealimenteerd -- 3 0 51
wed. Jan Hendriks 2 gealimenteerd -- 1 3 32
Jan Jacobs 5 gealimenteerdt cu. -- 2 1 95
Jan Jansen 4 gealimenteerdt cu. -- 3 4 78
Jan Jansen Keyser 8 gealimenteerdt cu. -- 4 1 143
Jan Jetses 5 gealimenteerdt cu. -- 2 0 87
wed. Jan Johannes 2 gealimenteerd -- 2 0 22
wed. Jan Claeses 1 wort gealimenteerdt -- 2 0 12
Jan Claesen 8 gealimenteerdt cu. -- 5 3 154
Jan Lammerts 5 doghters, gealimenteerdt met turf -- 2 0 80
Jan Lammerts 2 gealimenteerd cu. -- 2 0 28
Jan Oenes 2 gealimenteerd cu. -- 3 2 20
Jan Reffkes 5 soldaat, de man gealimenteerdt met turf cu. -- 3 0 94
Jan Roelofs 5 wever gealimenteerdt cu. -- 4 0 92
wed. Jan Sikkes 7 wort gealimenteerdt -- 2 0 124
Jan Sjoerds 2 alimenteerd cu. -- 2 3 26
Jan Theunis 6 gealimenteerdt cu. -- 2 4 110
wed. Jan Uilkes 5 gealimenteerd -- 1 0 84
Jan Wouters 3 gealimenteerdt cu. -- 3 2 52
wed. Janke Gerbens 1 gealimenteerdt -- 2 1 1
wed. Janneke Jacobs 6 gealimenteerdt -- 2 0 113
wed. Janneke Jelles 1 gealimenteerdt -- 1 0 18
Janke Cornelus 2 gealimenteerd -- 1 0 32
Jelger Elias 1 worden gealimenteerdt cu. -- 2 0 14
wed. Jolte Jelles 3 gealimenteerdt -- 1 3 48
Jentje Dirks 2 gealimenteerd cu. -- 4 0 24
wed. Jetske Hansen 6 gealimenteerdt -- 2 1 110
Jetske Jans 2 gealimenteerd -- 1 0 27
wed. Jetske Rinses 7 gealimenteerd -- 1 0 122
wed. Ytske Wybrens 1 wort gealimenteerd -- 1 0 18
wed. Jildert Sipkes 5 gealimenteerd -- 2 0 81
Jocchum Cornelis 1 gealimenteerdt -- 2 0 16
Jocchum Meyes 5 gealimenteerdt cu. -- 6 0 90
Johannes Jacobs 8 gealimenteerd cu. -- 2 5 148
Johannes Lodewijks 4 gealimenteerd cu. -- 3 1 67
wed. Johanna Alberts 8 gealimenteerdt -- 2 3 148
Joris Baernts 3 gealimenteerd cu. -- 3 1 50
Casper Hansen 7 weeversknegt gealimenteerdt -- 1 1 131
Claas Fontein 1 woont tot Ried -- 0 0 9
Claas Gerbens 1 wever gealimenteerdt -- 3 0 13
Claas Gerrits 8 gealimenteerdt cu. -- 2 3 144
wed. Claas Harmens 4 gealimenteerd -- 3 3 75
Claes Jansen 4 sjouwer gealimenteerdt cu. -- 3 0 70
Claes Claesen 7 gealimenteerdt cu. -- 3 0 123
Claas Lodewijks 3 gealimenteerdt cu. -- 5 1 45
Claas Pytters 3 gealimenteerdt cu. -- 2 0 41
Claas Pieters 1 gealimenteerdt cu. -- 2 3 16
Klaeske 3 dienstmaegd (bij) weduwe Menalda geringh -- 1 0 42
wed. Claaske Alles 2 gealimenteerdt -- 1 0 36
Coenraad Fredenburgh 4 soldaet onder Leewe -- 0 0 61
Coene Visscher 1 soldaet -- 0 0 3
Cornelis Cornelis 3 gealimenteerd cu. -- 2 0 53
wed. Cornelis Mensis 4 gealimenteert -- 2 0 68
wed. Cornelis Sipkes 2 gealimenteert -- 2 0 33
Cornelis Tjerks 7 pannebakkersknegt gealimenteerd cu. -- 2 4 122
wed. Leentje Tijssen 3 gealimenteerdt -- 2 0 46
Lysbeth Boskhak 1 gealimenteerd -- 2 0 4
wed. Lijsbert Hansen 7 gealimenteerdt -- 2 3 122
wed. Lijsbert Joosten 8 gealimenteerd -- 1 2 137
wed. Lijsbert Lolles 5 gealimenteerd -- 1 0 90
Lijsbert Pytters 5 gealimenteerd -- 1 0 84
Livius Prigge 8 zie Midlum -- 0 0 139
Lieuwe Dirks 3 gealimenteerdt cu. -- 5 2 40
wed. Lodewijk Gerrits 3 arbeydster gealimenteerdt -- 1 2 51
wed. Lolkjen Ages 7 gealimenteerdt -- 3 0 126
Lucas Bos 5 gealimenteerdt cu. -- 3 4 97
wed. Mayke Wybes 6 gealimenteerdt -- 3 0 111
wed. Marten Beernts 3 gealimenteerdt -- 2 0 52
wed. Marten Hessels 2 gealimenteerdt -- 3 0 28
wed. Marten Jansen 5 gealimenteerdt -- 1 0 96
Marten Jansen 5 gealimenteerd cu. -- 2 1 90
Maertjen Alefs 6 wort gealimenteerdt -- 1 0 110
Martje Joosten 7 gealimenteerdt -- 1 0 123
Mattheus van Gerven 3 gealimenteerdt cu. -- 3 0 46
Mathijs Hagelberg 6 tamboer onder B. Leewe -- 0 0 112
Matthijs Waller 6 rustmeester onder Leewe -- 0 0 107
wed. Meyndert Monses 7 gealimenteerdt -- 4 0 126
wed. Melle Douwes 6 gealimenteerdt -- 1 2 107
wed. Minke Ritskes 1 gealimenteerdt -- 1 0 16
Minne Hendriks 2 gealimenteerdt cu. -- 2 3 29
Minne Cornelis 5 gealimenteerd -- 3 0 90
Mindel Mindels 6 militaire chergiant onder Leeve -- 0 0 111
wed. Neeltje Tyttes 8 wort gealimenteerdt -- 1 0 140
wed. Obbe Finkelbosch 7 gealimenteerd -- 4 1 124
Oeds Lolkes 1 pauper, gealimenteerd cu. -- 4 0 5
Poulus Jansen 1 gealimenteerd cu. -- 2 0 5
Piebe Jacobs 3 gealimenteerdt cu. -- 2 4 43
wed. Pybe Monses 4 arbeydster geringh wert gealimenteerdt -- 2 0 70
Pytter Frits 6 soldaat onder Leewe -- 0 0 107
Pytter Plas 3 soldaet -- 0 0 42
wed. Pieter Sleef 2 wort gealimenteerd -- 1 0 24
wed. Pieter Hendriks 3 gealimenteerd -- 3 1 53
Pytter Huberts 5 gealimenteerd cu. -- 2 2 91
Pytter Jansen 3 gealimenteerdt cu. -- 2 0 44
Pieter Jansen 2 gealimenteerdt cu. -- 2 5 28
Pieter Cornelis 5 wort gealimenteerdt -- 2 2 97
Pieter Laeses 1 wort gealimenteerdt cu. -- 4 3 4
wed. Pieter Thomas 1 wort gealimenteerd -- 2 0 13
Quintje Jans 2 bestaet seer geringh en wort gealimenteerd -- 1 0 25
wed. Reinouke Obbes 8 gealimenteerdt -- 3 1 136
Rimmert Rommerts 2 gealimenteerdt cu. -- 2 4 25
Rients Hendriks 3 weever gealimenteerd cu. -- 4 1 46
wed. Rinske Gerryts 1 arbeydster notoir arm -- 1 0 10
wed. Rinske Claases 7 gealimenteerd -- 1 0 122
Rinske Symons 2 gealimenteerd -- 3 0 26
wed. Reinskjen Sipkes 8 gealimenteerd -- 2 4 136
wed. Roelof Tijssens 3 gealimenteerdt -- 3 0 49
Ruird Hessels 1 gealimenteerdt cu. -- 3 1 14
wed. Ruurd Jans 1 wort gealimenteerd -- 3 0 13
Ruird Rintjes 4 gealimenteerdt cu. -- 3 3 73
Sybren Joghums 8 gealimenteerd cu. -- 2 3 153
wed. Sybren Pytters 1 wort gealimenteerdt -- 2 0 13
wed. Sybrigjen Jans 8 gealimenteerdt -- 2 0 140
wed. Zytje Douwes 4 gealimenteerdt -- 6 3 68
wed. Sytse Harkes 6 gealimenteert -- 2 2 103
wed. Sytske Claeses 5 gealimenteerd -- 1 0 98
wed. Sytske Cornelis 7 gealimenteerd -- 1 0 119
wed. Sytske Ruurds 2 gealimenteerd -- 1 0 34
Sieuke Jacobs 5 zie Jan Hansen -- 0 0 88
Sikke Jansen 1 wort gealimenteerdt cu. -- 4 1 12
Sjoerd van der Hout 2 wort gealimenteerd -- 1 0 37
wed. Styntje Jacobs 2 gealimenteerd door goede vrinden -- 1 0 36
Swerus Ruirds 3 gealimenteerdt cu. -- 2 1 41
Taeke Sikkes 1 gealimenteerd cu. -- 2 2 5
wed. Tettje Douwes 1 genietende alimentatie -- 1 0 3
Theunis Jansen 3 gealimenteerd cu. -- 2 2 52
Theunis Ziegers 2 gealimenteerd cu. -- 3 0 32
Theodorus Gerrits 4 tamboer onder Leewe -- 0 0 66
wed. Tytte Jansen 7 gealimenteerdt -- 1 1 122
Tjalling Geerts 2 gealimenteerd cu. -- 2 0 36
wed. Tjeerdtje Pieters 1 gealimenteerd -- 1 0 1
wed. Tjerk Rutgers 3 gealimenteerdt -- 1 0 49
wed. Tjietske Robijns 3 gealimenteerd -- 1 2 42
wed. Tjietske Willems 6 gealimenteerdt -- 1 0 113
Trijntje Boontes 2 gealimenteerdt -- 1 0 33
wed. Trijntje Fransen 3 gealimenteerd -- 3 0 42
wed. Trijntje Jans 6 gealimenteerd -- 2 2 112
wed. Trijntje Roukes 3 gealimenteerdt -- 3 2 52
Trijntje Wybrens 1 wort gealimenteerd -- 1 2 18
wed. Uilke Pytters 8 wort gealimenteerdt -- 1 2 141
Wessel 3 soldaet -- 0 0 45
Wybe Harmens 3 gealimenteerdt cu. -- 2 1 45
wed. Wybe Wybes 2 gealimenteerdt -- 2 2 31
Wybren Ulbes 1 pauper, gealimenteerd -- 1 0 8
Wyger Swerms 8 zie Jan de Reus -- 0 0 134
Willem Boneta 5 gealimenteerd met turf cu. -- 4 2 92
wed. Willem Prins 4 gealimenteerdt -- 4 1 62
wed. Willem Jansen 3 gealimenteerd -- 1 1 42
Willem Simons 1 alimenteerdt cu. -- 4 2 4
wed. Willem Willems 2 wort gealimenteerdt -- 2 0 21
wed. Oudkerk 8 oude vrouw; geringh 006-12-0 1 0 138
Aefke Fransen 6 van goede vrinden onder houden 006-12-0 1 0 115
Aeffke Jetses 6 breydster gering 006-12-0 1 0 113
Aefke Claeses 8 arbeydster geringh 006-12-0 1 0 150
Aeltje Gerrits 5 nayster gering 006-12-0 1 0 92
Aeltje Jans 6 nayster geringh 006-12-0 1 0 103
wed. Aeltje Jelles 2 bestaet geringh 006-12-0 1 0 30
wed. Aeltje Saekes 6 nayster gering 006-12-0 1 0 113
wed. Aeltje Wybes 1 arbeydster 006-12-0 1 0 11
Attje Bottes 6 nayster bestaet geringh 006-12-0 1 0 108
wed. Abe Jacobs 4 bestaet geringh 006-12-0 1 0 78
Albertje Willems 6 turfmeetster gemeen 006-12-0 1 0 110
wed. Anne Beernts 7 nayster seer gering 006-12-0 1 0 119
Antje 3 dienstmaegd in de keet 006-12-0 1 0 38
Antje Mooy 3 geringe oude vrouw 006-12-0 1 0 55
Antje Beerns 6 arbeydster gemeen 006-12-0 1 0 105
Antje Douwes 4 winkeltje geringh bestaen 006-12-0 2 2 79
wed. Antje Douwes 4 nayster geringh 006-12-0 1 0 60
Antje Gerrits 3 spoelster bestaet geringh 006-12-0 1 0 40
Antje Heeres 2 arbeydster geringh 006-12-0 1 0 31
Antje Jans 6 gladmangelster gemeen 006-12-0 1 0 108
Antje Pytters 8 turfmeetster geringh 006-12-0 1 0 151
Antje Pytters 5 spoelster geringh bestaen 006-12-0 1 0 91
Antje Scheltes 8 sonder bedrijff geringh 006-12-0 1 0 150
Aukjen Gerrits 8 nayster bestaet geringh 006-12-0 1 0 148
Aukjen Jans 8 arbeydster gering 006-12-0 1 0 140
wed. Akke Melles 7 seer geringh bestaen 006-12-0 1 0 122
Aukjen Sybrens 8 melktapster gering 006-12-0 1 0 142
wed. Akke Tobias 6 seer geringh bestaen 006-12-0 1 0 106
Beytske Sybes 5 nayster bestaet wel 006-12-0 1 0 85
Berber van Beemen 5 nayster bestaet gering 006-12-0 1 0 84
Dieuke Aukes 3 winkeltje, klein en Romke Aukes 006-12-0 2 0 44
Dieuke Pieters 1 nayster geringh bestaen 006-12-0 1 0 5
wed. Dirk Gerrits 2 nayster seer geringh 006-12-0 2 0 31
wed. Douwe Martens 5 arbeydster geringh 006-12-0 1 0 93
wed. Douwe Wybes 1 viswijff 006-12-0 3 1 8
Eelkjen Jacobs 6 spoelster gering, door vrinden onderhouden 006-12-0 1 0 112
Eelkjen Jacobs 8 arbeydster gering 006-12-0 1 0 147
wed. Elske van der Hoef 5 gladmangelster gemeen 006-12-0 1 0 91
Engeltje 8 scheerster geringh 006-12-0 1 0 141
wed. Engeltje Doedes 2 nayster seer sober 006-12-0 2 0 26
wed. Evert Sybrens 2 bestaet seer gering 006-12-0 1 0 31
wed. Feyte Christiaens 5 van geringh bestaen 006-12-0 1 0 95
wed. Fokke Abbes 7 spoelster seer gering 006-12-0 1 0 119
Fredrik Jans 3 soldaet vrouw winkeltje 006-12-0 1 0 43
Geertje van Beemen 8 jonge vrijster, gering 006-12-0 1 0 150
Geertje Harkes 8 arbeydster gering 006-12-0 1 0 148
Geertje Jacobs 1 winkeltje, gering sober 006-12-0 1 0 10
Geertje Jans 6 waschter geringh 006-12-0 1 0 109
Geertje Reins 6 gering 006-12-0 1 0 112
wed. Gerben Lolles 2 arbeydster geringh 006-12-0 1 0 24
wed. Gerrit Christiaans 2 groenteverkoopster 006-12-0 1 0 23
wed. Gerrit Douwes 1 seer geringh bestaen 006-12-0 1 0 2
wed. Gerrit Willems 5 bestaet geringh 006-12-0 1 0 94
wed. Jilt Baukes 3 turfmeetster seer gering 006-12-0 1 0 39
wed. Gorrit Dirks 2 waschter oud, geringh 006-12-0 1 0 27
Grietje Dani?ls 3 arbeydster reedelijk 006-12-0 1 0 52
Grytje Folkerts 8 nayster gering 006-12-0 1 0 146
Grytje Hendriks 1 spoelster pauper 006-12-0 1 0 16
Gryttje Hessels 8 nayster bestaet geringh 006-12-0 1 0 143
Grytje Thomas 8 winkeltje geringh 006-12-0 1 0 143
wed. Hans Jansen 3 nayster bestaet geringh 006-12-0 1 0 51
wed. Hans Reynders 1 nayster suinigh 006-12-0 1 0 1
wed. Harmen Willems 8 bestaet seer geringh 006-12-0 1 0 153
Hendrina Hendriks 1 nayster 006-12-0 1 0 14
Hendrikjen Jans Claver 5 gemeen bestaen 006-12-0 1 0 99
wed. Hesseltje 4 geringh 006-12-0 1 0 76
Hyke Jarigs 5 post gering 006-12-0 0 0 81
Hiltje Douwes 5 nayster bestaet sober 006-12-0 1 0 82
Hinke Alberts 8 nayster bestaet geringh 006-12-0 1 0 142
Ybeltje Jans 1 waster seer geringh 006-12-0 1 0 16
wed. Yffke Willems 5 turfmeetster geringh 006-12-0 1 0 86
Ymkjen Pieters 1 arbeydster gering 006-12-0 1 0 6
Yttje Sikkes 5 bestaet soober 006-12-0 1 0 95
Yttje Sikkes 1 nayster gering 006-12-0 1 0 6
wed. Jacob Christiaans 3 bestaet geringh 006-12-0 1 0 42
wed. Jacob Jansen 8 bestaet geringh 006-12-0 1 0 147
wed. Jan Doorn 4 nayster bestaet geringh 006-12-0 1 0 75
wed. Jan van Dorsen 6 bestaet geringh 006-12-0 1 2 116
wed. Jan Poppes 8 nayster bestaet armelijk 006-12-0 1 1 138
wed. Jan Wybrens 5 spoelster gering 006-12-0 1 0 90
Janke Wildschut 5 vlegster bestaet gemeen 006-12-0 1 0 87
Janke Doekes 5 gladmangelster gering 006-12-0 1 0 89
wed. Janke Gerrits 4 arm 006-12-0 1 0 76
Janke Huberts 3 ondermaegd seer geringh 006-12-0 1 0 38
Janneke Jans 1 arbeydster geringh 006-12-0 1 0 8
Janneke Johannes 1 arbeydster bejaerde vrijster 006-12-0 1 0 2
wed. Jelle Douwes 6 van geringh bestaen 006-12-0 1 0 109
Jeltje Claeses 6 gealimenteerd door goede vrinden 006-12-0 1 0 113
Jetske Jans 5 nayster geringh bestaen 006-12-0 1 0 88
Yetske Cornelis 1 vlegster geringh bestaen 006-12-0 1 0 7
Johantje Sjoerds 2 nayster gering bestaen 006-12-0 1 0 29
wed. Joost Popta 5 nayster gering 006-12-0 1 0 93
wed. Jouke Johannes 1 gering bestaan 006-12-0 1 0 8
wed. Carst Hendriks 8 nayster bestaet geringh 006-12-0 1 1 144
wed. Carst Pieters 1 bestaet seer geringh 006-12-0 1 0 1
wed. Claas Christiaens 7 bestaet geringh 006-12-0 1 0 122
wed. Claas Jansen 2 spoelster wint niets 006-12-0 1 0 29
wed. Claas Wopkes 2 spoelster gering 006-12-0 2 0 27
Claeske Claeses 8 arbeydster gering 006-12-0 1 0 150
wed. Cornelus Martens 4 arbeydster gering 006-12-0 1 0 66
wed. Liefke Jacobs 3 arbeydster geringh 006-12-0 1 0 51
Lijsbeth Claeses 1 spinster seer gering 006-12-0 1 0 14
Lijsbert Claeses 5 nayster gering 006-12-0 1 0 98
wed. Lijsbert Sjoerds 8 bestaet seer geringh 006-12-0 1 0 143
wed. Lijsbert Tjallings 5 bestaet seer geringh 006-12-0 1 0 85
Mayke Simons 6 nayster gemeen 006-12-0 1 0 114
Marijke Davids 5 arbeydster gemeen 006-12-0 1 0 83
Marijke Sydses 4 006-12-0 1 0 60
Marten Fokkes 7 timmermansknegt geringh 006-12-0 1 0 119
wed. Marten Jilles 7 bestaet seer geringh 006-12-0 1 0 128
Maartje Joosten 8 nayster gering 006-12-0 1 0 140
Maertje Theunis 2 spoelster 006-12-0 1 0 30
wed. Pyke Hommes 8 seer geringh bestaen 006-12-0 1 0 143
wed. Pier Andries 2 soober bestaen 006-12-0 1 0 23
vrouw Pier Beernts 1 pauper 006-12-0 1 0 10
vrouw Pieter Arents 2 bestaet geringh 006-12-0 1 0 28
wed. Pieter Jacobs 5 bestaet gemeen 006-12-0 1 0 87
Pyttje Heeres 6 stijffster geringh 006-12-0 2 0 102
Pyttje Lieuwes 8 nayster geringh 006-12-0 1 0 145
wed. Pyttje Warners 1 wed. Jan Theunis, geringh 006-12-0 2 0 13
vrouw Reinder Jans 6 matroos seer gering 006-12-0 2 0 104
wed. Reynder Pytters 5 arbeydster gering 006-12-0 1 0 81
Remkjen Tjepkes 6 nayster maetigh 006-12-0 1 0 106
Rink Sybrens 3 ondermaegd in keet Heer Fontein geringh 006-12-0 1 0 42
wed. Rijk Harmens 8 bestaet seer geringh 006-12-0 1 0 141
Righstje 8 arbeydster vrijster 006-12-0 1 0 144
Rinske Gerryts 4 groenteverkoopster 006-12-0 1 0 68
Rinske Romkes 8 arbeydster reedelijk 006-12-0 1 0 134
wed. Roelof Harmens 5 weverinne geringh 006-12-0 1 1 89
Romkjen Jacobs 6 nayster bestaet gemeen 006-12-0 1 0 107
wed. Saepe Theunis 3 spoelster bestaet geringh 006-12-0 1 0 52
wed. Sybe Aukes 1 visafdraegster 006-12-0 1 0 3
Sybrigjen Hessels 2 keetmaegdt 006-12-0 1 0 37
wed. Saetske Hansen 1 arbeydster 006-12-0 1 0 10
wed. erven Syds Schaef 6 wegens de dienstmaegt 006-12-0 1 0 116
Sytske 6 arbeydster gering 006-12-0 1 0 103
Sijke Gerrits 7 groenteverkoopster 006-12-0 1 0 126
Sytske Yges 8 arbeydster gering 006-12-0 1 0 139
Sytske Jans 2 arbeydster gering 006-12-0 1 0 31
wed. Sytske Cornelis 8 arbeydster gering 006-12-0 1 0 136
Sjieuke Oeges 7 geringhe vrouw 006-12-0 1 0 118
Sipkjen Johannes 8 nayster geringh 006-12-0 1 0 142
wed. Sjoerd Joukes 1 nayster geringh 006-12-0 1 0 8
Sjoerdtje 8 scheerster geringh 006-12-0 1 0 140
Sjoerdtje Saekles 1 arbeydster seer gering 006-12-0 1 0 6
wed. Sjiouke Tjeerds 6 spoelster geringh 006-12-0 1 3 110
wed. Styntje Foppes 8 bestaet seer geringh 006-12-0 1 0 140
Styntje Gerbens 5 arbeydster geringh 006-12-0 0 0 84
wed. Stoffel Saekes 4 bestaet geringh 006-12-0 2 0 77
Susanna Hayes 6 vlegtster seer gering 006-12-0 1 0 103
wed. Tabe Jansen 7 geringh bestaen 006-12-0 1 0 121
wed. Taeke Yntes 4 bestaet seer geringh 006-12-0 1 0 57
Taeaetske Rienks 6 houd slaepers geringh 006-12-0 1 0 116
wed. Tettje Gerbens 5 nayster bestaet geringh 006-12-0 1 0 98
Tettje Martens 7 nayster bestaet geringh 006-12-0 1 0 128
Theuntje 8 scheerster geringh 006-12-0 1 0 140
Tyttje Willems 7 arbeydster gering 006-12-0 1 0 124
wed. Tjeerd Claeses 1 seer geringh bestaen 006-12-0 1 1 12
Tjeerdtje Ritskes 1 nayster 006-12-0 1 0 14
Tjietske Arjens 8 nayster geringh 006-12-0 1 0 138
wed. Tjietske Lolles 5 seer geringh bestaen 006-12-0 2 0 94
wed. Trijntje Eerrema 8 bestaet geringh 006-12-0 1 0 147
Trijntje Alberts 4 nayster seer sober 006-12-0 1 0 59
wed. Trijntje Dirks 3 spoelster geringh 006-12-0 1 0 50
wed. Trijntje Dirks 1 pauper 006-12-0 1 0 18
Trijntje Douwes 4 nayster bestaet geringh 006-12-0 1 0 59
Trijntje Feykes 5 arbeydster gemeen 006-12-0 1 0 83
Trijntje Harmens 4 stijffster gering 006-12-0 1 0 70
wed. Trijntje Jans 4 arme vrouw 006-12-0 1 0 68
wed. Trijntje Jentjes 1 arbeydster 006-12-0 1 0 11
Trijntje Lieuwes 5 nayster reedelijk 006-12-0 1 0 97
Trijntje Lourens 6 nayster bestaet gemeen 006-12-0 1 0 113
Trijntje Pytters 4 breydster seer geringh 006-12-0 1 0 58
Trijntje Romkes 8 arbeydster redelijk 006-12-0 1 0 134
Weine Norel 7 nayster bestaet geringh 006-12-0 1 0 123
Wypk Gerkes 3 ondermeyd in keet 006-12-0 1 0 43
Weltje Wopkes 1 vistehuisbringster 006-12-0 1 0 1
Aefke Everts 8 stijfsters en Tjietske Everts, geringh bestaen 006-16-0 2 0 151
wed. Albert Beeuwes 6 winkeltje geringh 006-16-0 1 1 105
wed. Albert Seerps 4 arbeydster gering 006-16-0 2 0 64
Antje Gerrits 6 man nae Indi gering 006-16-0 3 1 115
wed. Antje Hendriks 5 turfmeetster geringh 006-16-0 2 0 84
Antje Jentjes 4 arbeydster seer geringh 006-16-0 2 0 58
wed. Antje Claeses 8 arbeydster gering 006-16-0 2 0 140
wed. Antje Claeses 5 seer geringh bestaen 006-16-0 2 1 94
Antje Lenses 1 viswijff pauper 006-16-0 2 2 7
wed. Auke Jans 4 seer arme vrouw 006-16-0 1 3 66
wed. Auke Sybes 8 bestaet geringh 006-16-0 1 1 148
wed. Aukjen Willems 2 haerv(l)egster 006-16-0 1 0 30
wed. Beernt Jansen 4 arme vrouw 006-16-0 3 0 65
wed. Dirk Gerbens 8 seer arm 006-16-0 1 1 148
wed. Douwe Fransen 8 melkverkoopster geringh 006-16-0 2 0 151
wed. Douwe Luitjens 2 bestaet suinigh 006-16-0 2 2 20
wed. Engbert Baernts 3 bestaet geringh 006-16-0 3 4 48
wed. Elske Annes 6 oud en arm 006-16-0 2 0 111
wed. Frans Fransen 7 spoelster seer gering 006-16-0 1 1 123
wed. Geertje Bokkes 6 gering 006-16-0 2 0 106
wed. Gerben Menses 5 turfmeetster geringh 006-16-0 2 0 95
wed. Grytje Freerks 2 gering, pauper 006-16-0 3 0 21
wed. Harmen Jansen 3 bestaet geringh 006-16-0 1 2 44
wed. Hendrik Harmens 4 weeverinne gering 006-16-0 1 1 63
wed. Hendrik Jan Douwes 3 nayster bestaet geringh 006-16-0 3 0 51
wed. Hendrik Leenderts 6 nayster bestaet geringh 006-16-0 2 0 114
wed. Hendrik Martens 5 turfmeetster soober 006-16-0 5 1 98
wed. Hessel Sytses 4 bestaet seer geringh 006-16-0 3 1 74
Hylkjen Pybes 8 arbeydster gering 006-16-0 1 1 144
wed. Hiltje Jurjens 4 arbeydster bestaet gering 006-16-0 2 0 64
wed. Yffke Huberts 1 bestaet geringh 006-16-0 2 0 7
wed. Ymke Sikkes 6 nayster seer gering 006-16-0 1 2 110
wed. Ynskjen Jilts 2 spoelster geringh 006-16-0 1 2 30
Ysbrand Felten(s) 6 oud en arm cu. 006-16-0 2 0 109
wed. Yttje Luytjens 8 waschter gering 006-16-0 3 0 140
wed. Yttje Ulbes 6 gering 006-16-0 2 0 106
wed. Jacob Ydes 3 winkeltje, klein geringh 006-16-0 2 2 41
wed. Jacob Jansen 4 winkeltje geringh 006-16-0 2 0 77
Jaepjen Pytters 5 turfmeetster geringh 006-16-0 1 1 96
wed. Jan Harmens 2 arbeydster soober 006-16-0 1 1 22
wed. Jan Pieters 2 arbeydster gering 006-16-0 2 2 31
wed. Jan Sjoukes 8 winkeliersche geringh 006-16-0 2 3 149
wed. Janneke Harmens 4 seer gering 006-16-0 1 1 74
wed. Johannes Eelkes 8 arbeydster gering 006-16-0 2 0 142
wed. Johannes Corneelis 8 arbeydster seer gering 006-16-0 2 0 144
wed. Joost Johannes 2 nayster geringh bestaen 006-16-0 4 0 20
wed. Claes Brouwer 5 geringh bestaen 006-16-0 3 0 88
wed. Claas Mattheus 5 spoelster bestaet geringh 006-16-0 3 0 90
wed. Klaas Willems 2 scheerster 006-16-0 2 0 28
wed. Claes Wouters 2 melktapster 006-16-0 1 1 33
wed. Claaske Hobbes 3 waster bestaet geringh 006-16-0 4 0 51
wed. Klaeske Lolkes 2 bestaet seer geringh 006-16-0 1 0 21
wed. Cornelis Gerrits 3 weeverinne soober 006-16-0 4 0 50
wed. Cornelis Thomas 7 turfmeetster gering 006-16-0 1 2 123
Cornelia Ameels 4 nayster bestaet gering 006-16-0 1 1 77
wed. Lamkjen Dani?ls 2 arbeydster 006-16-0 2 0 33
wed. Lijsbert Pytters 7 gering 006-16-0 2 0 123
wed. Lijsbert Remmerts 3 seer geringh bestaen 006-16-0 2 0 55
wed. Lieuwe Dirks 4 arbeydster seer gering 006-16-0 1 1 63
wed. Mayke Ewouds 4 seer geringh 006-16-0 2 0 75
wed. Mayke Jacobs 2 nayster geringh 006-16-0 1 1 21
wed. Maeyke Willems 3 arbeydster armtlijk 006-16-0 2 0 55
wed. Marten Lammerts 1 stijfster gering bestaen 006-16-0 1 2 11
wed. Pier Baentjer 5 bestaet seer geringh 006-16-0 4 1 81
wed. Pytter Gaeles 8 seer geringh 006-16-0 2 0 141
Pieter Geerts 6 heeft sijn vrouw verlaeten cu. 006-16-0 2 1 110
wed. Pieter Jetses 7 arbeydster gering 006-16-0 2 0 118
wed. Pytter Reins 7 winkeltje, klein geringh 006-16-0 1 2 131
wed. Rienk Heyns 8 nayster bestaet maetigh 006-16-0 1 2 142
wed. Roelof Wetsens 4 spoelster zijnde arm 006-16-0 1 2 71
wed. Sybout Douwes 2 winkeltje, klein geringh 006-16-0 1 2 27
wed. Sybrigjen Hiddes 6 melkverkoopster gering 006-16-0 2 0 102
wed. Symon Dekker 3 gladmangelster geringh 006-16-0 1 2 44
wed. Symon Arjens 5 arbeydster geringh 006-16-0 3 0 85
wed. Sierk Geytjebaan 7 breydster bestaet geringh 006-16-0 1 1 132
wed. Sikke Jelles 3 weeverinne gemeen 006-16-0 3 1 50
wed. Sipke Arjens 2 van gering bestaen 006-16-0 3 0 19
wed. Sjoerd Lammerts 3 winkeltje, klein gering 006-16-0 1 2 42
wed. Sjoerd Olpherts 3 uitdraegster seer geringh 006-16-0 3 4 44
Tjietske Heremyt 2 kraemwaerdster 006-16-0 1 1 34
wed. Trijntje Fokkes 4 bestaet seer geringh 006-16-0 1 1 76
wed. Trijntje Freerks 8 nayster gering 006-16-0 1 2 140
wed. Trijntje Hiddes 5 soutkeet, werkt in de 006-16-0 1 2 92
wed. Trijntje Lieuwes 6 seer arm 006-16-0 2 0 106
wed. Trijntje Minnes 8 bestaet geringh 006-16-0 3 0 140
wed. Trijntje Sipkes 5 van sober bestaen 006-16-0 2 2 94
wed. Antje Doekes 1 geringh bestaen 007-04-0 2 0 10
wed. Harmke Warners 1 pauper 007-04-0 2 0 9
Dirk Raeven 1 007-05-0 0 0 9
wed. Beernt Hemmes 8 nayster gering 007-16-0 1 0 142
Yisk Sjoerds 3 bovenmaegd in de keet van de Heer Fontein 007-16-0 1 0 42
Minke Gabbes 1 nayster geringh 007-16-0 1 0 2
Pieter Abels 3 bovenmeyd in de keet dochter 007-16-0 1 0 43
Crobinus 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 60
Abraham Bouman 4 soldaet, geappoincteerde 007-17-0 1 0 66
Age Uilenburg 7 verwersknegt maetigh wel 007-17-0 1 0 123
Age Jaenus 1 wever bestaet gering 007-17-0 1 0 14
Albert Holthuys 4 weeversknegt gering 007-17-0 1 0 60
Albartus Kost 7 boekebindersknegt 007-17-0 1 0 121
wed. Andrys Sandstra 7 nayster gering 007-17-0 1 0 123
Augustijn Sticker 2 weeversknegt 007-17-0 1 0 29
Aukjen Heeremyt 8 winkeliersche maetigh 007-17-0 1 0 138
Beernt Kock 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 62
Beernt Naegel 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 65
Beernt Hendriks 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 65
Beernt Jansen 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 64
Beernt Jansen 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 63
Beernt Jurjens 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 71
Beernt Steevens 4 weeversknegt geringh 007-17-0 1 0 61
Christiaen Door 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 64
Douwe Sybes 3 schoenlapper seer geringh 007-17-0 1 0 54
Engbert Beerns 4 weeversknegt geringh 007-17-0 1 0 61
Enghbert Jansen 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 65
Yie Feykes 2 vrijgezel sober bestaen 007-17-0 1 0 26
Frans Bruins 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 62
Geert Geerts 2 pannebakkersknegt 007-17-0 1 0 27
Gerrit Gerrits 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 63
Gerrit Hendriks 4 weeversknegt geringh 007-17-0 1 0 60
Gerrit Hendriks 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 71
Gerrit Jansen 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 67
Gerrit Jansen 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 62
Gerrit Sipkes 5 silversmidsknegt gemeen 007-17-0 1 0 99
wed. Gosse Jans 4 van geringh bestaen 007-17-0 1 0 60
Harmen Schoppen 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 73
Harmen ten Veen 2 weversknegt 007-17-0 1 0 29
Harmen Velthuys 2 weeversknegt 007-17-0 1 0 27
Harmen Wessum 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 67
Harmen Hendriks 2 weeversknegt 007-17-0 1 0 29
Harmen Hendriks 4 brouwersknegt geringh 007-17-0 1 0 71
wed. Harmen Ysraels 4 weverinne geringh 007-17-0 1 0 60
Harmen Jans 4 weeversknegt geringh 007-17-0 1 0 61
Harmen Lucas 5 weeversknegt 007-17-0 1 0 93
Hartman Yges 7 bakkersknegt maetigh 007-17-0 1 0 123
Hendrik Coelman 2 weeversknegt 007-17-0 1 0 27
Hendrik van Heesen 5 weeversknegt 007-17-0 1 0 90
wed. Hendrik Adams 4 weeverinne gering 007-17-0 1 0 65
Hendrik Gerryts 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 62
Hendrik Lucas 4 weeversknegt geringh 007-17-0 1 0 61
Hessel Sybrens Hingst 1 weever seer geringh 007-17-0 1 0 15
Jan 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 72
Jan 2 molenaersknegt 007-17-0 1 0 22
Jan Gleys 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 62
Jan Beernts 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 62
Jan Boelen 5 door vrinden onderhouden 007-17-0 1 0 86
Jan Dirks 2 weeversknegt 007-17-0 1 0 27
Jan Dirks 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 73
Jan Gerrits 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 65
Jan Gerrits 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 63
Jan Gerrits 5 weeversknegt 007-17-0 1 0 89
Jan Hendriks 5 weeversknegt 007-17-0 1 0 85
Jan Hendriks 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 72
Jan Hendriks 4 weeversknegt geringh 007-17-0 1 0 60
Jan Hessels 1 arbeyder in hout 007-17-0 1 0 18
Jan Jansen 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 62
Jan Sikkes 5 sakkedraeger gering 007-17-0 1 0 84
Jelle Pytters 5 schoenmoekersknegt 007-17-0 1 0 99
Jentje Fransen 3 arbeyder en sjouwer 007-17-0 1 0 53
Jilderen Ruirds 8 bestaet geringh cu. 007-17-0 1 0 142
Johannes 8 weeversknegt gering 007-17-0 1 0 145
Joseph Dirks 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 64
Carst Douwes 0 houtmolenaersknegt 007-17-0 1 0 155
Claes Ydes 5 matroos bestaet gemeen 007-17-0 1 0 96
Cornelis IJsbrands 6 scheepstimmerman, waert voor bestaet gemeen 007-17-0 1 0 109
Cornelis Cornelis 4 arbeyder gering 007-17-0 1 0 73
Laas Piers 1 bestaet seer gering 007-17-0 1 0 6
Lammert Jansen 2 sakkedraeger 007-17-0 1 0 31
Lieuwe Jacobs 3 weeversknegt gering 007-17-0 1 0 42
Lubbert Steevens 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 64
Marten Beernts 4 weeversknegt soober 007-17-0 1 0 64
Marten Everts 5 schoenmaekersknegt 007-17-0 1 0 83
Monse Meynderts 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 64
Uike Jans 6 sakkemaeker gemeen 007-17-0 1 0 116
Pieter Pool 2 weeversknegt 007-17-0 1 0 25
Pieter Ulbes 5 nettebreyder gemeen 007-17-0 1 0 89
Rinske Marnstra 7 winkeltje soober 007-17-0 1 0 126
wed. Saara Gilles 8 bestaet gering 007-17-0 1 0 134
Sytse Folkerts 8 sonder bedrijff geringh 007-17-0 1 0 146
Styntje Rinnerts 5 nayster reedelijk 007-17-0 1 0 99
Theunis Arjens 2 visafdraeger geringh 007-17-0 1 0 19
Tjeerd Lammerts 6 weeversknegt seer gering 007-17-0 1 0 105
Warner Hendriks 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 62
Wessel Geerts 4 weeversknegt 007-17-0 1 0 61
Wybe Pieters 2 ticchellaersknegt vrijgesel 007-17-0 1 0 31
Willem Symons 1 houtsjouwer geringh 007-17-0 1 0 18
wed. Antje Cornelis 1 arbeydster 008-04-0 1 1 10
wed. Christiaen Claeses 7 sleepersche geringh 008-09-0 2 0 118
wed. Schelte Tyttes 4 winkeliersche geringh 008-09-0 2 0 78
Zeeger Theunis 1 pannebackersknegt cu. 008-09-0 2 0 11
wed. Sikke Siderius 4 geringh bestaen 008-09-0 2 0 69
Janke Gorrits 2 nayster gemeen bestaen 008-17-0 1 0 20
Antje Tjeerds 2 bestaet taemelijk wel 009-00-0 1 0 32
wed. Tjeerd Cornelis 2 winkeltje 009-00-0 1 0 32
Bernhardus Siccama 2 kooperslaagersknegt 009-01-0 1 0 19
Broertje Tjebbes 7 nayster bestaet gemeen 009-01-0 1 0 120
Frans Johannes 4 weever geringh bestaen 009-01-0 1 0 70
Johannes Tjebbes 7 gortmaeker, mr. 009-01-0 1 0 120
Pieter Carsten 1 arbeider sijnde alleen 009-01-0 1 0 2
wed. Rimmert Luitjens 3 bestaet reedelijk 009-01-0 1 0 46
Robijn Johannes 4 weever geringh bestaen 009-01-0 1 0 70
Tjebbe Sybrens 1 zeijlmaekersknegt 009-01-0 1 0 2
Trijntje Luitjens 8 nayster maetigh 009-01-0 1 0 135
Wybren Bartels 5 uirwerkmaeker gemeen 009-01-0 1 0 94
Dani Christoffels 5 van gemeen bestaen 009-09-0 1 1 99
wed. Foppe Dirks 8 winkeltje geringh 009-09-0 1 1 150
wed. Jan Tjeerds 5 stoelsetster gemeen 009-12-0 1 0 85
Maeyke Bentes 2 nayster taemelijk 009-12-0 1 0 23
Trijntje Ypkes 2 nayster taemelijk 009-12-0 1 0 23
Hubert Pieters 4 weever maetigh 009-13-0 1 0 65
Lammert Martens 1 wint niets 009-13-0 1 0 11
wed. Ysbrand Cornelis 5 winkeltje, klein 009-16-0 2 0 96
Albert Jelles 2 renten, leeft van gemeen 010-02-0 1 0 21
Hendrik Reints 4 weever gering 010-02-0 1 0 61
wed. Fijke Broers 1 turfmeetster geringh 010-04-0 2 0 12
wed. Maeyke Tjeerds 1 seer gering 010-04-0 2 0 2
wed. Pieter Johannes 1 arbeydster gering 010-04-0 2 0 18
wed. Tyttje Simons 1 arbeydster gering 010-04-0 2 0 5
Hendrik Arents 4 weever gering 010-13-0 1 1 74
Albert Hiddes 8 houtstaepelaer maetigh 010-17-0 1 0 139
Bouwe Gerryts 3 weever bestaet reedelijk 010-17-0 1 0 40
Dirk Jansen 6 ijsersmid, mr. gemeen 010-17-0 1 0 112
Hester Castelhorn 4 winkeltje, klein geringh 010-17-0 1 0 56
Jan Beernts 4 wever bestaet maetigh 010-17-0 1 0 76
Jan Hendriks 2 smid, mr. en sleeper 010-17-0 1 0 37
wed. Jan Lammerts 4 winkeltje, klein maetig 010-17-0 1 0 56
Cornelis Pieters 5 schoenmaeker, mr. gemeen 010-17-0 1 0 88
Kornelia Kuik 4 gering bestaen 010-17-0 1 0 57
Sybren Symons 1 schipper, old gering 010-17-0 1 0 11
Sipke Hennes 7 bakker, mr. geringh 010-17-0 1 0 118
Theunis Roosendaal 3 weever bestaet reedelijk 010-17-0 1 0 42
Theunis Alberts 4 weever gemeen 010-17-0 1 0 72
Willem Beernts 4 weever gering cu. 010-17-0 1 0 72
Willem Ruirds 5 potwinkel gemeen 010-17-0 1 0 88
wed. Werp Bastiaens 6 van gemeen bestaen 010-17-0 1 0 113
Wouter Jans 4 weever gemeen 010-17-0 1 0 64
wed. mr. Jan de Wit 3 weeversche gering 011-01-0 1 2 40
Minne Abes 1 geringh 011-01-0 1 2 10
Pals Bokkes 4 scheepstimmerman 011-01-0 1 2 76
wed. Rients Jansen 1 arbeydster reedelijk 011-04-0 1 1 17
wed. Arjen Gerrits 7 seer geringh bestaen 011-05-0 1 4 123
Marnstra 7 procureur; oud cu. 011-09-0 2 0 129
Age Claeses 8 matroos bestaet geringh cu. 011-09-0 2 0 151
Andries Olpherts 5 matroos geringh 011-09-0 2 1 94
Anne Wybes 3 arbeyder bestaet suinigh cu. 011-09-0 2 0 45
Antje Emmeriks 8 spoelster gering, met haer broeder matroos 011-09-0 2 0 145
Antje Folkerts 7 scheersters, twee en Claeske Folkerts, geringh 011-09-0 2 0 122
Aene Martens 7 vaerend persoon gering cu. 011-09-0 2 0 132
Arjen Aris 1 weewer bestaet gering cu. 011-09-0 2 0 15
Arjen Bottes 2 arbeider cu. 011-09-0 2 0 37
Augustynus de Graaf 7 bestaet geringh cu. 011-09-0 2 0 122
Auke Aukes 2 gleybakkersknegt 011-09-0 2 0 31
Bernardus Aedsgers 5 helpbakkersknegt cu. 011-09-0 2 0 83
Boote Oebles 6 oud, geringh bestaen cu. 011-09-0 2 0 102
Dirk Bolta 1 schoenlapper cu. 011-09-0 2 0 13
Dirk van Weerd 3 weeversknegt cu. 011-09-0 2 0 47
Dirk Christiaens 6 gleybackersknegt gemeen cu. 011-09-0 2 0 111
Dirk Riemers 2 schoolkinders, houdt gering cu. 011-09-0 2 0 19
Doede Alberts 8 sjouwer gering cu. 011-09-0 2 0 146
Eelke Emriks 7 matroos bestaet maetigh cu. 011-09-0 2 0 124
Eeltje Sjoerds 5 arbeyder gering cu. 011-09-0 2 0 96
Ellert Heyns 6 matroos bestaet geringh cu. 011-09-0 2 0 115
wed. Engeltje Pytters 8 bestaet seer geringh 011-09-0 2 0 137
Fedde Haerings 3 trekschipper geringh cu. 011-09-0 0 0 54
Feyke Jansen 8 oud en arm cu. 011-09-0 2 0 135
Floris Pytters 6 gleybakkersknegt gering cu. 011-09-0 2 0 116
Fokke Carsten 8 matroos bestaet maetigh cu. 011-09-0 2 0 151
Fokke Lolkes 2 matroos cu. 011-09-0 2 0 37
Frans Sjoerds 1 arbeyder geringh bestaen cu. 011-09-0 2 0 2
Freerk Hendriks 1 schoolkinders, houdt cu. 011-09-0 2 0 9
Freerk Wybes 6 seepsiedersknegt geringh cu. 011-09-0 5 2 116
Gabbe Hibbes 7 seer arm cu. 011-09-0 2 0 128
Gerben Wigles 5 matroos bestaet gemeen cu. 011-09-0 2 0 95
wed. Gerrit Gerrits 8 van geringh bestaen 011-09-0 2 0 143
Gerryt Pieters 4 matroos geringh cu. 011-09-0 2 0 69
Hans Meynderts 5 matroos geringh bestaen cu. 011-09-0 2 1 80
Harke Geerts 6 matroos gering 011-09-0 2 0 105
Harke Seerps 7 matroos seer gering cu. 011-09-0 2 0 132
Harmen Harmens 5 matroos bestaet geringh cu. 011-09-0 2 0 84
Harmen Jilles 7 wieldrayersknegt gering cu. 011-09-0 2 0 121
Harmen Warners 1 wever cu. 011-09-0 2 0 8
Heyn Jansen 8 glaesemaeker gemeen cu. 011-09-0 2 0 144
Hendrik Postma 8 schipslaeper geringh 011-09-0 2 0 152
Hendrik Harmens 6 matroos gering cu. 011-09-0 2 1 105
Hendrik Hendriks 4 weever gering cu. 011-09-0 2 0 65
Hendrik Jielles 4 pannebakkersknegt cu. 011-09-0 2 0 60
Hendrik Poulus 5 arbeyder gering cu. 011-09-0 2 0 99
Hendrik Sybrens 6 timmermansknegt geringh cu. 011-09-0 2 0 107
Hendrik Zeegers 1 matroos cu. 011-09-0 2 0 16
Heere Adams 5 sjouwer geringh cu. 011-09-0 2 0 92
Hessel Lammerts 8 weever bestaet geringh cu. 011-09-0 2 0 147
Hubert Jetses 1 matroos met vrouw 011-09-0 2 0 1
Yde Pytters 6 helpbakker geringh cu. 011-09-0 2 0 102
Jacob Annes 4 arbeyder gering cu. 011-09-0 2 0 63
Jacob Jaspers 2 matroos cu. 011-09-0 2 0 33
Jacob Joosten 6 pannebakkersknegt cu. 011-09-0 2 0 109
Jacob Joosten 5 kleermaeker sober cu. 011-09-0 2 1 85
Jacob Sybes 8 sjouwer bestaet geringh cu. 011-09-0 2 0 151
Jan Sandstra 1 metselaersknegt cu. 011-09-0 2 0 17
Jan Trompetter 2 beurtschipper, old geringh cu. 011-09-0 2 0 20
Jan Alberts 1 matroos cu. 011-09-0 2 0 8
Jan Allerts 2 sackmaeker cu. 011-09-0 2 0 34
Jan Hansen 1 matroos cu. 011-09-0 2 0 1
Jan Heyns 0 arbeyder gering cu. 011-09-0 2 0 155
Jan Hendriks 4 sjouwer seer geringh cu. 011-09-0 2 0 57
Jan Jansen 6 matroos gering cu. 011-09-0 2 0 110
Jan Johannes 1 matroos cu. 011-09-0 2 0 9
Jan Claesen 5 vaerendspersoon cu. 011-09-0 2 0 83
Jan Martens 7 matroos geringh cu. 011-09-0 2 0 125
wed. Jan Pytters 8 nayster seer gering 011-09-0 2 0 139
Jan Ruirds 6 metselaersknegt geringh cu. 011-09-0 2 1 105
Jan Sybrens 4 matroos cu. 011-09-0 2 0 66
Jaerig Arjens 2 brouwersknegt cu. 011-09-0 2 0 28
Jelle Alles 7 matroos geringh bestaen cu. 011-09-0 2 0 122
Jentje Wybrens 8 matroos geringh cu. 011-09-0 2 0 142
Jilles Bakker 1 metselaar cu. 011-09-0 2 0 6
wed. Jilles Saekes 8 arbeydster geringh 011-09-0 2 0 138
wed. Jocchum Douwes 8 van geringh bestaen 011-09-0 3 0 147
Jocchum Eelkes 2 van geringh bestaen cu. 011-09-0 2 0 24
Johannes Schaaf 5 matroos reedelijk cu. 011-09-0 2 0 96
Johannes Douwes 3 uitdraeger geringh 011-09-0 1 1 44
Johannes Jansen 6 matroos gering cu. 011-09-0 2 0 114
Johan Pytters 3 keet, in Ferwerda's geringh 011-09-0 2 0 38
Jurjen Gerryts 4 weeversknegt geringh cu. 011-09-0 2 0 68
Carst Palsen 8 arbeyder gering cu. 011-09-0 2 0 147
Caspar Dirks 5 weeversknegt gemeen cu. 011-09-0 2 0 90
Caspar Hendriks 5 matroos bestaet geringh cu. 011-09-0 2 0 89
Keimpe Bouwes 3 knegt in de Leuwerder trekschippers peerdestal 011-09-0 2 0 41
Claas Beerns 8 weever bestaet geringh cu. 011-09-0 2 0 151
Claas Gerryts 4 sjouwer bestaet geringh cu. 011-09-0 2 0 77
Claes Haerings 5 vaerenspersoon maetigh cu. 011-09-0 2 0 85
Claas Ypes 7 vaerendpersoon gering cu. 011-09-0 2 0 127
Claas Jansen 7 matroos bestaet gemeen cu. 011-09-0 2 0 127
Cornelis van Beemen 4 nae opgetekend 011-09-0 2 0 75
Cornelis Olderman 5 brouwersknegt gemeen cu. 011-09-0 2 0 88
Cornelis Geerts 8 stokersknegt gemeen cu. 011-09-0 2 0 150
Kornelus Jansen 3 weever maetig bestaen cu. 011-09-0 2 0 39
Cornelis Jans 6 matroos gering cu. 011-09-0 2 0 113
Lammert Dirks 4 schoenmaekersknegt cu. 011-09-0 2 0 57
Lieuwe Jansen 1 metselaersknegt cu. 011-09-0 2 0 11
Lieuwe Lieuwes 1 matroos cu. 011-09-0 2 0 12
Lolke Henninghs 8 scheepstimmerman cu. 011-09-0 2 0 153
Marten Douwes 6 weeversknegt gering cu. 011-09-0 2 0 114
Marten Jans 5 matroos gering cu. 011-09-0 2 0 82
Meye Saakes 5 matroos geringh cu. 011-09-0 2 1 95
Meyndert Jansen 7 matroos gering 011-09-0 2 0 132
Meyndert Urks 3 arbeyder geringh cu. 011-09-0 2 0 42
Okke Bootes 5 weeversknegt gemeen cu. 011-09-0 2 1 97
Pyke Dirks 8 matroos geringh cu. 011-09-0 2 0 151
Pier Reydses 7 en suster, bestaet seer geringh 011-09-0 2 0 123
Pytter Jacobs 5 sakkedraeger gemeen cu. 011-09-0 2 0 90
Pytter Jetses 4 weeversknegt gering cu. 011-09-0 2 0 65
Rein Gijsberts 3 weeversknegt gering cu. 011-09-0 2 0 54
Rinse Abbes 7 vaerend persoon nae Oost Indi?n cu. 011-09-0 2 0 123
Rinse Douwes 2 gleybakkersknegt cu. 011-09-0 2 0 34
Rintje Harmens 6 weeversknegt geringh cu. 011-09-0 2 0 108
Roelof Roelofs 2 matroos cu. 011-09-0 2 1 31
wed. Rommert Remmerts 0 bestaet geringh 011-09-0 2 0 155
Ruird Dirks 8 matroos bestaet geringh cu. 011-09-0 2 0 147
Zalomon Cohen 7 craemer maetigh cu. 011-09-0 2 0 118
Sybe Stoffels 7 arbeyder gering cu. 011-09-0 2 0 121
Sybren Pieters 3 matroos cu. 011-09-0 2 0 54
wed. Symon Hiddes 8 nayster geringh bestaen 011-09-0 2 0 149
Sipke Dirks 5 arbeyder gering cu. 011-09-0 2 0 82
Sjoerd Annes 5 matroos cu. 011-09-0 2 0 92
Sjoerd Tjebbes 1 matroos 011-09-0 2 0 5
Taeke Pytters 2 weever cu. 011-09-0 2 0 27
Theunis Jilts 1 matroos cu. 011-09-0 2 0 13
Tjallingh Gerlofs 8 matroos geringh cu. 011-09-0 2 0 151
Tjeerd Ates 2 matroos seer gering cu. 011-09-0 2 1 35
Tjeerd Jacobs 5 matroos gemeen cu. 011-09-0 2 0 90
wed. Uiltje Aukes 7 geringh bestaen 011-09-0 2 0 129
Uilke Foekes 5 schoenlapper gemeen cu. 011-09-0 2 0 87
Ulbe Ypes 4 matroos geringh cu. 011-09-0 2 0 74
Wybe Piers 1 matroos cu. 011-09-0 2 0 9
Wyntjen Rost 4 sjouwer gering cu. 011-09-0 2 0 78
Wytse Heyns 7 matroos geringh cu. 011-09-0 2 0 122
Willem Gerbens 2 bootsgesel cu. 011-09-0 2 0 32
Anskjen Andles 5 bestaet reedelijk 011-12-0 1 0 97
wed. Doede Sikkes 5 bestaet gemeen 011-12-0 1 0 94
Hendrik Norel 8 binnenvaeder in 't gereformeerde weeshuis cu. 011-12-0 2 0 139
Emke Johannes 5 stijffster bestaet 011-12-0 1 0 97
Emmetje Thomas 2 renteniersche taemelijk 011-12-0 1 0 35
Jan Harmens 6 weever bestaet wel 011-12-0 1 0 112
Jan Micchiels 2 binnenvaeder in 't Mennonyte weeshuys cu. 011-12-0 2 0 37
Jetske van Taeaeken 5 winkeltje geringh 011-12-0 1 0 80
Jurjen Claeses 1 makelaer oud en alleen 011-12-0 1 0 1
Pieter Joekes 3 uytdraeger vrijgesel 011-12-0 1 0 43
Remmert Huberts 2 bestaet geringh 011-12-0 1 0 22
Wybren Sierks 2 rentenier gemeen 011-12-0 1 0 34
vroedsman Heyns 7 kleermaeker, mr. bestaet geringh cu. 011-13-0 2 1 129
Age Wybes 4 arbeyder geringh cu. 011-13-0 4 0 63
Albert Feckes 4 arbeyder gering cu. 011-13-0 3 4 75
Albert Jansen 4 matroos gering cu. 011-13-0 3 0 67
Alef Wybes 3 weever geringh cu. 011-13-0 2 2 45
Allert Adriaans 3 weever bestaet geringh cu. 011-13-0 2 0 48
Anthoni Eises 2 sakkedraeger cu. 011-13-0 3 0 28
Arent Schuiman 4 arbeyder gering cu. 011-13-0 2 1 66
Arent Jansen 3 weever bestaet maetigh cu. 011-13-0 4 1 45
Arnoldus Ydes 5 sakkedraeger gemeen cu. 011-13-0 2 1 86
Ate Folkerts 0 scheepstimmermansknegt cu. 011-13-0 2 1 155
Banier Schotineus 8 adsistent collegie der admiraliteyt cu. 011-13-0 2 1 152
Bartel Jansen 2 weever cu. 011-13-0 2 1 22
Bauke Jocchums 3 matroos cu. 011-13-0 4 0 40
Beernt Lomans 4 weever maetigh 011-13-0 1 0 75
Beernt Jansen 2 gleybakkersknegt cu. 011-13-0 2 1 25
Barent Sybrens 1 matroos cu. 011-13-0 3 1 15
Benne Tomas 4 matroos bestaet maetigh cu. 011-13-0 3 0 77
Broer Fongers 7 scheepstimmermansknegt cu. 011-13-0 4 1 131
Dirk Ypes 8 weeversknegt gemeen cu. 011-13-0 2 1 149
Dirk Ypkes 1 schuitschipper suinigh cu. 011-13-0 3 0 5
Dirk Jacobs 8 arbeyder gering cu. 011-13-0 3 0 149
Dirk Jansen 2 ticchelaersknegt cu. 011-13-0 2 2 34
Dirk Claeses 1 matroos cu. 011-13-0 2 1 3
Dirk Roelofs 1 matroos cu. 011-13-0 2 2 5
Dirk Roelofs 1 bootsgesel cu. 011-13-0 2 2 6
Dirk Tjeerds 4 vaerendpersoon geringh cu. 011-13-0 2 4 79
Dirk Willems 7 boode van de armekaemer cu. 011-13-0 5 3 129
Dominicus de Vries 7 saedelmaeker gering 011-13-0 2 1 123
Doitse Tjeerds 4 matroos geringh cu. 011-13-0 2 1 71
Douwe Bolta 1 matroos cu. 011-13-0 2 2 13
Douwe Portier 4 zeylmaekersknegt geringh cu. 011-13-0 2 6 79
Douwe Claeses 5 arbeyder gering cu. 011-13-0 2 2 94
Douwe Tomas 8 sjouwer gering cu. 011-13-0 3 2 139
Edsger Tyttes 2 gleybakkersknegt cu. 011-13-0 2 1 31
Eeltje Tjallings 1 houtsjouwer gering cu. 011-13-0 2 2 18
Eylart Jurjens 1 matroos cu. 011-13-0 2 2 7
Engel Gerrits 8 matroos geringh cu. 011-13-0 2 2 147
Evert Goslings 6 wieldrayersknegt geringh cu. 011-13-0 4 1 107
Evert Jurjens 3 pannebackersknegt cu. 011-13-0 2 2 49
Fedde Jansen 4 arbeyder arm cu. 011-13-0 5 0 60
Feyke Willems 8 metselaersknegt geringh cu. 011-13-0 3 2 136
Feyte Hoytes 2 turfdraeger cu. 011-13-0 3 2 26
Philippus Levi 7 hoedschoonmaeker cu. 011-13-0 2 2 132
Foppe Symons 7 baentjersknegt geringh cu. 011-13-0 2 2 126
Frans Alberts 4 weever arm cu. 011-13-0 2 2 61
Frans Jansen 6 knegt van de burgemeester Nollides weduwe cu. 011-13-0 4 1 115
Frans Jeltes 8 matroos bestaet geringh cu. 011-13-0 4 1 149
Freerk Pieters 4 matroos geringh cu. 011-13-0 2 3 58
Freerk Pytters 6 matroos gemeen cu. 011-13-0 4 2 113
Freerk Ruirds 4 bakkersknegt gering cu. 011-13-0 2 2 73
Freerk Tjeerds 5 sakkedraeger geringh cu. 011-13-0 4 1 91
Geert Harmens 3 weever seer geringh cu. 011-13-0 5 0 45
Geert Willems 6 matroos geringh cu. 011-13-0 2 0 110
Gerben Heeres 2 weever cu. 011-13-0 2 1 23
Gerlof Ymes 3 seer gering, door vrinden onderhouden cu. 011-13-0 3 0 54
Gerlof Jansen 3 aschkarreman en sakkedraeger gemeen cu. 011-13-0 2 0 53
Gerryt Gerryts 6 matroos bestaet geringh cu. 011-13-0 3 0 115
Gerrit Gerrits 2 turfdraeger cu. 011-13-0 2 2 33
Gerrit Jacobs 3 smid, mr. seer geringh cu. 011-13-0 2 2 39
Gerrit Jansen 8 scheepstimmerman cu. 011-13-0 2 1 153
Gerrit Johannes 1 weever seer geringh cu. 011-13-0 2 3 13
Gerrit Keimpes 6 matroos gering cu. 011-13-0 2 2 104
Gerrit Roelofs 5 matroos bestaet geringh cu. 011-13-0 2 2 84
Gijsbert Thijssen 8 matroos seer geringh cu. 011-13-0 6 1 145
Goitse Rinses 3 hoveniersknegt gemeen cu. 011-13-0 2 3 51
Goslingh Beernts 6 matroos geringh cu. 011-13-0 3 2 107
Goslingh Danyels 6 matroos gering cu. 011-13-0 3 0 115
Haye Willems 1 sakkedraeger cu. 011-13-0 4 0 16
Hans Abrahams 5 turfdraeger sober cu. 011-13-0 2 5 83
Hans Hansen 2 matroos cu. 011-13-0 2 2 31
Hans Jacobs 3 schoenlapper gering cu. 011-13-0 5 2 42
Hans Jansen 4 matroos gering cu. 011-13-0 2 4 57
Haantje Baltus 6 pannebakkersknegt cu. 011-13-0 2 2 111
Haentje Jacobs 5 matroos gering cu. 011-13-0 3 0 92
Haering Sipkes 7 kaersmaeker soober cu. 011-13-0 4 2 126
Harke Gaeles 6 scheepstimmermansknegt cu. 011-13-0 4 1 109
Harmen Beernts 3 weeversknegt seer gering 011-13-0 1 2 42
Harmen Hylkes 6 oud en seer geringh cu. 011-13-0 4 0 110
Harmen Jansen 4 weever gering cu. 011-13-0 2 2 63
Hartman Hartmans 1 metseleersknegt cu. 011-13-0 2 2 10
Heyn Harings 4 arbeyder gering cu. 011-13-0 2 1 78
Hendrik Arjens 8 brouwersknegt geringh cu. 011-13-0 5 2 143
Hendrik Dirks 7 matroos bestaet geringh cu. 011-13-0 3 0 118
Hendrik Everts 3 metselaersknegt, mr. 011-13-0 2 1 41
Hendrik Freedriks 6 suikerbakkersknegt cu. 011-13-0 2 3 112
Hendrik Hendriks 2 wever geringh cu. 011-13-0 2 6 21
Hendrik Jansen 2 weever cu. 011-13-0 2 1 27
Hendrik Janus 3 matroos cu. 011-13-0 2 2 51
Hendrik Jarigs 1 leerloyersknegt cu. 011-13-0 2 2 5
Hendrik Johannes 7 arbeyder gering cu. 011-13-0 2 1 126
Hendrik Jurjens 8 matroos geringh cu. 011-13-0 2 1 150
Hendrik Martens 4 matroos bestaet gering cu. 011-13-0 3 0 78
Hendrik Pieters 1 matroos cu. 011-13-0 2 3 12
Hendrik Wolles 3 pannebakkersknegt cu. 011-13-0 3 0 44
Hessel Jelles 2 matroos cu. 011-13-0 2 2 33
Hessel Poulus 7 baentjersknegt geringh cu. 011-13-0 2 2 130
Hylke Orks 2 schoenmaekersknegt cu. 011-13-0 2 3 34
Henningh Cornelis 2 seer geringh bestaen cu. 011-13-0 3 0 23
Yde Tjeerds 8 pannebakkersknegt cu. 011-13-0 2 1 144
Ype Willems 7 sleeper gering 011-13-0 5 0 129
Ysbrand Ypes 4 smidsknegt gering cu. 011-13-0 2 2 67
Ysbrand Jocchums 4 matroos seer gering cu. 011-13-0 2 2 59
Ysbrand Cornelis 1 matroos cu. 011-13-0 4 1 5
Ysa Fokkes 1 wever cu. 011-13-0 4 1 4
Jacob Jurres 8 vaerendpersoon maetig cu. 011-13-0 2 1 152
Jacob Ebbes 2 pannebackersknegt cu. 011-13-0 2 4 19
Jacob Hendriks 1 wevers en Feyke Hendriks 011-13-0 2 2 14
Jacob Jacobs 5 matroos bestaet geringh cu. 011-13-0 2 1 90
Jacob Jans 7 matroos bestaet geringh cu. 011-13-0 2 1 124
Jacob Jetses 8 timmerman geringh cu. 011-13-0 2 2 143
Jacob Joukes 4 vaerendspersoon als scheepstimmerman gering cu. 011-13-0 2 0 71
Jacob Jurjens 8 matroos bestaet geringh cu. 011-13-0 2 3 142
Jacob Claesen 1 matroos cu. 011-13-0 2 3 1
Jacob Cornelis 1 matroos cu. 011-13-0 2 2 1
Jacob Cornelis 1 arbeyder cu. 011-13-0 3 0 7
Jacob Ottes 8 stuirman bestaet maetigh cu. 011-13-0 2 3 153
Jacob Saekes 7 matroos geringh cu. 011-13-0 2 2 123
Jacob Sipkes 1 matroos cu. 011-13-0 2 1 7
Jan Beernts 2 matroos cu. 011-13-0 4 1 31
Jan Eerks 2 schildener en ferwer cu. 011-13-0 2 1 32
Jan Feykes 8 matroos bestaet geringh cu. 011-13-0 2 5 135
Jan Gerbens 5 sjouwer gering cu. 011-13-0 3 3 90
Jan Gerrits 5 matroos geringh cu. 011-13-0 2 4 89
wed. Jan Gerrits 6 bestaet gering 011-13-0 4 0 114
Jan Hansen 3 gering, wonende in de keet van dr. Tjallingii c.s. 011-13-0 3 0 38
Jan Hendriks 2 matroos cu. 011-13-0 2 3 31
Jan Hendriks 1 weever cu. 011-13-0 2 2 4
Jan Ypes 8 matroos bestaet maetigh cu. 011-13-0 2 1 149
Jan Jacobs 5 kooltjer geringh cu. 011-13-0 2 2 87
Jan Jansen 6 weever gering cu. 011-13-0 2 0 110
Jan Jansen de Groot 2 paruikmaekersknegt 011-13-0 2 1 30
Jan Jansen de Wit 7 sjouwer bestaet geringh cu. 011-13-0 3 0 120
Jan Jelles 5 matroos bestaet geringh cu. 011-13-0 6 0 91
Jan Johannes 6 matroos gemeen bestaen cu. 011-13-0 2 2 114
Jan Jurjens 6 knegt secretaris Braem cu. 011-13-0 2 2 106
Jan Claesen Kool 2 rogmeeter geringh cu. 011-13-0 2 2 21
Jan Coenraeds 3 weever geringh cu. 011-13-0 2 3 41
Jan Coenraeds 7 matroos gering cu. 011-13-0 4 0 129
Jan Lammerts 5 schoenlapper geringh cu. 011-13-0 4 0 99
Jan Louws 1 matroos cu. 011-13-0 2 1 12
Jan Luitjens 4 vaerend persoon gering cu. 011-13-0 2 2 75
Jan Minnes 7 matroos geringh cu. 011-13-0 2 1 130
Jan Oebles 6 weever gering cu. 011-13-0 2 0 108
Jan Rients 5 arbeyder gering cu. 011-13-0 2 1 86
Jan Rijks 3 sleefmaeker maetigh 011-13-0 1 1 40
Jan Rijkerts 8 setschipper geringh cu. 011-13-0 2 0 137
Jan Roelofs 8 matroos geringh cu. 011-13-0 4 0 146
Jan Simons 2 kuipersknegt geringh cu. 011-13-0 3 1 26
Jan Sipkes Buma 3 winkeltje geringh 011-13-0 2 1 48
Jan Tijssen 3 weever seer geringh cu. 011-13-0 2 2 47
Jelle Ottes 1 matroos cu. 011-13-0 2 2 5
Jelle Steffens 8 matroos geringh cu. 011-13-0 4 1 145
Jelte Jeltes 1 matroos cu. 011-13-0 2 1 11
Jetse Dirks 3 schoenmaeker geringh 011-13-0 3 3 43
Jilles Jansen 1 matroos cu. 011-13-0 2 1 8
Jilles Martens 7 bestaet seer armptlijk cu. 011-13-0 2 3 129
Jocchum Jansen 2 pottebackersknegt cu. 011-13-0 2 2 26
Jocchum Cornelis 7 stadstimmerknegt gering cu. 011-13-0 5 1 130
Johannes Arents 8 gleybakkersknegt geringh cu. 011-13-0 2 3 151
Johansen Fransen 7 oud en seer geringh 011-13-0 3 0 130
Johannes Caspers 7 stookersknegt maetigh cu. 011-13-0 3 0 125
Johannes Lambertus 4 weeversknegt geringh cu. 011-13-0 2 2 70
Johannes Pieters 4 matroos gering cu. 011-13-0 2 3 68
Johannes Steffens 2 matroos cu. 011-13-0 4 5 26
Jouke Jolles 7 oud en arm cu. 011-13-0 4 0 121
Joseph Josephs 3 bollebuisjebakker cu. 011-13-0 5 0 46
Jurjen Christiaans 1 baentjersknegt cu. 011-13-0 4 1 15
Jurjen Jans 2 matroos cu. 011-13-0 2 1 24
Carel Bouman 4 arbeyder in een zoutkeet cu. 011-13-0 2 1 66
Karst Arjens 3 matroos cu. 011-13-0 2 1 39
Carst Hansen 4 matroos cu. 011-13-0 2 2 76
Caspar Christiaens 3 weever bestaet geringh cu. 011-13-0 4 1 47
Keympe Saekes 1 bootsgesel cu. 011-13-0 3 4 6
Claas Arjens 3 matroos cu. 011-13-0 4 2 53
Claas Yges 3 arbeyder bestaet soober 011-13-0 2 2 41
Claes Jansen 1 pannebackersknegt cu. 011-13-0 2 2 13
Claas Johannes 8 vaerendpersoon gemeen cu. 011-13-0 2 1 143
Claes Claeses 6 matroos bestaet geringh cu. 011-13-0 2 1 105
Claes Claesen 4 matroos bestaet geringh cu. 011-13-0 2 3 70
Klaes Lodewijks 2 weever cu. 011-13-0 4 0 22
Klaas Louwrens 2 rogverschieter cu. 011-13-0 3 1 36
wed. Claas Rintjes 7 viswijff met Jan Hendriks, van gering bestaen 011-13-0 3 1 130
Coenraad Hendriks 7 bakker, mr. geringh cu. 011-13-0 3 0 131
Cornelis Dirks 1 matroos cu. 011-13-0 4 0 13
Cornelis Dirks 2 matroos cu. 011-13-0 2 1 32
Cornelis Hendriks 8 matroos geringh cu. 011-13-0 3 1 138
Cornelis Ypes 8 matroos geringh cu. 011-13-0 2 1 138
Cornelis Johannes 3 matroos cu. 011-13-0 3 2 43
Cornelis Pytters 2 waegenmaekersknegt cu. 011-13-0 2 1 37
Lammert Jansen 3 soldaat, militaire cu. 011-13-0 3 0 39
Lieuwe Alles 1 wolkammersknegt cu. 011-13-0 2 2 13
Lieuwe Lieuwes 2 metselaersknegt cu. 011-13-0 2 1 32
Lieuwe Tjerks 4 slaegersknegt geringh cu. 011-13-0 2 2 57
Lolke Beernts 1 matroos cu. 011-13-0 4 1 6
Lourens Lents 3 soldaet ten oorlogh, als cu. 011-13-0 2 1 43
Lourens Jans 7 matroos is arm, geringh cu. 011-13-0 2 3 127
Louw Taeaekes 3 weever geringh cu. 011-13-0 3 3 49
Lubbert Beernts 4 arbeyder gering cu. 011-13-0 3 0 73
Marten Claesen 5 weever gering cu. 011-13-0 2 1 85
Meyndert van Hoek 6 blikslaeger, mr. geringh cu. 011-13-0 5 3 116
Meyndert Hansen 4 vaerendspersoon gering cu. 011-13-0 3 0 73
Meyndert Lieuwes 5 wolkammersknegt gering cu. 011-13-0 4 0 96
Meyndert Willems 3 matroos cu. 011-13-0 2 0 42
Micchiel Romkes 4 arbeyder sober cu. 011-13-0 3 4 64
Minne Ages 3 schipper, Sneeker gering cu. 011-13-0 4 0 41
Minne Pytters 3 waeterhaelder gering cu. 011-13-0 3 3 43
Minne Ruurds 1 blauwferwersknegt cu. 011-13-0 4 1 5
Oene Jacobs 1 arbeyder cu. 011-13-0 2 2 1
Ocke Sjoerds 8 matroos geringh cu. 011-13-0 3 0 153
Pals Carsten 6 gleybackersknegt gering cu. 011-13-0 2 2 111
Pybe Jacobs 8 schoenmaekersknegt cu. 011-13-0 2 2 141
Pieke Zacharias 3 rogmeeter geringh cu. 011-13-0 3 0 39
Pier Ruurds 8 matroos bestaet geringh cu. 011-13-0 2 2 145
Pieter Aris 7 stoeldrayersknegt cu. 011-13-0 3 2 132
Pytter Beernts 2 stoelwinder seer geringh cu. 011-13-0 5 0 31
Pieter Dani?ls 8 gleybakkersknegt cu. 011-13-0 5 4 149
Pytter Doekes 8 bootsgesel geringh cu. 011-13-0 2 2 143
Pytter Gerbens 8 pannebackersknegt cu. 011-13-0 2 2 134
Pytter Hansen 1 arbeyder geringh cu. 011-13-0 2 1 18
Pieter Jansen 3 timmermansknegt cu. 011-13-0 3 4 41
Pieter Claeses 3 turffdraeger en weever cu. 011-13-0 2 2 40
Pytter Sytses 5 bestaet seer sober cu. 011-13-0 2 4 95
Pieter Thomas 3 arbeyder seer geringh cu. 011-13-0 4 4 43
Pytter Ulbes 8 man nae Indi geringh cu. 011-13-0 2 2 136
Rein Jansen 1 matroos cu. 011-13-0 2 2 14
Reinder Taekes 8 matroos geringh cu. 011-13-0 2 2 140
Rodmer Arjens 8 matroos bestaet geringh cu. 011-13-0 3 0 146
Roelof Meynderts 1 matroos cu. 011-13-0 2 2 1
Rutger Tjerks 3 matroos cu. 011-13-0 3 3 48
Ruurd Hillebrandts 1 zeylmaekersknegt cu. 011-13-0 6 1 14
Ruird Hotses 4 bootsgesel gering cu. 011-13-0 3 0 57
Saake Floris 8 keeskooper geringh cu. 011-13-0 3 2 146
Saeke Ydes 4 matroos geringh cu. 011-13-0 2 4 73
Zalomon Hoytes 7 matroos seer gering cu. 011-13-0 2 2 132
Sander Jansen 1 pannebackersknegt cu. 011-13-0 4 2 4
wed. Sara Baukes 8 winkeliersche geringh 011-13-0 1 0 136
Schelte Bruyns 4 arbeyder gering cu. 011-13-0 2 2 62
Sybe Hansen 7 baentjersknegt geringh cu. 011-13-0 2 2 130
Symon Jans 8 matroos geringh cu. 011-13-0 4 4 139
Symon Taeaekles 8 matroos gering cu. 011-13-0 2 1 143
Sytse Poelstra 1 peerdepiceur gemeen cu. 011-13-0 3 2 8
Sipke Saekes 2 matroos maetigh cu. 011-13-0 4 1 20
Sjoerd Cornelis 3 arbeyder geringh cu. 011-13-0 3 1 51
Sjoerd Wessels 1 matroos cu. 011-13-0 4 1 3
Steffen Elias 1 matroos cu. 011-13-0 2 2 7
Stoffel Pytters 7 sjouwer bestaet geringh 011-13-0 1 2 126
Taede Steensma 2 bestaet seer geringh cu. 011-13-0 4 0 34
Theodorus Bensonides 4 arbeider sober cu. 011-13-0 3 0 71
Thomas Waterbeecq 3 arbeyder bestaet gering cu. 011-13-0 2 3 51
Thomas Feykes 8 stuirman maetig cu. 011-13-0 4 2 149
Thomas Hiddes 8 matroos bestaet geringh cu. 011-13-0 5 0 146
Tymon Jetses 8 matroos gering cu. 011-13-0 4 0 151
Tymon Pytters 5 gleybakkersknegt gering cu. 011-13-0 2 2 87
Tymon Tijssen 7 sakkedraeger geringh cu. 011-13-0 4 1 130
Tjalling Dirks 4 seer geringh bestaen cu. 011-13-0 3 3 66
Tobias Cornelus 3 pannebakkersknegt cu. 011-13-0 3 0 44
Uilke Jansen 3 kuiper bestaet gering cu. 011-13-0 4 1 53
Uilkjen Cornelis 3 met haer broeder, bestaen geringh 011-13-0 2 0 51
Ulbe Cornelis 6 metselaersknegt gering cu. 011-13-0 2 3 108
Warner Jacobs 6 vaerendspersoon geringh cu. 011-13-0 2 3 104
Warner Sikkes 8 gleybakkersknegt cu. 011-13-0 2 1 149
Wattje Jacobs 7 scheepstimmerman, nae Indi seer gering cu. 011-13-0 2 2 131
Wybe Durks 2 turfdraeger cu. 011-13-0 2 1 24
Wybe Fongers 1 arbeyder gering 011-13-0 3 0 16
Wybe Jansen 6 turfdraeger geringh cu. 011-13-0 4 1 102
Wybren Douwes 4 bakker, mr. maetigh cu. 011-13-0 2 1 79
Wybren Sybrens 4 matroos gering bestaen cu. 011-13-0 3 2 74
Wybren Wybes 1 baentjersknegt cu. 011-13-0 2 3 13
Wytse Ysbrands 6 kleermaekersknegt cu. 011-13-0 2 3 108
Willem Hendriks 8 matroos geringh cu. 011-13-0 2 2 140
Willem Lammerts 1 matroos cu. 011-13-0 3 4 6
Willem Thomas 4 weeversknegt gering cu. 011-13-0 2 2 65
Wiltje Pytters 3 hoedemaekersknegt cu. 011-13-0 2 0 51
Wopke Hanses 2 matroos 011-13-0 2 2 26
Wopke Jans 8 matroos geringh bestaen cu. 011-13-0 2 1 146
Gryttje Jans 1 redelijk in staat 012-00-0 1 0 17
wed. Anjus Sjoerds 8 nayster geringh 012-01-0 3 0 152
wed. Dieuke Sipkes 5 van gemeen bestaen 012-01-0 3 0 99
wed. Johannes Haentjes 4 gering bestaen 012-01-0 3 0 77
Poulus Jansen 8 stookersknegt geringh cu. 012-01-0 3 0 145
Sikke Ennes 7 potverkooper geringh 012-01-0 3 0 119
Tjerk Heeres 8 matroos bestaet soober cu. 012-01-0 3 0 149
Doeke Jans 6 bestaet reedelijk wel 012-04-0 1 0 114
wed. Hidde Wybes 2 nayster sittende met kinders 012-04-0 1 0 33
Claes Jansen 3 gleybakkersknegt 012-04-0 1 0 55
Lolke Sytses 6 trekschipper reedelijk 012-04-0 1 0 109
Tjamke Sierks 3 oppermaegd in keet van burgemeester Ripma wed. 012-04-0 1 0 38
wed. Piekenbroek 8 captein 012-09-0 1 1 145
wed. Aefke Nanninghs 5 capmaekster gemeen 012-13-0 2 0 93
Albert Dirks 3 weever bestaet reedelijk cu. 012-13-0 2 0 52
Ane Claeses 4 oud, kan niets winnen cu. 012-13-0 2 0 64
Arjen Claesen 4 weever bestaet geringh cu. 012-13-0 2 0 70
wed. Douwe Gosses 2 winkeltje, klein geringh 012-13-0 1 3 30
Eybert Ypes 4 weever geringh 012-13-0 2 0 66
Fedde Claesen 5 weever bestaet soober cu. 012-13-0 2 0 91
wed. Geertje Obbes 8 geringh 012-13-0 2 0 137
wed. Geeske Jans 4 winkeltje, klein maetigh 012-13-0 2 0 69
Hendrik Taek 6 suikerbackersknegt cu. 012-13-0 2 0 112
Henne Sipkes 4 schoenlapper geringh cu. 012-13-0 2 0 75
Ype Ysbrands 4 ijsersmid maetigh cu. 012-13-0 2 0 79
Jan de Graaf 7 saedelmaeker geringh cu. 012-13-0 2 0 122
Jan Gerrits 2 en suster, gemeen bestaen 012-13-0 2 0 30
Jan Gerryts 6 kleermaeker, mr. geringh 012-13-0 2 0 108
Jan Claesen 2 wever cu. 012-13-0 2 0 20
Jan Tabes 7 trekschipper geringh cu. 012-13-0 2 0 121
Jan Tjeerds 3 weever taemelijk cu. 012-13-0 2 0 49
Jarigh Fransen 1 arbeider 012-13-0 2 0 1
Johannes Gijsberts 2 matroos cu. 012-13-0 2 0 24
Cornelis Edsges 8 schoolmeester geringh cu. 012-13-0 2 0 145
Marten Jansen 1 setschipper op een schuite cu. 012-13-0 2 0 2
Pieter Joosten 3 turfdraeger cu. 012-13-0 2 0 50
Pytter Joris 3 gortmaekersknegt gering cu. 012-13-0 2 0 52
Saeke Jacobs 6 loodsman gering bestaen cu. 012-13-0 2 0 106
wed. Theunis Jelles 2 potwinkeltje, klein 012-13-0 2 0 33
Tjallingh Hylkes 5 weever bestaet gemeen cu. 012-13-0 2 0 83
Tjeerd Gerrits 3 sleepersknegt geringh cu. 012-13-0 2 0 43
wed. Jan Hendriks 8 nayster reedelijk bestaen 012-16-0 1 0 135
wed. Gerrit Harmens 3 weverinne met knegt 013-01-0 2 1 49
Ysbrand Thomas 1 suikerbakkersknegt cu. 013-01-0 2 1 16
Jacob Harmens 1 baentjersknegt cu. 013-01-0 2 1 14
Jacob Cornelis 3 blikslager, mr. maetigh cu. 013-01-0 2 1 44
Jurjen Okkes 6 metselaer gering bestaen cu. 013-01-0 2 1 105
Cornelis Cornelis 8 timmerman maetigh cu. 013-01-0 2 0 139
Rintje Vos 5 van gering bestaen cu. 013-01-0 2 1 84
Wybe Nammes 6 matroos gemeen cu. 013-01-0 2 1 105
Antje Claeses 5 winkeltje maetig 013-05-0 1 0 99
Beernt Beernts 4 weever seer gering cu. 013-05-0 2 3 72
wed. Dirk Hendriks 5 van gemeen bestaen 013-05-0 1 0 83
Jacob Dirks 5 maekelaer reedelijk 013-05-0 1 0 88
Jacob Johannes 6 waeterhaelder geringh cu. 013-05-0 2 3 111
Jan Trompetter 2 beurtschipper de jonge, redelijk 013-05-0 1 0 20
Jan Eellerts 8 timmermansknegt geringh cu. 013-05-0 2 3 145
Keimpe Bouwes 5 coordewerker gemeen 013-05-0 1 0 81
Keympe Johannes 1 vaerendpersoon cu. 013-05-0 2 3 11
Wytse Wassenaar 1 veerschippers gildeboode 013-05-0 1 0 3
Wopke Tjepkes 6 weever bestaet maetigh 013-05-0 1 0 106
wed. Marten Hansen 3 winkeltje gering 013-06-0 1 2 43
wed. Dirk Pieters 2 bestaet maetigh wel 013-07-0 1 0 33
Trijntje Oosterbaan 1 vrijster gemeen bestaen 013-10-0 1 0 2
Harmen Blom 1 wever cu. 013-13-0 3 1 7
Hendrik Jansen 3 gleybakkersknegt gemeen cu. 014-05-0 2 1 53
Jelle Eeltjes 5 wolkammersknegt cu. 014-05-0 2 1 86
Taeke Heyns 7 turfdraeger maetigh 014-05-0 2 1 120
Albert de Vries 1 schuitschipper gemeen cu. 014-08-0 4 0 15
Albert Doedes 2 scheepstimmerman cu. 014-09-0 2 0 20
Engelbertus Klinkert 1 chergier, gewesen cu. 014-09-0 2 0 7
Gerben Johannes 6 coopmansknegt gemeen 014-09-0 2 0 109
Harmen Gerrits 3 weever bestaet gemeen 014-09-0 2 0 49
Hein Wytses 4 weeversknegt cu. 014-09-0 2 0 61
Hendrik Hansen 8 weever bestaet gemeen cu. 014-09-0 2 0 147
Jacob Baukes 6 timmermansknegt gemeen cu. 014-09-0 2 0 109
Jilles Pieters 3 weever bestaet geringh cu. 014-09-0 2 0 45
Johannes Bensonides 5 bakker van de armekaemer bestaet gemeen cu. 014-09-0 2 0 96
Johannes Fransbergen 3 trekschipper reedelijk cu. 014-09-0 2 0 42
Johannes Jarighs 8 weever gering cu. 014-09-0 2 0 148
Keimpe Jans 8 winkeltje maetigh cu. 014-09-0 2 0 140
Keimpe Jansen 1 glaesenmaeker, mr. cu. 014-09-0 2 0 1
wed. Loiter Jans 3 weeversche geringh 014-09-0 2 0 46
Urk Freedriks 2 schoen- en leestmaeker cu. 014-09-0 2 0 28
Pieter Douwes 4 gleybackersknegt cu. 014-09-0 2 0 60
Pieter Hayes 5 weever geringh bestaen cu. 014-09-0 2 0 88
Roelof Tjerks 2 turfdraeger cu. 014-09-0 2 0 28
wed. Symon Jacobs 3 rentenierske geeft godsdienst onderwijs 014-09-0 2 0 53
Simon Sybrens 2 trekschipper op Leeuwarden et vice versa cu. 014-09-0 2 0 20
Taede Dirks 4 weever bestaet geringh cu. 014-09-0 2 0 63
Freerk Bootes 6 weever gering cu. 014-13-0 2 2 111
Hidde Sipkes 1 pannebackersknegt cu. 014-13-0 4 1 15
Jan Jansen 5 glijbakkersknegt cu. 014-13-0 2 2 94
Marten Willems 6 matroos gemeen cu. 014-13-0 2 1 111
Otte Hettes 4 weever geringh cu. 014-13-0 2 2 78
Steeven Alberts 3 weever seer geringh cu. 014-13-0 2 2 41
Wyger Cornelus 2 blauwferversknegt cu. 014-13-0 2 3 27
Antje Abbes 4 nayster bestaet maetigh 014-15-0 1 0 58
Antje Feddes 5 van een goed bestaen 014-15-0 1 0 98
Antje Harmens 8 sonder bedrijff maetigh 014-15-0 1 0 150
Deeltje Hendriks 6 renteniersche gemeen 014-15-0 1 0 114
wed. Elske Huberts 6 winkeliersche maetigh 014-15-0 1 0 109
Hylkjen Abbes 5 nayster reedelijk 014-15-0 1 0 85
Hinke Dirks 7 bestaet maetigh wel 014-15-0 1 0 118
Hauke Hilles 4 schipper, Bolswarder 014-15-0 1 0 69
Jacob Wouters 1 timmerman, mr. 014-15-0 1 0 9
Jarigh Adema 5 constaepel, winkelier en merkmeester 014-15-0 1 0 87
Minne Marnstra 7 chirurgijn vaerende op Oost-Indi 014-15-0 1 0 126
Sara Andries 5 nayster bestaet wel 014-15-0 1 0 97
wed. Wybe Bakker 6 renteniersche gemeen 014-15-0 1 0 113
Klaas Rommerts 2 gleybakkersknegt cu. 014-17-0 2 4 20
Tjebbe Douwes 8 turfdraeger geringh cu. 014-17-0 2 4 138
Hendrik Frank 4 arbeyder gering cu. 015-00-0 2 1 78
wed. Jan Tabes 8 bestaet geringh 015-00-0 1 0 146
Pieter Jansen 1 wever cu. 015-00-0 2 1 6
Rein Gerlofs 1 wever cu. 015-00-0 2 1 6
Beernt Beernts 5 weever bestaet geringh cu. 015-01-0 2 0 89
Dieuke Pytters 7 winkeliersche maetigh 015-01-0 2 0 133
Dirk Rooseboom 3 weever geringh cu. 015-01-0 3 0 50
wed. Fedde Reins 5 weeverinne gering 015-01-0 3 0 90
Frans Goitjens 1 grofsmid geringh cu. 015-01-0 3 0 2
Gerrit Jansen 2 wever cu. 015-01-0 2 0 23
Gijsbert Gerrits 4 trekschipper geringh cu. 015-01-0 3 0 66
Ype Heeres 7 turfdraeger geringh cu. 015-01-0 3 0 120
Jan Harmens 3 blauverwersknegt cu. 015-01-0 3 0 53
Jan Hendriks 3 weever reedelijk cu. 015-01-0 2 0 47
Jan Jansen de Boer 3 soutdraeger gemeen 015-01-0 3 0 54
Jan Willems 3 weever bestaet maetigh cu. 015-01-0 3 0 45
Oepke Claases 7 briefbesteller geringh 015-01-0 3 0 126
Pieter Dani?ls 5 winkelier en paruikmaker cu. 015-01-0 2 0 99
Sybe Jilts 8 metselaer geringh cu. 015-01-0 2 0 140
wed. Sybe Pytters 3 nayster reedelijk 015-01-0 2 0 51
wed. Swaentje Fokkes 4 vroedvrouw maetigh 015-01-0 2 0 70
Eeltje Hotses 2 pannebackersknegt cu. 015-05-0 2 4 24
Foppe Pytters 2 blauwferwersknegt cu. 015-05-0 2 3 23
Govert Reinders 2 koemelker gering cu. 015-05-0 4 3 24
Harmen Alberts 2 kooltjers cu. 015-05-0 2 3 25
Hendrik Jansen 3 soutdraeger maetigh cu. 015-05-0 3 2 51
Ype Durks 2 matroos cu. 015-05-0 4 0 21
Cornelis Fransen 3 weever maetigh cu. 015-05-0 3 2 53
Obbe Ypes 6 hoedemaeker, mr. 015-05-0 3 2 105
wed. Abbe Rinses 3 winkeltje, klein geringh 015-06-0 2 1 54
Beernt Harmens 3 weever bestaet taemelijk cu. 015-06-0 2 0 48
Douwe Alefs 8 houdtstaepeler maetigh cu. 015-06-0 2 1 139
Ernst Jansen 1 weever cu. 015-06-0 2 1 4
Foeke Johannes 5 gleybakkersknegt cu. 015-06-0 2 1 98
Frans Adams 4 weever gering cu. 015-06-0 2 1 65
Frans Hessels 4 schipper, Bolswerder cu. 015-06-0 2 1 69
Gerrit Gerrits 3 weever bestaet geringh cu. 015-06-0 2 1 47
Gerrit Hendriks 3 weever bestaet geringh 015-06-0 2 3 48
Gerryt Jansen 3 weever gemeen cu. 015-06-0 2 2 48
Gerrit Jansen 3 weever reedelijk cu. 015-06-0 2 1 47
Harmen Harmens 2 weever cu. 015-06-0 2 1 23
Harmen Jans 3 weever geringh bestaen cu. 015-06-0 2 2 46
Harmen Claesen 2 wever geringh bestaan cu. 015-06-0 2 1 22
Hendrik Beernts 3 weever maetigh cu. 015-06-0 2 1 48
Hendrik Dirks 5 scheepstimmerman, vaerd voor maetigh cu. 015-06-0 2 1 96
Hendrik Jansen 2 wever cu. 015-06-0 2 1 21
Heere Harmens 4 weever geringh cu. 015-06-0 2 1 72
Ysbrand Harmens 4 weeversknegt geringh cu. 015-06-0 2 1 63
Jan Gerryts 3 weever reedelijk cu. 015-06-0 2 1 47
Jan Jansen 3 bestaet reedelijk cu. 015-06-0 2 1 44
Jan Poppes 3 weever bestaet gemeen cu. 015-06-0 2 1 48
Jelger Hessels 3 koemelker gemeen cu. 015-06-0 2 1 52
Johan Jansen 2 matroos maetigh cu. 015-06-0 2 1 19
Joris Ottes 4 matroos geringh bestaen cu. 015-06-0 2 1 67
Claas Alberts 8 weever geringh cu. 015-06-0 2 1 151
Claas Dirks 8 weever bestaet geringh cu. 015-06-0 2 1 139
Lykle Reytses 5 ferwer, mr. gemeen cu. 015-06-0 2 1 84
Pieter Aukes 7 metselaer, mr. geringh cu. 015-06-0 2 1 122
Rein Feytes 3 weever bestaet gemeen cu. 015-06-0 2 1 50
Simon Claeses 5 stuirman, vaerend als cu. 015-06-0 2 1 81
Sytse Andries 3 turfdraeger reedelijk cu. 015-06-0 2 1 50
Steffen Gerrits 3 weever bestaet gemeen cu. 015-06-0 2 1 48
Steeven Hendriks 3 weever bestaet geringh cu. 015-06-0 2 1 46
Wybe Claeses 4 scheepstimmermansknegt cu. 015-06-0 2 1 60
Willem Nannings 3 weeversbaas bestaet wel cu. 015-06-0 2 1 47
Willem Willems 3 weever bestaet gemeen cu. 015-06-0 2 1 47
Jetse Ottes 4 vaerendspersoon als scheepstimmerman 015-08-0 1 2 70
Casper Caspers 4 weever gering cu. 015-08-0 2 0 64
Adam Goslings 3 metselaersknegt gemeen cu. 015-13-0 4 0 52
Age Cornelis 2 turf- en sakkedraeger cu. 015-13-0 4 0 30
Albert Janus 3 weever bestaet geringh cu. 015-13-0 4 0 41
Allert Krol 5 ruilbuiter gemeen cu. 015-13-0 4 0 89
Beernt Willems 3 matroos op 't Princejagt cu. 015-13-0 4 0 50
wed. Dirk Uilkes 5 spoelster bestaet geringh 015-13-0 4 0 81
Folkert Doekles 3 weever bestaet maetigh cu. 015-13-0 4 0 50
Haytse Wouters 3 weever reedelijk cu. 015-13-0 4 0 49
wed. Hendrik Harmens 5 bestaet seer gemeen 015-13-0 1 0 80
Jacob Ypes 2 scheepstimmerman cu. 015-13-0 2 0 33
Claas Scheltes 5 huistimmermansknegt cu. 015-13-0 4 0 87
wed. Pieter Wassenaer 6 geringh bestaen 015-13-0 4 0 106
hopman Haesenhoek 3 chirurgijn, mr. reedelijk 015-16-0 2 0 53
Albert Gerrits 3 weever bestaet reedelijk cu. 015-16-0 2 0 46
Arent Harmens 8 weever geringh 015-16-0 2 0 152
Bauke Cornelus 2 trekschipper cu. 015-16-0 2 0 27
Beernt Dirks 5 korfdraeger, mr. cu. 015-16-0 2 0 83
Beernt Harmens 4 weever bestaet geringh cu. 015-16-0 2 0 61
Dirk Jansen 6 metselaer, geweesen cu. 015-16-0 2 0 107
Douwe Ypkes 2 pannebackersknegt cu. 015-16-0 2 0 19
Fekke Joosten 4 weever bestaet maetigh cu. 015-16-0 2 0 77
Felten Gerrits 6 kuiper, mr. reedelijk cu. 015-16-0 2 0 108
Frans Jansen 4 weever gering cu. 015-16-0 2 0 62
Gerrit Steffens 4 weever geringh cu. 015-16-0 2 0 61
Harmen Dirks 4 weever bestaet maetigh cu. 015-16-0 2 0 66
Harmen Everts 3 bestaet taemelijk cu. 015-16-0 2 0 41
Hendrik Eijberts 5 weever bestaet gemeen cu. 015-16-0 2 0 92
Hendrik Gerrits 3 weever reedelijk cu. 015-16-0 2 0 50
Hendrik Hendriks 2 weever cu. 015-16-0 2 0 19
Hendrik Jansen 4 weever geringh cu. 015-16-0 2 0 67
Hendrik Jansen 3 weever reedelijk cu. 015-16-0 2 0 49
Hendrik Jansen 3 weever geringh bestaen cu. 015-16-0 2 4 39
Jan Alberts 3 weever bestaet geringh cu. 015-16-0 2 4 39
Jan Beernts 4 weever bestaet geringh cu. 015-16-0 2 0 66
Julianus Pieters 3 weever reedelijk cu. 015-16-0 2 0 45
Jurjen Fongers 4 scheepstimmerman cu. 015-16-0 2 0 67
Cornelius van Velsen 4 weever bestaet geringh cu. 015-16-0 2 0 56
Cornelis Pieters 3 weever bestaet geringh cu. 015-16-0 2 0 39
Lieuwe Sybes 4 bestaet maetigh cu. 015-16-0 2 0 78
Samuel Hendriks 1 grofsmid gering bestaen 015-16-0 2 0 10
Sipke Aedes 4 weever gering cu. 015-16-0 2 0 65
Augustinus Harmens 3 weever bestaet reedelijk cu. 015-17-0 2 2 52
Gerrit Jansen 3 weever reedelijk cu. 015-17-0 2 2 49
Yde Ydes 4 matroos cu. 015-17-0 2 2 57
Claas Harmens 4 weever gering cu. 015-17-0 2 2 65
Pytter Gerryts 4 schoenmaeker maetigh cu. 015-17-0 2 2 77
Pieter Hendriks 3 weever reedelijk wel cu. 015-17-0 2 2 50
Ritske Oenes 7 kuiper gering cu. 015-17-0 2 2 124
Ruird Pytters 3 keetwerker reedelijk cu. 015-17-0 2 2 51
Dirk Jansen 1 wever cu. 016-00-0 2 1 12
Harmen Harmens 1 weever cu. 016-00-0 2 1 12
wed. Trijntje Jans 2 blauferfster taemelijk 016-00-0 1 0 31
Willem Josephs 1 weever cu. 016-00-0 2 2 12
Broer Tjeerds 3 sakkedraeger reedelijk 016-01-0 1 1 53
Haentje Willems 2 baantjersknegt redelijk 016-01-0 1 1 22
Floris Pieters 5 weever bestaet gemeen cu. 016-05-0 2 3 88
Gerryt Jansen 3 weever bestaet geringh cu. 016-05-0 2 3 41
Hendrik Alberts 3 weever bestaet qeringh cu. 016-09-0 2 5 40
Schelte Sipkes 5 timmerman geringh cu. 016-09-0 2 5 97
Doede Sierks 2 boode van 't smal schippersgild cu. 016-11-0 2 0 34
wed. Grytje Heeremyt 5 stijffster bestaet maetigh 016-12-0 1 0 95
Barent Ysaaks 7 craemer joodsch, gering cu. 016-13-0 3 1 124
Lammert Andeles 2 scheepstimmerman cu. 016-13-0 3 1 31
Okke Doedes 1 turfdraeger cu. 016-13-0 3 1 6
Albert Jacobs 2 schuytschipper cu. 016-17-0 2 3 24
Haye Boeles 5 weever geringh cu. 016-17-0 3 3 92
Wypke Jans 4 beurtschipperskneght cu. 016-17-0 3 3 78
Bauke Jans 3 matroos redelijk cu. 017-00-0 2 0 54
Beernt Jansen 4 weever maetigh bestaen cu. 017-00-0 2 0 72
Beernt Jansen 3 weever maetigh cu. 017-00-0 2 0 49
Boote Gerbens 5 turfvoerder reedelijk cu. 017-00-0 2 0 93
Dirk Hendriks 2 weever cu. 017-00-0 2 0 32
Eeke Sjoerds 3 turfdraeger en geleybackersknegt reedelijk 017-00-0 1 0 55
Folkert Claeses 7 metselaer bestaet maetig 017-00-0 2 0 131
Frans Beernts 2 weever 017-00-0 2 0 26
Frans Pytters 6 turfdraeger maetigh cu. 017-00-0 2 0 115
Gatse Tjallings 3 koordewerker gemeen cu. 017-00-0 2 0 42
Gerrit Jansen 2 weever cu. 017-00-0 2 0 23
Grytjeen Tjieskjen Wassenaer 8 nayster bestaen maetigh 017-00-0 2 0 152
Harmen Gerrits 3 weever bestaet gemeen cu. 017-00-0 2 0 49
Hendrik Tijssen 1 scheepstimmerman cu. 017-00-0 2 0 15
Hendrik Zacharias 6 weever gemeen cu. 017-00-0 2 0 111
Jaye Tjallings 5 wolkammersknegt en schoenmaekersknegt met sijn broeder 017-00-0 2 0 83
Jacob Jarigs 4 weever bestaet gemeen cu. 017-00-0 2 0 67
Jan Rients 4 weever bestaet geringh cu. 017-00-0 2 0 64
Jelmer Gerbens 6 trekschipper gerinh cu. 017-00-0 2 0 113
Jouke Douwes 6 schoenmaeker, mr. geringh cu. 017-00-0 2 0 103
Lieuwe Everts 5 cooperslaeger, mr. gering cu. 017-00-0 2 0 81
Neeltje Greolds 7 stadsvroedvrouw maetigh 017-00-0 1 0 129
Otte Aukes 1 beurtschipper, old 017-00-0 1 0 11
wed. Otte Johannes 3 winkeltje bestaet wel 017-00-0 1 0 55
Reyn Jansen 6 leerloyersknegt gemeen 017-00-0 2 0 114
Symon Douwes 2 matroos op 't Princejagt 017-00-0 1 2 32
Sierk Cornelis 6 schoenmaeker, mr. 017-00-0 1 0 111
Tjeerd Sandstra 2 turfdraeger cu. 017-00-0 2 0 30
Tjeerd Cornelis 5 timmerman gemeen cu. 017-00-0 2 0 81
Wybe Doekles 5 schuitschipper gemeen cu. 017-00-0 2 0 96
Ype Feykes 2 geen bedrijf, bestaet wel 017-04-0 1 0 26
old burgemeester J. van der Form 7 collecteur van 't re?el cu. 017-05-0 4 1 126
Doitse Anis 4 scheepstimmerman cu. 017-05-0 4 1 78
Feyte Tjommes 3 scheepstimmerman cu. 017-05-0 4 1 54
Floris Ydes 8 stadstimmerknegt cu. 017-05-0 4 1 145
Geert Harmens 4 weever geringh cu. 017-05-0 4 1 76
Hans Mensis 3 cooltjer bestaet geringh cu. 017-05-0 4 1 54
Harmen van Vlie 1 glaesemaeker, mr. gemeen 017-05-0 4 1 9
Klaas Sybrens 1 suikerbackersknegt cu. 017-05-0 4 1 13
Coenraad Beernts 3 weever bestaet gemeen cu. 017-05-0 4 1 48
Minne Feddes 2 arbeyder cu. 017-05-0 2 1 34
Taeke Cornelis 7 korfmaeker gering cu. 017-05-0 4 1 118
wed. Berber Haentjes 4 gering bestaen 017-06-0 3 0 64
Beernt Jansen 5 weever bestaet gemeen cu. 017-06-0 3 0 91
Geert Rijnje 8 matroos maetigh cu. 017-06-0 3 0 141
Gerrit Gerrits 2 weever cu. 017-06-0 3 0 29
Gerrit Harmens 4 weever bestaet geringh cu. 017-06-0 3 0 66
Gerryt Harmens 3 bestaet maetigh cu. 017-06-0 3 0 45
Harmen Visser 8 weever bestaet matigh cu. 017-06-0 3 0 148
Hendrik Baltus 8 matroos bestaet geringh cu. 017-06-0 3 0 149
wed. Jan Hendriks 2 bestaet seer geringh 017-06-0 3 0 36
Jelle Hayes 8 schoenmaeker, mr. cu. 017-06-0 3 0 143
Poulus Jansen 3 matroos cu. 017-06-0 3 0 52
Pieter Bokkes 5 arbeyder sober cu. 017-06-0 3 0 86
Sybe Lieuwes 4 arbeyder gering cu. 017-06-0 3 0 78
Theunis Remmerts 1 matroos cu. 017-06-0 3 0 17
Thijs Ulbes 1 modderleyker cu. 017-06-0 3 0 11
wed. Tjerk Andrys 8 winkeltje geringh 017-06-0 3 0 134
Arjen Arjens 8 matroos op 't Princejagt cu. 017-08-0 2 1 147
Douwe Hendriks 8 weeversknegt maetigh cu. 017-08-0 2 1 137
Gerrit Claeses 5 scheepstimmerman cu. 017-08-0 2 1 83
Hendrik Jacobs 1 turfdraeger en winkelier cu. 017-08-0 2 1 12
Jacob Folkerts 7 slotmaeker, mr. maetigh cu. 017-08-0 2 1 118
Jan Wax 7 bakker, mr. gemeen cu. 017-08-0 2 1 131
Jan Harmens 5 kuiper reedelijk cu. 017-08-0 2 1 96
Jan Hendriks 4 weever gering cu. 017-08-0 2 1 60
Jan Caspers 2 weever cu. 017-08-0 2 1 29
wed. Jocchum Stellingwerf 8 bestaet geringh 017-08-0 2 1 150
Johannes Andrys 8 weever bestaet maetigh cu. 017-08-0 2 1 140
Jurjen Jansen 7 turfdraeger maetigh cu. 017-08-0 2 1 119
Claas Jansen 3 kan just sijn kost winnen cu. 017-08-0 2 1 40
Lourens Claesen 7 vleeshouwer, mr. gering cu. 017-08-0 2 1 130
Pieter Eelkes 4 timmermansknegt sober cu. 017-08-0 2 1 60
Pieter Claesen 4 weever gering cu. 017-08-0 2 1 65
Pytter Wytzes 7 kladferwersknegt gemeen cu. 017-08-0 2 1 130
Theunis Block 7 coopman gemeen cu. 017-08-0 2 1 131
Wybe Taekes 8 matroos op 't Princejagt cu. 017-08-0 2 1 142
Bouwe Claeses 2 timmermansknegt cu. 017-09-0 2 3 29
Philippus Ysaaks 7 coopman bestaet geringh cu. 017-09-0 2 3 121
Harmanus Sladoo 7 castmaeker gemeen cu. 017-09-0 2 3 125
Hendrik Dani?ls 5 turfdrager geringh cu. 017-09-0 2 3 91
Jelle Gerryts 8 weever bestaet gemeen cu. 017-09-0 2 3 136
Johannes Jansen 4 kuiper gering cu. 017-09-0 2 3 58
Anthoni Reukens 6 weever gemeen 017-13-0 4 2 110
Arent Steevens 2 bontweever, mr. cu. 017-13-0 2 2 21
Adriaenus Swart 5 matroos bestaet gemeen 017-13-0 2 2 85
Auke Ottes 7 matroos op 't admiraliteytsjagt gemeen cu. 017-13-0 2 2 130
Beernt Harmens 4 weever seer gering cu. 017-13-0 2 2 65
Bonne Theunis 5 matroos bestaet geringh cu. 017-13-0 2 2 93
Broer Wybrens 4 timmermansknegt geringh cu. 017-13-0 2 2 67
Dirk Claesen 3 weever bestaet geringh cu. 017-13-0 3 1 46
Ewert Willems 3 weever bestaet geringh cu. 017-13-0 2 3 46
Feyke Sjoerds 3 scheepstimmerman, klein winkeltje cu. 017-13-0 2 2 40
Freerk Lucas 5 weever reedelijk cu. 017-13-0 2 2 89
Gerrit Harmens 8 weever bestaet geringh cu. 017-13-0 2 2 145
Gerrit Harmens 4 weever soober cu. 017-13-0 2 2 60
Harmen Beernts 4 weever gering cu. 017-13-0 2 2 67
Harmen Harmens 5 weever gering cu. 017-13-0 2 2 90
Hendrik van Beemen 7 paruikmaeker geringh cu. 017-13-0 2 2 128
Hendrik Beernts 3 weever reedelijk cu. 017-13-0 2 2 50
Hendrik Gerrits 3 weever bestaet maetigh cu. 017-13-0 2 2 49
Hendrik Harmens 2 setschipper cu. 017-13-0 2 2 31
Hendrik Hendriks 4 weever geringh cu. 017-13-0 2 2 74
Ynte Sybrens 7 winkeltje, klein geringh 017-13-0 2 2 128
Jacob Jansen 5 weever bestaet gemeen cu. 017-13-0 2 2 96
Jan Withuys 3 weever gering cu. 017-13-0 2 2 40
Jan Arents 3 weever bestaet reedelijk cu. 017-13-0 2 2 47
Jan Beernts 8 weever bestaet geringh cu.. 017-13-0 2 2 143
Jan Gerryts 3 weever redelijk cu. 017-13-0 2 3 46
Jan Gerrits 3 weever reedelijk cu. 017-13-0 2 2 45
Jan Hendriks 4 weever gering cu. 017-13-0 2 2 71
Jan Hendriks 4 weever gering cu. 017-13-0 2 2 67
Jan Roelofs 4 weever bestaet geringh cu. 017-13-0 2 2 66
Coenraad Vonck 8 kock op de legger cu. 017-13-0 3 1 147
Marten Martens 5 weever gemeen cu. 017-13-0 2 2 92
Pieter Dirks 1 schoenmaeker, mr. gemeen cu. 017-13-0 2 2 17
Pytter Johannes 3 ruilbuiter geringh 017-13-0 2 2 38
Pytter Pytters 6 matroos op 't Princejagt cu. 017-13-0 2 2 116
Sybe Simons 1 matroos cu. 017-13-0 2 2 7
Wybe Wybrens 8 gleybakkersknegt cu. 017-13-0 2 0 152
Hinke Dreyer 2 renteniersche taemelijk 017-14-0 1 0 24
Jan Huiselaer 8 constapel op de legger cu. 017-16-0 3 0 147
Alexander Kemmer 7 boekverkooper geringh cu. 017-17-0 3 1 119
Baernt Gerrits 3 weever bestaet maetigh cu. 017-17-0 2 4 50
Christoffel Christiaens 5 weever bestaet geringh cu. 017-17-0 3 1 91
Harmen Jansen 3 weever gering bestaen cu. 017-17-0 2 4 39
Cornelis Lautenbach 6 schoenmaeker, mr. cu. 017-17-0 3 1 108
Andries Jansen 2 turfvaarder cu. 018-00-0 2 0 28
Foeke Claeses 1 vaerendspersoon en timmerman cu. 018-00-0 2 0 8
Foppe Dirks 6 winkeltje geringh cu. 018-00-0 2 0 112
Hibbe Gabbes 7 scheepstimmerman cu. 018-00-0 2 0 124
Heere Meyles 2 blauwferwersknegt cu. 018-00-0 2 0 28
Heere Pytters 8 sleefmaeker geringh cu. 018-00-0 3 1 150
Jan Alberts 8 matroos op 't admiraliteytsjagt maetigh cu. 018-00-0 4 2 135
Jan Doekes 1 scheepstimmerman gemeen 018-00-0 1 0 10
Jan Willems 1 scheepstimmerman 018-00-0 1 0 12
Johannes Harings 8 trompetter op 't admiraliteytsjagt bestaet van sijn bedieninge 018-00-0 1 0 149
wed. Johannes Ypes 2 winkeliersche 018-00-0 1 0 28
Claas Swerus 8 boekbinder maetigh 018-00-0 1 0 134
Oeds Gijsbert 6 weever bestaet wel cu. 018-00-0 2 0 104
Okke Hessels 8 vaerendpersoon geringh cu. 018-00-0 3 1 150
Pytter Louws 8 weever bestaet geringh cu. 018-00-0 2 4 137
Remmert Theunis 1 scheepstimmerman, vaert voor cu. 018-00-0 2 1 10
Sipke Sybrens 1 weever cu. 018-00-0 2 2 13
Sjoerd Arjens 8 metselaer, mr. maetigh 018-00-0 2 0 138
Wybren Hessels 1 pannebackersknegt, mr. cu. 018-00-0 2 1 4
Christiaen Bessingh 7 kleermaeker maetigh cu. 018-01-0 2 0 125
Christiaen Temmer 5 paruikemaeker, mr. cu. 018-01-0 2 0 95
Dirk Dirks 4 weever geringh bestaen cu. 018-01-0 2 0 73
Dirk Pytters 5 trekschipper gemeen cu. 018-01-0 2 0 86
Eeltje Pieters 8 stuirman maetigh cu. 018-01-0 2 0 154
Hans Jansen 6 gleybakkersknegt gemeen 018-01-0 2 0 114
Harmen Jansen Braemers 4 weever gering 018-01-0 1 3 72
Hendrik Jansen 8 sjouwer bestaet maetigh cu. 018-01-0 2 0 136
Heere Heeres 1 metselaar, mr. reedelijk cu. 018-01-0 2 0 14
Yde de Groot 7 schuitschipper geringh cu. 018-01-0 2 0 128
Ype Zijes 1 baantjersknegt, mr. 018-01-0 2 0 14
Jacob Sybes 5 timmerman gemeen cu. 018-01-0 2 0 88
Jan Bakker 7 sonder bedrijff gering cu. 018-01-0 2 0 131
Jan van Blessum 4 timmermansknegt geringh cu. 018-01-0 2 6 69
Jan de Boer 3 turfdraeger redelijk 018-01-0 2 0 41
Jan Broers 4 sackedraeger maetigh cu. 018-01-0 2 0 68
Jan Jansen 7 schoenmaeker, mr. cu. 018-01-0 2 0 118
Jocchum Zacharias 7 hoedemaeker geringh 018-01-0 2 0 129
Claas Ottes 1 geringh bestaen cu. 018-01-0 2 0 11
wed. Lieuwe Huberts 6 turfmeetster goed bestaen 018-01-0 2 0 105
Robijn Cornelis 5 sleefmaeker, mr. redelijk cu. 018-01-0 2 0 93
Ruird Jansen 4 weever bestaet maetigh cu. 018-01-0 2 0 78
wed. Sierk Folkerts 1 winkelneeringe gemeen 018-01-0 2 0 10
Sytse Hessels 7 vleeshouwer, mr. geringh cu. 018-01-0 2 0 120
Tjerk IJsenbeek 4 timmerman gemeen cu. 018-01-0 2 0 56
Tjerk Lolkes 3 sakkedraeger reedelijk 018-01-0 2 0 55
Trijntie Edsges 8 winkeltje bestaet geringh 018-01-0 2 0 134
Trijntje Ulbes 6 nayster en suster, bestaet maetigh 018-01-0 2 0 115
Wyger Dirks 8 stuirman maetig cu. 018-01-0 2 0 145
Freerk Johannes 5 matroos gemeen bestaen cu. 018-03-0 2 1 93
Hendrik Duman 2 suikerbakkersknegt cu. 018-03-0 2 1 30
Hendrik Stiphout 2 weever cu. 018-03-0 2 1 22
Hendrik Jansen 3 weever bestaet maetigh cu. 018-03-0 2 1 45
Jan Annes 4 turfdraeger geringh cu. 018-03-0 2 1 66
Jan Beernts 3 weever bestaet maetigh cu. 018-03-0 2 1 45
Jan Hendriks Boekholt 3 weever bestaet maetigh cu. 018-03-0 2 1 41
Reynder Jansen 3 weever maetigh cu. 018-03-0 2 1 41
Jan Wybrens 5 kleermaeker, mr. 018-04-0 1 0 98
Dirk Alberts 5 weever bestaet geringh cu. 018-05-0 3 2 86
Frans Beernts 3 weever bestaet gemeen cu. 018-05-0 3 2 45
Willem Gerrits 5 brouwersknegt gemeen 018-05-0 3 2 94
Wouter Hessel 1 metselaer geringh cu. 018-06-0 2 1 7
wed. Albert Joukes 8 winkeltje maetigh 018-09-0 1 1 137
Christiaen Gerrits 3 weever seer geringh cu. 018-09-0 3 4 44
Hendrik de Wit 4 weever bestaet geringh cu. 018-09-0 3 4 65
Jan Zacharias 4 schoolmeester geringh cu. 018-09-0 3 4 65
Pieter Claesen 2 weever cu. 018-09-0 3 4 20
wed. Gerben Aukes 5 van gemeen bestaen 018-13-0 4 0 97
Ype Broers 4 sakkedraeger maetigh cu. 018-13-0 4 0 56
Jan Pieters 3 winkelier gemeen cu. 018-13-0 4 0 54
R. Swart 7 clercq ter secretarye 018-16-0 2 0 125
Abel Dirks 5 schoenmaeker, mr. 018-16-0 2 0 84
Dirk Jacobs 5 sleefmaeker, mr. reedelijk cu. 018-16-0 2 0 95
Gerben Gerryts 4 waegenmaeker maetigh cu. 018-16-0 2 0 70
Gerryt Jurjens 3 bestaet maetigh cu. 018-16-0 2 0 40
Haye Keympes 5 bierdraeger gemeen cu. 018-16-0 2 0 91
Harmen Hendriks 2 weever cu. 018-16-0 2 0 27
Jan Kuik 5 bakker, mr. soober cu. 018-16-0 2 0 95
Rinse Pytters 4 scheepstimmerman cu. 018-16-0 2 0 77
Rinse Tjepkes 5 stalknegt van Vosma cu. 018-16-0 2 0 84
Sybren Sipkes 2 wever geringh 018-16-0 2 0 22
Willem Anthoni 5 weever bestaet geringh cu. 018-16-0 2 0 85
Abe Lenses 2 ruilerbuiter cu. 018-17-0 2 4 26
Frans Mathijssen 4 weever bestaet geringh cu. 018-17-0 4 2 75
Harmen Jansen 2 bontwever bestaet sober cu. 018-17-0 4 2 21
Hendrik Hendriks 8 weever gering cu. 018-17-0 4 2 138
Jacobus Pytters 4 molenmaekersknegt cu. 018-17-0 4 2 77
Johannes van Zeyst 5 toornblaeser gemeen cu. 018-17-0 4 2 84
Tytte Hendriks 3 zoutkeet, werken in cu. 018-17-0 4 2 53
Wyger Jarigs 5 weever bestaet geringh cu. 018-17-0 4 2 81
Wopke Jansen 1 pottebackersknegt cu. 018-17-0 4 2 13
wed. burgemeester van Sloten 5 018-19-0 1 0 84
Yske Klaeses 7 scheeps- en huistimmerman maetigh bestaen 018-19-0 1 0 128
Jacob Harmens 6 rentenier 018-19-0 1 0 101
wed. Claas Haukema 1 winkelierse bestaet wel 018-19-0 1 0 9
wed. Pieter Gosses 6 renteniersche gemeen 018-19-0 1 0 109
Zeelis Sijl 1 rentenier welgesteld 018-19-0 1 0 17
Freerk Wybrens 4 weever bestaet geringh cu. 019-00-0 2 0 76
Beernt Beernts 2 weever, mr. cu. 019-01-0 2 1 22
Evert Jansen 4 ijsersmid gering cu. 019-01-0 2 4 63
Gerrit Gerrits 4 weever gering cu. 019-01-0 2 4 61
Jan Gerrits 3 weever maetigh cu. 019-01-0 2 1 40
Jan Hendriks 6 chirurgijn, mr. gemeen cu. 019-01-0 2 1 106
Jurjen Jansen 3 geringh bestaen cu. 019-01-0 2 1 40
Claas Harmens 2 weever 019-01-0 2 1 27
Luitjen Pytters 8 ijsersmid geringh cu. 019-01-0 2 1 141
Pytter Hylkes 8 timmerman maetigh cu. 019-01-0 2 1 150
Simon Sjoerds 4 scheepstimmerman gering cu. 019-01-0 2 1 74
Sytse Gerrits 2 onderbaes op een panwerk 019-01-0 2 1 19
Tjebbe Heerkes 3 kuiper, mr. gemeen cu. 019-01-0 2 1 54
Jan Pieters Oldaen 1 voor de suikerrafineerderije, voor knegt en meyd 019-04-0 2 0 9
vroedsman Klinckhaemer 7 kalkverkooper cu. 019-05-0 5 0 123
Hendrik Merkus 2 weever cu. 019-05-0 5 0 30
Horatius van Seyst 8 weever bestaet geringh cu. 019-05-0 5 0 153
Jacob Lourens 1 winkelier geringh cu. 019-05-0 5 0 17
Johannes Hendriks 1 stokersknegt cu. 019-05-0 5 0 6
wed. Pytter Pyters 4 spoelster gering 019-05-0 5 0 67
Theunis Wouters 4 turfdraeger geringh 019-05-0 1 2 62
Beernt Hendriks 3 weever bestaet reedelijk cu. 019-08-0 3 0 49
Beernt Lammerts 3 bestaet reedelijk 019-08-0 3 0 47
wed. Dirk Annes 1 costerinne van de doopsgesinde gemeente 019-08-0 3 0 16
Fedrik Allerts 8 kooldraeger gering 019-08-0 3 0 145
Gerrit Jansen 4 weever bestaet maetigh cu. 019-08-0 3 0 75
Gijsbert Johannes 1 leertouwer reedelijk cu. 019-08-0 3 0 14
Harmen Gerrits 5 weever bestaet gemeen cu. 019-08-0 3 0 89
Hendrik Claever 3 winkeltje, klein cu. 019-08-0 3 0 54
Hendrik Alberts 4 weever gemeen cu. 019-08-0 3 0 64
Jan Wouters 4 weever geringh cu. 019-08-0 3 0 60
Sipke Cornelis 6 boomwagter geringh cu. 019-08-0 3 0 101
Sjoerd Rommerts 4 pannebackersknegt, mr. cu. 019-08-0 3 0 72
Taeke Jelles 4 weever geringh cu. 019-08-0 3 0 73
Willem Claesen 5 winkelier gemeen cu. 019-08-0 3 0 93
Dirk Lourens 2 koopmanskneght cu. 019-13-0 3 1 33
Ewout Franck 4 hovenier bestaet geringh cu. 019-13-0 3 1 68
Harrit Eeuwes 5 turfdraeger maetigh cu. 019-13-0 3 1 91
Hendrik Willems 6 weever reedelijk 019-13-0 3 1 112
Jan Egberts 1 pannebackersknegt, mr. 019-13-0 3 1 3
Johannes Gerryts 4 pannebackerskneght, mr. cu. 019-13-0 3 1 72
Claes Ydes Wijngaerden 5 schoolmeester gemeen cu. 019-13-0 3 1 84
Leendert Jansen 2 weever cu. 019-13-0 3 1 24
Tytte Jans 6 stuirman, vaerd voor cu. 019-13-0 3 1 113
Pieter Gerardus 1 metselaar, mr. en een klein winkeltje cu. 019-14-0 2 0 1
wed. Hans Jetses 3 backerinne just haer cost 019-15-0 1 2 48
Haytse Wybrens 4 wever bestaet geringh cu. 019-17-0 4 0 66
Harmen Jansen 4 weever gering cu. 019-17-0 3 3 62
Jan Sybrens 6 adsistent bestaet geringh cu. 019-17-0 4 0 103
Miechiel Rienks 7 bierdraeger geringh cu. 019-17-0 3 3 121
Willem Jansen 5 weever gemeen cu. 019-17-0 4 0 89
wed. Anthoni Gerardi 2 bestaet redelijk wel 020-00-0 2 0 33
Bauke Reinders 2 modderleyker cu. 020-00-0 3 0 34
Gerrit Jacobs 5 turfdraeger maetigh cu. 020-00-0 2 1 94
Gerrit Pytters 1 gleijbakkersknegt gemeen cu. 020-00-0 4 0 5
Harmen Jansen 4 weever gering cu. 020-00-0 2 3 72
Heere Ruurds 8 scheepstimmerman cu. 020-00-0 5 0 137
wed. Jacob Wiersma 8 bakkerinne geringh 020-00-0 3 0 135
Jan Wiglinghuisen 4 wijnsteekersknegt cu. 020-00-0 2 3 69
Jan Arents 3 weever bestaet geringh cu. 020-00-0 2 3 43
Jan Everts 2 weever cu. 020-00-0 2 3 37
Jan Claesen 1 weever cu. 020-00-0 2 3 15
Johannes Freerks 8 scheepstimmermansknegt cu. 020-00-0 2 3 137
Claas Jacobs 1 turfdraeger cu. 020-00-0 4 1 7
Leendert Luitjens 8 ijsersmid geringh cu. 020-00-0 4 0 135
Pytter Luikas 8 ijsersmid geringh cu. 020-00-0 2 3 141
Syble Hayes 8 stuirman, vaert voor cu. 020-00-0 4 1 141
wed. Symon Fokkes 8 sonder bedrijff maetigh 020-00-0 1 0 134
Simon Meyles 2 molenaar, mr. maetigh cu. 020-00-0 2 3 22
Taewis Jacobs 2 bakkersknegt cu. 020-00-0 2 0 28
Thijs Nanninghs 5 vaerendspersoon gemeen cu. 020-00-0 2 3 95
Tjalling Jansen 1 schoenlapper cu. 020-00-0 2 0 3
Uilke Meelis 4 waegenaer geringh cu. 020-00-0 2 3 59
Wiltje Ages 0 arbeyder gemeen cu. 020-00-0 2 3 155
Beernt Jansen 2 wever bestaet maetigh cu. 020-01-0 2 2 29
Beernt Jansen 3 weever, mr. maetigh 020-01-0 1 5 38
Gerryt Gerrits 1 schoenmaeker, mr. gemeen cu. 020-01-0 2 2 10
Heere Wybrens 2 waterhaelder voor een zoutkeet cu. 020-01-0 2 2 37
Jacob Jelles 3 slotmaeker, mr. maetigh cu. 020-01-0 2 2 93
Jan Gerrits 3 weever, mr. gemeen 020-01-0 2 2 39
Claas Norel 2 timmerman, mr. geringh cu. 020-01-0 2 2 25
Sjouke Geerts 6 kooltjer bestaet gemeen cu. 020-01-0 2 2 112
wed. Aukjen Baukes 6 arbeydster gemeen 020-03-0 3 0 106
Beernt Beernts 2 weever cu. 020-03-0 3 0 27
Harmen Gerrits 2 weever cu. 020-03-0 3 0 30
Jacob Poppes 2 turfvoerder cu. 020-03-0 3 0 30
Jacob Wybrens 2 arbeyder cu. 020-03-0 3 0 22
Johan Johannes 3 weever cu. 020-03-0 3 0 42
Oene Fokkes 2 weever cu. 020-03-0 3 0 29
Evert Jansen 3 weever maetigh cu. 020-05-0 4 1 45
Lammert Sybrens 5 scheepstimmerknegt cu. 020-05-0 4 1 98
Jacob Tjerks 1 soutdraeger cu. 020-08-0 2 1 15
Jan Harmens 4 blauferver, mr. maetig cu. 020-08-0 2 1 70
Cornelis Block 1 glaesemaeker, mr. gering cu. 020-08-0 2 0 2
Reynder Jansen 6 metselaer maetigh 020-08-0 2 1 110
Andle Bonnes 8 stuirman bestaet matigh cu. 020-09-0 4 3 148
Beernt Hendriks 5 weever bestaet maetigh cu. 020-09-0 2 0 88
Dirk Jacobs 1 kladschilder cu. 020-09-0 4 3 2
Ellert Jansen 6 timmerman, mr. maetigh cu. 020-09-0 2 0 116
Evert Poulus 5 riedmaeker bestaet wel cu. 020-09-0 2 0 89
wed. Frans Zeeman 4 sonder bedrijf 020-09-0 2 0 76
Hendrik Dirks 4 ijsersmid, mr. reedelijk cu. 020-09-0 2 0 77
Jan Wijngaerden 5 kleermaeker, mr. maetigh cu. 020-09-0 2 0 95
wed. Jan Jacobs 2 smidswinkel, houdende een 020-09-0 4 3 32
Jelle Jocchums 2 scheepstimmerman cu. 020-09-0 4 3 24
Johannes Jansen 1 bierdraeger cu. 020-09-0 2 0 16
Jurjen Everts 4 pannebakkersknegt cu. 020-09-0 4 3 71
Lolle Heyns 4 blauferversknegt maetigh cu. 020-09-0 2 0 69
Regt Symons 4 vaerendspersoon geringh cu. 020-09-0 4 3 68
Sible Lodewijks 2 wever cu. 020-09-0 2 0 36
Sent Ypes 4 haerweever, mr. maetigh cu. 020-09-0 2 0 64
Sjoerd Harmens 1 schoenmaeker, mr. cu. 020-09-0 2 0 1
Theunis Dirks 5 verkenslaeger gemeen cu. 020-09-0 2 0 97
Tymon Jacobs 8 matroos op 't admiraliteyts jagt maetigh cu. 020-09-0 2 0 146
Harmen Beernts 4 weever gering cu. 020-10-0 3 2 64
burgemeester Tobes 2 020-12-0 1 0 35
Douwe Jacobs 6 rentenier gemeen 020-12-0 1 0 104
Gerlof Wygers 7 wolkammersknegt 020-12-0 1 0 130
wed. Helena Kuik 8 bestaet maetigh 020-12-0 1 0 150
Alle Jacobs 2 ijsersmid, mr. cu. 020-17-0 5 1 30
Douwe Arjens 1 scheepstimmermansknegt cu. 020-17-0 5 1 6
Gerrit Aarents 5 weever bestaet gemeen cu. 020-17-0 2 4 91
Harmen Arents 2 weever cu. 020-17-0 5 1 26
Hendrik Cornelis 8 timmerman, mr. cu. 020-17-0 5 1 148
Jan Blom 4 weever gering cu. 020-17-0 5 1 61
wed. Pieter Reynders 8 nayster bestaet geringh 020-17-0 5 1 152
Bauke Jilts 2 winkelier en weever cu. 021-00-0 2 1 29
Age Jacobs 4 winkelier maetigh cu. 021-01-0 3 0 58
Auke Claeses 4 bierdraeger geringh cu. 021-01-0 3 0 57
Beernt Beernts Loman 4 weever reedelijk cu. 021-01-0 3 0 62
wed. Haringh Claeses 8 sonder bedrijff maetigh 021-01-0 3 0 138
Jan Gerrits 4 weever gering cu. 021-01-0 3 0 62
Cornelis Annes 5 weever bestaet reedelijk cu. 021-01-0 3 0 89
Jan Harmens 5 schoolmeester maetigh 021-04-0 2 0 96
Harmen Hendriks 3 weever bestaet taemelijk cu. 021-05-0 2 2 49
Wyger Alberts 6 scheepstimmermansknegt cu. 021-05-0 2 2 104
Wopke Aedsgers 5 matroos op 't admiraliteytsjagt bestaet gemeen cu. 021-05-0 2 2 87
Heere Hoytes 5 turfvoerder gemeen cu. 021-09-0 4 1 87
Hille Claeses 5 turfdraeger gemeen cu. 021-09-0 4 1 81
Eerk Jansen 6 blauferwersknegt cu. 021-13-0 4 0 111
Foeke Feddes 0 koemelker maetigh cu. 021-13-0 4 0 155
Pieter Jacobs 1 weever cu. 021-13-0 4 0 10
Tjeerd Oebles 3 weever redelijk cu. 021-13-0 4 0 47
Geert Gerrits 7 coopman maetigh cu. 021-15-0 2 1 118
Hendrik Fransen 3 timmerman, mr. maetigh cu. 021-15-0 2 1 39
Pytter Reynders 5 timmerman gemeen cu. 021-15-0 2 1 82
Jan Harmens 5 weever geringh cu. 021-17-0 4 2 92
Gerrit Geerts 5 scheepstimmerman cu. 022-00-0 2 3 93
Hendrik Heermans 2 bestaen reedelijk cu. 022-00-0 2 1 28
Heere Gerbens 2 stalman cu. 022-00-0 3 0 29
Jan Holkes 8 scheepstimmerman cu. 022-00-0 2 1 138
Jan Ottes 4 weever maetig 022-00-0 2 0 62
Joost Hendrix 1 weever bestaet wel 022-00-0 1 1 14
Wybe Dirks 1 backer, mr. gemeen cu. 022-00-0 2 1 9
wed. Aeltje Harmens 6 en Hendrik Hendriks, van suinigh bestaen 022-01-0 2 4 105
Binjamin Levi 5 hoedschoenmaeker cu. 022-01-0 2 4 80
wed. Jan Scheltema 6 renteniersche 022-01-0 1 0 103
Jan Jansen 3 weever reedelijk cu. 022-01-0 3 1 47
Jan Sybrens 7 schoenmaeker, mr. maetigh cu. 022-01-0 2 4 120
Dirk Hessels 4 kooperslaeger gering cu. 022-03-0 2 2 58
Douwe Gabbes 2 timmerman, mr. en winkelier cu. 022-03-0 2 2 37
Jan Symons 1 metselaer maetig cu. 022-03-0 2 2 15
Pieter Scheltema 4 weeversbaes geringh 022-03-0 2 2 71
Tjerk Jans 1 steenvoerder gemeen cu. 022-03-0 2 2 5
wed. Dirk Hugens 7 winkeliersche maetigh 022-05-0 1 0 119
Jacob Willems 7 castmaeker maetigh 022-05-0 1 0 127
wed. Pyttje Jans 6 renteniersche 022-05-0 1 0 104
wed. Rinske Jans 6 bestaet reedelijk wel 022-05-0 1 0 108
Teuntje Feykes 6 renteniersche 022-05-0 1 0 104
Ruird Robijns 8 sonder bedrijff gering cu. 022-08-0 3 0 142
Sybrand Taekes 8 schipper maetigh cu. 022-08-0 3 0 140
Hendrik Reidhorst 4 bestaet maetigh cu. 022-09-0 5 2 57
Jan Jocchums 4 arbeyder gering cu. 022-09-0 5 2 60
Albert Jansen Kalkman 3 rentenier gemeen 022-11-0 2 0 51
Aris Dreyer 7 stoeldrayer maetig cu. 022-11-0 2 0 128
Bauke Martens 6 schoenmaeker, mr. 022-11-0 2 0 113
Beert Brouwer 4 winkelier gemeen 022-11-0 2 0 58
Eelke Jelles 2 timmerman, mr. reedelijk 022-11-0 2 0 20
Philippus Bos 4 maetig bestaen cu. 022-11-0 2 0 72
Gerben Pytters 4 bestaet maetigh wel cu. 022-11-0 2 0 57
Harmen Hessels 5 boekebinder, mr. reedelijk cu. 022-11-0 2 0 82
Heyn Freerks 5 timmerman reedelijk cu. 022-11-0 2 0 86
Hendrik Cornelis 2 rentenier reedelijk cu. 022-11-0 2 0 20
Yttje Hessels 7 winkelierse maetigh 022-11-0 2 0 120
Jacobus Reeman 4 trompetter Princejagt 022-11-0 2 0 79
Jan Peima 5 gerechtsboode reedelijk 022-11-0 2 0 94
wed. Jan Schonebeecq 5 bestaet reedelijk 022-11-0 2 0 85
Jan Claeses 5 winkelier en schoenmaker cu. 022-11-0 2 0 86
Jan Sybes 2 trekschipper 022-11-0 2 0 32
Meynte Brouwer 6 pannebakker, mr. geringh cu. 022-11-0 2 0 109
Pieter R. van Arum 1 coopmansschrijver cu. 022-11-0 2 0 2
Pytter Alberts 6 sleefmaeker gemeen cu. 022-11-0 2 0 104
Pieter Jocchums 5 vaerendspersoon gemeen cu. 022-11-0 2 0 85
Wytse Cornelus 5 pottebacker gemeen cu. 022-11-0 2 0 98
Jan Bierma 4 cantoorknegt gemeen cu. 022-13-0 3 4 77
Douwe Lieuwes 7 wagenmaeker en stads aschkarreman cu. 022-14-0 2 3 123
Cornelis Hendriks 4 ijsersmid, mr. maetigh cu. 022-14-0 2 3 75
Sikke Builart 6 beurtschipper geringh cu. 022-14-0 2 3 107
Wessel Gerrits 3 weever bestaet gemeen cu. 022-14-0 2 3 41
wed. Grytje Wygers 0 bleekersche geringh 022-17-0 6 0 155
Hendrik Beernts 3 weever cu. 022-17-0 6 4 40
wed. Janke Wybes 1 winkeltje, klein 022-17-0 6 2 11
Walte Hayes 1 vaerendspersoon cu. 022-17-0 6 0 8
Bartel Oedses 6 hovenier gering bestaen cu. 023-01-0 4 2 103
Jacob Tjallings 4 timmerman gemeen cu. 023-12-0 2 2 73
Beernt Burgerts 4 weever gering cu. 023-13-0 4 5 72
Frans Willems 2 weever, mr. cu. 023-13-0 2 2 29
Claas van Velsen 1 bakker, mr. gemeen cu. 023-13-0 2 2 12
Rintjen Annes 6 stuirman maetigh cu. 023-13-0 2 2 109
Theunis Jansen 4 koemelker maetigh cu. 023-13-0 2 2 59
Tjalling Tjallings 2 trekschipper cu. 023-13-0 2 2 37
Andries Rosee 7 winkelier geringh cu. 023-15-0 3 0 124
Christiaen Dirks 7 mesmaeker reedelijk cu. 023-15-0 3 0 122
wed. Douwe Jelles 7 winkeliersche maetigh 023-15-0 2 0 124
Gerrit Alberts 7 glaesemaeker, mr. maetigh 023-15-0 3 0 132
Hans Warners 3 spinbaes op de stadspinsolder reedelijk cu. 023-15-0 3 0 44
Hendrik Thomas Tromp 6 opsigter op de maet van de turfkorven reedelijk 023-15-0 2 0 110
Hessel Hayes 5 coordewerker gemeen cu. 023-15-0 3 0 86
Jacob Radsma 6 horlogiemaeker, mr. cu. 023-15-0 2 0 101
Jan Hansen 5 trekschipper maetig cu. 023-15-0 3 0 88
Jan Jansen Kalf 2 bestaet maetigh cu. 023-15-0 3 0 22
Jan Claesen 5 metselaer reedelijk 023-15-0 2 0 86
wed. Pytter Martens 0 koemelkerse maetigh 023-15-0 3 0 155
Uilke Anskes 2 metselaar, mr. redelijk cu. 023-15-0 2 0 20
Jelte Douwes 5 wieldrayer gemeen cu. 023-16-0 2 1 81
Hans Johannes 2 wagenmaeker, mr. maetigh 024-00-0 3 0 29
Pier Harkes 2 wever, mr. cu. 024-00-0 4 1 22
Bente Gerryts 6 bakker bestaet geringh cu. 024-01-0 3 3 116
Fedde Jentjes 6 kooltjer bestaet gemeen cu. 024-01-0 3 3 105
jr. Pieter Gelinda 6 coopman, geweesen cu. 024-01-0 5 3 108
Tijs Hendriks 5 scheepstimmerknegt cu. 024-01-0 4 0 97
Marten Dirks 4 setschipper geringh 024-03-0 3 1 57
Olphert Everts 4 bakker, mr. sober cu. 024-03-0 2 3 69
Ulbe Sjoukes 4 waegenaer geringh cu. 024-13-0 4 3 63
Meyer Markus 1 vleeshouwer geringh cu. 024-14-0 3 2 17
Sybe Andrys 7 vaerenspersoon maetigh cu. 024-14-0 3 2 125
ds. Schuiler 7 bestaet maetigh 024-15-0 1 0 120
Ybeltje Broers 4 winkelierse bestaet wel 024-15-0 1 0 58
Lieuwe Willems 2 trekschipper cu. 024-15-0 2 1 37
Dirk Beernts 5 korfmaeker, mr. gemeen cu. 024-16-0 3 0 81
Hendrik Jocchums 2 leerloyer cu. 024-16-0 3 0 37
Jan Jansen 2 weever bestaet wel 024-16-0 3 0 32
Jan Wybes Hop 7 visman bestaet maetigh cu. 024-16-0 2 3 129
Meyndert Cobus 3 weever maetigh cu. 024-16-0 3 0 39
Tjebbe Gosses 4 timmerman, mr. maetigh cu. 024-16-0 3 0 71
wed. Poort 3 hopman; sonder bedrijff 025-00-0 1 1 55
Arjen Boykes 8 portier bestaet maetigh cu. 025-00-0 3 0 137
Gerryt Hendriks 6 uitdraeger bestaet wel cu. 025-00-0 2 0 101
Harmen Jurjens 8 weever bestaet geringh 025-00-0 2 2 138
Hendrik Everts 2 panneboeter maetigh cu. 025-00-0 2 0 29
Heere Wybrens 1 metselaar bestaet gemeen cu. 025-00-0 2 3 7
Homme Claesen 8 sleefmaeker maetig cu. 025-00-0 2 0 151
Jan Cramer 2 brouwer, mr. gemeen 025-00-0 3 2 28
Jan Schoonebeecq 3 chirurgijn, mr. reedelijk cu. 025-00-0 2 1 55
Jan Jansen Damast 1 weever bestaet reedelijk cu. 025-00-0 4 0 18
Johannes Acoma 4 apothecarius maetigh cu. 025-00-0 2 0 58
Johannes Freedriks 3 setschipper reedelijk cu. 025-00-0 3 1 55
Claas Foekes 1 setschipper op een galjoot 025-00-0 2 0 9
Oede Pytters 1 vaerendspersoon gemeen cu. 025-00-0 3 0 6
Okke Jarighs 1 schuitschipper gemeen cu. 025-00-0 2 0 8
Pieter Alefs 1 schuitschipper gemeen cu. 025-00-0 3 0 9
Saeke Folkerts 8 blokmaeker maetigh cu. 025-00-0 2 1 135
wed. Sara Broers 8 winkeltje, een maetigh 025-00-0 1 1 145
Sybren Jocchums 3 soutdraeger maetig cu. 025-00-0 2 3 54
wed. Symon Cornelis 8 blokmaekerse geringh 025-00-0 3 0 135
Tytte Scheltes 8 schipper maetigh cu. 025-00-0 2 0 153
Tjebbe Spannenburgh 4 tinnegieter maetig cu. 025-00-0 2 0 58
Wessel Keimpma 4 adsistent van het collegie ter admiraliteit cu. 025-00-0 2 1 70
Christiaen Jansen 5 kleermaeker, mr. geringh cu. 025-01-0 4 4 86
Jan Feykes 8 scheepstimmerman cu. 025-03-0 2 2 146
Johannes Baltus 5 ruilbuiter gemeen cu. 025-03-0 2 2 83
Sipke Pytters 6 stuirman op 't Princejagt 025-09-0 2 0 114
Jan Joukes 8 matroos bestaet maetigh cu. 025-12-0 2 1 135
Anske Sybes 1 metselaar, mr. reedelijk cu. 025-14-0 2 0 15
Jacob Jerimias 5 stoeldrayer, mr. maetigh cu. 025-14-0 2 0 84
Pieter Jansen 3 welgestelde burger cu. 025-14-0 2 0 52
Douwe Pieters 5 trekschipper en schoenmaker cu. 026-00-0 5 0 80
Folkert Jacobs 5 slotmaeker, mr. gemeen cu. 026-00-0 5 0 86
Harmen Beerns 6 baerdscheerder geringh cu. 026-00-0 5 0 111
Hendrik Croesen 8 hofmeester op 't admiraliteyts jagt cu. 026-00-0 2 3 149
Gerben Douwes 1 setschipper op een smack cu. 026-01-0 2 4 7
Willem Johannes 4 weever gering doch diverse getouwen cu. 026-01-0 4 2 73
Sjouke Martens 4 schipslaeper maetigh cu. 026-12-0 2 3 71
Lolke Sybrens 6 winkelier gemeen cu. 026-15-0 3 0 114
Minne Wilda 2 bakker, mr. 026-15-0 3 0 32
Thomas Lammerts 2 weever reedelijk cu. 026-15-0 3 0 20
Tjerk Jurjens 2 metselaer, mr. en winkelier 026-15-0 3 0 32
Hendrik Faber 1 ijsersmid, mr. taemelijk cu. 026-16-0 3 2 16
Romke Jansen 5 kleermaeker, mr. gemeen cu. 026-16-0 3 2 97
ds. Boelardt 6 praedicant, doopsgesinde 027-01-0 1 0 115
ds. van Engelen 7 leeraer, doopsgesinde 027-01-0 1 0 132
Cornelis Jacobus 5 turfdraeger reedelijk cu. 027-03-0 3 1 80
Romke Lantingh 2 procureur gemeen 027-08-0 2 1 35
Douwe Douwes 4 riedmaeker maetigh cu. 027-09-0 2 1 67
wed. Douwe Jansen 5 winkeliersche 027-09-0 2 1 87
Jacob Houtkooper 8 beurtschipper maetigh cu. 027-09-0 2 1 153
Alle Simons 6 scheepstimmerman cu. 027-13-0 4 0 115
wed. Dirk Agema 4 winkeliersche redelijk 027-13-0 3 0 58
Cornelius Lourens 2 waeterhaelder voor zoutkeeten en winkelier cu. 027-13-0 3 3 24
Okke Bouwes 7 bakker, mr. maetigh cu. 027-13-0 3 0 123
Watse Pieters Meetje 8 smackschipper maetig cu. 027-13-0 6 3 153
Poulus Dirks 4 timmerman, mr. maetig cu. 027-15-0 2 1 60
Andries Johannes 8 zeylmaeker, mr. gemeen cu. 028-00-0 2 1 136
Andrys Tjerks 6 scheepstimmerman cu. 028-00-0 2 1 108
Jan Andries 2 timmerman, mr. gemeen 028-00-0 2 1 35
Pybe Talma 7 vrijgesel bestaet wel 028-00-0 1 0 132
Bonne Douwes 4 schoenmaeker, mr. cu. 028-05-0 2 3 67
Lolke Jacobs 5 setschipper gemeen cu. 028-05-0 2 3 99
Pytter Matthijssen 8 setschipper maetigh cu. 028-05-0 2 3 138
Sander Annes 8 setschipper maetigh cu. 028-05-0 4 1 142
vroedsman Wijngaarden 6 keurslijfmaeker, mr. bestaet gemeen cu. 028-07-0 2 0 107
Auke Gerbens 8 coopman, old maetigh 028-07-0 2 0 150
Freedrik Schotsman 6 boekedrukker bestaet wel 028-07-0 2 0 102
Harmen van der Geest 5 admiraliteytsboode, old 028-07-0 2 0 98
Hessel Doekles 5 schipper, old bestaet wel cu. 028-07-0 2 0 98
Jacob van Beemen 7 silversmid maetigh cu. 028-07-0 2 0 126
Jacob Eyberts 1 trekschipper en winkelier cu. 028-07-0 2 0 15
Jacob Folkerts 7 turfdraeger maetigh cu. 028-07-0 2 0 121
Pytter Heyns 6 kleermaker, mr. reedelijk 028-07-0 2 0 102
Romke Wassenaar 1 glaesemaeker, mr. gemeen 028-07-0 3 1 3
Wouter Arents 7 wagtgeldophaelder 028-07-0 2 0 118
Freerk Ates 3 weever reedelijk cu. 028-09-0 2 2 39
Jan Ydes de Groot 2 beurtschipper cu. 028-11-0 2 0 23
Allert Geerts 4 molenaer, mr. maetigh cu. 028-12-0 3 2 72
Jarigh Adema 8 adsistendt maetig cu. 028-14-0 5 0 144
Doeke Pytters 6 schoenmaeker, mr. gemeen cu. 028-16-0 3 4 106
Hyltje Abes 6 kooltjer bestaet wel cu. 028-16-0 2 1 110
Grytje Talma 4 vrijster bestaet maetigh 029-03-0 1 0 56
wed. Reynder Jansen 5 winkeltje en Fokke Martens, bestaet wel 029-03-0 4 0 93
wed. Tjieskjen Wybes 6 sonder bedrijff, geringh 029-03-0 4 0 106
old burgemeester Veersma 2 winkelier gering cu. 029-04-0 4 2 36
Jacob Johannes 4 ytigmeester geringh cu. 029-04-0 4 2 74
Nanningh Hendriks 2 schuitschipper reedelijk cu. 029-04-0 5 0 23
Jan Wybes 8 stuurman op 't admiraliteytsjagt cu. 029-05-0 6 4 139
Abraham Wijngaerden 5 knoopmaeker, mr. cu. 029-09-0 3 0 97
Hendrik Poulus 5 hovenier gemeen 029-09-0 3 0 88
Jan Hendriks Poth 7 coopman maetigh cu. 029-09-0 3 0 131
Jan Jansen van Haarlem 5 weever, mr. reedelijk cu. 029-09-0 3 0 91
Joris Aarts 3 gortmaeker, mr. reedelijk cu. 029-09-0 3 0 54
Claes Doedes 5 schoenmaeker, mr. en turfdrager gemeen cu. 029-09-0 3 0 82
Pieter Tjeerds 2 sleefmaeker, mr. redelijk cu. 029-09-0 3 0 33
Rein Sjoukes 5 gleybakkersknegt cu. 029-09-0 3 0 87
Wopke Johannes 3 turfdraeger, trekschipper en winkelier maetigh cu. 029-09-0 3 0 39
Christiaen Burman 7 kock bestaet geringh cu. 029-12-0 3 3 127
Abbe Jansen 7 turfdraeger en winkelier cu. 030-00-0 3 1 124
Anne Oenes 8 adsistend aen 't collegie van de admiraliteyt cu. 030-00-0 4 2 151
Beernt Alpherts 3 weever reedelijk cu. 030-00-0 4 2 45
Dirk Cornelis 7 timmerman, mr. maetigh cu. 030-00-0 2 2 123
Jurre Hendriks 8 schipper maetigh cu. 030-00-0 2 1 149
Everardus Wiaerda 2 silversmid, mr. 030-00-0 2 1 26
Gerlof Alberts 4 blauferwer, mr. reedelijk cu. 030-00-0 2 0 58
Enogh Sjoerds 6 schipper, old reedelijk cu. 030-00-0 2 0 105
Yme Jansen 8 scheepstimmerman cu. 030-00-0 5 2 149
Jacob Norel 2 loodegieter, mr. 030-00-0 3 1 36
Jacob Hettes 2 bakker, mr. reedelijk 030-00-0 2 0 28
Jan Christ. Pootenbergh 1 galjootschipper cu. 030-00-0 2 0 8
Jan Jansen Amlander 1 smalschipper reedelijk cu. 030-00-0 2 1 18
Jetse Wouters 4 schipper bestaet maetigh cu. 030-00-0 2 1 79
Coert Jansen 1 blauwferwersknegt cu. 030-00-0 6 0 7
Cornelis Oldaan 8 rentenier bestaet wel 030-00-0 1 0 139
Pieter Lensius 1 chirurgijn, mr. reedelijk cu. 030-00-0 2 1 16
Sikke Ypkes 1 molenaer, mr. bestaet wel cu. 030-00-0 2 1 6
Sipke Jansen 6 winkelier bestaet wel cu. 030-00-0 2 0 112
Tjebbe Gerrits 1 schuitschipper cu. 030-00-0 4 2 8
Tjeerd Joukes 1 setschipper cu. 030-00-0 2 3 8
Trijntje Hoytes 6 bakkerinne 030-00-0 1 0 113
Claas Jacobs 1 beurtschipper gemeen cu. 030-05-0 3 2 4
Eeltje Rinses 1 hovenier gemeen cu. 030-07-0 4 0 14
Klaas Joosten 2 en suster, bestaen redelijk 030-07-0 3 0 30
Bauke Cornelis 6 scheepstimmerman cu. 030-14-0 2 0 112
Douwe Pytters 8 setschipper maetig cu. 030-14-0 2 0 144
Jan Alema 6 weever bestaet wel cu. 030-14-0 2 0 101
Jan Hessels Swart 5 schipper, geweesen cu. 030-14-0 2 0 98
Roelof Jansen 5 bestaet wel cu. 030-14-0 2 0 82
Jan Blauw 5 bestaet maetigh cu. 030-16-0 3 0 83
Sybout Sierks 2 beurtschipper cu. 031-02-0 2 3 34
Antoni Vink 4 schipslaeper maetig cu. 031-04-0 2 1 68
Yde Pytters 2 schipper, old en coopman in kalk en steen cu. 031-07-0 2 0 34
Dirk Cornelis 3 sleefmaeker, mr. reedelijk cu. 031-09-0 2 2 49
Douwe Zeilmaeker 6 setschipper gering cu. 031-09-0 2 2 104
Willem Baernts 5 beurtschipper en coopman cu. 031-09-0 2 2 94
Aeltje Jans 4 molenaersche maetigh 031-14-0 3 2 79
Doeke Symons 2 timmerman, mr. en pannebakker cu. 031-14-0 3 2 23
Pieter Waeterman 2 galliootschipper cu. 032-00-0 3 0 23
Sjoerd Johannes 5 timmerman, mr. cu. 032-00-0 3 0 97
juffrouw Hilloma 5 van goed bestaen 032-15-0 2 0 89
Hans Pieters 7 winkelier maetigh cu. 032-15-0 2 0 119
Yge Wiegers 6 weever en soon Pieter Yges, bestaet matigh 032-15-0 2 0 116
wed. Lieuwe Piers 5 winkeliersche burgerlijk 032-15-0 2 0 80
Tjeerd Radsma 6 horlogiemaeker, mr. 032-15-0 2 0 104
Ulbe Jans Menalda 2 trekschipper goed bestaen cu. 032-15-0 2 0 25
Wepke Doedes 7 wolkammer, mr. maetig cu. 032-15-0 2 0 128
Willem Ages 7 winkelier maetigh cu. 032-15-0 2 0 120
Hendrik Minnes 8 blokmaeker, mr. maetigh 033-00-0 3 0 135
Bernardus Dreyer 7 procureur fiscael 033-01-0 1 0 128
Doeke Wybrens 7 glaesemaeker maetigh cu. 033-02-0 3 2 124
Joost Zeeman 2 geregtsboode cu. 033-02-0 3 2 35
Dirk Craemer 4 winkelier maetigh cu. 033-04-0 3 0 64
Freerk Hendriks 2 weever en coopman in taback cu. 033-04-0 3 0 36
Gerben Ates 6 bestaet reedelijk wel cu. 033-04-0 3 0 115
Gosse Tjebbes 4 huistimmerman cu. 033-04-0 3 0 67
Jelle Lykles 5 doodgraever reedelijk cu. 033-04-0 3 0 89
Johannes de Waart 4 kock op 't admiraliteyts Jagt van maetigh bestaen 033-04-0 4 3 69
Jan Jacobs 3 portier bestaet wel cu. 033-05-0 2 2 43
Jan Hooghland 6 boekedrukker reedelijk cu. 033-09-0 3 1 102
Johannes Andrys 4 molenmaeker maetigh cu. 033-11-0 4 2 71
Jacob Pytters 4 beurtschipper maetigh cu. 033-14-0 4 1 68
Pytter Gerbens 2 coopman en winkelier cu. 033-14-0 2 0 30
wed. majoor de Haas 6 bestaet maetigh 034-03-0 3 2 114
Dirk Bartlingh 4 varkenslaeger maetigh cu. 034-09-0 2 5 69
Simon Willems 7 herbergier soober cu. 034-16-0 4 4 125
Sybren Jansen 6 galliootschipper gemeen cu. 034-17-0 3 3 105
Dirk Sandstra 7 setschipper maetigh cu. 035-00-0 2 4 123
Jan Harmens Speltje 1 beurtschipper reedelijk cu. 035-00-0 2 2 17
Leendert Buisman 1 beurtschipper reedelijk cu. 035-00-0 3 0 15
Pieter Hendriks 5 coopman in papier cu. 035-00-0 2 0 83
Anne Eelkes Bakker 1 kalkbrander, mr. gemeen 035-04-0 5 2 15
Schelte Arjens 2 Breemer vaerder cu. 035-05-0 4 4 34
Douwe Simons 1 schipper varende een galjoot 035-09-0 2 3 1
Pieter Faeses 7 compasmaeker en winkelier cu. 035-09-0 2 3 121
Pieter Daams 8 setschipper gemeen cu. 035-11-0 3 0 144
Jan Jansen 5 zeefmaeker, mr. maetigh cu. 035-19-0 2 2 82
wed. commissaris Doolwert 6 bakkerinne 036-00-0 2 1 113
vroedsman Moccama 8 bakker, mr. cu. 036-00-0 2 0 146
Age Alberts 7 schoenmaeker, mr. 036-00-0 3 1 131
Albert Pieters 2 bakker, mr. gemeen cu. 036-00-0 3 0 34
Arent Anthoni 8 herbergier geringh cu. 036-00-0 4 0 135
Christoffel Hempel 8 herbergier en tinnegietersknegt maetigh cu. 036-00-0 3 0 134
Folkert Baernts 8 bakker, mr. maetigh 036-00-0 3 0 136
Hendrik Hendriks 6 galliootschipper gemeen cu. 036-00-0 4 0 114
wed. Hendrik Pytters 6 bestaet wel 036-00-0 3 0 114
Jan Scheltes 8 pottebakker geringh cu. 036-00-0 7 2 152
Jelle Jetses 5 rentenier cu. 036-00-0 2 0 98
Johannes Peaus 8 paruikemaeker, mr. 036-00-0 2 0 136
Johannes Pytters 8 coopman in kalk en steen cu. 036-00-0 2 0 139
Coene Willems 8 metselaer, mr. en winkelier 036-00-0 3 1 138
Cornelis Bouwes 8 zeylmaeker maetigh cu. 036-00-0 2 3 135
Schelte Alberts 0 bleeker, mr. maetigh cu. 036-00-0 3 2 155
Taeke Dijxma 5 kleermaeker, mr. cu. 036-00-0 2 0 97
Tjepke Lykles 8 compasmaeker, mr. 036-00-0 2 0 136
Jacob Willems 5 trekschipper reedelijk cu. 036-03-0 4 1 93
Jan Bakker 8 setschipper maetigh cu. 036-03-0 4 1 141
ds. Meyer 2 praedicant, lutersche cu. 036-07-0 3 0 24
wed. Douwe Jansen 6 bakkerinne, mr. 036-07-0 3 0 102
Fokke Simons 4 timmerman, mr. maetig cu. 036-07-0 3 0 73
Frans Jansen 5 coopman reedelijk cu. 036-07-0 3 0 94
Gerben Johannes 7 schoenmaeker en winkelier cu. 036-07-0 3 0 125
erven Hyltje Joris 8 sonder bedrijff maetig 036-07-0 3 0 142
wed. Claas Douwes 7 bestaet maetigh wel 036-07-0 3 0 126
Lammert Teyes 5 coopman bestaet wel cu. 036-07-0 3 0 91
Otte Joris 8 schipper maetig cu. 036-07-0 3 0 142
Bente IJsenbeeck 1 brouwer, mr. gemeen cu. 036-09-0 3 4 3
vroedsman Baksma 3 rentenier cu. 036-12-0 2 0 53
Schulse 4 conrector maetigh 036-12-0 2 0 56
Anne Hyltjes 8 schipper maetig cu. 036-12-0 2 0 142
Betze Cornelis 1 coopman reedelijk 036-12-0 2 0 11
Gosse Pytters 6 com.ris op de Wadlegger cu. 036-12-0 2 0 109
Hidde Brouwer 4 hofmeester op 't Princejagt cu. 036-12-0 2 0 59
Jacob Jansen 4 winkelier bestaet wel cu. 036-12-0 2 0 62
Jacobus Steevens 7 bestaet maetigh wel cu. 036-12-0 2 0 120
Jacob Wygers 7 cooperslaeger, mr. cu. 036-12-0 2 0 128
Jan Simons 2 bakker, mr. cu. 036-12-0 4 1 25
Johannes Hyltjes 8 schipper bestaet maetig cu. 036-12-0 2 0 142
Claes Bretton 6 rentenier cu. 036-12-0 2 0 113
wed. captain Stapert 6 reedelijk 037-03-0 2 1 116
Jacob J. van der Ley 8 winkelier gemeen cu. 037-04-0 6 1 152
Gerrit Offringa 2 bakker, mr. cu. 037-09-0 3 2 37
Pieter Saekes 3 brouwer, mr. maetigh 037-09-0 3 2 38
Stittert Adams 6 galliootschipper cu. 037-09-0 3 2 108
Dirk Hendriks 5 bakker, mr. reedelijk cu. 037-11-0 3 3 80
Abraham Ysraels 7 coopman joodsch cu. 038-03-0 3 6 120
vroedsman S. Blom 7 blickslaeger, mr. maetigh cu. 038-17-0 5 1 125
Pieter Sjoerds 2 bontweever bestaet wel cu. 039-03-0 2 4 22
Doekle Wybes 5 schuitschipper reedelijk cu. 039-07-0 6 0 93
Jetse Jelles 7 winkelier en glaesemaker cu. 039-17-0 2 2 129
burgemeester Hoogeboom 4 koekebakker, mr. cu. 039-19-0 2 0 69
wed. burgemeester Lanting 2 renteniersche 039-19-0 2 0 35
old burgemeester Roosen 5 039-19-0 2 0 93
Philippus Swart 5 voorsanger van Groote Kerk bestaet wel 039-19-0 2 0 87
Harmanus Viedelius 7 stadsrentemeester 039-19-0 2 0 119
Obbe Hendriks 7 winkelier maetigh cu. 039-19-0 2 0 127
Ruird Jeltes 2 bontreeder en coopman 039-19-0 2 0 33
Sjoerd Andries 7 bestaet wel cu. 039-19-0 2 0 128
wed. burgemeester Bretton 6 040-00-0 2 0 104
ds. Heyneman 0 candid. theol. maetigh cu. 040-00-0 3 2 155
vroedsman Olivier 6 schoolmeester 040-00-0 2 0 108
Aeltje Hanses 8 wijnkooperse maetigh 040-00-0 2 1 134
Age de Haes 8 bakker, mr. majoor; cu. 040-00-0 4 1 134
Anne Sytses 8 scheepstimmerbaas cu. 040-00-0 2 1 154
Dani Bennze 8 pruikemaeker, mr. cu. 040-00-0 4 1 136
Dirk IJsenbeecq 6 kalk- en steenverkooper cu. 040-00-0 4 2 106
Dirk Jansen 8 coopman bestaet wel cu. 040-00-0 2 0 144
Eelkjen Pieter 8 herbergiersche maetigh 040-00-0 2 0 135
Geert Steenveld 8 admiraliteytsboode cu. 040-00-0 2 1 152
Harmen Hendryks 7 bakker, mr. reedelijk cu. 040-00-0 3 3 130
Hillebrand Dirks 8 coster en doodbidder cu. 040-00-0 5 0 141
Jan Zeylmaeker 7 commandeur op een Groenlandsvaerder cu. 040-00-0 3 4 118
Jan Heins 6 winkelier en schoolmeester cu. 040-00-0 2 0 104
wed. Jan Thomas IJsenbeecq 6 laekenkooperse reedelijk 040-00-0 2 1 102
Joseph van Norden 6 winkelier geringh cu. 040-00-0 3 0 104
Pieter Jetses 6 matroos op 't Princejagt cu. 040-00-0 3 0 115
Pieter Poulus 0 bleeker, mr. maetigh cu. 040-00-0 5 0 155
Rutger Goslings 6 metselaer, mr. bestaet wel cu. 040-00-0 4 4 106
Sytse Annes 5 scheepstimmerbaes cu. 040-00-0 4 0 99
Tjeerd Seerps 0 scheepstimmerman 040-00-0 4 2 155
Watze Haenstra 6 kooperslaeger, mr. cu. 040-00-0 3 2 103
Willem Westerhof 5 laekenkooper maetigh 040-00-0 2 0 80
Hein Joukes 1 schipper op een galjoot cu. 040-09-0 2 3 3
wed. dr. Crijtenburgh 8 renteniersche bestaet wel 040-19-0 1 1 147
Freerk Sybrens 6 schipper, old reedelijk cu. 040-19-0 6 1 106
wed. Elske Jaenes 7 winkeliersche maetigh 041-08-0 4 1 124
wed. Gerrit Gerrits 5 winkeliersche gemeen 041-09-0 5 0 82
wed. vroedsman Siderius 4 bestaet wel 041-15-0 3 0 69
Keimpe Tjeerds 5 sleefmaeker, mr. cu. 041-15-0 3 0 88
Laas Spannenburgh 7 kladferver maetigh cu. 041-15-0 3 0 120
wed. Ruird Simons 4 backerinne reedelijk 041-15-0 3 0 57
Albert Jacobs 4 bontreeder maetigh cu. 042-09-0 3 2 69
wed. vroedsman Bontekoe 6 renteniersche 042-19-0 2 0 114
vroedsman Dirk Winia 6 rentenier cu. 042-19-0 2 0 102
Pier Eelkes 7 bakker, mr. bestaet wel 042-19-0 2 0 131
Salomon Jongma 4 bontreeder bestaen wel 042-19-0 2 0 76
wed. Sjouke Sjoukes 7 winkeliersche 042-19-0 2 0 132
Bocke Rienstra 7 stadsboumeester en winkelier cu. 043-17-0 4 0 132
Egbert Heydkamp 4 admiraliteytsboode cu. 043-17-0 4 0 73
Gerben Tzjommes 6 chirurgijn, mr. burgerlijk 043-17-0 4 0 116
Jan Bouwes 5 coopman en trekschipper cu. 043-17-0 4 0 85
Thomas Meyer 4 winkelier maetigh cu. 043-17-0 4 0 59
Tjeerd Tjeerds 5 bakker, mr. bestaet wel cu. 043-17-0 4 0 83
Sybren Hendriks 6 timmerman, mr. cu. 044-01-0 6 2 107
wed. Jaene van Sloten 4 winkeliersche bestaet wel 044-06-0 3 0 56
wed. Jan Douwes 1 zeylmaekerse gemeen 044-08-0 3 0 2
Gabe Sybesma 6 visafslaeger bestaet wel cu. 044-11-0 2 1 116
Wigle de Vries 1 strandmeester binnendijx cu. 044-14-0 2 4 11
vroedsman Radsma 6 horlogiemaeker, mr. bestaet wel cu. 045-00-0 3 2 103
Jurrien Stapert 8 lidsetter, mr. maetig 045-00-0 2 0 152
vroedsman Claes Leystra 3 winkelier cu. 045-00-0 3 0 43
Oeble Gosses 0 houtkooper maetigh cu. 045-00-0 2 1 155
Tytte Ruirds 2 stalman reedelijk cu. 045-00-0 3 4 25
wed. Trijntje Scheltes 1 lijnslaeger wed. Yke Goverts, bestaet wel 045-00-0 3 0 3
Jan Eerks Jongma 6 coopman bestaet wel cu. 046-00-0 3 3 115
Jan Hendriks 6 coopman bestaet wel cu. 046-00-0 4 2 111
Andries Doedes 7 coopman bestaet wel cu. 046-11-0 3 0 128
wed. Grytje Sikkes 8 winkeliersche maetigh 046-11-0 3 0 136
Jan Everts 6 leerkooper, mr. cu. 046-11-0 3 0 107
Pier Wouters 4 schuitschipper 046-11-0 3 0 59
Sjoerd Aerdenburgh 4 winkelier maetigh cu. 046-11-0 3 0 64
Wiltetus Hendriks 7 slaeger, mr. maetig cu. 046-11-0 3 0 128
Allardus Westendorp 8 bakker, mr. maetigh wel cu. 046-15-0 3 2 144
Gerben Jansen 3 bakker, mr. bestaet wel cu. 046-15-0 5 2 54
Feyke Collinga 5 boendermaeker, mr. cu. 047-03-0 6 0 82
Claas Simons 8 bakker, mr. maetigh cu. 048-00-0 4 1 134
burgemeester de Boer 8 coopman 048-07-0 2 0 141
vroedsman Meye H. Meyer 1 schipper 048-07-0 2 0 11
Sybout Buma 5 silversmid, mr. bestaet wel 048-07-0 2 0 96
wed. Meyle Ruirds 7 bakkerinne, mr. 048-12-0 3 0 121
wed. Sjoerd Wybrens 5 van goed bestaen 048-15-0 2 1 98
ds. Th. Wopkens 8 leeraer van de doopsgesinde gemeente, old 050-00-0 2 0 153
Andrys Bastiaens 8 herbergier geringh cu. 050-00-0 3 2 136
wed. Dirk Cramer 8 herbergierse maetig 050-00-0 2 0 139
Hugo van Calslaegen 8 coopman bestaet wel cu. 050-00-0 2 0 141
Huge Gerrits 6 coopman bestaet wel cu. 050-00-0 3 0 101
Jan Schut 7 coffyschenker matigh cu. 050-00-0 3 0 126
Jarigh Gelinde 5 gleybacker cu. 050-00-0 2 0 98
Keympe Reydsma 5 bakker, mr. bestaet wel cu. 050-00-0 5 1 96
Pieter Willems 8 herbergier redelijk cu. 050-00-0 3 3 134
Poppe Hendriks 8 schuitschipper maetigh cu. 050-00-0 3 1 135
wed. Reynder Jansen 8 bontreedersche 050-00-0 2 0 139
Sjoerd Hendriks 2 schipper en coopman cu. 050-00-0 3 0 36
Theunis Weslingh 4 bontreeder, mr. en winkelier cu. 050-00-0 5 1 63
Wytse Vettevoogel 6 wolkammer, mr. 050-00-0 4 2 105
Ysaak Roosen 2 ferwer maetigh cu. 050-08-0 3 2 25
Melle Ynses 2 coopman en winkelier cu. 050-09-0 4 0 37
old hopman Agema 5 bestaet wel cu. 050-15-0 3 0 87
Hoyte Broers 6 koekebacker, mr. cu. 050-15-0 3 0 103
Jan Heeres 5 wolkammer redelijk 050-15-0 5 0 84
Klaes Zytses 1 bontreeder, mr. 050-15-0 3 0 17
Symon Fokkes Bakker 7 kooperslaeger, mr. 050-15-0 3 0 119
dr. Tjallingii 4 advocaat bestaet maetigh cu. 051-07-0 3 3 70
Haye Gerkes 2 wolkammer, mr. cu. 051-11-0 4 2 25
Haekma 7 commys van de convoyen 052-17-0 2 0 133
Gijsbert Sybes 6 rentenier bestaet wel 052-17-0 2 0 108
Jan Lenningh 3 rentenier cu. 052-17-0 2 0 50
S. Nauta 4 faendrik; strandmeester cu. 052-19-0 3 4 77
Petrus van Gent 5 gortmaeker, mr. gemeen cu. 053-07-0 4 2 82
old hopman Tuininga 7 procureur postulateur bestaet wel 053-09-0 3 1 123
wed. Jacob Lolles 5 leerloyersche bestaet wel 053-09-0 3 1 95
wed. vroedsman Schrik 8 renteniersche bestaet wel 054-07-0 3 0 144
Pytter Keimpes 4 coopman de jonge, bestaet wel 054-07-0 3 0 77
Rienk Hansen 3 herbergier reedelijk cu. 054-07-0 3 0 43
Willem van Cassel 4 blauferver reedelijk cu. 054-07-0 3 0 72
Sipke Dirks 7 winkelier maetigh cu. 054-11-0 3 5 118
wed. burgemeester Menalda 2 soutsiedersche 055-00-0 2 0 35
Coenraad Bakker 8 bootsman van 't Collegie cu. 055-00-0 2 4 153
Rein Swael 8 schipper op 't admiraliteytsjagt bestaet wel cu. 055-00-0 3 1 139
Salomon Gerlofs 8 bakker, mr. bestaet wel 055-00-0 3 0 144
Sjirk van der Ley 8 coopman off winkelier cu. 055-00-0 5 4 135
Johannes Elgersma 1 beurtschipper gemeen 055-07-0 5 1 9
vroedsman Siccama 6 tinnegieter, mr. cu. 055-09-0 4 0 103
Dries Jansen 1 beurtschipper bestaet wel 055-09-0 4 0 3
wed. Jacob Scheltes 6 backerinne, mr. 055-09-0 4 0 112
Gouke Sybrens Hingst 5 laekenkooper bestaet wel cu. 056-01-0 2 2 80
Douwe Reins de Veth 4 bakker, mr., coopman en distillateur bestaet wel 056-09-0 4 0 58
Jan Poppes 6 schipper bestaet wel cu. 056-19-0 5 2 105
Lolkjen Rinkes 7 renteniersche 057-04-0 2 0 128
wed. Wybe Haenekuik 2 renteniersche bestaet wel 057-04-0 2 0 35
wed. Gepke Jans 4 bestaet wel 057-13-0 3 0 70
Eeke Jans Menalda 4 bakker, mr. bestaet wel cu. 058-01-0 3 1 59
Gerrit Tjallings 8 gortmaeker, mr. 060-00-0 3 0 146
Ysa van Ruth 8 casteleyn in Leeuwenburgh bestaet maetigh cu. 060-00-0 5 4 137
Jacobus Dronrijp 8 coffyschenker maetigh cu. 060-00-0 4 0 138
Johannes Ferwerda 6 coopman en zoutsieder cu. 060-00-0 3 0 103
Johannes HyIkama 6 brouwer, mr. bestaet wel cu. 060-00-0 3 0 112
Cornelus Ecoma 2 stadsschoolmeester cu. 060-00-0 2 3 37
Pytter Ferwerda 6 coffyschenker redelijk cu. 060-00-0 3 0 102
Johannes Jacobs 7 bakker, mr. bestaet wel cu. 060-01-0 4 0 119
Jurjen Carsten 4 wagenaer en herbergier cu. 060-01-0 4 0 79
wed. vroedsman Sybeda 7 gleybackerse 060-08-0 2 2 121
Folkert van der Plaets 7 boekhandelaer cu. 060-16-0 3 0 124
Pieter Scheltema 8 coopman bestaet wel cu. 060-16-0 3 0 145
burgemeester Agema 8 bestaet wel cu. 063-01-0 2 0 147
Gerlof Pytters 4 dogter, bestaet wel 063-01-0 2 0 74
Broer Baukes 2 coopman en rentenier cu. 063-16-0 3 0 37
Romke Hotses 7 Deeventervaerder en coopman bestaet wel cu. 063-16-0 5 0 126
Arjen Wassenaer 5 coopman en winkelier cu. 064-01-0 4 3 82
Fedde Accronius 7 silversmid, mr. bestaet wel 064-08-0 4 0 124
Tjebbe Dreyer 2 coopman en zoutsieder cu. 064-08-0 4 0 24
Andries Wybinga 7 coopman bestaet wel cu. 064-13-0 2 1 125
Beernt Geersma 7 coopman bestaet wel cu. 064-13-0 2 1 133
Jan Gerlofs Builart 1 bakker, mr. bestaet wel cu. 065-00-0 5 2 15
Jan Hendriks 4 brouwer, mr. cu. 065-02-0 9 1 58
vroedsman Heymans 7 verver, mr. en coopman bestaet wel cu. 066-13-0 2 1 127
ds. Piekenbroek 4 bestaet van sijn beroep 066-13-0 3 0 67
Hendrik Wassenaar 7 coopman bestaet wel 066-13-0 3 0 127
Lieuwe Hiddes 7 vleeshouwer, mr. maetigh cu. 066-13-0 3 4 127
Pier Heyns 5 brouwer, mr. bestaet wel 066-13-0 3 0 93
Pieter Andries 7 coopman bestaet wel cu. 066-13-0 3 0 127
Reynder Pieters 1 coopman en winkelier cu. 066-16-0 4 1 10
Fedde Minnes 7 graenkooper maetig cu. 067-04-0 3 4 121
Jacob Simons 1 beurtschipper, old cu. 068-01-0 5 2 17
burgemeester Brouwer 4 captein op 't Prince Jagt 070-00-0 2 0 59
Walrich 6 notaris; 2de clerq van de admiraliteyt 070-00-0 2 0 102
van der Woude 8 commys bestaet wel cu. 070-00-0 3 2 137
wed. Freerk Scheltinga 2 lijnslaegersche reedelijk 070-00-0 6 0 35
Jan van Kampen 8 ontfanger van Almenum 070-00-0 2 0 153
Kleys Lantingh 5 coopman reedelijk cu. 070-00-0 3 2 80
Hendrik Pesma 7 notaris publicus 070-01-0 3 1 128
vroedsman Stephanus 1 wijnkooper cu. 070-16-0 4 4 2
Jelle Stijl 5 bontreeder, mr. 071-09-0 2 0 80
Cornelis Siverda 8 advocaat bestaet wel 071-09-0 2 0 134
Pieter Gelinda 4 bontreeder, mr. 071-15-0 3 0 59
Fokke Tjeerds 4 houtkooper maetigh cu. 071-17-0 4 1 74
vroedsman Haukema 7 coopman cu. 072-01-0 4 0 131
Lieve Siverds de Bruin 7 coopman bestaet wel cu. 072-01-0 4 0 131
Rein Hoytes Brouwer 6 waegmeester bestaet wel cu. swaeger en dogter 072-01-0 4 0 104
Tjalling Tjallingii 7 apothecarius maetigh wel cu. 073-01-0 3 4 125
wed. ds. Oneides 8 renteniersche bestaet wel 075-00-0 5 0 152
Keympe Douwes 7 beurtschipper bestaet wel cu. 075-19-0 3 3 132
Hendrik Jongma 4 houtkooper bestaet wel 076-05-0 2 3 76
Pieter Meetje 4 schipper bestaet wel cu. 077-01-0 5 2 77
E. Nieuwenhuis 4 captein bestaet wel 077-11-0 3 4 69
Joost Gonggrijp 7 bakker, mr. bestaet wel cu. 077-14-0 5 0 127
Bastiaen Bikker 7 coopman bestaet wel cu. 078-05-0 3 2 131
Anthony Groot 4 pryster, roomsch 078-13-0 4 0 59
wed. burgemeester Weima 2 ticchellaerske begoedigdt 078-19-0 3 0 35
Harmen Portier 4 coopman bestaet wel 078-19-0 3 0 61
Magnus van Aarsen 8 bankier maetig cu. 079-11-0 4 3 141
wed. burgemeester Munter 2 080-00-0 2 0 33
vroedsman Overzee 6 brouwer, mr. 080-00-0 7 0 115
old hopman Schaaf 7 winkelier cu. 080-00-0 3 1 130
Heere Rinkes 2 bontreeder begoedight cu. 080-00-0 3 0 36
Jacob Hanekuik 2 coopman en bontreeder cu. 080-00-0 3 2 35
Jan van der Plaats 7 coopman bestaet wel cu. 080-00-0 3 1 132
Jan de Reus 8 chirurgijn, mr. cu. 080-00-0 4 2 134
Caye Slaepkool 6 herbergier en kock cu. 080-00-0 4 0 101
Claas Nauta 6 distillateur, mr. cu. 080-00-0 3 3 102
Claas Minnes Block 8 bontreeder, mr. 080-00-0 3 0 136
Cornelis Brouwer 6 bontreeder bestaet wel cu. 080-00-0 3 0 101
Melle Martini 8 captain gewaldige van de admiraliteyt bestaet wel 080-00-0 5 2 151
Cornelis Jentjes 7 coopman bestaet wel cu. 082-05-0 5 0 125
Otte Sybes 7 wolkammer, mr. cu. 084-00-0 4 1 119
Alef van der Meulen 2 apothecarius bestaet wel cu. 084-13-0 4 0 36
wed. burgemeester Laquart 5 bontreedersche reedelijk 085-00-0 4 0 80
Albertus Rasschen 8 caemerboode aen't collegie ter admiraliteyt cu. 085-00-0 5 3 153
burgemeester van der Brugh 4 bontreeder 086-17-0 4 1 59
Jan Bretton 1 rentenier wel bestaend cu. 086-17-0 4 1 17
old burgemeester Buma 4 cu. 088-17-0 5 0 71
Sybrand F. Camsma 5 bestaet wel cu. 088-17-0 5 0 95
Evert Oosterbaan 4 coopman bestaet wel 089-03-0 3 0 76
burgemeester Bosscha 8 gortmaeker, mr. cu. 090-00-0 4 2 144
Jacob Hibma 2 coopman en pannebakker cu. 090-00-0 3 3 35
Jarigh Westra 5 laekenkooper 092-07-0 3 2 82
wed. Hylke Hanekuyk 3 welgesteld burgersche 096-07-0 5 0 54
van Dalsen 5 contrarolleur cu. cu. 096-15-0 3 1 80
Symon Stijl 2 bontreeder bestaet wel cu. 098-03-0 3 0 36
Claes Thomas IJsenbeecq 6 bontreeder bestaet wel 099-19-0 6 0 115
Deketh 8 ontfanger bestaet wel cu. 100-00-0 8 0 153
wed. burgemeester dr. Jelgersma 7 met soon, bestaet wel 100-00-0 4 0 128
Eelke Wildschut 6 coopman begoedigt cu. 100-00-0 3 0 101
Evert Hanekuik 1 bontreeder wel begoedigt cu. 102-09-0 3 1 3
wed. Jan Huydekooper 7 leerloyerse redelijk wel 104-16-0 8 1 121
burgemeester Hiddema 1 begoedigd 106-11-0 3 0 17
Dirk Scheltinga 4 vendumeester en eerste clerq aen't collegie ter admiraliteyt bestaet wel 106-11-0 3 0 75
Jan Pieters Oldaan 1 coopman begoedight cu. 106-11-0 3 0 4
wed. Pieter Gerlofs 4 wel begoedight 106-11-0 3 0 77
Seerp Wildschut 7 coopman welbegoedight 106-11-0 3 0 125
J. Wetsens 7 secretaris van de vijfdeels dijken bestaet wel cu. 107-03-0 6 0 127
ds. Harkenroth 4 bestaet wel cu. 110-00-0 6 0 59
Cornelis Koen 8 commissaris op den Abt cu. 110-00-0 4 3 153
Robijn Arjens 4 rentenier bestaet wel cu. 114-01-0 3 0 74
secretaris c.s. van Idsinga 8 secretaris bestaet wel 120-00-0 6 0 139
Stinstra 2 medicine dr. bestaet wel cu. 120-00-0 4 4 25
wed. Gerard Suringar 6 zoutsiedersche 120-17-0 2 2 101
Doede Bakker 7 rentenier wel begoedight cu. 120-19-0 3 0 120
Claas Oosterbaan 1 wel begoedight 122-17-0 3 1 9
Jacobus Buytenpost 7 rentenier wel begoedight cu. 124-17-0 4 0 124
Claas Willems Hoogstraeten 6 laekenkooper 125-00-0 6 0 101
Feddrik A. Mahui 1 wel begoedight 126-01-0 2 0 3
Tjallingh Sopingius 3 coster bestaet maetigh cu. 129-09-0 3 0 44
wed. grietman D. van der Haar 8 bestaet wel 130-00-0 4 0 154
Tjeerd van der Sluis 6 coopman bestaet wel 130-11-0 5 0 101
Junius Alema 1 wel begoedigt cu. 133-05-0 4 0 3
Tjepke Gratema 2 133-17-0 0 0 36
Douwe Hanekuik 1 seepsieder wel begoedigt cu. 135-15-0 3 3 4
Sierk Tolsma 1 wel begoedight cu. 137-01-0 3 2 4
Feytema 2 coopman; gleybakker cu. 140-00-0 3 1 35
Tinckinck 4 equipagemeester 141-01-0 5 0 74
juffer Vermeersch 6 wel begoedight 141-01-0 5 0 103
Willem Pieters Mouter 1 wel begoedigt 141-13-0 4 0 4
Freerk van der Hout 1 coopman bestaet wel cu. 146-03-0 10 1 3
wed. burgemeester Rijpema 6 zoutsiederse waeronder de zoon geweesen praedicant 150-00-0 6 0 103
Auke J. Bakker 1 coopman begoedigt cu. 150-00-0 3 1 4
wed. Berber Jans 5 wed. Simon Stinstra, wel begoedight 150-00-0 4 0 82
Gijsbert Wildschut 5 bontreeder, mr. cu. 150-00-0 5 2 82
Wybrandus van Itsma 6 wel begoedigt cu. 150-00-0 4 0 103
Freerk Fontein 3 zoutsieder bestaet wel 152-07-0 4 2 54
Sjoerd Hannema 6 bontreeder bestaet wel cu. 152-07-0 4 2 101
Froukjen Braam 6 wel begoedight 156-07-0 3 0 101
wed. Jarigh Jacobs 2 olislaegerse in compagnie 160-00-0 7 0 35
Sjoerd Talma 6 coopman wel begoedigt 160-00-0 4 1 101
Daniël Tautsain 7 organist en coopman cu. 163-03-0 4 2 125
Jetse Roorda 1 wel begoedight cu. 168-00-0 4 1 17
Jan Roorda 2 schrijver wel begoedigt 168-10-0 2 0 34
burgemeester Schaaf 7 winkelier en schoonmoeder cu. 170-00-0 8 0 127
Sloterdijk 2 convoymeester cu. 176-09-0 5 0 36
ds. Pierson 1 wel begoedigt cu. 177-01-0 6 0 9
Claas R. Mahui 2 begoedight en vermogend 180-00-0 2 0 35
Folkert Pytters 4 coopman wel begoedigt cu. 195-17-0 4 5 76
dhr. commys generael Beuker 3 commys generael cu. 203-04-0 5 2 55
Petronella van Idsinga 4 met zoon secretaris Beima, bestaet wel 203-12-0 6 0 74
wed. burgemeester Nollides 6 205-08-0 5 0 116
Bonnefacius van der Haar 4 raed fiscaal ter admiraliteyt in Frieslant cu. 281-13-0 6 2 74
burgemeester Doede Vosma 7 rentenier cu. 297-01-0 4 0 120
Pytter Baernt van Wijdenbrugh 4 ontvanger-generael ter admiraliteyt 374-15-0 8 0 74