Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Het einde komt in zicht; in vier jaar zijn meer dan negenduizend akten verwerkt tot leesbare, doorzoekbare en sorteerbare informatie.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
DOUWES, PIETER Pyter Douwes koper voor de 1/2 plm. 5 pondemaat saeyland noordoost van Harlingen 1651 236 167r
PIERS, JOUKE Jouke Piers koper voor de 1/2 noordoost van Harlingen 1651 236 167r
PIETERS, ANTJE Antie Pyters noordoost van Harlingen 1651 236 167r
, rente noordoost van Harlingen 1651 236 167r
HIELKES, MARTEN Marten Hylkes , c.u. huurder noordoost van Harlingen 1651 236 167r
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendrix naastligger ten oosten noordoost van Harlingen 1651 236 167r
, naastligger ten zuiden noordoost van Harlingen 1651 236 167r
HENDRIKS, HENDRIK het land gebruikt door Hendrick Hendrix naastligger ten westen noordoost van Harlingen 1651 236 167r
KLASES, REINER het land gebruikt door Reiner Claes naastligger ten noorden noordoost van Harlingen 1651 236 167r
EVERTS, HITJE Hidtie Everts verkoper noordoost van Harlingen 1651 236 167r
CHRISTIAANS, TEUNIS Tonis Christiaens noordoost van Harlingen 1651 236 167r
KLASES, JELLE Jelle Clasen , burger c.u. aanhandelaar huis met schuur noordoost van Harlingen 1659 237 215v
, verpachter grond noordoost van Harlingen 1659 237 215v
BLEKER, KORNELIS GERBENS Cornelis Gerbens Bleker naastligger ten oosten noordoost van Harlingen 1659 237 215v
BLEKER, KORNELIS GERBENS Cornelis Gerbens Bleker naastligger ten zuiden noordoost van Harlingen 1659 237 215v
, naastligger ten westen noordoost van Harlingen 1659 237 215v
DOUWES, DOUWE Douue Douwes verwandelaar noordoost van Harlingen 1659 237 215v
TJEERDS, JAN Jan Tieerdts bleker koper huis en schuur (Plus 1 gouden Ducaat) noordoost van Harlingen 1660 238 39r
GOSSES, BAUKJE Bauck Gosses noordoost van Harlingen 1660 238 39r
, verpachter grond noordoost van Harlingen 1660 238 39r
TJEERDS, JAN Jan Tieerdts , c.u. naastligger ten oosten noordoost van Harlingen 1660 238 39r
TJEERDS, JAN Jan Tieerdts , c.u. naastligger ten zuiden noordoost van Harlingen 1660 238 39r
, naastligger ten westen noordoost van Harlingen 1660 238 39r
, N. N. naastligger ten noorden noordoost van Harlingen 1660 238 39r
KLASES, JELLE Jelle Claessen , c.u. verkoper noordoost van Harlingen 1660 238 39r
HOTSES, AALTJE Aaltie Hotses , burger koper door niaar bouwland 1 pm, 9 einsen, 4 penningen, 3 roeden en 3 voeten met daarop een huisje ((per pm)) noordoost van Harlingen 1660 238 48r
SURINGAR, SJOERD wijlen Sioerd Suyrger noordoost van Harlingen 1660 238 48r
VOSMA, oud vaandrig Vosma geniaarde koper noordoost van Harlingen 1660 238 48r
JOOSTES, Homme Joostes huurder noordoost van Harlingen 1660 238 48r
HOTSES, AALTJE de weduwe Aaltie Hotses , burger naastligger ten oosten noordoost van Harlingen 1660 238 48r
HOTSES, AALTJE de weduwe Aaltie Hotses , burger naastligger ten zuiden noordoost van Harlingen 1660 238 48r
, naastligger ten westen noordoost van Harlingen 1660 238 48r
HOTSES, AALTJE de weduwe Aaltie Hotses , burger naastligger ten noorden noordoost van Harlingen 1660 238 48r
WALRICH, GERARDUS de heer Gerardus Walrich, c.s. ontvanger-generaal verkoper noordoost van Harlingen 1660 238 48r
WIJNGAARDEN, RIEMER JURJENS mede gezworen gemeensman Riemer Jurrians Wijngaarden, c.u. koper tichelwerk o.a.met loodsen, huis en ovens (plus aan de vrouw en twee kinderen van de koper elk een dubbele ducaat) noordoost van Harlingen 1661 238 94v
, floreenbelasting noordoost van Harlingen 1661 238 94v
, N. N. naastligger ten oosten noordoost van Harlingen 1661 238 94v
, N. N. naastligger ten zuiden noordoost van Harlingen 1661 238 94v
, N. N. naastligger ten westen noordoost van Harlingen 1661 238 94v
, N. N. naastligger ten noorden noordoost van Harlingen 1661 238 94v
VIERSEN, IJSBRAND dr. Ijsbrandus van Viersen, c.u. secretaris van de rekenkamer verkoper noordoost van Harlingen 1661 238 94v
WIJNGAARD, JOHANNES ds. Joannis Wijngaert predikant koper ca. 6 pondemaat land genaamd: Elgersma venne, voor een groot gedeelte in gebruik noordoost van Harlingen 1661 238 114r
HILLEBRANDS, AALTJE Aeltie Hilbrandts noordoost van Harlingen 1661 238 114r
ABRAHAMS, JAKOB de weduwe van Jacob Abrahams huurder van 1/2 noordoost van Harlingen 1661 238 114r
WIJNGAARD, KORNELIS Cornelis Wijngaert mr. koekebakker eigenaar van 1/2 noordoost van Harlingen 1661 238 114r
, floreenbelasting noordoost van Harlingen 1661 238 114r
, naastligger ten oosten noordoost van Harlingen 1661 238 114r
, naastligger ten zuiden noordoost van Harlingen 1661 238 114r
, het Armenland van Harlingen naastligger ten westen noordoost van Harlingen 1661 238 114r
, naastligger ten noorden noordoost van Harlingen 1661 238 114r
HILLEBRANDS, sr Theodoro Hilbrandts secretaris verkoper noordoost van Harlingen 1661 238 114r
DEERSUM, ANSKE JAKOBS Anske Jacobs Deersum koper greidland groot met de halve ?laen? Negen pondemaat, 11 einsen, 3 roeden en 4 vo ((per pm)) noordoost van Harlingen 1662 238 140r
JETSES, GRIETJE Grytie Jetses noordoost van Harlingen 1662 238 140r
TJALLINGS, PIETER Pitter Tiallings huurder noordoost van Harlingen 1662 238 140r
DEERSUM, ANSKE JAKOBS Anske Jacobs Deersum, c.u. naastligger ten oosten noordoost van Harlingen 1662 238 140r
WOPKES, TIEDE Tiede Wopkes naastligger ten zuiden noordoost van Harlingen 1662 238 140r
, naastligger ten westen noordoost van Harlingen 1662 238 140r
WOPKES, TIEDE Tiede Wopkes naastligger ten noorden noordoost van Harlingen 1662 238 140r
JONGESTAL, ALLERT PIETERS ridder Allardt Piter van Jongestal eerste raad Hof van Friesland verkoper noordoost van Harlingen 1662 238 140r
WYNIA, EEDE REINS burgervaandrig Edo Reins Winia rentmeester koper 1/2 van 1 pondemaat 4 einsen kooltjer land (in een stuk van 8 pm waarvan het merendeel toebehoort aan de heer dr. Jacobus Hi) noordoost van Harlingen 1665 239 18r
WYNIA, AALTJE REINS jongedochter Aaltje Reins Winia koper noordoost van Harlingen 1665 239 18r
WYNIA, EEDE REINS Edo Reins Winia rentmeester naastligger noordoost van Harlingen 1665 239 18r
, JAKOB Jacobus Hillbrandts naastligger noordoost van Harlingen 1665 239 18r
, N. N. naastligger ten oosten noordoost van Harlingen 1665 239 18r
, N. N. naastligger ten zuiden noordoost van Harlingen 1665 239 18r
, N. N. naastligger ten westen noordoost van Harlingen 1665 239 18r
, N. N. naastligger ten noorden noordoost van Harlingen 1665 239 18r
SIEMENS, THOMASKE de kinderen van Tomaske Symons eerdere eigenaar van 1/2 noordoost van Harlingen 1665 239 18r
SIEMENS, RINSKE Rintk Symons verkoper noordoost van Harlingen 1665 239 18r
KLASES, KORNELIS Cornelis Clasen , de jonge noordoost van Harlingen 1665 239 18r
, N. N. koper provisioneel 3 pondemaat land ((per pm)) noordoost van Harlingen 1668 239 29va
, floreenbelasting noordoost van Harlingen 1668 239 29va
JOOSTES, WIEBE Wybe Joostes huurder noordoost van Harlingen 1668 239 29va
, naastligger ten oosten noordoost van Harlingen 1668 239 29va
JAKOBS, ANSKE Anske Jacobs naastligger ten zuiden noordoost van Harlingen 1668 239 29va
, naastligger ten westen noordoost van Harlingen 1668 239 29va
, naastligger ten noorden noordoost van Harlingen 1668 239 29va
, verkoper noordoost van Harlingen 1668 239 29va
DEERSUM, ANSKE JAKOBS Anske Jacobs Deersum koper provisioneel 4 pondemaat land (zie Alle Friezen: Anske Jacobs Dersum, Achlum) noordoost van Harlingen 1668 239 30ra
, floreenbelasting noordoost van Harlingen 1668 239 30ra
GROOT, JAKOB JAKOBS wijlen Jacob Jacobs de Groot huurder noordoost van Harlingen 1668 239 30ra
, N. N. naastligger ten oosten noordoost van Harlingen 1668 239 30ra
, N. N. naastligger ten zuiden noordoost van Harlingen 1668 239 30ra
, N. N. naastligger ten westen noordoost van Harlingen 1668 239 30ra
, N. N. naastligger ten noorden noordoost van Harlingen 1668 239 30ra
, verkoper noordoost van Harlingen 1668 239 30ra
, koper provisioneel 4 pondemaat land ((per pm)) noordoost van Harlingen 1668 239 30ra
, N. N. naastligger ten oosten noordoost van Harlingen 1668 239 30ra
, N. N. naastligger ten zuiden noordoost van Harlingen 1668 239 30ra
, N. N. naastligger ten westen noordoost van Harlingen 1668 239 30ra
, N. N. naastligger ten noorden noordoost van Harlingen 1668 239 30ra
DEERSUM, ANSKE JAKOBS Anske Jacobs Deersum verkoper (zie Alle Friezen: Anske Jacobs Dersum, Achlum) noordoost van Harlingen 1668 239 30ra
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix lepelmaker koper huis en plaats noordoost van Harlingen 1671 240 33r
, verpachter grond noordoost van Harlingen 1671 240 33r
, naastligger ten oosten noordoost van Harlingen 1671 240 33r
, naastligger ten zuiden noordoost van Harlingen 1671 240 33r
, naastligger ten westen noordoost van Harlingen 1671 240 33r
, N. N. naastligger ten noorden noordoost van Harlingen 1671 240 33r
, JAKOB Jacob Auckes mr. kuiper verkoper noordoost van Harlingen 1671 240 33r
, TRIJNTJE Trijntie noordoost van Harlingen 1671 240 33r
OOSTERBAAN, ARJEN EVERTS Arjen Ewerts Oosterbaen, burger koper 4 pondematen en enige ??? Los land (als mede- en gelastigde van de verdere bewindhebbers van de schippers en bootgez) noordoost van Harlingen 1677 240 264v
, floreen noordoost van Harlingen 1677 240 264v
HANIA, BAUKE FOPPES Baucke Foppes Hania gardenier huurder noordoost van Harlingen 1677 240 264v
, N. N. naastligger ten oosten noordoost van Harlingen 1677 240 264v
, N. N. naastligger ten zuiden noordoost van Harlingen 1677 240 264v
, N. N. naastligger ten westen noordoost van Harlingen 1677 240 264v
, N. N. naastligger ten noorden noordoost van Harlingen 1677 240 264v
MELLINGA, CATHARINA Vrouwe Catharina van Mellinga verkoper noordoost van Harlingen 1677 240 264v
ALEMA, FREERK burgemeester Fredrick Alema mederaad ter Admirlt in Amsterdam noordoost van Harlingen 1677 240 264v
VOSMA, WILLEM HENDRIKS Willem Hendrix Vosma koper provisioneel 8 pm bouwland noordoost van Harlingen 1675 240 30ra
, floreenbelasting noordoost van Harlingen 1675 240 30ra
, N. N. naastligger ten oosten noordoost van Harlingen 1675 240 30ra
, N. N. naastligger ten zuiden noordoost van Harlingen 1675 240 30ra
, N. N. naastligger ten westen noordoost van Harlingen 1675 240 30ra
, naastligger ten noorden noordoost van Harlingen 1675 240 30ra
, verkoper noordoost van Harlingen 1675 240 30ra
VOSMA, WILLEM HENDRIKS Willem Hendrix Vosma koper provisioneel 8 pondemaat bouwland noordoost van Harlingen 1675 240 30ra
, floreenbelasting noordoost van Harlingen 1675 240 30ra
HUISMAN, JAKOB REINERS Jacob Reyners Huisman huurder van 6 1/2 pondemaat noordoost van Harlingen 1675 240 30ra
JOBS, WIEBE Wybe Jobs huurder van 1 1/2 pondemaat noordoost van Harlingen 1675 240 30ra
DONIA, HOBBE TIEMENS de landen van de plaats van wijlen Hobbe Timeus Donia naastligger ten oosten noordoost van Harlingen 1675 240 30ra
VOSMA, WILLEM HENDRIKS Twee stukken land van Willem Hendrix Vosma naastligger ten zuiden noordoost van Harlingen 1675 240 30ra
, N. N. naastligger ten westen noordoost van Harlingen 1675 240 30ra
HUISMAN, de landen van de plaats van Reyner Huisman naastligger ten noorden noordoost van Harlingen 1675 240 30ra
BOUWES, JAKOB Jacob Bouwes slager noordoost van Harlingen 1675 240 30ra
, noordoost van Harlingen 1675 240 30ra
, verkoper noordoost van Harlingen 1675 240 30ra
PAUW, SIEBREN vroedsman Sibren Pauw koper provisioneel 5 1/2 pm bouwland ((per pm)) noordoost van Harlingen 1679 241 6ra
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes kooltjer huurder voor 5 jaren noordoost van Harlingen 1679 241 6ra
, JAKOB de erven van Jacob Leuven naastligger ten oosten noordoost van Harlingen 1679 241 6ra
HOTSES, AALTJE de erven van Aeltie Hotses naastligger ten zuiden noordoost van Harlingen 1679 241 6ra
HILLEBRANDS, WILLEM Dr Wilhelmus Hillebrants Mede-gedeputeerde Staat der Provincie naastligger ten westen noordoost van Harlingen 1679 241 6ra
REINERS, de erven van Aucke Reyners naastligger ten westen noordoost van Harlingen 1679 241 6ra
TEEKES, IEDE de weduwe van de vroedsman Yede Taeckes naastligger ten noorden noordoost van Harlingen 1679 241 6ra
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger der 5 delen buitendijks noordoost van Harlingen 1679 241 6ra
TJEPKES, SEERP de nagelaten kinderen van wijlen Seerp Tjepkes verkoper noordoost van Harlingen 1679 241 6ra
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaens noordoost van Harlingen 1679 241 6ra
TJEPKES, MARTEN de minderjarige kinderen van wijlen Marten Tjepkes verkoper noordoost van Harlingen 1679 241 6ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker noordoost van Harlingen 1679 241 6ra
GATSES, SEERP Seerp Gatties noordoost van Harlingen 1679 241 6ra
WIEBRENS, de gezamenlijke legatarissen van wijlen Grietie Wybrants noordoost van Harlingen 1679 241 6ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker noordoost van Harlingen 1679 241 6ra
DIRKS, HANS Hans Dircks boorder koper provisioneel huis met een halve timmerhelling noordoost van Harlingen 1683 241 64va
, verpachter grond noordoost van Harlingen 1683 241 64va
, N. N. naastligger ten oosten noordoost van Harlingen 1683 241 64va
, N. N. naastligger ten zuiden noordoost van Harlingen 1683 241 64va
, N. N. naastligger ten westen noordoost van Harlingen 1683 241 64va
, N. N. naastligger ten noorden noordoost van Harlingen 1683 241 64va
JOHANNES, HARMEN Harmen Johannes scheepstimmerman verkoper en oom en curator noordoost van Harlingen 1683 241 64va
KLASES, JAN Jan Claesen verkopers, ooms en curatoren over 2 nagelaten kinderen van noordoost van Harlingen 1683 241 64va
JOHANNES, JETSE wijlen Jetse Johannes scheepstimmerman noordoost van Harlingen 1683 241 64va
JANS, JAKOB Jacob Jansen , burger koper kamer noordoost van Harlingen 1687 242 198v
DOEDES, DIRK Dirck Doedes , burger timmerman naastligger ten noorden noordoost van Harlingen 1687 242 198v
MEINERTS, RINSE Rinse Meynderts naastligger ten zuiden noordoost van Harlingen 1687 242 198v
, naastligger ten westen noordoost van Harlingen 1687 242 198v
HASPELMAN, JAKOBS Fokke Jacobs Haspelman naastligger ten oosten noordoost van Harlingen 1687 242 198v
, grondpacht noordoost van Harlingen 1687 242 198v
DOEDES, DIRK Dirck Doedes , burger timmerman verkoper noordoost van Harlingen 1687 242 198v
OTTES, SIEBE Sybe Ottes koopman koper leertouwershuisje, tuin en zomerhuisje noordoost van Harlingen 1716 245 268r
GIJSBERTS, GEPKE Gepke Gijsberts noordoost van Harlingen 1716 245 268r
, naastligger ten oosten noordoost van Harlingen 1716 245 268r
, naastligger ten zuiden noordoost van Harlingen 1716 245 268r
, naastligger ten westen noordoost van Harlingen 1716 245 268r
, land genaamd de Bleek naastligger ten noorden noordoost van Harlingen 1716 245 268r
BOUWES, TJEERD Oud Br. Tiaard Bouwens verkoper noordoost van Harlingen 1716 245 268r
PIEBES, WIETSE Wytse Piebes noordoost van Harlingen 1716 245 268r
PIEBES, SJOERD Sioerd Piebes noordoost van Harlingen 1716 245 268r
ABRAHAMS, TEETSE Taedse Abrahams bleker koper huisje en stuk grond, voorheen zeemtouwerij noordoost van Harlingen 1765 256 107v
, een bleek naastligger ten oosten noordoost van Harlingen 1765 256 107v
, de gracht naastligger ten zuiden noordoost van Harlingen 1765 256 107v
, naastligger ten westen noordoost van Harlingen 1765 256 107v
, een bleek naastligger ten noorden noordoost van Harlingen 1765 256 107v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda koopman verkoper noordoost van Harlingen 1765 256 107v
RIENSTRA, S. Rienstra koper weiland (2 pm) noordoost van Harlingen 1799 265 147r
, floreenbelasting noordoost van Harlingen 1799 265 147r
, naastligger ten oosten noordoost van Harlingen 1799 265 147r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten zuiden noordoost van Harlingen 1799 265 147r
, naastligger ten westen noordoost van Harlingen 1799 265 147r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten noorden noordoost van Harlingen 1799 265 147r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda verkoper noordoost van Harlingen 1799 265 147r
WOLDRING, G. zijn schoonzoon G. G. Woldringh noordoost van Harlingen 1799 265 147r
HANEKUIK, JAKOB Jacob Hanekuik koper 2 1/2 pm land noordoost van Harlingen 1808 268 103r
, J. J. H. Olingus, c.s. naastligger ten oosten noordoost van Harlingen 1808 268 103r
, naastligger ten westen noordoost van Harlingen 1808 268 103r
, naastligger ten noorden noordoost van Harlingen 1808 268 103r
DREYER, JANKE Janke Dreyer verkoper van 1/2 noordoost van Harlingen 1808 268 103r
HANNEMA, PIETER SJOERDS wijlen Pieter Sjoerds Hannema koopman noordoost van Harlingen 1808 268 103r
HANNEMA, LIJSBET minderjarige Elisabeth Hannema verkoper van 1/2 noordoost van Harlingen 1808 268 103r
HOBBES, LAMMERT oud burgerhopman Lammert Hobbes koper 4 pm greidland ((per pm)) ten noorden van Harlingen 1634 233 132r
, floreenbelasting ten noorden van Harlingen 1634 233 132r
GERLOFS, TEUNIS Tuenis Gerloffs naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1634 233 132r
, naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1634 233 132r
, naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1634 233 132r
GERLOFS, TEUNIS Tuenis Gerloffs naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1634 233 132r
STEFFENS, RIJKJE Ryckien Stevens Crappoot, c.s. verkoper ten noorden van Harlingen 1634 233 132r
JARICHS, LIEUWE Liuwe Jarichs ten noorden van Harlingen 1634 233 132r
DIRKS, SIPKE Sipcke Dircx koper greidland 4 pm 7 einsen 15 penningen 3 roeden ((per pm)) ten noorden van Harlingen 1634 233 139v
MARTENS, HIELKJE Hylck Martens ten noorden van Harlingen 1634 233 139v
, floreenbelasting ten noorden van Harlingen 1634 233 139v
, naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1634 233 139v
KLASES, FEDDE erven van Fedde Claessen naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1634 233 139v
, naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1634 233 139v
, dr. Domans naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1634 233 139v
DOUWES, Uupcke Douwes verkoper ten noorden van Harlingen 1634 233 139v
TIEMENS, IENSE Jens Tymens verkoper ten noorden van Harlingen 1634 233 139v
STANSIUS, THEODORUS mede regerend burgemeester Theodorus Stansius koper tichelwerk met huis en loods en verdere toebehoren (Plus 2 gouden ducatons) ten noorden van Harlingen 1662 238 135v
, ANSKJE Anskjen Clingbijl ten noorden van Harlingen 1662 238 135v
, floreenbelasting ten noorden van Harlingen 1662 238 135v
VIERSEN, het land van de heer Viersen naastligger ten noorden van Harlingen 1662 238 135v
, N. N. naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1662 238 135v
, N. N. naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1662 238 135v
, N. N. naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1662 238 135v
, N. N. naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1662 238 135v
WIJNGAARDEN, RIEMER JURJENS gezworen gemeensman Riemer Jurians Wijngaarden verkoper ten noorden van Harlingen 1662 238 135v
RINTJEMA, BAUKJE REINS Baukjen Reins Rintjema ten noorden van Harlingen 1662 238 135v
WYNIA, EEDE Edo Wynia rentmeester koper 8 einsen land (voor het merendeel de kopers wel bekend) ten noorden van Harlingen 1667 239 99r
WYNIA, AALTJE REINS jongedochter Aeltie Reins Wynia ten noorden van Harlingen 1667 239 99r
, N. N. naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1667 239 99r
, N. N. naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1667 239 99r
, N. N. naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1667 239 99r
, N. N. naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1667 239 99r
, JAKOB Jaques Koedercq, c.u. verkoper ten noorden van Harlingen 1667 239 99r
HILLEBRANDS, WILLEM Wilhelmus Hilbrants , JUD koper 6 einsen land (voor het merendeel de koper wel bekend) ten noorden van Harlingen 1667 239 99v
, N. N. naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1667 239 99v
, N. N. naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1667 239 99v
, N. N. naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1667 239 99v
, N. N. naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1667 239 99v
, JAKOB Jaques Coedercq verkoper ten noorden van Harlingen 1667 239 99v
PIETERS, ANDRIES Andrys Pytters Torp koper huis (zie DTB: huwelijk Andries Pieters en Gerttruid Jans, hij uit Selsburg, Denemarke) ten noorden van Harlingen het Henst Hoff 1668 239 148r
JANS, GEERTRUIDA Geertruyd Jans ten noorden van Harlingen 1668 239 148r
WIEBES, JOUKE Joucke Wybes verpachter grond ten noorden van Harlingen 1668 239 148r
, de landen behorend onder de bleek de grote Spijcker naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1668 239 148r
VIERSEN, IJSBRAND het land van de heer IJsbrandus van Viersen naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1668 239 148r
, N. N. naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1668 239 148r
, de landen behorend onder de bleek de grote Spijcker naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1668 239 148r
HIELKES, MARTEN de erfgenamen van Marten Hylckes verkoper ten noorden van Harlingen 1668 239 148r
BOLTA, KORNELIS GABES Cornelis Gabbes Bolta, c.u. koper huis ten noorden van Harlingen 1671 240 74v
, N. N. naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1671 240 74v
, N. N. naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1671 240 74v
, N. N. naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1671 240 74v
, N. N. naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1671 240 74v
JAKOBS, SEERP Seerp Jacobs , c.u. kooltjer verkoper ten noorden van Harlingen 1671 240 74v
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKS Jacob Hendrix Hollander houtkoper koper 3/4 van 1 pm, 5 einsen, 2 penningen, 7 roeden en 8 voeten greidland ten noorden van Harlingen 1672 240 84v
SCHELTINGA, juffrouw Scheltinga naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1672 240 84v
, naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1672 240 84v
, naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1672 240 84v
, naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1672 240 84v
, REINER Reyner Templaer verkoper ten noorden van Harlingen 1672 240 84v
NAUTA, DOEKE Duco Nauta ontvanger der boelgoederen 1 pm, vijf eynsen, 2 penningen, 7 roeden en 8 voeten ten noorden van Harlingen 1678 241 18r
NAUTA, DOEKE Duco Nauta ten noorden van Harlingen 1678 241 18r
NAUTA, DOEKE Duco Nauta ten noorden van Harlingen 1678 241 18r
, ten noorden van Harlingen 1678 241 18r
, ten noorden van Harlingen 1678 241 18r
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKS Jacob Hendricks Hollander ten noorden van Harlingen 1678 241 18r
NAUTA, DOEKE Duco Nauta ontvanger-generaal der Admiraliteit koper 7 p.m.land en een huis ten noorden van Harlingen 1681 241 164v
, naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1681 241 164v
, naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1681 241 164v
NAUTA, DOEKE Duco Nauta naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1681 241 164v
BRAAM, KLAAS FREERKS de erven van wijlen Claes Freercx Braem naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1681 241 164v
WASSENAAR, WIETSE STEFFENS Wytse Stevens Wassenaer havenmeester verkoper ten noorden van Harlingen 1681 241 164v
NAUTA, DOEKE Duco Nauta ontvanger koper provisioneel 4 1/2 pm land ((per pm)) ten noorden van Harlingen 1678 241 2ra
, floreenbelasting ten noorden van Harlingen 1678 241 2ra
ANNES, SIERK Sierck Annes huurder ten noorden van Harlingen 1678 241 2ra
HOLLANDER, JAKOB Jacob Hollander naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1678 241 2ra
NAUTA, DOEKE Duco Nauta ontvanger naastligger ten zuidoosten ten noorden van Harlingen 1678 241 2ra
, naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1678 241 2ra
, naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1678 241 2ra
, naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1678 241 2ra
, de bleek naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1678 241 2ra
, naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1678 241 2ra
, verkoper ten noorden van Harlingen 1678 241 2ra
NAUTA, DOEKE Duco Nauta ontvanger koper provisioneel 2 1/2 pm bouwland ((per pm)) ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
, floreenbelasting ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes kooltjer gebruiker ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
BRAAM, FREERK KLASES de erven van Freerck Claessen Braem naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
, naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
NAUTA, DOEKE Duco Nauta ontvanger naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
WITTER, JOHANNES de erven van Johan Witters naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger der 5 delen buitendijks ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
TJEPKES, SEERP de nagelaten kinderen van wijlen Seerp Tjepkes verkoper ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaens ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
TJEPKES, MARTEN de minderjarige kinderen van wijlen Marten Tjepkes verkoper ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
GATSES, SEERP Seerp Gatties ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
WIEBRENS, de gezamenlijke legatarissen van wijlen Grietie Wybrants ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
NAUTA, DOEKE Duco Nauta ontvanger koper provisioneel 4 1/2 pm greidland ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
, floreenbelasting ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
GRAUDA, PIETER Pieter Grauda koopman gebruiker ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
BOTSMA, KLAAS Claes Botsma koopman gebruiker ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
, naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
, naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
, naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
ADELAAR, de erven van Adelaar kapitein naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger der 5 delen buitendijks ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
TJEPKES, SEERP de nagelaten kinderen van wijlen Seerp Tjepkes verkoper ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaens ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
TJEPKES, MARTEN de minderjarige kinderen van wijlen Marten Tjepkes verkoper ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
GATSES, SEERP Seerp Gatties ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
WIEBRENS, de gezamenlijke legatarissen van wijlen Grietie Wybrants ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
NAUTA, DOEKE de heer Duco Nauta ontvanger der boelgoeden koper 1/4 van 1 1/2 pondemaat weiland (oud ontvanger generaal der admiraliteit; kopers besitten reeds de overige 3/4 va) ten noorden van Harlingen 1697 243 296r
ALEMA, FOEKJE juffrouw Foeckjen van Alama ten noorden van Harlingen 1697 243 296r
, N. N. bleker huurder per jaar (NB. Zilveren Ducaten) ten noorden van Harlingen 1697 243 296r
, N. N. naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1697 243 296r
, naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1697 243 296r
, N. N. naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1697 243 296r
, N. N. naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1697 243 296r
, ALLERT Allardus Buyttenpost, burger koopman verkoper ten noorden van Harlingen 1697 243 296r
WIETSES, PIEBE Pybe Wytzes koopman koper tuin met bomen en planten en zomerhuis ten noorden van Harlingen 1700 244 85v
TJEERDS, Kunerke Tjeerds ten noorden van Harlingen 1700 244 85v
, naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1700 244 85v
, naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1700 244 85v
, naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1700 244 85v
, naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1700 244 85v
SIJES, SIEBE burgemeester Sybe Sijes Hilma verkoper ten noorden van Harlingen 1700 244 85v
WIJNGAARDEN, DIEUWKE KORNELIS Dieuwerke Cornelis Wijngaarden ten noorden van Harlingen 1700 244 85v
WIJNGAARDEN, EELKJE KORNELIS Eelkjen Cornelis Wijngaarden , jongedochter verkoper ten noorden van Harlingen 1700 244 85v
PAUW, oudburgemeester Sibrandus Pauw koper 1/4 bleekveld groot 6 pondenmaten. ten noorden van Harlingen 1702 244 179r
ROORDA, NEELTJE DIRKS Neeltje Dirx Roorda ten noorden van Harlingen 1702 244 179r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs huurder (Huurder / gebruiker van het houten huis en schuur, die op het land staat) ten noorden van Harlingen 1702 244 179r
EISES, MARTEN Martien Eyses huurder (Huurder / gebruiker van het houten huis en schuur, die op het land staat) ten noorden van Harlingen 1702 244 179r
SIJES, SIEBE Gecommiteerde crediteur en als gelastigde van de hypothecaire crediteuren van Sybe Seyes Hilma , c.u. verkoper ten noorden van Harlingen 1702 244 179r
, koper 1/4 van 6 pm greidland als blekerij ten noorden van Harlingen 1765 256 115r
ABRAHAMS, TEETSE Taedse Abrahams , c.u. huurder ten noorden van Harlingen 1765 256 115r
, verpachter grond ten noorden van Harlingen 1765 256 115r
, naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1765 256 115r
, een reepje stadsland naastligger ten zuiden (wordt gehuurd door eigenaar blekerij voor 7 cg volgens conventie 8 december 1687) ten noorden van Harlingen 1765 256 115r
, naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1765 256 115r
, een stuk stadsland naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1765 256 115r
, naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1765 256 115r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman verkoper ten noorden van Harlingen 1765 256 115r
RADSMA, HARMEN vroedsman Harmen Radsma, burger koper tuin met vruchtbomen en zomerhuis (ca. 140 voeten x 55 a 56 voeten) ten noorden van Harlingen 1788 262 245v
STEFANUS, AAFKE Aafke Stephany, burger ten noorden van Harlingen 1788 262 245v
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1788 262 245v
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1788 262 245v
VERMEERS, G. de erven van dr. G. Vermeersch naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1788 262 245v
VERMEERS, G. de erven van dr. G. Vermeersch naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1788 262 245v
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra procureur postulant verkoper ten noorden van Harlingen 1788 262 245v
WASSENAAR, SIETSKE AUKES Sytske Aukes Wassenaar koper grondpacht van 4 GG uit de zoutkeet van de man van de koper aan de Sexbierumerva ten noorden van Harlingen 1789 263 180v
STEFANUS, TEEKE burgemeester Taeke Stephany ten noorden van Harlingen 1789 263 180v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga Procureur postulant verkoper ten noorden van Harlingen 1789 263 180v
ANNES, DOUWE Douwe Annes koemelker koper schuur, koestalling en grond ten noorden van Harlingen 1790 263 207r
, naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1790 263 207r
, naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1790 263 207r
, naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1790 263 207r
, naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1790 263 207r
BRAAM, TJEERD JANS Tjeerd Jansen Braam koopman verkoper ten noorden van Harlingen 1790 263 207r
JAKLES, JAKLE Jakle Jakles huisman verkoper ten noorden van Harlingen 1790 263 207r
BEIDSCHAT, PIETER Pieter Corn. Beidschat ten noorden van Harlingen 1790 263 207r
BEIDSCHAT, KORNELIS ABRAHAMS wijlen Corn. Abrahams Beidschat ten noorden van Harlingen 1790 263 207r
, W. W. Fettevogel koopman koper 5/8 van 6 pm greidland ten noorden van Harlingen 1797 265 48r
, floreenbelasting ten noorden van Harlingen 1797 265 48r
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis , c.u. huurder (voor het geheel) ten noorden van Harlingen 1797 265 48r
, naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1797 265 48r
, naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1797 265 48r
, naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1797 265 48r
, naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1797 265 48r
, verkoper ten noorden van Harlingen 1797 265 48r
SJOERDS, SIBBELE Sible Sjoerds koper schuur, koestal en grond, huis en schuur ten noorden van Harlingen 1798 265 84v
DIRKS, SIKKE Sicco Dirks ten noorden van Harlingen 1798 265 84v
PIETERS, ALLERT Allert Pieterse koper ten noorden van Harlingen 1798 265 84v
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis verkoper ten noorden van Harlingen 1798 265 84v
ALBERTS, DIEUWKE Dieuke Alberts ten noorden van Harlingen 1798 265 84v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis koper 8 pm greidland ten noorden van Harlingen 1801 266 4r
SCHELTES, FEIKJE Feykje Scheltes ten noorden van Harlingen 1801 266 4r
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis , c.u. huurder ten noorden van Harlingen 1801 266 4r
STINSTRA, G. de heer G. Stinstra naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1801 266 4r
, naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1801 266 4r
, naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1801 266 4r
, naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1801 266 4r
HINGST, SIEBREN Sybrand Hingst executeur testamentair ten noorden van Harlingen 1801 266 4r
HANNEMA, JAN Jan Hannema executeur testamentair ten noorden van Harlingen 1801 266 4r
WESTRA, HENDRIK dr. Henricus J. Westra executeur testamentair ten noorden van Harlingen 1801 266 4r
, BAUKJE Baukjen Feytema ten noorden van Harlingen 1801 266 4r
WYBENGA, SCHELTE wijlen Schelte Wybenga ten noorden van Harlingen 1801 266 4r
ALBERDA, JOHANNES dr. Johannes Albarda medicinae doctor koper 2/3 terpentijnstokerij en huis ten noorden van Harlingen 1802 266 163r
ASSEN, ERNST Ernst van Assen koper ten noorden van Harlingen 1802 266 163r
ASSEN, JOHANNES Johannes van Assen predikant ten noorden van Harlingen 1802 266 163r
, N. N. naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1802 266 163r
, N. N. naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1802 266 163r
, N. N. naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1802 266 163r
, N. N. naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1802 266 163r
MECIMA, MINKE Meinsje Mecima verkoper ten noorden van Harlingen 1802 266 163r
ADDENS, H. H. Addens apotheker ten noorden van Harlingen 1802 266 163r
DIRKS, SIKKE Sikke Dirks bleker koper 5/8 van 6 pm greidland ten noorden van Harlingen 1806 267 270ar
PIETERS, AUKJE Akke Pieters ten noorden van Harlingen 1806 267 270ar
REEN, de erven van Reen eigenaar van 3/8 ten noorden van Harlingen 1806 267 270ar
DIRKS, SIKKE Sikke Dirks bleker huurder van 3/8 ten noorden van Harlingen 1806 267 270ar
PIETERS, AUKJE Akke Pieters ten noorden van Harlingen 1806 267 270ar
, naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1806 267 270ar
, naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1806 267 270ar
, naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1806 267 270ar
, naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1806 267 270ar
, JOUKE schepen Jouke H. Olinjus verkoper ten noorden van Harlingen 1806 267 270ar
FINK, MINNE lid gemeentebestuur Menno Vink verkoper ten noorden van Harlingen 1806 267 270ar
CONRADI, Alb. Jac. Conradi secretaris verkoper ten noorden van Harlingen 1806 267 270ar
HANSES, DOUWE Douwe Hansen koper greidland ten noorden van Harlingen de Snobbesfenne 1808 268 169v
SIEBES, ANTJE Antje Sybes ten noorden van Harlingen 1808 268 169v
VISSER, Yger Visser kastelein huurder ten noorden van Harlingen 1808 268 169v
, naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1808 268 169v
SLOTHOUWER, V. Slothouwer naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1808 268 169v
, naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1808 268 169v
, naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1808 268 169v
WESTRA, H. J. Westra verkoper ten noorden van Harlingen 1808 268 169v
RUITINGA, JOHANNES Johannes Ruitinga apotheker koper 1/3 terpentijnstokerij en huis ten noorden van Harlingen 1810 269 45r
RUITINGA, JOHANNES Johannes Ruitinga apotheker eigenaar van 1/3 ten noorden van Harlingen 1810 269 45r
ADDENS, H. H. Addens eigenaar van 1/3 ten noorden van Harlingen 1810 269 45r
ASSEN, ERNST Ernst van Assen verkoper ten noorden van Harlingen 1810 269 45r
ABRAHAMS, KORNELIS Cornelis Abrahams houtmolenaar koper schuur, en koestalling met grond ten noorden van Harlingen 9 1784 261 226v
, naastligger ten ? ten noorden van Harlingen 9 1784 261 226v
, N. N. naastligger ten ? ten noorden van Harlingen 9 1784 261 226v
, N. N. naastligger ten ? ten noorden van Harlingen 9 1784 261 226v
, N. N. naastligger ten ? ten noorden van Harlingen 9 1784 261 226v
TEETSES, TJERK Tierk Teedzes huisman verkoper ten noorden van Harlingen 9 1784 261 226v
TEETSES, ABRAHAM wijlen Abraham Teedzes bleker ten noorden van Harlingen 9 1784 261 226v
LAMMERTS, HOBBE Hobbe Lambarts , burger c.u. koper land of grond van een tichelwerk met huis, schuur, loods en overig onroerend goe ten oosten van Harlingen 1641 234 160r
LAMMERTS, JAN Jan Lambarts , burger c.u. koper ten oosten van Harlingen 1641 234 160r
, floreenbelasting ten oosten van Harlingen 1641 234 160r
SIERKS, DOUWE het land van de erfgenamen van Douue Sierx naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1641 234 160r
, N. N. naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1641 234 160r
OEDSES, RINNERT burgemeester Rinnert Oedses naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1641 234 160r
OEDSES, RINNERT burgemeester Rinnert Oedses naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1641 234 160r
HARINGS, TRIJNTJE Trijntie Harings verkoper van 1/2 ten oosten van Harlingen 1641 234 160r
SIERKS, DOUWE wijlen Douue Sierx ten oosten van Harlingen 1641 234 160r
HARINGS, SIERK Sierck Haringh verkoper van 1/6 ten oosten van Harlingen 1641 234 160r
DOUWES, PAULUS Pals Douues verkoper van 1/6 ten oosten van Harlingen 1641 234 160r
MINKS, FOLKERT Folkert Minx ten oosten van Harlingen 1641 234 160r
DOUWES, ANTJE Antie Douues verkoper van 1/6 ten oosten van Harlingen 1641 234 160r
HIDDES, NANNE Nanne Hiddes gerechtsbode koper 5 pm vergraven land ten oosten van Harlingen 1647 235 259r
POPTA, MAGDALENA SCHELTES Machteltie Scheltes Popta ten oosten van Harlingen 1647 235 259r
, floreenbelasting ten oosten van Harlingen 1647 235 259r
, naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1647 235 259r
JANS, Haentie Jans Lamkama verkoper ten oosten van Harlingen 1647 235 259r
BARTELDS, Cleyes Bartels koper 5 pms land ten oosten van Harlingen 1647 235 262v
KLEISES, BARTELD Bartel Cleysen Lantingh, c.u. ten oosten van Harlingen 1647 235 262v
, floreenbelasting ten oosten van Harlingen 1647 235 262v
, TIBERIUS Tiberius Templaer naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1647 235 262v
HILLEBRANDS, burgemeester Hillebrants ten oosten van Harlingen 1647 235 262v
, naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1647 235 262v
, FRANSKE Francina van Kyll naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1647 235 262v
HIBBES, wijlen Gerbrands Hebbes ten oosten van Harlingen 1647 235 262v
JANS, tichelwerk van verkoper Haentie Jans Lancama naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1647 235 262v
JANS, Haentie Jans Lancama verkoper ten oosten van Harlingen 1647 235 262v
POPTA, JAKOB Jacob Popta, burger koper greidland ten oosten van Harlingen 1648 236 19v
, floreenbelasting ten oosten van Harlingen 1648 236 19v
POPTA, JAKOB een stuk van Jacob Popta, burger naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1648 236 19v
, de wese streng naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1648 236 19v
, N. N. naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1648 236 19v
, naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1648 236 19v
JANS, HAANTJE Haentie Jansen Lamken verkoper ten oosten van Harlingen 1648 236 19v
KOENRAADS, HENDRIK hopman Hendrick Conraeds , c.u. koper panwerk, twee woningen, twee loodsen, hof en prieel, kleiput ten oosten van Harlingen 1657 237 112r
, verpachter grond woningen ten oosten van Harlingen 1657 237 112r
, verpachter grond panwerk ten oosten van Harlingen 1657 237 112r
IEPES, KLAASKE Claeske Ypes verkoper ten oosten van Harlingen 1657 237 112r
ARJENS, KORNELIS wijlen Cornelis Ariens Berckel ten oosten van Harlingen 1657 237 112r
BAUKES, PAULUS Paals Bauckes , burger brouwer en tichelaar aanhandelaar 1/4 tichelwerk, huis, loods en steenplaatsen ten oosten van Harlingen 1659 237 219v
AKKERSLOOT, PIETER Pieter Akkerslooth eigenaar van 1/4 ten oosten van Harlingen 1659 237 219v
VIERSEN, IJSBRAND dr. IJsbrandus van Viersen eigenaar van 1/2 ten oosten van Harlingen 1659 237 219v
, floreenbelasting ten oosten van Harlingen 1659 237 219v
AKKERSLOOT, PIETER Pieter Akkerslooth verwandelaar ten oosten van Harlingen 1659 237 219v
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes , burger brouwer koper en huurder 1/2 tichelwerk met ovens, loodsen, huis en plaatsen ten oosten van Harlingen 1660 238 66r
VIERSEN, IJSBRAND dr. Ijsbrandus van Viersen secretaris van de rekenkamer naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1660 238 66r
VIERSEN, IJSBRAND dr. Ijsbrandus van Viersen secretaris van de rekenkamer naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1660 238 66r
, FRANSKE Francina Kyll ?naastligger ten oosten/naastligger ten zuiden? ten oosten van Harlingen 1660 238 66r
, JAN Jan Weiners , c.s. naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1660 238 66r
, naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1660 238 66r
VIERSEN, IJSBRAND dr. Ijsbrandus van Viersen, c.u. secretaris van de rekenkamer verkoper ten oosten van Harlingen 1660 238 66r
KLASES, Aeltsen Claessen koper huis en schuur met een looghuis ten oosten van Harlingen 1668 239 175r
TIJSES, MARTJEN Maertie Tijssen ten oosten van Harlingen 1668 239 175r
JANS, HANS de erven van Hans Jansen verpachter grond ten oosten van Harlingen 1668 239 175r
, floreenbelasting ten oosten van Harlingen 1668 239 175r
, N. N. naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1668 239 175r
HIELKES, MARTEN t Hensthof van de weduwe en erven van Marten Hylckes naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 't Hensthof 1668 239 175r
, N. N. naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1668 239 175r
, SJOERD het land van Sioerd Suierger naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1668 239 175r
FEIKES, HARING Haringh Feickes , c.u. verkoper ten oosten van Harlingen 1668 239 175r
HOITES, JOUKE Joucke Hoytes koper grondpacht 9-00-00 CG ten oosten van Harlingen 1671 240 48v
WITTERT, grondpacht uit 4,5 pm land van wijlen de heer Wittert ten oosten van Harlingen 1671 240 48v
, JAN de gezamenlijke erven van Jan Feytema verkoper ten oosten van Harlingen 1671 240 48v
, DIRK Dirck Feytema ten oosten van Harlingen 1671 240 48v
, JAKOB Jacob Feytema ten oosten van Harlingen 1671 240 48v
JOHANNES, JETSE Jetse Joannis , burger scheepstimmerman koper huis met een 1/2 helling en de gereedschappen ten oosten van Harlingen 1673 240 125r
KLASES, LIJSBET Lijsbet Claeses ten oosten van Harlingen 1673 240 125r
, een rijksdaalder aan ieder van de 8 kinderen en de verkoperse zelf toehaak ten oosten van Harlingen 1673 240 125r
, verpachter grond ten oosten van Harlingen 1673 240 125r
, N. N. naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1673 240 125r
, N. N. naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1673 240 125r
, N. N. naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1673 240 125r
, N. N. naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1673 240 125r
PIERS, GRIETJE Grietie Piers verkoper ten oosten van Harlingen 1673 240 125r
SIEBES, PIETER wijlen Pieter Sybes mr. scheepstimmerman ten oosten van Harlingen 1673 240 125r
KLEISES, BARTELD burgemeester Bartel Cleysen Lantingh koper grondpacht 12-00-00 CG ten oosten van Harlingen 1674 240 135r
, grondpacht uit het land waarop het lands kruithuis staat ten oosten van Harlingen 1674 240 135r
, verkoper ten oosten van Harlingen 1674 240 135r
SURINGAR, TJEERD SIEBRENS Tjeerdt Sybrandts Suirger, burger koper 1/2 tichelwerk met oven, stelplaatsen, loodsen, huis en schuur, bekwaam tot een ten oosten van Harlingen 1675 240 200v
JANS, DIEUWKE Dieucke Jans , burger ten oosten van Harlingen 1675 240 200v
, schattinge ten oosten van Harlingen 1675 240 200v
LAMMERTS, JOUKE het tichelwerk van Jouck Lammerts naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1675 240 200v
LAMMERTS, JOUKE het tichelwerk van Jouck Lammerts naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1675 240 200v
REINERS, JAN het tichelwerk van Jan Reyners naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1675 240 200v
, naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1675 240 200v
VOSMA, WILLEM HENDRIKS Willem Hendrix Vosma verkoper ten oosten van Harlingen 1675 240 200v
MINNES, EESGE Esge Minnes koper huis met een halve dwars en kanthelling ten oosten van Harlingen 1680 241 79v
HENDRIKS, LIJSBET Lijsbeth Hendrix kopers ten oosten van Harlingen 1680 241 79v
JOHANNES, JETSE Jetse Joannes mr. timmerman eigenaar andere helft der molen, samen met ten oosten van Harlingen 1680 241 79v
LUDINGA, HENDRIK KOENRAADS oud burgemeester Hendrick Coenraads Ludinga tuin grenst aan het perceel van Jetse Joannes ten oosten van Harlingen 1680 241 79v
, verpachter grond helling ten oosten van Harlingen 1680 241 79v
, N. N. naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1680 241 79v
, N. N. naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1680 241 79v
, N. N. naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1680 241 79v
, N. N. naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1680 241 79v
JANS, Trijntje Jans verkoper ten oosten van Harlingen 1680 241 79v
ALBERTS, POPPE wijlen Poppe Alberts ten oosten van Harlingen 1680 241 79v
JOHANNES, HARMEN Harmen Joannes koper huis, met een halve dwarshelling ten oosten van Harlingen 1680 241 98v
THOMAS, GRIETJE Grietie Thomas kopers ten oosten van Harlingen 1680 241 98v
JOHANNES, JETSE Jetse Joannes mr. timmerman eigenaar andere helft huis en helling ten oosten van Harlingen 1680 241 98v
LUDINGA, HENDRIK KOENRAADS oud burgemeester Hendrick Coenraadts Ludinga ten oosten van Harlingen 1680 241 98v
, verpachter grond ((voor 1/1)) ten oosten van Harlingen 1680 241 98v
MINNES, EESGE Esge Minnes scheepstimmerman verkoper ten oosten van Harlingen 1680 241 98v
EELKEMA, EELKE RINNERTS de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Eelcke Rinnerts Eelcoma koopman koper lands kruithuis of magazijn van buspulver ten oosten van Harlingen 1681 241 171r
, naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1681 241 171r
, naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1681 241 171r
SIETSES, REIN Reyn Sytses apotheker naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1681 241 171r
WITTERT, Adrien Wittert naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1681 241 171r
EELKEMA, EELKE RINNERTS wijlen Eelcke Rinnerts Eelcoma koopman had het kruithuis al eerder gekocht van de Raden ter Admiraliteit te Harlingen ten oosten van Harlingen 1681 241 171r
GERLSMA, RUURD ULBES Mede-vroedschap Ruyrd Ulbes Gerlsma koper land 1/6 van 9 pm ten oosten van Harlingen 1682 241 229v
KLASES, EELSE Aelsen Claesen bleker gebruiker van de grond ten oosten van Harlingen 1682 241 229v
, schatting ten oosten van Harlingen 1682 241 229v
FEITEMA, SIEBREN Sibrant Feitema eigenaar van 1/2 van 9 pm greidland ten oosten van Harlingen 1682 241 229v
HOTSES, AALTJE de erven van wijlen Aeltie Hotses eigenaar van het overige greidland ten oosten van Harlingen 1682 241 229v
, bleek genaamd de Grote Spijker naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1682 241 229v
, bleek genaamd de Grote Spijker naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1682 241 229v
JANS, JAN de erven van wijlen Jan Jansen gortmaker naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1682 241 229v
BAUKES, KLAAS Claes Bauckes naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1682 241 229v
JASPERS, HENDRIK de erfgenamen van wijlen Hendrick Jaspers verkoper ten oosten van Harlingen 1682 241 229v
JASPERS, HENDRIK Hendrick Jaspers koper provisioneel greid- en bouwland 1/6 van 9 pm ((per pm)) ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
, WARNER wijlen Warner Holcama ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
, SIEBREN Sybrandus Feytema eigenaar van 1/2 van 9 pm ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
HOTSES, AALTJE de erven van Aeltie Hotses eigenaar van de rest ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
, floreenbelasting ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
KLASES, EELSE Aelsen Clasen bleker gebruiker van het geheel ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
BAUKES, KLAAS Claes Bauckes naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
, bleek genaamd de Grote Spijker naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen de Grote Spijker 1682 241 51va
, bleek genaamd de Grote Spijker naastligger ten westen ten oosten van Harlingen de Grote Spijker 1682 241 51va
JANS, JAN Jan Jansen gortmaker naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
KUIK, JAN DIRKS Jan Dircksen Kuyck ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
, WARNER het minderjarige kind van wijlen Warner Holcama verkoper van 1/2 ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
WARNERS, LIJSBET Lijsbeth Warners verkoper van 1/2 ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
JASPERS, HENDRIK Hendrick Jaspers koper provisioneel greidland 1/3 van 4 pm ((per pm)) ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
, floreenbelasting ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
BOKKES, JENTJE Jentie Bockes gebruiker van het geheel ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
KLASES, EELSE Aelsen Claesen naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
, SIEBREN Sybrandus Feytema naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
KLASES, EELSE Aelsen Claesen naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
HILLEBRANDS, WILLEM de erven van Wilhelmus Hillebrandts naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
KUIK, JAN DIRKS Jan Dircksen Kuyck ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
, WARNER het minderjarige kind van wijlen Warner Holcama verkoper van 1/2 ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
WARNERS, LIJSBET Lijsbeth Warners verkoper van 1/2 ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
JASPERS, HENDRIK Hendrick Jaspers koper provisioneel bouwland 2 pm met een huisje ((per pm)) ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
KLASES, EELSE Aelsen Claessen gebruiker van 2 pm ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
FEITEMA, Sybrandus* Feitema naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
FEITEMA, Sybrandus* Feitema naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
KLASES, EELSE Aelsen Claessen naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
HILLEBRANDS, de erven van Wilhelmus* Hillebrandts naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
KUIK, JAN DIRKS Jan Dircksen Kuyck ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
, WARNER het minderjarige kind van wijlen Warner Holcama verkoper van 1/2 ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
WARNERS, LIJSBET Lijsbeth Warners verkoper van 1/2 ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
REINS, SIEMEN Symon Reyns koper provisioneel tichelwerk ten oosten van Harlingen 1682 241 54ra
, Dr. Boogius ? naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1682 241 54ra
, naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1682 241 54ra
REINS, SIEMEN Symon Reyns naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1682 241 54ra
, naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1682 241 54ra
GAVERE, LAMMERT Lammert de Gavere verkoper en curator van de 2 nagelaten kinderen van ten oosten van Harlingen 1682 241 54ra
SURINGAR, TJEERD SIEBRENS wijlen Tjeerd Sybrens Suyrger ten oosten van Harlingen 1682 241 54ra
JANS, wijlen Dieucke Jans ten oosten van Harlingen 1682 241 54ra
HIDDES, JAKOB Jacob Hiddes mr. metselaar koper huis en plaats ten oosten van Harlingen 1685 242 104r
HARMENS, GRIETJE Grietie Harmens ten oosten van Harlingen 1685 242 104r
DOUWES, DOUWE Douwe Douwes mr. bakker bewoner ten oosten van Harlingen 1685 242 104r
, naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1685 242 104r
, N. N. naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1685 242 104r
, N. N. naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1685 242 104r
, naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1685 242 104r
KORNELIS, EDSE AEdse Cornelis , burger bootsgezel verkoper ten oosten van Harlingen 1685 242 104r
WILLEMS, IESKJE Yisch Willems , burgerse ten oosten van Harlingen 1685 242 104r
STANSIUS, THEODORUS geduputeerde staat Theodorus Stansius secretaris koper door niaar land 7 pm (en 1 gouden dukaton voor de verkoper) ten oosten van Harlingen 1686 242 118r
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Johannis Willems Vosma, burger koopman geniaarde koper ten oosten van Harlingen 1686 242 118r
, floreenbelasting ten oosten van Harlingen 1686 242 118r
LUDINGA, panwerk van burgemeester Luidinga naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1686 242 118r
, naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1686 242 118r
, het tweede perceel in deze akte naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1686 242 118r
, naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1686 242 118r
STANSIUS, THEODORUS Theodorus Stansius naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1686 242 118r
EVERTS, FRANS nu Frans Ewerts vleeshouwer huurder ten oosten van Harlingen 1686 242 118r
EELKEMA, LOLKE RINNERTS eerder Lolcke Rinnerts Eelcoma koopman huurder ten oosten van Harlingen 1686 242 118r
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Johannis Willems Vosma, burger koopman koper land 1 pm ten oosten van Harlingen 1686 242 118r
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKS oud burgervaandrik Jacob Hendrix Hollander koopman heeft huis, hof en houtstek op deze 1 pondemaat ten oosten van Harlingen 1686 242 118r
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKS Jacob Hendrix Hollander koopman naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1686 242 118r
, naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1686 242 118r
, naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1686 242 118r
, naastligger ten noorden en huurder ten oosten van Harlingen 1686 242 118r
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Johannis Willems Vosma, burger koopman koper grondpacht ten oosten van Harlingen 1686 242 118r
, JAKOB Jacobus Tenonius verkoper ten oosten van Harlingen 1686 242 118r
AGES, SIEMEN Symon Ages makelaar bewezen diensten ten oosten van Harlingen 1686 242 118r
, JAKOB Jacobus Tenonius jurist koper pm l;and ten oosten van Harlingen 1688 242 242r
, naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1688 242 242r
, naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1688 242 242r
, naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1688 242 242r
, naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1688 242 242r
STANSIUS, THEODORUS gecommitteerde Staten Generaal der Verenigde Nederlanden Theodorus Stansius verkoper ten oosten van Harlingen 1688 242 242r
TIEMENS, ANNE oud gecommitteerde raad ter Admiraliteit in Friesland en burgemeester van Hindeloopen Anne Tymens koper grondpacht die de stad Harlingen moet betalen ten oosten van Harlingen 1688 242 243v
, N. N. verpachter grond ten oosten van Harlingen 1688 242 243v
, THEODORUS gecommitteerde van Friesland en secretaris van Harlingen Theodorus Hansius verkoper ten oosten van Harlingen 1688 242 243v
JANS, JAKOB Jacob Jansen , burger koper huis en 1/2 helling ten oosten van Harlingen 1697 243 329v
TJEERDS, TJEERD Tieerd Tieerdsen naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1697 243 329v
, naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1697 243 329v
HOLLANDER, HENDRIK HENDRIKS Hendrik Hendriks Hollander naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1697 243 329v
STANSIUS, THEODORUS mede regerend burgemeester en oud gedeputeerde Theodorus Stansius naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1697 243 329v
MARTENS, MARTEN Marten Martens verkoper ten oosten van Harlingen 1697 243 329v
JANS, HARMEN Harmen Jans scheepstimmerman koper huis, 1/2 helling, timmerschuur en gereedschappen ten oosten van Harlingen NZ 1700 244 39r
VORM, TJEERD TJEERDS Tjeerd Tjeerds van der Form naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen NZ 1700 244 39r
, naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen NZ 1700 244 39r
EEKHOUT, HENDRIK HENDRIKS Hendrik Hendriks Eekholt naastligger ten westen ten oosten van Harlingen NZ 1700 244 39r
STANSIUS, T. landerijen van Th. Stantius naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen NZ 1700 244 39r
JANS, JAKOB Jacob Jans scheepstimmerman verkoper ten oosten van Harlingen NZ 1700 244 39r
TEEKES, RINSKE Rinske Taekes ten oosten van Harlingen NZ 1700 244 39r
JANS, HARMEN Harmen Jans scheepstimmerman koper 37 pondemaat land ten oosten van Harlingen 1700 244 47r
, huis en halve helling naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1700 244 47r
, naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1700 244 47r
HOLLANDER, HENDRIK HENDRIKS de erven van Hendrik Hendriks Hollander naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1700 244 47r
STANSIUS, T. Th. Stantius naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1700 244 47r
HOLLANDER, HENDRIK HENDRIKS Hendrik Hendriks Hollander verkoper ten oosten van Harlingen 1700 244 47r
ARJENS, FREERK Freerk Arjens koper de geregte helft van drie hellingen met een randhelling, half timmerhuis en twee ten oosten van Harlingen 1706 244 341v
BERENDS, LIJSBET Lijsbet Beerns ten oosten van Harlingen 1706 244 341v
, naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1706 244 341v
, HENDRIK Hendrik Eekhout naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1706 244 341v
, naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1706 244 341v
STANSIUS, THEODORUS de erven van Theodorus Stantius naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1706 244 341v
, verpachter grond ten oosten van Harlingen 1706 244 341v
VORM, TJEERD TJEERDS hopman Tjeerd Tjeerdsen van der Form zoutzieder ten oosten van Harlingen 1706 244 341v
GERRITS, WILLEM Willem Gerrits koper de geregte helft van drie hellingen met een randhelling, half timmerhuis en twee ten oosten van Harlingen 1706 244 342v
, RINSKE Reinsk Japes ten oosten van Harlingen 1706 244 342v
, naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1706 244 342v
, HENDRIK Hendrik Eekhout naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1706 244 342v
, naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1706 244 342v
, THEODORUS de erven van Theodorus Stanhuis naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1706 244 342v
, verpachter grond ten oosten van Harlingen 1706 244 342v
VORM, TJEERD TJEERDS hopman Tjeerd Tjeerdsen van der Form zoutzieder ten oosten van Harlingen 1706 244 342v
OUTGERS, REINER Reiner Outgers koper de geregte helft van drie hellingen met een randhelling, half timmerhuis en twee (Over 3 jaar + per jaar 100 GG) ten oosten van Harlingen NZ 1706 244 345r
EVERTS, EELKJE Eelkjen Ewerts ten oosten van Harlingen NZ 1706 244 345r
VORM, TJEERD het panwerk van hopman Tjeerd van der Form naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen NZ 1706 244 345r
, HENDRIK Hendrik Eekhout naastligger ten westen ten oosten van Harlingen NZ 1706 244 345r
, naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen NZ 1706 244 345r
STANSIUS, THEODORUS de erven van Theodorus Stantius naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen NZ 1706 244 345r
, verpachter grond ten oosten van Harlingen NZ 1706 244 345r
ARJENS, FREERK Freerk Arjens verkoper ten oosten van Harlingen NZ 1706 244 345r
BERENDS, LIJSBET Lijsbet Beerns ten oosten van Harlingen NZ 1706 244 345r
MINNES, HENDRIK Hendrik Minnes , burger koper van 1/2 drie hellingen met een kanthelling, timmerhuis en twee woningn en een tuinje en ten oosten van Harlingen NZ 1707 245 17v
JOUKES, NANKE Nanke Joukes , burger ten oosten van Harlingen NZ 1707 245 17v
OUTGERS, REINER Reiner Outgers eigenaar van 1/2 ten oosten van Harlingen NZ 1707 245 17v
, verpachter grond ten oosten van Harlingen NZ 1707 245 17v
VORM, het panwerk van de hopman van der Form naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen NZ 1707 245 17v
, naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen NZ 1707 245 17v
, HENDRIK Hendrik Eekhout naastligger ten westen ten oosten van Harlingen NZ 1707 245 17v
STANSIUS, de erven van de hr. Stansius naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen NZ 1707 245 17v
GERRITS, WILLEM Willem Gerrits verkoper ten oosten van Harlingen NZ 1707 245 17v
SAPES, RINSKE Reinsk Sapes ten oosten van Harlingen NZ 1707 245 17v
JANS, JELKE Jelcke Jansen , c.u. koper van 1/2 3 hellingen met een kanthelling en timmerhuis en twee woningn met een tuintie en ten oosten van Harlingen 1709 245 89v
, verpachter grond ten oosten van Harlingen 1709 245 89v
VORM, het panwerk van hopman van der Form naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1709 245 89v
, naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1709 245 89v
EEKHOUT, HENDRIK Hendrik Eekholt naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1709 245 89v
STANSIUS, de erven van Stansius naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1709 245 89v
REINERS, HENDRIK Hendrik Reiners , c.u. verkoper ten oosten van Harlingen 1709 245 89v
SURINGAR, GAUKE Gouke Suringar, burger koopman koper 2 pondemaat land daar het houtstek met het huis op staat ten oosten van Harlingen 1710 245 125r
, N. naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1710 245 125r
, N. naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1710 245 125r
, N. naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1710 245 125r
, N. naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1710 245 125r
AA, ARJEN Vrijheer van Cronenburgh Loenen Grijsoord Adriaan Wittert van der Aa verkoper ten oosten van Harlingen 1710 245 125r
SURINGAR, GAUKE Gouke Suringar koopman koper terpland ten oosten van Harlingen 1710 245 127r
, floreenbelasting ten oosten van Harlingen 1710 245 127r
DOEDES, SJOERDJE de erven van Sioerdtie Doedes naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1710 245 127r
, ten oosten van Harlingen 1710 245 127r
WITTERT VAN DER AA, Vrijheer van Cronenburgh Loenen Grisoord etc Wittert van der Aa naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1710 245 127r
, ten oosten van Harlingen 1710 245 127r
, naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1710 245 127r
SURINGAR, GAUKE Gouke Suringar koopman naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1710 245 127r
WITTERT VAN DER AA, Vrijheer van Cronenburgh Loenen Grisoord etc Wittert van der Aa verkoper ten oosten van Harlingen 1710 245 127r
SURINGAR, GAUKE Gouke Suringar koopman koper ten oosten van Harlingen 1710 245 130v
WITTERT, de heer Wittert eigenaar van het land ten oosten van Harlingen 1710 245 130v
JOUKES, HOITE Hoite Joukes verkoper ten oosten van Harlingen 1710 245 130v
JOUKES, KLAAS Claes Joukes verkoper ten oosten van Harlingen 1710 245 130v
JANS, JELKE Jelke Jans koper van 1/2 3 hellingen met een kanthelling, timmerhuis, 2 woningn met een hof en een stukje ten oosten van Harlingen 1711 245 160v
JANS, Grietie Jans ten oosten van Harlingen 1711 245 160v
, verpachter grond ten oosten van Harlingen 1711 245 160v
VORM, het panwerk van van der Form naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1711 245 160v
, naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1711 245 160v
, HENDRIK de erven van Hendrick Eekhout naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1711 245 160v
STANSIUS, de erven van het huis van de heere Stansius naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1711 245 160v
OUTGERS, REINER Reiner Outgers , c.u. verkoper ten oosten van Harlingen 1711 245 160v
MAHIU, REIER ARJENS Rejer Arjens Mahui koper provisioneel stuk landt plm. 1 pondemaat met een huis, hof, schuir en beide drooghuisen ten oosten van Harlingen 1712 245 317r
, een helling naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1712 245 317r
, naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1712 245 317r
, naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1712 245 317r
STANSIUS, ARJAANTJE de landen van vrouw Adriana Stansius naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1712 245 317r
BOELENS, wijlen Boelens ten oosten van Harlingen 1712 245 317r
SIPKES, RUURD Ruirdt Sipkes huisman verkoper ten oosten van Harlingen 1712 245 317r
HOLLANDER, SIKKE HENDRIKS Sicke Hendriks Hollander ten oosten van Harlingen 1712 245 317r
PIERS, LIEUWE Lieuwe Piers koopman en mr. tichelbaas koper greidland 4 pm ten oosten van Harlingen 1732 248 167r
, C. C. Jelbema landmeter heeft gemeten: greidland 5 pm, 11 einsen en 3 roeden ten oosten van Harlingen 1732 248 167r
HETTES, JAKOB Jacob Hettes mr. bakker huurder ten oosten van Harlingen 1732 248 167r
, naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1732 248 167r
HAARSMA, ANNE Annius Haersma oud kapitein naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1732 248 167r
, naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1732 248 167r
, naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1732 248 167r
VIERSEN, AALTJE Aeltie van Viersen verkoper ten oosten van Harlingen 1732 248 167r
JANS, JELKE Jelke Jans mr. scheepstimmerman koper 33 roeden land ten oosten van Harlingen NZ 1737 249 157v
JANS, GRIETJE Grietie Jans ten oosten van Harlingen NZ 1737 249 157v
JANS, JELKE Jelke Jans mr. scheepstimmerman naastligger ten oosten en ten oosten van Harlingen NZ 1737 249 157v
JANS, GRIETJE Grietie Jans naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen NZ 1737 249 157v
, naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen NZ 1737 249 157v
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahui naastligger ten westen ten oosten van Harlingen NZ 1737 249 157v
HAARSMA, Haarsma kapitein naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen NZ 1737 249 157v
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahui verkoper ten oosten van Harlingen NZ 1737 249 157v
HIBMA, JAKOB Jacobus Hibma koper pan- en estrikwerk, knechtswoning, hof, paardenstal en wagenhuis ten oosten van Harlingen 1742 250 213r
HOUWERDA, TEETSKE Taetske Houwerda ten oosten van Harlingen 1742 250 213r
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewolt verpachter grond ten oosten van Harlingen 1742 250 213r
, naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1742 250 213r
, naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1742 250 213r
JANS, JELKE Jelke Jans mr. timmerman naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1742 250 213r
HAARSMA, A. de heer A. Haersma oud kapitein naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1742 250 213r
VORM, JAKOB oud burgemeester Jacobus van der Form verkoper ten oosten van Harlingen 1742 250 213r
BEIMA, TETJE Tettie Beima ten oosten van Harlingen 1742 250 213r
BAKKER, ANNE EELKES Anne Eelkes Backer, burger aanhandelaar stuk weiland van 3 pm ten oosten van Harlingen 1742 250 225r
HENDRIKS, LIEUWE Lieuwe Hendriks huurder ten oosten van Harlingen 1742 250 225r
, floreenbelasting ten oosten van Harlingen 1742 250 225r
, N. N. naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1742 250 225r
, N. N. naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1742 250 225r
, N. N. naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1742 250 225r
, N. N. naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1742 250 225r
VERMEERS, GIJSBERT Gijsbert Vermeersch koopman verkoper ten oosten van Harlingen 1742 250 225r
JELKES, TIETJE Tytie Jelkes koper 3 hellingen met een kanthelling, timmerhuis, 2 huizen met een hof en een stukje ten oosten van Harlingen NZ 1743 251 11r
SEERPS, TJEERD Tjeerd Seerps mr. scheepstimmerman ten oosten van Harlingen NZ 1743 251 11r
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewolt verpachter grond ten oosten van Harlingen NZ 1743 251 11r
HIBMA, JAKOB panwerk van Jacob Hibma naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen NZ 1743 251 11r
, naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen NZ 1743 251 11r
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahiu koopman naastligger ten westen ten oosten van Harlingen NZ 1743 251 11r
HAARSMA, de heer kapitein Haersma naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen NZ 1743 251 11r
JANS, JELKE Jelke Jans mr. scheepstimmerman verkoper ten oosten van Harlingen NZ 1743 251 11r
JANS, GRIETJE Grytje Jans ten oosten van Harlingen NZ 1743 251 11r
KIMSTRA, FETJE REINS Fettje Reyns Kimstra koper stukje gardeniers land ten oosten van Harlingen 1746 251 128r
, PETRUS wijlen dr. Petrus Sibeda medicus ten oosten van Harlingen 1746 251 128r
PIETERS, JOHANNES Johan Pytters huurder ten oosten van Harlingen 1746 251 128r
, GERARDUS de heer Gerrard Suringa naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1746 251 128r
, GERARDUS de heer Gerrard Suringa naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1746 251 128r
, naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1746 251 128r
, GERARDUS de heer Gerrard Suringa naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1746 251 128r
HEREMIET, MARIA Maria Heremyt verkoper ten oosten van Harlingen 1746 251 128r
HAANSTRA, Tammeerus Haanstra procureur fiscaal ten oosten van Harlingen 1746 251 128r
KIMSTRA, ANTJE haar tante Antje Kimstra ten oosten van Harlingen 1746 251 128r
VERMEERS, GIJSBERT Gijsbertus Vermeersch, JUD koopman koper 9 pm kooltjers- en greidland onder jurdisdictie v.d. Stad Harlingen ten oosten van Harlingen 1747 251 178r
HOUT, FREERK Freerk van der Hout huurder van 2 pm ten oosten van Harlingen 1747 251 178r
HOUT, FREERK Freerk van der Hout huurder van 4 1/2 pm ten oosten van Harlingen 1747 251 178r
ARENDS, PIETER Pyter Arends kooltjer huurder kooltjerij ten oosten van Harlingen 1747 251 178r
, floreenbelasting op 2 pm aan Snobbersfenne ten oosten van Harlingen 1747 251 178r
, floreenbelasting op 4 1/2 pm greidland ten oosten van Harlingen 1747 251 178r
, floreenbelasting op de kooltjerstuin ten oosten van Harlingen 1747 251 178r
, naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1747 251 178r
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahui koopman naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1747 251 178r
, naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1747 251 178r
VERMEERS, GIJSBERT Gijsbertus Vermeersch, JUD koopman naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1747 251 178r
SCHULTENS, ALBERT professor Albertus Schultens professor verkoper ten oosten van Harlingen 1747 251 178r
SCHULTENS, minderjarige Hest. Cath. Schultens ten oosten van Harlingen 1747 251 178r
STANSIUS, haar moeder mevr. Stantius ten oosten van Harlingen 1747 251 178r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur postulant koper een aantal jaarlijkse grondpachten van diverse percelen (betreft: pan- en estrikwerk van Jacob Hibma: 5-12 CG; de hof van Dirk Huygens er) ten oosten van Harlingen ZZ 1753 253 75r
, N. N. ? ten oosten van Harlingen ZZ 1753 253 75r
, N. N. ? ten oosten van Harlingen ZZ 1753 253 75r
, N. N. ? ten oosten van Harlingen ZZ 1753 253 75r
, N. N. ? ten oosten van Harlingen ZZ 1753 253 75r
SCHELTEMA, ANTJE Antje Scheltema verkoper ten oosten van Harlingen ZZ 1753 253 75r
SIKKEMA, HARMEN burgemeester Harmanus Siccama ten oosten van Harlingen ZZ 1753 253 75r
GROENEWOUD, KLAAS meerderjarig vrijgezel Claes Groenewold verkoper van 1/5 ten oosten van Harlingen ZZ 1753 253 75r
GROENEWOUD, JANKE Janke Groenewold verkoper van 1/5 ten oosten van Harlingen ZZ 1753 253 75r
, DAVID David Griffen ten oosten van Harlingen ZZ 1753 253 75r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltema winkelier verkoper van 1/5 ten oosten van Harlingen ZZ 1753 253 75r
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewold ten oosten van Harlingen ZZ 1753 253 75r
VRIES, SEERP TJEERDS meerderjarige vrijgezel Seerp Tjeerds de Vries koper van 3/4 timmerhelling, 2 dwarshellingen, smeerhelling timmerhuis, twee woonhuizen en een (geemancipeerd bij de hove van Friesland) ten oosten van Harlingen 1757 254 103v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibma naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1757 254 103v
, naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1757 254 103v
STINSTRA, G. Dr. G. Stinstra naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1757 254 103v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibma naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1757 254 103v
VRIES, TJEERD SEERPS Tjeerd Seerps de Vries scheepstimmerman verkoper ten oosten van Harlingen 1757 254 103v
TJEERDS, JELKE Jelke Tjeerds ten oosten van Harlingen 1757 254 103v
TJEERDS, HINKE Hinke Tjeerds ten oosten van Harlingen 1757 254 103v
TJEERDS, GRIETJE Grytje Tjeerds ten oosten van Harlingen 1757 254 103v
JELKES, TIETJE wijlen Tyttje Jelkes ten oosten van Harlingen 1757 254 103v
JANS, JELKE wijlen Jelke Janz , c.u. (grootouders ) ten oosten van Harlingen 1757 254 103v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman koper ten oosten van Harlingen 1758 254 137v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik koopman koper timmerhelling, timmerhuis 2 woonhuizen en hof ten oosten van Harlingen 1758 254 137v
VRIES, TJEERD SEERPS Tjeerd Seerps de Vries huurder en gebruiker ten oosten van Harlingen 1758 254 137v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibma naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1758 254 137v
, naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1758 254 137v
STINSTRA, G. Dr. G. Stinstra naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1758 254 137v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibma naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1758 254 137v
VRIES, SEERP TJEERDS meerderjarige vrijgezel Seerp Tjeerds de Vries verkoper (geemancipeerd door de hove van Friesland ) ten oosten van Harlingen 1758 254 137v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik koopman koper 1/2 timmerhelling, 2 woonhuizen en hof ten oosten van Harlingen NZ 1763 255 208v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik koopman eigenaar van 1/2 ten oosten van Harlingen NZ 1763 255 208v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibma naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen NZ 1763 255 208v
, naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen NZ 1763 255 208v
STINSTRA, G. dr. G. Stinstra naastligger ten westen (geeft geen recht van overpad aan koper (nstl.ten oosten)) ten oosten van Harlingen NZ 1763 255 208v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibma naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen NZ 1763 255 208v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman verkoper ten oosten van Harlingen NZ 1763 255 208v
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra procureur postulant koper pan- en estrikwerk ten oosten van Harlingen 1764 256 83r
, verpachter grond ten oosten van Harlingen 1764 256 83r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur ten oosten van Harlingen 1764 256 83r
, verpachter grond ten oosten van Harlingen 1764 256 83r
, naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1764 256 83r
, naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1764 256 83r
, timmerhelling naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1764 256 83r
VERMEERS, G. de weduwe van G. Vermeersch naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1764 256 83r
HIBMA, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hibma verkoper ten oosten van Harlingen 1764 256 83r
HOUWERDA, TEETSKE Taetske Houwerda ten oosten van Harlingen 1764 256 83r
TABES, LOURENS oud burgemeester Lourens Tabes koopman koper van 1/4 welbeklante timmerhelling ten oosten van Harlingen 1767 256 247r
KEIMPES, PIETER Pyter Ceimpes koopman koper van 1/4 ten oosten van Harlingen 1767 256 247r
SCHAAF, SIEDS Syds Schaaf koopman koper van 1/4 ten oosten van Harlingen 1767 256 247r
ALLES, TJEBBE Tjebbe Alles scheepstimmerman koper van 1/4 ten oosten van Harlingen 1767 256 247r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra procureur naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1767 256 247r
, naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1767 256 247r
STINSTRA, G. de weduwe van dr. G. Stinstra naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1767 256 247r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra procureur naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1767 256 247r
HAAS, MAAIKE FOLKERTS Mayke Folkerts de Haas verkoper van 1/2 ten oosten van Harlingen 1767 256 247r
HANEKUIK, FILIPPUS wijlen Philippus Hanekuik koopman ten oosten van Harlingen 1767 256 247r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga verkoper van 2/8 ten oosten van Harlingen 1767 256 247r
HANEKUIK, JOHANNES Johannes Hanekuik ten oosten van Harlingen 1767 256 247r
HANEKUIK, AAGJE Aagjen Hanekuik ten oosten van Harlingen 1767 256 247r
STIJL, Dr. Stijl verkoper van 1/8 ten oosten van Harlingen 1767 256 247r
STIJL, JELLE Jelle Stijl koopman ten oosten van Harlingen 1767 256 247r
IJSENBEEK, RINSKE Rinske IJsenbeek verkoper van 1/24 ten oosten van Harlingen 1767 256 247r
SCHRIK, SJOERD Sjoerd Schrik koopman ten oosten van Harlingen 1767 256 247r
IJSENBEEK, THOMAS Thomas IJsenbeek koopman verkoper van 1/24 ten oosten van Harlingen 1767 256 247r
IJSENBEEK, HIELKE Hylke IJsenbeek koopman verkoper van 1/24 ten oosten van Harlingen 1767 256 247r
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik ten oosten van Harlingen 1767 256 247r
, GEERT Geert Rekkers moutmaker koper poltje land met huis ten oosten van Harlingen het Kruidhuis 1769 257 103r
, DIRK Dirk Rekkers moutmaker ten oosten van Harlingen 1769 257 103r
, HARMEN Harmen Kooltjer huurder van het poltje land ten oosten van Harlingen 1769 257 103r
REINALDA, AGE Age Reinalda koopman naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1769 257 103r
REINALDA, AGE Age Reinalda koopman naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1769 257 103r
REINALDA, AGE Age Reinalda koopman naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1769 257 103r
REINALDA, AGE Age Reinalda koopman naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1769 257 103r
REINALDA, AGE Age Reinalda koopman verkoper ten oosten van Harlingen 1769 257 103r
SLOTEN, JEEN oud burgemeester Jane van Slooten koper door niaar 1/2 mouterij, huis, pakhuis en turfschuur ten oosten van Harlingen 1774 258 135v
, GEERT Geert Rekkers moutmaker geniaarde koper ten oosten van Harlingen 1774 258 135v
, GEERT Geert Rekkers moutmaker eigenaar van 1/2 ten oosten van Harlingen 1774 258 135v
REINALDA, AGE Age Reinalda koopman naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1774 258 135v
REINALDA, AGE Age Reinalda koopman naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1774 258 135v
REINALDA, AGE Age Reinalda koopman naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1774 258 135v
REINALDA, AGE Age Reinalda koopman naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1774 258 135v
JELLES, JETSE Jetze Jelles koopman verkoper ten oosten van Harlingen 1774 258 135v
SLOTEN, JEEN oud burgemeester Jane van Slooten koper 1/2 mouterij, huis, pakhuis en turfschuur ten oosten van Harlingen 1774 258 138v
JELLES, JETSE Jetze Jelles koopman eigenaar van 1/2 mouterij, huis, pakhuis en turfhaven ten oosten van Harlingen 1774 258 138v
REINALDA, AGE Age Reinalda koopman naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1774 258 138v
REINALDA, AGE Age Reinalda koopman naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1774 258 138v
REINALDA, AGE Age Reinalda koopman naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1774 258 138v
REINALDA, AGE Age Reinalda koopman naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1774 258 138v
, GEERT Geert Rekkers verkoper ten oosten van Harlingen 1774 258 138v
PIETERS, JETSKE Jetske Pieters verkopers ten oosten van Harlingen 1774 258 138v
, AAGJE Aagje Breton koper zoutkeet, turfschuur ten oosten van Harlingen 1776 259 8v
IJSENBEEK, THOMAS KLASES Thomas Claeses IJsenbeek koopman ten oosten van Harlingen 1776 259 8v
TUININGA, de erven van Tuininga procureur verpachter grond ten oosten van Harlingen 1776 259 8v
, naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1776 259 8v
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra zoutbrander naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1776 259 8v
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra zoutbrander naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1776 259 8v
VERMEERS, G. de weduwe van G. Vermeersch naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1776 259 8v
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra zoutbrander verkoper ten oosten van Harlingen 1776 259 8v
RADSMA, HARMEN vroedsman Harmen Radsma koper zoutkeet ten oosten van Harlingen 1783 261 106r
STEFANUS, AAFKE Aafke Stephani ten oosten van Harlingen 1783 261 106r
, naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1783 261 106r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra zoutbrander naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1783 261 106r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra zoutbrander naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1783 261 106r
STEFANUS, T. vroedsman T. Stephani naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1783 261 106r
, ten oosten van Harlingen 1783 261 106r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra zoutbrander verkoper ten oosten van Harlingen 1783 261 106r
GALEMA, PIETER DIRKS Pieter Dirks Galama koopman koper grond, huis, hof en houtschuren ten oosten van Harlingen 1790 263 282v
PIETERS, TRIJNTJE Trijntje Pieters ten oosten van Harlingen 1790 263 282v
ALLES, TJEBBE Tjebbe Alles , c.u. naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1790 263 282v
, naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1790 263 282v
, naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1790 263 282v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1790 263 282v
FEITEMA, BAUKJE Baukje Feitama verkoper ten oosten van Harlingen 1790 263 282v
WYBENGA, SCHELTE Schelto Wybenga ten oosten van Harlingen 1790 263 282v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik aanhandelaar Zathe en landen, genaamd Ingabuurt met huis schuur, hof, bomen en planten ten oosten van Harlingen Ingabuurt 1791 263 332v
JONG, FEIKJE JOHANNES Feikje Hannes de Jong huurder ten oosten van Harlingen 1791 263 332v
TOLSMA, T. T. Tolsma ten oosten van Harlingen 1791 263 332v
TOLSMA, IETJE Ytje Tolsma ten oosten van Harlingen 1791 263 332v
TOLSMA, IETJE Ytje Tolsma verkoper ten oosten van Harlingen 1791 263 332v
VELLINGA, DIRK Dirk Vellinga ten oosten van Harlingen 1791 263 332v
VEEN, JAN Jan van der Veen koper ten oosten van Harlingen 1794 264 179v
ALBERTS, HISSE Hiske Alberts ten oosten van Harlingen 1794 264 179v
HENDRIKS, TABE Tabe Hendriks , c.u. huurder ten oosten van Harlingen 1794 264 179v
, naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1794 264 179v
SLOTEN, T. van Slooten naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1794 264 179v
SURINGAR, de weduwe van Suringar naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1794 264 179v
ALTENA, REINER curator Renardus Hessel van Altena advocaat en notaris verkoper ten oosten van Harlingen 1794 264 179v
SPANNENBURG, JOHANNES oud burgerhopman Johannes Spannenburg ten oosten van Harlingen 1794 264 179v
, N. N. koper provisioneel mouterij, huis, pakhuis en turfschuur (geboden op de zitdag van de brandende kaarse) ten oosten van Harlingen 1796 264 361r
, N. N. naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1796 264 361r
, N. N. naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1796 264 361r
, N. N. naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1796 264 361r
, N. N. naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1796 264 361r
FRIESEMAN, SIEMEN Simon Frieseman koopman ten oosten van Harlingen 1796 264 361r
JAKLES, JAKLE Jakele Jackeles koopman ten oosten van Harlingen 1796 264 361r
SLOTEN, THOMAS Thomas van Slooten verkoper ten oosten van Harlingen 1796 264 361r
BAKKER, KOENRAAD WILLEMS Coenraad Willems Bakker koopman koper zoutkeet met pan, zelhuis, dennen, turfschuur, stal, wagenhuis, beide woonkamers ten oosten van Harlingen 1800 265 208r
OOSTERBAAN, IEBELTJE EVERTS Yebeltje Everts Oosterbaan ten oosten van Harlingen 1800 265 208r
, naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1800 265 208r
, naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1800 265 208r
, naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1800 265 208r
, naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1800 265 208r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra zoutbrander verkoper ten oosten van Harlingen 1800 265 208r
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannema koopman koper 2 1/2 pm grond ten oosten van Harlingen 1803 266 281r
PETTINGA, G. Pettinga huurder ten oosten van Harlingen 1803 266 281r
, J. J. H. Olingus, c.s. naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1803 266 281r
, naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1803 266 281r
, naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1803 266 281r
, naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1803 266 281r
, verkoper ten oosten van Harlingen 1803 266 281r
SIERSMA, DOEKE Doeke J. Ziersma koper zoutkeet ten oosten van Harlingen 1807 267 325r
COUPERUS, JOHANNA Johanna Catharina Couperus ten oosten van Harlingen 1807 267 325r
, naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1807 267 325r
WESTRA, JARICH Jarig Westra naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1807 267 325r
WESTRA, JARICH Jarig Westra naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1807 267 325r
RIENSTRA, SIKKE de erven van Sicco Rienstra naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1807 267 325r
STEFANUS, T. S. Stephany verkoper ten oosten van Harlingen 1807 267 325r
TJEERDS, JAKOB Jacob Tjeerds mr. huistimmerman koper Land met huis en hof ten oosten van Harlingen 1811 269 129v
KINGMA, TIETJE KLASES Tjietje Klases Kingma ten oosten van Harlingen 1811 269 129v
, N. N. naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1811 269 129v
, N. N. naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1811 269 129v
, N. N. naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1811 269 129v
, N. N. naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1811 269 129v
PIETERS, TRIJNTJE Trijntje Pieters verkoper ten oosten van Harlingen 1811 269 129v
GALEMA, PIETER DOEKES wijlen Pieter Doekes Galama ten oosten van Harlingen 1811 269 129v
TEEKES, SJOERD Sioerd Taekes koper tichelwerk met o.m. steenoven, 2 loodsen, huis met voor en achter steenplaatsen, ten zuiden van Harlingen 1640 234 114r
AUKES, Rompk Auckes ten zuiden van Harlingen 1640 234 114r
, floreenbelasting ten zuiden van Harlingen 1640 234 114r
, naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1640 234 114r
HETTINGA, IDSERT het tichelwerk en land van Idsart van Hettinga naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1640 234 114r
HESSELS, FRIDS het land van Frids Hessels naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1640 234 114r
HAANTJES, JAN het land van Jan Haenties naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1640 234 114r
PIETERS, DOEDE Doede Pieters naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1640 234 114r
MEINTES, DOUWE Douue Meyntes naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1640 234 114r
HESSELS, FRIDS Frids Hessels verkoper ten zuiden van Harlingen 1640 234 114r
JANS, SJOUKJE Siouk Jans ten zuiden van Harlingen 1640 234 114r
MEINTES, DOUWE Douwe Meijntes , c.u.;burgers koper 2 pondemaat bouwland ten zuiden van Harlingen 1650 236 118v
, floreenbelasting ten zuiden van Harlingen 1650 236 118v
MEINTES, DOUWE Douwe Meijntes , c.u.;burgers naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1650 236 118v
PIETERS, DOEDE Doede Pieters ten zuiden van Harlingen 1650 236 118v
TEEKES, SJOERD Sioerd Tekes tichelaar naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1650 236 118v
, naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1650 236 118v
, naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1650 236 118v
LAMMERTS, HOBBE Hobbe Lambarts , c.u. verkoper ten zuiden van Harlingen 1650 236 118v
, DOUWE Douwe Meijnties , burger koopman koper 2 pondemaat bouwland ten zuiden van Harlingen 1651 236 165r
, floreenbelasting ten zuiden van Harlingen 1651 236 165r
, naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1651 236 165r
, DOUWE Douwe Meijnties , burger koopman naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1651 236 165r
, DOUWE Douwe Meijnties , burger koopman naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1651 236 165r
, naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1651 236 165r
PIETERS, DOEDE Doede Pyters verkoper voor de 1/2 ten zuiden van Harlingen 1651 236 165r
DIRKS, JOCHEM Jochum Dirx verkoper voor de 1/2 ten zuiden van Harlingen 1651 236 165r
AKKERSLOOT, PIETER Pieter Akkerslooth, burger koopman aanhandelaar 1/2 huis en schuur en de helft van 6 pm land ten zuiden van Harlingen 1659 237 219r
, 100 zilveren ducaten minus 15 stuivers toehaak ten zuiden van Harlingen 1659 237 219r
TJEERDS, TRIJNTJE Trijn Tieerts eigenaar van 1/2 ten zuiden van Harlingen 1659 237 219r
ELINGS, SIKKE wijlen Sikke Elings ten zuiden van Harlingen 1659 237 219r
, floreenbelasting ten zuiden van Harlingen 1659 237 219r
JAKOBS, JAKOB als meyer Jacob Jacobs huurder ten zuiden van Harlingen 1659 237 219r
, naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1659 237 219r
PIETERS, DOEDE Doede Pieters naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1659 237 219r
, SJOERD Sioerd Taks naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1659 237 219r
, de erven van Claaske Hagens, c.soc. naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1659 237 219r
, naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1659 237 219r
BAUKES, PAULUS Paals Bauckes verwandelaar ten zuiden van Harlingen 1659 237 219r
VIERSEN, IJSBRAND dr. IJsbrandus van Viersen advocaat Hof van Friesland, secretaris prov. rekenkamer koper bouwland ca. 4 pm ((per pm)) ten zuiden van Harlingen ZZ 1660 238 44r
, floreenbelasting ten zuiden van Harlingen ZZ 1660 238 44r
, naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen ZZ 1660 238 44r
KLASES, KLAAS Claes Claesen Jonas, de jonge naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen ZZ 1660 238 44r
WILLEMS, JAN als gebruiker Jan Willems kooltjer naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen ZZ 1660 238 44r
, naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen ZZ 1660 238 44r
HEEMSTRA, FOEKE de heer Foecke Heemstra naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen ZZ 1660 238 44r
MINNEMA, JAN LAMMERTS Jan Lammerts Minnema, c.s. verkoper ten zuiden van Harlingen ZZ 1660 238 44r
IJSBRANDS, JAKOB Jacob Ijsbrandts , burger koopman koper tichelwerk o.a.met loodsen, huis en schuur ten zuiden van Harlingen 1662 238 132v
EGBERTS, ROBIJN Robijn Egberts , burger koopman koper ten zuiden van Harlingen 1662 238 132v
, naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1662 238 132v
IJSBRANDS, JAKOB Jacob Ijsbrandts , burger koopman naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1662 238 132v
EGBERTS, ROBIJN Robijn Egberts , burger koopman naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1662 238 132v
WIEBRENS, SIEMEN het land van het weeskind van Symen Wibrants naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1662 238 132v
WIEBRENS, SIEMEN het land van het weeskind van Symen Wibrants naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1662 238 132v
WIEBRENS, SIEMEN het weeskind van Symen Wibrants verkoper ten zuiden van Harlingen 1662 238 132v
FABER, KLAAS JANS mede vroedschap Claas Jansen Faber, c.u. koper tichelwerk met 3 1/2 pm land met daarop o.m.een loods en huis ten zuiden van Harlingen 1663 238 201v
JANS, TIJS Thijs Jansen , c.u. schipper (wijd-) koper ten zuiden van Harlingen 1663 238 201v
ARENDS, de erfgenamen van Anne Aarnts verpachter grond ((jaarlijkse rente)) ten zuiden van Harlingen 1663 238 201v
, floreenbelasting ten zuiden van Harlingen 1663 238 201v
, naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1663 238 201v
HEEMSTRA, FOKKE de landerijen van de erven van de heer Focco Heemstra naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1663 238 201v
HEEMSTRA, FOKKE de landerijen van de erven van de heer Focco Heemstra naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1663 238 201v
, naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1663 238 201v
, naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1663 238 201v
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. Isbrandus van Viersen voormalig eigenaar ten zuiden van Harlingen 1663 238 201v
WIEBRENS, PIETER oud burgemeester Pieter Wibrants verkoper ten zuiden van Harlingen 1663 238 201v
JANS, JAN Jan Jansen , burger koper 1/2 tichelwerk mrt ovens, huis, loods en steekplaatsen ten zuiden van Harlingen 1663 238 202v
, N. N. naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1663 238 202v
, N. N. naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1663 238 202v
, N. N. naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1663 238 202v
, N. N. naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1663 238 202v
WIEBRENS, oud burgemeester Pieter Wibrants voormalig eigenaar ten zuiden van Harlingen 1663 238 202v
FABER, KLAAS JANS vroedsman Claas Jansen Faber verkoper ten zuiden van Harlingen 1663 238 202v
HENDRIKS, PIETER Pyter Hendricx , c.u. koper 8 pm, 5 einsen, 70 penningen, 6 roeden en 3 voet verticheld greidland ten zuiden van Harlingen 1664 238 208r
, floreenbelasting ten zuiden van Harlingen 1664 238 208r
JAKOBS, ANSKE Anske Jacobs , c.s. naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1664 238 208r
ARJENS, AISE Aise Arriens naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1664 238 208r
, naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1664 238 208r
DREYER, TJEBBE Tiebbe Dreier, c.s. naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1664 238 208r
HETTINGA, IDSERT Idsart Hettinga naastligger ten zuiden van Harlingen 1664 238 208r
JONAS, KLAAS tichelwerk van Claes Jonas naastligger ten zuiden van Harlingen 1664 238 208r
JAKOBS, ANSKE timmerwerf van Anske Jacobs naastligger ten zuiden van Harlingen 1664 238 208r
HESSELS, FRIDS Frits Hessels naastligger ten zuiden van Harlingen 1664 238 208r
ANNES, ALBERT Albert Annes verkoper ten zuiden van Harlingen 1664 238 208r
SIEBRENS, PIETER oud burgemeester Pytter Sybrants , c.s. bieder tichelwerk met loods en huis en 2 1/2 pm land ten zuiden van Harlingen 1660 238 4av
ARENDS, EMILIUS de erfgenaam van Amel Arents verpachter grond ten zuiden van Harlingen 1660 238 4av
, floreenbelasting ten zuiden van Harlingen 1660 238 4av
, naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1660 238 4av
HEEMSTRA, FOKKE de landen van de heer Focco van Heemstra naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1660 238 4av
HEEMSTRA, FOKKE de landen van de heer Focco van Heemstra naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1660 238 4av
, naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1660 238 4av
, naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1660 238 4av
JANS, WIEBREN huisman Wybrant Jansen , burger koopman curator ten zuiden van Harlingen 1660 238 4av
DOUWES, MEINT Meinte Douues , burger koopman ten zuiden van Harlingen 1660 238 4av
WIEBRENS, SIEMEN nagelaten weeskind van Symen Wybrens verkoper ten zuiden van Harlingen 1660 238 4av
DOUWES, GRIETJE Grietie Douues ten zuiden van Harlingen 1660 238 4av
PAULUS, JAN burgervaandrig Jan Palses koper weiland 1/2 van 5 pm (en 2 ducaten ieder pondemaat, met een kortingsbeding van 200 CG wegens het 1 jaa) ten zuiden van Harlingen 1664 239 1r
PAULUS, STIJNTJE Stijntje Palzes koper ten zuiden van Harlingen 1664 239 1r
, floreenbelasting ten zuiden van Harlingen 1664 239 1r
BAUKES, PAULUS de verkochte landen van Pals Bauckes naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1664 239 1r
WITTERT, de heer Wittert naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1664 239 1r
VIERSEN, de heer Viersen naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1664 239 1r
, naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1664 239 1r
, naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1664 239 1r
FELTEN, PETRUS dr. Petrus Phelten eerdere eigenaar ten zuiden van Harlingen 1664 239 1r
DOUWES, ROMKE Romke Douwes mede eigenaar ten zuiden van Harlingen 1664 239 1r
BAUKES, PAULUS de vader van de kopers Pals Bauckes verkoper ten zuiden van Harlingen 1664 239 1r
IDSINGA, SAKE Saco Idsinga ontvanger-generaal der Admiraliteit koper ca. 8 pondemaat weiland ((400-00-00 GG per pm)) ten zuiden van Harlingen 1667 239 94r
FRANKENA, Jfr. Eumira Franckena ten zuiden van Harlingen 1667 239 94r
ASPEREN, LOURENS JAKOBS vroedsman Lourens Jacobs Asperen huurder ten zuiden van Harlingen 1667 239 94r
, floreenbelasting ten zuiden van Harlingen 1667 239 94r
, naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1667 239 94r
TJEERDS, WOBBE de erfgenamen van Wobbe Tieerts naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1667 239 94r
, naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1667 239 94r
, naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1667 239 94r
, DEBORA Debora Lubbarty verkoper ten zuiden van Harlingen 1667 239 94r
, JAKOB ?? Jaques Coedercq koopman ten zuiden van Harlingen 1667 239 94r
FABER, KLAAS JANS mede vroedsman Claas Jansen Faber koper tichelwerk met huis en loodsen staande op een derde half pondemaat land ten zuiden van Harlingen 1667 239 125v
ARENDS, AME de erfgenamen van Ame Arents verpachter grond ten zuiden van Harlingen 1667 239 125v
, floreenbelasting ten zuiden van Harlingen 1667 239 125v
, naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1667 239 125v
HEEMSTRA, FOKKE de landen van de erven van de heer Focco Heemstra naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1667 239 125v
HEEMSTRA, FOKKE de erven van de heer Focco Heemstra naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1667 239 125v
, naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1667 239 125v
, naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1667 239 125v
JANS, TIJS Thijs Jansen schipper (smal-) verkoper van 1/2 ten zuiden van Harlingen 1667 239 125v
JANS, JAN Jan Jansen breier verkoper van 1/2 ten zuiden van Harlingen 1667 239 125v
ANNES, ALBERT Albert Annes koper hout- of zaagmolen met nog 2, 5 pondemaat en 1 Einse land (= 2 en 7/12 pondemaat ten zuiden van Harlingen 1668 239 156r
, floreenbelasting ten zuiden van Harlingen 1668 239 156r
LAMMERTS, HOBBE Hobbe Lammerts naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1668 239 156r
TEEKES, SJOERD Sioerd Teekes naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1668 239 156r
, naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1668 239 156r
, naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1668 239 156r
DREYER, PIETER TJEBBES Pyter Tiebbes Dreyer verkoper van 5/24 ten zuiden van Harlingen 1668 239 156r
DREYER, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Dreyer verkoper van 5/24 ten zuiden van Harlingen 1668 239 156r
STIJL, SJOERD JELLES Sioerd Jelles Stijl verkoper van 4/12 ten zuiden van Harlingen 1668 239 156r
MARTENS, HIELKE Hylcke Martens verkoper van 3/24 ten zuiden van Harlingen 1668 239 156r
KLASES, METJE Mettie Clases ten zuiden van Harlingen 1668 239 156r
KLASES, WIEGER Wyger Clases verkoper van 3/24 ten zuiden van Harlingen 1668 239 156r
VALK, HARMEN PIETERS Harmen Pytters Valck, burger koopman en mr. brouwer koper grondpacht 25-00-00 CG ten zuiden van Harlingen 1668 239 165v
AGES, IEME 1/2 houtmolen en 1/2 huis van Yme Ages verpachter grond ten zuiden van Harlingen 1668 239 165v
, N. N. naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1668 239 165v
, N. N. naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1668 239 165v
, N. N. naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1668 239 165v
, N. N. naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1668 239 165v
AGES, IEME Yme Ages verkoper ten zuiden van Harlingen 1668 239 165v
DJURRES, KLAAS Claes Djorres koper en huurder huis en schuur ten zuiden van Harlingen 1669 239 208r
PIETERS, UILKJE Ulke Pytters ten zuiden van Harlingen 1669 239 208r
, floreen ((twee oorden)) ten zuiden van Harlingen 1669 239 208r
, N. N. naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1669 239 208r
, N. N. naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1669 239 208r
, N. N. naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1669 239 208r
, N. N. naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1669 239 208r
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrants koopman verkoper ten zuiden van Harlingen 1669 239 208r
EGBERTS, ROBIJN Robijn Eyberts koopman verkoper ten zuiden van Harlingen 1669 239 208r
HENDRIKS, PIETER Pieter Hendriks , c.u. koper 8 pondemaat, 5 einsen en 17 penningen, 6 roeden en 3 voeten verticheld greidelan ((per pm); verkocht volgens de koopbrief van 30 -12-1663) ten zuiden van Harlingen 1666 239 10ra
, floreenbelasting ten zuiden van Harlingen 1666 239 10ra
HETTINGA, IDSERT Idsart Hittinga naastligger ten zuiden van Harlingen 1666 239 10ra
JONAS, KLAAS het voormalige tichelwerk van Claas Jonas naastligger ten zuiden van Harlingen 1666 239 10ra
JAKOBS, ANSKE de timmerwerf en land van Anske Jacobs naastligger ten zuiden van Harlingen 1666 239 10ra
JAKOBS, ANSKE Anske Jacobs , c.s. naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1666 239 10ra
ARJENS, AISE Aisso Arrjens naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1666 239 10ra
, naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1666 239 10ra
, TJEBBE Tjebbe Dreyer , c.s. naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1666 239 10ra
KORNELIS, GOOITSKE Goik Cornelis verkoper ten zuiden van Harlingen 1666 239 10ra
ANNES, ALBERT Albart Annes houtmolenaar ten zuiden van Harlingen 1666 239 10ra
BANGA, TRIJNTJE EELKES Trijntje Eelkes Banga koper 1/8 van ongeveer 7 pondemaat land in 2 stukken ten zuiden van Harlingen 1667 239 19va
, floreenbelasting ((voor 1/1)) ten zuiden van Harlingen 1667 239 19va
GATSES, HESSEL Hessel Gatses eerdere huurder van 1 deel groot ong. 5 p.m. ten zuiden van Harlingen 1667 239 19va
LAUTA, TEEKE de erven van Take Lauta naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1667 239 19va
HETTINGA, IDSERT het land van Idsert Hettinga naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1667 239 19va
, naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1667 239 19va
, naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1667 239 19va
THOMAS, BOUWE oud burgemeester Buwe Thomas curator ten zuiden van Harlingen 1667 239 19va
BANGA, EDGER FEDDES de nagelaten kinderen van Edger Feddes Banga verkoper ten zuiden van Harlingen 1667 239 19va
EDGERS, HIELKJE Hylk Edgers ten zuiden van Harlingen 1667 239 19va
BANGA, TRIJNTJE EELKES Trijntje Eelkes Banga koper 1/8 van ongeveer 7 pondemaat land in 2 stukken ten zuiden van Harlingen 1667 239 19va
, floreenbelasting ((voor 1/1)) ten zuiden van Harlingen 1667 239 19va
GERLOFS, TEUNIS wijlen? Tonis Gerloffs eerdere huurder van deel 2 groot ong. 2p.m. ten zuiden van Harlingen 1667 239 19va
, N. N. naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1667 239 19va
, N. N. naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1667 239 19va
, N. N. naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1667 239 19va
, N. N. naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1667 239 19va
THOMAS, BOUWE oud burgemeester Buwe Thomas curator ten zuiden van Harlingen 1667 239 19va
BANGA, EDGER FEDDES de nagelaten kinderen van Edger Feddes Banga verkoper ten zuiden van Harlingen 1667 239 19va
, koper provisioneel 2 stukjes land ten zuiden van Harlingen 1668 239 29va
, floreenbelasting ten zuiden van Harlingen 1668 239 29va
THOMAS, BOUWE oud burgemeester Buwe Thomas huurder ten zuiden van Harlingen 1668 239 29va
TJEBBES, PIETER de houtmolen van Pieter Tjebbes , c.s. naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1668 239 29va
, naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1668 239 29va
THOMAS, BOUWE oud burgemeester Buwe Thomas naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1668 239 29va
, naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1668 239 29va
, verkoper ten zuiden van Harlingen 1668 239 29va
, koper provisioneel 2 stukjes land ten zuiden van Harlingen 1668 239 29va
THOMAS, BOUWE oud burgemeester Buwe Thomas huurder ten zuiden van Harlingen 1668 239 29va
, Pieter Leerman naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1668 239 29va
, naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1668 239 29va
THOMAS, BOUWE oud burgemeester Buwe Thomas naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1668 239 29va
THOMAS, BOUWE oud burgemeester Buwe Thomas naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1668 239 29va
, verkoper ten zuiden van Harlingen 1668 239 29va
KLASES, TEUNIS Theunis Claessen , c.u. koper stukje land, groot ongeveer 69 pondemaat met alle gebouwen daarop ten zuiden van Harlingen 1676 240 232r
, naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1676 240 232r
, naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1676 240 232r
, naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1676 240 232r
, naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1676 240 232r
MICHIELS, JANKE Jannetie Michiels verkoper ten zuiden van Harlingen 1676 240 232r
JAKOBS, REIER wijlen Reyer Jacobs ten zuiden van Harlingen 1676 240 232r
JAKOBS, IEDE Yde Jacobs gortmaker koper 1/3 stuk land ten zuiden van Harlingen 1676 240 239r
, N. N. naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1676 240 239r
, N. N. naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1676 240 239r
, N. N. naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1676 240 239r
, N. N. naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1676 240 239r
SIETSES, BENJAMIN Vrijgezel Benjamin Sytses verkoper ten zuiden van Harlingen 1676 240 239r
SJOUKES, RINTJE Rintie Sioukes koper huis en stede ten zuiden van Harlingen 1677 240 263v
, naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1677 240 263v
HAGEMAN, TJEERD Tieert Hagesman schuitemaeker naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1677 240 263v
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrants naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1677 240 263v
EGBERTS, ROBIJN de weduwe van Robijn Eigberts ten zuiden van Harlingen 1677 240 263v
SLOTERDIJK, TJEERD hopman Tieerdt Sloterdijck naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1677 240 263v
PIETERS, HARMEN Harmen Pytters huisman verkoper ten zuiden van Harlingen 1677 240 263v
, N. N. koper provisioneel 1/2 houtmolen en woning ten zuiden van Harlingen 1671 240 7ra
, N. N. naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1671 240 7ra
, N. N. naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1671 240 7ra
, N. N. naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1671 240 7ra
, N. N. naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1671 240 7ra
, REGNERUS ds. Regnerus Lollides, q.q. verkoper ten zuiden van Harlingen 1671 240 7ra
IDSINGA, SAKE Saco Idsinga ontvanger koper provisioneel 2 stukken land resp. 3 en 4 pondemaat groot ((70-00-00 GG per pm)) ten zuiden van Harlingen 1675 240 28va
FRANKENA, Coerina van Franckena ten zuiden van Harlingen 1675 240 28va
, N. N. naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1675 240 28va
, N. N. naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1675 240 28va
, N. N. naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1675 240 28va
, N. N. naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1675 240 28va
, verkoper ten zuiden van Harlingen 1675 240 28va
IDSINGA, SAKE Saco Idsinga ontvanger koper provisioneel 16 pm land in vier stukken, gelegen tussen het land van Idsinga en het land gebr ((125-00-00 CG per pm)) ten zuiden van Harlingen 1675 240 28va
FRANKENA, Coerina van Franckena ten zuiden van Harlingen 1675 240 28va
, floreenbelasting ten zuiden van Harlingen 1675 240 28va
, N. N. naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1675 240 28va
, N. N. naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1675 240 28va
, N. N. naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1675 240 28va
, N. N. naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1675 240 28va
, verkoper ten zuiden van Harlingen 1675 240 28va
IDSINGA, SAKE Saco Idsinga ontvanger koper provisioneel 3 pm bouwland ((125-00-00 CG per pm)) ten zuiden van Harlingen 1675 240 28va
FRANKENA, Coerina van Franckena ten zuiden van Harlingen 1675 240 28va
, floreenbelasting ten zuiden van Harlingen 1675 240 28va
, N. N. naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1675 240 28va
, N. N. naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1675 240 28va
ALLERTS, ALLERT de plaats gebruikt door Allert Allerts naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1675 240 28va
, N. N. naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1675 240 28va
, verkoper ten zuiden van Harlingen 1675 240 28va
IDSINGA, SAKE Saco Idsinga ontvanger koper provisioneel stuk land, gelegen aan Huiberts Oostrums Terp, genaamd Costers Camp ((125-00-00 CG per pm)) ten zuiden van Harlingen 1675 240 28va
FRANKENA, Coerina van Franckena ten zuiden van Harlingen 1675 240 28va
, floreenbelasting ten zuiden van Harlingen 1675 240 28va
, N. N. naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1675 240 28va
, N. N. naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1675 240 28va
, N. N. naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1675 240 28va
, N. N. naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1675 240 28va
, verkoper ten zuiden van Harlingen 1675 240 28va
VALK, HARMEN PIETERS Harmen Pyters Valck koper halve zoutmolen ten zuiden van Harlingen 1679 241 49r
AGES, EEUWE Yeve Ages oud zoutmolenaar bewoner ten zuiden van Harlingen 1679 241 49r
, verpachter grond ten zuiden van Harlingen 1679 241 49r
EELKEMA, EELKE RINNERTS Eelco Rinnerts Eelcoma eigenaar andere helft der molen, samen met ten zuiden van Harlingen 1679 241 49r
ABRAHAMS, JAN Jan Abrahams herbergier Mede-eigenaar andere helft der molen ten zuiden van Harlingen 1679 241 49r
, N. N. naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1679 241 49r
, N. N. naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1679 241 49r
, N. N. naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1679 241 49r
, N. N. naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1679 241 49r
OLDAANS, PIETER PIETERS Presiderent burgemeester Pieter Pieters Oldaens commissaris per 14-04-1769 verkoper ten zuiden van Harlingen 1679 241 49r
NIJKERK, FOLKERT LAMMERTS Presiderent burgemeester Folckert Lamberts Nijkerk commissaris per 14-04-1769 verkopers ten zuiden van Harlingen 1679 241 49r
FEIKES, SJOERD molen genaamd de Nieuwe Molen Sjoerd Feyckes schipper op Dokkum (trek-) koper halve windmolen ten zuiden van Harlingen 1679 241 49v
, naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1679 241 49v
AKKER, Albertie Acker koopman naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1679 241 49v
, naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1679 241 49v
, N. N. naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1679 241 49v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendricks bakker verkoper ten zuiden van Harlingen 1679 241 49v
SIPKES, TRIJNTJE Trijntie Sipkes koper huis ten zuiden van Harlingen 1680 241 96r
LOLKES, REIN wijlen Reyn Lolckes ten zuiden van Harlingen 1680 241 96r
LONGERHOUW, SIEBREN Sibren Longerhouw zoutmolenaar kopers ten zuiden van Harlingen 1680 241 96r
, N. N. naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1680 241 96r
, N. N. naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1680 241 96r
, N. N. naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1680 241 96r
, N. N. naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1680 241 96r
, verpachter grond ten zuiden van Harlingen 1680 241 96r
LAMMERTS, FOLKERT Burgemeester Folckert Lamberts Nijckerck crediteur en speciaal hypotheek hebbende vermogens pachtbrief dd 11-09-1662 (aan de commissaris wordt de koopsom geconsigneert) ten zuiden van Harlingen 1680 241 96r
OLDAANS, PIETER Pyter Oldaens crediteur en speciaal hypotheek hebbende vermogens pachtbrief dd 11-09-1662 (aan de commissaris wordt de koopsom geconsigneert) ten zuiden van Harlingen 1680 241 96r
NAUTA, DOEKE pondemaat genaamd de Valom Duco Nauta ontvanger-generaal der Admiraliteit koper tichelwerk en 1/3 pm land ten zuiden van Harlingen 1680 241 104r
, naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1680 241 104r
, naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1680 241 104r
HEEMSTRA, FOEKE de erfgenamen van wijlen Foeke Heemstra naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1680 241 104r
, grond genaamd het Schellinger Landt naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1680 241 104r
, floreenbelasting ten zuiden van Harlingen 1680 241 104r
ARENDS, de erven van Amel Arents grondpacht ten zuiden van Harlingen 1680 241 104r
JANS, TIJS Thijs Jansen voormalig eigenaar ten zuiden van Harlingen 1680 241 104r
REIERS, JAN Jan Reyers voormalig eigenaars ten zuiden van Harlingen 1680 241 104r
HEEMSTRA, PIER wijlen Pierius Heemstra commies-generaal der convooien en licenten verkoper aan Thijs Jansen en Jan Reyers ten zuiden van Harlingen 1680 241 104r
STANSIUS, THEODORUS Burgemeester Theodorus Stansius gecommitteerde crediteur en ten zuiden van Harlingen 1680 241 104r
SIEMENS, JAN Burgemeester Jan Symens Bijlaen gecommitteerde crediteuren van ten zuiden van Harlingen 1680 241 104r
FABER, KLAAS JANS Claes Jansen Faber verkoper ten zuiden van Harlingen 1680 241 104r
VALK, HARMEN PIETERS Harmen Pytters Valck koper 1/4 van 62 GG grondpacht ten zuiden van Harlingen 1681 241 153v
LONGERHOUW, SIEBREN Sybren Longerhouw bewoner ten zuiden van Harlingen 1681 241 153v
AKKER, WOPKE Gemeensman Wopke Akker verkoper ten zuiden van Harlingen 1681 241 153v
PIETERS, PIETER oud burgemeester Pyter Pyters Oldaen Mede-gedesigneert tot Gedeputeerde Staat dezer provincie koper halve zoutmolen en half huis (+ dubbele dukaat voor de verkopers vrouw, de 2 dochter elk 1 enkele ) ten zuiden van Harlingen 1681 241 160r
KIEWIET, DIRK Burgemeester Dirck Kievit eigenaars andere helft zoutmolen en huis ten zuiden van Harlingen 1681 241 160r
ZANDSTRA, TIETJE Tijttie Sanstra eigenaars andere helft zoutmolen en huis ten zuiden van Harlingen 1681 241 160r
, naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1681 241 160r
, naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1681 241 160r
THOMAS, BOUWE de erven van wijlen burgemeester Bouwe Thomas naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1681 241 160r
, naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1681 241 160r
ZANDSTRA, JAKOB Jacob Sanstra equipagemeester bij de Admiraliteit verkoper ten zuiden van Harlingen 1681 241 160r
NAUTA, DOEKE Duco Nauta ontvanger-generaal der Admiraliteit koper greidland, groot 3 pm, 8 eynsen, 14 penn., 9 roeden en 9 voeten ((240-00-00 GG per pm)) ten zuiden van Harlingen 1681 241 164r
ALEMA, FOEKJE Foeckien Alema kopers ten zuiden van Harlingen 1681 241 164r
EELKEMA, KLAAS IEKES Claes Eekkes Eelcoma geadmitteerde landmeter ten zuiden van Harlingen 1681 241 164r
, naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1681 241 164r
, naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1681 241 164r
NAUTA, DOEKE Duco Nauta naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1681 241 164r
ALEMA, FOEKJE Foeckien Alema naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1681 241 164r
NAUTA, DOEKE Duco Nauta naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1681 241 164r
ALEMA, FOEKJE Foeckien Alema naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1681 241 164r
NAUTA, DOEKE Duco Nauta heeft vrije drift ten zuiden van Harlingen 1681 241 164r
HOLLANDER, HENDRIKS wijlen Jacob Hendrix Hollander, de oude koopman had vrije drift ten zuiden van Harlingen 1681 241 164r
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKS Jacob Hendrix Hollander, De Jonge had vrije drift ten zuiden van Harlingen 1681 241 164r
, JOHANNES Joannes Moock ? drossaard en rentmeester van Terschelling verkoper ten zuiden van Harlingen 1681 241 164r
, verkopers ten zuiden van Harlingen 1681 241 164r
VOSMA, JAN WILLEMS Jan Willems Vosma, burger koopman koper 5 pm ten zuiden van Harlingen 1683 241 249r
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Johannes Willems Vosma, burger koopman kopers ten zuiden van Harlingen 1683 241 249r
ASPERS, Burgemeester Aspers laatste gebruiker ten zuiden van Harlingen 1683 241 249r
, algemene aanbreng ten zuiden van Harlingen 1683 241 249r
TEEKES, ALBERT Albert Teeckes naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1683 241 249r
, naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1683 241 249r
, HAIE Haye gortmaker naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1683 241 249r
PIETERS, EEBE Ebe Pytters naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1683 241 249r
VIERSEN, REMMERT Regerend burgemeester te Sloten Rembertus van Viersen verkoper ten zuiden van Harlingen 1683 241 249r
NAUTA, DOEKE Duco Nauta ontvanger koper provisioneel 8 pm greidland ((per pm)) ten zuiden van Harlingen 1678 241 2ra
, floreenbelasting ten zuiden van Harlingen 1678 241 2ra
JANS, KLAAS gemeensman Claes Jansen gebruiker ten zuiden van Harlingen 1678 241 2ra
, naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1678 241 2ra
, naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1678 241 2ra
HEEMSTRA, de heer Heemstra, c.s. naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1678 241 2ra
, naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1678 241 2ra
, verkoper ten zuiden van Harlingen 1678 241 2ra
NAUTA, DOEKE Duco Nauta ontvanger koper provisioneel 3 pm land ((per pm)) ten zuiden van Harlingen 1678 241 2ra
, floreenbelasting ten zuiden van Harlingen 1678 241 2ra
KINGMA, SIEBREN Sybrandus Kingma huurder ten zuiden van Harlingen 1678 241 2ra
, naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1678 241 2ra
, naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1678 241 2ra
, naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1678 241 2ra
, Schellingerland naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1678 241 2ra
, verkoper ten zuiden van Harlingen 1678 241 2ra
NAUTA, DOEKE Duco Nauta ontvanger koper provisioneel 8 pm greidland ((per pm)) ten zuiden van Harlingen 1678 241 2ra
, floreenbelasting ten zuiden van Harlingen 1678 241 2ra
, floreenbelasting ten zuiden van Harlingen 1678 241 2ra
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Tevis bakker huurder ten zuiden van Harlingen 1678 241 2ra
NAUTA, DOEKE Duco Nauta ontvanger naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1678 241 2ra
, naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1678 241 2ra
, naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1678 241 2ra
, naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1678 241 2ra
, verkoper ten zuiden van Harlingen 1678 241 2ra
, huis ten zuiden van Harlingen 1681 241 30ra
, ten zuiden van Harlingen 1681 241 30ra
, naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1681 241 30ra
, naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1681 241 30ra
, naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1681 241 30ra
, naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1681 241 30ra
MARTENS, GEERTJE Geertie Martens koper provisioneel ten zuiden van Harlingen 1681 241 30ra
MARTENS, SIETSKE Sytske Martens koper provisioneel ten zuiden van Harlingen 1681 241 30ra
MARTENS, HIELKJE Hylckien Martens bieders ten zuiden van Harlingen 1681 241 30ra
, huis ten zuiden van Harlingen 1681 241 30ra
, naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1681 241 30ra
, naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1681 241 30ra
, naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1681 241 30ra
, naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1681 241 30ra
, ten zuiden van Harlingen 1681 241 30ra
EVERTS, FRANS Frans Everts slachter koper provisioneel ten zuiden van Harlingen 1681 241 30ra
SCHELTES, KORNELIS Cornelis Scheltes koper provisioneel 1/2 houtmolen en huis ten zuiden van Harlingen 1681 241 36va
JANS, HAIE Haye Jansen koopman eigenaar van 1/2 ten zuiden van Harlingen 1681 241 36va
, floreenbelasting ten zuiden van Harlingen 1681 241 36va
, naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1681 241 36va
, naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1681 241 36va
HEEMSTRA, FOEKE Foecke Heemstra naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1681 241 36va
HEEMSTRA, FOEKE Foecke Heemstra naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1681 241 36va
SCHELTES, KORNELIS Cornelis Scheltes , c.u. verkoper ten zuiden van Harlingen 1681 241 36va
, ten zuiden van Harlingen 1681 241 36va
JANS, HAIE de erfgenamen van Haye Jansen eigenaar van 1/2 molen, huis, land en gereedschappen ten zuiden van Harlingen 1681 241 36va
SCHELTES, Cornelis Scheltes koper provisioneel ten zuiden van Harlingen 1681 241 36va
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems koper kamer ten zuiden van Harlingen ZZ 1684 242 35v
SIPKES, BERBER Berber Sipkes ten zuiden van Harlingen ZZ 1684 242 35v
SJOUKES, RINTJE Rintie Sjouckes naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen ZZ 1684 242 35v
FONTEIN, REINER Reyner Fontein naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen ZZ 1684 242 35v
, naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen ZZ 1684 242 35v
WIEBRENS, DOETJE Doetie Wijbrants verkoper ten zuiden van Harlingen ZZ 1684 242 35v
FOLKERTS, DIRK Dirck Folkerts ten zuiden van Harlingen ZZ 1684 242 35v
WIEBRENS, Hottie Wijbrants ten zuiden van Harlingen ZZ 1684 242 35v
DOUWES, TJERK wijlen Tjerck Douwes ten zuiden van Harlingen ZZ 1684 242 35v
WIEBRENS, ALBERT Albert Wybrens ten zuiden van Harlingen ZZ 1684 242 35v
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Johannis Willems Vosma, burger koopman koper land, vergraven ten zuiden van Harlingen 1686 242 118r
PIETERS, EEBE AEbe Pieters koopman naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1686 242 118r
NAUTA, DOEKE Duco Nauta ontvanger-generaal naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1686 242 118r
LONGERHOUW, SIEBREN Sybren Longerhouw houtmolenaar naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1686 242 118r
, naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1686 242 118r
JANS, RIENK Rienck Jans huurder ten zuiden van Harlingen 1686 242 118r
BRAAM, SAAKJE KLASES Saeckjen Claesen Braem koper 1/4 van 62 GG grondpacht ten zuiden van Harlingen 1687 242 175v
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahiu koopman ten zuiden van Harlingen 1687 242 175v
, N. N. naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1687 242 175v
, N. N. naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1687 242 175v
, N. N. naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1687 242 175v
, N. N. naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1687 242 175v
LOLKES, de weduwe van vroedsman Reyner Lolkes het huis en de molen staan op de 3 pm en 4 einsen grond ten zuiden van Harlingen 1687 242 175v
BRAAM, BAUKE KLASES Baucke Claesen Braem verkoper ten zuiden van Harlingen 1687 242 175v
SIKKES, DIRK Dirck Sickes , burger koper gedeelte van een hof ten zuiden van Harlingen 1692 243 3v
BRAAM, PIETJE JAKOBS Pytie Jacobs Braem, burger ten zuiden van Harlingen 1692 243 3v
, N. N. naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1692 243 3v
, N. N. naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1692 243 3v
, N. N. naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1692 243 3v
, N. N. naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1692 243 3v
LUDINGA, HENDRIK KOENRAADS burgemeester Hendrick Coenraedts Ludinga verkoper ten zuiden van Harlingen 1692 243 3v
BAKKER, AUKE JANS Aucke Jansen Backer koper land 2 pm, 6 einsen en 6 roeden ten zuiden van Harlingen 1700 244 76r
, naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1700 244 76r
, naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1700 244 76r
, de Stenen Man naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1700 244 76r
, naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1700 244 76r
LUITJENS, TIJS Thijs Luitjens , c.u. naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1700 244 76r
LUITJENS, TIJS Thijs Luitjens houtmolenaar verkoper ten zuiden van Harlingen 1700 244 76r
ZANDSTRA, TIETJE Titia Sanstra ten zuiden van Harlingen 1700 244 76r
ABES, DIRK Dirk Abes koper houtmolen, huis, schuur en stalling 2 pm land, 1/2 kolk en sloot aan de singel ten zuiden van Harlingen 1703 244 192r
REINERS, NEELTJE Neeltje Reinders ten zuiden van Harlingen 1703 244 192r
, 9 pm stadsland naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1703 244 192r
BAKKER, AUKE land van Aucke Backer koopman naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1703 244 192r
, naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1703 244 192r
, naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1703 244 192r
ZANDSTRA, TIETJE Titia Sanstra verkoper ten zuiden van Harlingen 1703 244 192r
WESTRA, TIJS LUITJENS Thijs Luitjens Westra houtmolenaar ten zuiden van Harlingen 1703 244 192r
MEULEN, SIKKE RINTJES Sicke Rintjes van der Meulen houtmolenaar onder de klokslag van Sneek koper houtmolen ten zuiden van Harlingen WZ 1710 245 112r
REINERS, FROUKJE Froukjen Reiners ten zuiden van Harlingen WZ 1710 245 112r
, naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen WZ 1710 245 112r
BAKKER, AUKE het land van Aucke Bakker naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen WZ 1710 245 112r
, naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen WZ 1710 245 112r
, naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen WZ 1710 245 112r
REINERS, NEELTJE Neeltie Reiners verkoper ten zuiden van Harlingen WZ 1710 245 112r
ABES, DIRK wijlen Dirk Abes ten zuiden van Harlingen WZ 1710 245 112r
MEULEN, SIKKE RINTJES Sicke Rinties van der Meulen, c.u. houtmolenaar onder de klokslag van Sneek koper houtmolen en stalling ten zuiden van Harlingen 1710 245 125v
, N. naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1710 245 125v
, N. naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1710 245 125v
, N. naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1710 245 125v
, N. naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1710 245 125v
BAKKER, AUKE JANS Aucke Jansen Backer, burger koopman verkoper ten zuiden van Harlingen 1710 245 125v
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes koper 1/8 van 62 GG grondpacht over 3 pm 4 einsen land ten zuiden van Harlingen 1712 245 181r
SCHELTES, KORNELIS waarop huis en houtmolen van Cornelis Scheltes bewoner ten zuiden van Harlingen 1712 245 181r
WASSENAAR, HESSEL oud burgemeester Hessel Wassenaar, c.u. verkoper ten zuiden van Harlingen 1712 245 181r
BAKKER, AUKE JANS Aucke Jansen Backer koopman koper 1/2 sloot ten zuiden van Harlingen 1714 245 217r
, N. N. naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1714 245 217r
, N. N. naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1714 245 217r
, N. N. naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1714 245 217r
, N. N. naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1714 245 217r
MEULEN, SIKKE ARENDS Sicke Anties van der Meulen houtmolenaar op de klokslag deser stadt verkoper ten zuiden van Harlingen 1714 245 217r
REIERS, KLAAS Claes Reiers koopman koper 1/8 van 62 GG grondpacht ten zuiden van Harlingen 1721 246 116v
SCHELTES, KORNELIS 3 pm en 4 einsenland waarop huis en houtmolen van Cornelis Scheltes ten zuiden van Harlingen 1721 246 116v
WESSELIUS, HARMEN ds. Hermanus Wesselius, c.u. predikant verkoper ten zuiden van Harlingen 1721 246 116v
KLINKHAMER, LOURENS mede vroedman Laurens Klinkhamer mr. gortmaker koper 1/28 oliepelgerstmolen en gereedschappen ten zuiden van Harlingen 1721 246 119v
, N. N. naastliggers ten zuiden van Harlingen 1721 246 119v
ASPEREN, JAKOB LOURENS Jacob Laurens Asperen mr. gortmaker verkoper ten zuiden van Harlingen 1721 246 119v
AISES, FREERK Freddrik Ayses Machui koper 4 pm braakliggend greidland ten zuiden van Harlingen 1727 247 37v
MARTENS, PIETER Pyter Martens huurder ten zuiden van Harlingen 1727 247 37v
, floreenbelasting ten zuiden van Harlingen 1727 247 37v
IDSINGA, brigadier Idsinga naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1727 247 37v
STINSTRA, SIEMEN Symon Stinstra koopman naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1727 247 37v
, naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1727 247 37v
AISES, FREERK niaarnemer Freddrik Ayses Machui naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1727 247 37v
OFFINGA, GEERT de weduwe van Geert Offinga secretaris naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1727 247 37v
FREERKS, GRIETJE Grietje Freerx verkoper ten zuiden van Harlingen 1727 247 37v
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes , burger koopman ten zuiden van Harlingen 1727 247 37v
PAULUS, PIETER Pieter Poulus koper huis en schuur en het gebruik van een fraaie bleek, groot ruim 2 pondemaat ten zuiden van Harlingen 1739 250 52r
PIETERS, GRIETJE Grietje Pieters ten zuiden van Harlingen 1739 250 52r
, huur (en per 5 jaar 1/2 jaar huur extra als geschenk) ten zuiden van Harlingen 1739 250 52r
, floreenbelasting ten zuiden van Harlingen 1739 250 52r
, N. N. naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1739 250 52r
, N. N. naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1739 250 52r
, N. N. naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1739 250 52r
, N. N. naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1739 250 52r
HENDRIKS, SIEUWKE Sieuke Hendriks verkoper van 2/8 ten zuiden van Harlingen 1739 250 52r
GERBENS, JAN Jan Gerbens ten zuiden van Harlingen 1739 250 52r
JANS, FETJE Fettie Jans verkoper van 1/8 ten zuiden van Harlingen 1739 250 52r
PIETERS, PIETER Pytter Pytters ten zuiden van Harlingen 1739 250 52r
JANS, JAN meerderjarige vrijgezel Jan Jansen verkoper van 1/8 ten zuiden van Harlingen 1739 250 52r
JANS, MARIA Marijke Jans verkoper van 3/8 ten zuiden van Harlingen 1739 250 52r
FREERKS, KORNELIS Cornelis Freerks ten zuiden van Harlingen 1739 250 52r
JANS, GERBEN minderjarige Gerben Jans verkoper van 1/8 ten zuiden van Harlingen 1739 250 52r
REINS, HART Heert Reins houtmolenaarsknecht koper 1/3 houtzaagmolen, huis, drooghuis, paardenstal en grond ten zuiden van Harlingen 1752 252 221r
PAULUS, IEFKE Yfke Pauwels ten zuiden van Harlingen 1752 252 221r
, naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1752 252 221r
BAKKER, AUKE Auke Backer naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1752 252 221r
, naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1752 252 221r
, naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1752 252 221r
MEULEN, ANTJE SIKKES de kinderen als erfgenaam van hun moeder Antie Sikkes van der Meulen verkoper ten zuiden van Harlingen 1752 252 221r
HEINEMAN, WIEBREN ds. Wybrandus Heineman predikant (gereformeerd) ten zuiden van Harlingen 1752 252 221r
TEETSES, JAKLE Jakle Taedses houtmolenaarsknecht koper 1/3 houtzaagmolen met huizen, paardenstal, grond en verdere toebehoren ten zuiden van Harlingen 1753 253 83r
EVERTS, SEERPKE Seerpjen Everts ten zuiden van Harlingen 1753 253 83r
TEETSES, JAKLE Jakle Taedses houtmolenaarsknecht eigenaar van 2/3 ten zuiden van Harlingen 1753 253 83r
EVERTS, SEERPKE Seerpjen Everts ten zuiden van Harlingen 1753 253 83r
TEETSES, TJEPKE Tjepke Taedses houtmolenaarsknecht koper ten zuiden van Harlingen 1753 253 83r
, naastligger ten oosten (het zgn. Balkland mag door de kopers worden gebruikt tegen betaling van huur aan) ten zuiden van Harlingen 1753 253 83r
BAKKER, AUKE Aucke Backer naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1753 253 83r
, naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1753 253 83r
, naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1753 253 83r
REINS, HART Heert Reins houtmolenaar verkoper ten zuiden van Harlingen 1753 253 83r
PAULUS, IEFKE Yefke Poulus ten zuiden van Harlingen 1753 253 83r
JANS, REIN Rein Jansen sleper koper huis en schuur ten zuiden van Harlingen 1764 256 46r
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendriks ten zuiden van Harlingen 1764 256 46r
, schattinge bleek ten zuiden van Harlingen 1764 256 46r
, huur bleek ten zuiden van Harlingen 1764 256 46r
, N. N. naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1764 256 46r
, N. N. naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1764 256 46r
, N. N. naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1764 256 46r
, N. N. naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1764 256 46r
PIETERS, GRIETJE Gryttje Pieters verkoper ten zuiden van Harlingen 1764 256 46r
PAULUS, PIETER wijlen Pieter Poulus ten zuiden van Harlingen 1764 256 46r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur postulant koper houtzaagmolen, huis, droogschuren, paardenstalling ten zuiden van Harlingen de Hoop 1784 261 209r
HOOP, TJEPKE Tjepke de Hoop eerdere gebruiker ten zuiden van Harlingen 1784 261 209r
, naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1784 261 209r
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakker naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1784 261 209r
, naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1784 261 209r
, naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1784 261 209r
SLOTEN, JEEN burgemeester Jane van Slooten ten zuiden van Harlingen 1784 261 209r
HOORNSTRA, SIEBOUT SIERKS burgemeester Sybout Sierks Hoornstra ten zuiden van Harlingen 1784 261 209r
BOOMSMA, JETSE PIETERS Jetze Pieters Boomsma koopman ten zuiden van Harlingen 1784 261 209r
HOOP, TJEPKE Tiepke de Hoop verkoper ten zuiden van Harlingen 1784 261 209r
SLOTEN, JEEN burgemeester Jane van Slooten ten zuiden van Harlingen 1784 261 209r
HOORNSTRA, SIEBOUT SIERKS burgemeester Sybout Sierks Hoornstra ten zuiden van Harlingen 1784 261 209r
BOOMSMA, JETSE PIETERS Jetze Pieters Boomsma koopman ten zuiden van Harlingen 1784 261 209r
HOOP, JAKLE Jakle de Hoop verkoper ten zuiden van Harlingen 1784 261 209r
EVERTS, SEERPKE Seerpjen Eewerts ten zuiden van Harlingen 1784 261 209r
SLOTEN, JEEN burgemeester Jane van Slooten ten zuiden van Harlingen 1784 261 209r
HOORNSTRA, SIEBOUT SIERKS burgemeester Sybout Sierks Hoornstra ten zuiden van Harlingen 1784 261 209r
BOOMSMA, JETSE PIETERS Jetze Pieters Boomsma koopman ten zuiden van Harlingen 1784 261 209r
, ANNE Anke Heyneman verkoper ten zuiden van Harlingen 1784 261 209r
TROMPETTER, JAN Jan Trompetter koopman koper 1/2 houtzaagmolen, droogschuren ten zuiden van Harlingen ZZ 1788 263 34v
, floreenbelasting ten zuiden van Harlingen ZZ 1788 263 34v
, naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen ZZ 1788 263 34v
KORNELIS, JAN Jan Cornelis , c.s. naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen ZZ 1788 263 34v
, naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen ZZ 1788 263 34v
TUININGA, BARTELD Bartele Tuininga naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen ZZ 1788 263 34v
, P. P. Lenrius oud chirurgijn eigenaar van 1/2 ten zuiden van Harlingen ZZ 1788 263 34v
VISSER, BEREND Barend Visser verkoper ten zuiden van Harlingen ZZ 1788 263 34v
PIEBES, LAMMERT Lammert Piebes ten zuiden van Harlingen ZZ 1788 263 34v
VISSER, BEREND Barend Visser verkoper ten zuiden van Harlingen ZZ 1788 263 34v
TROMPETTER, JAN Jan Trompetter ten zuiden van Harlingen ZZ 1788 263 34v
BLOK, M. C. Blok koper 1/4 helling met twee huizen en dwarshelling ten zuiden van Harlingen 1795 264 264v
SCHAAF, SIEDS Syds Schaaf ten zuiden van Harlingen 1795 264 264v
ALLES, TJEBBE Tjebbe Alles ten zuiden van Harlingen 1795 264 264v
, N. N. naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1795 264 264v
, N. N. naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1795 264 264v
, N. N. naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1795 264 264v
, N. N. naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1795 264 264v
TABES, ANNE LOURENS Anneus Lourens Tabes, burger verkoper ten zuiden van Harlingen 1795 264 264v
DIRKS, LAMMERT Lammert Dirks koper 3, 5 pondemaaten greidland ten zuiden van Harlingen 1797 265 36v
HILLES, JANKE Jantje Hilles ten zuiden van Harlingen 1797 265 36v
SURINGAR, Suringer, q.q. naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1797 265 36v
SURINGAR, Suringer, q.q. naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1797 265 36v
, naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1797 265 36v
, naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1797 265 36v
, verkoper ten zuiden van Harlingen 1797 265 36v
GROOT, SIEMEN HENDRIKS Simon Hendriks de Groot mr. scheepstimmerman koper 2/3 helling, dwarshelling en 2 huizen ten zuiden van Harlingen 1802 266 136r
GROOT, SIEMEN HENDRIKS Simon Hendriks de Groot mr. scheepstimmerman huurder van 2/3 ten zuiden van Harlingen 1802 266 136r
GROOT, SIEMEN HENDRIKS Simon Hendriks de Groot mr. scheepstimmerman eigenaar van 1/3 ten zuiden van Harlingen 1802 266 136r
, N. N. naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1802 266 136r
, N. N. naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1802 266 136r
, N. N. naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1802 266 136r
, N. N. naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1802 266 136r
SCHAAF, JANKE Janneke Schaaff verkoper van 1/3 ten zuiden van Harlingen 1802 266 136r
BLOK, MINNE KLASES wijlen Minne Claases Blok ten zuiden van Harlingen 1802 266 136r
WYNIA, TRIJNTJE Trijntje Winia verkoper van 1/3 ten zuiden van Harlingen 1802 266 136r
SCHAAF, SIEDS wijlen Syds Schaaff ten zuiden van Harlingen 1802 266 136r
BEUKER, JOHANNES JANS Johannes Jans Beuker koper 3 pm grond ten zuiden van Harlingen 1803 266 305v
JANS, AUKJE Aukje Jans ten zuiden van Harlingen 1803 266 305v
TROMPETTER, JAN Jan Trompetter koopman eigenaar houtmolen ten zuiden van Harlingen 1803 266 305v
WESTRA, H. H. J. Westra gebruiker houtmolen ten zuiden van Harlingen 1803 266 305v
, naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1803 266 305v
, naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1803 266 305v
, naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1803 266 305v
, naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1803 266 305v
, verkoper ten zuiden van Harlingen 1803 266 305v
MEINTES, ROELOF Roelof Meints koopman koper ruime plek grond met de gerechtigheid van de kolk ten zuiden van Harlingen 1804 267 54r
MOLENAAR, AREND HENDRIKS Ane Hendriks Moolenaar houtzaagmolenaar koper ten zuiden van Harlingen 1804 267 54r
, naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1804 267 54r
MEINTES, ROELOF Roelof Meints naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1804 267 54r
, naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1804 267 54r
, naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1804 267 54r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur postulant verkoper ten zuiden van Harlingen 1804 267 54r
BART, JAN Jan Bart koopman ten zuiden van Harlingen 1804 267 54r
BART, SIERD Sierds Bart koopman ten zuiden van Harlingen 1804 267 54r
BIJLSMA, T. T. J. Bijlsma koopman koper 7 pm greidland (woont buiten kerkpoort) ten zuiden van Harlingen 1809 268 223r
, voormaals belast met floreenbelasting ten zuiden van Harlingen 1809 268 223r
FONTEIN, JAN de heer Jan Fontein naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1809 268 223r
DOUWES, FEDDE Fedde Douwes , c.u. naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1809 268 223r
DIRKS, LAMMERT Lammert Dirks naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1809 268 223r
FONTEIN, de heer P. Fontein naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1809 268 223r
DOUWES, WILLEM de erven van Willem Douwes naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1809 268 223r
, naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1809 268 223r
KUIPER, KORNELIS PIETERS Cornelis Pieters Cuiper verkoper ten zuiden van Harlingen 1809 268 223r
DIRKS, LAMMERT Lammert Dirks bleker koper 7 pm bouwland als bleek ten zuiden van Harlingen 1809 268 224v
, voormaals belast met floreenbelasting ten zuiden van Harlingen 1809 268 224v
DOUWES, FEDDE Fedde Douwes , c.u. naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1809 268 224v
FONTEIN, JAN Jan Fontein naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1809 268 224v
, het land genaamd de Valom naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1809 268 224v
DOUWES, WILLEM de erven van Willem Douwes naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1809 268 224v
JANS, KORNELIS Cornelis Jans molenaar naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1809 268 224v
BIJLSMA, T. Bijlsma naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1809 268 224v
KUIPER, KORNELIS Cornelis P. Cuiper verkoper ten zuiden van Harlingen 1809 268 224v
POPTA, Jacob [staat: J Popta, burger koper ca. 6 pm bouwland ((per pm)) 1640 234 101r
, floreenbelasting 1640 234 101r
, de landen van overste Liaukma naastligger ten oosten 1640 234 101r
, naastligger ten zuiden 1640 234 101r
, naastligger ten westen 1640 234 101r
SIEBRENS, IEBELE de weduwe van Ebel Sibrants naastligger ten noorden 1640 234 101r
TJEERDS, RIENK de weduwe van Rink Tiaerds verkoper 1640 234 101r
BANGA, TRIJNTJE EELKES Trijntie Eelckes Banga koper door niaar 1/8 van ongeveer 7 pm land 1650 236 103r
GAVERE, JAN ROGIERS Oude Burgermr. Jan Rogiers de Gavere 1650 236 103r
KNIJFF, HENDRIK de heer Hendrick Jan Knijf geniaarde koper 1650 236 103r
, N. N. naastligger ten oosten 1650 236 103r
, N. N.