Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Bildtstraat 13 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Bildtstraat 13,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Bildtstraat 13 1-126 1-193 A-111 A-122


Huisnaam in: 1632
Gebruik:
Naam: de vergulde sonne
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1632
Gebruik:
Naam: de vergulde zon
Kwartier/wijk 1-126
Verkoper:
Koper/eigenaar:
1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 pagina 151r van 22 mrt 1617 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Bildtstraat 13Ariaen Diercx, houtkoper x Heyltie Pieters koopt een dwarscamer en een ledige plaets er bij in de Bildtstraat. Ten Z. de proclamanten, ten N. Isack Janssen. Grondpacht 10 st aan de erven Pieter Pieters. Gekocht van Rennert ?. te Heerenveen, voor 325 GG.


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 77r van sep 1625 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Bildtstraat 13Arjen Dirks x Heiltie Pieters koopt een camer in de Bildtstraat. Ten Z. de koper, ten N. de nieuwgebouwde camer v.d. verkoper. Er is een mandelige muur. Gekocht van Gabbe Freerks x Jisck Andries, voor 335 gg.


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 pagina 253r van jan 1630 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Bildtstraat 13


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 36r van jan 1632 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Bildtstraat 13[Geen proclamatiedatums ingevuld] Wordt geveild ten verzoeke van Wyger Syoerds voor 4/6, Syoerd Hendricks voor 1/6 en Jacob Clasen van der Voorda als curator over de 3 weeskinderen van Jan Pieters Bilckert x Bauck Hendricks voor 1/6, een hoekhuis oz. Bildtstraat, daer den vergulden sonne uitsteeckt. Ten O. Jentie Rutgers, ten Z. Romcke Greolts, ten W. en N. de straat. Geen grondpacht.


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0127r van 21 dec 1633 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 13Bildtstraat OZ [staat: Billstraat]huis waar de Vergulde Zon uitsteekt
 
koperGabbe Freerckx, gehuwd metGG 725:00:00
Jisch Andries
naastligger ten oostenJentie Rutgers
naastligger ten zuidenRompcke Greolts
naastligger ten westenBildtstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat]
verkoperLijsbet Liuwes c.s., weduwe van
wijlen Dirck Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGabbe Freerks x Jisck Andries kopen een huis oz. Bildstraat daer de vergulden son wtsteeckt. Ten O. Jentie Rutgers, ten Z. Romcke Greolts, ten W. en N. de straat. Geen grondpacht. Gekocht van Lijsbet Liuwes wv Dirck Cornelis c.s., voor 725 GG.


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0165v van 9 jan 1642 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 13Bildtstraat WZkamer
 
koperHeyltie Piters, weduwe vanCG 232:00:00
wijlen Ariaen Dirx
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:04:00
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidende weduwe Heyltie Piters burger
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenLou Sytses
verkoperJisk Andries, weduwe van
wijlen Gabbe Freerx
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHeiltie Piters wv Ariaen Dirx koopt een camer c.a. in de Bildtstraat. Ten Z. het eigen huis v.d. koper, ten N. Lolcke? Sytses? Gekocht van Jisk Andries wv Gabbe Freerks, voor 232 cg.


1652 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 199v van feb 1652 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Bildtstraat 13Aeffke Poppes wv Sierck Scheltes, en Antie Siercks wv Pyter Claeses kopen huis 'de Vergulde Zon'. Ten O. brouwer Frederick Ipkes, ten Z. Hillebrand, ten W. en N. de straten. Gekocht van Freerck Gabbes.


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-126 Bildtstraat 13huis
eigenaarwed. Tierk Houkema
gebruikerwed. Tierk Houkema
huurwaardeCG 20:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:00:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-126 Bildtstraat 13huis
eigenaarTierk Houkema erven
gebruikerPieter Houkema
huurwaardeCG 20:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:00:00
aansl. huurw. voldaan27-6-1720


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0055r van 3 dec 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 13Bildtstraat OZ op de hoek van de Pijphuis
 
koperPoppe Tjeerds, gehuwd metGG 500:00:00
Antie Hessels
naastligger ten oostenkinderen van Stellingwerf
naastligger ten zuidenvroedsman Sjoerd Pyter Biersma q.q.
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperPyter Tjerx
verkoperJan Dirxen IJsenbeek
verkoperClaeske Tjerx, gehuwd met
verkoperEelke Piers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPoppe Tjeerds x Antie Hessels, kopen seekere huisinge met alle losse goederen, dogh alle de backersgereetschappen sullen de Coopers op tauxatie ontfangen. Staende ende geleegen in de Bilstraat op de hoek van de pijp. Ten O. de KINDEREN van Stellingwerf, ten W. de Bilstraat, ten Z. Sjoerd Pieters Bierma, vroedsman, in qualiteit, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Pyter Tjerx, Jan Dirksen IJsenbeek ende Claeske Tjerx, huisvrouw van Eelke Piers, voor 500 goltguldens a 28 stuyvers.


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0188r van 12 dec 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 13Bildtstraat op de hoek van de pijphuis +losse goederen
 
koperJan Gerlofs, gehuwd metCG 777:10:00
Antie Ruurds
naastligger ten oostenJoghum Stellingwerff
naastligger ten zuidenSjoerd Bierma
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperPoppe Tjeerdsmr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Gerlofs en Anke Ruurds egtelieden, kopen een huis, doch de backersgereetschappen op taxatie, staande in de Bilstraat op de hoeck van de pijp. Ten O. Jochum Stellingwerf, ten W. de Bilstraat, ten Z. de burgemeester Sioerd Bierma, ten N. de Soutsloot. Gekocht van Poppe Tjeerds, mr. backer, voor 777 cg a 20 stuyvers.


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-126 Bildtstraat 13huis
eigenaarwed. Jan Gerloffs
gebruikerwed. Jan Gerloffs
huurwaardeCG 20:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:06:08


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-126 Bildtstraat 13huis
eigenaarJan Gerlofs
gebruikerJan Gerlofs
huurwaardeCG 20:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:06:10


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-126 Bildtstraat 13Jan Gerlofs, bestaande uit 8 personen
aangebooden capitaalCG 16:00:00


1756 - reëelkohieradresgebruik
 
1-126 Bildtstraat 13huis
eigenaarJan Gerlofs Houkema
huurwaardeCG 20:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:12:12


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0161r van 22 apr 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 13Bildtstraat OZhuis en neeringrijke backerij
 
koperTjepke Gratama koopmanGG 850:21:00
huurderPieter Halma CG 80:00:00
naastligger ten oostenJan H. Speltje
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten zuidenImkje Builard
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperGerlof Janzen Builardschipper (trekveer-)
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjepke Gratama koopt huis en bakkerij oz. Bildtstraat. Ten O. Jan H. Speltie, ten W. de Bildtstraat, ten Z. Imkje Builard, ten N. de Zoutsloot. Het is verhuurd aan Pieter Halma. Gekocht van Gerlof Janzen Builard, trekschipper.


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0234r van 25 nov 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 13Bildtstraat OZhuis en bakkerij
 
koperPieter Halma, gehuwd metmr. bakkerCG 1300:00:00
Grietje Rienks
naastligger ten oostende erven van Jan Spettje
naastligger ten zuidende weduwe S. Wynia c.s.
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperTjepke Gratamakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Halma, mr. bakker x Grietje Rienks koopt huis en bakkerij. Ten O. erven Jan Speltie, ten W. de Bildtstraat, ten Z. wd. S. Wijnia, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Tjepke Gratama.


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 337r van sep 1796 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Bildtstraat 13Anske Alles, mr. broodbakker x Baukjen Pieters Halma koopt voortreffelijk huis en bakkerij, inclusief alle losse goederen, inventaris en bakkerijgereedschappen. Ten O. erven J.H. Speltie, ten W. de Bildtstraat, ten Z. wd. S. Winia, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Pieter Halma, mr. bakker.


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0336r van 4 sep 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 13Bildtstraat OZhuis en bakkerij
 
koperAnske Alles, gehuwd metmr. bakkerGG 1050:00:00
Baukjen Pieters Halma
naastligger ten oostende erven van J. H. Speltje
naastligger ten zuidende weduwe van S. Winia
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperPieter Halmamr. bakker


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-193 Bildtstraat 13Anske AllesCG 2:00:00


1813 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Bildtstraat 13, HarlingenBildtstraat 13Boonstra, Geertje'Op den 22 Feb. 1813
is den eerste steen
aan dit gebouw
gelegd door
GEERTJE BOONSTRA
oud 13 jaar.'


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-111Bildtstraat 13Jan Walings Faber... H, huwt met Dirkje Cornelis en Jannetje Welling; BS geb en ovl 1825, ovl 1831; eigenaar en gebruiker wijk A-111, bakker, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 144:7:0 ter Saeke geleverd Brood ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-111Bildtstraat 13Jan Walings Faber Jan Walings Faber bakker


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-111Bildtstraat 13Jannetje Jans Welling, overleden op 25 september 1825dochter van wijlen Jan Welling en wijlen Johanna van der Hut (echtelieden te Alkmaar), vrouw van Jan Walings Faber, mr. bakker (Bildstraat A 111, testamentair erfgenaam, zoon van wijlen Waling Jans Faber & wijlen Trijntje Minnes), geen kinderen, geen naaste bloedverwanten. Saldo fl. 284,06. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 262Bildtstraat 13Douwe MolenaarHarlingenbakkerhuis (102 m²)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. A-111 Rinse van Vliet stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-111BildstraatRinze van der Vliet24 jHarlingenm, protestant, gehuwd
A-111BildstraatBerendtie G Schippers26 jHarlingenv, protestant, gehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-111Bildtstraat 13Jantje Ymkes Smit, overleden op 30 juli 184032 jr, overleden Bildstraat A 111, vrouw van Yme Willems Lijn, mr. bakker, moeder van minderjarige Willem-Anske, Hiltje, Aaltje en Ymke Ymes Lijn. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-111Bildtstraat 13Ymke Ymes Lijn, overleden op 16 mei 18411 jr, overleden Bildstraat A 111, zoon van Yme Lijn, bakker en wijlen Jantje Ymkes Smit, broer van minderjarige Willem-Anske, Hiltje en Aaltje Ymkes Lijn. Saldo fl. 210,90. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-111Bildtstraat 13Feikje Dijkstrageb 1794/98 HRL, ovl 21 jun 1875 HRL, huwt met Hendrikus Jans Jorna, werkster in 1851, dv Johannes Hilles D, en Dirkje Feikes/Goverts BS ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk A-111


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 262A-111 (Bildtstraat)Petrus Hamstrawoonhuis


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 02 feb 1871
A-111Bildtstraat 13Een huis en erf c.a., waarin jaren een brood- en kleinbakkerij is uitgeoefend in de Bildtstraat op den hoek der Zoutsloot, bewoond door G.R., Albarda. Provisioneel verkocht op 7 feb 1872 door notaris A.G. van der Hoel te Minnertsga..


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 16 feb 1871
A-111Bildtstraat 13Een huis en erf c.a., waarin jaren een brood- en kleinbakkerij is uitgeoefend, voorzien van twee nieuwe ovens in de Bildtstraat op den hoek der Zoutsloot, in gebruik bij G.R., Albarda. Finaal verkocht op 21 feb 1872 door notaris A.G. van der Hoel te Minnertsga. Waarop geboden is f. 1635..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 262A-122 (Bildtstraat)Gerlof Alberdawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4322Bildtstraat 13 (A-122)Hendrik Scholten (te Ermelo)


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Bildtstraat 13M. Bottemajongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
bakker


1914 - variaadresbronbericht
Bildtstraat 13Oud Harlingen Magazine 1991Bakkerij Bottema in de Bildstraat hoek Zoutsloot, later fietsenzaak van J. Alkema


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Bildtstraat 13 Meint Bottemabroodbakker
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 900


1925 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Bildtstraat 13, HarlingenBildtstraat 13M. BottemaVooruitgang, n.v. bakkerij debakkerij, depot van


1928 - adresboekadresnaamberoep
Bildtstraat 13M.Bottemabakker


1960 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
BildtstrJ. Alkema2577Rijw bromf h


1965 - adresboekadresnaam
Bildtstraat 13J. (Johannes) Alkema


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Bildtstraat 13beeldbepalend pand9 van 10
Bildtstraat 13rijksmonument 20313
  terug